[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 308
Thread images: 43
Heilige Maagd editie

welkom: Nederlandstaligen
niet welkom: alle andere klootzakken
>>
eerste voor zuid-amerika flikker stuur mij ook een kaart aub
>>
FIRST11111111!!!!!!!!
>>
Voor de reiziger:

Hoeveel heeft het je gekost/gaat het je kosten? Hoeveel wijven heb je al gepakt?
>>
Waar blijft mijn kaart
>>
Us Burgers can finally eat stroopwafels on airplanes: https://www.youtube.com/watch?v=CjkOnWUTEW4
>>
>>53545815
Post a vacaroo of you saying Stroopwafel please
pronunciation is
stroop-waa-fel
>>
Ik mag ervan uitgaandat jullie allen geregeld naar de kerk gaan? Laat het licht van de Heer op jullie schijnen.
>>
>>53545887
Nee, maar wel naar de moskee.
>>
het zou wel gevaarlijk zijn om je adress naar een anoniem te sturen voor een ansichtkaart
>>
>>53545887
>niet naar de moskee gaan

wazmetjou
>>
>>53545887
Ik ben letterlijk al jaren niet in een kerk geweest oetz
>>
>>53545887
Ik ben opgegroeid zonder godsdienst, ik denk niet dat ik bij een kerk gewenst ben.
>>
>>53545887
Ik zal eens een gouden douche op jou schijnen
>>
>>53545874
pronounce "oo" while inhaling air instead of exhaling
>>
>>53545887
Ik ga onironisch elke zondag naar de kerk oetz
>>
>>53545815
godverdomme wat zijn nederlandse mensen toch altijd IK WEET NIET HOE IK CRINGE MOET VERTALEN maar cringe dus
>>
Wie een postkaart wil, geef me je e-mail. Het kan lang duren voor hij aankomt.

Ik spreek geen portugees en mijn spaans is niet goed genoeg om in /hisp/ te schijtpalen zonder ontdekt te worden.

Hoeveel wijven ik geneukt heb is mijn zaak. Reken max 20 euro per dag voor de goedkoopste landen bolivia en peru. Dat zijn ook de intetessantste landen.
>>
>>53545973
godslastering
>>
>>53546011
>Hoeveel wijven ik geneukt heb is mijn zaak
0 dus
>>
>>53546054
;_;
>>
>>53546007
>cringe
Letterlijk vertaald is het ineenkrimpen.
>>
>>53546054
Zou gij zo'n Boliviaanse inboorling doen dan?
>>
>>53545874
>>53545990
http://vocaroo.com/i/s1DliN2RQy0X
>>
>>53546007
ineenkrimping/ineenkrimpen
>>
>>53545887
Ik buig mijn deukhoed in benedengaande richting jegens u, mijn beste gentielman, want ik heb u ongetwijfeld al eerder geïnformeerd over het feit dat God slechts een verhaaltje is om kinderen in het gareel te houden.

>>53545936
Jesse plaatste zn adres in de draad en hij kreeg 2 euro en een mooi getekende windmolen, ik zie t probleem niet.
>>
>>53546127
you fucked up at 'wafel'
>>
>>53546088
ga je nog naar colombia?

>>53546114
>>53546133
ja maar dat zo raar

>>53546123
ja ik been een verliezer en een maagd in midden in mijn twintige jaren
>>
>>53546127
actually breddy gud 8/10
>>
>>53546174
fug :DD
>>
File: 1450649162205.jpg (117 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450649162205.jpg
117 KB, 800x600
>>53546011
Wil je dat ik jou email of moet ik mijn email hier plaatsen?
>>
>>53546127
8/10
>>
>>53546127
klinkt goed
>>
File: nederpoop.jpg (13 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederpoop.jpg
13 KB, 320x320
>nederpoop
>>
>>53546123
Graag eigenlijk.

>>53546184
Waarschijnlijk niet, maar vliegtickets naar mexico zijn vrij goedkoop vanuit bogota, dus wie weet
>>
File: 1429184139439.jpg (154 KB, 1024x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429184139439.jpg
154 KB, 1024x600
test
>>
>>53546184
Ge zijt enkeleen verliezer omdat ge geen standaarden hebt
>>
>>53545931
>>53545938
kankermoslims, zelfs mijn kerk is niet meer rein nu ze daar een multireligieuze kapel hebben, zelfs in mijn verdomme katholieke kerk

>>53545967
>>53545970
het is nooit te laat om u te laten ontfermen door onze Heer

>>53546002
gebaseerd

>>53545990
>pronounce "oo" while inhaling air instead of exhaling
waar de neuk hebt ge het over
>>
>>53545990
als je gewoon zegt 'strope' zegt hij het ook goed kankerflikker
>>
>>53546278
>Graag eigenlijk.
Ik vind het toch maar en lelijk volkske zenne
>>
>>53546308
>waar de neuk hebt ge het over
Amerikanen spreken oo vak uit als oe, zoals in het vlaamse oe lala
>>
>>53546308
>multireligieuze kapel

Kankerpaap de neuk uitgeblazen.

Alle miems terzijde, ik ga wel onironisch iedere vrijdag naar de moskee.
>>
>>53546261
lang niet gezien
>>
>>53546391
amai zenne wat een openbaring, maar dat heeft toch geen ene kanker te maken met in- en uitademen, ge kunt niet eens deftig spreken tijdens het inademen
>>
>>53546366
Ik denk niet dat iemand je tegen zal spreken (rasiest!), maar soms zie ik wel een schoontje.
>>
>>53546419
Bent ge een vuile turk of een vuile Marokkaan?
>>
>>53546308
is geloven in evolutie van dieren en geloven dat er iets moet zijn zoals een god nog steeds lastering en een zonde?. Ik geloof namelijk dat god de aarde heeft gemaakt zoals hij was miljoenen jaren geleden.
>>
>>53546495
zeg eens oe een dan stroop bij mij voelt het duidelijk zo dat ik bij oe uitadem en bij stroop in adem, maar ik kan ook gewoon autistisch zijn
>>
>>53546584
Of je bent zo dik dat je maar 1 lettergreep kunt uitspreken zonder moe te worden.
>>
>>53546534
als uw geloofbetuiging zich slechts weerspiegelt in uw ideeën van evolutietheorieën en aanverwante zeverdiscussies, dan gelooft ge verkeerd
>>
File: hond.jpg (59 KB, 600x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hond.jpg
59 KB, 600x440
Peru flikker, ben je echt serieus kaarten aan het sturen? Heeft iemand al Ik wil er wel 1. Heb je er al een paar verstuurd en heeft iemand ze al ontvangen?
>>
>>53546657
auw
>>
>>53546496
Spaans bloed?
>>
>>53546673
Maar vind ge dan niet dat het verhaal van Adam en Eva genoeg is om een christelijke (en islamitische) god te verwerpen?

Het staat haaks op evolutie.
>>
>>53546753
ik zou er een krijgen, zal wel maximaal 2 maanden duren
>>
>>53546673
dus kan ik alleen gods vergiffenis krijgen voor mijn zonden als ik mijn idee dat er een god en evolutie is afwend? Zou god mij niet moeten vergeven op basis dat ik leef als een goed mens en hem erken?
>>
>>53546938
ja ja is goed zo
>>
>>53546753
je moet je email hier palen, maar wie weet wat hij gaat doen met je adres als hij die eenmaal heeft
>>
>>53546974
Ik wacht nog even tot die peru flikker weer paalt, misschien is ie ondertussen al gaan slapen en dan ziet hij mijn netpostadres niet :(
>>
File: 1449871115323.jpg (27 KB, 515x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449871115323.jpg
27 KB, 515x600
>>53546969
o-oke
>>
>>53546753
Ja. De kaartjes die ik aan het begin van mijn reis stuurde naar familie en vrienden deden er 2 tot 4 weken over.

Al wie een kasrt wil, pale zijn e-mail.

>>53546784
Dan zijn het geen inboorlingen meer, maar mestiezen.
>>
>>53547069
Ja, religieuze mensen zijn kankerdom
>>
>>53547118
mensen die beweren dat er niks is zijn net zo dom
>>
Welkankertrusten.
>>
>>53547067
Slapen? Het is hier nog geen 8 uur.
>>
h-hoe weet ik of ze van me houdt?
>>
>>53547280
Er is genoeg, er is een universum om ons heen.

Maar een almachtige schepper? Hou toch op.
>>
>>53547082
Nou vooruit dan maar. Mijn hoogst persoonlijk email is [email protected]
>>
>>53547404
je komt het niet te weten door het te vragen op internet, eerder door het te vragen aan haar maar daar heeft iedereen moeite mee, je bent niet alleen anon
>>
>>53547413
ik geloof in evolutie, ik geloof in wetenschap, in het universum, in veel deukhoed dingen. Maar wat was ervoor alles zelfs de wetenschap die al zo ver is weet het nog niet. Ik geloof graag dat er iets is wat het heeft gemaakt helemaal in het begin. Dat geeft mij rust, iets om naar te streven, iets om naar te leven en mijzelf een beter persoon te maken voor het gene wat over zijn creatie waakt.
>>
>>53547444

Mag ik jouw laagst persoonlijke email ook?
>>
>>53547082
hoe lang ben je nog in Zuid-Amerika?
>>
File: geen water.png (42 KB, 754x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
geen water.png
42 KB, 754x517
Oh nee, hellup!
>>
is de ikfoon een valstrik

alstublieft reageer
>>
>>53547666
Ik heb mijn ticket naar mexico nog niet, dus ik weet ook nog niet wanneer ik thuis ben.
>>
>>53547692
Waar kan je dat controleren?
Ik woon op twee hoog dus lach sowieso iedereen uit als de dijken doorbreken
>>
>>53547598
En dat is de kracht van religie. Het doet je goed om te denken/weten dat er Iets is wat boven ons alles staat, iets voor wie al deze aardse dingen niets betekenen en die ons eerlijk kan beoordelen, ongeacht hoe je eruit ziet en hoe succesvol je bent (geweest).

Dat verandert niet dat het allemaal lariekoek is en dat zoiets niet bestaat.
>>
>>53547747
overstroomik.nl

Maar zelfs op twee hoog loop je risico, wat doe je als de boel instort?
>>
>>53547773
maar je weet het niet zeker of het bestaat of niet. Ik vind het erg dom op te met volle zekerheid te zeggen dat er iets is of niet
>>
>>53547692
>>53547792
bovenste koek, 'ollanders
>>
File: 026.png (29 KB, 767x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
026.png
29 KB, 767x502
>>53547692
haha, geen gevaar en ik woon nog wel aan de Rijn
>>
>>53547777
>>
>>53547692
> Ja, je overstroomt maximaal 6.0 meter
Oh schijt neger
>>
>>53547792
Wat een waardeloze gsm onvriendelijke site
Van een overstroming stort niet zo snel iets in hoor, als het wel gebeurt ben ik blij dat ik bovenin woon
>>
>>53547841

Er is heel, heel, heel misschien een entiteit die als een soort schepper heeft gefungeerd, als we Ockhams scheermes even wegwerpen (snap je hem, hihi).

Maar is het een entiteit zoals de God van het Christendom, Jodendom, Islam, Sikhisme, enz? Een god die om ons specifiek geeft?

Nee, dat kan ik met volle zekerheid zeggen. Dat wil niet zeggen dat ik religie dom vind.
>>
>>53547649
Maar natuurlijk!
[email protected]
>>
>>53548020
i-is dit echt
>>
>>53547082
Ik had het over u, indianenneuker
>>
>>53548213
Het is net zo echt als ons parlement :^)
>>
File: file.png (68 KB, 987x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
68 KB, 987x590
h-help
>>
>>53548020
ga donald duck lezen AUB
>>
>>53548257
Je paal was niet duidelijk, hier lopen ook mestiezen rond.
Ja trouwens.
>>
gebaseerd belgië
>>
wie /vier meter/ hier
>>
File: 1441325159745.png (39 KB, 741x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441325159745.png
39 KB, 741x509
>>53547938
met plaatje nu
>Jij hebt een kans van tussen de 1% en 10% dat jij dit in je leven meemaakt.
>>
wie gaat mee naar gambia?
>>
File: Knipsel.jpg (33 KB, 762x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
33 KB, 762x497
>>53548419
>>
stap het opppppppppppppp
>>
>>53548463
Limburger eruit.
>>
>>53548409
>Ja
Dat had ik niet verwacht oetz
Euh, ga dan maar mestizen maken zeker?
>>
>>53548522
Waarom vraag je het dan?
N-nou, ik zal proberen.
>>
File: Naamloos.jpg (10 KB, 682x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
10 KB, 682x466
>>53547692
>dvw ik in een flat woon
>>
>>53548642
hoe komt jouw plaatje zo vernaait?
>>
"Er is een jongen verliefd op mij die echt een flink vermogen heeft en hoewel ik echt heeeel goed met hem kan praten, voel ik gewoon geen fysieke aantrekkingskracht. Maar ik denk wel vaak: ohh, al zouden wij een relatie krijgen dan is het leven financieel gewoon zoveel gemakkelijker."

>er zijn mensen die deze slet tot vriendin materiaal proberen te maken

KOEK
http://www.ellegirltalk.nl/topic/het-opbiecht-topic-zonder-omg-reacties.698649/page-695#post-20574959
>>
>>53548667
Waterschade.
>>
het is trouwens best gezellig hier op 100m n.a.p.
>>
>>53548757

Vrouwen zijn nu eenmaal zo
>>
>>53548757
>695 pagina's
Anon, heb jij door al die pagina's heen gebladerd? wat de neuk man.
>>
>>53548757
de meeste vrouwen zijn verstandelijk gehandicapt. het best kun je hoeren neuken
>>
>>53548667
Ik dacht ik comprimeer m lekker veel. Het is ook maar 10kb groot.
>>
File: 1411584241036.png (201 KB, 486x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411584241036.png
201 KB, 486x408
SUPERIEURE KAART BINNENKOMENDE
http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html

>het werkt nog met flash
>mgw
maar afgezien daarvan is het een van de weinige geslaagde IT-projecten
>>
>>53548757
#rodepil = Ga maar niet veel geld verdienen om chicks te strikken, want het helpt toch niet
>>
>>53548864
Onzin, het helpt retegoed
>>
>>53548829
Nee ik heb wat zoek opdrachten ingevoerd oetz zoals
>vreemdgaan
>geneukt
>geschapen
etc
>>
>>53548858
Is dat die dikke cam meid?
>>
>>53548974
rare hobby oetz.
>>
>>53548757
Wat zijn vrouwen verschrikkelijke wezens, ik ben pas een paar minuten aan het lezen, ze schamen zich totaal niet dat ze letterlijk duivels zijn.
Ik had al een schijthekel aan vrouwen maar dit was echt de druppel.
Je kan gewoon homo worden toch? /pol/ zegt dat het een keuze is
>>
>>53549343

Als je vrouwen haat:

>word homo
>word moslim
>word een monnik
>word een suprieme genitaleman
>>
File: Naamloos.jpg (103 KB, 1133x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
103 KB, 1133x518
Haha ik kan er gewoon doorheen lopen
>>
Wie zijn er hier nog meer uit L.B.?
>>
>>53549343
paar jaartjes wachten op een goeie sexrobot

>>53549486
wat is L.B.?
>>
>>53549606
Afkorting van Lugdunum Batavorum, Romeinse nederzetting op de plek waar tegenwoordig Katwijk ligt, maar er wordt door een historische fout Leiden mee bedoelt.
>>
>Wilders zo hard gekoekt
Zelden zo gelachen.
>>
>>53549884
t. Achmed
>>
Wie /kannietslapen/ hier
>>
>>53550124
hier.
Wat doe jij eraan om te kunnen slapen?
>>
>>53550124
wie /wilnietslapen/ hier
>>
>>53550124
wie /NOOTenverkankerdslaapritme/ hier
>>
>>53550248
Veel schijtpalen
Maar het verveelt niet echt :^)
>>
Zijn hier echt mensen die voor 4 uur naar bed gaan?
En ik maar denken dat dat een miem is
>>
>>53551009
Nie iedereen is een noot hè
>>
>>53551084
Ik werk fulltime dus weet niet waar je het over hebt
>>
>>53551285
Werk je 's nachts of heb je gewoon bekant geen slaap nodig?
>>
>>53545887
Ik wou dat ik gedoopt was als kind, maar mijn Katholieke familie besloot om mij hier zelf over te laten beslissen. Nu voel ik mij alsof ik niet echt langer bij een kerk gewenst aangezien ik niet op vroege leeftijd heb deelgenomen aan div. kerkdiensten en ook nooit mijn communie heb gedaan. Ik vind dit eigenlijk wel jammer.
>>
>>53551009
>naar bed gaan
En ik maar denken dat dat een miem is
>>
>>53551009
nee de nederdraad is gewoon stront en altijd dood
>>
Ik wil wat bijdrage aan de wereld oetz
>>
>>53551848
Pleeg zelfmoord
>>
>>53551848
Zorg dat de draad de nacht overleefd.
>>
>>53551872
Wil je dit echt?
>>
>>53551934
>struikel flikker
Ja dat wil ik
>>
File: image.jpg (205 KB, 1222x1376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
205 KB, 1222x1376
>>53552057
>>
trek in soep joh
>>
>>53552122
Wat als ik suiker op mijn piemel doe
>>
File: c8b.jpg (104 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c8b.jpg
104 KB, 600x600
Reële Afrikaans-Amerikaanse uren

Klik 'vind ik leuk' als je omhoog bent.
>>
>>53552345
vind ik leuk
>>
File: 231123312.jpg (56 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
231123312.jpg
56 KB, 720x960
Ik heb in een TBS kliniek gewerkt, vraag mij alles.
>>
>>53552668
Wat een leuke brief, vrind.
>>
>dvw mijn baard aan de ene kant sneller groeit dan aan de andere kant
Nondedju waarom gebeurt dit altijd
>>
File: kramer.jpg (76 KB, 960x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kramer.jpg
76 KB, 960x486
>>53552692
Dankje
>>
>>53552766
Ga op je andere oor slapen, het haar op de kant waar je het meest op slaapt groeit minder hard dan de andere kant
>>
>>53552766
Ik heb dit ook
>>
File: satan.jpg (52 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
satan.jpg
52 KB, 640x480
>>53552856
>>
>>53552850
Ik zal het proberen, dankuwel anon.
>>
>>53552850
Dit klinkt echt kankerlogisch, zou verklaren waarom mijn rechterkant minder snel groeit
>>
Wie nog meer /kannietslapen/? Voelt slecht man.
>>
File: 1441964287242.jpg (28 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441964287242.jpg
28 KB, 600x600
>>53554072
Ja! hier.
>>
Nog altijd wakker, bleekgezichten?
>>
>>53555063
Ik wel. Maar ik wou net gaan pitten.
>>
Het niveau ook weer.
>>
>>53558323
>draad staat op pagina 9
>kan bijna nieuwe draad maken

en jij moet het weer omhoog halen ;_;
>>
I heard this is the comfiest general
>>
>>53558447
Iedereen is nog aan het slapen oetz
>>
>>53558461

Ik niet oetz

>dvw je slaapritme kanker is
>dvw vanaf volgende week je weer elke dag naar school moet

2 weken vakantie + 2 weken tentamens heeft me verpest
>>
File: _20151208_165911.jpg (9 KB, 176x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20151208_165911.jpg
9 KB, 176x217
>>53558585
>dvw om 2 uur gaan slapen.
>dvw om 4 uur doorweekt van het zweet wakker worden.
>dvw er om 7 uur weer uit moeten en klaar wakker zijn.

Dan maar schijtpalen oetz
>>
Godverdekanker waarom moest ik per se vandaag ziek worden
>>
door de regen fietsen
>>
lekker regen.
.-.
>>
>>53561228
Door de regen treinen
>>
Nieuw naar deze draad.

leg mij uit.
>>
>>53545660
>Muslims are infesting Netherlands and Belgium too

Fuck.
>>
>>53561321
wij praten over dingen
>>
>>53561321
Ik snap je eerste zin niet
>>
>>53561664

New to this thread.
>>
>>53561707
Wat zeg je? Ik spreek geen Engels
>>
>>53561735

Nieuw naar deze draad.
>>
wie ook aan het /genieten/
https://www.youtube.com/watch?v=S34cVkL6zCE
>>
>>53561826
hier zijn de basis regels voor de nederdraad

negeer serena anon (je merkt wel wie hij is)
schijtpalen is prioriteit nummer een
emily palen wordt gewaardeerd
laat niet merken dat je nieuw bent
>>
>>53562137
EMILY PALEN WORDT GODVERDOMME NIET GEWAARDEERD JIJ KANKERFLIKKER
>>
>>53562137
*één

idioot
>>
File: image.jpg (413 KB, 1118x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
413 KB, 1118x745
>>53562198
>>53562221
je kkmoeder
>>
>>53562312

jood
o
o
dood
>>
>>53562198
dit
>>
>>53561321
Post gewoon shit die je leuk vindt het gaat hier niet alleen om Nederlandse cultuur.
>>
>>53562491
>Post
>shit

Aas.
>>
Emily is een kankermiem
>>
>>53562491
RANDSTAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>groeps project
>domme kut in mijn groep die 24/7 op feestboek zit
>ze stinkt
>kanker veel chinese kartoens op haar feestboek
>doet geen kut
doodtdtdtdt mij
>>
>>53562821

Herkenbaar.
>>
>>53562821
Paal foto
>>
>>53562943
Mee eens
>>
schijt
>>
>>53562821

>er zijn mensen die serieus zo door het leven gaan

Ik flikker dat soort mensen altijd uit mijn groepje
>>
>dvw door een chinees getekend dus het mag
>>
>>53562491
BLYYYAATTT RANDSTAAAAAADDDDDD!!!!
>>
>>53563133
>tumblr
>vachtkanker

Opkankeren.
>>
>>53563088
dat gaat niet zo makkelijk kankerstruikel
>>
>>53563133

> Krijg eens lekker de vachtkanker vieze vachthomo.
>>
File: 77.png (8 KB, 267x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77.png
8 KB, 267x385
>>53562137
>negeer serena anon
Dus jij bent een feminist? Ben jij tegen vrouwenhaarmutilatie? Alleen tokkies lezen niet mijn slimme woorden. Waardeloos volk is dat. Ze maken geen deel uit van ons superieure volk, net als buitenlanders, behalve Japanners omdat ze mijn favoriete tekenfilm maken. Ik heb dan wel geen werk, en ook mijn school niet afgemaakt, maar mijn IQ is wel 77, dus ik weet waar ik over praat.
>>
>>53563202

TL:NG : Kanker.

Flikker gewoon op met je kanker onnodige posts. Jij bent de reden waardoor de ijskappen smelten.
>>
>>53563177

Ja dat is zeker wel zo, je bent gewoon een klein teefje.

GEWOON DOE HET
>>
>>53563232
>
>>
>>53563382

> >
>>
>>53563232
RANDSTAD
RaNdStAd!!!
>>
>>53563410

GRONINGEH
>>
Herinnering dat Nederlanders de kanker van de Nederdraad zijn.
>>
>>53563232
Deze paal is aas, toch?
Zeg me alsjeblieft dat het aas is.
>>
>>53563446
>>
File: teleurstel.jpg (31 KB, 448x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
teleurstel.jpg
31 KB, 448x298
>>53563431
>mgw hij geen extra vlag heeft.

GRONINGEN REPRESENTEER!
>>
>>53563513

Ik snap 4chan niet.
>>
File: feest.jpg (390 KB, 1177x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feest.jpg
390 KB, 1177x888
>>53563202
>>
ik wil niet naar school jongens
>>
>>53563559

Nee
>>
File: 77iq negeer.jpg (384 KB, 1188x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77iq negeer.jpg
384 KB, 1188x892
>>53563588
Ja
>>
>>53563605

> > > > > > >
>>
>>53563410
>>53563431
HILLYWOOD!
I
L
L
Y
W
O
O
D
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53563648
TILLYWOOD!
I
L
L
Y
W
O
O
D!
>>
File: waz.jpg (92 KB, 500x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waz.jpg
92 KB, 500x433
>>53563623
>geen professioneel miem maker zijn
>>
>>53563605
mooie miem oetz, ik mis nog wat borden vies eten en een fiets met allemaal rare onderdelen
>>
>>53563716
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
>>53563740
Fiets ligt hoogwaarschijnlijk in de gracht, of in de tuin van achmed.
>>
>>53563740
ik wou op de achtergrond nog een fiets en een hurkrek maar is een beetje veel werk
>>
>>53563823
hij heeft een fiets achter zijn hurkrek staan
>>
>>53563559
Mooie miem
>>
>>53563559
>hij heeft mijn suggesties toegevoegd
mijn heldt
>>
>>53563911
xoxo
>>
>>53562312
Beëindig uwzelf
>>
Is Robin een vrouw?
>>
ik ben wakker oetzzzz
>>
File: robin.jpg (88 KB, 602x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
robin.jpg
88 KB, 602x456
>>53564472
Nee.
>>
>>53564472
Nee, een hamster oetz
>>
File: robin.jpg (17 KB, 400x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
robin.jpg
17 KB, 400x320
>>53564472
Robin is een robot
>>
>heb discussie met iemand in een spelletje over star wars
>hij zegt als ik wil discussiëren dat ik maar naar roodhet moet gaan

wat vinden jullie van sterrenoorlog?
>>
>>53552149
dat kleine wurrempie van jou wordt niemand bij van
>>
>>53564794
Rooddhet aub
>>
goedemorgen jongens
>>
>>53564979
Het is middag lul :^)
>>
>>53564794
6/10
>>
Nederlands is kanker
>>
>>53565101

2/10
>>
>>53565207
77IQ aub
>>
>>53565101
Best wel accuraat oetz.
Ik zou het een 6,5 geven
>>
>>53565262

Hoekig
>>
>>53565308
Je kankervader
>>
>>53565345
Brutale aap
>>
dood
>>
>dvw nog geen koffie gedronken vandaag
>dvw halve zombie
>>
>>53565971
>heb nog geen koffie op ben zoooo dood


Waarom doen normaaltjes dit
>>
Dagelijkse riemijnder dat je beter kippen kan houden dan vrouwen
>>
>>53565971
>koffiehoorndrager zijn
>>
>>53565971
>4 uur geslapen
>geen koffie
>aan het uitstelgedrag in plaats van blokken, maar ik klaag ten minste niet
Homo
>>
>>53565995
>>53566053
>>53566123
gevoelige snaar?
ik paal maar wat he homo's
>>
biemel in vagien
>>
>>53566052
ze nemen minder plaats in maar het is waarschijnlijker dat ze hun kot ondeschijten
>>
>>53566555
hangt ervan af oetz
>>
dad, help
>>
>wéér wakker voor 1500 uur
Neuk mijn leven oetz
>>
>>53566750
r u ok
>>
File: Serena in car 2.png (715 KB, 816x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena in car 2.png
715 KB, 816x612
Hebben jullie ook al de uitslag van participatiewet binnen?
>>
4kan in de krant
>>
File: image.jpg (23 KB, 240x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
23 KB, 240x251
>>53567299

>student filosofie

OPPERSTE KOEK!!

Hé, Robbert, als je dit leest: je bent een kankerhomo
>>
Krachtig... Controversieel... Leerzaam...
https://www.youtube.com/watch?v=YshUDa10JYY
>>
>>53567467
Oké homo
>>
>>53567513
ik links
>>
File: 1442827289634.jpg (31 KB, 400x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442827289634.jpg
31 KB, 400x304
Ik heb mijn pion in drakendogma Robin genoemd oetz
>>
>>53567542

t. Robbert
>>
>>53567580
Paal elboog
>>
File: elleboog.png (82 KB, 208x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elleboog.png
82 KB, 208x163
>>53567618
>>
File: 1426675667684.jpg (14 KB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426675667684.jpg
14 KB, 240x320
>>53567513
>mensen noemen hun dochter Latifah
>>
>>53567661
Ik kwam!
>>
File: Knipsel.png (880 KB, 642x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.png
880 KB, 642x1243
>>53567675
gefopt hihi
>>
>>53565971
>hij is verslaafd aan koffie
Koffie maakt je niet wakker, maar eens je verslaafd bent maakt het gebrek aan koffie je net moe. Het is een drug.
>>
>>53567831
Net als Pepsi?
>>
>>53565971
>de cafeïne houdende jood drinken
wees een goede goy en zet wat
>>
Passievrucht
>>
>>53567299
>internetforum
>4Chan
elke keer
>>
Thee is voor normaaltjes.
>>
>>53567724
Oei! Ik moest deze week al 54 keer in haar klaarkomen voor mijn werk. Ik heb er genoeg van, ik zeg mijn baan op!
>>
>>53567299
HAHA een miemstudent

>psychotische stoornis
>hoorde stemmen
>het idee dat er iemand achter hem stond

Dat zijn ook echt dingen die in de standaard 4kin handleiding staan om onder verantwoordelijkheden uit te komen in gevallen zoals dit. Presenteer gewoon een oncontroleerbaar bullshitverhaal en krijg een gratis ontoerekeningsvatbaar verklaring met als resultaat een werkstrafje en gratis voorwaardelijke onzin erbij.

Nu gaat het hier om een lulverhaal van een b/mongool of robot maar deze shit werkt ook zo bij serieuze rechtszaken. Rechters in NL vinden alles best behalve als je een normaal blank/autochtoon onschuldig persoon bent dan weten ze je wel te vinden.
>>
>>53567667
>>53567580
Amerikaanse gedichten zijn zo.... ehm, mooi.
https://www.youtube.com/watch?v=j4m3AJamQYM
>>
>>53567949
Moet ik je kankerbek komen verbouwen?
>>
>>53567876
Frisdrank is vergif.
>>
>>53567962
mvg. tokkie
>>
>>53567983
dit klinkt als iets wat een normaaltje zou zeggen
>>53568019
oetz
https://www.youtube.com/watch?v=0d0CYE6DMGQ

hoe is het internet daar eigenlijk?
>>
>>53567983
Online bedreiging gespot

Wie doet aangifte
>>
>>53567299

Deze miemstudent heeft het goed voor elkaar. Ondanks zijn miemstudie heeft hij toch werk en daarnaast is hij nu aantoonbaar debiel verklaard dus krijgt hij na zijn dienstverband van 120 uur gratis wajong geld. Het komt er dus op neer dat als je dreigt willekeurige mensen neer te schieten op een school je 1. een tijdelijke baan krijgt 2. gratis geld voor de rest van je leven.
Ik geloof dat het best effectief is tegen recidive maar is dit werkelijk het best wat het rechtssysteem in NL te bieden heeft?
>>
>Netherlands
10/10 love the country, love the people, love the food, love the girls, love the drugs, love the music

>Belgium
Shitty country that has lost control of their sandniggers.
Nice fries tho.
>>
>>53568079
Het internet is internationaal, het is hier dus hetzelfde als in europa, en het is snel genoeg.
>>
File: 1444730702824.png (192 KB, 1366x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444730702824.png
192 KB, 1366x728
>>53568091
Ik.
>>
File: 1299906830959.jpg (4 KB, 185x82) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1299906830959.jpg
4 KB, 185x82
>>53568196
>>
>>53568196
>love the food
how.jpg
We literally have a poorfag tier cuisine.
>>
>>53568196

Technically they are your sandniggers because they arrive at your shores and by the Dublin II treaty you are obliged to take care of them. Unfortunately it is you who lost control over your sandniggers because they are travelling north.
>>
>>53567962
En toch in de TBS terecht komen waar je nooit meer uit komt. Waterdicht plan.
>>
>>53568263
Kanker op met je homofiele "cuisine" ga lekker naar Frankrijk voor die onzin.
>>
>>53568346
Kon nederland zich maar bij Frankrijk aansluiten...
Dat is mijn droom.
>>
>>53568252
leuke miemtabbladen
>>
>>53568346
mvg. tokkie die zich elke dag volvreet met patatjes oorlog en frikandellen
>>
Arme zondaars
Nu en in het uur van onze dood
Amen
>>
>>53568393
hoorndrager
>>
File: kat.jpg (685 KB, 1223x1631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kat.jpg
685 KB, 1223x1631
>gezellig aan het puzzelen
>poes komt langs
>fuck jouw puzzel
waarom?
>>
>>53568578
>>53568578
>>53568578
>>
>>53568579

>fuck

STOCK
T
O
C
K
>>
>>53568579
omdat je soma bent
>>
>>53568579
>puzzelen
Autist
>>
>>53568264
>implying respecting EUCO decision is losing control
>implying the Belgian mudslimes arrived mostly through Italy and not through the Balkan route
>implying they arrived only now and not many years ago

Also it's not about the fact that they got there but the way the state managed them. Now they are in big ghettos with an almost-Sharia law and even police is afraid to go there
>>
>>53568795
>>53568626
:^)
>>53568619
wie de neuk ben jij
>>
>>53568579
omdat, de puzzel te makkelijk is
Thread replies: 308
Thread images: 43
Thread DB ID: 413100[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.