[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 395
Thread images: 151
File: 1452703944529.jpg (85 KB, 864x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452703944529.jpg
85 KB, 864x819
>>
Norge er best! Ingen protest!
>>
File: 1450827841791.jpg (37 KB, 465x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450827841791.jpg
37 KB, 465x541
>>53541725
Sverige är bäst! Vi tar in flest!
>>
Ingen upplaga.
Är du rasist eller? Jävla nazistfacistrasistislamofob.
>>
File: 1436362031771.jpg (119 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436362031771.jpg
119 KB, 640x640
>dkn händerna brinner efter man har rökt i kylan
>>
>>53541671

Vem är det här?
>>
File: 238942394.jpg (114 KB, 528x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
238942394.jpg
114 KB, 528x381
sjätte för lacan
>>
File: 1452004023049.jpg (150 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452004023049.jpg
150 KB, 1252x1252
>Ingen tittar på Barry Lyndon

Kanske om du växte upp med personer vars favoritfilm är 300 och sagan om ringen, lmao.
>>
Precis införskaffat en bild relaterad.

Vad kan jag förvänta mig?

t. har aldrig druckit Svagdricka förut.
>>
Varför bygger vi inte ett fängelse i de kallaste delarna av Lappland med minsta tillåtna standard där alla dessa invandrare som bryter mot lagen kan ruttna bort i kylan?
>>
>>53541671
Swedish pussy belongs to Chinese cock
>>
>>53541847
*sniff*
>>
>>53541800

Varför har alla Israeler så slyniga underdelar?
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53541873
Other way around, leaf
>>
>>53541891
Slynfolk
>>
>>53541862
varför skjuter vi inte bara dem
>>
>>53541849
Barry Lindon er min favorittfilm. Den eneste filmen som gir meg de rette folelsene.
>>
>>53541857
DRICK MONSTER ISTÄLLET JONTEEEEEEEEEEE
>>
File: 1436350531909.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436350531909.jpg
122 KB, 640x640
>>53541891
För de är gjorda för qk, därför judendom ärvs från moderns sida
>>
>>53541857
piss på flaska
>>
>>53541932

Påminner om amerikaner i cali favä
>>
File: 1452593148293.jpg (1 MB, 1365x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452593148293.jpg
1 MB, 1365x2048
Vad har hänt med Narcissus?

>Råpluggar
>Bannlyst från 4kanalen
>Cuckad till döds

Gör ert val
>>
File: mosade ankor.gif (2 MB, 264x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mosade ankor.gif
2 MB, 264x400
>dkn ingen kyckling hemma
>dkn ingen mat hemma alls
>dkn 24kr på kontot tills den 25:e
>dkn önskar man var rik
>>
>>53541857
Den är bittrare än läsk, men sötare än öl. Bra vardagsdryck helt ärligt eller för högtider. Förr dracks de jämt.
>>
>>53541862
>fängelse för invandrare

Det där är nazism
>>
File: cuck.png (434 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuck.png
434 KB, 500x500
>>53542010
>>
>>53541849
Sagan om Ringen är en väldigt bra film favä.
>>
>>53541891
Grisvidrig amerikanisering
>>
>>53541862
Varför inte bara fråga ryssland om vi kan få bygga ett fängelse i murmansk? Jag är seriös.
>>
>Efter galan så sticker vi hem till anon
>>
>>53542013
Det finns soppkök som hjälper fattiga personer. Ring runt eller googla.
>>
File: 1436235094899.jpg (781 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436235094899.jpg
781 KB, 1920x1080
>>53542013
>dkn NEET på autismstålar och har 43k på bank1
>>
>>53542010
han är cuckad till döds
t. linköpingscirkeln
>>
File: 1447280897575.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447280897575.jpg
20 KB, 306x306
>>53542010
>faktiskt bry sig om namnbögar
>>
>>53542162
Är man märkt för livet om man hämtar/hämtat ut abux?
>>
>>53542207
ja, man hamnar i register som vid SMRs maktövertagande kommer användas för att sortera ut folk till gaskamrarna
>>
File: narcissa.jpg (92 KB, 1005x861) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
narcissa.jpg
92 KB, 1005x861
>>53542010
>Vad har hänt med Narcissus?

dödnamnge inte underbara flickor?

Hon heter Narcissa nu och hon är modig
>>
>>53542237
Tvärt om, SMR rekommenderar faktiskt en att leva på bidrag då man har mer tid till klibbor och annat.
>>
File: putin23.jpg (49 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putin23.jpg
49 KB, 1024x683
>What was our reaction? We did not make war, nor did we occupy anyone; there was no shooting, no one got killed during the events in Crimea. Not a single person! We used the Armed Forces only to stop more than 20,000 Ukrainian service members stationed there from interfering with the free expression of will by the residents of Crimea. People came to the referendum and cast their vote. They chose to be part of Russia.

>Here is a question: what is democracy? Democracy is the will of the people. People voted for the life they wanted. It is not the territory and borders that I am concerned about but the fates of people.
>>
Är CS en ursvensk tradition?
>>
>>53542239
rangel rangel
>>
File: 1449658189566.jpg (92 KB, 768x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449658189566.jpg
92 KB, 768x783
>>53541312
Haha, snacka om han blev ägd sen. Mobbare är kräk.
>>
>>53541671
>>
>>53542319
>konsumption
>tradition
Välj en.
>>
>>53542239
vick vick
>>
File: Siri.jpg (123 KB, 608x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Siri.jpg
123 KB, 608x600
Skulle ni en Siri?
>>
File: 5483543.png (104 KB, 289x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5483543.png
104 KB, 289x311
>>53542357
Inte direkt förvånande att det var en nybyggare som var GM. Att offret var från Litauen var inte heller så särskilt förvånande med tanke på att endast en östeuropé skulle ha nog stake att göra det som svenskarna inte själv någonsin skulle göra, dvs försvara en etniskt svensk flicka mot de brunfärgade rövarnas närgågna och hårdhänta närmanden. Homo Suecia, eller rättare sagt Homo Lemmus, är helt enkelt för feg och konformistisk för något sådant. Pojkens familj kommer snart att märka att svenska myndigheter och media kommer att göra noll för att hjälpa honom, snarare så kommer de att motarbeta honom på alla sätt oh vis och när pojken döms (inte ens en domstol bestående av Gustav Fridolin, Robert Aschberg och Mona Sahlin hade kunnat fria berikaren) så kommer han att få någon form av patetiskt straff av typen ungdomsvård 4 veckor. Köttkvarnen Sverige kräver ett nytt offer vars enda brott var att visa prov på sådana osvenska egenskaper såsom mod och en viss ridderlighet när hans klasskamrat ifredades.

Om den lille berikaren hade varit smartare så hade han kanske planerat brottet på ett bättre sätt så att det inte fanns vittnen och att han och offer var ensamma men i ärlighetens namn så behövde han knappast göra det. Något straff att räkna med får han inte utan han kan tvärtemot se fram emot att bli en hjälte som tog hämnd på sin "mobbare" och återuprättade sin "heder" i den nuvarande svenska kulturmarxistiska pajasdiskursen.

Hela saken är så sjuk att jag skulle skratta men det är svårt att göra det när en femtonårig pojke ligger på bårhuset med ett huggsår i hjärtat.
>>
Varför har en tysk kanal den där loggan?
>>
File: @iskralawrence_28.jpg (39 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
@iskralawrence_28.jpg
39 KB, 576x1024
>>53542421
tagit för mkt negerballe för mig
>>
>>53542314
är ok med ryssä men detta är bara rent shillande favä
>>
>dkn man ser en webm på åttakanalen om fransmän som pucklar på idiotiska rånararaber som kommer ut ur en butik de rånat

>dkn man njuter verkligen av att se dessa på marken och att de får sitt rättmätiga straff
>>
>>53541671
will this kind of girl exist in 2050?
>>
File: Barb sötar sig 3.webm (552 KB, 500x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb sötar sig 3.webm
552 KB, 500x376
Hei. :3
>>
File: Stefania Ferrario.jpg (135 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stefania Ferrario.jpg
135 KB, 1200x1200
>>53542421
>>53542464
Skulle ni en Stefania Ferrario?
>>
>>53542520
>pojkfrisyr

Nej.
>>
>>53542485
Länka.
>>
>>53542290
Är detta sant?
>>
File: 1452692754426.png (2 MB, 2105x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452692754426.png
2 MB, 2105x4000
>>53542421
>>53542520
Nej för tjock
>>
>>53542456
Vem bryr sig om den lilla mobbarjäveln eller babben, de både får nog vad de förtjänar.
>>
>>53542188
Namnbögar är de enda stolta brevarna på kanalen förutom smygbögande smögen
>>
MORSAN KOMMER FLIPPA
>>
>>53542580
.net/pol/src/1452708819701.webm

du vet vad du ska skriva i början
>>
>>53541800
>dkn man runkat åt IDF-pajer tre gånger idag
>>
File: 1350794176840.png (90 KB, 1125x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350794176840.png
90 KB, 1125x681
>>53542632
Namnbögeri är cancer som inte hör hemma på kanalen.
>>
>>53542464
>brevar en rasblanderska medan han säger detta
>>
>>53542670
Det är en stolt tradition som bevaras utav stolta brevare
>>
>föräldrarna kom precis hem från en resa
>sitter och skriker om sin nästa de bokar

Hur får jag mina föräldrar att rannsaka sig själva?
>>
>>53542634
vad har du nu gjort?
>>
>>53542504
Hej Zola, ta ett (You), vet att det är lite torrt med dem för dig nuförtiden.
>>
>>53542720
Han är ju kommunist och ingen gilar sådana i /SvT/
>>
File: 1436365749705.jpg (125 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436365749705.jpg
125 KB, 640x640
>>53542504
Ta ett (Du)
>>53542659
Bra favä, judinnor är gjord för qk
>>
>>53542704
OCH SEN FÖRVANDLADES HAN TILL EN INSEKT
HAHAHAHAHA
>>
>>53542654
Jag kan ju meddela dig att en helt jodelmässig post (den som kom innan jodelgrejen med lunds universitet) gjordes i den tråden för en minut sedan. Jag funderar på att skärmskjuta den mne vettefan.
>>
File: 1360584276771.gif (873 KB, 510x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360584276771.gif
873 KB, 510x546
Så, vad folks kampsånger mot DN och deras blatanta korruption?
>>
File: 1436360511607.jpg (114 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436360511607.jpg
114 KB, 600x450
>dkn en svensk på åttachan säger att han ska börja mörda dindus och skithudar
Blir det en ny Anton? Ska man rapportera till polisen för skojs skull?
>>
any qt swedish girl here want to marry me for canadian citizenship? :3
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
>>53541671
Sauce, google gives people with albinism
>>
>>53542911
vänta tills det är mer av ett konkret hot, så kanske vi får en jodelanon 2.0
>>
>>53542962
hmu fám ;p
>>
>dkn sugen på något gott

Känner för att baka eller något. Vad finns det för något att göra?
>>
>>53542912
I wouldn't mind :3c
>>
>>53543027
post face and i'll consider
>>
>>53542852
SMÅ
LAND
>>
File: 1452426581631.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452426581631.jpg
63 KB, 1280x720
>>53543004
Ganska konkret favä, han säger att han ska börja detta år och antyder att han ska ta jaktlicens
Ska sova på saken och se om man orkar
>>
>>53542911
Vad gör du på åttakanalen? Det finns bara sö po att hämta där och de flesta är äckliga psykfall.
>>
File: patchy.jpg (1 MB, 1280x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
patchy.jpg
1 MB, 1280x1600
Tåhå favä
>>
>>53542911
Vem vet helt ärligt? Läser man inlägget är det allt annat än en vattentät plan.
>>
File: 1444340611301.jpg (253 KB, 746x994) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444340611301.jpg
253 KB, 746x994
>>53542912
>canadian citizenship

literally why
>>
>>53543156
because it's present year
>>
>>53543156
because it's 2015+1
>>
File: 1452424516876.png (2 MB, 1280x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452424516876.png
2 MB, 1280x1337
>>53543147
Äh jag tipsar säpo för skojs skull favä
>>
File: spoons rattling.jpg (44 KB, 639x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spoons rattling.jpg
44 KB, 639x628
http://nyheteridag.se/svts-attack-pa-nyheter-idag-efter-dn-avslojandet-konspirationsteori/

>Sveriges Television lät under morgonen tre personer från konkurrerande medieaktörer gå till attack mot Nyheter Idag för tidningens avslöjande om att Dagens Nyheter mörkat sexuella trakasserier i Kungsträdgården i somras.

>Enligt de pressetiska reglerna ska en seriös nyhetsfömedlare ge utrymme för den som kritiseras att “bemöta kritiken” samt sträva efter “att återge alla parters ståndpunkter”.

>Men att Nyheter Idag aldrig fick möjlighet att bemöta de påståenden och anklagelser som framfördes i den statliga TV-kanalen tycker inte SVT:s ansvarige utgivare Ulf Johansson spelar så stor roll.

HAHA DAGS ATT ANMÄLA
http://www.radioochtv.se/sv/att-anmala/anmal-program/anmalan/
>>
>>53542632
Har du utfört en etnisk rensning på Kubbanon under någon utav träffarna?
>>
File: me.qmark.jpg (732 KB, 1206x1518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me.qmark.jpg
732 KB, 1206x1518
>>53543083
>>
>>53543138
Tjockis.
>>
>>53542314
>no one got killed during the events in Crimea. Not a single person!

Sex människor dog, varav två ukrainska soldater och tre civila. Man kan inte bara säga saker som inte stämmer.
>>
>>53543101
Det är inte så jävla konkret. Killen är för övrigt helt slut i huvudet ifall han ska begå brott med lagliga vapen.
>>
>>53543023
Negerbollar
>>
File: patchysass.jpg (418 KB, 1326x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
patchysass.jpg
418 KB, 1326x1500
>>53543247
Snälla ingen mobbning.
>>
>>53543312
Söt fin perfekt knubbisötis.
>>
>>53543217
>anmäl
>oj då den som tar hand om anmälan var visst lika korrupt
>ner i papperskorgen
mm
>>
File: 1452442819179.jpg (62 KB, 1062x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442819179.jpg
62 KB, 1062x752
>>53543284
keke skickat, hoppas han blir ägd
>>
File: 1452453723742.jpg (75 KB, 627x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452453723742.jpg
75 KB, 627x960
>>53543247
:3
>>
>>53543232
now post cock
>>
Could I get cutie swedish girl if I was coming in Sweden ?

178 cm; 67 kg; fit frenchfag.
>>
>>53543212
Jag tror det är någon kantig nazist som varken tänkt igenom sin plan eller håller på att trolla. Snacka om att lämna spår på brottsplatser och skryta om det på nätet innan det sker, begå brott med lagliga vapen med mera. Jag blir bara trött.
>>
File: 1393799392258.jpg (41 KB, 604x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393799392258.jpg
41 KB, 604x427
>donken flesta utav mina favoritbrevare är inte här längre

vad gör jag ens här mann1
>>
File: 1451528964522.jpg (995 KB, 1280x1711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451528964522.jpg
995 KB, 1280x1711
>dkn fullt med thaimat i kylen att värma när jag vill

OuO
>>
>>53543407
Erect, it goes slightly over the bellybutton. I would probably destroy you anally.
>>
>>53543527
what size?
>>
>>53543520
Vilken typ av förpackning ligger de i? Plast?
>>
>>53543520
>dkn ingen mysig mat alls så man måste laga

QnQ
>>
File: Ryūko Matoi.jpg (847 KB, 2031x2583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ryūko Matoi.jpg
847 KB, 2031x2583
>>53543487
Fast förevigt osv

*KAN INTE VAKNA*
>>
>>53543487
vilka är dina favvobrevare berätta för mig
>>
>>53543571
I am 6 feet 2, do the math canuckfag.
>>
>dkn
>>
File: 1452391942618.jpg (121 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452391942618.jpg
121 KB, 1136x640
>>53543586
Ja, men lägger ut maten på en tallrik innan jag värmer den
>>
File: idflove3.jpg (29 KB, 545x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idflove3.jpg
29 KB, 545x390
>du kommer aldrig skydda henne från alla nazister och muslimer
>hon kommer aldrig gråta mot din axel samtidigt som du håller om hennes skakande kropp
>hon kommer aldrig väcka dig på hebreiska med en kopp kaffe och judiska pannkakor

Tjejen i mitten
>>
File: 1364605109904.jpg (16 KB, 202x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364605109904.jpg
16 KB, 202x204
>>53543382
Då antar jag väl att det bara finns ett alternativ kvar för att stoppa den här skiten. Total jävla mediarevolution.
>>
File: 14040205579.png (65 KB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14040205579.png
65 KB, 300x200
>>53543677
>>
File: s.jpg (2 MB, 5184x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s.jpg
2 MB, 5184x3456
>>53543677
Får jag hon till höger då?

Alternativt flickan i mitten på nedersta raden (med glasögon och fläta) här
>>
>>53543224
Jag väntar tills han råkar doxxa sin familj
>>
>>53543677
Din autism är rar anon~~
>>
Vad tycker ni om Margot och hennes bannlysning från Israel
>>
>>53543926
Kunde inte bry mig mindre
>>
>>53543948
För att du är en Jonte som bara bryr dig om CS och PMAX. Låt vuxna tala.
>>
File: alice sötorescu.jpg (32 KB, 635x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alice sötorescu.jpg
32 KB, 635x424
>>53543926
BREVA ALICE ISTÄLLET
>>
>>53543980
Han frågade mig, hora
>>
>>53543996
Hon är rätt nice. Hon har karl dock.
>>
File: 1364369386519.jpg (962 KB, 1851x1851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364369386519.jpg
962 KB, 1851x1851
>>53543616
Kanske inte är det att brevarna inte är här utan mer att man tröttnat på det eviga gnället på invandrare och donken ingen fv. Man hoppades väl på att ni rövslynnegrer skulle inse att ni aldrig diskuterar politik utan snarare ventilerar ert bajsnödiga hat mot invandrare. Och vad fan hände med negerdunkanon
>>
>>53543657
så jävla stilig
>>
File: Jewish Caricature.png (141 KB, 448x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jewish Caricature.png
141 KB, 448x539
>>53543926
Massivt bevis för hur stora hycklare vänstern är som kallar det mest judevänliga partiet i riksdagen för antisemiter. Tror knappt ens att vänstern vet vad ordet antisemit betyder då de vrålar det ungefär lika mycket som rasism åt Sverigedemokraternas håll.
>>
>>53544067
>ert bajsnödiga hat mot invandrare.
Som om detta är en dålig sak
>>
Supa? J/N
>>
>>53543926
>"haha ååhh kolla på mig hur mycket jag älskaar muslimer"

Äcklig häxa favä
>>
>>53543926

Ännu ett bevis på att hon inte bör vara någonstans i närheten av ett sådant jobb.
>>
>>53544244
Gör det bara neger
>>
Kommer ni på 1 maj-demonstrationen i Borlänge?
>>
File: 1349858534874.jpg (46 KB, 617x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349858534874.jpg
46 KB, 617x550
>>53544244
N

Det finns bättre skit som du kan ta.
>>
File: 1422645791665.jpg (135 KB, 1000x1502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422645791665.jpg
135 KB, 1000x1502
>kollar melonpan https://www.youtube.com/watch?v=6QRMni0L79M
>dkn man inte lever det livet
>dkn inga vänner att weeba runt med

Det är inte rättvist
>>
>>53543926
Småskoj såhär i vinterkylan.

Inget spännande lär hända eftersom småborgarna hanrejade igenom såssebudgeten istf. bara torpedera skiten.

Efter partiledardebatten är det tydligt att vattenmelonskoalitionen sitter för pengarnas skull, resten skiter de i. Sjöstedt låtsas angripa dem, men han vet att han är en eunuck.
>>
Många inom hemvärnet och äldre personer som gjort värnplikten som börjar få inkallelseordrar nu. Någon kommentar från folk i tråden?
>>
what forums/social sites does the average swede browse?
>>
>>53544426
flashback.org
>>
>>53544368
Socialism
gå och dö
>>
God natt ni prinsar av Maine, kungar av Nya England.
>>
>>53544403
ras
krig
>>
File: 1370657158724.jpg (143 KB, 1024x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370657158724.jpg
143 KB, 1024x695
>>53544165
Du kan hata hur mycket du vill när du vågar göra det utanför din lägenhet din bajsnödiga tomte
>>
>>53544403
Var beredd, var stark. Och för guds skull, gå inte fullt Finn på armén.
>>
File: 101.jpg (55 KB, 512x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
101.jpg
55 KB, 512x419
Breva tips på hur man dygnar tack

>lade mig 06:00 idag och vaknade 12:00
>måste hålla mig vaken till minst 17:00 imorgon

Jag har tänkt att ta lite kodein och dricka kaffe och energidrickor, men man måste ju också ha någonting att göra. Ett stort misstag är att jag lägger mig i sängen för att det är så jävla skönt när man är trött, men då somnar jag ju flera timmar för tidigt. Man kanske skulle ta en promenad i skogen varje halvtimme istället?

Vad brukar ni göra under en dygning?

t. 21 årig etnisk svensk viking
>>
>>53544054
>Hon har karl dock.

????

Det har väl aldrig hindrat tjuren?
>>
>>53544540
Jag gör det också och står för det.
>>
>>53544550
Brukar bara stänga ner allt och lägga mig i sängen och blunda. Även om jag bara sover några timmar så känns det bättre.
>>
>>53544117
>när Lena Mellin brevar anonymt
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FbtzJ4cYzwI
>>
File: 1363268289233.png (10 KB, 326x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363268289233.png
10 KB, 326x383
>>53544596
Visst gör du det klibbarN
>>
>första säsongen av Gemenskapen

riktigt grymt var det favä
>>
>>53544557
mdongo gå och lägg dig
>>
File: ejaculation.jpg (200 KB, 635x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ejaculation.jpg
200 KB, 635x477
>Det är en oviposition tråd
>>
Behöver man dator för att hänga med på seminarien/föreläsningar?

Eller ska jag bara gå dit utan någonting och hoppas på att allt laddas upp online?
>>
>>53544631

>VLC
>>
>>53544550
Är inte kodein en opioid? Det kommer väl inte hjälpa dig att hålla dig vaken?
>>
>>53544629
Jag är inte stormbög eller i närheten av det där religiösa NMR-träsket. Man kan starkt ogilla invandrare ändå vettu.
>>
Visste ni 2Dbögar att Frankrike har en dedikerad kanal för 2D?
>>
>>53544426
familjeliv
>>
>>53544648
nej, breva alice-fu

>dkn ingen alice fv att rescue
>>
File: joe rogan3.jpg (75 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joe rogan3.jpg
75 KB, 1080x1080
>det är ett Joe mirerar manliga atleters kroppar avsnitt
>>
>>53544403
För att hjälpa flyktingarna, ja.

>>53544671
Nej.

t. läste datta och hade aldrig med datta till campus.

Om det finns slides -> anteckna ingenting, bara koncentrera all energi på att hänga med

Annars är det ändå enklare att anteckna för hand.

proffstips: ritblock är topp mys eftersom man slipper bli autistisk med att allt ska ligga i fas med rutorna
>>
>>53544716
Nej.

>dkn vi bara hade lite på ztv
>>
>>53544550
>Vad brukar ni göra under en dygning?

sitta vid datorn
>>
>>53544712
Misstänker starkt att du är någonslags hemmasittande invalid "moderat""anon", alternativt hårdkärnad NEET som aldrig lämnar rummet och tror det är en slags prestation att spendera löjligt mycket tid på internet.
>>
File: 2657935920.jpg (512 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2657935920.jpg
512 KB, 1024x683
>>53544771
jvdk

>dkn ingen alice som ligger på ens bröst medans hon skriver artiklar på sin laptop
>>
File: 12312451231.png (205 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12312451231.png
205 KB, 500x333
>>53544712
>ogillar invandrare
Neger, du är på samma nivå om du drar alla över samma kam sådär.

>>53544648
Inte jag din parvel
>>
>>53544705

Just kodein (citodon) gör mig inte trött

tramadol däremot herrejävlar. Men den är lite knasig för mig, håller jag mig borta från skärmar så blir man bara lite småtrött, men så fort man tittar på en dator eller mobilskärm så däckar man direkt haha
>>
>>53544789

Så jag behöver en väska iallafall samt penna och block för att anteckna om det skulle behövas?
>>
File: 1451980231626.jpg (2 MB, 1620x2288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451980231626.jpg
2 MB, 1620x2288
Kan vi snälla
breva muskelpajer
>>
File: 1374864708987.jpg (20 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374864708987.jpg
20 KB, 500x375
>Kommer hem
>Dunkey har en ny video ute
>>
>>53544631
who is that?
>>
File: Barb vinkar.webm (74 KB, 178x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb vinkar.webm
74 KB, 178x178
>>53542720
>>53542826
T-tack, grabbar. Nu kan jag leva ett par dagar till. :3
>>
>>53544908
How can I destroy the Canadian economy?
>>
File: 1445589776352.webm (2 MB, 576x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445589776352.webm
2 MB, 576x720
>>53544890
jag lyfter ditt brev
>>
>>53544857
>väska

eller ett litet anteckningsblock som får plats i cargobyxorna med dina övriga universitetspersedlar
>>
File: heauheauh.jpg (212 KB, 1472x982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heauheauh.jpg
212 KB, 1472x982
>>53544631

Tror jag kollade upp till s3-4 när serien började få problem, rolig favä.
>>
File: 1450793489123.jpg (75 KB, 600x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450793489123.jpg
75 KB, 600x396
>>53544890
Varför inte
>>
File: studs.webm (754 KB, 640x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
studs.webm
754 KB, 640x798
>>53544955
boing!
>>
>sökt en hel del jobb
>inte fått något napp
>kompis söker första jobbet någonsin
>blir uppringd dagen efter och får jobbet dagen efter det
Varför vill ingen ha mig
Är det för att jag är så ful
>>
File: 1450800892113.jpg (141 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450800892113.jpg
141 KB, 900x600
>>53544890
>>
>>53544908
>being this tv inept
>>
File: 1441065047638.png (1 MB, 1235x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441065047638.png
1 MB, 1235x694
Hoppas det går vägen lads
>>
>>53544857
Du behöver bara en väska om du ska ha ska ha ett äpple och en joggi.
>>
DU GER MIG BRA DIMENSIONER

https://www.youtube.com/watch?v=ou-qSz4xqKg
>>
fucking hate how swedes are normies

fuck them all
>>
File: 144553287322.jpg (22 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144553287322.jpg
22 KB, 600x338
>>53545073
>dkn tar bara 50kg på militärpress
>>
>>53544955
Vad är det här för någon övning?
>>
Inser ni att Nordkorea är skyldiga oss 2,6 miljarder kronor? Det är 274 kronor per svensk.
>>
>>53545090
jvdk
Alla kompisar fick jobb på en gång genom kontakter, själv har jag bara fått 2 intervjuer
>>
>>53544631
Community?
>>
File: 1450015795189.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450015795189.gif
1 MB, 200x200
>>53545209
>the average swedish male
>not the most autistic fucks you've ever seen
>>
>>53545252
Framtidsinvestering favä.
>>
File: helo.jpg (296 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
helo.jpg
296 KB, 1920x1080
>>53545209
We are closet psychopaths you know.
It's just that people aren't showing their tendencies in public.
>>
>>53545229
Det är ju en Ren & Runka favä. Inte militärpress.
>>
File: aroos.jpg (43 KB, 535x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aroos.jpg
43 KB, 535x960
>>53545229
Man måste vara svag innan man kan bli stark

>>53545230
Tryckpress, grym övning
>>
File: image.png (65 KB, 297x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
65 KB, 297x308
Vem /töntsomsökerbekräftelse/ här?
>är från rik familj
>kan inte sluta tänka och ångra att jag inte skröt om det
>tänker hela tiden tillbaka på när jag var yngre och tjejer i klassen projicerade och trodde jag var fattig och inte skulle komma någonstans
>blir rövsmärtad när jag minns att dom skröt om att deras farsa ägde en jävla kiosk

kväääääää plebejer ut ur mitt land
>>
>>53545209
Were on par with finns in most non-normie nation in Northern Europe. Wonder why you rarely see danes or norwegians here?
>>
>>53545357
if that's so, where can i find an autistic and racist swedish girl in sweden then?
>>
File: bolton.png (918 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bolton.png
918 KB, 500x750
>>53545252

Vem bryr sig? Priset på rödvin har inte stigit för det.
>>
>>53545073
>dkn inte gymmat på 3 veckor
hon är antagligen starkare än mig nu
>>
>>53545252
var fan är mina 274 spänn

>>53545331
Nej något annat
>>
>>53545252
Men är inte Sverige skyldig en massa andra länder en massa kronor?
>>
>>53545209
The average Swede would be considered borderline autistic in the US

Why do you think there are so many of us who are good at video games and post on 4chan
>>
>>53545430
Men är dessa skulder 40 år gamla?
>>
File: 14403280402.gif (3 MB, 245x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14403280402.gif
3 MB, 245x310
>>53544890
>>
>>53545430
Ja, som betalas av hela tiden i takt med att ekonomin växer
>>
>>53545454
wao vad säger det om Finnar?
>>
>>53545400
girls dont have autism silly
>>
>>53545388
>dkn rykte om mig att vara bortskämd istället

bara för att jag jämt blev hämtad från skolan och hade bättre matsäckar än alla andra ungar
>>
File: 1382480966787.png (42 KB, 618x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382480966787.png
42 KB, 618x557
Det är något väldigt motbjudande med mänsklig existens
det råa biologiska faktorerna
att vi aldrig kommer vara mer än djur

alla vidriga kroppsfunktioner
jag vill bara vara en perfekt spirituell varelse
men hur mycket jag än vill så är jag fången i mitt fläskiga fängelse

social interaktion känns inte riktig
det är bara mitt skal som talar i ren självbevarelse

verkligheten är fel
>>
>>53545400
/r9k/ and /pol/
>>
>>53545382
Vet, men påminde mig ändå om mina skitiga lyft.
>>
>>53545425
>Nej något annat
vilken serie menar du då?
>>
>>53545539
FICK DU MATSÄCK?!?!!?!!!
>>
>>53545209
Swedes look like handsome normies but most are like the other anon said borderline autistic
>>
>>53545553
>dkn man föddes inte till en energikub
>>
>>53545576
Suits
>>
>>53545553
>anno domino 2016
>inte inse att han har en själ som existerar oberoende av kroppen
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>dkn man aldrig någonsin kommer att ränna runt på innergården och följa med de andra ungarna hem och råka se deras storebröder spela starcraft på vad som då klassades som superdatorer och sen springa ut och ha vattenkrig eller lura varandra på pokemonkort eller fäktas med istappar
>>
File: alfan.png (530 KB, 528x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alfan.png
530 KB, 528x603
Tänker gå till gymmet nu grabbar, ses. Ska se hur hård, saftig och tajt jag kan bli. Tack för motivationen.
>>
File: Plotinos.jpg (69 KB, 569x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Plotinos.jpg
69 KB, 569x681
>>53545553
Stå emot demiurgen, anon. Du har det goda inom dig, sök det Enda.
>>
File: CYotzBOWQAEBzI_.jpg (126 KB, 599x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYotzBOWQAEBzI_.jpg
126 KB, 599x570
>svenska män våldtar mer än araber ifrån patriarkatiska länder vars kultur devalverar kvinnan.


Vad fan är det för fel på dessa människor? När fan misslyckades skolan så totalt?
>>
File: 1449659400579.png (1 MB, 1190x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449659400579.png
1 MB, 1190x662
Enkel vinst favä
>>
File: 1452723053485.jpg (46 KB, 450x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452723053485.jpg
46 KB, 450x720
>>53545604
>dkn inte obunden spirituell energi utan form eller faktor som ej begränsas av fängelsespjälorna som är fysikens lagar
>>
File: 1452381831626.jpg (673 KB, 1632x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452381831626.jpg
673 KB, 1632x1500
>>53545752
>dkn ingen 2d existens
>dkn ingen 2d fv
>>
>Nyflyttad
>Utanför en större stad
>Lugnt område, massor av småbarnsfamiljer
>Enda stället som fanns tillgängligt
>Grannen bredvid är en misslyckad 50-något pappa till drogmissbrukare, en misslyckad 30-något till mamma som köper skitgrejer för pengar som inte finns och världens värsta jävla 20-något plastbrud som tror det är 2007
>Mamman och plastbruden spelar världens högsta dunka dunka musik och pappan bryr sig inte ett skit
>Måste säga till nästintill varenda natt om att dom ska hålla käften

Musiken påbörjar som regel efter 22 och varar oftast till 5 på morgonen. Knulla mitt liv. Som ni kan gissa får jag inte sova just nu. Har redan varit hos dom och sagt till men som sagt så bryr dom sig inte.
>>
>>53545741

Hade inte haft något emot att sitta och spela lite härdsten om det inte vore för de $500 jag måste spendera för att få kort som är måsten.
>>
File: 1431762809965.jpg (116 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431762809965.jpg
116 KB, 1280x800
Se på Amerikansk Krypskytt J/N?
>>
File: alyssa.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alyssa.webm
2 MB, 1280x720
>>53544890
Shoop unfortunately

http://www.girlswithmuscle.com/49622/Elizabeth-Ambros
>>
File: 1452600719511.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452600719511.jpg
14 KB, 480x360
Du har rätt, snut. Du har rätt, jag är en rutten jävel. Jag erkänner. Men vet du vad. Även fast jag har en massa hat inom mig så har jag några vänner som inte har hat i sig. Allt de känner är kärlek. Deras enda brott är att växa ut håret, röka lite gräs och bli höga, se på stjärnorna i natten, skriva poesi i sanden. Och vad gör du? Du slår in deras dörrar mannen. Dumma snut. Du slår in deras dörrar och slår in deras skallar. Du slänger dom bakom galler. Och vet du vad det roliga är? De förlåter dig.
>>
>>53545891

Ne, se The Big Short
>>
>>53545881
Jag känner dig mann1, jag lirar i princip bara arena. Det kräver mer skicklighet ändå :^)
>>
>>53545875
Tror man kan ringa polisen för sånt
>>
>>53545875
Ring polisen i sådana fall.

Kontakta husvärden innan
>>
>>53545875
Ring föreningen som äger huset eller alternativt banka skiten ur dom favä
>>
>>53545980
>>53545984
>>53546004
Verkligen? Ska kolla upp det.
>>
>>53545891
Nej.

Jag rekommenderar denna filmen: http://www.imdb.com/title/tt2002616/

Oerhört välregisserad med en något udda med godhjärtad handling
>>
>>53546004
Varför är du så jävla kantig? Skjut dig själv i skallen med en spikpistol ditt äckliga svin, dina brev är helt värdelösa och jag är gode nära att filtrera flaggan din
>>
>>53546061
>filtreringscucken


arnstad snälla
>>
>>53545933
>>53546055
Okej ser på the big black short dick då
>>
File: 1447265821384.jpg (32 KB, 610x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447265821384.jpg
32 KB, 610x406
>>53545651
Min själ är på fel ställe

>>53545710
För varje steg jag tar mot gnosis så tar jag två från verkligheten
Jag hoppas att det löser sig tillslut
>>
Varje morgon när jag vaknar, tar jag mig på kuken. Jag gör det reflexmässigt.
Känner på den bultande hårdheten och tackar gudarna för att den även idag vaknat före mig.
Har väldigt svårt att tänka mig ett liv utan stånd. Utan att känna den mäktiga metamorfosen som utspelar sig i kalsongerna - telefonhytten där den menlöse journalisten förvandlas till den manliga superhjälten Penetrator.
Ni vet vad jag menar, eller hur?
Nog har vi alla varit Penetrators, superhjältar med ett enda - inte så altruistiskt - mål i livet: att stoppa in den.
>>
File: 092.jpg (128 KB, 312x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
092.jpg
128 KB, 312x312
>sverigedemokraternas hemsida har "mjuk scrollning" aktiverad
>>
>>53546172
Viktigt ämne! Riktigt super att du tog upp detta! Tänk bara på vem du inkluderar i texten och vem som görs aktiv: "Ni vet vad jag menar, eller hur?

Nog har vi alla varit Penetrators, superhjältar med ett enda - inte så altruistiskt - mål i livet: att stoppa in den." Jag vet inte vad du menar där, eftersom jag är en fittbärare, samtidigt som jag räknar "vi alla" som "vi alla oavsett könsidentitet".
>>
>>53546061
Jag brevar ett par gånger i månaden, finns en annan svensk som brevar under svensk flagga också. Men inget personligt, grabben.
>>
>>53546238
Brittisk flagga*
>>
>>53546238
Nej med tanke på din attityd är jag säker på att det var du, du är det där otrevliga svinet som var elak mot mig utan anledning när en sötpaj hade tänt en cigg och kollat på mig när jag gick förbi fyfan
>>
File: 1451048971644.jpg (91 KB, 686x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451048971644.jpg
91 KB, 686x960
>>53545798
jvdk
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>Dragon's Dogma: Dark Arisen. Available: 15 January
This game will unlock in approximately 1 day and 19 hours
>>
>>53546284
Vad fan snackar du om, Anon? Är det här bete? Jag kan inte avgöra själv.>>53546284
>>
>>53546351
>varit ute i 4 dagar
>>
>>53546363
Så du förnekar det inte? Det var du? Tro inte att jag NÅNSIN kommer glömma dig, hade en god stund och du förstörde den totalt din ruttna jävel, nej vänta du får inte äran av att vara en rutten jävel, du är bara ett svin
>>
Ibland undrar jag om trådens stormbögar verkligen är svenskar eller ett gäng gycklande blattar.
>>
File: 1449130971249.png (233 KB, 375x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449130971249.png
233 KB, 375x465
>>53546379
>plundra bra spel
>>
File: bara7.jpg (1007 KB, 1484x2158) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara7.jpg
1007 KB, 1484x2158
>>53546351
>>53546379
>45gb krävs för skiten
>>
>>53546471
hur som helst är autism inblandat
>>
>>53545090
Det är nog inte ditt utseende.
>>
File: 1451049541642.jpg (76 KB, 633x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451049541642.jpg
76 KB, 633x960
>>53546491
>vara fattig
Skaffa några TB lagring favä
>>
>>53546543
Är inte det lite onödigt ändå? x'D = skrattar ihjäl mig favä = för att vara ärlig)
>>
>>53546543

Inte mitt fel att jag fyller skiten hela tiden

t. hade 120gb ledigt för 2 dagar sedan
>>
>>53546238
Det är jag som brevar under svensk flagga
hell seger
>>
>dkn man blev inbjuden till Japan av utbytesv som åker hem snart

Värt att åka? Är inte vedbod.
>>
I WANT A QT AUTISTIC RACIST LOYAL SWEDISH GF

FUCKING NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWW

GIVE ME GIVE ME GIVE ME GIVE ME GIVE ME GIVE ME GIVE ME GIVE ME

RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: 1443554572532.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443554572532.png
198 KB, 550x535
>>53546651
>tfw there is a neo-nazi girl in my class
she isnt autistic though but hot as fuck, her bf carries a knife so im scared of her though
>>
>>53546651
>QT AUTISTIC RACIST LOYAL SWEDISH GF
They don't exist, sorry
t. autistic racist Swede
>>
>>53545875
Lägenhet -> störningsjour
Hus -> polis
>>
>dkn gröna ögon om man tittar på nära håll och bruna om man tittar från långt håll

är jag fortfarande arisk?
>>
>>53545933
Vad tyckte du om big short?
>>
>>53546726
>her bf carries a knife
not so neo-nazi anymore for being a race-traitor and dating a Finn
>>
File: image.jpg (160 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
160 KB, 640x960
>>53546818
jvdk

>dkn kommer aldrig ha blå ögon
>>
File: 1452032194353.jpg (187 KB, 1023x1175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452032194353.jpg
187 KB, 1023x1175
>norska tidningen journalisten har intervjuat changs frick källor

>allt stämmer överrens angående hur DN mörkat

>norska journalisten försöker då DN, de vägrar svara


ELDEN STIGER

Är detta början av slutet för det kollektivistiska medieimperiet som greppat Sverige i åratal?
>>
>>53545926
that thick cunt is a typical sign of anavar
>>
>>53546854
this is northern sweden m8, everyone is part finn or saami
>>
>>53546842

Bra gjord, rätt många roliga scener och repliker, intressant med Gosling som talar till en som en berättarröst under hela filmen, gillad det konceptet. Själva informationen är väl sisådär man vad kan man förvänta sig.
>>
>>53546491
>45gb

Åh fy fan

>dkn 900kb/s

BARA
>>
>>53546471
Allt är ett enda gyckel av jävligt uttråkade personer.
>>
>>53546643
Var det du jag lurade att dra på japanska nazimarscher med full volym?
>>
File: 1451221346441.jpg (40 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451221346441.jpg
40 KB, 550x512
>>53546471
>>
>>53542985
this
>>
>>53546491
>>53546920
Det finns en 5gb version...
>>
>>53546818
>Det gulbruna runt pupillen får inte det gröna i hans ögon att lysa upp ännu mer

Mina ser asläckra ut så länge det finns tillräckligt med ljus
>>
>>53546854
>svensk dejtar finsk eller andra kombon
>rasförrädare
>den här kanadensaren har problem
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>>53546920
>dkn cuckettan jag hyr har fiber
>dkn går från 1mb/s
Tack Jesus allt är bra nu
>>
>>53546912
Förklara synthetic CDO's, förstod inte vad de menade i filmen även med förklaringen.
>>
>>53546405
Vet inte vad som är mer patetiskt, att någon försöker fiska svar på ett mongolisk fiskeforum eller att din historia stämmer
>>
>>53546980

Nehe, ligger installationsfilen på 5gb?
>>
>>53546912
Jag är inte ekonomiautist. Vad var sketchy?
>>
>>53547005
so there's no difference between Finns and Swedes?
>>
>>53547038
Ja
>>
File: qsdf.jpg (356 KB, 989x1436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qsdf.jpg
356 KB, 989x1436
>dkn ingen kattflicka som leker med fågelflicka


Varför förbjuds forskning av kroppsmutation egentligen
>>
>>53547017
Vanlig CDO = en vadslagning på lån och andra derivat
syntetisk CDO = en vadslagning på CDOer, dvs vadslagning på vadslagningen
>>
>>53547080
Yes there are.
>>
>>53547080
I don't feel like explaining
>>
File: 1452091086681.png (92 KB, 295x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452091086681.png
92 KB, 295x229
>dkn snittat 3 timmar sömn per natt de senaste 18 månaderna

>dkn börjar undra om jag har insomnia
>>
Varför har du inte skaffat dig en asiatisk (koreansk/japansk) fv? De är mycket mer konservativa och ariska än vad moderna europeiska kvinnor är.
>>
>>53547111
hur ska det gå till, oavsett gener är vi alla lika
>>
>detroit är en svart, mysslyckad stat
eminem är vit

SCHACK MATT
>>
>>53547015
>dkn kommer aldrig höra dig bli Skenad på mummel igen
>>
>>53547242
Finns inga i min närhet familj, bara babbar här
>>
>>53545891
Nej! Se Sicario istället
>>
File: 1447975993838.png (337 KB, 1205x1497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447975993838.png
337 KB, 1205x1497
>>53547080
Use the Norwegian genetic data as substitute för Swedes. Finns are closer to the Russian genome than the scandi one.
>>
>dkn vaknar till att bowie är död

när fan hände detta?
>>
>>53547242
Fula barn som inte kommer se ut som en själv alls.
>>
File: knatte4.png (321 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte4.png
321 KB, 512x512
>>53547373
>>
>>53547373
I måndags...

Hur länge sov du?
>>
>>53547373
Natten mellan Söndag och Måndag.
>>
>>53547244
>hur ska det gå till, oavsett gener är vi alla lika

snälla gå
>>
>>53547242
t. Sallad
>>
File: chaika boss.jpg (184 KB, 800x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chaika boss.jpg
184 KB, 800x500
>>53547405
Inte han men personligen så trodde jag att han dog ensam
För länge länge sedan
>>
>>53547332
Jag skulle fortfarande inte säga att svenskar och finnar som avlar är rasblandning direkt.
>>
>>53547017

Synthetic CDO är inte backad utav något som generar pengaflöde, typ CDS eller liknande som det betalas en premie på, utan är snarare ett bet på vad som kommer hända med en CDO som är backad utav något, exempelvis ett lån där konstanta pengar kommer in.

Lite dåligt förklarat kanske.

>>53547065

Filmen tar upp helheten men rätt mycket vital information som man inte tar upp, ja, visst var de finansiella instituten rätt vilda i sina investeringar och ofta direkt olagliga i sitt beteende men det är så mycket annat också som påverkade men inte togs upp.
>>
File: 1434662881916.png (775 KB, 800x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434662881916.png
775 KB, 800x1066
>>53547468
>dkn ingen solbränd kattflicka v
>>
>>53547468
>antyder att vi inte alla är människor
ditt vi och dom-tänkande kommer leda till folkmord
>>
>>53547242
Vill inte ha småkukade mongolsöner favä

Hellre en konservativ ökenfröken
>>
>>53547511
Det beror på vad du menar med "rasblandning" eftersom tekniskt sett skulle det inte vara rasblanding om du avlade med en av de folkgrupperna med majoritet blå färg i sin genbas i bilden.

Svarade bara Kanadicken som hade för sig att finnar och etniska svenskar är samma genetiska folkgrupp.
>>
>när MUF försöker sig på tugg

https://www.youtube.com/watch?v=Jivd_YPgUuA
>>
File: miku fylls.png (2 MB, 3000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miku fylls.png
2 MB, 3000x1500
>>53547542
>dkn man drömmer att en 2d kattflicka slickar upp glass som runnit ner mellan brösten

>dkn kattflickan biter ens bh band för att kunna slicka under det

>dkn man vaknar upp och det är hunden som är igång igen, öppnar mitt bokstavligen genomblöta skrev och låter han avsluta
>>
File: smug bowie.jpg (50 KB, 500x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug bowie.jpg
50 KB, 500x317
>>53547494
Åh nej, inte mig.
Jag förlora aldrig kontrollen
>>
>>53547542
varför bara en v och inte kk favä?
>>
>>53547749
Bilden här är spegelvänd hans konstiga öga är på fel sida.

Tänkte bara att du borde veta detta.
>>
File: 1430941633877.jpg (58 KB, 630x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430941633877.jpg
58 KB, 630x460
>>53547708
>jagjag från 2007
>>
File: 49956635_p0.png (506 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49956635_p0.png
506 KB, 800x1000
>>53547723
V-va?

>>53547767
Kattfv då. Kattflickvän. Eller borde man skriva kattflickaflickvän?
>>
>>53547723
aj min qk
>>
>>53547708
sektvideo
>>
File: nano.png (94 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nano.png
94 KB, 640x480
>>53547749
Du står ansikte mot ansikte mot mannen som sålde 「The World」
>>
File: 1422306308836.jpg (44 KB, 705x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422306308836.jpg
44 KB, 705x705
>del tre av nya gaki no tsukai är redo för att släppas
>del två översätts fortfarande
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
>>
File: miku.jpg (49 KB, 564x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miku.jpg
49 KB, 564x800
https://twitter.com/Orjas/status/687422519347933184

DN kommer bli BORTBLÅSTA UTAV HELVETE när detta är över

De förväntar sig en i vraket
>>
>>53547708
Stockholmare är så jävla bögiga i sitt språk

>asså shit liksom asså typ såhär
>aa men sååå ere seru!
>>
>>53548015
du du du du duruduuu du du du du du duwuruuu
>>
File: started a fire.jpg (98 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
started a fire.jpg
98 KB, 1920x1080
>>53548072
Revolutionen har börjat. Dags att börja blåsa upp flammorna.

https://www.youtube.com/watch?v=gYb9sRLUDyM
>>
>>53548072
E L I N
O Ö R J A S AE Ä T E R!!(?)

E L I N
L
I
N
>>
File: 269760-yuri.jpg (37 KB, 639x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
269760-yuri.jpg
37 KB, 639x481
>>53548072
Is it done?

No, Comrade Premier. It has only begun
>>
>>53548072
Nästan man tycker synd om DN
>>
File: im out cuh.jpg (64 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im out cuh.jpg
64 KB, 1280x720
https://www.youtube.com/watch?v=r2KxFp5lUqE
>dkn ingen fv
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53548301
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53548175
bra låt
>>
File: migranter2.webm (3 MB, 716x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
migranter2.webm
3 MB, 716x404
#RefugeesWelcome
>>
>>53548414
var är migranter1.webm
>>
File: 1447294585599.jpg (8 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447294585599.jpg
8 KB, 250x238
>sitter och klickar genom SMR videos efter lite slagga
vad hände i mitt liv som ledde till detta
>>
>>53548175
>all "västerländsk stolthet" i kommentarerna

Oj.
>>
>>53548414
Gillar att han rent bara går helt "fuck it" och drar när de har ryckt väskan från honom.
>>
>>53548414
>>
File: migranter2x.webm (3 MB, 676x872) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
migranter2x.webm
3 MB, 676x872
>>53548414

Först en jämförelse
>>
>>53548547
söta :3c
>>
File: migranter1.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
migranter1.webm
3 MB, 640x360
>>53548547

och ettan
>>
>>53548414
Förmodligen gick han tillbaka och delade ut skit även efter det där också.
>>
påminnelse om att sverige är dött
>>
>>53548603
Breva en bra låt Misaka. 2D eller 3D.
>>
>>53548414
han ser så uppgiven ut, fick han inte se på när gråtande barn tittade honom i ögonen och sa till honom vilken underbar människa du är?
>>
>>53548597
>få vatten för att snuten är snäll
>slänger bort det
>"ok"
>>
File: rin smoke.jpg (101 KB, 401x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rin smoke.jpg
101 KB, 401x480
>dkn inget imperium från portugal till istanbul med mig som absolut monark
>>
>>53548637
Västvärlden är död för att vara helt uppriktig.

>>53548651
https://www.youtube.com/watch?v=zqJRnD5HuZw
>>
>>53548692
Du är en sådan elak dödsknarkarnazist
>>
File: 1452554795268.jpg (90 KB, 941x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452554795268.jpg
90 KB, 941x536
https://www.youtube.com/watch?v=WnqmshjB3pk
>>
>>53548714
Folk blev för rädda för att bli nästa Hitler för att inse att deras aktioner bokstavligt talat dödade västvärlden.
>>
>>53548767
Ta ditt liv samman. Styr upp skiten. Fixa bara allt. Det är tufft men du kan klara det. Du är mannen. Du kan segra.

https://www.youtube.com/watch?v=MwPb7g_BlXQ
>>
>>53548712
>dkn inget rike som sträcker sig från hav till skinande hav
>>
File: migranter5.jpg (171 KB, 981x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
migranter5.jpg
171 KB, 981x654
>>53548696

Rasist?
>>
File: 1452545027601.jpg (19 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452545027601.jpg
19 KB, 317x330
>>53546651
Varför skulle en /pol/ svenska vilja gifta sig med någon ickenordisk?
>part of the problem etc etc
>>
File: 1451771376340.jpg (35 KB, 550x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451771376340.jpg
35 KB, 550x286
>>53548851
Jag gör det ett steg i taget.
>>
File: 1452731417586.jpg (720 KB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452731417586.jpg
720 KB, 3000x2000
Vem av er brevade precis den här?
>>
>>53548923
Detta är precis varför jag aldrig i helvete tänker rösta SD.
>>
Hur knäpp är jag för att jag vill att DET ska hända? Lite barnsligt kanske, för jag har aldrig upplevt riktiga svårigheter, men ändå.
>>
>>53548957

Nä fortsätt sätta upp klibbor du.
>>
>>53548923
breva tråden
>>
>>53548767
>det har gått trå år sedan jag upptäkte lilly

borde kanske spela igenom hennes rutt igen.

https://www.youtube.com/watch?v=yCOJwZzBiVo
>>
>>53548984
Röstar V tycker bara Israels mördande är riktigt jävla sjukt och vidrigt
>>
File: straffad 8man.jpg (338 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
straffad 8man.jpg
338 KB, 1920x1080
>>53548857
jvdk
>dkn inget äventyr
>dkn ingen outforskad värld
>dkn ingen fv att ta med på resan
>>
File: 1451726240149.jpg (45 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451726240149.jpg
45 KB, 720x720
>>53548923
>detta_triggar_stormbögen.jpg
>>
File: 1431385540720.jpg (102 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431385540720.jpg
102 KB, 500x667
/bst/ på /g/.

>faktiskt orka korslänka
>>
File: 1449610266461.png (563 KB, 861x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449610266461.png
563 KB, 861x990
>>53549034
>Röstar V
>>
File: vänsterpartiet.jpg (72 KB, 748x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vänsterpartiet.jpg
72 KB, 748x639
>>53549034
>röstar V
>>
File: 1431120230013.jpg (68 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431120230013.jpg
68 KB, 600x800
>>53549081
Varför går allt fel idag?
>>53548993

>>53549080
Tycker det är kul men är nyfiken på om det är bete eller ej.
>>
File: 1410864849594.jpg (50 KB, 468x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410864849594.jpg
50 KB, 468x317
>>53549034
>Röstar V
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53549034
>>
>>53548923
kek
>>
>>53549085
Är ettslagsmannen värd att se/läsa?
>>
>>53549187
Ja, läs mangan oxå
>>
>>53549034
>Röstar V

Häng dig själv med palestinasjalen, Gabriel
>>
>>53549219
>>53549219
>>53549219
>>53549219
>>
>>53549187
Ja.
>>
>>53549207
VAD GÖR HAN
A
D
G
Ö
R
H
A
N
>>
>>53549207
Du glömde >>>/g/52408551
>>
>>53548993

>>>/g/52408551

Fan hur korslänkar man egentligen? testar igen
>>
>>53548923
Vart då? Värsta natthumorbilden.
>>
>>53549034
Ta livet av dig
>>
>>53549305
>Värsta natthumorbilden

Gå och lägg dig Jonte, skola imorgon
Thread replies: 395
Thread images: 151
Thread DB ID: 429506[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.