[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 324
Thread images: 60
File: 1448393534700.jpg (60 KB, 551x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448393534700.jpg
60 KB, 551x393
/NEDERDRAAD/

Kanker op met je kankerlijstje editie

Welkom: jij en ik
Niet welkom: hun
>>
Slechte editie
>>
eerste voor kunstflikker
>>
cara
>>
File: 1445457960121.gif (1 MB, 482x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445457960121.gif
1 MB, 482x373
Awoe
>>
File: 1437077478012.jpg (673 KB, 864x2232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437077478012.jpg
673 KB, 864x2232
NOOIT VERGETEN
>>
File: miem.png (1 MB, 943x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miem.png
1 MB, 943x480
>kom thuis
>zie dit
wat doe?
>>
wie is er nou welkom?????????????????????????????????????????????????????????????????????
>>
>>53525169
vijfde voor de abdij
>>
>>53525205
paal uitsnede
>>
>>53525208
jij en ik
>>
>>53525120
>geen duinrellkikker
>>
File: 1449146596185.png (2 MB, 1296x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449146596185.png
2 MB, 1296x776
>>53525205
mijn leven opnieuw evalueren
>>
File: 1449775190197-1.png (168 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775190197-1.png
168 KB, 640x480
>>53525233
Deze?
>>
Onafhankelijk Friesland wanneer?
>>
>>53525256
hou van jou
>>
>>53525250
fotosjop die televisie met het andere plaatje
>>
>>53525243
en emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon, die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, en minder bekende nederanoniempjes dan??????????
>>
>>53525250
waar is dit van? ik heb dit gemist
>>
>>53525310
nee
>>
File: 1449775237393-0.png (163 KB, 392x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775237393-0.png
163 KB, 392x324
>>53525286
uitsnededump/2
>>
>>53525216
morgen mieten, 21u, bankske
>>
File: 1449775237393-1.png (105 KB, 249x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775237393-1.png
105 KB, 249x224
>>53525352
>>
>>53525355
Er is meer dan 1 bankske
>>
File: zo.jpg (666 KB, 1296x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zo.jpg
666 KB, 1296x776
>>53525306
zo?
>>
File: Meesterwerk.png (681 KB, 1450x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Meesterwerk.png
681 KB, 1450x864
Dagelijkse herinneringen dat dit soort uitschot gewoon vrij in ons land mag wonen.
>>
File: 1449776858728-0.png (256 KB, 415x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449776858728-0.png
256 KB, 415x599
>>53525383
>>
>>53525250
> dr oetker pizza

Mijn neger
>>
>>53525383
>ruiten
>>
File: 1449775213833-2.png (238 KB, 700x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775213833-2.png
238 KB, 700x394
>>53525418
koek
>>
>>53525407
bankske aan de fietsbrug

alsook, sinds wanneer is de botslimiet 310, en waarom?
>>
File: si.jpg (670 KB, 1296x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
si.jpg
670 KB, 1296x776
>>53525418
>>53525475
>>
File: wauwie.jpg (223 KB, 700x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wauwie.jpg
223 KB, 700x394
>>53525475
>>
>>53525528
Ik zag hem niet meteen oetz.
>>
>>53525528
JUST
>>
File: corr.jpg (674 KB, 1296x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
corr.jpg
674 KB, 1296x776
>>53525528
kleine correctie
>>
File: 29e.jpg (35 KB, 600x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29e.jpg
35 KB, 600x885
>>53525651
Ik heb echt een screencap op die computer nodig met dit plaatje.
>>
>>53525724
lachen mensen hier nog steeds mee?
>>
>>53525724
nee.
verhouding pas ook helemaal niet
>>
>>53525513
Waarschijnlijk zal ik daar niet zijn oetz.

Ik haat examens
>>
File: Naamloos.jpg (13 KB, 741x122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
13 KB, 741x122
Zal ik het doen?

Of kan iemand iets beters verzinnen?
>>
>>53525853
azo, sterkte, blij dat ik er maar drie had

op een ervan weet ik wel al dat ik een 0 heb, wat een grap, zogezegd omdat ik de opdracht van de paper niet juist opgevolgd had, hoewel het meer aan haar eigen bekrompen visie en invullingen ligt, en een misplaatst gevoel van principiëel streng zijn oid, ach ja, kan ik me amuseren met een nieuwe paper tegen de zomer
>>
DENNIS BERGKAMP
DENNIS BERGKAMP
DENNIS BERGKAMP
OOOH
>>
ik heb 77iq anon op tjilpen gevonden jongens
https://twitter.com/Broodjekaas92
>>
>>53526229
>https://twitter.com/Broodjekaas92

>broodjekaas.eu

Als ik hierop klik log je vast mijn ip.

Je zal me niet krijgen hoor.
>>
File: 157.gif (2 MB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
157.gif
2 MB, 600x450
>>53525263
Nooit, Friesland achter de hand houden als stortplaats voor afval
>>
>>53526229
Je paal bevestigt alleen maar weer eens dat struikelflikkers absolute debielen zijn.
>>
>>53526229
ik herken deze twitter ergens van
>>
herinnering
>>
>>53526229
Wiebs zijn rare mensen.
>>
>>53526103
Kijk ge zegt dat maar ik weet niet wat ge gedaan hebt of wat de opdracht was.
K denk dat ik vandaag net gebuisd ben maar ik had ook maar 1 dag
>>
>>53526398
Ik zou hem doen oetz
>>
average dutch girl
https://www.youtube.com/watch?v=uXPxxVn6els
>>
File: 1399316975178.png (325 KB, 667x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399316975178.png
325 KB, 667x670
>>53526742
wat de kanker is dit nou weer
>>
>>53526742
average dutch teen

1E10965
>>
>>53526545
functionele analyse van de muziek/klank uit een fragment van een film, was de opdracht
ik wilde niet gewoon een of andere voor de hand liggende (al dan niet kut)film kiezen, dus koos voor Sunrise, een stille film van Murnau. Men zegt dan wel stille film, maar in feite wel met een originele soundtrack, synchronisatie, klanknabootsing van mensenstemmen, enz., en bovendien Murnau, die een van de muzikaalste regisseurs is die cinema kent (het begint al bij de ondertitel van Sunrise). Maar ja, ben dus gebuisd omdat we zogezegd geen stille films konden gebruiken, hoewel dat niet uitdrukkelijk afgesproken was en in de context van deze film en de lessen, totaal van de pot gerukt is
ze zei het zelf, het was gewoon een kwestie van principe, maar vraag me niet waarom
>>
>>53527057
>functionele analyse van de muziek/klank uit een fragment van een film, was de opdracht
>ik wilde niet gewoon een of andere voor de hand liggende (al dan niet kut)film kiezen, dus koos voor Sunrise, een stille film van Murnau. Men zegt dan wel stille film, maar in feite wel met een originele soundtrack, synchronisatie, klanknabootsing van mensenstemmen, enz., en bovendien Murnau, die een van de muzikaalste regisseurs is die cinema kent (het begint al bij de ondertitel van Sunrise). Maar ja, ben dus gebuisd omdat we zogezegd geen stille films konden gebruiken, hoewel dat niet uitdrukkelijk afgesproken was en in de context van deze film en de lessen, totaal van de pot gerukt is
>ze zei het zelf, het was gewoon een kwestie van principe, maar vraag me niet waarom

Ben je kankerirritant en eigenwijs of doe je het met opzet?
>>
File: fedora.webm (3 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora.webm
3 MB, 500x281
>>53527057
>>
>>53527057
Kunt ge niet gaan klagen daarover?
>>53527156
Doe eens normaal ket
>>
>>53527057
>Maar ja, ben dus gebuisd omdat we zogezegd geen stille films konden gebruiken, hoewel dat niet uitdrukkelijk afgesproken was
>de opdracht is analyse van de klank
>>
File: image.jpg (11 KB, 161x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
11 KB, 161x250
>>53526980
>dvw ik hier al meerdere keren op gejost heb
>>
Denken jullie ooit wel eens: had ik maar MBO gedaan. Ik wel, kan me niet voorstellen hoeveel meer vrije tijd ik dan zou hebben
>>
>>53522031
>die boutenschaar
>die frieten met Duvel
9300 aub
>>
>>53527403
>al mijn basisschoolvrienden doen hbo
>ik doe mbo
>ik heb al 8 jaar een stabiele baan
>helft van hbo-ers zijn werkloos
ik kwam er pas een tegen die twee jaar terug is afgestudeerd op bedrijfseconomie ofzo en nu 3 dagen per week bij postnl werkt terwijl ie kankert over bedrijven die hem niet aannemen
>>
>>53527221
>Kunt ge niet gaan klagen daarover?
ach ja, op zich vind ik het geen ramp en heb ik me er wel mee verzoend, en denk niet dat het veel zin zou hebben

>>53527156
>>53527221
>Doe eens normaal ket
koek

>>53527269
>een stille film kan geen eigen, originele compostie hebben
bovendien, Sunrise was een van de eerste films die gebruik maakte van de Movietone klankband, wat inhoudt dat film en klank op dezelfde rol gesynchroniseerd konden worden adhv een optisch klankspoor, wat in zekere mate het gebruik van stemmen al toestond. De film wordt vandaag nog altijd met de originele compostie verspreid - is het dan nog een stille film?

>>53527533
ergste is die apenposter
>>
>>53527403
nee
>>
http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2583623/2016/01/13/Waarom-veel-verdachten-van-Keulse-massa-aanranding-uit-Maghreb-landen-komen.dhtml

>"Een uitsplitsing van de verdachten toont dat slechts 0,5 procent van de Syrische migranten dergelijke misdrijven binnen een jaar begaan, terwijl dat voor de Noord-Afrikanen op ongeveer 40 procent ligt". Die aantallen verwijzen naar personen die als illegalen in Duitsland bekendstaan en strafbare feiten plegen.

Knoop dit in jullie oren. Verwijder Noord-Afrikanen
>>
>>53527613
>is het dan nog een stille film?
4kan laat de laatste jaren meer en meer videointegratie toe. Is het daarom minder een plaatjesbord?
>>
File: img2.jpg (390 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img2.jpg
390 KB, 2048x1536
>>53527613
Schuld van de wijven oetz, ze hebben daar letterlijk en onironisch Garl Marks, Lenin, Stalin, Che, en nog veel meer omhoog hangen.
>>
>>53527756
Blijft België een blank land als we steeds meer bruinhuiden binnenlaten?
>>
>>53527787
Is Marx verantwoordelijk over cultureel marxisme omda het zijn naam draagt?
>>
>>53527787
nee
>>
>>53527673
>We mogen het niet hebben over ras en afkomst dat is rahcismuh!! dit is de schuld van witte mannen!!
>de schuldigen komen vooral uit Maghreb
>kijk naar deze statistieken!! statistieken zijn feiten die zijn nooit racistisch!! syrie meesterras

mooi gejood vriend
>>
>>53527673
one of your kin allah akbard yesterday in middle of istanbul , my dear.
keep in my we experinced 3 suicide bombing this year, and all of them were arab.
>>
>>53527850
Het boeit letterlijk niemand wat er in Turkije gebeurt
>>>/tr/
>>53527846
Wat ben jij kankerdom zeg

>JONGENS we moeten die statistieken voor afkomst zien! Het waren de vuile vluchtelingen
>Oh haha het waren Noord-Afrikanen net als in Nederland en België en Frankrijk.. goed gejood
>>
File: Naamloos.jpg (23 KB, 568x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
23 KB, 568x480
Is dit doenbaar?

Of gaat dit al snel heel koud worden?
>>
>>53527850
Aren't Turks Arabs aswell?
>>
>>53528240

Goeie bacht


Als dit geen bacht is en je wilt het antwoord serieus weten - Er is veel discussie over wat wel en niet een Arabier is. Sommige mensen vinden zowat iedereen in het Midden-Oosten Arabisch, anderen alleen mensen uit het schiereiland. Turken worden echter nooit tot Arabieren gerekend dus dat is simpel.
>>
>>53528421
jij bent boos
>>
>>53526742
waarom heeft jijbuis eigenlijk geen leeftijdsgrens om jezelf te mogen opladen
>>
>>53528497

Ik ben totaal niet boos, maar ik wilde je gewoon wat leren.
>>
File: Serena in car.png (386 KB, 653x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena in car.png
386 KB, 653x490
Wie /auto/ rijden met 2D meisjes hier?
>>
>>53528592
>poppetje
>2D
>>
>>53528592
Serena is een hoer oetz
>>
>>53528592
Mag jij zomaar autorijden?
>>
>>53528584
Nou ik heb niet veel geleerd, ik vind Turken en Arabieren allemaal één pot nat.
>>
>>53528592

Gemeld bij de AIVD, dit is gevaarlijk rijgedrag
>>
>>53527613
ga nou maar klagen bij de persoon boven die docent, als het waar is wat je zegt kan ze jouw werk vast niet zomaar afwijzen

je moet het sowieso proberen als je er zelf achter staat anders geef je impliciet toe dat je een nul verdient
>>
File: 1452345957756.jpg (486 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452345957756.jpg
486 KB, 1920x1080
>>53528592
Ben jij met zo'n laag IQ niet een gevaarte op de weg?
>>
Waarom is dit niet verboden?
>>
>>53528705
Dat mag ja.
>>53528807
Blijkbaar niet, rij al 8 jaar schadevrij.
>>
File: robin.jpg (88 KB, 602x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
robin.jpg
88 KB, 602x456
>>53528807
Opkankeren Robin
>>
>>53528891
houd die kerncentrales even onder controle wil je
>>
File: Naamloos.jpg (6 KB, 231x124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
6 KB, 231x124
>>53528891
Ik bedoel dit.

Dit is toch pure diefstal?
>>
>>53527595
jouw vrienden zitten nu lekker thuis met een uitkering terwijl jij loonslaaf bent :^)
>>
>>53526398
heb je een vriend?
>>
File: 1452008308484.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008308484.gif
6 KB, 50x50
Ok guys, just one more and I'm gone :3
>>
File: hamster_016.gif (898 KB, 540x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hamster_016.gif
898 KB, 540x400
>>53528910
Nee.
>>
>>53528946
Ge moet ook niet bij een reisagentschap boeken fieu
>>
VOTE FOR /asean/
https://poal.me/zfqlqo
https://poal.me/zfqlqo
https://poal.me/zfqlqo
https://poal.me/zfqlqo
>>
>>53529055
dank
>>
>>53529108
Het is voor een weekendje centerparks.
Totale kost zou net geen 500 euro zijn, voor vrijdag 15u tot maandag 10u.

Ik begin toch te twijfelen.
>>
>>53529213
>centerparks
veel plezier
zit vol met tokkies
>>
Hello I'm 175cm and I want to go to Holland this summer
Will people laugh at me and think I'm 14?
>>
>>53529213
500 euro voor 2,5 dag?
>>
>>53529213
>een weekendje centerparks.
>500 euro
>het is daar ook koud
Wat is er in gods naam mis met u?
>>
>>53529113
Why are you against Poland and other slavs?
>>
>>53529281
ja
VIEZE MANLETTEN
RIEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53529281
some might, but probably that most people won't even notice you, get it?
>>
>>53529213
koop een tuinhuisje voor 500 euro en ga daar in zitten
>>
>>53529332
>engels praten
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53529292
>>53529299
Er is toch een leuk zwembad.
Toch?

Mijn verlof begint morgenmiddag en ik voel de hete adem van mijn vod in mijn nek.
Ik moet snel iets vinden of het wordt een hels weekend.
>>
>>53529213
Ben jij een tokkie?
>>
>>53529385
is het randstad, randtstadt
>>
>>53529213
Kraakt u een pandje oetz.
>>
>>53529385
>struikelen
Donderdag is morgen schat
>>
>>53529213
>hij wil naar een camping vol met luidruchtige hollanders
Dat kan vast ook gewoon in België voor veel goedkoper.
>>
>>53529385
je gebruikt de miem niet goed oetz
>>
>>53526980
koek wat is dit
>>
>>53527781
En ik heb ÉÉN foto van Hitler hangen en iedereen is meteen boos

RIEEEE
>>
>>53529387
Doe een citytrip ofzo, kun je waarschijnlijk met de helft doen
>>
>>53529325
rude
>>
>>53529387
Als je alleen privacy wilt kan je ook ergens een goedkope hotelkamer nemen. Veel goedkoper en geen campingmensen.
>>
>>53528807
Wat is jouw IQ eigenlijk?
>>
>>53529474
Morgen vertrekken?
Hoe regel ik dat.

>>53529498
Het zwembad zag er me wel leuk uit oetz.
>>
File: 1289407231871.jpg (25 KB, 203x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1289407231871.jpg
25 KB, 203x335
Iemand hier die er van houd om voornamelijk alleen te zijn?

Genoeg te doen en te vermaken.

Dagelijks praten met mensen frustreert mij gewoon omdat het vrijwel altijd over helemaal niets gaat, of omdat het gewoonweg saai is.

Altijd hetzelfde liedje, blijf leren als een beest, zoek een (bij)baan, zoek een wijf/gozer, leer autorijden, drink en feest je lever en nieren kapot, koop een huis, verkrijg kroost.

Dat niet alleen, des te meer mensen over hetzelfde ding praten, des te meer ze overtuigd zijn dat het klopt is of heel grappig is, terwijl jij raar wordt aangekeken en aangesproken als je dat niet vind.

Hoe kunnen we als mens beter worden i.p.v een troep koeien blijven die genieten van hun routinematige proces?
>>
>>53529485
Come back when youre at least 190 or above, there is no excuse for being a manlet, hit the gym lazy fatass
>>
>>53529474
Geen zorgen anoniem, ik ben haar aan het roodpillen. Tegen 't einde van 't jaar hangt Hitler daar omhoog.
>>
>>53529474
>citytrip
>>
>>53529387
Ge kunt die centerparks ervaring ook hebben door 2 keer naar u lokaal zwembad te gaan en thuis te klagen dat er voor de rest niks te doen is.
Als het voor uw vd is ga dan op ne citytrip of zoiets. Spijtig dat Parijs enKeulen nu wa minder in trek zullen zijn
>>
>>53529546
Neem er dan een dichtbij een zwembad. Eentje met een leuke glijbaan want dat is het leukste deel van een zwembad.
>>
>>53529570
t. iemand die te autistisch en beta is om zich normaal te gedragen
>>
>>53529508
Mijn iq is gelijk aan de drie laatste getallen in deze paal.
>>
>dvw mijn vd een normaaltje is
>>
>>53529546
Kijkt ergens of er last-minutes zijn ofzo
>>
>hele kankeralbert heijn hangt vol met "2e gratis" aanbiedingen
rieeeeeeeee ik woon alleen


>>53529570
ik
mensen praten altijd maar graag over zichzelf en daar wordt ik al snel moe van

heb geen oplossing overigens want onderling schijnt het wel voor ze te werken
>>
>>53525250
>chocolade cruesli
Mijn neger
>>
>>53529717
>last-minutes
>>
>>53529571
lel
are you jealous because I will fuck dutch girls even though I'm really short and you're 2m but can't get laid because you're an autistic neckbeard?
hahahahahahahahaaha pathetic loser
>>
>>53529666
de grap op jou, om zo'n hoge IQ te hebben moet je wel autisme hebben
>>
>>53529666
goed script oetz
>>
>>53529733
>>hele kankeralbert heijn hangt vol met "2e gratis" aanbiedingen
>rieeeeeeeee ik woon alleen
wat
>>
>>53527324
zelfde oetz
>>
>>53529631
>t.
we zouden mvg. gebruiken
mvg. Arie uit het Gooi
>>
>>53529570
Ik heb altijd dat als ik een lange tijd alleen ben ik vergeet wat er eigenlijk allemaal te doen is en ik me alleen maar ga vervelen. Als je wat te doen hebt kan het wel ontspannend zijn maar dan wil ik ook geen andere verplichtingen hebben.
>>
>>53529546
>Morgen vertrekken?
>Hoe regel ik dat.
Boek een hotel en koop een reisgids.
Wees "spontaan"
Wijven eten dat schijt op yo
>>
File: roenskep.png (2 MB, 1920x1036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roenskep.png
2 MB, 1920x1036
wie /roenskeep/ hier
>>
>>53529800
>een miem gebruiken die gebaseerd is op een andere miem
niet leuk oetz
>>
>>53529591
>>53529717
Last minutes vind ik eigenlijk niet meer.
Een week Egyptee, ja, maar dat zoek ik niet.

Daarbij als je op hotel gaat dan moet je toch ook ontbijt, lunch en een restaurant erbijpatsen en nu kan ik mijn eigen eten meebrengen.

Ik heb een lagere klasse gekozen en kom nu uit op 426 euro, valt toch mee dan?


>>53529824
>beyourself
>>
>>53529850
>niet 2007skeep

letterlijk een flikker
>>
>>53529570
>Iemand hier die er van houd om voornamelijk alleen te zijn?
Liever wel, het is wel handig dat als je vaker met mensen om gaat ook wel wat regelmatiger seks krijgt.
>leer autorijden
Maar hier kan je ook als eenling van genieten als je een auto heb.
>>
>>53529858
mvg. albert bosman
>>
File: 1385343406139.gif (2 MB, 334x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385343406139.gif
2 MB, 334x179
>>53529631

NORMAALTJE


RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53529733
>onderling schijnt het wel voor ze te werken
Dat is ook hoe een gemiddeld gesprek bij mij op school gaat,
>iemand vertelt iets over zichzelf
>bedenk iets van mezelf wat er mee te maken heeft en vertel dat
>iemand anders doet hetzelfde
>blijft zo doorgaan
Blijkbaar is dat hoe je een gesprek gaande houd.
>>
>>53529858
mvg, iemand met slechte smaak in miems
>>
>>53529888
>denken dat oude school ook maar enigzins lijkt op hoe het in 2007 was
>>
File: oetz.png (189 KB, 952x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oetz.png
189 KB, 952x565
>>53529850
oetz, eigenlijk vind ik deeltje 3 van roenskeep wel beter
>>
>>53529850
>>53529888
>ooit renontsnap spelen
Wat was er nou zo leuk aan uren lang stenen hakken?
>>
>>53529888
3 is beter oetz, alleen dueleren bij 07 is beter
>>
>>53529883
Ik ga vaak voor een paar weken naar Spanje voor nog niet de helft van dat

Maar ik ben dan ook wel zo slim om het op tijd te plannen
>>
>>53529883
>beyourself
Wa? Het werkt 100% van de keer elke keer.
t. ik heb het één keer gedaan
>>
>>53529666
Waarom zou je het niet vertellen? Zit je ook in de dubbele cijfer IQ range?
>>
>geen esdoornverhaal spelen

flikkers
>>
>>53530040
Boehoe we hebben gewoon allebei een lang weekend vrij en ik probeer er iets leuk van te maken.
>>
>>53530079
dit
>>
>>53530089
We vinden het alleen maar weggegooid geld

Maar dat is een vod sowieso
>>
>>53529978
>renontsnap
het rune scape niet run escape kankermongool
>>
>>53529850
mag ik wat geld zodat ik derde eeuw kan kopen?
ik bedoel nederlanders onder elkaar toch
>>
>>53530089
Door een weekend centerparks te doen?
>>
>>53530157
Klapmongool
>>
>>53529894
>het is wel handig dat als je vaker met mensen om gaat ook wel wat regelmatiger seks krijgt.
was het maar zo makkelijk

>>53529923
als de ander nog iets heeft aan die informatie dan is het misschien nog wel een gesprek, maar ik heb es bij gesprekken gezeten waar ze om de beurt hun eigen monoloog over zichzelf hielden, dat was best pijnlijk om te zien
>>
>>53530176
maar ik ben arm
>>
>>53529923
http://www.yourcoach.be/blog/wp-content/uploads/2014/02/Dale-Carnegie-How-to-win-friends-and-influence-people.pdf

Bedank me later
>>
wie roenskeep 07 hier en heeft het gulle hart om mij een diepzee zweep te geven?
>>
daily reminder dat je een cuck bent als je buitenlandse roots heb
>>
>>53530398
>Roots
Wortels
>>
>>53530398
>daily reminder
>cuck
>roots
>>
>>53530398
Niet als je blank bent oetz
>>
>>53530398
Tellen Vlaamse 'roots' ook als buitenlands?
>>
>>53530089
ben met die andere eens dat iets spontaans doen veel leuker is dan in een bungalowpark zitten tussen saaie gezinnetjes en tokkies, of hebben jullie kinderen waardoor je niet anders kan?

ga naar die stad die je spannend lijkt, boek een hotel of bed-en-ontbijt en ga op ontdekking daar
>>
>>53530506
Heb je het weerbericht gecheckt?

>>53528165
>>
>>53530398
Daily reminder dat je een cuck bent als je trots neemt in de taal van het land waar je in geboren bent.
>>
>>53530575
ik heb in een bungalow gezeten met slecht weer maar dat weekend parijs met slecht weer was dan nog steeds veel leuker
>>
>>53530714
Ik ben over 3 maand naar Parijs geweest.
>>
>>53530733
dat was ook maar een voorbeeld he, ben nooit in straatsburg geweest
>>
>>53530660
77IQ aub
>>
>>53530398
>Wees allochtoon
>Nederlanders werken om mijn uitkering te betalen,terwijl ik mooie witte meisjes kus in het winkelcentrum.

Ja, ik ben de cuck goed. gehosseld meneer de Jong

P.S. we hebben een Nederlands woord voor cuck nodig. vooral met hoe vaak Nederlanders gecuckt worden.
>>
>>53530825
Duitsland kan ik ook niet doen want >Muh wegenvignet.
>>
>>53530575
>"oh, wat was het koud"
>Ik zal je wel opwarmen schat
>>
>>53530886
Hoorndrager is het juiste woord.
>>
>>53530911
>wegenvignet.
Pakt nen trein
>>
>>53530911
brugge? schijnt mooi te zijn
kom naar rotterdam om je te ergeren aan de 'ollanders
texel is ook mooi oetz
>>
>>53530886
hoorndrager
>>
>>53530980
Eschermuseum in Den Haag mar dat is maximus autismus.

Een wellnesshotel dan maar?
>>
>>53530986
>>53530886
>>53530952
>>
>>53531064
>Een wellnesshotel dan maar?
Wat lopen we hier de hele tijd te zeggen?
>>
jongens hoeveel kost de bus naar Belgie? Specefiek heb ik het over lijn 650 van Putte naar Antwerpen.
>>
>>53531110
wat een lelijke snol
>>
>>53530886
hoe nieuw?
>>
>>53531110
>dvw Emily jou nooit de hoorns op zal opzetten
>>
>>53531175
amaiamaiamai ik zal maar doen alsof ik dat niet gelezen heb

>>53531209
>dvw geen Emily om me in mijn piemel te bijten
>>
>>53531064
>wellnesshotel
heb jij zo'n vd die daar blij van wordt? ocherme
>>
>>53531167
oeps die rijd blijkbaar niet meer.
>>
>>53531377
>lijkt
>>
>>53531167
wil je ook op avontuur

trein naar antwerp centraal is iets van 16 euro dacht ik
>>
flikker op met je kanker emily en cara
>>
>>53531377
>>53531521
KK Homo
>>
>>53531521
ik paal haar hier NOOIT jankert
>>
>>53531201
ik kom nooit op /int/ eigenlijk ben meer van de /ic/ en /fit/
>>
>>53531521
Emily is toch letterlijk een kolenbrander?
>>
>>53531590
maar je bent er wel, dus waarom niet wat toevoegen aan de draad?
>>
>>53531521
Was al van plan die foto weg te halen.
>>53531447
Waar komt ze vandaan dan?
>>
>>53531627
hoe weet je wat ik wel of niet paal?
>>
>>53531590
kanker desondanks toch maar even op aub oetz
>>
>>53531658
je zei net dat je hier nooit paalt
>>
>>53531690
ik neuk je kkr moeder

>>53531708
je kan niet eens lezen neger
>>
>>53531512
ik zie dat de bus in belgie best goedkoop is dus dan kan ik met mijn studenten ov naar putte en vanaf daar belgie verkennen voor maar een paar euro.

Belgen, welke stad is beter, Gent of Brugge?
>>
File: 1417714228170.gif (535 KB, 268x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417714228170.gif
535 KB, 268x215
animé
>>
Hallo jongens. Alles goed? Wat vinden jullie van mijn nieuw vlaggetje?
>>
>>53531771
haha canada in de winter
>>
>>53531730
dan neuk jij mijn kkr moeder maar
>>
File: 1451773770052.png (363 KB, 604x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451773770052.png
363 KB, 604x674
>>53531761
Ja.

>>53531771
Mooi hoor.
>>
File: piep.jpg (129 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piep.jpg
129 KB, 858x725
>>53531754
NORMAALTJE GA WEG

RIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: 1436938119578.jpg (91 KB, 600x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436938119578.jpg
91 KB, 600x446
>>53531761
lekker kontje
>>
>>53531771
zat jij niet eerst in bolivia?
paal tinder poppekes
>>
>>53531834
Wat is daar nu normaal aan? Laat anon toch wat verkennen.
>>
>>53531761
>dvw je nooit zo een kontje zal hotdoggen.
>>
Toch vandaag ook weer dat telefoontje niet gepleegd, jongens.
>>
>>53531754
is de bus werkelijk zo goedkoop? helemaal naar brugge? binnen antwerpen was het steeds ongeveer een euro per rit en dat tikte toch wel snel aan oetz

met je ov kan je ook tot de grens met de trein en dan is het nog 5 euro tot antwerpen, ook een stuk sneller oetz
>>
>>53531872
Ja.
Bwa, ik tinder niet echt serieus.
>>
File: 1446619251918.png (636 KB, 2500x2641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446619251918.png
636 KB, 2500x2641
>>53531761
is dat een meisjeskont of een jongenskont?
>>
>>53531771
weinig blauw oetz

>>53531945
waarom wil je polies bellen
>>
>>53529850
roenskeep best skeep
>>
>>53531259
>om me in mijn piemel te bijten

VEEL SPUUG MAAR GEEN TANDEN
>>
>>53531945
Wie moet je bellen en waarom loop je uit te stellen?
>>
>>53532255
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>rsg
absoluut autisme
>>
>>53532255
>rs3
>>
waarom was roenskeep zo populair vroeger
er was zelfs een reclame gerelateerd aan rs
>>
>>53532405
>twijfels
>>
>>53532058
>>53531761
Dus welke niet-kanker anime kijken jullie tegenwoordig
>>
>>53532603
Probeer mijn achterstand in te halen van Monogatari en voor dit seizoen heb ik van Koukaku no Pandora en Musaigen no Phantom World de eerste afleveringen gekeken.
>>
>>53531754
>>53531955
>OV

Waarom, echt waarom. De bus is kankervies, lekker zitten op stoelen waar 10 jaar stront en pis van andere mensen in de zitting is gedrongen. Stinkt altijd en er zitten altijd mongolen in.
>>
>>53532883
Zo zijn bussen alleen in de randstad.
>>
>>53531955
op de site staat dat je voor drie euro een uur mag reizen en dat als je langer dan een uur in de bus zit je gewoon de rit af mag maken dus dat is best goedkoop.
>>
>>53532785
Ik wil nu niet de klootzak uithangen, maar die lijken best wel kanker
>>
>>53533070
Smaken verschillen hè, wat kijk jij dan nu?
>>
Gisteren voor het eerst gepijpt.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IbUzU2aJKhI
>>
File: 0yr0PMy.gif (2 MB, 637x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0yr0PMy.gif
2 MB, 637x359
>>53532603

Dingen die ik de laatste tijd gekeken of gelezen heb.

Mushishi
One Punch man
Berserk
One Piece
Gundam IBO
Homonculus
Jojo's bizarre adventure
Shingeki no Bahamut
Space Dandy

Enzovoort
>>
>>53533289
en hoe was het om een penis in je mond te hebben?
>>
>>53533282
Niks, daarom vroeg ik het.
De laatste Laotiaanse schaduwpoppenvoorstelling die ik keek was letterlijk een miem
>>
>Netherlands
Literally a meme country.
>>
>>53533320
kankerslechte tienermuziek

Dan beter deze kankerslechte pillenmuziek
https://www.youtube.com/watch?v=G1860qZJlA8
>>
>>53533289
Heb je alles doorgeslikt als een brave jongen?
>>
>>53533403
Nee zij deed dat
>>
>>53532989
dat klinkt wel goed oetz maar ben bang dat als je overstapt je weer drie euro moet neertellen en ik zie zo snel even geen bus van putte naar brugge of gent

daarbij gaat het ook wel traag met de bus, kan ook een factor zijn
>>
>>53533320
Ik dacht dat Knipper 182 alleen saaie pop punk maakte oetz
>>
>>53533431

Waarom praat je over jezelf in derde persoon?
>>
File: Jojodrag.jpg (10 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jojodrag.jpg
10 KB, 300x168
>>53533351
>mgw ik die, behalve Shingeki no Bahamut, allemaal al gezien heb
>>
File: 1448893950991.png (17 KB, 228x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448893950991.png
17 KB, 228x225
I see a lot of belgium here so i might as well ask here.
I might be coming over there for work but i must know two things beforehand,
are lolis legal in belgium, and how is piracy treated? will i have to buy a vpn?
>>
>>53533849
>loli
You'll fit right in, Belgium is actually full of dirty pedos just like you.
>>
>>53533398
Ik heb nooit pillen genomen maar dit lijkt me betere pillenmuziek oetz
http://www.dailymotion.com/video/xxqzgy_raga-bhairav-1982-synthesizing-ten-ragas-to-a-disco-beat-charanjit-singh_shortfilms
Blijkbaar is het origineel van jijbuis afgehaald want muh auteursrecht.
>>
>>53532603
Dit seizoen kijk ik Haikyuu, Dagashi Kashi, Sekko Boys en Boku dake ga Inai Machi oetz
>>
File: 1400756055002.png (1 MB, 3000x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400756055002.png
1 MB, 3000x3000
>>53533849
>>
>dvw treinstaking
>dvw met de bus halve provincie doorkruist om naar een feestje te gaan
>dvw het slechts afleiding was
ik heb zoveel tijd verprutst

>dvw selecteer speeltuinen
>>
>>53533849
>are lolis legal in belgium,
Not sure
>and how is piracy treated?
No one cares, maybe if you upload 20TB of popular music someone will ask you to stop it
>will i have to buy a vpn?
no
>>
>>53534020
amai
>>
File: 1451235918732.jpg (92 KB, 485x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451235918732.jpg
92 KB, 485x594
>>53533923
>>53534111
Neat, thanks.
>>
hoe de neuk koop je ios apps met paypal of ideal jongens
>>
>>53534277
niet
neem gewoon een kredietkaart
>>
File: 1441853419413.jpg (33 KB, 600x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441853419413.jpg
33 KB, 600x564
>>53533923
>er zijn mensen in de nederdraad die niet van loli houden
Walgelijk oetz.

Zolang het 2D is is het prima jongens.
>>
File: 1451038775450.png (185 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451038775450.png
185 KB, 400x388
>>53534077
>halve provincie doorkruist om naar een feestje te gaan
RIIEEEEEEEEEEEEEE NORMAALTJES GA WEG
>>
>>53525193
Kan iemand me deze epische miem uitleggen?
>>
>>53533392
SAVE US
>>
File: sve+dzamije.png (2 MB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sve+dzamije.png
2 MB, 1080x1080
>>53534637
alleen servië kan ons nu nog redden
>>
>>53534801
Ik haat deze miem.
>>
File: u oblake lete.png (1 MB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
u oblake lete.png
1 MB, 1080x1080
>>53534849
Joegoslavië beste miem
>>
File: 1397841663209.jpg (103 KB, 723x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397841663209.jpg
103 KB, 723x712
>>53534336
dit oetz
>>
>>53534849
waarom?
de navo is kwaadaardig en wil europa overspoeld zien door moslims
servie is het kleine dorpje uit asterix en obelix dat niet wil zwichten oetz
>>
>>53533392
wat is kroatië eignelijk? gewoon landjepik van rebellen?
>>
>>53534385
normaaltjesgehalte was vrij laag oetz
>>
>>53535004
allemaal ustaše
>>
>>53535091
wat voor feestje is dat?
>>
monsterjager beste spel
>>
popular dutch music?https://www.youtube.com/watch?v=_swivbEsD50
>>
>>53535684
yes very popular actually
how would it get 20mil views otherwise
>>
>dvw vijf 10-cent stukken letterlijk het laatste geld is dat ik heb
>>
>>53535684
>>53535747
I have no clue who they are.
>>
Hoi Ik ben nieuw.
>>
>>53535841
ok
>>
>>53535302
tekno
>>
>>53535867
ok
>>
>>53535684
Excuse me, that's music from the RANDSTAD which is overrun by foreigners and has totally lost touch with dutch culture, here is some real dutch music.
https://www.youtube.com/watch?v=MGpN5geUF6E
>>
>>53535841
haal extra vlaggen.
>>
>>53535921
lmao
>>
Ik moet afwassen.
>>
File: 856484865485.jpg (66 KB, 613x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
856484865485.jpg
66 KB, 613x677
>>53525426
>2016
>iets met religie hebben
>>
>>53535769

goed voor een paar blikken cara pils, dan ben je je zorgen vergeten tot morgen
>>
>>53536059
't is na 9 uur maat, in een nachtwinkel kan ik hier net een 33er mee kopen, met een beetje geluk een halve liter
>>
ik wil niet studeeeereeeeen ;_;
>>
>>53536005
Do not laugh, this is serious.
https://www.youtube.com/watch?v=dAP_snOOFnk
>>
Wie kijkt er naar die voorzitterverkiezingen?
>>
https://poal.me/6o6zvc
weelt ver greesten alieerten
>>
>>53535769
https://www.youtube.com/watch?v=c6zbp-tkAe8&t=4m52s

grapje anon ik zou je geld willen sturen maar heb zelf ook niks
>>
>>53526165
THERE IS BEARCUM
THERE IS BEARCUM
THERE IS BEARCUM
>>
Kanker een van mn armen is echt veeel gespierder dan de ander. Wat doe ik daaraan

Behalve wisselen van arm met fappen dan
>>
>>53536579
Ga heffen.
>>
File: snake.png (267 KB, 1354x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snake.png
267 KB, 1354x466
>>53529850
>>53529888
>>53529947
>>53529970
>>53529978
>>53530079
>>53530157
>>53530386
>geen /vee/landschap spelen

>>53531064
dvw Echer zijn meest productieve periode heeft plaats gevonden in mijn dorp
>>
>>53536656
doe ik al
>>
>>53536579
paal armen
>>
>>53536745
hef afwisselend alleen de ene hand en dan de andere.
>>
>>53536579

Zoals altijd - ga naar de huistarts, jongen. Hij bijt echt niet.
>>
hallo jongens
>>
File: modfrog.png (392 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
modfrog.png
392 KB, 1366x768
>>53532445
>>53532532
>>53532590
>>53536694
onduidelijke afbeelding oetz
dit was op mijn eerste dag, ik werd een piep
>>
>>53536579
hef met een arm terwijl je jost met de ander
>>
>>53536854
geen camera oetz

>>53537006
Kan ik niet gewoon thuis als ik niets aan het doen ben een beetje mn linker arm trainen denk je?
>>
>>53525426
Dat lijkt mijn vader wel.
>>
>>53537161
tuurlijk, gewoon iets zwaars op en neer tillen terwijl je achter je computer zit.
>>
nieuwe
>>53537224
>>53537224
>>53537224
>>
>>53537229
Zal ik doen! bedankt oetz
>>
Can someone explain to me why the opposite of "goedkoop" is not "slechtkoop"?
>>
>>53532532

kut man ik speelde dat echt veel, mijn account is level 138 (rs3) en 126 (old school). Ik wou dat ik al die uren terug kon krijgen
>>
>>53536694
>/vee/landschap
wat is dat?
>>
Hey guys I hear you were posting pictures of me here. I don't understand your language but are you subscribers from my youtube channel?
Thread replies: 324
Thread images: 60
Thread DB ID: 429251[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.