[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 276
Thread images: 53
File: Capture135.jpg (48 KB, 626x764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture135.jpg
48 KB, 626x764
ayak edişın
>>
KAMAL SENİ GEBERTECEM REEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53495532
i wanna succ
>>
>>53495606
hihihih siz açsaydınız :DDd 300 olumş
>>
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XbjEKGGbkog
>>
https://www.youtube.com/watch?v=1vHYZHPWA-M
>>
>>53495770
>>53495777
ŞİZO DEĞİLMİŞ!
>>
>>53495853
;)
>>
>>53495853
kek tripsleri de ben almissim :Dd
>>
ne ara saat bi buçuk oldu amq ya ÖFF...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6fT4UE0aXYY

bu filmi izleyeceğim
>>
File: yfztzvk87ky.jpg (54 KB, 604x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yfztzvk87ky.jpg
54 KB, 604x426
film ruzça çıkınca phen
>>
>>53497206
>çoğu rusça film torrentinin birden fazla dilde audio streami olduğunu bilmemex

ax bü türkolar eğitilmez
>>
>>53497918
bu
>>
bütün türklerin anasını avradını sikeyim hepiniz orospu çocuğusunuz amk t*rkleri
>>
>>53497617
ananı siqecem sonunda
>>
let's see her face
>>
>>53498314
notmyfetish
>>
ÇOK YALNIZIM OFF OFF..
>>
>>53498314
orospu cocugu siktir git lan normal ciddi sinirlenmem ama insh*llah esrarci kurtler tarafindan tecavuze ugrarsin
>>
File: 1449764283492.gif (42 KB, 261x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449764283492.gif
42 KB, 261x100
>>53498314
>>
File: 1344747245001.jpg (58 KB, 204x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344747245001.jpg
58 KB, 204x208
>>53498314
>be me
>have foot fetish
>see thread with feet
>click
>enter thread
>see this
fuk u
>>
>>53500002
would you suck ops picture feet
>>
File: flats dangling.webm (308 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flats dangling.webm
308 KB, 1280x720
>>53500177
yes, i love sexy feet
>>
>>53500235
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ0jP8RNa1o
>>
>>53500315
what are they saying? are they talking about her feet?
>>
>>53500453
yes. they say why did you wear those shoes if you cant walk in it
>>
Iyi geceler
>>
File: 1393608311821.gif (1 MB, 1000x1641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393608311821.gif
1 MB, 1000x1641
How difficult would it be to get a cute Turkish girl to do this to me?
>>
>>53495532
shit now i wanna fap again
>>
File: CYhBwwXWMAEsaqJ.jpg (19 KB, 598x161) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYhBwwXWMAEsaqJ.jpg
19 KB, 598x161
lol
>>
File: 1416143962356.jpg (13 KB, 265x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416143962356.jpg
13 KB, 265x265
>>53503333
lol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>
my economics professor is Turkish lmao
>>
File: 1417304081699.jpg (41 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417304081699.jpg
41 KB, 550x535
>>53504066
>this girl literally got paid to do this
Life really isn't fair.
>>
File: pXVzP6g.jpg (149 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pXVzP6g.jpg
149 KB, 2448x3264
>>53504141
>>
File: lbFMSTK.jpg (207 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lbFMSTK.jpg
207 KB, 1920x1080
Stop posting feet, that's disgusting
>>
File: 1447960726773.jpg (280 KB, 1267x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447960726773.jpg
280 KB, 1267x950
>>53504186
>>53504141
>>53504066

>being a footfag

I can't understand why anyone would be a footfag but despite that I find this picture pretty hot.
>>
nöluyo lan burda?
>>
>>53504236
>turkfeet.blogspot.com
>>
File: lewd anime feet.webm (2 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lewd anime feet.webm
2 MB, 960x540
>>53504255
>I can't understand why anyone would be a footfag
Not even after watching this?
>>
>>53504236
no, feet are beautiful
>>
>>53504301
I watched that movie with my footfag friend, I could tell he was going hnnnnggg as he watched it. But yeah, nah, not into feet.
>>
File: BvXGCln[1].jpg (187 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BvXGCln[1].jpg
187 KB, 1920x1080
>>53504285
>>53504236
Are there are lot of naked feet on Turkish television? I want to have sex with these nude soles.
>>
>>53504354
>telling your friends that you're a footfag
He deserves every bit of his social stigma
>>
>>53504627
i disagree w/ u. you should never hide what you like. also, if tits guys and ass men can freely say which body part they prefer, then feet can also must have this ability.
>>
File: D013_preview.jpg (418 KB, 2400x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
D013_preview.jpg
418 KB, 2400x1600
>>53504717
*then feet men must also have
>>
File: 77724.jpg (156 KB, 750x1101) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77724.jpg
156 KB, 750x1101
>>53504304
>>53504603
Stop posting it
>>
File: 125925073596.jpg (168 KB, 1000x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
125925073596.jpg
168 KB, 1000x669
>>53504801
never. i want to touch a turkish girl's naked feet!
>>
AYAK TİRADI OLMUŞ HARBİDEN :ddD
>>
HİHİHİHİHİHİHİHİHİH
>>
>>53504603
yes but nobody in Turkey is a footfag, it's all propaganda.
>>
ded
>>
bugün sokağın ortasına kakamı yaptım yoldan geçenler gördü
ama bi daha o sokaktan geçmem, zaten baya uzak bi yer orası
>>
>>53512492
üff güzel macera ben en çok çişimi yapabiliyorum inş biirgün senin gibi kakamı yapabilirim
>>
Dersteyim :D
Ciftliler ne bagiracagimi belirler
Protip: turkce anlasilamaybilir
>>
>>53513383
devlet ül islamiya al baqiyyah
eğer bağırdığına dair kanıt göstermezsen bir daha burada barındırmayız seni
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oesyag1DK-A
>>
>>53513383
Tanrı Türk'ü korusun.
>>
>>53513383
>Dersteyim

proofs
>>
>>53513383
Allaaahü ekber bağır
>>
>>53513383
Islam will take over the world
>>
>>53513383
ISLAM WERDE DEN WELT EROBEREN ICH FICK SIE KUFAR
>>
File: image.jpg (21 KB, 290x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
21 KB, 290x298
Gece intaar edecek konuma geliyorum sabah o düşüncelerden eser kalmıyo diğer gece yine aynı şey ondan sonraki sabah yine aynı şey aynı rutin tekrar edip duruyo hayatımı sikeyim
>>
>>53500315
nice feet, i like how they sound a little slutty ?
>>
>>53516733
g-glad you liked it
>>
>>53508323
Türk in germany here

Every single türk is a huge footfag
>>
>>53504186
Damn those are some nice toes
>>
File: 1451691929419.jpg (65 KB, 555x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451691929419.jpg
65 KB, 555x503
>>53517095
Not me speak for urself
>>
>>53517095
Every single man is a footfag
>>
>>53513383
Ben bir ipneyim ve yarrak arıyorum.
>>
>>53513383
Ders bitti
>>
>>53519199
Kontrol ettim :)
>>
Sİ BİEN PODEMOOS CREER
QUE NUSTRO MONDOOOO, NUSTRO REALİDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD
SE QUE ES!
NO ES MAS QUE MA
MANIFESTACION
DE LA ESSENCIA!
>>
>>53519463
Ben bir dağım, bana derler ki Sierra Mastra
>>
Fuck off you t*rkish cockroaches all those middle eastern languages sound the same to me no matter how distinct they are
fuck t*rks
>>
>>53520712
xocam proxiyi unutmusunuz ;-D
>>
>>53520987
Ananı sikmeyi unutmadım ama ;-DD
>>
>>53521042
xoydaaaaa xd
>>
>>53520651
>>53521374
FUCKING STOP YOU FUCKING MENTALLY ILL BASTARD
>>
>>53521607
hi Ireland
>>
File: 1422961329557.gif (1 MB, 230x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422961329557.gif
1 MB, 230x290
>>53520651
>>53521374
Derdin ne senin dostum?
>>
>>53521705
kürt olsa gerek
>>
"hoxam bisler müslüm rumuz" sığırıda geldiğine göre tr resmen bitmiştir
>>
>>53522452
neyseki TAM anlamıyla bir hittit olduğum için sizin gibi turkmenicoslar ve mungol piçleri ile uğraşmıyorum
>>
File: 1438626526778.webm (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438626526778.webm
3 MB, 960x540
>>53520651
>>53521374
>>53522365
aynı ibne
>>
File: TIVp2.gif (858 KB, 240x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TIVp2.gif
858 KB, 240x228
>>53522731
>>
File: 90.jpg (41 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
90.jpg
41 KB, 1280x720
naber kahpeler ehehehehehe
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pnD1W08_6_k
>>
>>53523686
kek
>>
Siz ayakibneleri miğdemi bulandırıyorsunuz. Allah'ın izniyle hepinizi çok yakında diğer ibnelerle birlikte temizleyeceğiz.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=phLcejiwt50
>>
>>53525633
sie amq orçu
>>
>>53526589
Sus konuşma daha fazla. Cezanızı sonuna kadar hakediyorsunuz yozlaşmış şerefsizler.
>>
>>53525633
bu
>>
REÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOANREÇEPTAYİPERDOAN
>>
rap3 m3 anon burada mı?
>>
>>53528696
video'sunu at'da gulelim
>>
>>53529801
sie kurt
>>
>>53529843

K*rd degilim, ben saf kan Sassanid evladiyim
>>
>>53529882
sie kurt
>>
>>53529882
>Sassanid
Köpekten aşağı
>>
I want to lick turk girl feet
>>
>>53530008

>degenerate Romanlari sevmek
>T*rk'lerin culture'unun temelini veren Iranid Sassanidleri sevmemek
>>
>van
>I, frankly, do not see the problem.
>>
>>53530312
>ima ediyor ki türklerin kültür temeli güzel
>>
Zazacım seninle Gürcistan Alevi İmparatorluğu kuralım.
>>
>>53530312
>biz
>türk
eğer t*rki olsaydık haklı olabilirdin ama değiliz :DDD
>>
>>53530369


>baska etnik grup olupda, kültüren t*rk olmamak
>internet uzeri t*rkleri sovup'de t*rk kültür'unu sevmemek


https://www.youtube.com/watch?v=TRWzaeXRK8E
>>
>>53530445

Adjara'da kuralim, ordaki butun s*nnileri katledelim :^)


Sonra Azerbaijan'i feth edip'de Safavid devletini yine kuralim
>>
https://twitter.com/conmech/status/687331745021169666
kimler burada /conmech's eleven/?
>>
>>53530355
kek
hangi mod bu
>>
>>53530355
bu mod nedir knk
>>
File: 1424983380923.png (35 KB, 1124x1084) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424983380923.png
35 KB, 1124x1084
>köyluler 5 gunde bir 5 metre kardan adami yaptilar
>kalite turk haberler
>>
Gotumu 10 saniye icinde yakin


Go.
>>
>>53531056
>>53495770
>>
>>53530831
>>53530845
https://github.com/simsulla/nwomod/wiki
>>
>>53531133
Yandim vallaxi
>>
>>53531041
kaliteden ne anlarsın sen amk almancısı ananı sikim
>>
>>53530735
Efe Aydal izleyen ergendir. Net.
>>
>>53531440
videolarını pek izlemiyorum ama podcastleri buram buram kırmızı hap kokuyor tb.h
>>
>>53528869
evet dostum ne oldu?
>>
>>53531706
karımı siker misin?
>>
>>53532010
Xoydaa
>>
>>53532010
evet hoxam neden olmasın size ulaşabileceğim bir sosyel medya hesabınızı yazın hemen irtibata geçiyim sizinle
>>
>>53522531
Eşşek siken kürtten ilginç yorumlar
>>
>>53532846
SİE AMQ
>>
>>53530369
Güzellik göreceli bir kavramdır sokuk avrupalıların veya sikik ortadoğuluların(ki akraba güruhlar, akrabalıkları osmanlı yarrağı ile iyice perçemlenmiştir de) eşek siken koyun siken deve siken semitik kültürlerini beğeniyorsanız tamamen kendi zevkinizdir
>>
>>53533038
Sus lan pis k*rt hoşt
>>
>>53533038
Ortadoğulu kızdı :DDD
Esmerlik nasıl zevkli mi
>>
>>53533198
SANSÜR KOYMA ANANI SİKERİM KÜRT YAZACAKSIN ULAN KÜRT
>>
>>53532315
Sie amq orçu sanki evden çıktığın var :D
>>
>>53533265
Hoşt ulan hoşt ****
>>
>>53533243
>Türkler ortadoğulu değil hajum :D
>Türkler beyaz hajum :D
>Dedemin dedesi mavi gözlüymüş hajum :D
öff :DDDD
>>
>>53533265
kış kış k*rt kış kış
yallah k*rt yallah
>>
>>53533365
>>53533452
>Türko argümanı
zavallısınız amına koduklarım
>>
>>53533386
Güzel post zamqi :D

Buna >>53533169 da gelsin. :D
>>
>>53533386
Herkes senin gibi arap taşşağı değil kardeş :D sülalemde hiçbir arabi/farsi/esmer birey yok
>>
Ot içerken postlamayı bu yüzden sevmiyorum amına koyayım, 3 captchadan biri yemeklerle alakalı hemen munchies evresine geçesim geliyor sikeyim böyle işi.
>>
>>53533539
ten rengini postla
>>
>>53533539


t. zenci
>>
>>53533491
>k*rt olmak
>başkalarına zavallı demek

Ne kadar da ironix
>>
>>53533549
Nerden temin ediyorsun xocam?
>>
>>53533539
benim gibi göçmenleri bile cringe ediyosun kardeş eyw
>>
>>53533613
Narkotik gtfo pls
>>
File: Adsız.png (458 KB, 689x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Adsız.png
458 KB, 689x554
vayfumu oylayın ulan
>>
>>53533539
>>53533549
>>53533612
4chan'a girmek için 18 yaşında olmanız lazım beyler üzgünüm sizi şöyle inci sözlüğe alalım
>>
>>53533726
Anana girerken yaş sınırı yoktu ama :-DDDD
>>
>>53533647
Göçmenleri hariç tutuyorum :d
>>53533563 buyur boyun vereyim
>>53533726 türkler tarafından kurulmuş bir ülkede birtakım zenci kültürüyle sivrilmeye çalışan bireysiler beni eziklemeye çalışırsa karşı saldırıya geçerim hocam

Gavur white supremacy yapınca vaay biz yapınca oo ne oo
>>
>>53533356
yarrak kafalı ben burada senin gibi asosyel çomarla sövmek için takılıyorum yoksa sosyel bir insanım
>>
Hoahahah asosyal kavgası
Güzel güzel devam :d
>>
File: Cringe.webm (558 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cringe.webm
558 KB, 1280x720
>>53533980
>türkler tarafından kurulmuş bir ülkede birtakım zenci kültürüyle sivrilmeye çalışan bireysiler beni eziklemeye çalışırsa karşı saldırıya geçerim hocam
>Gavur white supremacy yapınca vaay biz yapınca oo ne oo
*cringes*
ayrıca
>sen
>beyaz
kek
>>
>>53534102
Maybe a little bit of tatar :d
Tatar and proud
>>
>>53534206
>tatar olup kendini beyaz sanmak
taşak mı geçiyorsun kardeş :DDD
>>
>>53534021
kes lan sikerim beyaz kazağını
>>
>>53534286
Türkiyede evet :d
Avrupada hayır.
Mezopotamya eşeği veya çöl maymunu olmaktan da iyidir :D
>>
>>53534522
bu
yunanın falan dersen avrupada da beyaz sayılabilirsin :DD
>>
>>53534880
Yunan değilim ama osmanlı sağolsun çok azcık şiptar, azcık makedonski ve %50 kadar kafkas genetiğim olabilir...
Yalnız yunanlar da beyaz değil ki
>>
File: IMG_130116.jpg (91 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_130116.jpg
91 KB, 960x960
>>53534522
arkadaşlarım bana amerika'da beyaz sayılırsın diyorlar. sizce?
>>
>>53535305
hyr rsmdki sn dğlsn
>>
>>53535305
Allahuakbar my friend
>>
>>53533980
neren beyaz salak orospu çocuğu ya? boşnağın biri gelecek ananın amına sokacak seni dicem de bildiğin kürt karasısın amk.
>>
>>53535732
boşver kardaşım bu moğollar hep böyle delüzyonel
>>
>>53535601
Benim hocam işte 100% Turkic
>>
File: IMG_20160113_221121.jpg (490 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160113_221121.jpg
490 KB, 1080x1920
>>53535732
Bu kürt karası mı amına koyayım
At kendi rengini :D
>>
>>53536163
sissy misin?
götünü postala
>>
>>53536163
>yoncalıya foto atıcam güzel görünmeliyim üstümü değiştireyim bari
>>
>>53536224


THIS
>>
>>53536163
>beyazım ben yaw bakın resme :DDDD
*cringes*
>>
>>53536163
*cringes*
>>
>>53534510
gel sik duşumu aldım temizlendim
>>
>>53536150
>çekik göz
>uzun saç
Turkic/10
>>
>>53535305
hoxam amerikada sen meksikalı taco beyinli bir orospu çocugu sayılırsın saygılar
>>
allahtan hittit doğmuşumda melekelerim yerinde, böyle otistik değilim.
>>
>>53536163
o nasıl poz amk ibnesi ya boi-pucci'ni postla ya da siktir git
>>
>>53536163
kek tanıdım galiba seni :DD adın E ile mi başlıyor? :DDDD
>>
>>53536401
yoo asıl sen beni sik
>>
>>53536451
Meksikalıların bu kadar esmer olanlarında sakal çıkmıyor anon. Has Turkic'im ve öyle de tanınacağım.
>>
>gavurlara karşı kendilerini savunmak yerine birbirleri ile sik ölçmesi yapan türkler
>>
>>53537005

yooo, ben direk anana ölçtürüyorum
>>
>>53535305
yaratıcının sana böyle bir random tip verdiği için isyan ediyor musun? -yoksa 5 vakit
>>
>>53537005
gâvurlar senin bacını siqdi
>>
>>53536748
hyr sn bni
>>
>>53537095
yaratıcı senin ananı siqdi
>>
>>53537146
Hayır efenim önce sen beni
>>
>>53537146
>>53537217
ikiniz de beni
>>
Bütün o Yunan Ermeni Arap Kürt Slav atalarınızın yüz karalarısınız
>>
File: IMG_2945931072782.jpg (37 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2945931072782.jpg
37 KB, 720x720
kimler burada /emotional/?
>>
>>53537580
sie amq mamadou
>>
ded
>>
>>53538552
böyle boktan tirad oldukça yaşamasının ne anlamı var be kardeşim
>>
File: MURRICA.jpg (50 KB, 400x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MURRICA.jpg
50 KB, 400x308
soyu memlükten olanlar postalasın
memlük torununyum ve mutluyum
>>
feminist hate thread
>>
>>53538773
çünkü bilirsiniz ki türkiyede tüm kızlar feministtir, dombilidir ve erkeklerden nefret ederler.
>>
>>53538773
feministler edeceğin nefrete değmeyecek kadar aşağılık yaratıklardır
>>
>>53538773
>>
File: 1579.png (834 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1579.png
834 KB, 1280x720
vendettarpg diye bir yerde rol yapıyorum sosyal oluyorum insanlarla diyalog kuruyorum araba sürüyorum tavsiye ederim
>>
>>53539853
aa buna benzer bir yerde anım var benim
>5 yıl önce
>can sıkıntısında mta indir
>online roleplaying server'ı bul
>parasızlıktan polislik yapmaya başla
>fbi ajanı olan bi kız bul
>kız evine davet etsin
>evinde sanal seks yap
>sonra gerçek hayattan bahsedince nereli olduğunu sor
>çinliyim desin
>çinde kızların çok az olduğunu sanıyordum de
>erkeğim desin
oyundan çık ve oyunu sil
>>
>>53540401
Kek
>>
>>53540401
Kek
>>
>>53540401
lel
>>
>>53542135
Tum gun burdasin bi disari cik mq
>>
>>53542253
Tum gun burdasin bi disari cik mq
>>
>>53542301
Hocam bu saatte cikarsa faslilar soyalar bunu
>>
not bırak message şunu yazdı özgürlük mitingi PKK mitingi oldu ama mesleğini bir şey yok ki de bir Davutoğlu lazım ama ben bu günlerde bir şey yok ki de bir Davutoğlu lazım ama ben bu gün önce ve bu nedenle bilgilerin dogrulugu veya gec cevap verdim bir tanem ben sana da Gelecek misin Dahası bir tanem ben sana da Gelecek misin Daha sonra ortaya çıkıyor Gran ve T Laptop Fiyatları Prefabrik Konutlar Bolu Aile Hekimliği
>>
post more turkish feet
>>
TERZİNİN KARISI

Terzi ölmüş.Karısı dul kalmış. Onun bunun dedikodusundan, çapkın erkeklerin bakışından tak etmiş canına ve evlenmeğe karar vermiş. Bir demirci ustasının evlenme teklifini kabul etmiş ve evlenmişler. İlk gece demirci pazusunu şişirerek kadına dönmüş.
- Senin terzinde böyle pazu var mıydı?
- Kadın: Yoktu. Demirci yarım bükülerek göğüs kaslarını şişirerek kadına:
- Senin terzinde böyle kas var mıydı?
-Kadın: Yoktu. Demirci baldırlarını şişirerek
- Senin terzinde böyle güçlü kaslar var mıydı?
-Kadın: Yoktu Bu şekildeki güç gösterileri devam edip gidince kadın dayanamaz.
- Bana bak. Der.Benim terzide böyle şeyler yoktu ama şimdi o burada senin yerinde olsaydı bu sürede hem beni s..di, hem seni s..di. Üstüne de bir takım elbise dikerdi.
>>
>>53542462
kek guzelmis anon
>>
>>53542462
terzi erken boşalıyormuş işte neyini abartıyo orospu
>>
>>53542606

kek, kalite post khajum
>>
>>53535305
>arap
>>
File: Hobbit_feet.jpg (25 KB, 400x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hobbit_feet.jpg
25 KB, 400x345
>>53542416
eehhehehe :D
>>
>>özel üniversiteye git
>>deli gibi para öde
>>teklif edilen kızdan olumsuz yanıt al
>>en önemli 2 dersten FF ve DF al
>>ortalama 2 nin altında olsun
>>bütlere çalışmayın 4chan de takıl
;( ;(
>>
>>53538773
>it's impossible to gain height
>what's a gym
>>
Alin beyler
https://www.youtube.com/watch?v=EBQJvSGuEFc
>>
>>53543779
Yem herhalde bu?
>>
>>53538773
Ben boya takıntılı olan kadın görmedim dog. İlk olarak tipe sonra da davranışlarının düzgün olmasına bakıyorlar ki ikisi de bende yok zaten neyin muhabbetini yapıyom mk :d
>>
>>53544970
kek
>>
>>53544970
Kek orsospu anan var ya git onu sik kamal :Dd
>>
File: image.jpg (87 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
87 KB, 960x640
Uyanamıyor
>>
File: image.jpg (43 KB, 500x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 500x273
150 kilo anon karı kılığına girseydim beni siker miydin?
>>
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: CYor4zVWsAAWBNJ.jpg (71 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYor4zVWsAAWBNJ.jpg
71 KB, 600x800
>Kurds are secular and peacul.PKK is the only group who fights ISIS
Amına koduklarım
>>
https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/40tugf/beyler_ve_bayanlar_sizce_zazalar_kendi_etnik/
>>
>>53547025
bu bizim zaza değilse bende arap alevisi çerkez ermeni yahudi kürdüm
>>
>>53547076

yooo ben degilim :^)
>>
>>53547107
HAYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR
ARAP ALEVİSİ ÇERKEZ ERMENİ YAHUDİ KÜRD OLDUM
>>
>>53547247
kek
>>
>Peki ya kalbim orta asya'ya gidip tengri kardeslerim ile beraber Avrupayi yakip yagmalamak istiyorsa? :^ )

bu k*rdü bile gött*ngrici yaptınız mk underageleri amınıza koyim sizin
>>
>>53547335

k*rd degilim lan, olsun bu meme
>>
>>53547573
peki xocam öyle diyosan öyle olsun
t*rkçü olma da ne olursan ol
>>
ozledik...
>>
you yok
>>
>>53548350
>>
you yox
>>
>>53548670
hajum sen kime oy vermiştin
>>
>>53548716
mhp
>>
>>53548761
allaxçı olduğundan mı verdin türkçü olduğundan mı
>>
>>53548761
Ülküdaş ocak toplantısından sonra nargileye gidek tavla mavla atarız unutturma :DD
>>
>>53548808
k*rtlerden nefret ettigim icin

allax yok din yalan bu arada
>>
>>53548808
Ne farkı var?
>>
>>53548849
tamamdır based'mişsin artık sana hep (you) vericem
>>
>>53548889
eyv

>8889

ax
>>
ulan bu /r/kurdistan ne bicim yerse beni zorla shafi k*rd etmeye calisiyorlar


bunlar turkiye'ye fosik deyipde neden bana fosik'lik yapiyorlar :'(
>>
>>53550382
Bakma sen onlara zo, alevi zazaistan kurdugumuz da hepsini mesopotamya ya gondeririz.
>>
>>53550516
Kürdleri Suudi Arabistana sürüp Mezopotamyayı Zazaya vermeliyiz bence çünkü Ali.
>>
File: fosik kurtler.png (38 KB, 869x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fosik kurtler.png
38 KB, 869x355
AAAAAA


hangisi daha kotu, sjw'ler mi kurtler mi?
>>
>>53550560
Aslinda evrobaya gondersek? K*rtler burayi siker, ben de turkiyeye kacarim :d

>>53550587
Okudum o tiradi harbiden adamsin zaza, anverse gel sana wafels yapiyim
>>
File: zihin.png (22 KB, 979x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zihin.png
22 KB, 979x335
sizce atammi?
>>
>>53550767
at
>>
>>53550767
Kek
>>
ded
>>
Herkes sikisiyo biz mal mal oturuyok mq
>>
>>53552606
git sende sikiş piç
>>
>>53552694
Eriniyom mq
>>
>>53552729
karnım acıktı
>>
>>53553031
>>53553031
Benim de
>>
post more feet t. zeki mustafa
>>
>>53553264
>>
A-YAK İSTİYORUM
MORUQ
>>
t*rko askerleri ölmüş gene :DDD artık anneleri kimin sikini yalayacak?
>>
>>53554609
amedli delikanlıların tabüküde
>>
>>53553543
>gauges

Almost perfect.
>>
>>53553543
sasha foxxx a benzettim ama değil gibi de anlamadım
>>
>>53554862
git yat piç
>>
>>53555381
kes
>>
>>53555411
okul içinmi kalktın amına koduum amını yüdüüm
>>
>>53555484
ananı sikmek için :DDD
>>
>>53555512
inş okulda bullylenirsin
>>
>>53555529
yok ulan hoca sikiyom ben ne bullylenmesi :SDDD
>>
>>53555560
something something zihin
>>
ded vallax
>>
NİHALİN KÖLESİ OLMAK İSTİYORUM
>>
ÖFF :ddd
Thread replies: 276
Thread images: 53
Thread DB ID: 412705[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.