[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Vinterupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 381
Thread images: 151
File: P1010093c.jpg (1 MB, 2189x1642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P1010093c.jpg
1 MB, 2189x1642
>dkn man kommer in och fingrarna känns som eld
>>
>de gay
>>
Hej Dakka hur har din dag varit?
>>
File: 1449781609650.jpg (135 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449781609650.jpg
135 KB, 1280x720
2d
>>
>>53525895
Död åt umaru
>>
File: okej.jpg (22 KB, 300x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
okej.jpg
22 KB, 300x373
>>53525887
Juridisk favä
>dkn tenta imorgon
inte så värst hajp [email protected]'a'
>>
>>53525653
>runt 10-11% är födda i ett icke-Europeiskt land
Just det, men det finns något som kallas xe generationens invandrare.
>>
>>53525930
ganbatte ne?
>>
File: 1447089167702.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447089167702.webm
3 MB, 1280x720
hej hej
>>
>>53525926
D E T T A
E
T
T
A
>>
Jag vill hålla en kvinnas hand.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53525959
denna webm får mig att vilja begå terrorbrott
>>
>>53525961
Räcker det om jag målar naglarna? Vill du knulla mig då?
>>
>>53525729
bevis på att 20% är utom-Européer?

Dock har en snubbe på flashback använt sig av SCBs undersökning för att ta reda på hur många som kommer ifrån olika delar av världen
https://www.flashback.org/t2344156
Här har vi andel av befolkningen som har invandrat, samt deras ursprung
>MENA & Centralasien - 5,5%
>Afrika - 1,5%
>Östra Asien - 1,5%
>Syd- & Centralamerika - 1%
>Indien - 0,5%
>Oceanien - 0,03%

>Skandinavien & Island - 1%
>Finland & Baltikum - 2,5%
>Västeuropa - 1,5%
>Östeuropa - 2%
>Balkan - 2,5%

>Utomeuropeiska västerländer - 0,5%
Sen räknade han även på antalet som har minst 1 utrikesfödd förälder och kom fram till att 90% av Sveriges befolkning består av vita Européer

>>53525954
>läser inte ens hela brevet
ta dig samman
>>
File: kopp.jpg (99 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kopp.jpg
99 KB, 1280x720
>>53525958
haha aa snart
>>
>>53525961
jävla bög lol
>>
>>53526046
>flashback
>>
File: 1452385756343.jpg (51 KB, 720x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452385756343.jpg
51 KB, 720x757
>>53525540
>loose
>>
>>53526046
Passar inte ihop med min bajsbrevning.
>>
File: 1443996329345.jpg (683 KB, 575x729) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443996329345.jpg
683 KB, 575x729
>vänster 193cm
>höger 175cm
>>
>>53526090
Du kan sitta och räkna själv om du har tråkigt senpai

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgTot/?parttable=R1&rxid=b265defc-e821-4091-b723-160458b494a5

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/UtrikesFoddaR/?parttable=02&rxid=2437c575-9c72-4413-9adc-48d80123e4b9

>>53526111
du är en söt anon med fina siffror :3
>>
>>53526167
>statistikdatabasen
>>
File: 1447372610734.jpg (32 KB, 312x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447372610734.jpg
32 KB, 312x422
>>53526046
>flashback
>>
>>53526195
Fnissade till favä
>>
>>53526167
Inte för att spräcka din bubbla date-anon, men han har gjort extremt vidlyftiga förenklingar och antaganden.
>>
File: Gustav.jpg (85 KB, 525x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gustav.jpg
85 KB, 525x563
>>53525959
Är grabben bög eller? Kan man ens vara bög innan testiklarna fallit ner i pungen?
>>
>>53526167
DN avslöjade ju att SCB ljuger idag så vem bryr sig om vad de har att säga?
>>
>>53526147
>dkn 165 cm
>>
File: mm_38_03.png (343 KB, 1113x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm_38_03.png
343 KB, 1113x1600
Vad tycker ni om tjocka lår
>>
File: 14374574563763.jpg (1 MB, 1276x1825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14374574563763.jpg
1 MB, 1276x1825
Haha aa
>>
File: 1439176408198.gif (2 MB, 336x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439176408198.gif
2 MB, 336x199
>alla svettiga och uppsvullna 10/10 killar på gymmet
>>
File: islam3.png (333 KB, 729x1416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
islam3.png
333 KB, 729x1416
>>53526292

Takbir!

Suedi ska dö allahu akbar!
>>
File: dn.png (386 KB, 526x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dn.png
386 KB, 526x730
>>53526259
>DN avslöjade
>>
File: 1445511498080.jpg (69 KB, 306x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445511498080.jpg
69 KB, 306x331
Kom just hem efter en promenad. Har ingen känsel i öronen.
>>
>>53526249
>Negeranon
>>
Migranter är som folk är mest. Vissa är driftiga, ambitiösa och måna om att göra rätt för sig. Andra är lata och har medvetet valt Sverige för vårt generösa bidragssystem. Vissa kommer göra allt i sin makt för att bli en del av Sverige och inte ligga samhället till last, samt anstränga sig för att lära sig svenska seder och normer. Återigen andra kommer att utnyttja den svenska flatheten och toleransen för intoleransen, ägna sig åt kriminalitet och kosta skattebetalarna en förmögenhet

t. Alice sötnos teoderescu i nådens år 2016
>>
>>53526290
Saftigt värre.
>>
>>53526249
Läs >>53526167

>>53526257
Blir man date-anon för att man inte tycker att hälften av Sveriges befolkning är negrer?
>han har gjort extremt vidlyftiga förenklingar och antaganden
gör det själv då?

>>53526259
>DN avslöjade
ganska säker på att de gör detta på grund av Hanne Kjöller har knulat upp
dessutom så var det BRÅ inte SCB
>>
File: Skärmklipp.png (34 KB, 714x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
34 KB, 714x345
>>53526348
Alice blev ju bortblåst, den slynan.
>>
>>53526371
Läste du ens trådstarten om hans antaganden? Det är omöjligt att kolla dem.
>>
>>53526331
ta mössa på dig och skydda dina söta öron lilla anon :3
>>
det blev nyss lagligt för ensamstående kvinnor att insemineras

svenska män är nu bokstavligen värdelösa
>>
>>53526409
>Det är omöjligt
så talar bara en patetisk hanrej favä
>>
>>53526451
Vad i helvete
>>
>>53526471
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22084266.ab
>>
>>53526451
Fast vem ska betala för barnen?
>>
File: reinis.jpg (201 KB, 365x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reinis.jpg
201 KB, 365x600
>>53526451
>>
>>53526501
Skattebetalarna.
>>
>>53526501
barnbidraget
dvs du
>>
File: kalle undrar.jpg (92 KB, 960x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kalle undrar.jpg
92 KB, 960x651
>>53526451
Du menar att kvinnor kommer bli värdelösa när vi kan gro människor i artificiella livmödrar
>>
>>53526451
Gillar det favä. Hoppas på många söner som kommer bli totalt feminiserade. Det är det enda rätta.

Skulle dock hellre fara till Danmark om jag var kvinna och ta sperma.
>>
>>53526348
>Migranter är som folk är mest.
Folk är ju dåliga och hemska personer
detta är ju belagt
varje år så står folk för 100% av all brottslighet i våra och andra länder, vill vi verkligen ha mer folk?
>>
>>53526451
>dkn man aldrig kommer vara en ensamstående vit tjej som inseminerar sig med sprut från en perfekt arisk ung man som behövde lite extra pengar för sina studier
Varför leva? Alltså på riktigt.
>>
>>53526456
Jaja. Du har rätt i sak i varje fall. Negrerna är inte hälften av Sveriges befolkning och de är definitivt inte några 10% som någon tomte på flashback antar heller.

Det är någonstans mitt i mellan den där smeten är min ganska konservativa gissning. Att det kommer bli en brun demografisk katastrof är uppenbart.
>>
>>53526292
Bra bild, nu kan du väl sätta ut prickar för alla brott som vita svenskar har utfört!
>>
File: 1440502744309.jpg (415 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440502744309.jpg
415 KB, 1200x1200
>>53526471
Har du något emot kvinnors frihet att ta en unge till världen för att tillfredsställa deras själviska behov av moderskap, anon?
>>
>dkn kissat 5 gånger senaste timmen
är det såhär diabetesen börjar?
>>
>>53526556
Gasa alla jämlikt. Mer stalinism nu.
>>
>>53526564
Håller med. Tänk dig att inseminera dig med sperma från en 195 cm lång blond blåögd arisk gud som studerar till att bli läkare. Spelar ingen roll om du är ett träsktroll.
>>
>>53526571
>Det är någonstans mitt i mellan den där smeten är min ganska konservativa gissning
Problemet är att du baserar den på ingenting
>Att det kommer bli en brun demografisk katastrof är uppenbart.
definitivt oavsett om invandringen minskar
>>
File: Putte.jpg (277 KB, 1292x1180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Putte.jpg
277 KB, 1292x1180
>>53526292
>>
>>53526551
Sak samma. Människor kommer bli värdelösa inom 50 år då ajfånsen tar över.
>>
>>53526614
jvdk

;;___:
>>
>>53526451
insemineras med Mouhameds sperma*
>>
>>53526643
TACK BASERADE PUTIN
>>
>>53526451
första steget mot gattaca favä
>>
>>53526451
Svenska män har väl varit värdelösa sedan vi introducerade stora svarta i landet?

Detta kommer inte att göra någonting. Kvinnor vill inte bara ha svarta barn, de vill ha svart kuk. Här går de miste om svarta kukar.
>>
>dkn Björnprästinnan blir 2D i vår
>>
>>53526676
Hej mdongo varför fedorabrevar du inte
>>
>>53526676
Precis, så standard var ju att ta negerkuk på sidan men se till att man blev gravid men "en snälla kill" efter man "levt livet" ett tag, det var svenskens enda roll.
Den försvann nu.
>>
>>53526451
Varför ta en liten plastspruta när man kan ta en stor svart? Resultatet blir ju ändå det samma
>>
>>53526665
Knulla det här livet.
>>
https://www.reddit.com/r/sweden/comments/40scko/wallstr%C3%B6m_portas_fr%C3%A5n_israel/

Sedan när blev /r/sweden stormsnorrar? Vidrigt att moderaterna inte straffar antisemitiska kommentarer
>>
File: putin373.jpg (82 KB, 347x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putin373.jpg
82 KB, 347x458
>>53526643

TACK BASERADE PUTIN
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>53526414
Jag sade ju åt dig
Om du tar av dig hörlurarna så dör du
>>
>>53526643
>>53526736
>självbreva
>>
>>53526735
Nazister och vänstermänniskor hatar väl israel lika mycket.
>>
>>53526752
å trådens frälsare vad gör vi i denna svåra tid?
>>
>>53526761
haha aa
>>
>>53526643

TACK BASERADE PUTIN

t. inte en betald rysstrollkommenterare
>>
>>53526778
Vänstermänniskro hatar inte israel vart har du fått det från?
>>
File: 15345735637643.jpg (41 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15345735637643.jpg
41 KB, 640x400
>>53526778
detta favä
>>
Vad tycker ni, är det etiskt att fula och mindre åtråvärda kvinnor kan skaffa barn genom insemination från en högst stående alfahanne?
Det jag menar är, ska man låta fula människor para sig med varandra eller dö ensamma och inte tillåta inseminering eller ska man tillåta fula kvinnor att förbättra sin avkommas gener genom insemination? Märk väl att hon kanske aldrig hade skaffat barn annars.
>>
>>53526825
Fan pratar du om? Man bölar väl konstant om hur elak israel är mot stackars Mohammed.
>>
File: 1436352207954.jpg (112 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436352207954.jpg
112 KB, 640x640
>>53526451
>dkn inte född i Israel med konservativa pajer
>>
>>53526608
Ja.
t. Fet diabetiker
>>
File: palestina.jpg (200 KB, 1269x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
palestina.jpg
200 KB, 1269x802
>>53526778
stämmer.
>>
>>53526825
Eller hur. Vänstermänniskor är i grund och botten goda människor från arbetarklassen och de hatar knappas någon, på sin höjd är de ibland måttligt besvikna
>>
File: 256.jpg (1 MB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
256.jpg
1 MB, 1500x1500
>går in på inet.se 28:e december
>beräknad i lager: 8:e januari
>10:e januari
>försenad: ingen ETA
>>
>>53526825
Cuckade vänster"""människor""" gillar Israel för muh 6 miljoner
Riktiga vänster"""""människor""""" hatar Israel för att de är nationalister och skjuter ihjäl sandnegerfolk
>>
File: Reinhard.jpg (47 KB, 449x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Reinhard.jpg
47 KB, 449x305
>>53526643
>>53526736
>dkn man aldrig kommer ha en upplyst och ärorik Kaiser
>>
File: 13913717611.jpg (78 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13913717611.jpg
78 KB, 604x453
>>53526910
>Israel
>konservativa
lmao, dom har enorma pridetåg
>>
File: 1436364332685.jpg (130 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436364332685.jpg
130 KB, 640x640
>>53526643
Tack baserade Putin
>>
>>53526856
Jag tänkte föreslå att man ska döda alla fula människor men sen kom jag på att jag vill leva. Knepig situation det där.
>>
>>53526934
br ru
>>
>>53526825
margot wallström blev ju nyss portad därifrån
>>
>dkn föreläsning i genusmedicin
>bl.a. vissa sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor, lite om hormonella skillnader och hur män och kvinnor åldras annorlunda
>betonas även att män har högre risk för suicid, kortare medellivslängd, går mer sällan till screening och lider oftare av odiagnosticerad depression (mörkas av alkoholism)
>bra och saklig föreläsning med stark vetenskaplig förankring, rik litteraturhänvisning

vad har ni gjort idag vänner?
>>
>>53526902
Nej muh 6 biljoner

>>53526916
De hatar sig själva
>>
>>53526856
har självt funderat på att lura evolutionen genom att donera sperma men tanken var ju att de ungarna iallfall skulle växa upp i en normal familj, nu vettefan om jag vill längre.
>>
File: 1442835530407.jpg (56 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442835530407.jpg
56 KB, 1280x720
>>53526994
>suicid
>>
File: Wilhelm_II._1905.jpg (32 KB, 284x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wilhelm_II._1905.jpg
32 KB, 284x747
>>53526934

jvdk
>>
File: Hamed.jpg (194 KB, 634x1391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hamed.jpg
194 KB, 634x1391
>dom brevar politik igen

Lmao vitingar ge mig bara (you) och breva musik

https://www.youtube.com/watch?v=DHyqs0PoBgE
>>
File: 1436356175134.jpg (145 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436356175134.jpg
145 KB, 640x640
>>53526943
Endast för att vilseleda goyim favä
>>
>>53526957

insta? den där tjejen är jävligt lik min brud
>>
>>53526934
>dkn inget ariskt galaktiskt rymdfartsimperium
>>
>>53526934
Yang Teitoku>>>Reuenthal>>>>Reinhardo

Favä
>>
File: 1452479692102.jpg (180 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452479692102.jpg
180 KB, 1024x768
>>53526910
>Inte fylla semitiska kvinnor med sin ariska säd istället

>>53526934
jvdk

>>53526943
Ja, Israel har yttrandefrihet och det finns bögar där. Vad är din poäng?
>>
>>53527048
Hon ser ut som pepe
>>
File: costanza_400x400.jpg (19 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
costanza_400x400.jpg
19 KB, 400x400
>man ett fackförbund tyckte det låg inom deras ramar att driva någon slags sexklubb nära mig
>>
File: giovanni.jpg (24 KB, 538x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giovanni.jpg
24 KB, 538x501
>>53527042
https://www.youtube.com/watch?v=iKK_umD1Jq0
>>
File: 1436355232355.jpg (127 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436355232355.jpg
127 KB, 640x640
>>53527090
>dkn man konverterar och flyttar dit endast för att få en judepaj och slippa Sverige
>>
File: 233.jpg (27 KB, 507x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
233.jpg
27 KB, 507x568
>>53526994

rengjort datorn med luft på burk

ska runka och kolla på The Wire hela natten
>>
>>53527136
Flesta av judarna ser ju ut som araber.
>>
>>53527137
>dkn kan inte göra det för att jag måste ta ut datorn i snön
>>
>>53526608
Dra ned på kaffet. Jag pissade som en diabetiker när jag drack för mycket kaffe. Blev litet lätt manisk också.
>>
>>53526997
>goda människor har anledning att hata sig själva
Haha mm vi säger så

>>53527081
>Teitoku
Vem?
>>
File: 1436350531909.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436350531909.jpg
122 KB, 640x640
>>53527159
hehe mm
>>
File: 1428072284521.jpg (27 KB, 353x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428072284521.jpg
27 KB, 353x459
>>53527042
Sug röv Mdongo din äckliga hora ;~)

https://www.youtube.com/watch?v=g9NgERiKaQs

>>53527136
>Konvertera

Hanrejigt, favä
>>
>>53527137
>dkn gjorde det här om dagen

Riktigt härlig känsla att höra datorn gå tystare nu favä. Gjorde rent bakom elementet i samma veva också, helvete vad mycket dam det var där bak
>>
>>53527137
runkar du till The Wire eller pausar du emellan?
>>
File: vet vad han gör.jpg (49 KB, 599x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vet vad han gör.jpg
49 KB, 599x412
>>53527122
>man fackförbund tyckte det låg inom deras ramar att köpa öar i skärgården samt bo/äta/festa/semestra där för skattepengar nära mig
>>
>>53527205
>körsbärsplockning.tiff
>>
>var mig
>var kristen
>vill konvertera till jude
>man 600000000000000 olika grejer som man måste göra innan man kan kalla sig en jude
>>
>>53527197
Berätta mer tack
>>
>>53526994
Jag hatar feminister och vill se dem brinna på ett häxbål.

Det du beskriver låter däremot rätt legit.
>>
>>53527205
>han tror att körsbärsplockade idf-pajer är representativa för israeliska kvinnor
ayy lmao
jag har varit i israel och det finns pajer men de flesta är fula som fan
mycket finare tjejer i libanon
>>
>>53527236
Bara 1
Ha judisk mor
>>
File: 1436365440184.jpg (99 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436365440184.jpg
99 KB, 640x640
>>53527211
Det är den originella sandreligionen, inget hanrejigt med att återvända till sina rötter
>>
>>53527159
araber är ju heta
>>
File: weeaboo9.jpg (37 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weeaboo9.jpg
37 KB, 500x500
>>53527029
>när animebögar försöker förstår svenska
>>
File: 1450581776371.jpg (84 KB, 460x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450581776371.jpg
84 KB, 460x585
>>53527071
>du kommer aldrig vara en rymdofficer i en galax där heder betyder allt

>>53527081
Håller med detta också favä, bra smak anon
>>
>>53527248
Kaffe är vätskedrivande och har negativ påverkan på många människor med ångestprobs.
>>
File: 1452479578642.jpg (64 KB, 600x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452479578642.jpg
64 KB, 600x789
>>53527205
>dkn ingen brunbränd judepaj fv med mörkt hår, gröna ögon och nationalistiska värderingar

Heema mig någon
>>
>>53527197
Kanske borde det. Blir 5-7 koppar/dag
>>
File: 1355161157558.jpg (169 KB, 569x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355161157558.jpg
169 KB, 569x572
Av alla jävla 2D-horor man kan avatarböga som så är det ju inte en slump att man väljer umaru.
Man vill helt enkelt bara vara så vidrig och bajsbrevande som möjligt och det undgår ingen.

Ta ditt förbannade liv din sopa, du drar ner oss andra i skiten med ditt jävla obviösa bajsbreveri.
>>
>>53527309
Du är en idiot - det är ett medicinskt begrepp
>>
File: Förbered dig.jpg (2 MB, 1504x2964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Förbered dig.jpg
2 MB, 1504x2964
>>53526793
Du gör dig redo favä
>>
File: 1436356880291.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436356880291.jpg
108 KB, 640x640
>>53527340
jvdk
t. har gröna ögon och vill sätta till fler ur mästarrasen på denna jord
>>
>Is dödar ännu fler fransmän
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22084574.ab
>>
>>53527333
Kände igen mig lite. Har dragit ner på kaffet och jag mår lite bättre.
>>
>>53527248
Kaffe kan påverka psyket, om än i extremt liten grad. Dock börjar du känna dig märkbart hyper och speedad så är du koffeinförgiftad.
>>
>>53527400
Men vem bryr sig?
>>
>>53527204
Teitoku betyder admiral, alltså Admiral Yang
>>
>>53527400
Kappa 4Head
>>
>>53527290
>mycket finare tjejer i libanon

Det här, utanför Skandinavien så verkar det som att Libanon och Iran har vackrast kvinnor (detta är förstås subjektivt)

Har dock aldrig varit i Iran utan baserar detta på diaspora, så inte rättvist kanske
>>
File: weeaboos11.jpg (129 KB, 500x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weeaboos11.jpg
129 KB, 500x571
>>53527375
>när en animebög försöker försvara en annan
>>
File: Ginobli.jpg (78 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ginobli.jpg
78 KB, 600x600
>>53527128
Bra skit som alltid min neger

>>53527211
>din äckliga hora
Ord gör ont smögen
>>
File: 145247964640.jpg (89 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145247964640.jpg
89 KB, 640x640
>>53527398
;__;
>>
File: Heh, hund.jpg (95 KB, 500x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Heh, hund.jpg
95 KB, 500x493
>>53527136
>konverterar

Ha så kul lmao, även om du lyckas kommer du inte anses vara judisk på riktigt.
>>
>>53527417
Japp, jag hade en ångest som helt försvann när jag slutade med kaffe ex. Uppenbart är att koffein också är väldigt vätskedrivande

>>53527421
t. vet inte mycket
>>
>>53527456
?
>>
>>53527525
är du kristen på riktigt?
>>
File: 1448395486725.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395486725.jpg
39 KB, 230x250
DEN UPPVAKNANDE ARIERN ÄR VRED, KOM, TILLSAMMANS VI GÅ I TÄTA LED, KNÄ OM KNÄ, MOT BLOD, MOT DÖD, MOT SEGER!
>>
File: 1405710416455.jpg (105 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405710416455.jpg
105 KB, 640x640
Sheever har rätt stora... tillgångar.
>>
>>53527671
ja inte har hon stora bröst i alla fall
>>
File: 1418762137870.jpg (57 KB, 394x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418762137870.jpg
57 KB, 394x358
https://youtu.be/Vwigmktix2Y?t=147
>>
>>53527615
Ja, varför skulle jag inte vara det?
>>
>>53527236

mina kusiner är judar

kan man lättare bli jude då?
>>
File: 1442518850430.gif (605 KB, 512x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442518850430.gif
605 KB, 512x588
>>53527703
#SKOTTAVFYRADE
>>
File: 1389808982525.jpg (535 KB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389808982525.jpg
535 KB, 5000x5000
>det är ett min gud är bättre än din gud avsnitt
>>
>innebandy i en timme
>första gången man utövat sport på säkert 7 år
Det här kan fan inte vara nyttigt. Allt gör ont.
>>
>>53527949
>dkn inget lag att spela innebandy med
varför ens leva?
>>
File: 1436350875925.jpg (167 KB, 1302x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436350875925.jpg
167 KB, 1302x916
>>53527525
Jag har ryska förfäder, de var säkert judar så du är jag riktig jude kväää
>>
File: 1446854600879.png (5 KB, 429x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446854600879.png
5 KB, 429x410
>>53527793
>his wife Deborah is the only person he recognizes
>man hur glad han blir när han ser henne
Kärleken övervinner allt. Men fyfan vad jobbigt.
>>
DÖD
TRÅD
>>
File: 1436352100279.jpg (76 KB, 640x1061) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436352100279.jpg
76 KB, 640x1061
JUDEPAJER
>>
>>53527880
Dawkins snälla, gå och lägg dig din gamla cuck
>>
Tjena alla monsterdiggare
>>
>>53528111
Vad händer med gudskejsare trump? Stympar han någon idag?
>>
>>53528111
Vafan vill du prata om då anon? Va? VA?
>>
File: 1452452324521.jpg (100 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452324521.jpg
100 KB, 640x640
>>53528145
ÖKENPAJER
>>
>det är ett anon får autism-utbrott och brevar judar avsnitt
>>
>>53526292
Ring mig när feministerna bryr sig om invandringsvinkeln.
>>
>>53527525
fan vad rasistiskt
>>
>>53527949
>Innebandy
>Sport
>>
File: 1436352362730.jpg (144 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436352362730.jpg
144 KB, 640x640
>>53528192
JUDEPAJER
>>
varför dricker människor "monster"? Den jävla e-dranken är ju för fan mer avslagen än en 2 dagar gammal julmust fyfan

känns mer som juice men en massa socker i
>>
>dkn stormbögiga åsikter i allmänhet men står med Israel, har inget emot de flesta judar och heller inget emot att östasiater flyttar hit

Vad är jag och vem är jag
>>
File: 1452391944521.jpg (121 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452391944521.jpg
121 KB, 1136x640
>>53528218
ÖKENPAJER
>>
File: crying wojak.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crying wojak.jpg
68 KB, 700x700
https://www.youtube.com/watch?v=6pHNkOQCIzk
>>
>>53528210
Jag satte inte reglerna.

>>53528244
Dig själv, fortsätt med det.
>>
>>53528244

en äkta Sverigedemokrat är vad du är

vem /stombög men pro-israel/ här?
>>
File: 1436352689831.jpg (115 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436352689831.jpg
115 KB, 640x640
>>53528254
JUDEPAJER
>>
>>53527801
? vi bor i sverige vi är upplysta här
>>
File: 1452449535368.jpg (70 KB, 930x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449535368.jpg
70 KB, 930x570
>jidf-hanrejen i tråden
https://www.youtube.com/watch?v=_acMkLLBKJc
>>
File: 1449517650782.jpg (18 KB, 602x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449517650782.jpg
18 KB, 602x601
>>53528301
>vem /stombög men pro-israel/ här?
>>
File: 1436351082436.jpg (114 KB, 700x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436351082436.jpg
114 KB, 700x898
>>53528244
jvdk
t. tycker att israel borde bara rensa upp runt sitt land
>>
>>53528319
Ja
[avslöjare]av ljusbringaren[/avslöjare]
>>
>>53526604
>dkn växte upp utan en pappa i mitt liv

Jag skyller faktiskt mycket på mina problem som jag nu måste ta hand om på det.
>>
>go to sweden
>get arrested for wearing a concealed folding knife with 2 a inch blade

How do you faggots defend yourselves downtown?
>>
File: 1352533708041.jpg (270 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352533708041.jpg
270 KB, 600x600
>alliansen fick firstpicka furion
>>
>tfw israel is svensk fri
>>
>>53528212
Mitt misstag. Ingen form av bandy är egentligen sport på riktigt.
>>
>>53528420
SPIIIIIIKKLUBBOOORRRR
>>
http://speakinginsanity.com/2016/01/13/how-to-actually-prevent-mass-shootings/

>dkn potentiell massmördare
>>
>>53528319
>sekulärt
>upplyst

Älskar detta jagjag.
>>
>>53528441
racist
>>
>>53528441
>but Elliot Diamondstein, don't you know Sverigetråden loves you?
>>
>>53528455

breva fl;li versionen tack
>>
File: 1436351744262.jpg (141 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436351744262.jpg
141 KB, 640x640
>>53528441
C-can I come? I am ethnically finnish with some russian mixed in from the days of the tsar
>>
>>53528478
Försvinn din jävla nybög. Lär dig gröntexta och sen avsluta dig själv.
>>
>>53528420

By not doing anything haram and praying five times a day. Allah keeps us safe.
>>
>>53528473
That's Israel man, horribly non-progressive and racist, we should learn from Sweden and France.

>>53528522
Sure?
>>
File: 1451601225621.jpg (156 KB, 663x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601225621.jpg
156 KB, 663x960
>>53528244
>dkn kluven

Gillar Israels nationalism och anticuck-attityd, gillar inte hur de använder "muh 6 miljoner" och "muh gamla testamentet" för att rättfärdiga hur de successivt pressar ut ett folk ur sitt eget land, men samtidigt så sympatiserar jag inte nämnvärt med smutsiga palestinier. Behöver imperier berättigas, ecksde

Mängden inflytelserika judar i väst som propagerar antivita och progressiva filosofier är jävligt skum och något jag funderar autistiskt mycket över, även om jag inte riktigt tror på "judar är mentalt sammankopplade rymdödlor som vill döda alla vita"-konspirationen

Det här är vad för mycket 4kanal gör med folk
>>
File: 1436356497790.jpg (119 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436356497790.jpg
119 KB, 640x640
>>53528551
Ok, taking the plane tomorrow
>>
>>53528506
orkar inte, men det är en bra läsning. avgör själv
>>
File: 1450905570552.jpg (73 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450905570552.jpg
73 KB, 612x612
>>53528567
>med smutsiga palestinier
Kantmästaren Sm*gen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=l285JDSiOOo

Den är 1 och en halv minut lång. Värd att titta på. Norrmänn som spränger ett hus.
>>
File: 1439274632534.png (356 KB, 572x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439274632534.png
356 KB, 572x380
>>53528455
>Nobody ever told me that women aren’t super attracted to nice, caring, sensitive guys
Jesus Kristus, finns det något mer patetiskt än "nice guys"
>>
Mina åsiker:

>USA på 40- och 50-talet var det bästa samhället vi haft
>invandring är okej så länge folk assimileras till den svenska kulturen och värderingarna
>invandring från tredje världen och särskilt Afrika och Mellanöstern ska dock individuellt bedömas och om det finns någon risk att de kommer begå brott så får de inte komma
>feminism är cancer och kvinnors primära uppgift är att föda barn men samtidigt ska vi inte hindra kvinnor från att arbeta, bara ge dem möjlighet att stanna hemma om de vill
>bögar får böga om de vill men de får inte gifta sig eller adoptera barn
>Vi måste motarbeta Saudi Arabien då de är det största hotet mot global fred
>att sprida västerländsk kultur är prio #1 vad gäller utrikespolitik

Vad ska jag rösta på?
>>
File: n.jpg (111 KB, 710x1065) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
n.jpg
111 KB, 710x1065
Har svenskiraniern som förnekades inträde i Israel brevat något mer i tråden?

Jag bad om en gröntext när han var på flygplatsen i Tel Aviv men han svarade inte

>>53528644
Är du palestinier, Mdongo ;~) ? Breva syster
>>
>>53528446
Det säger du bara för att Finland aldrig vinner
>>
>>53528732
SD
HELL NEGER
>>
File: 1449032961468.gif (2 MB, 4408x4296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449032961468.gif
2 MB, 4408x4296
>>53528567
>Mängden inflytelserika judar i väst som propagerar antivita och progressiva filosofier är jävligt skum och något jag funderar autistiskt mycket över, även om jag inte riktigt tror på "judar är mentalt sammankopplade rymdödlor som vill döda alla vita"-konspirationen
Det finns ingen sådan konspirationsteori, varför tar du inte dig själv på allvar och slutar fjanta dig? Judar är dock ett extremt etnocentriskt och sammankopplat folk (likt zigenarna) som jag inte tror du riktigt förstår innebörden av.
https://www.youtube.com/watch?v=ubdryMHLvVc
>>
>>53528644
Bokstavligen vem sympatiserar med palestinier? De är arabiska zigenare.
>>
Vinner vänstern denna gång har jag fått nog, kommer viga mitt liv åt att spränga DN och AB.
>>
>>53528732
>>USA på 40- och 50-talet var det bästa samhället vi haft
>vi
>>
File: ebin.png (76 KB, 870x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebin.png
76 KB, 870x715
Episkt
>>
>>53528732
du ska nog inte ha rösträtt alls favä
>>
>>53528898
Vi som i mänskligheten. Vad gäller Sverige så vet jag inte, 80-talet kanske?
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53528753
>sög av en turk
>hatar invandrare
>runkar åt birasporr
>hatar samtidigt negrer
Hur går världsbilden ihop mannen
>>
File: 1448555018426.jpg (97 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448555018426.jpg
97 KB, 1280x720
>>53528732
SD antar jag?

Rätt baserade åsikter, förövrigt

>>53528821
jaja judar har hållet ihop i tusentals år och vägrat assimilera sig i nogut utav länderna de bott i osv osv jag vet, men vad skulle judarna tjäna på en hemlig konspiration att motarbeta vita och det västerländska samhället? När man funderar över konspirationsteorier så är det viktigt att ta reda på hur och vem som tjänar på det, och i judarnas fall så gör det inte riktigt logik
>>
>>53529014
vem är denna. fula satmara?
>>
>>53528952
>mänskligheten
>rasism överallt
>det här var bra för mänskligheten
vem försöker du lura
>>
File: 1436364081886.jpg (132 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436364081886.jpg
132 KB, 640x640
>>53529014
Jag fattar inte varför alla hatar på judar för de vägrar att assimilera sig, liksom varför ska man självmant ta död på sitt folk? Psyksjuka svenskar och tyskar visst men inte riktiga folk
>>
File: 1441041148500.jpg (57 KB, 451x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441041148500.jpg
57 KB, 451x445
>>53529009
>Låt mig hitta på x och y kombinerat med förenklingar av komplicerade frågor c och z för att sedan fråga hur det går ihop

Najs brev, mann1
>>
VOTE /asean/

https://poal.me/zfqlqo
https://poal.me/zfqlqo
https://poal.me/zfqlqo
https://poal.me/zfqlqo
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53529141
Det var ju enligt dig själv lmao, vadå hitta på
>>
>>53529144
sorry can't balt the balt
>>
>>53529144
>poal.me
no thanks
>>
>>53529144
Voted /balt/
>>
le socialist utopia faec
>>
>>53529254
im jew
>>
>>53529122
För att i mångkulturella samhällen där minoritetsgrupper vägrar assimilera så uppstår osämja och konflikt

>M-Men judarna hade ju inget eget land!

Precis

>>53529174
>Det var ju enligt dig själv lmao

haha aa
>>
File: idflove5.jpg (67 KB, 485x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idflove5.jpg
67 KB, 485x618
>du kommer aldrig bli räddad av en IDF-paj under muslimkriget som tar dig under sina vingar och tar dig på en resa till säkerhet genom det postapokalyptiska Sverige och ni under resan blir kära i varandra som i en film

Betyder det att jag är en betahanne då jag vill bli försvarad av en stark kvinna istället för tvärtom?
>>
>>53529341
ja, du har mammakomplex
>>
>>53529341
ja du vill ligga med din egen mamma
>>
File: Talentlesshack.jpg (27 KB, 423x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Talentlesshack.jpg
27 KB, 423x600
>>53529478
Tack Freud.
>>
File: bKvM3M1.jpg (74 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bKvM3M1.jpg
74 KB, 540x960
>dkn ingen libanesisk fv
>>
>>53529408
>>53529478
NEJ

Gillar bara när tjejer är bättre än mig. Vill inte ha någon jävla BDSM-dominering eller annan pervers skit. Men typ när hon är tuff, smart och duktig och objektivt bättre än mig men ändå gillar mig.
>>
>>53529539
Inga problem. Säg till om du behöver prata.
>>
File: 1449033101487.png (1 MB, 1583x992) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449033101487.png
1 MB, 1583x992
>>53529014
>men vad skulle judarna tjäna på en hemlig konspiration att motarbeta vita och det västerländska samhället?
För att en minoritet har ALLTID tjänat på ett försvagad majoritet. Judar har ALLTID gjort allt i sin makt för att underminera sitt värdlands nationella och etniska självkänsla. Jämför judarnas situation i t.ex. Tsarryssland och judarnas situation i t.ex. Nederländerna eller Tyskland? Var tror du en etnisk minoritet med egna intressen föredrar att leva i, ett nationalistiskt och etniskt medvetet land eller ett land utan sammanhållning och normer? Detta har pågått så länge att det har i princip fått ett eget liv, du kan läsa Kevin MacDonalds analyser om judarna ur ett gruppevolutionärt perspektiv i Kritikkulturen. Sen sitter det judiska folket på alla stora positioner i samhället och tjänar sina egna intressen. Vi kom ju överens förut om att de är starkt etnocentriska, det har både sina fördelar och nackdelar, speciellt för värdlandet. Glöm aldrig att en majoritet av världens judar hyser ett STARKT ressentiment gentemot sina värdländer. Av exakt samma anledningar som babbarna gör det.
>>
>>53529618
Du är bög
>>
File: 1436350607092.jpg (110 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436350607092.jpg
110 KB, 720x960
>>53529566
Bög
>>
>>53529333
s n u b b l a
>>
>>53529740
Nä, då kan ju folk se det pinsamma
>>
File: 1436362741497.jpg (133 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436362741497.jpg
133 KB, 640x640
>>53529740
Här ta en judepaj
>>
>>53528732
Dom visste hur man skiljde på svart och vitt på den tiden iaf.
>>
>dkn israeliska tjejer gillar skandinaviska killar

Åka dit och knula innan jag tappar allt hår?
>>
>>53529793
>>53529803
Vem är vem? Jä horanons
>>
>>53529862
gillar de skandinaviska manskultingar också?
>>
File: 1436360922162.jpg (59 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436360922162.jpg
59 KB, 612x612
>>53529875
t. divi
>>
>Regnér, som förutom sin roll som minister även är medlem i vad socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) beskriver som "smartaste bästa tjejgänget", har en helt annan förklaring till invandrarnas beteende. Nämligen: För lite bidrag till feministiska projekt.

Man måste ju älska Fria Tider även fast de är skit.
>>
File: 1399058637854.jpg (137 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399058637854.jpg
137 KB, 900x900
>6min över
>maten är fortfarande inte klar
>>
File: SNSD.jpg (399 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SNSD.jpg
399 KB, 1200x900
>>53529948
Blir det Pasta Alfredo idag med?
>>
>>53527042
>dom
Sluta upp med din jävla skit abdullah
>>
>>53530014
Den där autismen är kärlek
>>
File: 1450579962180.png (198 KB, 454x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450579962180.png
198 KB, 454x602
>>53529904
Detta är varför man snubblar
>>
BR ftp m h 2 röd is snäll po
>>
File: 1436355928815.jpg (131 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436355928815.jpg
131 KB, 640x640
>>53530073
Jag är inte intressant nog för att snubbla
>>
>>53529942
Varför är fria tider skit enligt dig?
>>
Ska donera sperma idag grabbar, önska mig lycka till.
>>
>>53525802
i take it the thread is about worshiping Muslims and subhuman niggers after all its Sweden favorite passtime
>>
File: 1437887954423.jpg (333 KB, 1103x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437887954423.jpg
333 KB, 1103x741
Oy vey, JIDF i tråden
>>
File: Lana.jpg (94 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lana.jpg
94 KB, 736x1104
>>53529793
Det är roligt när någon är pinsam ju

>>53530110
Varför avatarbögar du då

t. inte avatarbög
>>
>>53530141
>idag
klockan är 19
>>
>>53530110
men man är ju inte intressant förrän man snubblar
>>
File: 1436357409527.jpg (133 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436357409527.jpg
133 KB, 640x640
>>53530173
>klaga på att vargen dödar och äter får
Sluta vara får så slutar dem att utnyttja er lmao
>>53530188
Dumpar bara lite judepajer, nå fel m d lr
>>
>>53530014

Lövbiff i ädelostsås.
>>
>>53530242
>nå fel m d lr
Ja
>>
>>
File: 1451861588906.png (4 KB, 274x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451861588906.png
4 KB, 274x327
>porren hamnar under fliken snabbåtkomst
>>
>>53530257
Låter gott, hasselbackspotatis till?
>>
File: 1450801026276.jpg (20 KB, 460x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450801026276.jpg
20 KB, 460x287
>>53530242
>klaga på att vargen dödar och äter får
>Sluta vara får så slutar dem att utnyttja er lmao
Herre min jävla Gud.
>>
"En 35-åring har lagt upp en bild på vikingar med yxor och spjut, prydd av orden:
- Waiting for We are Sthlm 2016. Ses i vimlet era jävla kräk."

YXOR
OCH
SPJUT
>>
File: 1423785849310.jpg (154 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423785849310.jpg
154 KB, 600x800
kek
>>
cool a thread full of swedish
>>
>>53530404
Han lär väl grina i nyheterna när han blir sönderslagen
>>
File: 1436354662380.webm (2 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436354662380.webm
2 MB, 640x640
>>53530333
Fina siffror din hanrej, lägg dig i fosterställning och grina mer om du tror det hjälper
>>53530274
Tråkigt för dig
>>
>>53530318

Ris
>>
File: 1452444718171.jpg (251 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444718171.jpg
251 KB, 1920x1080
>>53530404
Raskriget är nu.
>>
>>53530464
hi fren
>>
>>53530200
tänkte på imorgon, ursäkta min fagra herre
>>
GOD MORGON
>>
>>53530487
>oironiskt äta arsenik
vifif
>>
>>53530529
shhh, anons sover
>>
>>53530530
jaja. man får cancer från allt.
>>
>>53530473
Tror inte du vet vad hanrej betyder mann1 för i så fall hade du insett att DU var en.
Sukta mer efter herrefolket, de kanske skonar dig ifall du är en tillräckligt god goy.
>>
File: hqdefault.jpg (18 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
18 KB, 480x360
Kan ni sluta breva äckliga judar i tråden
>>
File: 1448051295171.jpg (313 KB, 1024x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448051295171.jpg
313 KB, 1024x465
>dkn mörisar idag
>>
>>53530666
bög
>>
File: 1436355744648.jpg (155 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436355744648.jpg
155 KB, 640x640
>>53530609
>vilja knulla judinnor
>hanrej
hehe mm
Hanrejerna är de som går på judarnas påhitt och grinar om det
>>53530666
Fina siffror och nej
>>
File: 1431821335285.png (382 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431821335285.png
382 KB, 680x680
>>53530530

Äter ingenting eftersom skiten inte är klar än
>>
File: 1437598105583.webm (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437598105583.webm
3 MB, 1920x1080
>>
File: 1447697294504.png (197 KB, 998x1134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447697294504.png
197 KB, 998x1134
>>53530666
https://www.youtube.com/watch?v=_sUFuZHUzK0
>>
So one last time

I need to be the one who takes you home (who takes you home, babe)

One more time
>>
>>53530782
>dkn åt nyss köttfärssås och spagetti
topp gott
>>
>>53530796
lolololol
>>
File: 1417260632665.jpg (48 KB, 500x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417260632665.jpg
48 KB, 500x498
>det är ett smögen bajsbrevar i full fart avsnitt
Kom till Södermalm så heemar jag dig
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>>53530796
>Antyder att det inte står värre saker i bibeln och koranen
>Antyder att någon faktiskt tar religion bokstavligt i vår moderna värld
>>
>>53530512
>hi fren
http://www.youtube.com/watch?v=HkPvoz2hXyI
>>
File: 1436365749705.jpg (125 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436365749705.jpg
125 KB, 640x640
>dkn ingen jidf-fv
>>
Vi lever i ett globalistisk antisamhälle. Alla naturens regler och lagar är brutna och alla sanningar är lögner. Vänstern är inte längre oligiarkernas fiender utan nyttiga idioter. Centern är ett stureplansparti, Moderaterna är småföretagarfientligt, socialdemokraterna raserar välfärden, feministerna älskar niqab och miljöpartiet målar med giftfärg. Till slut blir motsatserna så påtagliga att de snarare blir vägledande in i allt som de etablerade medierna påtalar vara hemskt och ondskefullt.
>>
File: 31501 .jpg (40 KB, 332x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31501 .jpg
40 KB, 332x396
>Vi lever i ett globalistisk antisamhälle. Alla naturens regler och lagar är brutna och alla sanningar är lögner. Vänstern är inte längre oligiarkernas fiender utan nyttiga idioter. Centern är ett stureplansparti, Moderaterna är småföretagarfientligt, socialdemokraterna raserar välfärden, feministerna älskar niqab och miljöpartiet målar med giftfärg. Till slut blir motsatserna så påtagliga att de snarare blir vägledande in i allt som de etablerade medierna påtalar vara hemskt och ondskefullt.
>>
File: 1451779775452.jpg (36 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451779775452.jpg
36 KB, 600x450
>>53529740
MEEN NEEEEEEEEEEEEEEEEJ HAR JAG SAGT
>>
>>53530912
>Antyder att någon faktiskt tar religion bokstavligt i vår moderna värld
Missade du IS eller vad?
>>
>>53530977
Men du är så söt ju
>>
>>53530912
Du är en idiot som inte har läst varken bibeln eller koranen samt har du missat någonting grundläggande om kristendom.
>>
>>53530912
>han förstår inte skillnaden mellan talmud och koranen gentemot bibeln
Skjut dig själv i huvudet min outbildade man.
>>
File: 1449343012393.jpg (27 KB, 518x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449343012393.jpg
27 KB, 518x419
>>53531016
Väger 300kg och sög av en turk en gång favä

t. mdongo
>>
File: HMS DinkleBerry.jpg (135 KB, 963x804) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HMS DinkleBerry.jpg
135 KB, 963x804
THIS THREAD IS BEING BOARDED BY THE HMS DINKLEBERRY, FORFEIT YOUR VIRGINITY'S OR YOU SHALL KNOW THE QUEENS FURY!
>>
File: Olja.jpg (64 KB, 710x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Olja.jpg
64 KB, 710x514
Varför har ni inte investerat i olja än?
>>
what do you think about this? https://www.youtube.com/watch?v=kShczxdfucs
>>
>D3
Ny patch!
>>
>>53531083
Hur går det IVL?
>>
File: 1438640859048.png (186 KB, 250x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438640859048.png
186 KB, 250x398
>>53529629
>dkn ingen Freud-psykolog-v som talar om för mig hur mitt undermedvetna önskar idka samlag med hela min familj samt min hund
>>
>>53531155
Egots vibrationer favä
>>
>>53531164
Har dom fixat problemet med att spelet är tråkigt?
>>
>>53531164
>spela snöstorm spel
>år 2015+1

haha aa
>>
>>53531181
Bara att berätta dina drömmar i tråden så ska vi nog kunna lösa det.
>>
>>53529009
Sög verkligen smögen av en turk?
>>
>>53531128
jag är inte jude, samt har ett samvete
>>
>>53531260
>>år 2015+1
>inte nuvarande år+1
>>
Jag uppskattar dina brev, jidfspammaren

t. goyim

>>53531178
Det varit bättre med en fv favä ;__;
>>
File: 1451710876203.jpg (59 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451710876203.jpg
59 KB, 512x512
>>53531040
>>53531004
>>53531031
>Dessa anti-semiter som inte klarar av verkligheten
>>
>>53531164
>>
>>53531407
sås
>>
File: 14505677016.png (901 KB, 690x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14505677016.png
901 KB, 690x460
>>53527122
>2015+1
>vara med i facket
>>
>>53531362
Han sa det när han snubblade för 1-2 år sen.
>>
>>53531407
du behöver inte oroa dig, hon visade inte brösten
>>
>>53531310
Jag drömde förra veckan att jag bodde i en lägenhet med tre monsterjäntor
>>
File: hanif.jpg (63 KB, 611x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanif.jpg
63 KB, 611x446
https://twitter.com/hanifbali/status/687302898292813824

ELDEN STIGER!

De orkar inte ens benämna festivalen vid dess rätta namn innan de lägger ner det

TOTAL JÄVLA NEDSLÄCKNING
>>
>>53531429
Vad fan röker du om du menar att jag inte kan klara verkligheten för att jag säger att IS nog tror på koranen?
>>
>>53531128
>inte shorta allt som har med olja att göra
>>
>>53531502
Varför gjorde han det?
>>
File: STOR.jpg (110 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STOR.jpg
110 KB, 1024x1024
>>53531310
Drömde igår om att jag hade en uzbekisk judinna fv som försökte övertala mig till att fara ut på medelhavet med henne och rädda båtflyktingar, hur tyder du det här?

>dkn det gick från bradröm till mardröm på ett ögonblick
>>
File: 1450329474961.jpg (112 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450329474961.jpg
112 KB, 1280x720
>>53531407
Berätta mer, varför?

Jag är intresserad
>>
File: mootofexile.jpg (76 KB, 862x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mootofexile.jpg
76 KB, 862x320
>>53531164
>D3
>>
>>53531563
Han var bögig som fan förut
>>
File: 1436355096589.jpg (107 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436355096589.jpg
107 KB, 640x640
>>53531407
Uppskattar dig med
>>
>>53531619
Aha, men fattar inte varför skulle en bög suga av en turk.
>>
Är socialdemokratin döende?
>>
>>53531654
turken var väl snygg
>>
File: 1441571136430.jpg (214 KB, 746x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441571136430.jpg
214 KB, 746x718
Har absolut inget att hitta på, redan runkat 6 gånger idag och kommer inte på något originellt att breva. Varje jävla dag är densamma.
>>
>>53531654
Inte fan vet jag
>>
>>53531723
är det du smögen?
>>
File: sigmund_freud.jpg (13 KB, 340x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sigmund_freud.jpg
13 KB, 340x448
>>53531531
Min gosse, är dags för dig att flytta hemifrån. Det betyder att du gärna vill gå i säng med din egen mor, även moster. Flyttar du inte är det snart ett faktum.

>>53531586
Ditt samvete försöker styra den konflikt du har över att du vill ha sex med din egen mor. Först kommer det kännas bra men efteråt kommer det vara ett helvete.
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53531654


JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53530955
https://www.youtube.com/watch?v=wcy8uLjRHPM
>>
>>53531654
turkisk_oljebrottning.jpg
>>
>>53531713
nej
>>
>>53531713
ja pendeln har börjat svänga, om kanske 30 år så är det politisk korrekt att vilja skicka hem rasfrämlingar och vänstern kommer ha det lika jobbigt som högern haft det nu (dvs sparkade från jobb osv för de snackar om att människor kanske är lika mycket värda etc)
>>
File: 1452452693585.png (31 KB, 510x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452693585.png
31 KB, 510x385
>>53530899
När du brevade det här så hade jag varit och ätit mat i en halvtimma

Ibland suger du, Mdongo
>>
File: 1441927887848.png (1 MB, 1920x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441927887848.png
1 MB, 1920x998
>>53531725
jvdk
>>
File: 1448670361368.webm (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448670361368.webm
3 MB, 1920x1080
>>53531464
>>53531514
>denna webm avtrycker städaren
>>
File: 1452444834090.png (712 KB, 874x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444834090.png
712 KB, 874x512
https://www.youtube.com/watch?v=xhoR5HC3ceY
>>
File: 144323766440.png (235 KB, 396x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144323766440.png
235 KB, 396x583
>>53531765
>sossar som inte vill bygga en vägg
>>
File: 1392061683590.png (275 KB, 422x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392061683590.png
275 KB, 422x422
>>53531796
>ibland
>>
>>53531833
VILKEN ABSOLUT GALNING
>>
>>53531613
Varför det hade varit bättre med en fv?

Tråkigt att vara ensam, vill känna fysisk och psykisk närhet, att vara älskad, osv
>>
>>53531833
ses om 3 dagar
>>
>>53531833
Får man inte se hennes tryne?
>>
debatt 2.0 imorgon boys

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2956184-bakom-kulisserna-har-ar-svt-s-nya-samhallsprogram
>>
>>53531907
Nej berätta mer om livet i allmänhet

Vad gör du till vardags? Plugg? Jobb? Neet? Pillar navelludd?
>>
>>53531742
Ok, tack Freud
>>
>>53531971
>Vi har läktare med publik men publiken kommer inte att skrika och lägga sig utan det kommer vara samtal och debatter

vif debatt
>>
>>53531994
Allt det där och lite till
>>
>>53532060
Är det så dåligt att någon bryr sig? ;_;
>>
>>53532112
han känner väl som du känner när anon törstar
>>
>>53532112
Har jag inte redan sagt att jag inte vill dela med mig av mitt privatliv här pga att jag vet hur folk jag känner ivl besöker den här tråden?
>>
>>53531128
Vad i he- är världen vif?
>>
>>53532192
haha aa
>>
>>53532147
Smögen är bara intressant

>>53532164
Inte vad jag kommer ihåg
>>
>>53531128
Inte bara oljan som sjunker

>dkn stora investeringar i Tesla

BARA

Ser ut som att det börjar röra sig uppåt igen dock
>>
>>53531833
vem?
>>
>>53531938
>hennes
>>
ny tråd

>>53532306
>>53532306
>>53532306
>>
>>53531938
Det är väl bara Bailey Jay som vanligt
>>
>>53527122
Varför är det ok när sossarna gör det men aldrig annars? svara mig senpaitachi!
Thread replies: 381
Thread images: 151
Thread DB ID: 429256[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.