[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 380
Thread images: 151
File: putibro.jpg (226 KB, 869x1099) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putibro.jpg
226 KB, 869x1099
>We strongly objected to developments taking place, say, in Iraq, Libya or some other countries. We said: “Don’t do this, don’t go there, and don’t make mistakes.” Nobody listened to us! On the contrary, they thought we took an anti-Western position, a hostile stance towards the West. And now, when you have hundreds of thousands, already one million of refugees, do you think our position was anti-Western or pro-Western?

P U T I N
>>
File: 1450353727824.jpg (93 KB, 738x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450353727824.jpg
93 KB, 738x432
>>
File: 14543244416.png (148 KB, 1080x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543244416.png
148 KB, 1080x960
>staden av Tyskistan
>>
Judefri tråd
>>
>>53532342
>dem
>>
File: 1408742779283.gif (1 MB, 326x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408742779283.gif
1 MB, 326x256
>putin knulpojkar
>>
File: '.jpg (35 KB, 345x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
'.jpg
35 KB, 345x334
>Det är ett "Mdongo sprider lögner" avsnitt
>>
File: märta.jpg (149 KB, 521x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
märta.jpg
149 KB, 521x671
Tänk er, Agda 63 år socionom, otroligt kåt eftersom gubben är stendöd hemma, hon får en hel skolklass av STORA SVARTA BRUNSTIGA MÄN som hon kan tafsa på utan att de kan säga emot

Det är en win-win situation
>>
>>53532352
>nej det pågår ingen islamisering av Europa

t. vänster"människor"
>>
File: 1449543066689.jpg (350 KB, 458x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449543066689.jpg
350 KB, 458x773
>>53531654
>>53531764
jag har er senpai
>>
File: 1436361028665.jpg (119 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436361028665.jpg
119 KB, 640x640
J I D F
>>
>>53532383
>>dem
>>
File: girözil.jpg (83 KB, 575x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girözil.jpg
83 KB, 575x485
>>
File: 142143246770.jpg (137 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142143246770.jpg
137 KB, 323x454
>>53532414
Om man måste lära ut något sådant grundläggande för vårt samhället, varför ens ta in dem i första början?
>>
>>53532472
ska vara "de".
>>
>>53532509
Nej.
>>
File: 1451098342839.gif (3 MB, 300x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451098342839.gif
3 MB, 300x411
>>53532406
Stå för det du har sagt istället för att anklaga mig för att sprida lögner
>>
>>53532541
Ska det visst vara.
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>53532567
okej mdongo
>>
>>53532503
Fast det lär vi ju svenska barn också
>>
>>53532591
>göra ett dubbeljobb som det är upp till familjen att göra
>>
>>53532541
jo det ska det. Lär dig svenska.
>>
File: 1449696124524.jpg (174 KB, 640x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449696124524.jpg
174 KB, 640x556
>>53532558
Står för att jag skrev en (du) inbringande gröntext som inte nämnde någon turk
>>
>>53532414
Fint tänk att man ska utbilda dem, men fattar de inte hur mycket mer pengar som skulle behöva spenderas då? Hur de fortfarande skulle kunna rättfärdiga en massimport av MENA-folk i takt med att kostnaderna kring dem bara ökar kan jag inte förstå
>>
snart
>>
>>53532630
Verkligen episkt, men nej.
>>
http://www.friatider.se/tre-rig-pojke-tros-ha-blivit-gruppv-ldtagen-p-asylboende

Vissa borde seriöst gasas
>>
File: 1443165904451.jpg (39 KB, 678x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443165904451.jpg
39 KB, 678x519
>>53532632
Det får duga
>>
>>53532567
Det ska det inte alls vara jävla cp, testa byt ut mot oss(=dem) eller vi(=de) och se vilken som blir grammatiskt rätt.
>>
File: 1372790560267.jpg (28 KB, 475x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372790560267.jpg
28 KB, 475x533
http://nyheteridag.se/svts-attack-pa-nyheter-idag-efter-dn-avslojandet-konspirationsteori/

>Sveriges Television lät under morgonen tre personer från konkurrerande medieaktörer gå till attack mot Nyheter Idag för tidningens avslöjande om att Dagens Nyheter mörkat sexuella trakasserier i Kungsträdgården i somras

>Enligt de pressetiska reglerna ska en seriös nyhetsfömedlare ge utrymme för den som kritiseras att “bemöta kritiken” samt sträva efter “att återge alla parters ståndpunkter”.

>Men att Nyheter Idag aldrig fick möjlighet att bemöta de påståenden och anklagelser som framfördes i den statliga TV-kanalen tycker inte SVT:s ansvarige utgivare Ulf Johansson spelar så stor roll.

>– Jag tycker att diskussionen om hur detta hanteras nu kan föras på det här sättet och att vi har tagit vårt ansvar, säger han till Nyheter Idag.

OPARTISK OBEROENDE PUBLIC SERVICE
>>
File: reaper-of-souls.jpg (139 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reaper-of-souls.jpg
139 KB, 1920x1080
>>
File: 1439578181982.jpg (56 KB, 645x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439578181982.jpg
56 KB, 645x716
>dkn skulle välkommna det om någon mördade mig imorgon
>>
>>53532723
>sätt en kula i huvudet på vi
>sätt en kula i huvudet på oss

>på vi

Mann1.
>>
File: Bernard.jpg (1 MB, 1920x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bernard.jpg
1 MB, 1920x2880
>>53532671
>snart
Snarare 3 dagar sen
>>
>>53532503

Vi tjänar på att ta hit raketforskare.
>>
>>53532769
>plundra bra spel
>>
File: 1387046053886.png (437 KB, 476x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387046053886.png
437 KB, 476x484
>>53532752
>
>>
File: talang2[1].jpg (144 KB, 400x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
talang2[1].jpg
144 KB, 400x255
Vad har sverigetrådens brevare för talanger ivl? Något har vi väl alla?
>>
>>53532859
bäst på inte vara bra på någonting alls
>>
>>53532723
alternativt att byta ut de till they och dem till them
>>
>>53532859
Ganska bra på dataspel, tog mig endast 2k timmar att få global i CSGO och fick 5k mmr på dota efter endast 1.5k timmar.
>>
hej
>>
https://twitter.com/arielhelwani/status/687349157602934784
>>
>>53532967
>>
>>53532977
re
>>
>>53532675
jo ska vara "de".
>>
>>53533001
mi
>>
>>53532859
global på cs
>>
>>53532967
hallååå asg
>>
>>53533015
fa
>>
>>53532859
ta mig på qken
>>
>>53533054
>>53533015
bögar
>>
>>53533006
se >>53532897

>They should put a bullet into them
>De borde sätta en kula i dem
>>
>>53532671
>förhandsboka capcom spel
>förhandsboka
>>
File: fettot.jpg (10 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
10 KB, 480x360
>>53532859
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53532859
skridskor

[spoiler]konståkning[/spoiler]
>>
File: 1443256772.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443256772.jpg
45 KB, 728x728
http://www.metro.se/nyheter/taharrush-inte-en-valdtaktslek-som-kommit-till-europa/EVHpam!ky03nah4hIw/
>>
File: 209 diet.jpg (76 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
209 diet.jpg
76 KB, 750x1334
>>53532975
>inadmissible
>>
>>53532414
Som om denna typ av utbildning kommer att förändra något. Om den fungerade skulle vi inte några våldtäktsmän i Sverige sedan tidigare.
>>
File: danawhite1.png (366 KB, 665x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danawhite1.png
366 KB, 665x465
>>53533215
>Det är alla slags män, alla slags bakgrunder, säger Noora Flinkman.
>>
>>53533262
De förstår bara konsekvenser och det finns inte i nuläget
>>
File: 132743677550.png (17 KB, 527x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132743677550.png
17 KB, 527x434
>>53533229
De verkade dock väldigt positiva till idén, problemet låg i att den inte kunde få tag på personen som kom med den.

Vilken jävla jagjagvärld vi lever i.
>>
Taharrush inte en "våldtäktslek":

http://www.metro.se/nyheter/taharrush-inte-en-valdtaktslek-som-kommit-till-europa/EVHpam!ky03nah4hIw/

Taharrush = "våldtäktslek"

https://en.wikipedia.org/wiki/Taharrush_gamea
>>
>>53533341
https://en.wikipedia.org/wiki/We_Are_Sthlm_scandal

Vad i hela jävla helvetet.

>In January 2016, the newspaper Dagens Nyheter (DN) broke the story of an alleged cover-up through internal documents obtained from the police.[2][1] The police had told the public that the festivals had been calm.[3]
>>
File: 1438260814521gif.gif (300 KB, 400x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438260814521gif.gif
300 KB, 400x330
>>53532671
>Förhandsboka spel
>>
File: 1452474564521.jpg (25 KB, 332x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474564521.jpg
25 KB, 332x332
>>53533418
kek
>>
>>53532958
>>53533025
Så när ska ni slåss?
>>
Judar eller muslimer, vilken är värst?
>>
File: schyman_trotsig.jpg (22 KB, 400x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schyman_trotsig.jpg
22 KB, 400x247
Polisen säger ju BOKSTAVLIGEN att det är media som mörkat

https://www.youtube.com/watch?v=BVsbhiH-Y3Q&t=3m23s

Varför hör man inget om detta??

Detta borde för helvete få spridning, sprid detta för helvete

även du jack werner, ja jag ser dig också
>>
>>53533418
Ändra ändra ändra ändra ändra
>>
>>53533418

Ändra skiten favä.
>>
File: 1449130584269.png (443 KB, 560x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449130584269.png
443 KB, 560x580
>>53533139
>>53533428
>inte förhandsboka ett bra spel som äntligen inte hålls tillbaka av konsoler
>>
File: 084.png (298 KB, 600x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
084.png
298 KB, 600x512
>>53533525
Men varför? Tänk om porten är ospelbar?
>>
File: 14243242046.png (1 MB, 1138x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14243242046.png
1 MB, 1138x750
>>53533470
Wolodarskis judemagi är fan stark.

>>53533496
>>53533509
Har inte wikikonto för det.

Viktigaste är ju att skriva först om artikeln om Köln där de lite fritt kastade ut att de visst om We Are Sthlm.

Sen Nyheter Idag.

Sen vad DN svarade med.
>>
>>53533341
http://unvis.it/http://www.metro.se/nyheter/taharrush-inte-en-valdtaktslek-som-kommit-till-europa/EVHpam!ky03nah4hIw/
fdåd
>>
>>53533565
Spelet läckte 3 dagar sen
>>
File: 1449162374785.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449162374785.png
211 KB, 327x316
>>53533474
>2k h för att bli global på CS:GO
lmao vet redan vem som vinner
>>
>>53533341
Phew tur, blev lite orolig.
Troode att det var allvarligt, eftersom att det bara är en lek ska de väl få leka den?
>>
Dags för nbögsgröntext.

>Min kille har en enorm penis.
>vet inte exakta måttet på den men det ser ut som 25-30 cm och mycket stor i omkrets.
>spricker varje gång vi har sex
>han tar i så hårt
>känns som en slagborr i fittan
>gråter efter sex
>>
File: 1323273069124.gif (2 MB, 184x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1323273069124.gif
2 MB, 184x200
>>53533341
JAG ORKAR INTE!!!!!! ÅÅÅÅH!!!!!!
>>
File: smug cunt2.gif (2 MB, 540x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug cunt2.gif
2 MB, 540x450
>>53533565
Pirater har redan bekräftat att det är en bra port.
>>
>>53533611
>>53533654
Jahopp, men då så

>dkn man inte besöker /v/ längre och missar sådant här

Hade not piratkopierat det redan annars lel
>>
File: 142765777049.png (32 KB, 547x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142765777049.png
32 KB, 547x652
Nu när polisen har fått skit för de mörkar på grund av etnicitet. Kommer de nu gå ut med hur stor grad av alla sexuella brott är av rasifierade?

Jag menar, media har väl inget emot det nu...
>>
e drakens dogma nå bra spel elr

t. har inte alls koll på vad som kommer till consoler
>>
Är det någon som har den där tecknade bilden på Dalamongolen som universums kung?
>>
File: 1434253943425.png (46 KB, 226x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434253943425.png
46 KB, 226x223
>>53533418
>en riktig artikel om arabisk våldtäktskultur
>den refererar till både Tyskland och Sverige
>>
>>53533744
Enspelarmmo, bra spelmekanik - inget mer. Vedbodarna äter upp det.
>>
>>53532306
good luck putin
>>
File: milo meme.jpg (51 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo meme.jpg
51 KB, 600x600
>TWTR -5%
>>
File: 1431696715030.png (54 KB, 942x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431696715030.png
54 KB, 942x1110
>>53533758
?
>>
>>53533870
Tackar.
>>
>>53532750
>>
>>53533341
>>53533418
>det står inget om Sverige eller Tyskland i den svenska versionen

kek favä

https://sv.wikipedia.org/wiki/Taharrush_gamea
>>
>>53533744
Jupp, det är bra
>>
>Jag:Hej då min bajskorv (står vid toaletten och stirrar på en bajs i 1 timme)
>Bajskorven: I HATE YOU.
>(spolar)
>>
>>53533836
Mitt anus är redo
>>
>>53534006
t. jodel
>>
>>53534046
? xD hahahahah jag vet jag e konstig :D
>>
File: sverige6.jpg (26 KB, 480x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverige6.jpg
26 KB, 480x374
Ööh?
>>
>>53533952
kek

Minns ni våldtäkten på Finlandsfärjan 6 "svenska"män
>>
File: 1424954366331.png (415 KB, 538x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424954366331.png
415 KB, 538x679
>>53534140
Dagens feminism är något speciellt.
>>
>>53534140
Mann1, det är klart att det är okej med lite sexualbrott, så länge inte BIFFIGA VITA står för det
>>
>>53534140
Sätt dem i fängelse och rehabilitera dem, ditt mongo. Det är krig i deras hemländer, klart de inte kan skickas tillbaka
>>
File: coDJ209.webm (198 KB, 260x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coDJ209.webm
198 KB, 260x260
>>53534140
>"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Feminister""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

asg
>>
File: 10.gif (2 MB, 352x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.gif
2 MB, 352x199
>>53534264
>>
>>53534264
>så här törstig efter (You)'s

Återvänd gärna tjänsten.
>>
>>53534264
>lol
>>
File: Jens stoltenberg.jpg (34 KB, 368x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jens stoltenberg.jpg
34 KB, 368x455
>>53532306
Dr. Putin, I'm NATO
>>
File: putin25.jpg (97 KB, 900x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putin25.jpg
97 KB, 900x500
>>53534340

You're a small guy
>>
>>53534319
>>53534321
>>53534304
Inte han, men. Vad är felet med det? De kan ju inte skada någon på det sättet så för er gör det väl ingen skillnad
>>
File: 1436364081886.jpg (132 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436364081886.jpg
132 KB, 640x640
Pundare ping
Snälla skriv hatiska gröntexter om min hemstad om du läser tråden
>>
>>53534391
Varför ska vi betala för han har varit elak mot våra svenska tjejer?
>>
>>53534319
>antyder att vänsterfolk faktiskt inte tänker så
>>
File: Jens.jpg (92 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jens.jpg
92 KB, 500x375
>>53534386
For deg
>>
File: serveimage.jpg (169 KB, 1458x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.jpg
169 KB, 1458x1600
>>53534391
>De kan ju inte skada någon på det sättet så för er gör det väl ingen skillnad
>>
>>53534391
Folk som sitter i fängelser drar skattepengar ditt jävla offer
>>
File: 1404357765580.jpg (33 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404357765580.jpg
33 KB, 413x395
>>53534391
>den där våldtäktsmann1 som inte blev utvisade på grund av massor med hjälporganisationer och så våldtog han igen

höhö jag skrattar ihjäl med...
>>
>>53534391
>de kan ju inte skada någon

Skadan är redan skedd i det fallet, varför ska Sverige betala för folk som kommer hit och begår brott? Förstår inte den här "logiken" favä.
>>
Förklara "shorta"

t. inte ekonom
>>
>>53534542
Satsa pengar på att en sak går ned
t. datalåg
>>
good luck Putin
>>
>>53534542

Long = Förväntar sig att värdet ska stiga

Short = Förväntar sig att värdet ska minska
>>
>>53534542
korta på dust 2 på engelska jonte
>>
File: Kungsan1.jpg (43 KB, 301x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kungsan1.jpg
43 KB, 301x480
>det var för svårt för DN att söka på twitter
>>
>>53534542
låna aktie
sälj (högt)
köp tillbaka (lågt)
lämna tillbaka
högt - lågt - hyra = vinst?
>>
>>53533341
>– Nej, det är inte en lek, det är orden för trakasserier i grupp, säger Senni Jyrkiäinen.

>Noora Flinkman på Harassmap håller med.

>– Att det skulle handla om någon slags specifik ritual eller "våldtäktslek" stämmer inte, säger hon.

>Forskaren Senni Jyrkiäinen tror att missförståndet beror på ordet "gamea" som liknar engelskans "game", lek.

>– Det är västerländska medier som missförstått, säger hon.

och

>(Taharrush gamea, lit. "collective harassment")

Läser du ens det du länkar?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5UiusjT9pFU

dkn ingen söpv
>>
File: kung petter.jpg (232 KB, 990x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kung petter.jpg
232 KB, 990x990
Lader de Svenske langrennsgutta opp til neste löp?
>>
>>53534140
BARA
SVARTA
UPP
MIN
SKIT
>>
>>53534684
>det betyder inte bokstavligen "lek", så det är ok även fast förövarna behandlar det som en
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DCV6tXArUE0
>>
File: 1443221748967.jpg (11 KB, 244x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443221748967.jpg
11 KB, 244x250
>>53534787
Sverige ja
>>
>>53534426
>antyder att det finns vänsterfolk i vår rasrena sverigetråd
>>
File: miku.jpg (49 KB, 564x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miku.jpg
49 KB, 564x800
>>53534667
>DN


elden stiger

>>53533489
detta också
>>
>>53534787
https://www.youtube.com/watch?v=Mrt6EUkqA9c

Hmmm, är det verkligen så att man föds som bög?
>>
>>53534787
>>53534975
Nu förstår jag varför vi dör ut samt varför våra kvinnor tycker det är okej att araber/turkar och negrar knullar dem.
>>
>>53534975
Jag tror det, alla bögar har det där bögiga utseendet.
Jag är halvbök men ser f1 rak ut.
>>
File: 1411412146965.png (43 KB, 235x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411412146965.png
43 KB, 235x236
>>53534140
>på allvar heta Dickner
>>
>>53534975
Ja, antingen det eller genom att hänga på /fit/.
>>
File: VITA MÄN.png (36 KB, 486x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VITA MÄN.png
36 KB, 486x484
>>
>>53535062
Som om någon någonsin i hans liv har sagt "manna upp dig".

Men det finns fall där stränga farsor har försökt som fan med sina bögiga söner att de inte ska vara fjolliga. Så vad vet jag.
>>
>>53535094
Fyfan, det är nog rejält obehagligt att ha en sådan kognitiv dissonans som dessa feminister lider utav.
>>
>dkn SIFO ringde precis
>opinionsundersökning
>svarar SD

Hur länge måste jag vänta innan vänstern kommer och våldtar mig och min lägenhet med stenar och diktsamlingar av någon obskyr sydamerikansk queer-transfeminist?
>>
Har dere husket å takke deres norske overherrer i dag?
>>
File: 1398343436118.webm (462 KB, 946x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398343436118.webm
462 KB, 946x528
>>53535094
och gråfittor åker till Gambia och köper män där.

Vart är hennes text om det?

>vara så här upprörd över att även vita män kan bry sig om sexualbrott så det går full bananas mot vita män för att visa att anti-rasism > allt

Sen snälla du Lady, vart har de strängast brott mot våldtäkter och brott mot kvinnor?
Här eller länderna de tafsande "småpojkarna" kommer ifrån?
>>
>>53532859
kan vika öronen
>>
>>53535487
webm
>>
>>53532859
skitbrevar ganska bra
>>
>>53535202
17 min
>>
>>53534975
Inte nödvändigtvis, kan ha med omgivningen att göra
>>
>>53534851
Vadå "ok"? Var påstås det?

Fenomenet är myntat av offren samt av kvinnorörelser i Egypten. Vi vet ingenting huruvida det är en utbredd, uttalad "lek" hos gärningsmännen, eller bara en kombination av Egyptens "våldtäktskultur" med deindividuation i stora grupper.
>>
>dkn man vänt på dygnet så mycket att man har en normal dygnsrytm igen
god natt
>>
>>53535202
Låter festligt favä
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>dkn hittar min gamla nalle från när jag föddes i garderoben
>dkn ingen fv
>>
File: 1448483681169.jpg (42 KB, 497x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448483681169.jpg
42 KB, 497x344
>>53535259
>jens stoltenberg
Minns presskonferansen efter att turkarna hade skjutit ner ett ryskt plan, jävlar vad rädd han var där.
Såg på riktigt ut som om han skulle bajsa på sig av rädsla LMAO.
Norsk liten fjollpojke.
>>
File: bara8.jpg (17 KB, 375x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara8.jpg
17 KB, 375x360
>>53535094
>>
File: 1451785056452.png (358 KB, 625x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451785056452.png
358 KB, 625x725
>Folk som kommenterar på CNN's kvittringar

Hemskt intressant favä, salig blandning av blåpillrade liberaler, tokiga bibelamerikaner, regelrätta mongolider, stormbögar osv
>>
>tar en selfie
>ser ut som en knullpojke
JÄ HO
>>
File: 1452074865025.jpg (168 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452074865025.jpg
168 KB, 640x640
>>53535062
fjollbögar är rätt vidriga
>>
File: vad gör han1.png (296 KB, 649x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad gör han1.png
296 KB, 649x649
>>53535761
>folk som kommentarar på facebook/twitter/instagram öht
>>
File: 1449124378514.gif (509 KB, 500x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449124378514.gif
509 KB, 500x620
>>53535614
>faktiskt vara född i en jävla garderob
>>
File: 1452157912185.png (89 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452157912185.png
89 KB, 399x382
>>53535094
>Här inleder svenska män sexuella relationer med tonårstjejer

Vänta nu, varför skulle det här vara konstigt eller fel (förutsatt att de är 15+ förstås)

Feministerna vill ju lära sex och hbtq till dagisbarn
>>
>>53535761
ä-äre du på bilden sötnos?
>>
>>53535782
Men anon

Du är en knullpojke
>>
>>53535342
>Våldtäktsanklagelser kan i princip förstöra någons liv (anklagelser, inte en dom)
>"Vi lever i en våldtäktskultur"

Modern feminism är en psykisk störning
>>
File: hjärndöd michiru.jpg (420 KB, 1200x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hjärndöd michiru.jpg
420 KB, 1200x509
>>53535824
>dkn ingen svenska 2
>>
File: right.jpg (81 KB, 335x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
right.jpg
81 KB, 335x250
>>53535094
>>
>>53535950
>dkn ingen hjärndöd anon att mysas med
>>
>>53535614
>knula2danon är bög
När kom du ut?
>>
>>53535835
kunskap är inte samma sak som gärning
>>
File: 1452640404490.jpg (195 KB, 804x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452640404490.jpg
195 KB, 804x720
>>53536003
nu
>>
>>
File: Templar.jpg (23 KB, 410x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Templar.jpg
23 KB, 410x615
>De enda som bryr sig om vårt folk förutom jag är 2dtittande mansbarn som runkar till pervers porr

https://www.youtube.com/watch?v=czLYl4fM8yk
>>
>>53536095
Jag förstår fortfarande inte vad hon tycker är fel med att ha sex med tjejer yngre än 20
>>
>>53536171
Sex är väldtäkt din gris
>>
>>53536151
gråt mer sopa
t. mdumba
>>
>>53534264
Är de inte våra medborgare bör de utvisas
>>
File: Jimmie Åkesson.jpg (111 KB, 760x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jimmie Åkesson.jpg
111 KB, 760x960
Vad tycker ni om denna man?
>>
>>53536151

vad pratar du om?

http://exhentai.org/s/59b0707db1/651099-25
>>
File: 1438164123954.png (587 KB, 757x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438164123954.png
587 KB, 757x538
>>53535683
t. fluffer på den russiske ambassaden
>>
>>53536363
>53536363
fina siffror mann1
>>
>>53536371
Favä så tycker jag hans parti och han står för hemska värderingar, men han är iallafall civiliserad till skillnad från hans partikamrater så jag respekterar honom väldigt mycket.
>>
Soda är live
>>
>>53536371
Politiska åsikter åsido - jag vill sitta i hans tjocka knä.
>>
>>53536531
käkeriminegenmun.jpg
>>
File: 1443795299975.png (798 KB, 996x868) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443795299975.png
798 KB, 996x868
>>53536151
https://www.youtube.com/watch?v=8L86T6o8lZc
>>
>>53536527
Han har en utstuderad design precis som alla andra partiledare. Lägg inte får mycket vikt på såna här bildar som visar hur folkliga våra förtroendevalda är.
>>
File: 14254355446541.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14254355446541.webm
3 MB, 1280x720
>all den här islamofobin

Era äckliga kräk, kom ihåg att ni vita kristna män också hela tiden antastar kvinnor i grupp.

Det finns att läsa överallt i alla tidningar och polisrapporter som förklarar detta fenomen bland vita män.

Det är bara för er att hitta länkar som kom ut före 2016 för att få bevis!!
>>
>>53536870
Heng deg
>>
>>53536870
snyggt bete
>>
>>53536905
>>53536907
Jag är ju lite ironisk.

>Det är bara för er att hitta länkar som kom ut före 2016 för att få bevis!!

Är ju en uppmaning till något som är ganska svårt.
>>
>>
File: 1450846748481.jpg (882 KB, 1300x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450846748481.jpg
882 KB, 1300x943
>>53536407
Ni kommer ångra ert beslut att gå med i NATO djupt i framtiden, det kan jag garantera.
>>
>>53536942
Vanskelig å lese ironi på svensk fåvæ
>>
>>53536971
>Svensker forræder sine naboland igjen
Intet er nytt under solen.
>>
File: mems.webm (1 MB, 1101x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mems.webm
1 MB, 1101x445
>>53536962
Najs mém
>>
File: 1449170281457.jpg (108 KB, 438x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449170281457.jpg
108 KB, 438x604
>>53537024
>norsk geografiutbildning
USA är inte vårt grannland, Ryssland är det dock.
>>
File: fedoraaa.jpg (28 KB, 325x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedoraaa.jpg
28 KB, 325x407
>>53536527
>hemska värderingar
>>
>>53536870
Svenskar är för autistiska för att antasta i grupp favä
De arbetar ensamma
>>
File: 1452258081123.jpg (37 KB, 759x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452258081123.jpg
37 KB, 759x854
>Egyptier dominerar världen i 2000 år

: Det är vår religion och kultur som har gjort oss överlägsna andra

>Persier och greker dominerar världen i 2000 år

: Det är våran religion och kultur som har gjort oss överlägsna barbarerna

>Romarna, Kineserna och Indierna dominerar världen i 2000 år

: Det är vår religion och kultur som har gjort oss överlägsna alla andra

>Araberna och mongolerna dominerar världen i 1000 år

: Det är vår kultur och religion som har gjort oss överlägsna andra folk

>Portugiserna och spanjorerna dominerar världen i 300 år

: Det är vår religion och kultur som har gjort oss överlägsna andra folk

>Germanerna dominerar världen i 200 år

: Det är genetik! Vi har alltid varit överlägsna alla andra folk!
>>
File: 14454344438.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14454344438.jpg
96 KB, 792x558
https://twitter.com/AriBell8/status/631845810905464832

https://twitter.com/pikkuhookana_/status/631792807494217728

https://twitter.com/isabellethaln/status/631765789905952768

https://twitter.com/marieforca/status/631643693519360000

https://twitter.com/steffebitch/status/631599336053448704

https://twitter.com/SaraaLandin/status/631581838809694208

https://twitter.com/erikaa_karlsson/status/631580559647633408

https://twitter.com/search?q=kungsan%20since%3A2015-08-11%20until%3A2015-08-14&src=typd

Sen, min absoluta favorit

https://twitter.com/AlexanderErwik/status/631575408736104449
>Sån jävla fin stund när @Malena_Ernman gjorde en #backazara live i kungsan idag
>>
>>53537177
c uck
>>
File: 1425883958792.jpg (16 KB, 265x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425883958792.jpg
16 KB, 265x300
>>53537201
>>
>>53537177
https://www.youtube.com/watch?v=4ztOV2wrrkY
>>
>>53537076
Det här är topp nåttch propagandabild favä
>>
>>53532306

> He thinks Putin will save him.

You deserve the assraping you are receiving.
>>
File: 1814 NEVER FORGET.png (36 KB, 500x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1814 NEVER FORGET.png
36 KB, 500x461
>>53537369
They'll never get our burgers ameribro
>>
>det var svårt att hitta källor och vittnesmål
>t. DN
>>
File: 1324481204562.png (78 KB, 493x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324481204562.png
78 KB, 493x381
>>53537201
>>
File: eller.jpg (38 KB, 600x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eller.jpg
38 KB, 600x537
>dkn missat två hela trådar och hinner inte läsa igenom eftersom jag har så mycket annat att göra
>>
>dkn promenad över mörka, snötäckta och vindpinade vidder

kusligt desu men mycket vackert
>>
>>53537497
>Denna "svenska"

Jag får cancer
>>
>>53537549
var ändå skit favä
>>
>>53537549
Varför läser man igenom trådar man missat? Jag har aldrig gjort det.
>>
>>53537715
>dkn läser alltid igenom nattråden
>>
>>53537549
Läser aldrig ikapp trådar favä
Hoppar bara till bottnen och börjar fiska (du)s
>>
>>53537708
Tack anon, inga nya jagjags jag missat?

>>53537715
Man vill inte missa potentiella jagjags

>>53537769
detta favä, den är alltid av högst kvalité.
>>
>>53537770
Jag läser ibland trådar jag ska breva i. Men mer än så gör jag inte.
>>
File: 1423183576292.jpg (86 KB, 384x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423183576292.jpg
86 KB, 384x288
>>53537497
>jag är inte rasist men jag är så jävla otagg atm
>ja, blattar har inte råd med inträdet där
>>
>>53537844
ELDEN STIGER
>>
>>53537790
>Tack anon, inga nya jagjags jag missat?
nej
>>
File: 1422587963486.jpg (101 KB, 399x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422587963486.jpg
101 KB, 399x388
>>53537769
>HAN TJUVKIKAR PÅ OSS
KVÄÄÄÄ
>>
>>
File: feelmys.jpg (545 KB, 3888x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelmys.jpg
545 KB, 3888x2592
breva feelmys
>>
>>53537997
>"oberoende"
>>
1-5 Ludwig
6-0 Raging Bull
>>
>mäter min kuk
>den är 1,5 cm längre och 1 cm bredare än vad jag trodde
De är de "små" sakerna i livet allt
>>
>>53538084
0 ge >53538084 ett (you)
1-9 inget you
>>
>>53538138
Jag hade gärna tagit en mindre penis osv.
>>
>>53537997
KOLLA PÅ POLEN GOJIM!!! KONSERVATIVA FASCISTER ÄR VAD DE ÄR, FÖRTRYCKER KVINNOR OCH FLYKTINGAR
>>
>>53538138
är du uppe i 1,5 cm nu då? :^)
>>
>>53538138
Hur ofta onanerar du?
>>
Dkn man bara få sova nio timmar...
>>
File: edb.jpg (111 KB, 1152x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
edb.jpg
111 KB, 1152x864
>dkn ni köpte inte https://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?InstrumentID=SE0007525738&Language=1&Graph=7

och jag sitter här och flinar med 17,2% utveckling på min portfölj idag.
>>
>aftonbladets nya "scoop" just nu

vad är oddsen att de sparade på den här icke-nyheten för att använda vid en regni... stormig dag?
>>
>>53538138
breva kuk
>>
File: 1432378229251.jpg (58 KB, 768x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432378229251.jpg
58 KB, 768x767
Om qringlan får avatarböga får jag väl också göra det?
>>
Korea > Japan det här årtiondet favä
>>
>>53538283
haha aa :^)

>>53538287
En gång per dag, ibland varannan

>>53538377
Får inte plats på bild
>>
>>53538366
Det var ingen tråkig volatilitet i den du.
>>
>>53538376
Ge en tl;dr för oss som inte vill ge AB klick
>>
File: 1447618943112.jpg (79 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447618943112.jpg
79 KB, 800x600
>>53538233
>polen
>>
>>53538467
>sweden wont protect this
>>
File: 1436496744727.jpg (409 KB, 1157x772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436496744727.jpg
409 KB, 1157x772
http://www.di.se/artiklar/2016/1/13/debatt-jag-lamnar-muf-uppdragen/

>Jag är moderat och jag är höger.
>jag är höger.
>>
>>53538376
>Efter 13 års nattarbete på neonatalavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge tjänar Jeanette 23 600 kronor i månaden.

Hon har 13 års erfarenhet (minst), är med i facket och tjänar 23600? Hur?
>>
>>53538588
>hon köpte Reinfeldts snack om #öppnahjärtan

lol snacka om att bli lurad senpai
>>
>>53538376
Vad?
>>
>>53538579
>defending avatarfagging
As expected of foreigners.
>>
File: woa.gif (1000 KB, 260x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
woa.gif
1000 KB, 260x146
>>53538526
Det var ungefär så här jag reagerade när jag köpte, uppdaterade 20 minuter senare och hade 10% ökning, sen 20% och tillslut 31,5% vid stängning.
>>
File: 1436360511607.jpg (114 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436360511607.jpg
114 KB, 600x450
>>53538502
JIDF ÄR I HUSET
>>
>>53538530
Fackpampar beter sig som fackpampar.

Använde fackpengar för att ha någon jävla strippklubb.
>>
>>53538638
Det är så löneutvecklingen ser ut i Sverige.
>>
File: 1436352362730.jpg (144 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436352362730.jpg
144 KB, 640x640
JALLA JALLA JUDEPAJER ÅT ALLA
>>
Är det fortfarande ingen som har en förklaring till varför stormbögar alltid visar stor sexuell frustration när de """"debatterar""""?
>vi kommer knulla er!!!
>vi tänker inte bli cuckade!!!
>vårt land blir våldtaget!!!
>>
>>53538780
Låter som någonting du har hittat på favä.
>>
File: pinnochio.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pinnochio.jpg
18 KB, 400x400
>>53537201


VI HADE INGEN ANING OM DETTA
>>
>>53538770
breh
>>
https://www.reddit.com/r/OutOfTheLoop/comments/40s6pj/what_does_the_mehmet_my_son_int_meme_mean/

:D
>>
File: 1446928457796.jpg (419 KB, 1200x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446928457796.jpg
419 KB, 1200x1000
>>53538818
Åh?
>>
>>53538366
Hur köper jag aktier och vad är minimibeloppet?

t. inte ekonom
>>
>>53538588
Alltså hon är ju nyliberal precis som Reinfeldt och större delen av moderaterna så jag tror nog de flesta skulle kalla henne för höger.
>>
File: 100 burkar öl.jpg (33 KB, 300x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
100 burkar öl.jpg
33 KB, 300x210
>>53532859
>>
>>53538858
Fin bild, har du gjort den?
>>
File: 1436355232355.jpg (127 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436355232355.jpg
127 KB, 640x640
>>53538833
Bruh
:3
>>
>>53538780
För deras ideologi handlar om att bevara den vita rasen?
Det går ju inte att göra utan att ha sex.
>>
File: 1427040521731.jpg (169 KB, 500x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427040521731.jpg
169 KB, 500x466
>>53538780
mindervärdeskomplex
>>
>>53538937
Men hur ska då stormbögar rädda den vita rasen? De har ju aldrig sex!
>>
>>53538983
Har du några siffror på detta?
Du skulle säkert aldrig hitta påstå saker som du inte kan bevisa och presentera det som fakta, men man blir ju lite nyfiken på hur du vet detta.
>>
File: 1436352207954.jpg (112 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436352207954.jpg
112 KB, 640x640
>>53537844
Vilka äckliga rasister, jag rapporterar dem till Expressen för uthängning i nationell media
>>
>>53538859
Du öppnar ett ISK (investeringssparkonto) och börjar köpa saker, vet dock inte hur man öppnar konto och startar upp det hela, det var mina föräldrar som gjorde det faktiskt. Men så svårt kan det inte vara.
>>
>>53538502
breva det senaste du runka till, vill köra ett kompisrunk
>>
>>53539191
Kan du sluta spamma massa bokstavligen skit? Du förpestar tråden så avsevärt.
>>
>>53539191
Jag har redan anmält dig till nordfront för att du spammar JIDF-propaganda
>hehe kolla vilka vackra damer va goys! dom kan bli era om ni stöttar israel hehe
>>
>>53539167
Jag är inte stormbög och jag har sex.

Alltså har stormbögar inte sex.

favä
>>
>>53538366
ska köpa på fredag, hoppas den inte stigit allt för mycket då.
>>
File: 1443993783071.gif (607 KB, 800x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443993783071.gif
607 KB, 800x792
>dkn litauisk vitknekt blev ägd av en syrier
Mer bevis för att 2D>3D
>>
>>53539311
Ålrajt då. Vattentät logik.
>>
>>53539253
Brukar köra en större samling favä och det skulle kännas konstigt familj
>>
>>53538859
Avanza är det vanligaste stället att handla aktier på.

>>53539234
Fungerar med ISK också, courtaget är visserligen lite högt. det går att öppna genom internetbanken eller ett genom att boka möte med din bank. Har mina fonder på ett ISK.
>>
File: 1431493479399-0.png (94 KB, 329x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431493479399-0.png
94 KB, 329x361
>>53539255
>>53539287
Sluta mobbas
>>
>>53539417
Det räcker inte bara att syrier kommer hit. Nu kommer också vedbodarna hit. Helvete, nu är landet kört. Lika bra att stänga skolorna innan Anton och Achmed hugger ihjäl alla normisar för att de inte visste vad boku no pico var för något
>>
>>53539287
>Han stöttar inte Israel

Vänsterdrägg gå
>>
>>53539329
Ser fortfarande inte varför den har aktien ska stiga när det inte finns några bokslut att gå på. Men det är väl mest hype, lägger nog också typ 20 000 i aktien imorgon för skojs skull
>>
File: image.jpg (781 KB, 1920x1203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
781 KB, 1920x1203
>tenta imorse
>cyklar iväg inbära tid med tanke på snöovädret
>inte plogat för fem öre där jag bor och jag är tvungen att vada igenom djup snö med cykeln
>tar lång tid, men kommer till slut ut på en någorlunda plogat bilväg
>ska vara Sveriges bästa cykelstad, men cykelvägen är inte plogad alls så jag kör på bilvägen istället
>dåligt plogat där också och jag förlorar tid
>förra terminen var de väldigt noga med att man skulle komma en kvart innan tentan började vilket jag fick reda på när jag kom fem minuter innan tentan började och var helt utelåst
>stressar mig fram, men tar mycket längre tid än beräknat
>kommer till slut fram exakt en kvart innan tentan börjar helt genomsvettig
>"på grund av ovädret börjar tentan en kvart senare", säger tentavakten när jag kommer in
>fortsätter sen med, "oroa er inte om era vänner era sena, man får komma en halv timme efter tentan börjar"
>jag stressade mig vägen till tentasalen när jag kunde ha tagit det lugnt

Aldrig mer tentor
>>
>>53539255
Detta favä
>>
>>53539577
bunkeranon?
>>
File: 1436351744262.jpg (141 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436351744262.jpg
141 KB, 640x640
ISRAELS SAK ÄR VÅR SAK
DEUS VULT
>>
File: hitestkstew.jpg (2 MB, 2281x2713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitestkstew.jpg
2 MB, 2281x2713
vem hö t här?
>>
File: 1385766923444.jpg (34 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385766923444.jpg
34 KB, 500x400
>>53539571
>borgar"högern"
>>
>>53539580
mann1 30 min skrivtid är värt det
>>
>>53539580
>>förra terminen var de väldigt noga med att man skulle komma en kvart innan tentan började vilket jag fick reda på när jag kom fem minuter innan tentan började och var helt utelåst

Vad är detta för fasoner.

Halvtimme efter utsatt tid har gällt på alla ställen jag pluggat på
>>
Hej raring!
http://i.imgur.com/OD4S8lD.jpg
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53539670
Men hon om någon är ju motsatsen till hö te
>>
>>53539698
Min hö te mätare gick sönder.
>>
File: lmao.png (134 KB, 472x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmao.png
134 KB, 472x304
HAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAHAAHA
>>
>>53538588
Jag är moderat och höger. Jag kan meddela dig att den där jävla fittan är en kulturmarxist och sosse.
>>
File: 1452704771197.jpg (64 KB, 600x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452704771197.jpg
64 KB, 600x789
>>53539840
>de herakr moderat anon
>>
>>53539840
hahah aa, jonte.
>>
>dkn man äter snorkråkor, öronvax och hudflagor

lova att skicka mig till gulag när utrensningarna börjar
>>
File: 1452214770181.webm (621 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452214770181.webm
621 KB, 400x400
>dkn kåt

Är det nu vi brevar snusk?

https://a.pomf.cat/vhnewe.webm
>>
>>53538674
Kan du inte blogga hur det går med den där aktien. Jag är faktiskt nyfiken på att se hur länge du orkar sitta gnida din pungsvett emot den när volatiliteten ökar.
>>
>>53532306
>Sverigefientlig hanrejtrådstart
GR
VI
>>
>>53539906
>öronvax
blä
>>
File: Moral Majority.gif (449 KB, 399x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Moral Majority.gif
449 KB, 399x227
>dkn ingen riktig MILFhöger
>>
>>53539691
Hade jag tagit det lite lugnare så hade jag fortfarande hunnit till den nya tiden som tentan började. Jag kom en halvtimme för tidigt

>>53539693
Också van med, men det var omöjligt för mig att komma in då. Dörren var helt låst och det fanns inte en enda person i korridoren som kunde öppna åt mig. Alla var i en av tentasalerna

Var inget roligt att missa tentan för någon sådan grej
>>
File: 1418514567515.jpg (10 KB, 246x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418514567515.jpg
10 KB, 246x205
>>53539906
>äta öronvax
>>
File: damnnature.png (35 KB, 420x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
damnnature.png
35 KB, 420x394
>>53539916
Holy fug
>>
>>53539329
Jag skulle vänta tills den sjunker igen isåfall. Den kommer förmodligen öka till kanske 2kr(önsketänkande) väldigt snabbt varpå den sjunker drastiskt. Där är nog ditt bästa läge att köpa.

Men lita inte på mig. Jag är nybörjare favä.

>>53539918
Visst bacon.
>>
>>53538859
Gör absolut för fan inte detta om du inte vet vad du gör. Att spela bort ett par tusen här och där kan du väl göra per år, alternativt ligga i långbänk på ett par köpa och glömma fonder. Aktier har en risk inbyggd i sig och du måste vara medveten om detta.
>>
Har tröttnat på Starting Strength. Vill börja discogymma ist. Känns som att det lär ge mig mer motivation till att gå till gymmet ist för att genomlida knäböjshelvetet.

Har ni tips på överkroppsprogram?
>>
>>53540067
Hur mycket har du köpt för? Om jag skippar på 2 kr kanske den blir 20 kr.. osv.
>>
File: 1452369605345.webm (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452369605345.webm
3 MB, 1920x1080
>>53540039
bruh
>>
>>53539916
Är på ickerunk, vill inte bli mansbarn:

https://www.lifesitenews.com/blogs/how-neuroscience-has-proved-that-porn-is-literally-making-mens-brains-more
>>
>>53538902
klassiska liberaler skulle kalla henne kulturmarxist och vänster. Klassiska liberaler är INTE för öppna gränser och massinvandring.
>>
Tror ni Mdongo är rejält arg nu när hans skattkammare/smörgåsbord har avslöjats?

Vart ska han nu hitta små vita flickor?
>>
>>53540210
>Han gick på ickerunk jagjaget

lol
>>
File: 1452705008487.jpg (89 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452705008487.jpg
89 KB, 640x640
>>53540184
SS GOMAD FGT
>>
>>53540210
Undrar hur kvinnors psyke påverkas.
>>
>>53540302
Nej jag orkar inte längre. Knäböj är tortyr.
>>
File: Sötpaj.webm (85 KB, 440x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sötpaj.webm
85 KB, 440x330
Hej hej!
>>
>>53540184
breva t-rex mode
>>
File: Experten.png (66 KB, 216x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Experten.png
66 KB, 216x246
>>53538780
Det är ganska typiskt för alla hypermaskulina ideologier att formulera sig genom sexuella liknelser. Om du lyssnar på Hip-hop, läser översättningar av Putins anföranden, eller bläddrar genom ISIS-Twitter så ser du att där precis som med stormbögar så är det konstanta anspelningar på sexuell dominans eller underkastelse, ständigt snack om våldtäkt, fellatio överallt, och så vidare.
>>
>>53537177
Haha det här är sant
...fast det var nordiska ayylmaos överallti pyramider!...
>>
>>53540361
Lägg bara på ett par isoleringar mann1. Har du ens läst SS? Sök på goonlifters starting strength.
>>
File: cissi1.png (41 KB, 604x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cissi1.png
41 KB, 604x365
Vem var det tror ni?
>>
File: 1452105802893.jpg (42 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452105802893.jpg
42 KB, 480x640
>"jag kommer i tid till mina tentor"
>>
>>53540606
>Detta hände

Ingen vit man har någonsin våldtagit en kvinna, det är emot vår moralisk genetiska kod. seger!
>>
>>53540285
Inget fel med att leva ut jagjag. Är trött på att spilla min säd till dataskärmen, disassocierar hellre mig själv helt från kvinnlig skönhet och konsumptionen av den.
>>
File: socialism.jpg (204 KB, 813x1097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialism.jpg
204 KB, 813x1097
>Sveriges bensinpriser

Ännu ett bevis på att socialism var ett misstag.
>>
File: Ivar Arpi.jpg (19 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ivar Arpi.jpg
19 KB, 400x400
>>53540606
Ivar "lite rapey rapey för arpi arpi" Arpi
>>
>>53540606
Jag lägger min högra pungkula på att det är fredrik virtanen hon snackar om.
>>
File: cissi2.png (80 KB, 606x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cissi2.png
80 KB, 606x683
>>53540606
>>
File: 1437741626320.jpg (102 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437741626320.jpg
102 KB, 640x480
>Är trött på att spilla min säd till dataskärmen, disassocierar hellre mig själv helt från kvinnlig skönhet och konsumptionen av den.
>>
File: 1452496830047.jpg (98 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452496830047.jpg
98 KB, 640x480
>Kubrick

Finns det en mer överskattad regissör? Scorsese är ju hundra gånger bättre men underskattad i jämförelse
>>
>>53540754
Vi får gasa alla män helt enkelt.
>>
>>53540822

Din far favä, hans cuckfilmer håller hög kvalité har jag hört.
>>
>>53540791
Han liknar dig Knektor
>>
>>53540606

Snälla låt det vara Göran Greider
>>
File: 1293907615806.jpg (12 KB, 236x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1293907615806.jpg
12 KB, 236x240
>>53540606
Min första tanke var förstås Virtanen, men jag brukade läsa Aftonbladen för tio år sen och är rätt säker på att han bodde i USA då. Emanuel Karlsten kanske, men han är en cuck av sådan magnitud att jag skulle bli förvånad om han ens hade det i sig att tafsa, Å andra sidan känns han lite som en så'n som tycker att han förtjänar att få bete sig lite vidrigt för han är ju så god större delen av tiden.
>>
>>53540874
se
>>53538780
>>
File: alice sötorescu.jpg (32 KB, 635x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alice sötorescu.jpg
32 KB, 635x424
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2955054-alice-teodorescu-vad-ar-det-som-hander-i-sverige-

>Vissa kommer göra allt i sin makt för att bli en del av Sverige och inte ligga samhället till last, samt anstränga sig för att lära sig svenska seder och normer. Återigen andra kommer att utnyttja den svenska flatheten och toleransen för intoleransen, ägna sig åt kriminalitet och kosta skattebetalarna en förmögenhet.


BOK
STAVLIGEN
>>
>>53540822
vafan säger du
du borde bara lägga ner det där med film
>>
Det var i måndags som den 15-årige litauiske pojken, Arminas Pileckas, knivhöggs till döds på Göringeskolan i Skåne. 15-åringen ska ha suttit i skolans korridor tillsammans med ett par vänner under en lunchrast, när en 14-årig pojke gick fram och högg honom till döds bakifrån. Kniven ska ha träffat hjärtat och 15-åringen ska ha skadats allvarligt.

En skolkamrat ska ha försökt att rädda Arminas liv genom att ha försökt stoppa blödningen. Polis och ambulans kom till platsen och Pileckas fördes akut till sjukhus. Han avled en stund senare.

Den misstänkte gärningsmannen, en 14-årig syrier vid namn Ahmed Mustafa Al Haj Ali som nyligen kom till Sverige, har nu omhändertagits av de sociala myndigheterna. Bild på den misstänkte gärningsmannen går att se här.

Enligt uppgifter ska gärningsmannen ha planerat mordet på Arminas Pileckas under en något längre tid. Bland annat ska han under jullovet ha sökt på nätet efter sidor som lär ut hur man dödar någon.

Arminas Pileckas föräldrar har nu gått ut och pratat med litauisk media där de bekräftar att Arminas hamnade i konflikt med den syriske gärningsmannen i samband med att han ska ha sexuellt trakasserat kvinnliga skolkamrater. Detta ska ha lett till att Ahmed kände sig kränkt och hämnades genom att knivhugga Arminas till döds.

Arminas pappa berättar också att de inte fått ge sin version i svensk media och att endast gärningsmannens föräldrar har fått komma till tals.
Elever på Göingeskolan beskriver Arminas Pileckas som en vänlig, snäll och trevlig elev och en kille som alltid ställde upp för sina vänner, vare sig det gällde bråk eller om det handlade om något annat.

— Han var en riktig glädjespridare. Väldigt trevlig och snäll. Han var en stor punkt i klassrummet. Om hela klassen var nere var han en sådan person som alltid kunde få klassen att skratta, säger en 15-årig flicka på skolan.
>>
File: cel3.jpg (36 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cel3.jpg
36 KB, 640x640
>>53540971
>jag
>stormbög

Häng dig själv favä.
>>
File: krakas_26698635.jpg (73 KB, 400x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krakas_26698635.jpg
73 KB, 400x642
>>53540942
Du är rätt pervers annars. Men greider som tafsar på brudar är bara bild relaterad.
>>
>>53540822
Kubrick är tidernas bästa regissör utan tvekan. Världens bästa film genom tiderna, 2001, är gjord av honom. Inget snack om saken.
>>
>>53541039

Vad dillar du om?
>>
>>53541023
vif ;_;
>>
>>53541023
>bakifrån.
Hemskt sätt att dö.
>>
File: 1442660668832.jpg (30 KB, 501x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442660668832.jpg
30 KB, 501x580
>Kubrick är tidernas bästa regissör utan tvekan. Världens bästa film genom tiderna, 2001, är gjord av honom. Inget snack om saken.
>>
File: viper.jpg (36 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
viper.jpg
36 KB, 600x600
>>53541070
2001 är ju inte ens kubricks bästa
>>
>>53541023
fan vad jontig han ser ut, måste ha vart en jobbig unge
>>
>>53541126
>>53541137
Vad anser ni vara ett lämpligt straff för "14-åringen"?
>>
>>53540606
Åh pojke
>>
File: musen40år.jpg (98 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
musen40år.jpg
98 KB, 960x960
>>53541023
En balt, dvs broderfolk, som betett sig bra med civilkurage bokstavligen dör av en äcklig arabjävel som inte bidragit ett piss annat än med kriminalitet.

Gasa alla araber när?
>>
File: 132345253424.jpg (198 KB, 1272x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132345253424.jpg
198 KB, 1272x720
>>53541070
kubricks bästa är barry lyndon
bevisa mig fel
>>
>>53540972
>dkn man vill bjuda in alice i tråden för att höra hennes ofiltrerade tankar

>dkn hon skulle ändå vara anonym så ingen helin kan äta upp henne
>>
>>53541210
Han får välja, gas eller permanent utvisning. Jag orkar inte med att dalta med kriminellt arabpack längre.
>>
>>53541210
Ett turkiskt fängelse.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=HpdcMkSPa4o
>>
>>53541269
Hon skulle nog låta som moderatextremistanon favä.
>>
>>53541137
>sätt
>>
>>53541266
https://www.youtube.com/watch?v=m7wEUlpaYjY
>>
>>53541266
Paths of Glory och Barry Lyndon är lika bra favä
>>
>>53541338
tänk om hon skulle stormbögstrolla då hon inte får utlopp av sina tankar i sitt riktiga liv
>>
Var flyktingarna vi fick på 80-talet i närheten av så här värdelösa?
>>
>>53541312
Skiter ifall han mobbade den lilla arabjäveln. Araber förtjänar det ändå.
>>
>>53541361
>Det rätta svaret är att det kan stavas både sätt och sett.

>Handlar det om ett förfarande, en metod, ett skick, ett uppträdande, en omgång, en uppsättning eller en rad sammankopplade järnvägsvagnar så stavas det sätt. Handlar det om att böja verbet se, exempelvis: jag har sett, så stavas det sett.

>Hälsningar Ordkollen.


http://www.ordkollen.se/stavning/satt-eller-sett/
>>
File: orly.png (21 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
orly.png
21 KB, 300x300
>>53541421
>>
>>53541401
kyss mig min son

>>53541410
a typ, stigarna av ära lätt tvåa i alla fall
tycker att barry lyndon är generellt vackrare vilket gör den till vinnaren i min bok
>>
>>53541442
kort svar nej.
>>
>>53541442
Ja
>>
>>53541594
Det är ett sådant där mästerverk som ingen tittar på. Men egentligen är det bästa.
>>
File: 5498359345.png (262 KB, 298x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5498359345.png
262 KB, 298x595
>hosta den här skiten på sina egna servrar
>>
File: N7Wb1rP.jpg (64 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
N7Wb1rP.jpg
64 KB, 540x540
>>53541671
>>53541671
>>53541671
>>53541671
>>53541671

Migrera
>>
>dkn händerna brinner efter man har varit i kylan och rökt
>>
>>53541070
"Ja"
>>
>>53532731
Sent svar, men vad fan.

Detta är precis den sortens skit man ska rapportera till granskningsnämnden. De bryter för helvete mot Svea rikes lag med den här skiten. Låt dem vråla "det är inte en pålitlig källa" hur mycket det vill under programmet, för det kommer fan bli sista gången folk vågar göra det om källor som bara råkar ha ett annat perspektiv än de själva.
Thread replies: 380
Thread images: 151
Thread DB ID: 429317[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.