[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - för alla svenskar samt...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 480
Thread images: 151
File: 197w77ypw9l89jpg.jpg (30 KB, 636x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
197w77ypw9l89jpg.jpg
30 KB, 636x418
>>
Rasblandning är bra för genpoolen
>>
File: 1441226602396.jpg (99 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441226602396.jpg
99 KB, 900x900
>>
Sverige har alltid varit mångkulturellt.
>>
x för sverige
>>
File: 1441110503080.jpg (25 KB, 411x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441110503080.jpg
25 KB, 411x330
>>53433777
>dkn ingen Herr Nilsson V
>>
File: 1447268091032.jpg (27 KB, 353x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447268091032.jpg
27 KB, 353x459
>>53433833
Vad sägs som det här. Alla ökenfröknar flyttar hit till Sverige och alla svenska kvinnor flyttar ned till Mellanöstern. Bokstavligen alla vinner då
>>
https://www.youtube.com/watch?v=PSPTGTpzbiI
>>
File: finska.png (495 KB, 457x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finska.png
495 KB, 457x561
BREVA MONGOLER
>>
File: 1452115863943.png (193 KB, 343x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452115863943.png
193 KB, 343x385
>>53434016
>>
>>53433898
Låter bra favä
>>
File: kek.jpg (97 KB, 1666x942) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
97 KB, 1666x942
>man jag ser på nyhetssändningen från SVT
>intervju med unga tjejer som blivit sexuellt trakasserade
>en av tjejerna frågar sig vad det är som gör att just utländska killar tycker det är OK att nedvärdera kvinnor
>en röst flikar in utanför kamerans vy
>från vänster kommer en arab
>"Men det är svenska killar också."
>>
>cuckland
>>
File: 1451616700452.jpg (59 KB, 500x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451616700452.jpg
59 KB, 500x521
>>53433898
Bara de vita och ljusögda ökenfröknarna favä

Humanistvänstern kan flytta till sitt uppblandade drömsamhälle i Sydafrika/Brasilien eller till Somalia och avnjuta gruppvåldtäkter varje dag
>>
File: 1414239395803.gif (2 MB, 400x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414239395803.gif
2 MB, 400x226
>tenta om 36 timmar och 53 minuter
>>
File: 1421317599987.jpg (70 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421317599987.jpg
70 KB, 640x1136
Massvåldtäkt och sexuellt ofredande är lika svenskt som lutfisk, sluta vara rasistiska
>>
File: DON-DRAPER-PUKES.gif (2 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DON-DRAPER-PUKES.gif
2 MB, 640x360
>>53433898
>>
>>53434072
ALLA KILLAR
>>
>>53434115
Vad ska du tenta, anon?
>>
File: 1431010899938.jpg (67 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431010899938.jpg
67 KB, 640x1136
>>
File: 1448056465568.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448056465568.jpg
96 KB, 792x558
>>53434118
>nya spännande sverige
Asgarvar varje gång jag hör folk säga detta
>>
Ny knievhuggning på skola

VITA MÄN
>>
>>53434072
borde bara börja prata massa om hur det inte bara är killar utan också kvinnor och barn som antastar folk så kanske den här cp-taktiken tappar sin effektivitet
>>
>>53433835
ayy Svennejävlar jag ska tafsa på henne. haha ni kommer inte göra ett skit heller. snuten tar inte ens upp det! brah brah brah!!!
>>
>>53434072

hade kölnat tjejen till hö favä
>>
File: 1439488170309.jpg (65 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439488170309.jpg
65 KB, 640x1136
>>
>>53434150
Analys av biomolekyler
>>
File: 1452131962316.jpg (76 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452131962316.jpg
76 KB, 500x500
>>53433994
>>
>>53433898
skulle faktiskt vara en ok lösning
>>
>>53434197
Senaste gången en arab öppet tafsade på en tjejkompis gav hon honom en örfil och jag satte en klackspark på knät på honom när han inte bad om ursäkt.
>>
>>53434208
Talade som en jävla invandrare så skulle hålla mig undan favä.
>>
>>53434164
Vore sorgligare om folk inte längre vågade göra närmanden alls. Vilket ju är vad som händer om alla börjar associera minsta klumpighet med ofredande.
>>
File: 1431024761304.jpg (69 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431024761304.jpg
69 KB, 640x1136
>>
>>53433994
>>53434243
Nämn en anledning varför vi ska ha kvar raser
>>
File: 1441568198694.jpg (62 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441568198694.jpg
62 KB, 640x1136
>>
>>53434242
Ålrajt. Då är du typ KA:are eller KB:are eller TBI:are eller nåt va?
>>
>>53434256
alfa
l
f
a
>>
File: 1441319338216.jpg (65 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441319338216.jpg
65 KB, 640x1136
>>
>>53434256
fast spark på knät är ju lite overkill. kan få problem för resten av livet med ett trasigt knä.
>>
>>53434297
Naturen skapade inte träd, buskar, örter och gräs för att en art skulle komma från dem utan snarare för att varje art skall existera för sig själv. Likt ett träd växer tillsammans från liknande rötter växer en nation som en levande helhet. Hur som helst, blir det till ett och är som starkast i sin individualitet. Allting som är av hans blod tillhör det individuella.

De olika nationaliteterna är de största och mest storslagna skapelserna av naturen på denna jord. Det finns inget etablissemang i världen, inget parti och ingen kyrka som har rätt att göra alla människor lika eller att bestjäla dem på ens den minsta delen av deras rasliga individualitet.
>>
>>53434303
bioteknik favä

vet inte vad de där termerna syftar på
>>
>Senaste gången en arab öppet tafsade på en tjejkompis gav hon honom en örfil och jag satte en klackspark på knät på honom när han inte bad om ursäkt.
>>
>>53434355
Vem fan bryr sig om en invandrare?
>>
File: 13546577675.jpg (6 KB, 199x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13546577675.jpg
6 KB, 199x188
>seriöst bygga upp någon "m-men vi vita killar är snälla och inte gör något sådant"-image för att få rädda brudarna

Detta är vad kvinnorna vill ha. De verkar inte så upprörda över det.
>>
File: 1436810716784.jpg (62 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436810716784.jpg
62 KB, 640x1136
Hur vill du ha din nations ungdom fám?
>>
>>53434118
man Jodel blir rödpillat
>>
>>53434356
>Naturen skapade inte träd, buskar, örter och gräs för att en art skulle komma från dem utan snarare för att varje art skall existera för sig själv
herregud håll käften din jävla cp-apa
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
Ett parti shack är som en svärdstrid
Du måste tänk först innan du rör dig
Paddastilen är oerhört stark och immun mot alla sorters vapen
När den används korrekt är den näst intill oslagbar
>>
>>53434371
När jag pluggade stod de förkortningarna för kemisk analysteknik, kemisk biologi och teknisk biologi. Tre olika populära biokemi-program.
>>
Hoppas att Martina slipper bli tafsad på av äckliga babbar
>>
>>53434297
Nämn en anledning varför vi inte ska ha det. Du behöver ju inte utrota hela vårt folk bara för att du är så skadad att du inte längre har någon självbevarelsedrift.
>>
>>53434419
hon låter det nog ske
>>
>>53434394
Haha aa nä vi är hårda grabbar, brukar själv slita i kvinnors kjolar och skrika "svennehora" i hennes ansikte. Som en riktigt man ska göra.
>>
>>53434391
Man borde väl bry sig om att själv slippa hamna i fängelse för misshandel..?
>>
>>53434421
Bättre immunförsvar och rasismen minskar, ett bättre samhälle helt enkelt?
>>
>>53434419
Det är nog snarare hon som tafsar på araberna och ber om deras stor bruna i hennes trånga hål
>>
>>53434419
ayy så fort jag hittar henne len
>>
>>53434355
Bättre det än tjejer som direkt siktar på skrevet för minsta lilla väl?
>>
>>53434355
Jag var full och jag var förbannad. Den sparken var allt jag gjorde sedan gick de.
>>
>>53434462
Absolut inget av det där var vad jag skrev.

Det är patetiskt att sitta och försöka övertala dessa kvinnor att vi är bättre när de inte ens bryr sig.
>>
>>53434469
Man får väl hoppas att babben inte kan hitta en tolk i tid och att det rinner polisen mellan händerna.
>>
>– De flesta hade annan bakgrund än etnisk svensk. Men det var unga svenska killar också, säger hon.
>– Men oavsett var förövarna kommer ifrån handlar det om män som angriper kvinnor, det är vad det ska handla om.
>>
>>53434419
Vem?
>>
Vill bara påpeka att det inte finns några eviga naturlagar
>>
>dkn saffranstorsk

Vad lagade era föräldrar åt er idag? :3
>>
>>53434549
Martina
>>
>>53434532
Haha nä så klart, vi borde allt visa dem vad vi kan göra. Ska fan ta hela mitt gäng och hitta någon ensam stackare och visa henne hur svenskar gör det. Haha åh ja allah är stor.
>>
>>53434571
Jag lagar min egna mat då jag inte bor hemma.
>>
>>53434510
Det gör inte de flesta tjejer. Du kan kanske få en örfil max om du är riktigt dräggig.
>>
>>53434551
Se det mer som fysikens lagar
>>
>>53434571
Jag beställde snabbmat (pizza) som en vuxen
>>
File: 14504359554.jpg (314 KB, 1120x1284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14504359554.jpg
314 KB, 1120x1284
>>53434571
Absolut ingenting.

Jag är ensam. Ingen fv att laga mat till, med eller som lagar mat åt mig.
>>
>>53434582
Vem? Bild? Vad gör hon?
>>
>>53434470
Och vips så kommer en ny sjukdom som utrotar hela mänskligheten eftersom alla var exakt lika. Bra jobbat. En grå generisk sörja utan ursprung, kultur och historia. Ett folk som inte vet något annat än masskultur och kommersialism. Fy fan vilken mardröm.

Rasism är överlevnadsinstinkt på gruppnivå och kommer aldrig att försvinna så länge vi fortfarande är människor. Om det är diskriminering du ogillar så borde du sträva efter etniskt homogena samhällen där varje land och folk respekterar sina grannar.
>>
>>53434571
Jag lagade lövbiff, gräddsås och fusilli åt min gravida fv i min lägenhet
>>
>det är ett om jag hade varit där då hade jag dödat varenda babbe t.Conny klibbaren avsnitt
>>
>Lasse på Vem Vet Mest just nu


100% charm favä
>>
>dkn man aldrig blivit slagen av en flicka
>>
>>53434584
Återigen, absolut inget av det där var vad jag skrev.
>>
>>53434676
Så ska en kvinna fan se ut.
>>
>>53434539
>na kommer ifrån handlar det om män som angriper kvinnor, det är vad det ska handla om.
Det är ju människor som angriper andra människor? ? ?
>>
>>53434656
>blablabla /pol/jagjagsvar
ok ha det så kul med att "rädda din ras" genom att sätta upp klibbor Anton :)
>>
>>53434676
>>53434710
>hon kommer aldrig brotta ner dig och tvinga dig att sniffa hennes svettiga armhålor
>>
>>53434722
>antyder att män inte är undermänniskor och kvinnor springer den här skiten
>>
>>53434747
nämen shit va kåt jag blev nu asså donken ingen fv grabbar xD
>>
File: 1449581753660.jpg (47 KB, 622x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449581753660.jpg
47 KB, 622x622
>>53434676
De brukar inte vara så starka favä
>>
>>53434656
>Ett folk som inte vet något annat än masskultur och kommersialism. Fy fan vilken mardröm.
Det här har väldigt lite med invandring att göra dock. Globaliseringen är oundivklig
>>
File: 1322784999001.jpg (65 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322784999001.jpg
65 KB, 645x773
>>53434747
>>
>>53434742
>antyder att jag är stormbög bara för att jag inte vill att alla etniciteter ska försvinna
Bara ta ditt liv.
>>
>>53434676
>dkn har våldsamt knuffat en kvinna

Har aldrig känt mig mer kraftfull favä. Det skulle vara kul att slå någon med full kraft en gång bara för att se hur överlägsen man egentligen är
>>
>>53434747
>tvinga
Varför skulle hon behöva göra det? Jag är knappast ovillig.
>>
>>53434670
>vänstertjejen får alla lätta frågor

RIGGAT
>>
>>53434811
Det är ju det här jag menar när jag säger att män är problemet och inte etnicitet.
>>
File: 14254424355.jpg (51 KB, 458x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14254424355.jpg
51 KB, 458x430
>>53434667
>dkn är ingen som stoppade Jones från hans senaste fight

Dumma Ryssland. Man skulle ju kunna tro att kommentatorsjobbet skulle hjälpa lite att komma över karriärens riktiga slut.
>>
>>53434812
det blir hetare så
>>
>>53434876
>dkn ingen jimmievän
>>
>>53434827
Men kan du inte grina lite mer, arge unge man.
>>
File: 1451696620888.webm (1 MB, 340x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451696620888.webm
1 MB, 340x340
>>53434355
>muh knäskada
>>
>>53434811
>Har aldrig känt mig mer kraftfull favä. Det skulle vara kul att slå någon med full kraft en gång bara för att se hur överlägsen man egentligen är
>>
File: B-Hop.jpg (47 KB, 475x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B-Hop.jpg
47 KB, 475x594
>>53434876
För mycket hjärta mannen. Alla kan inte vara Hopkins.
>>
>>53434850
Jag knuffade henne för att hon gick till attack mot mig först. Att slå en kvinna är bara en fantasi jag har, det är inget som jag faktiskt kommer göra om jag inte hamnar i en väldigt specifik situation. Chilla Axel
>>
>>53434915
håll käften
>>
File: 1423243334234.webm (249 KB, 292x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423243334234.webm
249 KB, 292x298
>>53434827
Det är alltid så.

Inte vänstervinklingen men man märker verkligen hur vissa får helt sjukt svåra frågor medan andra får typ "haha vad är Norges huvudstad, Oslo eller Göteborg?"
>>
>>53434915
Ok Axel ))))
>>
>>53434676
>var jag
>bråka med en sötpaj
>fullkomligt demolerar hennes argument
>hon får för sig att ge mig en örfil
>high-fivar handen hon ska slå mig med
>höjer andra armen
>jag high-fivar den också
>vi börjar instinktivt köra den där klapp-leken man körde på lågstadiet
>hon börjar asgarva
>klappar min höft mot hennes rumpa senare på kvällen

Bra fest
>>
söt
paj
er
>>
>>53434963
Hur hamnade du ens i en sådan situation?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tlpdD7wIYaw
>>
>>53434915
Oooh, matriark-tanta som försöker komma åt kåtknappen.
>>
>>53434959
>hjärta

Snarare nog att han inte riktigt kan fylla tomrummet som boxningen lämnar när karriären är över.
>>
>>53434985
>inte bara lappa till henne i självförsvar så hon flyger ned på golvet
Vitknekt
>>
File: ZHySj0w.png (395 KB, 622x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZHySj0w.png
395 KB, 622x484
PÅMINNELSE OM ATT DN LÄGGER SKULDEN PÅ POLISEN TROTS ATT DE KÄNDE TILL ÖVERGREPPEN KORT EFTER DE HÄNDE MEN LÄT BLI ATT RAPPORTERA

http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

FUNKTIONÄR PÅ "WE ARE STHLM"-FESTIVALEN BEKRÄFTAR

http://www.deogan.com/2016/01/11/skuldansvar/
>>
Vill ni bli arga?
Ja det vill ni.
http://www.expressen.se/debatt/svenska-man-har-inte-battre-kvinnosyn/
>>
>>53434992
Photoshoppad?
>>
>>53434992
>dkn en vacker pojke aldrig kommer att rånbögmörda mig sexuellt
>>
Ska nog göra pepparkaksgrissinis
>>
File: 141543577785.jpg (27 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141543577785.jpg
27 KB, 480x480
>>53435031
>man judens magi fungerar och hwn kommer undan med det och det finns inget vi kan göra åt saken utan att bara kolla på och bli frustrerade
>>
>>53435044
Nej
>>
>>53435001
Jag var på krogen, hon började anklaga mig för att ha dansat alldeles för tätt inpå henne och tafsat. Hon blev argare och argare ju mer jag förneka det, tills hon började slå mig. Jag svarade med att knuffa henne rakt in i bardisken lel
>>
>Sweden
>Not the cucks of Europe

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6342236
>>
File: B-Hop1.jpg (408 KB, 1920x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B-Hop1.jpg
408 KB, 1920x1152
>>53435027
Antagligen det med
>>
>>53435065
Tror du att du skulle kunna begå ett sexualbrott mot en kvinna även fast du är etniskt svensk? Du är ju trots allt man.
>>
File: image.jpg (37 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
37 KB, 323x454
>>53435030
Stolt beskyddare av de svaga, favä

Vik hädan, du mörkrets riddare
>>
File: 1452474565427.jpg (25 KB, 332x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474565427.jpg
25 KB, 332x332
Susanne en sötpaj favä, trots att hon har mansröst
>>
>>53435111
>va norsk
>komma in i sverigetråden
>prata engelska
Sug och svälj.
>>
>>53435079
Vi kan alltid titta på och skratta åt spektaklet och se det som om det vore en sjuk teater. Vilket det ju faktiskt är.
>>
>>53435110
Tror inte att du är svensk favä
>>
>>53435110
Neger, Blatte, Conny? Välj en.
>>
>>53435001
Va? Inte anon men folk får damp på fel personer hela tiden. När jag gick i gymnasiet så började två tjejer bråka och när vi andra i klassen försökte gå imellan så började en av tjejerna dra en kille i håret så det började blöda.
>>
>>53435122

Jag måste nog ha någon konstig mutation då jag som ung vit svensk man aldrig någonsin skulle få för mig att begå ett brott, speciellt inte sexuella sådana.
>>
>>53435057
jvdk
>>53435053
möjligt favä
>>
>>53435031
Vår media suger, det vet alla. Men polisen ska vara OPOLITISK. Det de gjorde är det absolut mest vedervärdiga jag någonsin sett - och nu ser vi vad denna institution står för, och jag kommer aldrig att lita på dem igen.
>>
>>53435155
Ja, en solid sjua.
>>
>>53435188
>>53435200
t. vitknektar
Det är inget fel med att knuffa kvinnor
>>
vill se nästa opinionsundersökning nu efter dngate favä
>>
>>53435203
Jag är inte en manskulting så kvinnor försöker inte slå mig eller hålla på.
>>
File: choke me sir.jpg (107 KB, 1280x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
choke me sir.jpg
107 KB, 1280x754
>>53435057
>>
>>53435111
>Skriva på engelska

Vad är det för fel på dig, Kaj
>>
>>53435217
Säker på att du inte är någon konstig modern kastrat?
>>
>>53435217
Nåt skit i dricksvattnet och baby-vitaminerna som gör dig psykosocialt till en kvinna och en uppfostran fylld av anti-vålds-propaganda kanske.
>>
Var går gränsen för självförsvar egentligen, får man slå sönder näsan på en kvinna om hon attackerar en med knytnävsslag?
>>
>>53435252
Jag är allt annat än vitknekt. Du ger bara ett krypigt intryck mann1.
>>
>>53435239
Åtta favä, roscuckis

Fick mig att tänka på en snyggare Jennifer Lawrence favä
>>
>>53435259
>dngate
Den tigs ju ihjäl. Precis som de undviker och bagatelliserar Köln, fast ännu mer nu när det är svenska nyheter.
>>
>>53435306
>dkn ingen stark fv som kan försvara sig själv
>>
>>53435252
Inte per se, men måste du vara en sån jävla blatte och gnida dig mot tjejer på krogen? Visst tjejer går till krogen för att knulla, men de vill uppenbarligen inte knulla med dig.
>>
File: varys.jpg (416 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varys.jpg
416 KB, 1920x1080
>>53435284

Hade gärna varit det om jag blev som herr Blackfyre.
>>
>>53435166
You wouldn't be able to comprehend a such an intricate and advanced language, Åke.
>>
>>53435306
Du får värja dig själv så gott du kan men något annat är förbjudet.
>>
>>53435312
För att jag försvarade mig? Det kanske framstår som krypigt i text, men jag kan lova dig att själva händelsen inte var det
>>
>>53435306
Enligt lagen proportionellt våld. Lagen är dock en jävligt teoretisk text. De gånger jag varit tvungen att försvara mig själv har jag matat tills motståndaren tar en siesta på backen.
>>
>>53435327
Ganska lik faktiskt. Tänkte inte på det just då.

Smart, ambitiös, sötpaj och hundägare. Topp kap desu.
>>
>>53435347
>dkn ingen jämnstark fv att slåss och brottas med
>>
ALLA KILLAR
>>
>>53435301

Kan nog vara så.

Ska vi ut på en runda klibbning i natt och informera det svenska folket om östrogenet i dricksvattnet? Hell seger!
>>
>>53435364
Öh, jo. Speciellt när ni går mot nynorsk.

>>53435362
Blackfyre jävla skitar
>>
>>53435306
>får man slå sönder näsan på en kvinna om hon attackerar en med knytnävsslag

Ja

#jämställdhet

>>53435259
Berättade för mina föräldrar om hur DN hade fått tips men också hade valt att inte rapportera händelsen, de hade ingen aning favä

Folk som inte besöker alternativ media eller reddit/tillbakablixt osv vet inte om det
>>
>>53435332
skiter i om dn lyckades fly favä, att polisen inte berättade sanningen för de inte ville gynna SD är nog för elden
>>
>>53435380
Nej hela sättet du skriver på och liksom att du utelämnar mycket detaljer. Något står inte rätt till.
>>
>>53435410
skaffa pv.
>>
>>53435306
Om hon slår dig med knytnäve rätt i fejjan är fan lite disciplinärt smisk på rumpan helt ok favä.
>>
>>53435355
Visst är det blattigt beteende att göra det, men om du hade läst min text så skulle du se att det var hon som anklagade mig för det. Jag gjorde det aldrig din pantade nolla, hon misstog mig för någon annan
>>
>>53435410
Det här är fan en känsla jag inte visste att jag hade inom mig. Tack för det, anon. En jämnstark fv. Det vore något. När man väl tröttat ut varandra så kan man fira med en proteinshake och ett tröttsamt knull.
>>
hur vågar svt fråga om det har med etnicitet att göra?
>>
>>53435430
Men för få kommer få reda på att det ens hänt.
>>
>>53435476
vassågo anon
>>
>>53435430
Precis. De vet att deras jobb att hålla ordning troligtvis kunde bli skitmycket svårare om folk fick reda på och reagerade på sanningen.
>>
>>53435355
>t. oskuld
>>
>>53435480
Lyssnade du inte? Det har inget med etnicitet att göra, det har med patriarkatet att göra.
>>
Har DN gett någon kommentar?

Har någon tidning rapporterat detta utöver den alternativa median som länkas här?
>>
>>53435480
nvm
>>
>>53435430
Det jag inte fattar är varför i helvete man bara berättar om sådan skit när det händer. ALLA mörkläggningar har en tendens att komma upp till ytan senare. Verkligen alla. Ju längre tid som gått desto värre är det.
>>
>>53435519
>t.mdongo
>>
>>53435523
Nej det är total mörkläggning.
>>
File: drake6.png (199 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drake6.png
199 KB, 800x600
>>53435523
>sketmada mig
>>
>>53435530
hur vet du du det? du vet ju inte hur mycket som inte kommit upp
>>
File: maxresdefault.jpg (108 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
108 KB, 1920x1080
>>53435426
Det tog typ 10 timmar från när Nyheter Idag-texten kom ut tills DN, Aftonbladet och Expressen kom ut med en samlad attack där de kasta polisen under bussen utan att nämna att DN visste om detta i 5-6 månader.

Helt magiskt hur vi alla bevittnade det och såg det hända rakt under våra näsor.
>>
>>53435523
>Har DN gett någon kommentar?

De är ju i full damage control mode med "klargöranden" och "dementeringar" på engelska för att WSJ och Washington post callat dem på deras bullshit.
>>
>>53435530
Grejen är väl det att sånt här beteende från polisens håll inte sågs som något ovanligt vid rapporterandets tidspunkt.

Alltså att polisen är så van vid att mörka såna här saker att ingen ifrågasätter eller tänker på det. Det är bara rader i ett exceldokument.
>>
>>53435044
blir inte arg för jag var beredd på sådana artiklar.
>>
>>53435624
>och Washington post callat dem på deras bullshit.

Detta har jag missat. Jag har bara sett engelska länkar där det står att det var DN som uppmärksammade polisens mörkning.
>>
File: 1444161068358.jpg (218 KB, 677x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444161068358.jpg
218 KB, 677x716
http://unvis.it/http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-vagade-ingen-tala-oppet-om-flyktingkrisen/

>Därför vågade ingen tala öppet om flyktingkrisen

>Det finns stunder då lögnen är så stor, den allmänna opinionen så övermäktig och trycket så entydigt att många människor, ibland en hel nation, dras med. Man säger och gör obegripliga saker. Först efteråt, när allt är över, frågar sig många: ”hur kunde vi?”

>Att politiken svängde är en sak. Men att andra svängde är också intressant. Aftonbladet slutade pusha för kampanjen ”Vi gillar olika”. Henrik Arnstad, Gellert Tamas, Jonas Hassen Khemiri, America Vera-Zavala och andra debattörer skrev inte så många fler artiklar. Alla dessa människor som i går såg fascismen närma sig blev nu tysta. Nu när Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjort mer än SD vågat hoppas – då sade de inget. Tycker de inte att läget är alarmerande längre? Var är alla kändisar? Protestartiklar? Var är insamlingsgalorna nu? Pengarna behövs ännu mer nu när man i praktiken har stängt gränser. Om flyktingarna var värda att försvaras i går, hur kan de sluta vara det i dag?
>>
>dkn bonnierjuden är så mäktig att hen kan kasta en hel statlig organisation framför bussen
blev smått rödpillad favä
>>
>>53435628
Ledningen inom polisen är problemet. De är ofta partibärande sosseäckel som tycker sånt här är ok. Den vanliga ordningspolisen är typ en stormande moderat i stil med vår egna "moderatextremistanon".
>>
>>53435621
Peter ser lite läskig ut på den där bilden.
>>
>>53435044
VAD I SJÄLVASTE HELVETE!
Landet är så jävla skjut.
>>
>>53435729
>skylla på socialdemokratin när alliansen cuckade landet hårdare när det gäller invandringen
>>
Någon annan här som har total apati när det kommer till politik?
>>
>>53435748
Om toppen av en organisation är rutten så infekterar det resten av kroppen.
>>
>>53435417
Att östrogen inte kan renas i vattenverket är ingen jävla konspirationsteori. Bara för att stormbögarna säger något så betyder det inte att det är en lögn.
>>
>>53435789
>Hårdare
Tror du menar LIKA hårt.
SD
D
>>
>>53435809
aa jag låtsas vara upprörd och arg men älskar åkturen egentligen
>>
File: 1450139014717.jpg (6 KB, 249x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450139014717.jpg
6 KB, 249x250
>>53435306
Om någon attackerar dig är det din rätt att göra vad fan du vill med den personen. Din rätt till självförsvar står över alla lagar i världen.

Det är ALLTID rätt att försvara sig. Ibland är det lagligt.
>>
>>53435820
Om man inte kokar sitt vatten i dagens Sverige så förtjänar man att bli utbytt.
>>
File: 1452205591258.jpg (139 KB, 589x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205591258.jpg
139 KB, 589x777
>>53435809
Jag är en spirituell aristokrat
>>
File: 1442499891101.jpg (28 KB, 288x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442499891101.jpg
28 KB, 288x401
Kan inte skiten bara få ett slut? Orkar inte med det här längre. Orkar verkligen inte. Om Sveriges ns-version av ISIS kom förbi och sa "här har du akfemman och hakkorsarmbindeln" skulle jag vara först ut i striden favä

orkar bara inte
>>
>>53435820
Detta favä. Men stormbögarna tror nog dock att detta är en del av någon ond judisk plan.
>>
>>53435817
Jag kommer ha ett par mycket intressanta diskussioner efter nyårshelgerna med några vänner som verkar inom rättsväsendet. Jag ska fråga dem vad de tycker att man ska göra.
>>
>>53435899
Eller så kan du söka skydd i svenskreservat Anons Bunker
>>
>>53436026
Dör hellre i raskriget än i bunkeranons bunker.
>>
File: trump_onion.png (230 KB, 500x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump_onion.png
230 KB, 500x427
https://www.uppercut.se/kille/underklader/
>ska köpa kallingar
>gå in och se detta på första sidan

När ska LGBTQ-lobbyn sluta pusha sin agenda?
När Trump blir kejsare?
>>
>>53436026
Bunkeranon har redan haft en kvinna på besök där. Polisen blev inte så glada.
>>
>>53436065
Skyll dig själv. Bunkern verkar topp mys
>>
>>53435880
>tro att det är så lätt att ta bort det från vattnet
Men du
>>
>>53436065
Du är medveten om att Sveriges kvinnor kommer att stå på blattarnas sida.

I varje fall 95% av dem.
>>
File: 999766GGN.jpg (79 KB, 500x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
999766GGN.jpg
79 KB, 500x502
https://twitter.com/ChangFrick/status/686575204550742016

>När kommer "rond 2"?
>Den kommer. Men ha tålamod. Nu ska polisskandalen få brisera klart.

C H A N G
H
A
N
G
>>
>>53436097
>antyder att jag inte har ett eget destillationskit
>>
File: SÖTPAJ.jpg (982 KB, 1562x2040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SÖTPAJ.jpg
982 KB, 1562x2040
HELL BERNIE 2016 FAVÄ!
>>
>>53436120
>95% av dem

Lugna dig
>>
>>53435809
Har börjat se det som underhållning och lärt mig att njuta av lite av trigger-skadeglädjen i alla bisarra utspel.
>>
>>53436097
>
>>
>sparar den godaste ölen till sist

popcorn snart
sen poppar jag den
>>
>>53436155
Som jag sa; det GÅR INTE att ta bort från vattnet.
>>
>>53436169
Titta dig omkring, våra största ideologiska fiender är inte blattarna, utan de Svenska kvinnor (Nästan alla) som förvarar dem utan vilopaus.

Raskriget kommer bli ensamt för vita män kamrat.
>>
>>53436225
Jo det gör det.
>>
File: 1451431980304.jpg (48 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451431980304.jpg
48 KB, 499x499
>>53436120
Bra, då behöver man inte dö oskuld heller.
>>
>>53436078
vissa jockstraps är söta favä
>>
>>53435874
Fast då är det ett litet problem med vad som uppfattas som ett angrepp. En del paranoida personer kan ha blivit inlärda till att tolka precis vad som helst som ett personligt angrepp. Ska de få lov att göra vad som helst då?
>>
>>53436237
>antyder att vi inte kommer hitta kärleken på slagfältet med våra vita bröder
>>
File: 4234234.gif (1 MB, 500x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4234234.gif
1 MB, 500x290
>>53436130
>Den kommer
>>
>>53436237
Du har rätt, men till och med andelen kvinnor som sympatiserar med Sverigedemokraterna ligger på ~15%

Du behöver inte måla upp hyperboler när verkligheten är skit som den är
>>
>>53436163
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_4aa8vhXw
>>
File: 1382897231514.png (200 KB, 234x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382897231514.png
200 KB, 234x320
>>53436078
>inte vilja ha en sexig jockstrap
>>
File: vc7mJOv.png (884 KB, 1004x929) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vc7mJOv.png
884 KB, 1004x929
>>53436130
>>
File: 478237482.png (413 KB, 678x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
478237482.png
413 KB, 678x656
>Råneborg

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/personranen-okar-kraftigt
>>
hei hvor er BBCene i dag??
>>
>>53436291
Nej, det kommer ni inte.
Den enormt stora majoriteten av Sveriges kvinnor är helt enkelt inte där vi är rent politiskt.

Finns en anledning till att Jimmie är den partiledare flest män litar på - och den partiledare som kvinnor litar minst på.

Nej, fy fan svenska flicka.
>>
>>53436420
Fan är det här för surputt?
>>
File: 1451933031452.jpg (56 KB, 550x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451933031452.jpg
56 KB, 550x960
>>53436367
>Jeb Cuck

lel
>>
71 000 ""elever"" kom till Sverige under 2015.

t. kollar på rapport
>>
>>53436452
Fan pratar du om? Jag menar ju bögkärlek din fittidiot hanrejkuk.
>>
>>53436367
BESLAGTA DERAS KÅTINGAR.
>>
>>53436314
Det är inte att dra saker till det extrema. Det är konkret fakta, den stora majoriteten av Sveriges kvinnor har inget intresse i ett ''hålla Sverige svenskt'' och i vilken konflikt som än skulle uppstå så skulle vi ses som de onda.

För låt oss inte låtsas att svenska kvinnor ser sig själva som en förtryckt minoritet, och de kommer ställa sig med de andra förtryckta minoriteterna för att krossa patriarkatet.
>>
>>53436435
> december inträffade 32 personrån, vilket är dubbelt så många som samma period för två år sen. Ännu värre blir det om man tittar på januaris första tio dagar, där har antalet personrån ökat från 7 förra året till 17 i år.

Varför kan inte vita män sluta vara såna grisar
>>
>>53436527
Du har rätt, men projicera mindre

Dessutom blir du natalist ganska omgående i strid
>>
File: image.jpg (97 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
97 KB, 900x600
>dkn tenta om 36 timmar
>dkn måste få högsta betyg på den
>dkn det fortfarande finns massvis som jag borde lära mig utantill
>dkn omtentan först är i juni
>>
File: 1421186149138.jpg (6 KB, 207x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421186149138.jpg
6 KB, 207x183
>>53436435
>Polisen har ännu ingen förklaring
undrar vad det beror på
>>
>>53435847
Detta favä.
>>
>>53436458
Tycker mig ana en viss dold munterhet där ändå.
>>
>>53436527
Jaha! Nåja, spartanerna sägs ju ha knullat pojkar så en mäktig krigare som dig lär säkerligen hitta något att få ut sina frustrationer över.
>>
>>53436584
Står dock i flera GP-artiklar att förövarna är marockanska gatubarn
>>
>>53436577
Anon, du gick precis från "95%" till "den stora majoriteten"
>>
>>53436651
>gatubarn
Säkert den vite mannen som använder oskyldiga små pojkar för att utföra brott åt dem
>>
>>53436636
Men så klart, han har bara en liten nedstämd uppsyn i allmänhet. Ser nästan ut som en pojkspoling som gjort ett busstreck.
>>
File: 1451871741452.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451871741452.jpg
93 KB, 620x670
>>53436435
>Polisen har ännu ingen förklaring till vad som ligger bakom ökningen

Denna circus är hysterisk favä
>>
>>53436527
enda jämställda kärleken favä
>>
>>53436681
Nej, jag skulle fortfarande hävda att det är 95%, för 5% är vad SD fick i förra valet. Dina Sifoundersökningar är inte praxis.
>>
>>53436435
>polisen har ingen förklaring

Keke

Tyvärr tror jag polisen skjuter sig själv i foten när de undanhåller sån här information. Tror folk har ett behov av ärlighet från ordningsmakten själv.
>>
>>53436577
Feminismen som skulle sätta kvinnorna fria används istället för att göda ett evigt underlägsenhetskomplex som i själva verket gör de ännu räddare och lättinledda på offermentalitet.

Fy fan vad sorgligt.
>>
>>53436248
Om inte statliga reningsverk kan göra det, hur fan kan då du som privatperson göra det?
>>
>>53436435
>Polisen har ännu ingen förklaring
hur kan de och journalisten oironiskt säga det?
>>
File: blanda upp 3.gif (2 MB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blanda upp 3.gif
2 MB, 400x200
vackert :3
>>
>>53436734
Du inser väl att bara för att någon inte röstar på SD så hatar de inte vita män? De har bara inte vaknat upp än
>>
File: 14344323464.jpg (45 KB, 599x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14344323464.jpg
45 KB, 599x576
>>53436130
Ska bli roligt att se vad för tricks Peter har i rockärmen som svar för rond 2.
>>
>>53436781
För att statliga reningsverk renar genom destillation.
>>
>>53436727
fan va röd han är
>>
>>53436603
Vad pluggar du senpai?
>>
>http://www.politico.eu/article/europes-man-problem/

>The resulting ratio is astonishing: These calculations suggest that as of the end of 2015, there were 123 16- and 17-year-old boys in Sweden for every 100 girls of that age.

Det går snabbt nu. 123 pojkar på 100 flickor. De 23 pojkarna är babbar.

Folk kommer tvingas att vara singlar eller försöka med en betydligt högre konkurrens om kvinnorna.
>dkn man vet att man inte är god nog för några kvinnor så man kommr att bli utan
;__;
>>
File: image.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 912x905
>>53436760
>kvinnor med ansvar för att ha fasta principer
>>
>>53436799
Det är fan så vacker att man vill gråta.
>>
File: Reinhard.jpg (47 KB, 449x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Reinhard.jpg
47 KB, 449x305
>>53436435
>dkn ingen Kaiser
>>
https://www.youtube.com/results?search_query=black+guy
dkn
>>
File: Gina.png (657 KB, 1066x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gina.png
657 KB, 1066x964
>>53436898
b-betyder det att det sitter en massa ensamma ökenfröknar i deras hemländer å väntar på oss?!
>>
File: kisses.jpg (86 KB, 500x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kisses.jpg
86 KB, 500x543
>>53436886
han rodnar ju f1 sött
>>
>tmn elden tilltar

Kebabslakt snart!
>>
>>53436842
Nej, de kanske inte hatar oss, men de gillar oss mindre än män som de ser som offer, precis som de ser sig själva.

Om du tror att en svensk kvinna som röstar på något av vänsterpartierna skulle välja dig före o-privilegierade Mehmet så har du en obehaglig överraskning framför dig.
>>
File: 1452187846422.jpg (438 KB, 1200x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187846422.jpg
438 KB, 1200x1714
>dkn ingen kaffefv
>>
>>53436928
Känner du ibland
>dkn inget ariskt galaktiskt rymdfartsimperium
?
>>
>>53436934
Nej, de såldes till ett harem så att Muhammed skulle ha råd med resan
>>
>>53436963
länka
>>
>>53436934
Nej, de har polygami där sååå...
>>
File: 1452465309846.png (27 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452465309846.png
27 KB, 800x800
>>53436967
Ja, ibland förekommer de känslorna
>>
>>53436435

Tryggare än någonsin.
>>
>>53436963
Vafan man ser ju bröstvårtan.
>>
File: 15435567888.webm (292 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15435567888.webm
292 KB, 512x384
>>53436435
>Polisen har ännu ingen förklaring till vad som ligger bakom
>>
>>53436967
Det finns kineser i ditt galaktiska imperium.
>>
File: 20160111_200547.jpg (2 MB, 5312x2988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160111_200547.jpg
2 MB, 5312x2988
>dkn tjocka traktorpojkar på ettan nu

Kan ju vara ett av Sveriges mest komiska program
>>
>>53436996
Bara söka på pandan
>>
>>53436963
>>53437018

RADERA DETTA
>>
>>53437026
Nej det gör det inte, det finns dock kineser bland de fria allianskekarna. Var det som du menade din jävla plebej?
>>
>>53436967
>>53436928
>dkn ingen hundratusenårig rymd-civilisation med sådan förfining att en individ av det orörbara kastet är av finare material än kungar och filosofer från förr
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53437026
Kineser och Japaner är arier
>>
>>53436957
>dkn ingen osäker rabiat vänster-fv

Ganska lugnt o skönt, faktiskt.
>>
File: 14349015564010.gif (997 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14349015564010.gif
997 KB, 500x700
>>53436504
Kul för varje klass att få tillökning.
>>
File: 666_KB.jpg (641 KB, 1172x1592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
666_KB.jpg
641 KB, 1172x1592
>>53437065
Hehe mm
>>
File: Kaffepaj.jpg (169 KB, 624x987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kaffepaj.jpg
169 KB, 624x987
>>53436963
jvdk
>>
File: Enraged.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Enraged.jpg
68 KB, 700x700
>>53436989
>>53437001
så orättvist!!!!
>>
>>53437084
>Japaner
ja
>Kinseser
nej
>>
>>53437022
Ser jag fel eller är det inte en av skådisarna i 70-tals showen?
>>
>>53437144
Dubbletter bekräftar.
>>
>>53437095
Jag skulle seriöst hatknulla, slå med flat hand, örfila och spruta i ögonen på en jävla vänsterbrud. Fan vad jag hatar dem.
>>
File: 1452297059911.png (276 KB, 444x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297059911.png
276 KB, 444x602
>>53437136
Hon är ju ful
>>
>>53437145
Det är ju Hyde i 70-show.
>>
>>53437074
Den enda rymdcivilisation jag känner till har förfining av det här slaget, kättare
>>
>>53436890
Jurist (helvetes) programmet

Hade varit okej om det inte var så stor press att få högsta betyg på varje tenta för att ha någon chans efter studierna
>>
>>53437180
Du är ful
>>
File: pe.jpg (71 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pe.jpg
71 KB, 540x720
>>53437178
>dkn inte en vänsterbrud
>>
>>53437237
>dkn civilingenjör med medelbetyg kring D
>>
>>53437074
Jag vill så gärna veta den känslan. Hade kopplat bort min hjärna från denna verklighet om jag kunnat leva i denna.
>>
>>53437237
bjuder du alla i tråden på en shot när du tjänar 50 papp i månaden?
>>
File: 1451707314562.jpg (317 KB, 933x1025) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451707314562.jpg
317 KB, 933x1025
>>53437237
Plugga ett riktigt program senpaitachi desu
>>53437247
Du ja
>>
File: kristinkreukbeauty.jpg (73 KB, 1600x982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristinkreukbeauty.jpg
73 KB, 1600x982
>>53437144
Kina hade ju en sofistikerad kultur långt långt före väst
>>
>>53437237
Så är det. Man ska pressas tills man blir ett lydigt litet verktyg som är döskraj för att bli arbetslös. Därför världen ser ut som den gör.
>>
>>53437265
Vilken ovanlig groda.
>>
>>53437322
TA BORT DET HÄR BREVET
>>
>MaSsan
Varför är asiater så patetiska?

https://www.youtube.com/watch?v=v4mZ-8yieBo
>>
>>53437266
>dkn medelbetyg B
>>
File: 1452018038452.jpg (142 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452018038452.jpg
142 KB, 800x800
>>53437178
Jag vill utföra röv till mun på en vänsterslyna favä
>>
File: blue princess1.jpg (45 KB, 600x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blue princess1.jpg
45 KB, 600x411
>>53437322

Gör knappast dagens Kina eller kineser mer attraktiva, minus en person.
>>
>>53437322
Visst är hon kvarting?
>>
>>53437180
Finlandsanon?
>>
>>53437322
>sofistikerad kultur
ändå blev de knulade av bokstavliga stenåldersmänniskor på hästar som inte ens hade ett koncept om belägringskrigsföring
>>
File: 1437233152222.png (593 KB, 950x1335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437233152222.png
593 KB, 950x1335
>>53437322
>dkn ingen kinesfv
>>
>>53437266
>>53437373

>dkn Sverige har blivit såpass anglicuckat att vi kopierat amerikanska betygsskalor.

och inte ens har jag lite öl hemma att sörja med.
>>
>>53437178
>t. Albin Sverkersson
>>
>>53437444
>prata i såna här respektlösa termer om den mongoliska härden
Snälla någon...
>>
File: 1452467701407.jpg (56 KB, 580x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452467701407.jpg
56 KB, 580x516
>>53437444
>som inte ens hade ett koncept om belägringskrigsföring

Det här är bete
>>
File: best.jpg (141 KB, 869x1394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
best.jpg
141 KB, 869x1394
>>53437442
K-kanske?
>>
>>53437462
>1-5 var okej
>A-F är cuckat
>>
>>53437444

Precis som Rom, precis som östra Europa och hela Europa hade blivit om det inte varit för turen som är döden av en Khan.
>>
>>53437503
Jag gillar dig.
>>
>>53437316
Om jag någonsin kommer dit, så visst

>>53437338
Tyvärr är det ju så att Tingsrätterna anställer efter betyg på programmet, och har man inte suttit i ting så är man inte attraktiv som jurist på arbetsmarknaden
>>
>>53437484
kineserna hade förfan krutvapen och misslyckades ändå

>>53437487
>antyder att mongolerna inte lärde sig allt om det från kineserna.

>>53437523
Rom besegrade Hunnerna, Polen och Lettland besegrade Mongolerna
>>
>>53437433
Ge Kina 20 år till att återkomma från kommunismens klor

>>53437437
Enligt henne är det mest 50/50 kines och nederländsk

>>53437444
baka desu avsluta dig själv

>>53437451
jvdk
>>
>dkn kringlan avtrycker en på knäpp
>>
>>53437508
mm jag gillade 1-5. fast det var nog för att jag orkade skaffa mig en del 5or i småkluriga kurser medans jag fortfarande brydde mig lite om betyg och sånt.
>>
>>53437592
>Enligt henne är det mest 50/50 kines och nederländsk
Har svårt att tro det favä, men kommer inte anklaga henne för att ljuga.
>>
>>53437583
>>antyder att mongolerna inte lärde sig allt om det från kineserna

Jag ser inte hur det gör någon skillnad, det är ju som att säga att Sverige inte kan något om kärnkraft för att vi lärde oss det av amerikanerna

Mongolerna hade en hel del taktiker och redskap som ingen annan hade tänkt på före dem
>>
>>53437574
Okej, det är väl bara en jurist i varje domstol på tingsrättsnivå va? Eller kanske är det jag som är outbildad.
>>
>>53437574
>Om jag någonsin kommer dit, så visst
sjysst man1. lycka till med tentan!
>>
>>53437596
Divi bby snälla tare lugnt.
>>
File: mcgoat.png (469 KB, 500x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mcgoat.png
469 KB, 500x607
>>53437583
>anons vanföreställningar

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Mongol_invasion_of_Poland

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Mongol_invasion_of_Poland

Inte ens en mongolisk armé lmao
>>
>>53437322
mm egypten med antar de är arier också då
>>
>>53437697
> Det som matas mig från wikipedia via kringerlikrokiga intertuber är Sanningen.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tlpdD7wIYaw
Spännande Europa
>>
File: comfylaught.png (598 KB, 467x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfylaught.png
598 KB, 467x916
>>53437596
:3

>>53437716
>Egypten
>sofistikerat
>>
File: 42389423.jpg (21 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42389423.jpg
21 KB, 320x320
>>53437592
Kristin är ganska fin favä. Pappan var etnisk holländare? Tur att det blev en dotter.
>>
>>53437651
>Jag ser inte hur det gör någon skillnad
skillnaden är att Mongolerna inte ens borde ha lyckats ta sig förbi den Kinesiska muren eller tagit några stora städer i början av deras kampanj. ändå lyckades de eftersom Kineser är dumma i huvet

>>53437697
de tog aldrig Europa :^) Mongolerna blev stoppade av oss. De blev stoppade av memelukerna i Mellanösten, de blev stoppade av Bishamonten i Japan men Kineserna som var "avancerade" hade ingen chans
>>
File: prettyupset.png (220 KB, 338x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prettyupset.png
220 KB, 338x393
>>53437687
Nej kvää
>>
>dkn man aldrig kommer rida med tusentals bröder ned för slätten och höra sina fienders skrik stiga tills det att allting blandas ut i stridens höga brus
>>
File: tmp.jpg (508 KB, 1464x2916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tmp.jpg
508 KB, 1464x2916
Dubbletter döper min nya bong
>>
>>53437794
Mellanösten? Är det Östen som dricker sig full på mellisar?
>>
när var gyllene ålder för civilization?
>>
>>53437652
Det är massvis med jurister i varje tingsrätt. Dock är det bara en jurist som tillsammans med tre nämndemän som dömer i varje mål. Så olika mål kan ha olika jurister som gör bedömningen.

>>53437653
Tack!
>>
File: 1451288369454.jpg (31 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451288369454.jpg
31 KB, 500x281
>>53437789
>dkn man aldrig kommer få en kinesfv
>>
File: wallhaven-81917.jpg (319 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallhaven-81917.jpg
319 KB, 1920x1200
>>53437793
Aa

>>53437798
nöööörd

>vågar inte gå och fika med mig när han frågar om det
>>
>>53437793
>Tur att det blev en dotter.
fan jag tänkte inte ens på det. Hade kunnat bli ännu en Eliot Rodgers istället för den gudalika varelsen som är Kristin Kreuk
>>
>>53437876
>>stridens höga brus
vad menade anon med det här?
>>
>>53437901
Degenerationens fyrtorn.
>>
>>53437901
haram
>>
>>53437901
Dekadens dildo
>>
File: 1452463519452.jpg (23 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452463519452.jpg
23 KB, 480x360
>>53437768
Läs en bok då, neger

Mongolerna mosade sig igenom Kaukasus och Östeuropa utan problem medan huvudarmén fortfarande knullade runt i Kina och Persien
>>
File: Hiro-chan.png (114 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hiro-chan.png
114 KB, 512x512
>>53437794
>de blev stoppade av Bishamonten i Japan

Kanske jag som är för religionscuckad men är inte Bishamonten en gud av något slag?

Hur stoppade han mongolerna?
>>
>>53437876
Borde klippa in random manowarlåt här. Alltså en som handlar om krig och inte så mycke snusk.
>>
>>53437901
bängt
>>
>>53437901
NaEvLa
>>
>>53437901
Pontus
>>
>>53437768

Du får gärna visa andra källor (nej, polskt önsketänk räknas inte) som motbevisar Mongolernas vinster.

>>53437794

Nej de tog aldrig Europa eftersom att Ögedei dog.
>>
>>53437909
här får du ett (you) din tönt
>>
>>53437592
>50/50
Det borde vara i princip helt omöjligt med tanke på hennes ögonfärg. Hennes kinesiska sida måste bära på anlag andra än mörkbruna och då måste den i princip vara blandad med mer europeisks.
>>
>>53437901
"Jag knarkar bort mitt liv"
>>
>>53437901
>>53437974
>>
>>53437910
Den romerska republiken.
>>
>>53437901
Bong1
>>
>>53437912
Ah, ja det förstås. Bara en i varje mål, så var det ju.

>>53437910
typ en vecka före tenta-p. klarade mig ändå utan omtentor, lol.
>>
>>53437901
baka varför köpte du inte en ölbong istället?

>>53437965
>Kanske jag som är för religionscuckad men är inte Bishamonten en gud av något slag?
Jo, tack 2D

>>53437998
Nepp
>>
>>53437998
Skulle fan tro att hennes mor är kvarting och hon gör det alla amerikaner gör och klänger fast vid sitt stamträd.
>>
>>53437928
O-ok då, men ditt fel om det tappas spaghetti
>>
>>53438033
>>
>>53437965
Bishamon är en söt flicka

http://myanimelist.net/character/93711/Bishamon
>>
känner ni någon känslan när ni bara vill ha någon att nästan krama till döds?
>>
>>53437909
lellade
>>
>>53437932
Oroa dig inte så mycket nu anon. Oro får dig att må dåligt vet du.
>>
>>53437965
men vafan. Bishamonten skickade två tsunamis på dem för att sänka deras invasionsflottor,

Trodde vedbodar kunde japansk historia

>>53437983
>Nej de tog aldrig Europa eftersom att Ögedei dog.
>tro på hästknularnas historie revisionism
"haha n-ni vann bara för att vi måste rida tillbaka till vårt skitland och välja en ny k-khan så det så era elaka polacker och kristna riddare!"
>>
>>53437983
Gå och läs i /his/ arkivet eller gör en tråd
allmänna kontentan är att även om monglolerna hade kunnat organisera en större attack på evropa hade den misslyckats
>>
File: 1451062478000.jpg (140 KB, 1024x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451062478000.jpg
140 KB, 1024x773
>dkn kebabpizza och tentaplugg
Helt ok fåvæ
>>
>>53437964
>dkn ingen Andromeda att stoppa mina rymdjuveler i.
>>
>>53438054
>Nepp
Vadå "nepp"? Lyssna här nu din lille samefjant; Jopp för helvete, det är högstadiegenetik.
>>
>>53437437
Tre åttondelars kines. Fadern holländare och modern trekvart kines.
>>
>>53438084
Inte till döds men det är väl vad man har pojkvänner till? :3
>>
File: Ave.gif (4 MB, 450x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ave.gif
4 MB, 450x253
>>53438032
>republiken.
>inte imperiet under Augustus
vara såhär hanrejad av den korrupta republiken
>>
>>53438116
fin katt
>>
>>53438080
>dkn ingen gudinna fv
>>
>>53437984
bryr mig inte om dina jos. jag är upptagen med att roa mig själv här.
>>
>>53438109
Nej, jag är rätt dålig på Japans historia favä

Och vi har inte börjat läsa om de östasiatiska religionerna särskilt mycket för det är så jävla mycket skit om jungiansk psykologi att vi inte kommer till något intressant.
>>
File: 1441900247754.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441900247754.jpg
11 KB, 258x195
>>53438116
>kebabpizza
>>
>>53438166
Ah tänkte väl, tack för informationen. Det är bra att veta om man ska forska fram sötpajer.
>>
File: Kim Euphoric .jpg (84 KB, 1024x1208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kim Euphoric .jpg
84 KB, 1024x1208
>>53438109
>Polackcucken

Nu försöker du inte ens
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53437910
Romerska Imperiet
Byzantium under Justinianus I
Tysk Romerska riket under Charles V
>>
>>53438210
roa dig med ett rep runt nacken istället favä
>>
File: 1446814779726.jpg (31 KB, 449x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446814779726.jpg
31 KB, 449x546
>>53438221
>ogilla kebabpizza
>>
>>53438218
Men vad läser du för kurser egentligen? Låter som att du försöker pina dig själv medvetet. Masochist? Är det någon konstig religiös grej?
>>
File: 04543524.jpg (75 KB, 466x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
04543524.jpg
75 KB, 466x395
>>53438174
jag har aldrig ens hållit nåns hand favä har du?
>>
>>53438218
varför läser du cuckvetenskap istället för teologi?
>>
>>53438175
tidig republik innan aristokratin fick för mycket makt och korruptionen började på riktigt är bokstavligt talat höjden av mänsklig civilisation favä
>>
>>53438084
nä aldrig haft sånt boa-komplex favä. du kan ju ringa Anna och fråga henne om tips.
>>
>>53438316
a-anna?
>>
>>53438057
Nej inte med den inställningen baka

>>53438161
>>53438056
>Her father is of Dutch descent; her mother is of Chinese descent, but was born in Indonesia; and her maternal grandmother was a Chinese Jamaican.[5]
>>
>>53437910
Första - Hyperborea
Andra - Tredje Riket
Framtida - Satya Yuga
>>
>>53438295
haha aa däe f1 gott jonte ^^
>>
>>53438314
Hur stort var Rom under tiden du syftar på? hade de utrotar Karthago och besegrat Makedonien ännu?
>>
File: ele1.png (18 KB, 112x112) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ele1.png
18 KB, 112x112
>>53438109

Bokstavligen vad som hände dock. Mongolerna hade redan bra kunskap om Europa efter sina turer dit, spioner och scouter hjälpte till att lägga upp planen för en invadering utav västra Europa.

>muh Polen vann över Mongolerna

Hur långt ifrån verkligheten kan man vara egentligen?

>>53438113
>gå och läs i /his/ arkivet

Italien och Tyskland i krig mot varandra lyckas vinna över en riktig mongolisk armé under vintertid? Haha mm. Mongolerna var inte ens en stor grej för dem.

Små scoutgrupper lyckades ta ut hela arméer.
>>
>>53438249
>Justinianus I
>bra
kek
läs hemliga historier av Procopius
>>
>>53438358
>Chinese Jamaican
Vad fan är det här för trollkonster?
>>
>>53438175
>diktaturer
>bättre än system med checkar och balanser

>>53438300
De har gjort om lärarprogrammet så att man måste läsa specifika kurser istället för X antal poäng inom men valfria kurser.

Så nu måste jag läsa religionspsykologi vilket är den största högen dynga någonsin och kommer aldrig vara användbart utanför akademiska kretsar.

>>53438312
Läser lärarprogrammet lad.
>>
>>53438281
om det nu vore som så att han verkligen ville irritera dig så blir ju inget bättre av att du visar att han lyckades.
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
File: Wait....png (171 KB, 1039x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wait....png
171 KB, 1039x1000
>>53438358
>Chinese Jamaican
>>
>>53438384
>Små scoutgrupper
så jävla jagjagad
sluta bara
>>
>>53438384
>>53438240
haha aa å Osmanerna drog sig också tillbaka från Vien för att välja en ny Sultan va? :^)
>>
>>53438410
fränt inom vilka ämnen?
>>
>>53438358
J-jaha inte som jag ville baka ;_;
>>
>>53438394
Sa aldrig att han va bra snubbe, men byzantium var peak när han styrde
>>
>>53438452
Läser religionsvetenskap just nu och har inte valt mitt andra ämne än.
>>
File: 55509b7f1de6a[1].jpg (86 KB, 785x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55509b7f1de6a[1].jpg
86 KB, 785x573
>>53438419
wef
>>
>>53438355
Mm Anna Annaconda vetdu. Fick ni inte sjunga om henne i småskolan.
>>
>>53438416
men anon. jag skojar ju bara, jag är inte arg. å inte vill jag att han hänger sig själv heller
>>
>>53435621
>vit man, vit kvinna. nåt står inte rätt till här
>>
>>53438221
Den hette kansaspizza och innehöll kebabkött om det gör saken bättre
>>
>>53437794
kinesiska muren är en glorifierad väg favä
>>
>>53438403
>>53438425
Vit säd är stark säd
>>
>>53438502
>dkn killen som hette Markus började grina när vi sjöng "du får inte stoppa köttbullar i näsan Markus, du får inte stoppa köttbullar i näsan sisådär."
>>
>>53438491
hur funkar det väljer man ba två ämnen eller?
gymnasienivå eller lägre?
>>
>>53438410
>checkar och balanser
>bättre än Augustus
du kan inte vara allvarlig
>>
File: lion.jpg (14 KB, 334x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lion.jpg
14 KB, 334x291
>>53438496
roar im leon desu
>>
>>53438447

Mm Polackerna blev btfo av en liten grupp mongoler.

>>53438448

Vet inte är ingen expert på muselmaner.
>>
>>53438550
Aha. Hamnade han på psyket sen? Typ paranoid schizofreni är ju vad jag tycker han borde ha fått. :)
>>
>>53438544
T-tänk dig hur hennes barn skulle se ut om en pursvensk ursvensk barbarsvensk skulle kopulera med henne.
>>
http://www.nettavisen.no/nyheter/finland-og-sverige-vi-trenger-ikke-medlemskap-i-nato/3423178668.html
Vad tycker du om detta?
>>
File: 49[1].jpg (23 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49[1].jpg
23 KB, 480x270
>>53438597
bigger roar im bear
>>
>>53438592
Augustus hade ju allderles orimligt bra balans imo.
>>
>>53438680
MEN LÄGG AV DÅ
>>
>>53438562
Gymnasienivå

Du läser 90 poäng av ett ämne och 120 av ett annat och sedan utbildningsvetenskap på det.

Så en dag så får jag lära ut till dryga snorvalpar på gymnasiet och ångra att jag inte hoppade av en bro redan 2015.
>>
File: 1450890200093.png (627 KB, 514x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450890200093.png
627 KB, 514x640
bildgräns tack
>>