[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Eftermiddagsupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 553
Thread images: 149
File: 1452540449723.png (256 KB, 605x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452540449723.png
256 KB, 605x375
>Länka tråden före bildgräns och sidan 10e
>>
>dkn biljettkontrollant fråga om ålder
>>
Bra anon. Hellre negertrådstart än nybögtrådstart.
>>
File: 1426911635337.gif (581 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426911635337.gif
581 KB, 500x282
Den här tar vi
>>
denna tar vi favä, den andra var den största kräfta jag sett sedan förra gången dakka brevade
>>
Vad vet ni om Folke Bernadotte? Efter att ha läst Wikipedias artikel blir jag lite skrämd över hur hotfullt Israel ändå verkar vara eller har varit. De verkar bokstavligen ha mördat en av våra diplomater och sedan har media helt tystat ner det, man får iaf aldrig höra om händelsen. Någon som vill rödpillra mig? Tycker det låter sjukt.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte
>>
>dkn måste till arbetsförmedlingen innan 16
åka dit 15:50? J/N
>>
>>53516069
BLÅST
ÅT
HELVETE
>>
File: 1452570451160.jpg (371 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452570451160.jpg
371 KB, 1280x1920
vill ha turkisk fv
snälla skicka
>>
File: 1451652207251.png (28 KB, 350x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451652207251.png
28 KB, 350x420
>>53516054
>dkn de börjar bli misstänksamma mot om jag verkligen är ung nog att åka på student/ungdom (upp till 26 år)
>>
>>53516054
Konstigt när du ser ut som 15
>>
File: 1438241981029.png (490 KB, 600x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438241981029.png
490 KB, 600x850
>>53516094
De har ju sänkt ett amerikanskt skepp också, USS Liberty om jag minns rätt
>>
>>53516073
Varför är alla så elaka mot Dakka?
>>
>>53515884
>>
File: goebbels.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goebbels.webm
3 MB, 1280x720
>>53516094
wow fick deja vu på detta brev

har du brevat det förut?
>>
>KD vill att asylsökande som begår sexualbrott ska utvisas
GE MIG ETT HELL SEGER
>>
File: 1452685629601.jpg (60 KB, 640x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452685629601.jpg
60 KB, 640x453
>>53516155
Varför inte bara breva om bilden?
>>
File: 1452562137327.jpg (158 KB, 662x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452562137327.jpg
158 KB, 662x833
>>53516155
min frufru är på riktigt ju
>>
>>53516140
för att han är autist, ful och otroligt självomedveten
>>
>>53516160
Är inte detta rasism?
>>
>>53516160
Tiden för de gamla partierna är redan över, anon. Elden stiger, snart bryr sig ingen om vad KD vill eller inte.
>>
File: 1414949563015.png (873 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414949563015.png
873 KB, 1280x720
>>53516130
JAG VET TOPP JÄVLA KONSTIGT
Jag ljög och sade 20 lel
>>53516119
;__; fyfan kommer jag inte få åka gratis på bussar längre nu
t. Bara säger att jag glömt skolkortet keke
>>
>>53516160
>slösa segerhälsning på ett sketet sionistparti som kommer med tama mesförslag som inte kommer göra någon skillnad
haha aa säg till när de vill repatriera merparten av rasfrämlingarna och säkra vårt folks fortsatta existens
>>
File: Anzu.webm (663 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anzu.webm
663 KB, 1280x720
>>53516191
A N Z U
N
Z
U
>>
>>53516181
>>
>>53516210
Den här horan är bokstavligen värre än Mizaki. Vad är det för efterblivna mongon som håller till på IRC?
>>
>>53516230
jag vill bara hålla henne i mina armar och lösa hennes självförtroendeproblem
varför måste livet vara så orättvist
>>
>>53516258
>tumblr
>lolbrary
lämna tråden
>>
>>53516094
>mördar svensk diplomat
>anses som hjälte i Israel
Hitler kan inte var så dum ändå
>>
File: 1451621525389.jpg (117 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451621525389.jpg
117 KB, 1500x1500
>>53516209
>>53516219
>stormbögar
>>
>>53516193
Jag tycker han är ganska rolig
>>
GASA ALLA
RASKRIG NU
>>
>>53516140
Jag vill att han ska bryta ner och inse att hans anime-besatthet som vuxen man är skamligt å destruktivt och sedan fixa sig själv.
>>
File: 352bf4.jpg (37 KB, 406x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
352bf4.jpg
37 KB, 406x315
>gått ner 30kg i vikt

känns bra mann1
>>
File: 1028144857.jpg (166 KB, 1000x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1028144857.jpg
166 KB, 1000x540
Massövergrepp på flickor i F-6 skola på Gotland.

Utförda av invällare på besök med sitt asylboende.

Admin på ortens facebook sida löper amok och raderar kommentarer för att mörka händelsen.

4kanalen vill inte låta mig länka, men FB sidan heter Fårösundstrakten.
>>
>>53516382
Jag håller med om att det är ganska sjukt men det finns ju massa andra animebögar i tråden som aldrig blir mobbade för det. Varför är alla fixerade vid Dakka?

t. nybög
>>
>>53516298
är nog för att du har autism och känner igen dig
>>
>>53516401
Är du gå anon?
>>
File: 1452187547016.jpg (463 KB, 1000x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187547016.jpg
463 KB, 1000x1300
>>53516401
Grattis Farbror
>>
>>53516295
>durkadurkaoogaboogaskitar
>>
>>53516411
Han snubblar och är äldst utav de kända.
>>
>>53516406
Breva skärmbild
>>
>>53516401
Grattis anon, berätta din hemlighet
>>
>>53516444
Drake är dock supervit i sitt sätt din degenererade plebej
>>
Jag har haft ont i hälen i en vecka. Vad är orsaken?
>>
>>53516460
Vem är Fbanon då? Jag har sett folk prata om honom när någon säger att dom är äldre än 30 år. Är han också animebög?
>>
File: 1442274369126.jpg (13 KB, 420x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442274369126.jpg
13 KB, 420x300
>>53516401
Jag är imponerad.
>>
>>53516505
cancer
>>
>>53516505
Sug inte så mycket kuk i framtiden.
>>
>>53516483
det är personen som försökte starta den andra tråden, ignorera och ge inga (du) till honom
>>
>>53516406

>>53516463
Detta


>>53516523
>>>/r/sweden
>>
File: här.jpg (211 KB, 495x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
här.jpg
211 KB, 495x890
>>53516463
>>
>>53516424

Har bara nämnt detta en gång innan (då hade jag gått ner typ 15-20), så kanske. Går 8km per dag iaf.

>>53516467

Läs ovan, och äta typ ingenting samtidigt... inte hälsosamt så klart, egentligen, men snabba resultat gör det lättare att hålla motivationen uppe.
>>
>>53516523
Fbanon är fbanon, det säger nog
>>
File: 14432420281.png (127 KB, 476x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432420281.png
127 KB, 476x567
På tal om viktförminskning, vad hände med tjockis-anon som snubblade ett tag sedan?
>>
>>53516523
hur jävla ny är du?
>>
>>53516546
>alla feminiserade jävla hanrejar som vill "prata om det"
Blod och järn.
>>
Dr Duke försvarar Donald Trump. Hell seger!
https://www.youtube.com/watch?v=LrKC4syl9d4
>>
File: 1427726310937.jpg (102 KB, 682x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427726310937.jpg
102 KB, 682x600
>>53516546

>ökennamn
>>
>>53516541
>>53516555
>>53516576
Ni behöver inte va såna. Jag försöker ju lära mig för att kunna passa in i tråden. Brevar Fbanon fortfarande?
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53516586
>>53516604

Tråden har gått från 47 kommentarer till 6
>>
>>53516570
sist han brevade var han väl sjuk, men det var ett tag sedan
>>
>>53516570
Han gav upp verkar det som. Synd favä
>>
>>
File: 1420500916909.jpg (253 KB, 800x963) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420500916909.jpg
253 KB, 800x963
>>53516546
>att skriva horungar är nästan lika illa som att i grupp trakssera unga flickor
hur FAN tänker dessa jävla misslyckade aborter?
>>
>>53516546
haha men anon en röst på SD löser allt
>>
>>53516625
mm strax
>>
File: 1452477183147.png (574 KB, 689x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452477183147.png
574 KB, 689x569
>>53516625
>inte vara SvP under OS 2012
>någonsin passa in i tråden

Gå bara tillbaka till sweddit så slipper vi dras med varandra
>>
File: 1445702313362.gif (1015 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445702313362.gif
1015 KB, 200x200
>>53516635
>>
Är det sant att majoriteten här sympatiserar med SMR?
>>
>>53516702
>>53516703
va?
>>
>>53516701
>tråden grundades på /sp/-jagjaget
>>
>>53516690
Problemet är att dom inte gör det.

Dom har blivit bestulna på sin förmåga att göra det.
>>
>>53516546
>första inlägget är bokstavligen RADERA DETTA
>>
File: 1452444382289.png (542 KB, 1086x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444382289.png
542 KB, 1086x587
>>53516703
Ja.
>>
>>53516703
>NMR
fdåd och ja det är sant
>>
>>53516725
va va?
>>
>>53516729
>le tråden är min anime stormbögs klubb där alla har autism jagjaget
lmao bara avlid
>>
>>53516776
>antyder att stormbögar eller 2d autister hör hemma här
Varken de eller /sp/ grundade tråden. Den fanns på /int/ långt innan ni andra kom hit och förstörde.
>>
>>53516703
nej, antirasist här som bara vill att alla blattar far ut ur landet hell seger
>>
>>53516752
>De få äkta stormbögarna tar detta på allvar
>>
>>53516781
>vara emot något som du inte kan namnet på
Men du
>>
>börjat vara utan tröja i lägenheten
>dkn orolig att byxorna ryker snart

topp skönt favä
>>
File: Is8PPJ6.jpg (80 KB, 507x729) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Is8PPJ6.jpg
80 KB, 507x729
skön bild från reddit
>>
>>53516853
>Nja, jag hatar rasister,
Ping Knektor. Vi behöver en fedora här
>>
KTH T imorrn??
>>
>>53516703

Nej, jag är fan vänsterpartist egentligen men blattarna förstör landet och måste bort, vad jag tycker om den ekonomiska politiken ändrar inte på den saken.
>>
>>53516894
haha aa
>>
>>53516546
>thomas antser
>prenumererar på school of life
kek vilken jävla stjärtgosse till hanrej
>>
File: 144043280222.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043280222.jpg
9 KB, 480x360
>Ping Knektor. Vi behöver en fedora här
>>
>>53516904
Så du är nationalsocialist alltså
>>
>>53516660
>>
>>53516884
>dkn orolig att byxorna ryker snart

har du möjligtvis talat med en man vid namn lennart lindholm på sistone?
>>
File: 1450502669146.png (483 KB, 1912x2316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450502669146.png
483 KB, 1912x2316
>>53516884
>>
>>53516940

Nej, eftersom jag inte tror på rasbiologi eller korporatism. Jag har inget problem med människor som är adopterade, tex. Men blattarna från MENA specifikt kan ju inte integrera och beter sig som avskum hela högen. Vi har inte samma problem med tex. sydamerikaner eller öst/sydöstasiater
>>
>>53516823
Vi är 35 personer minst. Vi sätter upp klibbor och deltar i aktiviteter. Vi gillar även 2D.
>>
>>53517088
>Jag har inget problem med människor som är adopterade, tex.
Det har ju inte NMR heller
>>
>>53516823
Detta >>53517106

HELL SEGER
>>
File: 1451821646518.jpg (27 KB, 508x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451821646518.jpg
27 KB, 508x524
Vad är er ursäkt till att kunna breva på 4kanal klockan halv två på en onsdag?
>>
Noice
>>
File: 1421266582339.png (20 KB, 545x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421266582339.png
20 KB, 545x503
>>53517113
>Det har ju inte NMR heller
så om en miljon svenska kvinnor adopterar negerbarn så gillar smr det? tvek på den favä
>>
>>53517181
>faktiskt vara animebög
Jag hoppas verkligen att du inte är över 20 år.
>>
File: miku.jpg (49 KB, 564x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miku.jpg
49 KB, 564x800
>>53517204
>inte gilla 2d

är DU någonslags bög eller?
>>
>>53517218
Hellre bög än psyksjuk NEET utan framtid.
>>
File: 1437779587965.jpg (343 KB, 537x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437779587965.jpg
343 KB, 537x758
>>53517204
haha aa
>>
>>53517245
jag e psyksjuk men jag e inte neet och jag har framtid
>>
>>53516554
Jag har brevat några gånger (116-75 kilo) om hur det finns en anledning till att bokstavligen alla dietister kommer säga till en att bara äta mindre och röra sig mer

för att det funkar, det är så jävla löjligt med folk som håller på med jagjagdieter
>>
File: 1322331292513.jpg (101 KB, 667x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322331292513.jpg
101 KB, 667x1070
>>53517247
>>53517218
bäst hembiträde
bäst rumpa
>>
Någon här som knaprar piller för ångest, depression och liknande? Hur tycker ni att det funkar? Hur gick det till när ni fick recept? Har haft problem sen tonåren men först nu har det blivit så illa att jag dricker alkohol när jag är ensam för att stå ut.
>>
>>53517454
Du kommer inte må dåligt längre men du kommer heller inte kunna känna glädje eller intresse för något. Medicinen dämpar allt sånt och gör dig till ett tomt skal som bara lever, sen när du slutar så kommer alla känslor på en gång och du tvingas ta pillren igen för att orka med det.

Börja inte med piller vad du än gör.
>>
>>53516193
>>53516382
>triggade anons
>>
File: 1411027402812.jpg (126 KB, 477x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411027402812.jpg
126 KB, 477x768
>>53516752
>dkn jag är 7 av dom 35 rösterna
>>
>>53517597
Är anon just nu men jag har träffat dig IVL flera gånger. Skärp dig, för ditt eget bästa.
>>
>>53517353

Mm, sannerligen. Som sagt, började "ta tag i det" 29 Oktober, och -30 kilo fram tills dess. Vägde 160 pannor jämt, nere på 130 nu allså. Målet för närvarande är 100kg jämt, och tanken var att hinna detta till senast 29 April, dvs 6 månader hårdkörning.
>>
>>53517619
>dom
>>
>>53517632
>triggade snubblare som inte vågar visa ansiktet
>>
>>53517675
fortsätt köra hårt mann1
>>
>>53517679
jaja
>de*
>>
>>53517715

Jorå, på väg ut nu för de dagliga 8 km faktiskt. Går lite långsammare med just viktnedgången just nu eftersom jag börjat köra så smått styrketräning nu också (inget avancerat, mest situps, armhävningar och squats, men det funkar förvånansvärt bra, har redan deifnierade vadmuskler, känns helt stört men där sitter de helt synliga nu)
>>
>>53517554
Problemet är bara att mina besvär har förstört plugget för mig. Ligger efter hur mycket som helst nu. Får mindre panik varje föreläsning, varje gång jag öppnar en bok, varje gång jag planerar hur jag ska plugga. Jag vill verkligen ta mig igenom min linje och jag vet inte riktigt hur jag ska göra det när allt gör ont. Fungerar det att prata med en psykolog tror du?
>>
http://www.helagotland.se/blaljus/ungdomar-sexuellt-ofredade-pa-fritidsgard-12444947.aspx
>>
File: 140430240281.jpg (36 KB, 400x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140430240281.jpg
36 KB, 400x396
>dkn efter man har sett 12 years a slave
>>
>>53517778
hur orkar du gå 8 km/dag? är ofantligt tråkigt att bara gå..
>>
>>53516904
>Nej, jag är fan ekonomiskt korkad egentligen
Fixade det åt dig senpaitachi
>>
File: 1452193502392.gif (140 KB, 275x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452193502392.gif
140 KB, 275x317
>dkn KTH just nu
>>
>>53517778
>dkn man har löjligt starka vader efter att ha vart tjock hela livet

mycket starkare än nån av mina träningsbögskompisar

ladda ner lite fuktiga ljudböcker som du kan lyssna på när du är ute och går
>dkn det är ett kvinligt POV kapitel och det är en sexscen
>det är Roy Dotrice som läser
>>
>>53517632
Jag har också träffat honom flera gånger och tycker att han är en av de trevligaste personerna jag har umgåtts med

Du kan dra åt helvete
>>
>dkn råkade köpa gubbsnus

att jag aldrig lär mig tbhj
>>
>>53517878

Som >>53517884 säger, lyssnar på ljudböcker. Lyssnar på http://www.adlibris.com/se/bok/terms-of-enlistment-9781477809785 för närvarande

>>53517884

Mm, har märkt samma sak, kan sparka som en jävla kängru redan då den allmäna rörligheten i armar och ben har förbättrats avsevärt.
>>
>>53518017

Vad köpte du? Snusar Prima fint eller Lacket personligen.

>folk som inte snusar lös

bokstavligen quinnfolk
>>
>>53518068
när jag var 14 så fick jag min första snus, en bakad general. Höll den inne i 4 timmar, gick på gympa, sprang ut och kaskadspydde i skogen och efter det står jag inte ut med lukten av snus, även om det var över 10 år sedan
>>
>>53517884
>>53518020
Visst kan det hjälpa, men att vara ute och gå i 1½-2 timmar skulle jag inte orka rent psykiskt
>>
File: 1434103753472.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434103753472.jpg
11 KB, 258x195
>>53518068
>lössnus
>>
>>53518068
Ettan portion original. Smakar gubbe.

>>53518124
lel min svärfar körde denna taktiken med sina söner så de är nog de enda killarna i dalarna som inte snusar.
>>
>dkn nbögar så långt ögat når
Datalogi ska väl vara nördämne baka senpaitachi
>>
>>53518164

Jag vet inte... jag lyssnar på boken, går och filosoferar. Sen tänker jag på målet också. Har tänkt söka in till PHS till våren 17, och ska jag hinna bli i form så får man ligga i. Även om det inte skulle gå så märker man ju hur mycket bättre man mår redan.

Tänker också på hur mycket lättare det blir att få ligg lmao
>>
>>53518164
8km tar typ 40 minuter att gå
>>
>>53518228

Det är länge sedan nörd var att likställa med socialt efterbliven. Du har ingenting att erbjuda, det finns de som är lika intelligenta som dig men som också kan hålla igång en normal konversation. Bara att checka ut från livets hotell favä
>>
>>53518253
Får ge det ett försök. Lycka till med PHS, uppdatera gärna. Hur lång är du?

>>53518263
Nej det gör det inte. 8 km på 40 minuter är om du håller en hastighet på 12 km/h. Vilket motsvarar 1 mil på 50 minuter.
>>
>>53518305
Tyst nu Reddit
>>
>>53518263

I rak linje ja, men med trafik och slingring samt vinterväglag så tar det ca 1,30 för mig i normalsnabbt tempo. Tog ju dock över 2h när jag började för att det var waddle-waddle då.
>>
>>53518228
jag ser dig sitta där i hörnet med din tänkpadda och 2dskrivbordsbakgrund
med 4kanal uppe och falsk överlägsenhet
din autism har längre hindrat dig från att interagera med den riktiga världen
och nu när du tvingas in i den kan är du vilsen
men jag råder dig att kliva ner från din höga häst
>>
File: 1450144009917.png (356 KB, 654x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450144009917.png
356 KB, 654x790
>>53518020
>>
>>53518228
här har du mer sazanami mio youmu
>>
File: dagashichichi3_001.jpg (336 KB, 1200x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dagashichichi3_001.jpg
336 KB, 1200x1704
>>53518385
>tänkpadda
Hehe mm
>>
>>53518341

>Lycka till med PHS, uppdatera gärna. Hur lång är du?

Tack, och ska bli. Jag är 191cm. Så hade liksom ett BMI på 44 innan, nere på 35-36 nu. Fortfarande fettma, men stadigt neråt.
>>
File: 1396209975596.gif (1 MB, 294x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396209975596.gif
1 MB, 294x329
>läsa på komvux
>ingen utav de kurser jag har är med på blockschemat
>ingen information alls på deras hemska webplattform
>måste vara en jävla person detektiv för att kunna få tag på mina lärare bara för att fråga lektionstider och om kursliteratur
Va skönt att man vet att dessa "proffs" är ansvariga för min skolgång
>>
>>53518385
är detta en rapplåt xD
>>
>>53518464

Du kanske borde ha pluggat på gymnasiet istället för att råna tanter och knarka, Achmed.
>>
>>53518455
det kommer slå dig hårt när du inser att du inte är smartast i klassen även fast du är den mest socialt efterblivna
>>
>>53518461
Härligt att höra anon. Gör du något annat än dina promenader sedan svälter dig själv?

Ska iväg nu, men lycka till!
>>
File: 1436045177932.png (206 KB, 310x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436045177932.png
206 KB, 310x293
>margerita med jalapenos och bearnaisesås

jag hoppas jesus tatt lappen för det är hans tur att köra
>>
>>53518521

Nej, som sagt, bara armhävningar, situps och squats. TÄnkte börja köra styrke på gym där vid 100 pannor, då är jag nere på en "ok" vikt men har fortfarande ett par kilo övervikt att omvandla till muskler.

Hare.
>>
File: wow_hot.jpg (59 KB, 400x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wow_hot.jpg
59 KB, 400x571
>>53518515
>tro att jag tror det
Hehe mm
>>
File: 14567788832.jpg (32 KB, 448x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14567788832.jpg
32 KB, 448x594
>>53516546
>min styvson
>>
>>53518461
Min kropp typ gör att jag må horribelt ifall jag kommer upp i 30 BMI. Din kropp är nog starkare än min.
>>
>>53518496
Sluta nu anon, var glad att folk vill bättra sig själva.
>>
If you don't want a reich, don't build a weimar republic
>>
J
>>
File: 1422127659758.jpg (58 KB, 960x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422127659758.jpg
58 KB, 960x594
Finns det en slutgiltig lösning på svennefrågan?
>>
>>>/wsg/901987
>>
>>53519041
>Finns det en slutgiltig lösning på svennefrågan?

Ut med svenska män

In med islamisterna

?
>>
File: 1447401215172.jpg (56 KB, 624x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447401215172.jpg
56 KB, 624x624
>dkn man knullade sönder tentan(detta är bra)
>>
File: aaaaa2.jpg (18 KB, 239x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaaa2.jpg
18 KB, 239x208
>>53519087
inte särskilt kul favä
>>
File: cruise-ultra.jpg (1020 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cruise-ultra.jpg
1020 KB, 1920x1080
>>53519087
>>
>>53517809
hjärntvätt1 är äkta
>>
>>53519205
Vad fick du? :3
>>
File: hotaru.jpg (51 KB, 560x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
51 KB, 560x315
>>53519205
Är du juridikhanrejen? Aja bra gjort anon
>>
File: feels_bad_man.gif (31 KB, 500x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feels_bad_man.gif
31 KB, 500x492
F.d. stormbög här och diagnoserad autist.
Vad tycker ni om min hemtenta som jag skrev för mer än tre år sedan i gymnasiet?
Här har ni några stormigt värre citat.
Skämms nu för övrigt att jag öppet stormbög.

>Smältdegsmodellen fungerar inte heller. De flesta invandrare jag träffat identifierar inte sig själva varken som svenskar eller invandrare. De identifierar sig själva med sin ursprungliga etnicitet dvs muslimer. Det anses också rasistsikt och därmed skamligt att identifiera sig själv som svensk. Därför kommer assimilationsmodellen inte heller fungera.

>Ännu ett problem med smältdegsmodellen är att deras kultur absolut inte kan eller får beblandas med svensk kultur. Helt enkelt för att deras skeva värderingar inte är på något sätt representativt för svensk kultur. Att värna mångfald innebär också att man också måste värna islam och allt annat som medföljer. Att vara tolerant innebar också att man måste tolerera intoleranta.

>Lite vardaglig anti-semitism är alltid obligatoriskt när man är med invandrare, den som vågar trotsa den anti-semitiska åsiktsnormen blir omedelbart stämplad som rasist. En ”rasist” i den bemärkelsen är absolut det värsta en kan vara strax efter en pedofil eller svensk journalist. Sådana värderingar är inte önskevärt i Sverige. Sverige ska vara för svenskar!

>Islam är bara en av många orsaker varför Sverige varken harmoniseras av mångkultur eller en smältdegel.
Jag tycker därför att inga alternativ är bra, det bästa alternativet skulle vara om Sverige bara hade en homogen folkgrupp men det är förstås bara en utopi.
>>
File: 1452688910816.jpg (299 KB, 640x1262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452688910816.jpg
299 KB, 640x1262
>>
>>53519508
>stormbög
>offentligt
herregud, det är ju som att be om att inte ha några vänner
>>
File: feels_bad_man.png (173 KB, 500x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feels_bad_man.png
173 KB, 500x599
>>53519545
Jag hade inga vänner. Stormbögeriet blev ett sätt att förneka mina problemen.
>>
>>53519508
f.d. ? Varför då? Det är väl klokt att gömma sin kraftnivå en smula kanske.
>>
>>53519508
>Lite vardaglig anti-semitism är alltid obligatoriskt när man är med invandrare, den som vågar trotsa den anti-semitiska åsiktsnormen blir omedelbart stämplad som rasist. En ”rasist” i den bemärkelsen är absolut det värsta en kan vara strax efter en pedofil eller svensk journalist. Sådana värderingar är inte önskevärt i Sverige. Sverige ska vara för svenskar!

HELL SEGER!
>>
>>53519205
>dkn tentan knullade sönder en
Ger upp senpai, dags att flippa burgare eller självmord.
>>
File: 1393232869046.gif (2 MB, 230x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393232869046.gif
2 MB, 230x175
>>53519629
>Varför då
>>
>>53519673
Nej, sluta :(
>>
>>53519508
bokstavligen inget fel med det du skrev
>>
>>53519683
>dkn man skrev två tentor (en omtenta) strax innan jul som kan ha gått bra men antagligen inte och har haft ångest sen dess för det tar hundra år för instutionen att publicera de jävla resultaten
>>
>>53519701
hahaha detta

vem fan bryr sig om svenskar, det är ju 2016 för bövelen
>>
>>53519701
Alltså jag tycke rväl precis som de allra flesta att NMR är mongon. Det skadar aldrig att lyssna på folk och höra deras historia och omständigheter. De allra flesta människor döva. Men ifall du stannar upp en smula och sätter örat till marken så kan du också bli en utav de hörande.
>>
File: 1448798495705.png (842 KB, 563x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448798495705.png
842 KB, 563x597
Skulle du kunna tänka dig att skaffa blandbarn? Om ja, med vilken ras?
>>
File: feels_bad.png (165 KB, 600x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feels_bad.png
165 KB, 600x519
>>53519629
Jag gjorde det tills jag började insjukna i depression. Slutade med att jag sålde en stulen cyckel jag fick av en "kompis" och arresterad.
Därefter skickades jag till borderline tvångsvård och hoppade av gymnasiet.
>>
File: 1431385268305.jpg (35 KB, 570x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431385268305.jpg
35 KB, 570x570
>>53519871
>de stormbögar
>>
>>53519820
Jag hoppas det går bättre för dig än det gick för mig. Ibland önskar jag hade någon pluggkamrat eller sånt.
>>
>>53519865
ja med en japanska

t. stormbög
>>
File: 1390297377512.gif (3 MB, 237x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390297377512.gif
3 MB, 237x329
>>53519845
>Alltså jag tycke rväl precis som de allra flesta att NMR är mongon. Det skadar aldrig att lyssna på folk och höra deras historia och omständigheter. De allra flesta människor döva. Men ifall du stannar upp en smula och sätter örat till marken så kan du också bli en utav de hörande.

Okej mannen
>>
>>53519508
>De identifierar sig själva med sin ursprungliga etnicitet dvs muslimer.
Du var inte stormbög. Du var en efterbliven Sverigedemokrat som inte ens vet vad etnicitet innebär.

Inte konstigt att du inte har några vänner.
>>
File: 1402435445687.jpg (72 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402435445687.jpg
72 KB, 709x765
>är vegan
>dödar inga djur inte ens insekter
>pissade just nu
>en flög in i pissstrålen
>>
File: image.jpg (137 KB, 797x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
137 KB, 797x549
Rannsaka dig själv Narcissus
>>
>>53517783
Jag tror att det kan hjälpa dig. Shoppa runt lite tills du hittar någon som du tycker verkar bra och säg att du vill ha hjälp med att studera bättre.
>>
>>53519526
>dkn man inte ens här blir uppskattad för sina autistbrev :(
>>
>>53518199
ettan smakar faktiskt gubbe. gott favä
>>
>>53520134
haha fett kul att skämta om Hi*ler
>>
>>53519496
nä analys av biomolekylerhanrejen
>>53519379
vet inte, men varje fråga på A-delen som behövdes till godkänt var skitenkel och glasklar

>>53519683

tråkigt att höra senpai
>>
>>53519508
>möh kultur
>möh värderingar
>möh elaka muslimer
>möh hemska rasismanklagelser
>antyder att något av detta är storm
Finns inget om varken rasfrågan eller judefrågan i den texten. Bara massa kultur"nationalistiskt" trams.
Du låter som en stjärtsmärtad SDare som gråter för att du blev kallad rasist.
>>
>>53520188
>88

HE
SE
>>
>>53520065

>det är huvudnyhet
>inte att övervakningssamhället är ett stort kliv närmare

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/saab-levererar-uav-system-till-polisen-9032952.aspx
>>
File: 1446562797721.jpg (98 KB, 504x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446562797721.jpg
98 KB, 504x470
Har varit under vädret i en vecka, har man missat några bra nyheter?
>>
>>53516546
>min styvson
>>
>>53520467
Oy vey! Stäng ner det
>>
Hhahahah vilken utomordentlig fälla nyheteridag la upp för DN. Alla vänsteräckel i denna tråd, hur känns det att tillhöra lögnarna, hur känns det att praktiskt taget stödja något som liknar gestapo?
>>
File: 1426945943287.gif (1 MB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426945943287.gif
1 MB, 400x286
>>53516546
>Jag föreslår att du riktar upp texten eller så går den bort
VÄCK MIG
(KAN INTE VAKNA)
>>
>>53520550
ingen bryr sig om vad putins lakejer säger
>>
>>53520550
>t. Putinist
>>
>>53520344
Kanske jag var det men jag citerade några Nordfront kommentarer. Vågade inte uttala för mycket framtida etnisk rensning på judar och muslimer. Befarade att jag skulle få stryk.

Talade annars öppet om att jag stödde ett folkmord på zigenare. Och att jag flertal gånger skulle döda vänsterfolk som Breivik. Vissa var faktist sympatiska till utrensingen på tiggarna.

Agerade tyvärr för sent, hamnade in i psyket.
>>
File: 1447365282304.jpg (333 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447365282304.jpg
333 KB, 1920x1080
>>53520584
>>53520600
>>
>>53520496
En liten grej som DN, stockholms stad och polisen gjorde bara:^)
>>
File: 1426831513761.jpg (23 KB, 450x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426831513761.jpg
23 KB, 450x321
>jag citerade några Nordfront kommentarer

>Talade annars öppet om att jag stödde ett folkmord på zigenare

>Och att jag flertal gånger skulle döda vänsterfolk som Breivik

>Agerade tyvärr för sent
>>
>>53520618
Det finns bokstavligen inga stormbögar som pratar på det sättet eller hyllar barnamördaren och sionisten Breivik. Du var en karikatyr, en hollywoodnazist som ville vara kantig.
>>
>>53520620
NÄSAN VET
>>
>>53520618
S U G N E
U
G
N
E
>>
File: basedassad.jpg (59 KB, 387x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
basedassad.jpg
59 KB, 387x378
>dkn kommunister blir BTFO
>>
>>53520695
Kanske, kanske inte men jag skulle ändå fått min vilja att ske om Sverige hade samma vapenlagar som i USA.
>>
>>53520620
Varför är vänstermänniskor så arroganta

De har bokstavligen inte gjort någonting bra
>>
>>53520618
Låt mig gissa, du tyckte att man borde upprätta avelsläger för personer med perfekta gener och avrätta handikappade? Inte stormbög, bara kantig underårig b&.
>>
Reee jag vill betala med post inte banköverföring och åka fast jävla idioter
>>
>>53520862
Vänstern byggde Sverige och förde landet in i dess guldålder
>>
>>53520843
Ping SÄPO
>>
>>53520923
>antyder att det inte är trots vänstern, inte på grund av dem
>>
File: 1445600713443.jpg (748 KB, 945x942) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445600713443.jpg
748 KB, 945x942
>dkn elden stiger

>dkn de som nu väljer invandrare före våra egna pensionärer kommer bli gamla själva och inse sina misstag
>>
>>53519865
Nej
Om det skulle ske så skulle jag isåfall föredra att det var med en östeurope alt. sydostasiat
>>
>>53521023
Ingen svensk kommer bli speciellt gammal om det fortsätter så här. Det kommer inte ens att finnas något samhälle kvar.
>>
>>53521023
Det enda jag hoppas är att alla dumma jävlar straffas hårt. Deras lidande har bara börjat.
>>
>>53519865
De flesta europeiska eller östasiatiska. Definitivt inte med afrikaner eller sandfolk.
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/granskning/article22070892.ab
fy fan, vad grisigt
>Efter samtalet ringde hon upp igen och sa att Anders var så sugen på svenska kräftor. Vi hade ju inte det så köksmästaren fick sätta sig i bilen och åka in till Norrtälje och köpa dyra svenska kräftor till honom.
fackpampar borde vara de första som kommunisterna avrättar favä
>>
Tänkte ut och springa, ska ni ha något?
>>
>dkn får tillbaka 150 EUR eftersom att mitt flyg hem från Berlin blev försenat över natten och jag fick lägga ut 36 EUR för taxi och mat på ett hotell
>hotellet var gratis
tipp topp lel, bör flyga oftare
>>
>>53521142
Se om du kan hitta en tidsmaskin så jag kan hindra min mor och far att skapa mig.
>>
>>53520008
Varför är du vegan?
>>
>>53521169
Kan heema dig bakåt i tiden bror
>>
>>53521213
Bara låt det hända.
>>
>>53520134
Jag gillade det. Det stämmer ju. Vill man inte ha ett tredje rike kanske man inte ska bana vägen via en weimarrepublik.
>>
>>53520188
HELL SEGER
>>
>>53520843
Kristus vilket jävla bete.
>>
>>53521122

Underbart att det händer så mycket bara två veckor in.
>>
>>53521430
>>>/ryssland/
>>
File: citation needed.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
citation needed.jpg
1 MB, 3264x2448
>>53521455
>vara så här långt borta från verkligheten
>>
Bara jag som blir helt förstörd av att se en neger tillsammans med en vit tjej?
>>
>>53521506
nej
men jag tror du överreagerar lite grann.
>>
>>53521506
>>>/b/
>>
>>53521506
Blir så arg.
>>
>>53521506
Varför ser du vita tjejer som din ägodel för?
>>
>>53521506
Typ. Jag bryr mig inte ens och är nästan stormbög.
>>
>>53521552
Hur många svenska kvinnor ska vi ge bort?
>>
>>53521506
Jag ser det aldrig.
Fast å andra sidan är jag nästan aldrig ute.

Blir ju lite orolig över tanken att svenskarna blir bortblandade och utbytta.
>>
>>53521596
De är inte våra att ge bort. Män attraherar kvinnor.
>>
>>53521596
Verkar som att du nästan har lika kvinnosyn som i de flesta andra kvinnoförtryckande kulturer favä
>>
>>53521647
Haha aa du har rätt. Hela afrikas och mellanösterns manliga befolkning kan komma hit och så äre bara att låta det hända. Vadå, svenska kvinnor är inte våran ägodel ändå.
>>
>>53521168
Var har du varit?
>>
>>53521714
;p
>>
File: lana lang.jpg (25 KB, 322x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lana lang.jpg
25 KB, 322x386
>>53521736
Jag var i Gdansk över nyår
>>
>>53521751
en minut och en sekund efter brevet

Hmm...

Sluta samböga, qringelan
>>
>>53521714
Ja du har rätt. Fan vad dumt av mig, självklart ska vi fortsätta förvränga könbalansen i Sverige. Det är ju bara svenskt av mig. Ska rösta på MP nästa val. Jag vill ju inte verka som att man behöver värna om sina kvinnor.
>>
>>53521723
Detta. Vit befolkning är i minoritet. Svensk purnordiskt folk är i utrotningsläge och extrem raritet sett till världens befolkning. Dock uppmärksammas detta inte av världsnaturfonden likt tigrar och isbjörnar.
>>
File: 1443709924132.jpg (35 KB, 500x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443709924132.jpg
35 KB, 500x560
>>53521506
Jag ska vara ärlig och säga att jag aldrig har sett det, och jag bor i götet
Jag har sett tjejer med babbar dock
>>
File: 1449538197092.jpg (32 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449538197092.jpg
32 KB, 600x600
>>53521784
>åker till Polen över nyår
>knäpper med tjejer dagligen
>>
>>53516066
Misaki en söt

SÖT!!!
>>
>>53521799
;p
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22078649.ab
>>
>>53521784
>dkn sökte upp lana lang för att jag tyckte hon var ofattbart lik kristina kreuk
>jämför bilder
>samma tänder, samma kinder, näsa etc
>skriver ett brev för att fråga om det är samma person
>inser att hon är en skådespelare och lana lang är en karaktär

Är jag efterbliven om jag tog såhär lång tid att lista ut det?
>>
>>53521799
Jag skulle inte ha kunnat breva detta brev >>53521784 om det var jag

>>53521813
Skulle ha haft kontrollerad gräns och ID-krav från början, det är som det är. Du har fortfarande rätt skev kvinnosyn

>>53521845
Sant, men jag är inte nbög för det
>>
File: kristin.jpg (110 KB, 800x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin.jpg
110 KB, 800x1125
>>53521951
>Är jag efterbliven om jag tog såhär lång tid att lista ut det?
Får tyvärr dra den slutsatsen, ja

lel
>>
>dkn snart os
>vi kommer springa igenom trådar på under timmen
längtar inte favä
>>
>>53521951
>dkn använde fel snubbel efter jag hittat en fin
>>
>>53521968
>Skulle ha haft kontrollerad gräns och ID-krav från början, det är som det är. Du har fortfarande rätt skev kvinnosyn
Haha ja så kan det var. Jag är så där lite konstig. Självklart ska jag bejaka ursprungsläget som är en nordisk kvinna med en utomeuropeisk man. Det är en sund tanke och inte alls vrång.
>>
File: landsförrädare.jpg (176 KB, 958x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
landsförrädare.jpg
176 KB, 958x960
Alltså de människor som gör sådant här. Jag förstår inte, hur kan man vara så hanrejad? Vad är felet i huvudet på dessa människor?

Skakar av ilska över dessa jävla puckon.
>>
File: porträtt2.jpg (37 KB, 381x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt2.jpg
37 KB, 381x313
>>53522080
Gå ut och skaffa fv så ska du se att det blir bättre
>>
>>53521968
inte han men så skev är den väl inte?
>>
>>53522103
Janne nr 1 och 2 är ju inte SÅ ovanliga dock, särskilt på dräggiga hemmafester


t. har sett jannisar
>>
>>53522103
Skiter fullständigt i södermalmkvinnornas beklämmande situation med de hemska svenska männen. Man kan bara hoppas att nästa grova gruppvåldtäkt drabbar skaparen till bilden.
>>
File: leftists2.jpg (58 KB, 850x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leftists2.jpg
58 KB, 850x400
>>53522103
>>
>>53522152
>Gå ut och skaffa fv
Snälla gå
>>
File: 1439160611109.png (31 KB, 494x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439160611109.png
31 KB, 494x332
>>53521943
lel
>>
Tror ni att svenska tjejer tänder på hordkommande "lyxmigranter" afghanbarn?
>>
>>53522152
Okej kringlis, ska bara vara mig själv.
>>
>>53522193
Med YXOR och SPJUT tvingar vi babben på knäna.
>>
>>53522160
Nej, beror på avseendet. Jag antar bara hans åsikter utifrån hur han skriver.

Det var mest för att trigga
>>
File: aaaa.jpg (11 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaa.jpg
11 KB, 480x360
hey! we don't take kindly to your type around here

http://www.timesofisrael.com/swedish-officials-unwelcome-in-israel-deputy-fm-says/
>>
>JUST NU: Israel portar utrikesminister Margot Wallström

dålig goy favä
>>
>>53522168
Nä men grejen är ju att man jämför det med blattegäng som överfaller oskyldiga kvinnor i någon pervers, sinnessjuk muslimsk lek där man våldtar de kristna hundarna. Att blattar också är typ 100 gånger vanligare inom våldsbrott och särskilt sexualbrott struntar man i för svenskaar gööör ocksssååå. Undrar om de reagerat så om 1000 nazister samlats i Köln för att våldta flyktingkvinnor? Hade man sagt att vänsterpartister faktiskt också våldtar och att man inte ska skylla på alla nazister då?

Typ som att jämföra att snatta godis med ett bankrån.
>>
>>53522294
Margot Wallström is a meme foreign minister, you gotta handle the memes.
>>
Påminnelse att rapportera "qringlan !4D66GUOGJA" enligt regel 13
"Do not use avatars or attach signatures to your posts."
>>
>>53522193
YXXORRR OCH SPIKKLUBBOORRRR
>>
>>53522294

Good job, she's a joke.
>>
Är stormbögar på margots sida?
>>
>>53522330
Påminnelse om att han snubblar och att kirinoanon är den enda som bryter mot regel 13
>>
>>53522330
Det skulle vara en julklapp i efterskott :3
>>
>>53522330
det har du rätt i. Ganska gri vi att han brevar bilder till varje brev som inte hör till brevet
>>
>>53521723
>>53521833
Jag är jätteledsen att ni har svårt med tjejjer men jag tänker endå inte bemöta era halmgubbar om invandring hit eller dit eller om fantasier som att civiliserade människoraser bevaras som utrotningshotade djurarter.

Män attraherar kvinnor. Det är rätt. Det är biologi.
>>
>>53522394
Och Sverige attraherar invandrare, det är inte biologi.
>>
File: gun control.jpg (67 KB, 500x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gun control.jpg
67 KB, 500x264
Daglig påminnelse att Europas undergång redan har påbörjats.
>>
>folk som tror att de har någon talan när det gäller vems snase kvinnor snaskar
hahahaha, jag dör av skratt
>>
>>53522217
>>
>>53522394
>Män attraherar kvinnor

Uttalanden som detta är problematiska favä. Kvinnor kan också attrahera kvinnor
>>
>>53522377
Vet inte om jag kan klassas som stormbög men tycker att en vettig invandringspolitik ligger på minus 100 000 om året, dvs vi deporterar 100 000 asylsökande och tar inte in någon tills alla är borta. Av de som redan fått medborgarskap så blir det utvisning eller livstidsfängelse för något straff grövre än stöld eller skattebrott och detta gäller i flera generationer framåt. Islam ska förbjudas och alla moskéer stängas.

Jag har inget emot Israel men hatar Margot.
>>
>>53522447
Jag vill inte ha någon talan över det. Det är deras jävla äckliga munnar, deras äckliga fittor och deras äckliga sexuellt överförbara infektioner. Kunde bokstavligen inte bry mig ett jävla skit.
>>
Det är inte varje dag som Jimmie Åkesson vurmar för jämställdhetsfrågor och kvinnors rättigheter. Men i dag var en sådan, högst märklig, dag. Under förmiddagens partiledardebatt i riksdagen stod SD:s partiledare och pläderade om kvinnors rätt till sin egen kropp och trygghet – som hotas av utländska män av främmande kulturer. Enligt honom är sexuella övergrepp och trakasserier nämligen ett nytt fenomen som följt med invandringen till Sverige. Och hans lösning på problemet förvånar knappast någon: Släpp inte in fler.

Skulle sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor alltså vara ett ”nytt fenomen”? Naturligtvis inte. Kvinnoförtryck och sexuellt våld har funnits i alla tider, i alla kulturer och samhällen – Sverige inkluderat. Låt oss påminnas om att det fram till 1965 var lagligt att våldta sin fru, inom ramen för äktenskapet, i Sverige.

Välkommen in i jämställdhetsdebatten, Jimmie. Låt oss börja med en verklighetsorientering.
>>
>>53522447
Så är det. Man ska börja ung och man ska försöka få in så många man kan. Försöka fylla sitt tomma materialistiska liv med så många penisar som går. Sen kan man breva en fin bild på instagram som tog några timmars förberedelse och sen uppdaterar man och ser hur många som gillar och kommenterar.
>>
>>53522317
>>53522359

You gotta have a responsible non-meme adult as FM

That's why Bibi is our foreign minister.

and our economy minister

and our 'regional relations' minister

and our communication minister


any chance of a passport lads?
>>
>>53522294
>>53522297
Hur tänker Sverige när man sabbar relationerna med världens mäktigaste land? Vi kommer gå under.
>>
>>53522445
var

när

hur
>>
>Margot
>""Utrikesminister""

bokstavligen lmao
>>
>>53522540
>>53522518
>>>/r9k/
Ta och breva en groda när ni är igång också!
>>
>>53522560
Bibi is the most meme person in Israel.
>>
Raskrig 2016
>>
>>53522560
Senpai just make the journey, I'll try and sneak you in over the öresund-bridge and we'll live like kings on your jew gold.
>>
>>53522481
Detta är en politik som jag som blatte kan ställa mig bakom. Hell seger!
>>
File: 14028481785.jpg (12 KB, 406x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14028481785.jpg
12 KB, 406x422
>>53521943
Men när tar de fram muslimers näthat?

>alla dessa småeldar som startas lite här och där
De försöker ju inte ens flumkrama bort det.
>>
>>53522628
N
>>
>>53522610
Hur är det r9k att inte bry sig om folks degeneration?
>>
File: afton02.png (246 KB, 515x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
afton02.png
246 KB, 515x473
>>
Ni har en minut på er att berätta varför ni inte köper aktier i https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=117599&marketid=11
>>
>>53522653
haha aa, oskuld eller?
>>
>>53522697
Jag saknar Bildt.

>>53522710
Har inga pengar.
>>
>>53522710
Verkar komplicerat att lära sig
>>
File: HEEEEEEEEEEM.webm (489 KB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HEEEEEEEEEEM.webm
489 KB, 202x360
>kan inte ens springa utan smärta i axeln
lmao bara permaheema mig
>>
>>53522738
Jag ger er bokstavligen ett recept på att bli rika.
>>
>>53522710
>köpa aktier nu
Inte för att vara sån anon, men jag gillar mina pengar
>>
>>53522560
Some swedish iranian guy got stopped at your border and thrown out. Then came into the thread and whined about it.
>>
MARGOT BLÅST KNULLET UT
>>
>>53522710
skitaktie
>>
>>53522727
Snarare tvärtom.
>>
>>53522710
>dkn ingen disponibel inkomst

"Fru och barn var ett misstag"
-jag
>>
>>53522748
Hittade du någon tidsmaskin?
>>
File: 1438282011334.jpg (36 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438282011334.jpg
36 KB, 500x333
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22083889.ab
>Svenska regeringen i allmänhet och Margot Wallström i synnerhet är inte längre välkomna till Israel.
>>
Hur gammal var du när du växte ifrån tanken att det finns en Svensk kultur? Det är ju trots allt det nuvarande året och kåldolmar kom ju trots allt från Turkiet :^)
>>
File: Punpun19.png (1 MB, 1195x809) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun19.png
1 MB, 1195x809
Dags för en vägg av text
>Polare bokade genom samma hemsida/företag som mig en språkresa till Japan på ett år
>Han åkte dit i slutet av förra veckan
>Blev varmt välkomnad av den japanska familjen som han ska bo hos
>Dagen efter så tog pappan i familjen honom till ett av Japans största tempel, samt till Tokyo Dome
>Dagen efter var första skoldagen, och han får en massa nya vänner från Australien, Taiwan, Tyskland, Schweiz, Sverige och Finland
>De går alla och äter tillsammans i Shinjuku och har det skittrevligt
>Dagen efter så åker han till Akihabara som han alltid har velatt se
>Går runt och ser en massa skyltar, affärer, maid-kaféer, arkader mm.
>Kallar det för paradiset
>Varje inlägg avslutas med att han inte kunda ha haft en bättre dag eller dylikt
>Massor med bilder på allt han har sett
Samtidigt här borta i Cuckland
>När jag kommer hit så har jag inga engelskspråkiga klasskamrater så ingen att prata eller bli vän med
>Ingen att gå och se skit med eftersom min enda vän inte verkar vara vidare intresserad av att se saker här
>Jag nojar över henne och undrar alltid om jag säger något fel när hon inte svarar för att jag är dålig på tjejer
>Alla människor jag lyckas bli vän med är antingen på genomresa och har därför stuckit eller väldigt upptagna och jag kan därför knappt träffa dom
>Börjar med att gymma igen och det går bra, men bara tre veckor in så blir jag dundersjuk och måste därför ta en längre paus
>Det är kallt och blött
>Transport är kukdyrt
>Min värdfamilj är en kolbrännare till mamma och en 50/50 tysk/nigerian som skriker på varandra sent in på kvällen
>Behöver skicka intyg till CSN på att jag pluggar, men jag kan inte få tag på ett kuvert eftersom enda affären jag vet som bör ha dom håller på och gör om sin papperssektion och ber mig komma tillbaka en annan dag
>Det regnar ute
>Mina fötter är kalla

Allt är inte skit men jag känner mig ändå lite bedragen av livet
>>
>>53522818
Vad är du skyldig till?

>livstids fängelse för hjärtekross
>>
>>53522796
haha aa

Säg det igen om en vecka när jag sitter och solar på min lyxjakt med 13 horor redo att tillfredställa mig på vilket sätt jag vill.

>>53522839
Sno deras pengar, familj. Denna aktie kommer bokstavligen bli nästa fingerprint cards.
>>
>>53522710

Dålig aktie, vill behålla mina pengar.
>>
>>53522868
>frivilligt åka till tyskland

lmao skyll dig själv nbög
>>
File: 1442428426552.gif (2 MB, 449x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442428426552.gif
2 MB, 449x252
>>53522840
Nej mannen, vi är fast i det här livet
>>
>>53522868
Det är fler rotlösa människor i etniskt homogena samhällen som inte liknar deras egen etnicitet. Så din vän i japan kommer ha så mycket lättare att skaffa vänner. Tyskland är ju bara som en an annan variation av dystra Sverige med en språkbarriär. Du knullade upp.
>>
>dkn vänstepropagandan om att svenskar alltid hållit på såhär och att det inte är invandrarnas fel tar rot

Jag kan inte förstå hur efterblivna människor är. Hur fan kan man inte se verkligheten?
>>
>>53522781

yeah felt kinda bad for him, but if it keeps me and my family safer then so be it.
>>
>>53522955
Som du känner dig nu känner vänsterfolk också.
Mänskliga fel.
>>
>>53522883
försent att hoppa in imorgon?
>>
>>53522868
Varför associerar du med negrer? Vafan tänker du med?
>>
>>53522962
>samtidigt importeras 1000 tals våldtäktsmän in till sverige varje dag
BARA
>>
>>53522955
>antyder att någon faktiskt faller för det svamlet
>>
>>53522440
Nä det är verkligen inte biologi.

>>53522540
Javisst. Du har rätt
http://zaporaclePUNKT
com/born-under-a-blood-red-moon-metamorphosis-of-the-feminine-in-the-dreams-of-young-women/
>>
Jag har återkommande undrat hur det kommer sig att personer som är i en asylprocess vågar uppföra sig illa. Har även samtalat med personer som kom från Iran efter revolutionen som säger att ingen som var asylsökande då vågade göra någonting dåligt, då de var rädda att det skulle påverka möjligheten att få asyl. Det handlar då inte bara om att självklart inte begå brott utan även om saker som att klaga på förläggningarna. Detta kan ju i sig vara berättigat av dem att göra i vissa fall, men asylsökare förr vågade inte klaga av rädsla.

Så varför är det annorlunda nu? Känner asylsökande till sina rättigheter bättre än förr? Är man säkra på att få asyl? Är det en följd av samhällsutvecklingen i hela världen att man klagar mer. Man kan ju jämföra med äldre svenskar som åtminstone förr sällan klagade, och absolut inte över småsaker.

Vad har åstadkommit denna förändrade attityd? Kulturell bakgrund kan ju inte vara hela förklaringen. Även på 80-talet kom flyktingar från Irak och Iran. Att det fanns personer som efter uppehållstillstånd började bete sig illa är en annan sak, men under själva asylprocessen var man lugna. Hur vågar man ockupera bussen efter man kommer till en flyktingförläggning som man inte tycker håller måttet? Hur vågar killar omringa tjejer och ofreda dem tills tjejerna gråter.
>>
>>53522955
>Kulturell-, etnisk bakgrund eller tillhörighet är aldrig en ursäkt inte heller en förklaring till kriminellt beteende, därför vägrar jag att låta främlingsfientliga krafter kapa den viktiga frågan om kvinnors rättigheter och jämställdhet för oss alla.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22083077.ab
>>
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6343615

hur vill ni ha plugget, fäm?
>>
File: 1426999384779.jpg (31 KB, 433x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426999384779.jpg
31 KB, 433x419
>Aftonbladet ringer upp Nyköpingsbon Peder Nilsson, 61, som efter att ha läst en artikel om Köln-händelserna skrev ”SKJUT FÖR FAN”. Han säger:
>– Du kan skriva mitt namn. Skjut tasken av jävlarna som håller på att kladda på tjejerna.

Kek baserade Peder, Aftonslasket blåste åt helvete
>>
>>53523001
Nej, den kommer förmodligen landa runt 6-7kr i slutet av 2015 alt. sensommar.


Men köp så fort du bara kan ifall du vill ha så mycket som möjligt.
>>
>>53522955
>dkn högerpropagandan om att invandrare alltid håller på såhär och att det inte är svenskarnas fel tar rot

Jag kan inte förstå hur efterblivna människor är. Hur fan kan man inte se verkligheten?
>>
Ska man säga att man är norrman när man är utomlands för att undvika att bli förlöjligad?
>>
>>53523090
HELL SEGER HANREJA EN NEGER
>>
File: images (1).jpg (7 KB, 273x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images (1).jpg
7 KB, 273x184
>>53523103
>>
>>53523102
Skön snubbe, lovar att han jobbar på en verkstad och kan många rasistiska skämt.
>>
>>53522868
åk hem mann1 det blev uppenbarligen inte som du tänkt dig
>>
>>53522943
Vad är oddsen för att ingen pratar engelska i min klass då

>>53523004
Jag valde inte värdfamilj
>>
>>53523000
Skillnaden är ju att vi har rätt.

>le allt är subjektivt
Nej. Invandrare är extremt överrepresenterade inom sexualbrott och dessa gruppöverfall är helt unika för muslimer och har också beskrivits av polisen som nya brott. Det är alltså rena lögner att sådant här hänt förut.

>>53523029
Ja det delas hur mycket som helst på min ab iaf. Förvisso bara av vänsterhanrejer men det är ju många gillningar.
>>
>>53523222
>Skillnaden är ju att vi har rätt.
Men snälla någon, alla tänker ju så...
>>
File: louis_ck_660.jpg (46 KB, 660x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
louis_ck_660.jpg
46 KB, 660x486
>>53523061
Vi tillåter dem göra det.

Det är det enda svaret. Vi är mjuka och svaga.
>>
>>53523103
Säljer lite fonder och köper då, men syns först på kontot på fredag. Hoppas den håller sig lite still så länge.
>>
>>53523169
Och jag är välutbildad civilingenjör som också drar rasistiska skämt. Sluta med ditt klasshat nu Axel.
>>
>>53523061
asylsökarna har väl greppat det narrativ som råder där européer måste vara snälla mot dem i alla lägen som plåster på de segläkta kolonialsåren. de tror nog på allvar att alla svenskar är lika flata och ursäktande som den promille de först stöter på (myndighetsfolk, journalister osv). när verkligheten visar sig vara en annan blir de arga och besvikna vilket sätter dem i riskzonen för att begå dumheter
>>
>vita "män"
>>
>>53523128
fast alla vet att invandrare är löjligt överrepresenterade
eller just de dom bor ju i besvärliga områden och svenskarna där begår exakt lika mycket brott :^)
>>
>>53523284
Men du, min far jobbar på verkstad och jag jobbar på posten. Nu får du allt ta och lugna ner dig.
>>
>>53523250
Ja och de tänker fel, vi tänker rätt. Vad de säger går tvärtemot vad all statistik och vad all polis sagt.

Sluta försök lek rationell, du skämmer bara ut dig.
>>
>>53523102
P E D E R
E
D
E
R
>>
>>53522962
Dude, I think your country has the right policy. You don't fuck around with the sandniggers.
>>
>>53523311
Vad menade hon med den mobilen?
>>
Vilken är SMRs kandidat till att leda landet när de tar makten?
>>
>>53523324
Brott är relaterat till socioekonomisk situation.
Brott är relaterat till utanförskap.
Sverige kan göra en större kraftansträngning för att integrera nyanlända.
Män är överrepresenterade i sexualbrott.

Vips, allt stämmer.
>>
>>53523311
undrar om hon reflekterat över att en av grundvalarna i s.k. "thug life" är en ordentlig gangbang när andan faller på
>>
File: tasken.png (8 KB, 495x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tasken.png
8 KB, 495x179
>>53523102
Jag har dig senpaitachi
>>
>>53523250
Nä med allt dom uppdagats dom senaste dagarna ska man vara gravt indoktrinerad för att inte inse hur mycket sjukt det är hur media utnyttjar sin makt. Vänsterfolk är helt jävla kapade.

Varför kan man inte erkänna att muslimer har en jävla usel kvinnosyn jämfört med svenskar men också tycka att vi har våra egna problem som vi måste lösa. Den åsikten verkar inte finnas nånstans hos den hjärndöda vänstern.
>>
>>53523418
Varför begår då inte kinesiska invandrare lika många sexualbrott?
>>
i vilket land ska jag ta dubbeldiplom?
>>
File: 1451712862640.png (477 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451712862640.png
477 KB, 1280x1024
Breva en bild som ni sparade från en annan bräda och andra gissar vilken bräda

Den här borde vara enkel
>>
>>53523494
Kinesiska män har inte förmåga att antasta en svensk kvinna ens i grupp.
>>
>>53522710
Hur mycket har du investerat? Jag ska nog köpa 5000 aktier favä
>>
>>53523102
>artikeln
VITA MEDELÅLDERS MÄN

skulle vilja se en artikel som handlar om BRUNA ENSAMKOMMANDE "BARN"
>>
>>53523488
De drivs av hat, hat mot sig själva och det samhället de växt upp i. Det är någon slags kombination av en tonårsrevolt som aldrig tog slut och en hanrejeri-fetisch. I Tyskland är det ännu mer uppenbart med AFA som stolt proklamerar att allt tyskt är dåligt och ska förstöras.

Dessa människor går inte att bota, det är bara att övertyga majoriteten som är normala vad det är för smuts de har att göra med.
>>
>>53523418
Och hur mycket får denna "kraftanstränging" kosta? Vi har redan skapat ett alldeles för stort segregerat samhälle för att nånsin lösa detta.
>>
File: FYAQFQ5.jpg (56 KB, 480x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FYAQFQ5.jpg
56 KB, 480x562
>>53523525
>>
File: Punpun16.png (1 MB, 800x1086) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun16.png
1 MB, 800x1086
>>53523180
Nej jag ska göra det här, har inget att göra i Sverige just nu ändå
>>
>>53523576
Kostnaden måste överensstämma med antalet, så det kommer kosta en hel massa pengar. Du talar som en uppgiven person, det här måste bli en folkrörelse att införliva invandraren i det svenska samhället.
>>
När kommer nästa opinionsundersökning? Ligger inte SD närmare 40 än 30 procent nu så är det officiellt kört.
>>
>dkn råkade använda ordet baserat när jag pratade med en kompis
>han undrade vad jag menade
>kunde inte förklara
Hur skulle ni beskriva baserat?
>>
>>53523418

Ja men vi har en oreglerad massinvandring samtidigt som vi öser på med bidrag och gratis skit, det är en jävla kraftansträngning det.
>>
>>53523572
Får jag slå dem för att bota min egna vrede?
>>
>>53523635
Snarare kommer vi göra det till en folkrörelse att skjuta skallen av invandrare men du kan ju lalla på med dina liberala lösningar.
>>
>>53523697
Jag önskar också att massiva massgravar upprättas, det är bara enkelt att se hur vänsterfolk tänker.
>>
>>53523626
Lär dig tyska ordentligt och försök använda den på tyskar. Säg att du behöver öva din tyska och fråga dem ifall du får fråga några enkla saker på tyska.
>>
File: 1436782592422.png (319 KB, 534x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436782592422.png
319 KB, 534x388
>>53523102
>>53523487
drömmer jag?

någon eller några på aftonbladet - jag vågar gissa på avlönade anställda - sitter alltså och skummar igenom icke-anonyma kommentarsfält för att sedan ringa upp och hänga ut folk som uttryckt sig i affekt? det här är vad som godtas som angelägna frågor på landets största tidningsredaktion?

väckmiguppinuti.jpg
>>
>>53523654
På fredag (15:e) görs de flesta opionsmätningarna, sen tar det 1-7 dagar att ställa ihop all data beroende på företag/org.
>>
>>53523669
baserat helt enkelt
>>
>>53523635
Vi kastar redan en jävla massa pengar i sjön i vår värdelösa integrationsmodell. Vad var den senaste prognosen? Typ 80 miljarder? Vi betalar så sinnessjukt mycket skatt redan och de kommande åren kommer vi ännu mindre tillbaka. Hela detta problem är även skapat av samma emotionellt styrda människor som inte fattat att vi tagit emot allt för många för vad vår integration klarar av. Och nu vill ni kasta mer pengar.
>>
>>53523669
Grymt
>>
>>53523852
Jag tror genuint att Sveriges integrationsprogram är helt värdelösa. Precis som den svenska skolan så slänger vi oerhört mycket pengar men får så lite tillbaka. Någon borde ha styrt upp det här för länge sen. Det är som att hela det styrande skicket i Sverige är totalt oanpassade för sina jobb.
>>
>I mer än två är har våra kontakter varit ansträngda. Vi har vägrat besök av den svenska utrikesministern i Israel. Nu skickar Israel tydligast möjliga budskap till Sverige: Om ni stöder terrorism i Israel så uppmuntrar ni samtidigt terrorism från IS i alla delar av Europa, ska Hotovely ha sagt vid ett tal inför framtida israeliska diplomater

Hela Europa får som vanligt lida pga av Sverige.
>>
>>53523798
ja men det godtog han inte, så vet inte hur man ska beskriva det
>>
File: DSC_1019.jpg (2 MB, 3736x2591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_1019.jpg
2 MB, 3736x2591
Hell seger!!
>>
>>53523852

Det är ju standard vänsterpolitik.. "öh det här fungerade inte riktigt som vi trodde (oj vad förvånad man blir att vänstertrams inte fungerar i verkligheten) så öh.. vi behöver kasta ännu mer pengar på problemet så löser det sig!"
>>
>>53523852
Kan även tillägga att det är ett klassiskt jävla vänsterfenomen att göra helt irrationella beslut för att senare säga
>nu är vi i den här sittsen och vi borde sammarbeta istället för att diskutera människors liv/ställa grupper mot varandra
Alltid samma jävla visa och notan för kalaset kan gott och väl skattebetalarna ta hand om.
>>
>>53523915
Folkrörelsen kommer starta i barnens gympasalar och rastplatsen vid det lokala elljusspåret!

HELL SEGER
>>
File: P1010055bb.jpg (3 MB, 2931x2537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P1010055bb.jpg
3 MB, 2931x2537
>>53523915
Hell seger!
>>
>min styvson
>hans tre tjejkompisar
cuc k
>>
Dagens Nyheter ringde och sökte mig. Sa att han (jag) inte var hemma. Dom kommer ringa senare. Vad göra!?
>>
>>53522710
Förstår inte varför jag ska investera i Fastout, det finns inget bokslut/inga nyckeltal att se på, inga stora beställningar och jag ser inte varför deras affärsidé kommer lyckas. Men jag kan ha fel såklart.
>>
>>53523996
MED GYMNASTIK OCH SOPPLUNCH FÅR VI MÖRKERMANNEN PÅ FALL
>>
>>53524056
Vad har du skrivit?

>dn
Hade svarat att jag inte är intresserad av att tala med glorifierade bloggar.
>>
>>53524056
Vad vill de fråga om?
>>
>>53524056
Skriver du rasistiska åsikter?
>>
>>53524056
dom vill bara kränga prenumerationer
>>
File: P1010074bb.jpg (2 MB, 3687x2765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P1010074bb.jpg
2 MB, 3687x2765
>kvinnor
>>
>>53524101
>>53524102
>>53524111
Är ni pantade?
>>
>>53524102
Sa inte, då jag inte sa vem jag var.
>>53524111
Bara på 4kanalen och Liveleak.
>>53524125
Hoppas det. Men vem fan ringer för att få prenumeranter år 2016?
>>
>>53523915
>>53523996
>>53524130
hahahahhahahahhahahhahahahahhahahhahhaahhaahahahahahahahahahahahhaahahhahahahhahahahhahahhahahahahhahahhahhaahhaahahahahahahahahahahahhaahahhahahahhahahahhahahhahahahahhahahhahhaahhaahahahahahahahahahahahhaahahhahahahhahahahhahahhahahahahhahahhahhaahhaahahahahahahahahahahahhaahah
>>
>>53523906
Det kan de gott ha med tanke på hur mycket lidande Europa orsakar i Sverige.
>>
File: milo meme.jpg (51 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo meme.jpg
51 KB, 600x600
>man vänster"människor" påstår att "global uppvärmning" är anledningen till att ISIS existerar
>>
Är det onyttigt att ha ett par bitar päron i det kolsyrade vattnet? Jag brukar sodastreama vatten och sedan ha ett par bitar päron i för att få bättre smak. Mycket sämre än bara kolsyrat vatten?
>>
>>53520618
Höh, låter som mig efter att jag har tatt ett par stänkare.
>>
Ett folk är splittrat i klassers hat och söndersargat i strider
Av viljelös riksdags tomma prat vars framstegstanke lider
Partiriksdagen är splittrets härd och regeringen riksdagssvansen
som viftar maktlös, men gödd och närd av den judiska storfinansen

DÅ HÖRS ETT MANINGSROP ATT HELA ALLT SOM BRISTER
ATT SAMLA UTAV DE STRIDANDES HOP, NATIONELLA SOCIALISTER
ÅT SVERIGE ENHET, ÅT ARBETAREN RÄTT, ETT FOLK MED EN MAN I SPETSEN,
OCH EN RIKSDAG, DÄR ERFARENHET OCH VETT SKALL AVLÖSA KLASSKAMPSHETSEN
>>
File: 1423337699604.jpg (186 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423337699604.jpg
186 KB, 1024x768
>>53524233
>man vänster"människor" påstår att "vita mannens imperialism" är anledningen till att ISIS existerar
>>
>>53523915
Fan vilken vidrig gymnastiksal
>>
>>53524308
K N O A
N
O
A
>>
File: smuginator.jpg (8 KB, 217x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smuginator.jpg
8 KB, 217x250
>>53523915
>man stormbögarna tvingas dela sin raskrigs-gympahall med Mahmud och hans våldtäktskusiner som blivit huserade där
>>
>>53524233
Bild?
>>
File: slags.jpg (160 KB, 707x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slags.jpg
160 KB, 707x748
Är det inte något fantastiskt hett med skräpiga flickor?
>>
File: 1406143126124.jpg (41 KB, 294x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406143126124.jpg
41 KB, 294x272
efter att ha haft sex kan jag bekräfta att smö bröst en sämst
>>
>horan som dammsuger trapphuset vid den här tiden för att verka duktig när folk kommer hem och ser henne dammsuga allas utrymme

HO
>>
>dkn ingen stor och stark arisk man att våldta min söta pf mot min tillgjorda vilja
>>
>>53524438
Jo, på ett väldigt degenererat sätt
>>
>>53524438
Nästan alla icke-feta flickor är heta.

t. icke-runk
>>
>>53524438
>>
>>53524207
Be dem om sitt ärende och vem de vill tala med och sen säger du åt dom att dra åt helvete.
>>
>>53524472
Belöna henne med qk1
>>
>>53524438
De går väl an om man bara är ute efter att tömma sig
>>
>>53524438
N
>>
>>53524246
Du vad? vif
>>
File: slags2.jpg (47 KB, 536x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slags2.jpg
47 KB, 536x811
>>53524492
Hatknul på fyllan varje helg.
>>
>>53524207
Svara och låt dem prata med dig. Hänger du regelbundet på 4kanalen är du utan tvekan smartare än en journalist på DN och du kommer inte ha några som helst problem att blåsa deras påståenden eller anklagningar åt helvete
>>
>>53523418
Brott är mer relaterat till ras än socioekonomisk situation, utbildning eller utanförskap. Läs FBIs statistik.
>>
>>53524586
h-hehe aa, varje helg...
>>
File: milo2.jpg (27 KB, 526x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo2.jpg
27 KB, 526x526
>TWTR nu på 18.84 (-4%) nere på 18.58 intraday

Att bråka med Milo var ett misstag
>>