[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 325
Thread images: 29
File: 1451494764734.png (289 KB, 822x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451494764734.png
289 KB, 822x947
avond editie

welkom: hun, vluchtelingen
niet welkom: emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, PK, katwijk anon, sinterklaas naamflikker, K naamflikker
>>
>>53537224
>that claim on Calais
No thanks.
>>
Dood aan Brabant oetz
>>
>marokkaan is gekozen tot kamervoorzitter
>>
ben ik welkom?
>>
>dvw niet welkom
:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((
>>
>>53537267
>Calais
???
I think you mean Kales
>>
>>53537224
>al die waalse zooi willen
>Kales willen met al die vluchtelingen erin
>>53537285
Ga terug naar uw eigen land oetz.
>>
>niet welkom
nou zeg
>>
>>53537329
Do not make me invade the entirety of Belgium and leave no scraps for you!
The torment must cease :c. Calais is ours.

Fucking rude Dutch, want to cut off us from our best friend England. How will we invade them now?
>>
>>53537295
>>marokkaan is gekozen tot kamervoorzitter
>>
>>53537415
>>>marokkaan is gekozen tot kamervoorzitter
>>
>>53537295
liegende*
>>
>>53537409
>denken dat Engeland jullie vriend is
kikker alsjeblieft
>>
>>53537336

Nederland is mijn eigen land oetz
>>
>>53537409
Last time you manage to easily invade them via Normandie, why would you need Kales?
>>
Was er maar een regionalistische vlag voor Holland (swt),
dan had ik die wel.
>>
>>53537475
Waarom paal je dan onder de naam Arabier?
>>
>Marokkaanse kankerslet van een linkse partij heeft in ruime mate de verkiezingen gewonnen

het is over senpaitachi... maak me wakker als het voorbij is
>>
>>53537509
neger aub
>>
>>53537483
It's classier to invade them when we use the Eurostar than by taking boats from Normandy to their lands. And as you'll have understood, the Eurostar transits through Calais.

Also the last time technically was in Scotland (Jacobines and shit) with troops headed from Britanny.
>>
>dvw ik niet in een klein vaag irrelevant kutdorpje woon om als vlag te gebruiken
>>
>>53537525

Sorry, je moet even wat duidelijker zijn, ik zie namelijk geen tegenstrijdigheid hier.
>>
>>53537509
jouw gemeente is laast erbij gevoegd alleen maar omdat de administrator nederlands is

niet zeuren!
>>
>>53537464
P-pardon :c?

Anyways, my apologies for having bothered. May now escort myself out.
>>
>>53537542
>kankerslet
Nou nou nou, zo kan ie wel weer. Laten we respectvol blijven.
>>
>>53537224
Vlieland is Hollands grondgebied, niet Fries.
>>
>>53537590
Als je vlag een te kleine plek is wordt het gewoon struikelflikkeren.
>>
>>53537224
>vergeet poetse te verwelkomen
terug naar >>>/b/
>>
>>53537683
Waar baseer je die claim op? Het is nu deel van Friesland.
>>
>dvw zojuist weer overgestapt van chrome naar firefox

wat is volgens de kompjuter nurts anno 2016 de beste browser?
>>
>>53537799
Oh in dat geval geef de Stellingwerven dan maar terug aan Friesland en vlug wat!
>>
>>53537590
groen wit groen elke dag oetz
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53537724
:^)
>>53537799
>claim
>>
>>53537829
Ik vind Firefox soms best wel kut, maar ik vind het wel de beste browser op dit moment. Chrome mist gewoon teveel dingen zoals extensies.
Het komt er op neer dat alle browsers best wel slecht zijn.
>>
>>53538004
welke extensies mist het dan?
>>
Is Rotterdam een meisje
>>
>>53537987
>in de meest klote stad van Nederland wonen
>trots
maar waarom

ik ben al vaker in Rotterdam geweest, maar er is gewoon niets te vinden
>>
>>53537409
calais is dutch clay
>>
>>53537990
Jij bent gewoon een struikelflikker oetz.
Net zoals onder andere die ene uit Velsen.
>>
>>53538155
een marokkaans meisje die zojuist kamervoorzitter is geworden

>>53538004
>Firefox
vuurvos
>>
>>53538127
DownThemAll
Daarnaast kan je makkelijker de layout van Firefox veranderen. Ik kan tenminste een menubalk gebruiken, bij chrome kan dat niet.
>>
>>53538161
>er is gewoon niets te vinden
het café bij mij tegenover is soms wel gezellig oetz
>>
>>53538004
vuurvos kan vlaggetjes doen op androïde, dat is wat waard, maar verder gebruik ik chroom omdat het sneller is

>>53538161
alsof er in katwijk iets te doen is
>>
>>53538205
en katwijk met zoetermeer.
het verschil is daarintegen dat ik dat maar ben voor een exclusieve groep.
>>53538266
>leguit veranderen en menubalk toevoegen
klinkt handig oetz
>>
Wie /Rotterdam/ hier
>>
>>53538339
Ik vind chroom ook sneller, maar ik vind vuurvos zoveel fijner werken.
>>
>>53538384
Ik snap niet waarom je dat zou willen oetz, kies gewoon provincie Utrecht oetz,
>>53538410
>rotjeknor
Beëindig jezelf.
>>
>>53538339
We hebben een strand en duinen, dat is al een groot iets wat voor veel tourisme hier zorgt.
>>
File: 1447952248736.jpg (207 KB, 799x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447952248736.jpg
207 KB, 799x916
>>53537674
>respectvol

Hoe kunnen we respectvol blijven als onze mensen en onze cultuur systematisch vervangen wordt?
Er komt straks een burgeroorlog, ik zweer het bij zeven zakken krenten!
>>
>>53532532

kut man ik speelde dat echt veel, mijn account is level 138 (rs3) en 126 (old school). Ik wou dat ik al die uren terug kon krijgen
>>
>>53537598
Waarom zou de moeite nemen om te benadrukken dat je Arabier bent als je je verbonden voelt met Nederland. Ik begrijp dat je afkomst onderdeel is van je identiteit, maar ik begrijp niet echt waarom je dat specifieke gedeelte van jezelf op /int/ wil uiten, tenzij dat voortkomt uit onbehagen met het idee als Nederlander geïdentificeerd te worden.
>>
>>53538480
moslimtoerisme ja
>>
>>53538471
alsof dat geen struikel is, ik heb maar één andere persoon gezien met Utrecht.
>>
>>53538534
ben jij nieuw
>>
>>53538433
>fijner
hoezo dan, volgens mij zijn ze beide bijna hetzelfde
>>
>>53538519
verkoop je account, zodat je x per uur werkte wanneer je het speelde, en ga /vee/skeep spelen!
>>
TUUT
C
H
I
P
S
https://www.youtube.com/watch?v=16_OQrs7pxo
>>
>>53538540
Voornamelijk Duitsers, als je in het hoogseizoen rond gaat, zie je nog wel eens bordje 'Zimmer frei' en andere Duitse of Engelse teksten.
>>
>>53538480
maar dat hebben wij ook
>>
>>53538610
Extensies en layout aanpassen zoals ik al zei.
En vuurvos is vrije software.
>>
>>53538713
benis :DDDDD
>>
>>53538540
Ik ben ook vaak in Katwijk geweest voor toerisme oetz.
Best wel leuk daar
>>
>>53538713
Oké dan, Hoek van Holland is het enigste interessante aan Rotterdam.
>>
>>53538471
Ik vind Rotterdam nou ook niet bepaald fantastisch, maar het is in ieder geval beter dan Amsterdam.
>>53538534
Meerdere redenen

>het is op een site voor cultuur relevant wat mijn culturele achtergrond is
>anders krijg ik toch continu "t. Islamitische naam"
>ik vind het wel grappig dat het veel mensen erg boos maakt, vooral vieze klotemoffen en scandinaviërs
>>
>>53538480
Ben in het verleden vaak in Katwijk geweest, best een leuk dorp maar dood als een pier op zondag.
>>
>>53538866
>dood als een pier op zondag
maar op zondag is het toch just druk op de pier?
>>
>>53538752
nooit behoefte aan gehad oetz, het is al minimalistisch en als ik een extensie zoek dan bestaat ie altijd wel

>>53538813
kom es langs oetz
>>
>>53538866
Zwaar Christelijk dorp, he
>>
>>53538640

ik heb al mijn geld verkocht voor 600 euro, maar toen ik de account probeerde te verkopen bevroren ze de account
>>
>>53538998
Ik kom sowieso nog wel een keer in Rotterdam, omdat ik graag bij de Harolds daar kom, wanneer weet ik niet.
>>
>>53539065
oei, maar je kunt wel /vee/skeep spelen, of ben jij vlaamseleeuw?
>>
>>53539065

>geld verkocht

valuta wisselen noemen ze dat, miemstudent
>>
ik heb een grap geschreven

>a:Khadija is de nieuwe kamervoorzitter
>b:arib?
>c:Jadieja
>>
>>53539145

maar speelgoed geld is geen valuta
>>
>>53539219
het was een grap oetz
>>53539189
goeie
>>
I speak Netherlandish. This is how a master netherlandish as me speaks

Hool ap vaam!

Ayyyyy, ayo vaam!

Hool ap!

Du mean

Ayo hol up vam!

Du mean

Overstrich it Italiaan klay?

AYYYY
>>
>>53539136
vind die winkel altijd zo krap oetz maar leuk dat je creatief bezig bent
>>
File: wowowow.png (26 KB, 519x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wowowow.png
26 KB, 519x233
>>53539189
Ik durf te wedden Bosma afviel omdat ie bij de PVV hoort.
Ook al is ie de beste kandidaat, de leden van de tweede kamer zijn politiek erg rasistisch.
>>
>er is een verdrag nodig om een Marokkaan kamervoorzitter te maken
>de linkse partijen vinden dit de normaalste zaak van de wereld
>>
File: 1452696672064.jpg (154 KB, 960x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452696672064.jpg
154 KB, 960x539
Ondertussen in Finland.
>>
>>53539283
>Overstrich it Italiaan klay?
waarom willen jullie oversticht?

Btw tegenwoordig heet het overijsel.
>>
>>53539353
M I N D E R
I
N
D
E
R
>>
File: genee.jpg (5 KB, 217x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genee.jpg
5 KB, 217x232
>>53539456
>de kaart van OP niet begrijpen
>>
>>53539353

>"met een Marokkaanse Kamervoorzitter"

Is dit het enige wat hem boeit? Dat belooft niet veel goeds voor me als Geert aan de macht komt.
>>
>>53539383
gebeurt hier net zo goed oetz
>>
>>53539513
jij moet sowieso weg hier, geert aan de macht of niet. Nederdraad wordt kanker door jouw gestruikel hier
>>
>>53539502
Oh ik had helemaal niet gekeken daarnaar oetz
>>
>>53539610

Zelfs als ik wegga uit Nederland blijf ik hier struikelen oetz
>>
>>53539610
>niet gewoon hem filteren
Nieuwtje aub
>>
>>53539283
*smakt lippen overvloedig*
>>
>dgw geen schattige pony echtgenotefu om mee te knuffelen
>>
>>53539353
>Ik durf te wedden Bosma afviel omdat ie bij de PVV hoort.
dat klopt. de laatste stemronde ging tussen een Marokkaan van de Zandbroodjespartij en een zwetende bolleboos van de VVD -owba de verkiezingsleugenaars-.
Dit parlement is zoals Geert al zei, niet representatief aan het volk.
>>
>>53539657
paal dan tenminste niet meer onder een Nederlandse vlag
>>
>>53539770

>representatief aan
>aan
>>
>>53539353
Ik ben het met hem eens maar hij schrijft als een 'IJGEN FOLK EERST' tokkie, lach mijn kont eraf
>>
>>53539717
*voegt alle vijf vingertoppen bij elkaar en zwaait met de nu gevormde hand*
>>
File: ok.png (187 KB, 600x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ok.png
187 KB, 600x339
>>53539762
>>
>>53539805

Ik zal trachten zolang ik kan in Nederland te blijven.

Dit is namelijk wel mijn landje he
>>
>>53539845
>>53539849
opkankeren
>>
File: photo15.jpg (175 KB, 511x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo15.jpg
175 KB, 511x880
>>53539762
koop er zo een
>>
>>53539897
Je zult nooit écht nederlands zijn oetz
>>
wees als anon en reageer enkel op andere anons
>>
>>53539930
sorry dat ik de führer heb beledigd ik zal het nooit meer doen ;((((
>>
>>53539849
>niet een parlement willen dat Nederlanders voorop stelt
>nog steeds denken dat iedere anti-allochtoon een tokkie is
>hoorns hebben
>>
>>53539973

Waar is dat gleufje voor? Om een mes in te verstoppen als een Noord-Afrikaan je kamer binnenloopt?
>>
volgens mij heb ik stockholm syndroom gekregen, maar oetz vind ik Arabier lang niet de slechtste paaler op de draad
>>
Sta op het station, jongens.
>>
>>53539973
... kan ik geld verdienen door die dingen in elkaar te naaien en verkopen?
>>
>>53540020
Wie citeer je? Dat heb ik allemaal niet gezegd. Ik kan het me alleen visueel voorstellen hoe boos Greet wordt en dat vind ik wel grappig oetz.
>>
Waarom is openbaar vervoer zo duuuuuuuuuur?
>>
>>53540030
>op de draad
Roodhoofd, waar ben je mee bezig?
>>
>>53540088

ziet er uit als het station van een achterlijk kut dorp
>>
>>53539989
GODVERDOMME ALTIJD DIE KUDT NASIS, TOKKIES MET HUN RACISTISUH UITSCHPRAKEN, HET IS WEL 2016. ALLEEN DOMME MENSEN STEMMEN OP PVV
>>
>>53540135
Omdat het zo goed is.
>>
ik heb vandaag de hele dag geleerd. wat een een kanker dag
>>
>>53540030
>niet weten hoe hij struikels kan negeren
>>
Hey dutchbros, is Rotterdam worth visiting?
>>
>>53540215
No.
>>
>>53540125
Er zijn genoeg mensen die ze willen.
>>
>>53540215
Nederland is een kutland, blijf weg voor je eigen bestwil.
>>
>>53540215

if you're going to the Netherlands as a tourist, there are far better places to visit than Rotterdam
>>
>>53540215
yes
>>
>>53540215
Don't expect too much, maybe its like an Amsterdam lite?
>>
Wilders: zwarte dag voor nepparlement
DEN HAAG -

PVV-leider Geert Wilders noemt de verkiezing van het allochtone Kamerlid Khadija Arib (PvdA) een zwarte dag in de parlementaire geschiedenis. Hij noemt Arib de slechtste kandidaat, daarbij wijzend op haar Marokkaanse afkomst.

Foto: ANP

Iemand die onderhorig is aan de koning van Marokko, iemand met de dubbele nationaliteit, hoort geen voorzitter te worden van de Tweede Kamer, aldus Wilders. Hij ziet in de keuze voor Arib een bevestiging van zijn stelling dat de Tweede Kamer een nepparlement is.
>>
Hey guys I hear you were posting pictures of me here. I don't understand your language but are you subscribers from my youtube channel?
>>
>>53540088
vergeet niet een paar mooie witten meisjes te aanranden zoals alle mannen doen.
>>
>>53540406
opzich is het wel vreemd dat er voor een NEDERLANDS parlement een allochtone voorzitter komt.
>>
>>53540413
no
pls link youtube so I can fap
>>
>>53540294
ik kan dat zo maken met wat patronen, kan jij ze verkopen?
>>
>>53540413
wat is uw jijbuis??
>>
>>53540406
>Iemand die onderhorig is aan de koning van Marokko, iemand met de dubbele nationaliteit, hoort geen voorzitter te worden van de Tweede Kamer,

mokro zijn kan me niet bokken, maar hier hij hij wel gelijk oetz
>>
File: 1405604877832.jpg (65 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405604877832.jpg
65 KB, 601x601
> dvw mooie auto
> dvw vaste job die goed betaald
> dvw patrimonium
> dvw zeer slim
> dvw redelijk goed gebouwd
> dvw geen vriendin


WAAROM
>>
>>53540491
>Muh je moet mensen niet beoordelen op afkomst!!!
>>
>>53540519
Hoe moet ik dan aan mijn moeder uitleggen waarom er een doos vol pony knuffels met een gat aan de achterkant in mijn kamer staat?
>>
>>53540612
dat komt allemaal door die tokkies die op mensen zoals wilders stemmen dat dit een probleem is. ALLE BUITENLANDERS AFSGIETEN, IJGEN VOLK EERSCHT. walgelijke mensen
>>
>>53540491
is zij niet nederlands dan
>>
>>53540602

als je het te hard wilt, dan ben je te wanhopig. Wijven moeten jou willen en achterna zitten, niet andersom. Niemand geeft een reet om een beta
>>
>>53540500
I don't understand fap but this is my channel https://www.youtube.com/user/emilysteaparty/videos :)

>>53540539
I don't speak your language sorry.
>>
>>53540746
als ik een Japans paspoort haal, maakt me dat een Japanner?
>>
Wat doet de kamervoorzitter dan?
>>
>>53540751
ik zit niet eens actief achter wijven.
>>
>>53540785
>hij doet zich voor als iemand anders op het internet
Waarom?
>>
>>53540602
Dagelijkse herinnering dat asielzoekers makkelijk mooie witte vriendinnen krijgen en jij met al je harde werk thuis alleen zit te masturberen.
>>
>>53540708
die doos staat bij mij, jij doet enkel de verkoop regelgedoe
>>
>>53540855
Dan zul je wel gewoon kankerlelijk zijn.
>>
>>53540831
Iedereen heeft het recht om Europeaan te zijn, kkracist.
>>
>>53540744
zet je struikel weer aan
>>
>>53540831
wel als je geboren bent in japan
>>
>>53540946
duuuuuuuuuuus, maakt het die Allochtone kamervoorzitter ook geen Nederlander.
>>
>>53540893
m-maar ik weet niet hoe dat moet
>>
>>53540904
neen serieus
geen pukkels of puisten,
perfect gebit

ik ben de normaalheid zelve. Mensen vinden me saai (zelfs al heb ik aparte hobbies en veel reisverhalen). Ik deel gewoon nooit wat ik meemaak, ik heb geen gezichtsboek rekening en ik sms nooit.

Misschien moet ik gewoon toegeven aan de wereld van vandaag, een smartphone kopen en tinder installeren
>>
>>53541072
>dvw al die tinder popjes mij kontakteren
>dvw ze nooit in de buurt zullen komen van dat ene meiske
>>
>>53541011
ik ook niet, maar dacht dat jij de plekken weet waar je dat kan verkopen oetz
>>
>>53540661
>>53540661
De Russen stelen onze vlag. Ze stelen ons Oranje. En nu verneuken ze onze leeuw.

Dit is echt niet acceptabel.
>>
PVV-kandidaat Bosma: als ondervoorzitter zal ik Arib steunen

PVV-kandidaat Bosma heeft er rekening mee gehouden dat hij het niet zou worden. "Ik weet dat mijn partij omstreden is, dat we een paria-partij zijn. Dus maakt dat de kans klein dat je Kamervoorzitter wordt", zo zei hij na afloop. Hij blijkt geen moeite te hebben met Arib. "Ik kan er mee leven dat zij Kamervoorzitter, ik zal ook weer met veel plezier ondervoorzitter zijn en ik zal haar ook steunen als ondervoorzitter." Na de volgende Tweede Kamerverkiezingen wil hij weer een gooi doen naar het voorzitterschap.

Goede jongen die Bosma, hij brengt de VVD kiezer naar PVV volgend jaar.
>>
>>53540088
Is dat niet halverwege adam en utrecht?
>>
>>53541257
Wat een hoorndrager.
>>
>>53541230
Njet zeiken op de Russen, ze zijn onze bondgenoot in de strijd tegen zandbroodjes.
>>
>>53540602
>job
RAND
STAD
>>
File: randstad.png (21 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.png
21 KB, 560x420
>>
leie
e
i
e
>>
>>53541072

>Aparte hobbies
Misschien moet je niet de hele dag in je mijn kleine pony pak rondlopen

>reisverhalen
die ene keer dat je naar de jumbo ging ipv de appie telt niet net zoals dat constante gezeik als je avonturen in Azaroth in world of warcraft

>ik heb geen gezichtsboek rekening
>tinder installeren

Tinder werkt niet zonder gezichtsboek rekening

>ik sms nooit
bij vrouwen gaat er altijd een rode vlag op als een vent geen vrienden heeft. Dan ruiken ze dat er iets mis is.
>>
>>53541257

>paria-partij
>grootste in de peilingen

wat een domme vent
>>
>>53541257
misschien krijgt PVV wel de meerderheid als Bosma Wilders vervangt
>>
>>53541319
Waar denk je dat ISIS heen vlucht als ze Syria uitgejaagd worden? Ze kunnen geen kant op behalve naar Europa.

Rusland jaagt letterlijk zandbroodjes naar Duitsland.
>>
>>53541367
>peilingen zijn de volledige waarheid
>>
File: Midden-Oosten.jpg (385 KB, 1355x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Midden-Oosten.jpg
385 KB, 1355x1600
>>53541399
>>
>>
>>53541359
> bij vrouwen gaat er altijd een rode vlag op als een vent geen vrienden heeft. Dan ruiken ze dat er iets mis is.
ik heb vrienden maar ik bel ze gewoon om af te spreken

> Misschien moet je niet de hele dag in je mijn kleine pony pak rondlopen
Ik speel lacrosse en ik maak modelbouwtanken en vliegtuigjes

> die ene keer dat je naar de jumbo ging ipv de appie telt niet net zoals dat constante gezeik als je avonturen in Azaroth in world of warcraft
maar ik heb echt wel al leuke dingen meegemaakt. Zo een wegtrip van enkele duizenden kilometers gemaakt op de motocyclette ;_;
Toen kon ik wel mensen ontmoeten, omdat ze mij enkel als reiziger leerden kennen

Op het werk denken ze ook dat ik een gewone mens ben, omdat ik privé en werk gescheiden houd weten ze niets van mij
>>
Heb ik iets gemist?
>>
>>53541367
Grootste in de peiling betekent niets als de partij door de andere partijen (die de overgrote meerderheid hebben) als pariah wordt gezien.
>>
>>53541549
>ik maak modelbouwtanken en vliegtuigjes

Wat is je favoriete tank?
Dit is zeer belangrijk voor vrouwen!
>>
>>53541549
ge zijt gewoon nen saaien tiep
>>
>>53541544
wat is uberhaupt een Marrokaanse Nederlandse?
Ze is in geen manier dan ook een Nederlander.
>>
>>53541399
>>53541319

De russen zijn niet in strijd tegen de zandbroodjes. Het gezeik in het midden oosten interesseert hen weinig. Wat hun wel interesseert zijn hun belangen daar zoals hun haven in Syrië. Zodra hun belangen geschaad dreigen te worden grijpen ze in. Het zijn niet alleen de zandbroodjes van IS die nu Russische bommen vangen.

Desalniettemin draagt elke oorlogshandeling van wie dan ook bij aan de zandbroodjes stroom naar Europa. Waar de bommen en kogels ook vandaan komen, ze doen evenveel zeer.
>>
>>53541617

Dat is compleet hun eigen schuld. Je kan jezelf niet serieus paria noemen als je hebt getoond niet te kunnen functioneren in teamverband.

Wie willen er allemaal niet samenwerken met de PVV nu? De VVD sowieso, wie nog meer?
>>
>>53541622
T90

>>53541630
hoe word ik dan onsaai?
>>
>>53541700
Alle andere politieke partijen
>>
amai politiek
>>
>>53541700
VVD krabbelt terug van zijn standpunten zodra ze het warm krijgen, opnieuw samenwerken met PVV als de PVV groot wordt zit er dik in
>>
>>53541637
Ze wilde niet trouwen, maar het moest van haar land (haar woorden tijdens haar presentatie vanmiddag).
>>
File: 996040.jpg (9 KB, 700x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
996040.jpg
9 KB, 700x438
>>53541733
>hoe word ik dan onsaai?
het spijt me makker, uw graf is al gegraven
>>
>>53541700

>implicerend dat alle politieke partijen niet zullen draaien als een blad aan een boom als de PVV genoeg zetels heeft

Al moeten ze samenwerken met Adolf Hitler hemzelf, zodra de kabinetszetels in zicht zijn gaat elke verkiezingsbelofte het raam uit. Als je dat niet snapt heb je nog niet genoeg verkiezingen gezien (lees: Je bent minderjarig en je moet uit deze draad) of je bent gewoon dom.
>>
>>53541846
noem het geen graf het is de toekomst die hij heeft gekozen
>>
>>53541319
>ons bondgenoot

Ja vooral met MH17
>>
>>53541653
Rusland ziet dat Europa asielzoekers interessanter vindt dan Ukraine, dus proberen ze de aandacht af te leiden van Ukraine. En als ze daarin slagen hebben ze nieuwe klei erbij. Dat is de reden dat ze daar zitten.

Zandbroodjes Europa in jagen is direct in hun belang.

Wij geven nu zelfs zo weinig om Ukraine dat we ze gaan wegstemmen in April.
>>
>>53541733
Je wordt niet onsaai, je zoekt een ander saai mens waarmee je je leven kan delen en gezellig samen saai kan zijn.
>>
>>53541637
Nou dat is een vrouw met een Marrokaans paspoort en ook een Nederlands paspoort :^)

>>53541784
>Ze wilde niet trouwen, maar het moest van haar land
watte?
>>
>dvw net klaar met werken omdat een incompetente snol het gebouw niet goed kon afsluiten
>>
>>53541846
d-dank

>>53541881
hoezo gekozen?
>>
>>53541881
wat de neuk is het eigenlijke verschil, behalve de deukhoedconnotatie, kankerdebiem
>>
>>53541897
>vergeten dat Maleisië Luchtwegen over een gebied in burgeroorlog vloog
>>>/b/
>>
>>53541921
paal tijdstamp
>>
>>53541923
>>53541946
>niet de ebische miem begrijpen
zoals de groene citaat pijltjes
>>
>>53541983
Net zoals 500 andere maatschappijen.

Je bent ook kankerblind als je het verschil tussen een passagiersvliegtuig en een halfgeroeste Mikojan-Goerevitsj 29 uit 1977 niet kan onderscheiden.
>>
>>53542062
>deukhoedconnotatie
>>
>>53541983
>hij ging in de baan van het schot staan het is niet mijn schuld dat ik hem neerschoot hurrr!
hoorndrager
>>
>>53542052
*tijdstempel
>>
>>53542096
oke
>>
>>53540602
> dvw geen vriendin
Waarom ben je door blijven gaan met al dat gedoe terwijl er geen beloning is?
>>
ik zal gewoon eens wiet smoren en paddos nemen en als het nog niet beter is spring ik van een brug
>>
>>53542170
Vergeet de redbull niet zodat je nog kan vliegen als je springt
>>
>alweer een jaar voorbij zonder ontmaagding

>>53542170
ooit halen we het allemaal, vriend
>>
>>53542170

Maak een profiel aan bij OKCupid
>>
>>53540946
Een burger in Japan ben je dan, je bent nog steeds genetisch geen Japanner. Je zal altijd een gaijin zijn die irritante Westerse gewoontes mee zou dragen waardoor je geen echte Japanner zal zijn. Zelfde geld voor Arabieren in het Westen.
>>
>>53542246
Beter Tinder
>>
ik ben het racisme hier meer dan beu!!!!!!!!!!!!!!! wat maakd het nou uit of de nieuwe president marokkaans is of niet als ze maar zijn werk goed doet!!!! GODVERDOMME STEM MAAR LKKR OP DIE KK WILLERS MET ZIJN PVV (PEDOVIEL VERENIGING!!!!!) STRAKS GAAN JULIE TOCH ZIEN DAT HIJ DIT LAND KAPOD MAAKD!!
>>
>>53542078
>>53542098

>vergeten dat burgeroorlogen gevoerd worden door burgers die niet zo bekend met oorlogvoeren zijn
>>
>>53541337
dit is wat vlaamingen zeggen, raar hè?
>>
>>53542170
Ik wil ook nog wel eens paddo's nemen. Den 28e?
>>
>>53542246
Ik had eerst een profiel op OkCupid, maar ik dacht dat het een soort zelf-test site was. Ik kwam er pas later achter dat het een dating site was, toen ze me bleven spammen.
>>
File: 1451490708193.jpg (57 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451490708193.jpg
57 KB, 535x577
>>53542170
>dvw durf geen wiet en paddos te kopen want ik ben te autistisch om zo'n winkel binnen te lopen
>>
>>53542285
M I E T
I
E
T
>>
>>53542307
bestel ze gewoon
>>
>>53542271
Hoe kan het land in hemelsnaam kapot gaan aan minder minder minder?
>>
File: hammysip.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysip.png
85 KB, 294x258
>>53542271
Je klinkt heel erg boos. Is er iets wat je ons wil vertellen?
>>
attentie echte jesse:

paal tijdstamp
>>
>>53539973
Dit is naar. Paal dit alstublieft niet meer.
>>
>>53542342
waneer we te weinig hebben
>>
>>53542268
Tinder kan maar ik zou het persoonlijk zelf niet doen, ik zou niet willen dat mensen die mij kennen weten dat ik op tinder zit oetz. Op OKCupid kan je je deelname makkelijker verbergen.
>>53542296
Ik vind hun algoritme wel grappig, ik heb het niet in Nederland gebruikt maar wel in het buitenland een paar keer.
>>
>>53542282
En dat zeggen zij altijd dat wij de Nederlandse taal verneuken.
Sjonge jonge zeg.
>>
>>53542285
neen ik ben een loonslaaf


waar koop ik paddo's? rijd ik gewoon naar nederland? Neem ze daar en spendeer de dag daar wat te trippen in een park en rijd dan terug?
>>
>>53542341
Waar?
>>
>>53542331
A B D I J
B
D
I
J

Persoonlijk vind ik drugs doen met vreemden wel niet zo chill
>>
>>53542271
ewaaa ahmed ga teruch naar je ijgen land hier hep je tog niksssss te zoeke PVV (PARTIJ VOOR VRIJHEID) IS GEWOON NUMMER 1 WILDERS GAAT ONS REDDE
ALLE KK MOKROS TERUG NAAR ISTANBOEL
>>
>>53542360
robin aub
>>
>>53542428
neen klopt, en ik wil sowieso voor zo lang mogelijk geen drugs meer aanraken, 't is wel even goed geweest
>>
>>53542401
klopt, stelletje hypocrieten, ro op met je duimspijkers, da's kindertaal
>>
>>53542400
Mensen die weten dat jij Tinder gebruikt, gebruiken het zelf ook
>>
>>53542342
Omdat hij rasistis is

>>53542360
stom plaatje!!!!

@53542429
ZO TYPEN PVVVERS MENSEN ZE ZIJN DOM
>>
>>53542400
Daar ben ik ook bang voor bij Tinder.
>>
>>53542271
> de nieuwe president
ik moest even giechelen
>>
>>53542424
het duistere internet
>>
@53542550

hoe bedoel je zo typen pvvers jij bent kankerdom ahmed ga trug naar istanboel aub jij bent sgande voor dit land

#trugnaaristanboel
#allemokroshetlanduit
#PVV
#wilders#1
>>
>>53542593
dat durf ik ook niet want dan word ik gehekt of zoiets
Ik hou het wel op alcoholmisbruik voorlopig ;_;
>>
>>53542593
>het duistere internet
nogmaals, waar?
>>
>>53542664
Als je die rotzooi niet kan vinden daar, dan is het beter als je daar niets besteld.
>>
>>53542657
Maat wat durf je niet? Het is letterlijk de coffeeshop binnen lopen, wachten in de rij en zeggen "mag ik een voorgedraaide", je legt €2.50 op de tafel en klaar.
>>
zie nu pas wat een matig hoertje het eigenlijk wel niet is/was
>>
>>53542650
>>53542650
>>>/b/
>>
>>53542722
vuile negerliefhebster
>>
>>53542718
Moet je zeggen wat voor wiet je wilt? Want dat klinkt te makkelijk oetz.
>>
>>53542722
Toch een stuk beter dan Emily en Cara.
>>
>>53542776
Voorgedraaide is allemaal hetzelfde. Misschien dat ze zullen vragen of je hash of wiet voorgedraaide wil maar onwaarschijnlijk.

Tenzij je een zakje wiet wil moet je een naam opnoemen en dat staat op het bord. Aangezien jij nooit gerookt hebt kan je beter beginnen bij een voorgedraaide
>>
>>53542813
>Emily
Wie?
>>
>>53542813
>beter dan Emily
liegenaar
>>
>>53542657
oet ik het voor je bestellen?
>>
>>53542859
je moeder
>>
is er niet een of ander dom kankerspel dat we kunnen spelen
>>
>>53542853
ik zal het maar is proberen dan

>>53542881
graag
>>
>>53542813
Maar is ze ook beter dan ús Foppe?
>>
File: hammyisthatso.jpg (126 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyisthatso.jpg
126 KB, 1280x720
>>53542550
Soms denk ik wel eens hoe onterecht het is dat mensen met legitieme klachten allemaal worden neergezet als nazi/onwetend/dom en gewoon niet serieus worden genomen, maar dan paalt iemand zoiets als >>53542271 en dan bedenk ik me dat jullie eigenlijk precies hetzelfde doen en onzin als dit

https://www.youtube.com/watch?v=qNjsP3zGSmo

gewoon verdienen.
>>
>>53543120
Robin aub
>>
>>53542970
maar, ik heb wel eerst bitcoin nodig, en dat is nu erg duur, we kunnen beter wachten tot het is gedaalt en dan het spul kopen wanneer de prijs stijgt
>>
>>53543120
Het maakt niet uit wat jij vindt want je mag toch nog niet stemmen bij verkiezingen, nu wegwezen voordat ik je mama roep.
>>
>>53542813
je hebt een schijtsmaak oetz, emily begrijp ik nog wel maar cara
>>
>>53542801
>fetish
Opkankeren, stomme buitenlander.
>>
File: acf.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
acf.gif
2 MB, 312x250
>ik ben tegen een kamervoorzitster met een marrokaans paspoort
>>
>>53542970
Succes. Ga niet stressen of zenuwachtig worden. Die junk achter de balie is te stoned om jou te herinneren en er komen honderden klanten langs per dag.
Jij bent geen speciaal sneeuwvlokje en je maakt je meer zorgen dan hun.

Als je een zakje wiet wil zeg je bijvoorbeeld "tientje white widow", dan krijg je voor €10 white widow, afhankelijk van de gram dat je krijgt per prijs is dat ongeveer 1,5 gram.

Je kan ook zeggen "grammetje white widow" en dan het prijs betalen dat op het bord staat.
Wiet kost ongeveer vanaf €6 per gram tot €13 per gram.

Goede soort: white widow, nederwiet, silver haze, amnesia haze (sterk), lemon haze (sterk)
>>
>>53543249
>Het maakt niet uit wat jij vindt
En dreigen nog wel.
>want je mag toch nog niet stemmen bij verkiezingen
Oh ja joh? Vertel.
>>
>>53537224
kanker vieze kaart utrecht hoor nooit bij dat kanker holland van je
>>
>>53543341
>Oh ja joh? Vertel.
Je kijkt nog naar Jetix.
>>
>>53543322
>Jij bent geen speciaal sneeuwvlokje
Zoiets denk ik niet maar toch bedankt
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
>>53543341
Sorry hamster vergeten.
>>
>>53543409
>Jetix
>implicerend dat Cartoon network niet de beste tekenfilms had
>>
>>53537475
FAAAGIOTTT
>>
>>53543385
Zonder Sticht kan er ook geen Oversticht (hier Nedersticht genoemd??) zijn. OP is een nieuwflikker.
>>
>>53543409

>Jetix

Fox Kids was de bom
>>
File: hammyhmmm.gif (868 KB, 540x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyhmmm.gif
868 KB, 540x350
>>53543409
Ja ik kijk inderdaad nog naar Jetix en zelfs naar Sesamstraat en het Klokkenhuis. Ik ben echter niet minderjarig. Minderjarigen mogen hier helemaal niet palen en je denkt toch niet dat ik de regels ga breken?
>>
>>53543452
Mooi. Hou er rekening mee dat je het wettelijk gezien buiten niet mag roken, dus hou je zicht op de popo :^)

In je auto hebben mag trouwens ook niet gek genoeg, ookal heb je niet gerookt maargoed. Kans je dat je gecontroleerd wordt is zo goed als 0%
>>
>>53543599
>ik kijk nog naar Sesamstraat
hoe? is weg weet je wel.
>>
>>53543409
Ik ken een 56-jarige die naar tekenfilmpjes kijkt op tv als hij denkt dat niemand het ziet
>>
File: good work.png (939 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
good work.png
939 KB, 1280x720
Het is zover jongens, 3 dagen zonder jossen en het is weer tijd voor een jos van ebische proborties!
Iemand nog goeie voorstellen voor josmateriaal?
>>
>>53543696
>niet elke dag een oude aflevering kijken
normaaltje
>>
>>53543766

voetbaan
>>
>>53543766
Emily
>>
>>53538828
oh ja goede grap ja. hoe gaat het met je werkloosheid?
>>
>>53543766
Je Eenitis
>>
>>53543814
basis trut
a
s
i
s

t
r
u
t
>>
>>53543766
e621.net
>>
File: umarujilling.jpg (42 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarujilling.jpg
42 KB, 1280x720
>>53543696
zie
>>53543784

Ik ben ze helemaal vanaf het begin aan het kijken. Veertien afleveringen per dag. Ik zit als ik het goed heb ergens halverwege November 1947.
>>
>>53538828
ben je moslim?
>>
>>53543797
Hou op met die tripcode te gebruiken of ga godverdomme terug naar je eigen land!!!!!!!!!,
>>
File: emily_rudd_020.jpg (74 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_020.jpg
74 KB, 750x750
>>53543890
>mgw
Doe niet zo onbeleefd!!
>>
>>53544055
ze is LETTERLIJK de definitie van een basis trut
>>
>>53544055
PLASTICJE
>>
>>53543565

leg uit ik browse normaal alleen r9k ben pas weekje hier
>>
>>53544115
>>53544135
HOU OP!!!!!!!!!!!!
>>
Is flemish its own language? Can someone please tell me more about what flemish is
>>
>>53544400
It's a """"""""language"""""""", but more of a dialect, really.
>>
File: Serena in car.png (386 KB, 653x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena in car.png
386 KB, 653x490
Wie zou die 25 miljoen get toch hebben op /vp/?
>>
>>53544400
their writing is the same but they might as well speak another language when talking
>>
>>53544400
Flemish is an umbrella term for the belgian dialects of dutch.
However, a language shift happened in the netherlands that didnt happen in belgium, so that explains the confusion.
In any case, calling flemish a language is stupid.
>>
>>53544568
Vlaams wordt niet als officiële taalbenaming erkend.
>>
>>53544653
waar ga je naartoe?
>>
>>53544715
amai
>>
>>53544755
haha jij bent stom
>>
>>53544715
Could a regular dutch speaker understand the flemish dialect easily then?
>>
>>53544793
Yes.
>>
>>53544793
Depends on the Flemish dialect
The more rural and west you go, the harder
>>
>>53544793

easily
>>
>>53544653
>get
krijg
>>
>>53544875
Do you have any video or vocaroo examples of the most western flemish dialect there is?
It would be neat to hear a western flemish dialect and a dutch speaker say the same thing then compare it
>>
>>53544793
Flemish is not one dialect. If you mean dutch with a belgian accent, yes. If you mean an actual dialect, no, but thats normal in this part of europe. Theres also 'something in between': a fleming polishing up his dialect without it really being standard dutch.
>>
>>53545010

Maak je een reisje door Zuid-Amerika?
>>
>>53544992
yes, i think someone is searching the video now
>>53545040
ja hij stuurt me een kaart
>>
>>53545010
Sorry, i hardly ubderstand this whole dialect thing, that term isnt used much here, is a dialect just an accent pretty much?
>>
>>53544992
https://www.youtube.com/watch?v=MaWkf3eIAAw
>>
>>53545040
Ja.
>>
>>53545098
They have their own words as well.
>>
>>53544992
All I have is this
https://www.youtube.com/watch?v=MaWkf3eIAAw
Look up "West-Vlaams vs. Nederlands" or something
>>
>>53545151
kun je me een anischtkaart sturen?
>>
>>53545098
Imagine a ghetto nigger having a conversation with that guy from an idiot abroad
>>
>>53545220
>>53545150
The first part sounds horrible, jesus christ
>>53545178
Can you give me some examples for the own words?
>>
>>53545151
Stoer, wat is je reisroute? Je bent al in Bolivia geweest geloof ik, nu in Peru, wat volgt er nog?
>>
>>53545098
Im on my phone and i still havent gotten used to this goddamn touch screen. So no long post from me, sorry.
Let me put it like this. Imagine if there was a scandinavian language all scandinavians spoke. That would be "standard scandinavian" while danish, swedish and norwegian would be dialects
>>
>>53545361
The first part is West-Flemish, the second part he's dubbed over in Dutch with a Belgian accent.
>>
>>53545244
Geef me je e-mail.

>>53545371
In paraguay en argentinie ben ik even geweest. Ik heb toen ook zon 3 keer gepaald. Ik ga nog naar mexico, misschien ecuador of colombia, maar waarschijnlijk niet.
>>
>>53545408
So they wouldnt be able to understand eachother that well because of the language barrier...? Or is it sort of like hawaii, they speak english but they tie in a bunch of other words and talk with an accent
>>
>>53545611
They understand each other using the standard language which was made for this purpose.
>>
nieuwe

>>53545660
>>53545660
>>53545660
>>
>>53545525

Klinkt interessant, ik ben van plan om aankomende zomer naar Zuid-Amerika te gaan.

Hoeveel heeft het je gekost/gaat het je kosten? Hoeveel wijven heb je al gepakt?
>>
>>53545611
in between desu
>>
>>53545525
waarom ga je niet schijtpalen in /luso/ of /hisp/, je kunt wel mooi aas uitgooien met zon vlag
Thread replies: 325
Thread images: 29
Thread DB ID: 412934[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.