[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Bowieupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 467
Thread images: 151
VIF

Skriv F för att visa din respekt
>>
File: 14795.jpg (103 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14795.jpg
103 KB, 640x640
>tfw you'll never have a qt Swedish gf

why live?
>>
Först för rasblandning
>>
>>53427058
F
>>
File: SadEyes.jpg (71 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SadEyes.jpg
71 KB, 1280x720
>>53427058
F
>>
File: papi.jpg (356 KB, 989x1436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papi.jpg
356 KB, 989x1436
F är för Fågel och Papi en bäst
>>
File: 1443252424.gif (2 MB, 350x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443252424.gif
2 MB, 350x314
>vilja ha en tråd med massor "höhö vem??" och "asså varför bryr ni er ens, NI KÄNDE INTE HONOM"

F
>>
File: 1451759194719.jpg (30 KB, 292x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451759194719.jpg
30 KB, 292x219
>dkn ingen nya äldre rullar på minst 2 år säkert
>>
File: 1418514700675.jpg (64 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418514700675.jpg
64 KB, 500x313
>>53427058
F
>>
>>53427104
Nonsense! Just claim you are a poor Syrian refugee!
>>
>>53427058
F
>>
File: Aiko3.png (248 KB, 581x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aiko3.png
248 KB, 581x312
>>53427058
f
>>
File: 600283495.jpg (168 KB, 1080x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
600283495.jpg
168 KB, 1080x1350
>>53427167
>myths and memes
>>
>>53427058
Vad är "F" för nytt jagjag?
>>
File: spaghetti.png (1 MB, 1092x1738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spaghetti.png
1 MB, 1092x1738
>>53427141
Bra åsikt
>>
Vif
>>
File: 1447354862062.jpg (88 KB, 677x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447354862062.jpg
88 KB, 677x583
>>53427206
>nytt
>>
>>53427058
F
>>
>>53427104
They are reserved for our Afghan and African refugees.
>>
>>53427058
>jag bryr mig om någon skitig bög och hans skitiga musik

Bokstavligen cancer, som all kändiskultur. Därför jag enbart lyssnar på kompositörer som varit döda i århundranden.
>>
File: image.jpg (41 KB, 445x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 445x488
F
>>
>>53427293
ok man
>>
File: 1433463544260.jpg (26 KB, 367x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433463544260.jpg
26 KB, 367x500
>>53427293
>>jag bryr mig om någon skitig bög och hans skitiga musik

>Bokstavligen cancer, som all kändiskultur. Därför jag enbart lyssnar på kompositörer som varit döda i århundranden.
>>
>>53427236
berätta för mig då
>>
File: 0xAW6Ig.gif (749 KB, 245x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0xAW6Ig.gif
749 KB, 245x263
>>53427058
F
>>
File: fedoraaa.jpg (28 KB, 325x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedoraaa.jpg
28 KB, 325x407
>jag enbart lyssnar på kompositörer som varit döda i århundranden.
>>
>>53427236
ett helt år gammalt, tänk jonte då var du bara 11 år :3
>>
File: MANKEY.gif (2 MB, 356x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MANKEY.gif
2 MB, 356x200
>dkn kommer inte att ha råd att fly sverige
>dkn om 10-15 år kommer vi vara i klar minoritet
>>
File: 1452127272348.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452127272348.png
233 KB, 397x402
>>53427374
"Ni" är redan i minoritet. Ni är bara 0,07% av befolkningen
>>
>>53427374
Du kan ju iallafall se till att gränsen stängs favä.
>>
>>53427058
När fan hände detta?
>>
>>53427374
Hur menar du inte ha råd? Släng det mesta du äger som du inte kan ta med dig och som du måste ha. Sök jobb som fan i det andra landet du vill flytta till, få ett jobb och flytta, eller revidera varför det går trögt och förändra ditt sätt att söka. Sedan spara pengar.
>>
File: nordicstronk.jpg (720 KB, 3669x1034) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordicstronk.jpg
720 KB, 3669x1034
http://www.di.se/artiklar/2016/1/11/sverige-ingar-forsvarsavtal-med-danmark/

steg 1 snart avklarat, ser ut som att vi kanske tillochmed kan ligga före tidsplanen grabbar
>>
File: CYY2X77W8AAbwFm[1].png (121 KB, 599x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYY2X77W8AAbwFm[1].png
121 KB, 599x270
>Rikspolischefen
>>
Är 15 av 30 poäng från en kurs tillräckligt för att kunna söka nytt studielån från CSN sen? Blev tvungen att hoppa av kursen jag höll på med och har tänkt söka till ett program istället till hösten
>>
>>53427469
Okej. Säg till när Göteborg blir hufvudstad bara
>>
>>53427476
ser ut som en riktig gubbkärring till hanrej också
>>
Lyssna ni på Bowie och så kan ni se på lite big brother efter, kanske dricka en cola eller öl till.

Personligen lugnar jag ner mig efter en dag med lite Bach, ett glas scotch och börjar fila på mina memoarer. Men jag antar väl att arbetarklassen måste få ha sina "nöjen" också.
>>
>>53427469
>dansken litar på Sverige i försvarssammanhang
>igen
Lär de sig aldrig?
>>
>>53427515
Bowie > Bach

favä
>>
>>53427515
you
>>
>>53427515
skitdåligt bete liksom -10/10 inte ens kul ironiskt
>>
>>53427515
vem?
>>
om jag vill resa till sverige
vilket stader vore jag går att undvika flyktingar?
>>
>>53427502
Nej. Står la ganska klart och tydligt att du måste ha 75%
>>
File: 1452452288052.jpg (36 KB, 433x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452288052.jpg
36 KB, 433x433
>>53427515
>Lyssna ni på Bowie och så kan ni se på lite big brother efter, kanske dricka en cola eller öl till.

>Personligen lugnar jag ner mig efter en dag med lite Bach, ett glas scotch och börjar fila på mina memoarer. Men jag antar väl att arbetarklassen måste få ha sina "nöjen" också.
>>
>>53427515
>Bowie
Bokstavligen vem?
>>
File: 1447521660397.png (155 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447521660397.png
155 KB, 512x384
http://desustorage.org/int/statistics/image-reposts/

>endast jagjagbilder
Jag känner mig äcklad favä
>>
>>53427601
>undvika flyktingar
Roligt skämt, kompis.
>>
File: 1423476976412.png (129 KB, 186x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976412.png
129 KB, 186x264
>Bowie > Bach
>>
File: 1432174314251.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432174314251.png
211 KB, 327x316
>>53427636
>alla rövsmärtade personer som rapporterar le aldrig någonsin anletet
>>
>>53427515
Slutade lyssna på Blackstar efter 2 minuter.
Absolut skräp
>>
File: 1449660654916.jpg (40 KB, 500x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449660654916.jpg
40 KB, 500x388
Grimgar verkar vara en mysig och bra serie favä
>>
>>53427636
>klagar på jagjagbilder
>på ett jagjagbräde
>>
File: stormisar.png (2 MB, 1194x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stormisar.png
2 MB, 1194x672
Hellre stormbögar än 2D favä.
Kom tillbaka!
>>
>>53427601
Wherever rich people live obviously.
>>
Någon som vet vilka ackord som spelas i fálkis låt om tråden? Vill lära mig den favä
>>
>>53427759
Men där kan man ju råka på schtekare och annat pack som är värre än invandrare
>>
>folk som ser på fotboll, hockey eller andra smutssporter
>folk som "pluggar" någon humaniora, ekonomi eller data
>folk som lyssnar på mainstream-musik
>folk vars "intresse" är gymmet och supa
>folk som oironiskt ser på skit som Star Wars

Varför delar jag studentkorridor med dessa igen? Jag trodde det här var en institution för högre lärande?
>>
>>53427801
>Ingenjörskonst
>högre lärande
aah haha
>>
File: 1426439837707.jpg (26 KB, 403x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426439837707.jpg
26 KB, 403x537
>>53427801
hhaha le normalbögar xDDD
REEEE
>>
File: heil.gif (1 MB, 300x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heil.gif
1 MB, 300x296
>>53427636

Ni kommer nu ihåg att /sp/ mest repostade bara var kpop.
>>
>>53427502
Första året är gränsen lägre men du ska ha mer än hälften, typ 2/3 eller något avklarat. Åren efter är kravet 3/4
>>
File: Pentagram.png (41 KB, 640x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pentagram.png
41 KB, 640x305
Lite esoterisk läsning om Bowies singel "Blackstar ":

https://kylebstiff.wordpress.com/myth-myth-myth/david-bowies-blackstar-possible-occult-interpretations/
>>
>>53427058
F
>>
>>53427911
Kunde inte du ha dött ist för Bowie?
>>
File: 137841343247.jpg (137 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137841343247.jpg
137 KB, 500x700
>>53427911
t-typ 70% var från dig
>>
>>53427865
Pluggar inte ingenjör utan musik, ska bli kompositör.
>>
>>53427801
>ingenjörskonst
>finare än riktiga datavetenskapsutbildningar
hehe mm
>>
>>53427801
vad är fel med data då?

håller med dig om resten dock.

sitter och pluggar nu, det kommer en kompis som ska plugga med mig om en timme eller så, kommer säkert bara bli en massa skitsnack som vanligt, men man kan lära en del från varandra.
>>
>>53410675
Bara två svenskar har brevat i den här tråden...
VAR ÄR JONTE?
>>
File: dw1.jpg (71 KB, 700x968) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dw1.jpg
71 KB, 700x968
https://www.youtube.com/watch?v=H10C5uxF12Q

>stoppa inte invandringen
>öka antalet poliser på gatorna så att folk känner sig säkra istället

Kan någon förklara hur kvinnlig rösträtt inte var ett misstag?
>>
>>53428011
>jonteutbildningen
>fint

Data är det lättaste civilingenjörsutbildningen

Teknisk Fysik > Elektroteknik > Industriell Ekonomi > Maskinteknik > Kemiteknik > Väg och Vatten > Byggteknik > Datateknik
>>
>>53427058
>Råkar sova 10 timmar
>Vaknar och plockar fram mobilen
>Kvitter är fullt av "RIP David Bowie"

Men vafaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, varför är världen så skit?

https://www.youtube.com/watch?v=p56nt7QFSm8
>>
File: 1451842635202.jpg (115 KB, 638x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451842635202.jpg
115 KB, 638x793
>>53428002
>musik
HAHAHA aaaaaah
Om tre år kommer du spela wonderwall med din autistiska gitarr i pesstunnel
>>
>>53428002
lol du kan säkert inte ens spela blinka lilla stjärna på piano vid 20 års ålder
>>
>när man mår skit och fv kommer hem och har köpt öl

hon är fan mer än ok den tjejen
>>
>>53428098
>båda sångarna i den här låten är nu borta

Varför är gud så ond?
>>
>>53427801
Jag har själv pratat med vissa nbögar och ifrågasatt varför de enbart lyssnar på t.ex radiomusik och grejen är att de inte har tid med att intressera sig djupt i t.ex musik och filmer eller hitta andra intressen för att det är så upptagna med nböglivet (drama, fester, skola etc.)
>>
File: 1446564312718.jpg (68 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446564312718.jpg
68 KB, 900x900
>>53428148
Jaha, och vad fan gör du här inne då din jävla nbög
>>
File: 1452475260995.gif (849 KB, 350x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452475260995.gif
849 KB, 350x264
>dkn detta är en bra beskrivning av mig
>>
File: w13s5H.jpg (55 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
w13s5H.jpg
55 KB, 400x400
>>53428151
jvdk, därför jag brevade den

>>53428077
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ KNULLA ALLT
>>
>>53428098
>>53428151
>två bögar
>>
>>53428002
Breva dina favoritkompositörer, ditt favoritverk av någon av dessa samt den bästa inspelningen/komponeringen av det verket.
>>
>>53428215
>e-sportare prövar riktig sport.gif
>>
>>53428237
Även om de skulle vara bögar så lär de ha fått knullat mer brudar än du någonsin kan drömma om, pysen.
>>
>>53428237
Tre döda bögar efter att jag har spårat din IP :)
>>
File: 1451858648272.jpg (15 KB, 620x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451858648272.jpg
15 KB, 620x350
>undertecknar tentalistan
>alla andras personnummer börjar på 94
>dkn gammelgroda
>>
File: 1145564350.jpg (47 KB, 634x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1145564350.jpg
47 KB, 634x603
>>53428077
>gör gatorna mer otrygga så vi måste se till att det blir en polisstat
>>
>>53428354
När är du född?
>>
File: 11820540.jpg (77 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11820540.jpg
77 KB, 750x750
Give your honest r8
>>
Hade en mardröm om att säpo kom till min bostad efter att """"säpo"""" brevade i tråden favä.

t. pedofilanon
>>
>>53428518
14/88 skulle avla ariska barn med
>>
>>53428518
11 if she had a black cock in her
>>
>>53428518
8,5/10

I'd prefer if she had her natural hair color
>>
>>53428518
What is that?
>>
>>53428518
7/10
too big lips, fake blonde,

cute nose tho (looks like martina)
>>
>>53428518
10

but body shape is more important
>>
>>53428518
6/10
>stupid expression
>nigger nose
>permanent duckface lips
>>
>>53428624
>nigger nose
Liknar martinas, och den är supersöt!
>>
File: 1450821564916.png (864 KB, 596x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450821564916.png
864 KB, 596x596
>>53428518
10/10 face

9/10 if I could see the body probably
>>
>>53428518
0/10
>>
>>53428624
Post 10/10, then.
>>
File: 10932418.jpg (80 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10932418.jpg
80 KB, 640x640
>>53428574
Hanna Edwinson.
Someone posted her as /v4/ OP pic
Reverse googled and found her that way.
It's the most qtest thing I have seen in my life.
>>
File: 1452474565422.jpg (25 KB, 332x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474565422.jpg
25 KB, 332x332
>>53428518
7/10

Unnatural hair is a turnoff and her face is too slim
>>
>>53427469
Min kuk blir diamant varje gång
>>
File: 1450684361766.jpg (319 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450684361766.jpg
319 KB, 960x1280
>dkn alla turkar/araber som invaderat Sverige inte såg ut som Anzu

Då skulle feminazisterna explodera av ilska, ty vi skall endast importera våldtäktskulturen hit så att de får vatten på sin kvarn.
>>
File: BARA6.jpg (118 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA6.jpg
118 KB, 1080x1080
http://www.marketwatch.com/investing/future/crude%20oil%20-%20electronic
>>
>>53428536
Grattis då är du troligen den snälla typen av pedofil som faktiskt bryr dig om barnen och inte den egoistiska sadist-typen.
>>
>>53428518
7/10. I don't like her face but I know a lot of people do like that face type. Her face has no character.
>>
>>53428083
Har inget mer att säga än typ snyggt bete. Kanske blivit snäppet bättre med piffi allkrydda dock.
>>
>>53428083
haha fucking aa
>>
File: reeeee.png (293 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reeeee.png
293 KB, 633x758
>>53428733
>Suicide rate in Alberta climbs 30% in wake of mass oilpatch layoffs

http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/suicide-rate-alberta-increase-layoffs-1.3353662
>>
File: 14524526452335.png (31 KB, 510x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14524526452335.png
31 KB, 510x385
>>53428733
>>
File: 1124.jpg (46 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1124.jpg
46 KB, 640x640
>>53428664
>>53428616
doesn't really have a full body pic
>>
>>53428858
small tits so I'mma say a 9/10 right now
>>
File: crude.jpg (10 KB, 409x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crude.jpg
10 KB, 409x166
>>53428837
>man alla som gick long olja för att le olja måste gå upp xdDxDXD
>>
>>53428837
Trodde fan det var i USA först. Tänk va kass man är på nordamerikansk geografi.
>>
File: 14450432441843.jpg (42 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14450432441843.jpg
42 KB, 500x375
>>53428837
>bild på en kvinna
>>
>>53428858
as long as the female isn't fat I don't care.
>>
Vilken är eran favoritras?
>>
File: perfection.jpg (74 KB, 750x938) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perfection.jpg
74 KB, 750x938
Vinner jag?
>>
>>53427469
Problemet är väl dock att Danmarks Nato-medlemsskap kan riskera göra oss till en Nato-svans som inte får hjälp av Nato men måste hjälpa Nato om det blir tjafs.
>>
>>53428518

Begå självmord svartskalle
>>
>>53428968
>silikontuttar
nej tack
>>
>>53428947
Nord såklart.

>dkn smyger runt i tjock pälsjacka och jaga hjort på det vindpinade fjället

Skyrim är fan topp mys
>>
File: 1442839759291.gif (253 KB, 447x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442839759291.gif
253 KB, 447x415
VARFÖR FÖDDES JAG I DENNA TID

REEEEEEEEE
>>
File: 1068.jpg (61 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1068.jpg
61 KB, 640x640
>>53428897
I like big dids myself :D
but in this case I don't even care :3
>>
>>53428858
>bokstavligen ha armband som det står BLACKED på
>>
>>53428990
oskuld
>>
File: 677_n.jpg (50 KB, 485x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
677_n.jpg
50 KB, 485x601
>>53428947
>>
>>53428947
Brukar spela nån sorts alv. Antingen negeralv eller sån kinesalv.
>>
File: Canadian Dollar.jpg (270 KB, 1038x984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Canadian Dollar.jpg
270 KB, 1038x984
>>53428904
>Kanada på självmordsbevakningslista

CAD Carry trade* BTFO

(*Låna i USD med låg ränta, byt till Kanadensiska dollar och få hög Kanadensisk ränta, byt tillbaka till USD och åtelbetala lånet)
>>
>>53428947
Du brevade den favä
>>
http://www.friatider.se/flyktingbarn-utreds-for-sexovergrepp-mot-flicka-pa-eriksdalsbadet-i-helgen

har elden stigit?
>>
>>53429047
>Gilla silikontuttar
>Inte höjden av oskuldhet

Försök inte, Bosse
>>
File: m4y0s.gif (504 KB, 450x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m4y0s.gif
504 KB, 450x478
>>53429094
>staden av Trudeau
>>
>>53429148
>bry sig
>>
>>53429206
Det är fult
>>
File: ruskje.jpg (32 KB, 606x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ruskje.jpg
32 KB, 606x430
>>53428968
>9/10 ansikte med make-up

Utan make-up kan det dock vara en helt annan story
>>
>>53429120

Vill kvinnor gå barbröstade så får de väl göra det, tror dock känslan av kvinnlig frihet kommer gå över ganska snart när var enda karl inom synhåll stirrar på behagen.
>>
>>53429017
asfuktig tid att leva ju
>>
>>53429120
>14-åring
>feministiskt ställningstagande
Kan man inte bara förbjuda minderåriga från att yttra politiska åsikter? Orkar inte med alla dessa artiklar om snyftande tonårsflickor som lever i sagovärldar skapade av hjärntvättande föräldrar.
>>
File: CRUDE.png (654 KB, 838x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CRUDE.png
654 KB, 838x556
>dkn Sveriges nedläggning av kärnkraft orsakar energikris i landet
>dkn Sverige måste i panik ta i bruk någon form av energiproduktion som går snabbt att ställa upp
>dkn Olja är den lättaste (men var förut bland dyraste) energiproduktionsmetoden
>dkn Olja är nästan gratis nu

You can't keep getting away with this svärje
>>
>>53428148
Första gången jag är avundsjuk på dig
>>
>>53429120
ZARA
A
R
A
>>
File: 1436216992294.png (201 KB, 500x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436216992294.png
201 KB, 500x373
>>53429347
nej den är INTE fuktig, torr som fan.
>>
>>53429459
>le fel generaiton
>>
>>53429120
SÄÄÄÄPOOOO
>>
Jag vet att ett oljepris på 100 dollar eller mer blir det självmordsvakt för industrin, men vad innebär det ifall crude går ned till 25? eller 20? eller 10?
>>
>>53428970
finns alltid en risk, man får bara hoppas att danmark tar sig samman och lämnar
>>
>>53429412
>lägger ned kärnkraft pga miljön
>börjar elda olja istället
>>
>>53429405
Fast det är ju snarare massmedia och populärkultur och knappast föräldrarna som skapat sagovärldarna...
>>
>>53429486
fel med tjugotusen år
>>
>>53429519

Det betyder billig olja. Det betyder också att väldigt många företag och investerare nu har vatten över huvudet, flera länder däribland.
>>
>>53429577
>vilja vara neger
>>
>>53429625
Jag vill vara en neger som knullar svenska flickor
>>
>>53427058
>precis blivit frisk i ringtån efter att ha skadat den under ledigheten
>pigg och glad går för att hämta kaffe och dänger med full kraft lilltån rakt i dammsugaren.

Dammsugare utan stötdämpare borde förbjudas.
>>
>>53429665
de kunde inte det för 20 tusen år sedan
>>
>>53429705
Jag menar nu
>>
File: image_17.jpg (63 KB, 497x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_17.jpg
63 KB, 497x604
>dkn ingen fv
>>
>>53429665
>>53429726
hehe ok Mahmoud
>>
File: svensk groda.jpg (11 KB, 148x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svensk groda.jpg
11 KB, 148x153
http://www.nytimes.com/aponline/2016/01/11/world/europe/ap-eu-sweden-sexual-assaults.html?_r=0
>>
>Beställt en sak från utanför EU
>Anländer som planerat i Sverige inom rimlig tid
>Planerat att komma till lokala postkontoret idag
>Sticker ner dit med min avisförsendelse som kom tidigare idag
>"LOL NEJ DITT PAKET FINNS INTE HÄR!!!!!"
>Sticker ner till lokala postcentralen
>"LOL NEJ DITT PAKET FINNS INTE HÄR!!!!!"
>Ringer till Postnord kundservice
>"Vettefan vart ditt paket ligger, lycka till"


Hur i helvete är det möjligt för dom att vara så här jävla inkompetenta? Fan ta posten.
>>
>>53429789
Var högst upp på reddit igår favä, ändå kommer folk glömma hur DN försökta mörka hela skiten
>>
>nbögar använder inte datorer
>>
>>53429833
De har väl i praktiken ingen konkurrens. Antingen det eller så har du irriterat fel person lite väl mycket.
>>
File: 1449160975539.jpg (58 KB, 540x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449160975539.jpg
58 KB, 540x531
>dkn antagen på Datalogi II
>dkn de ljög inte att grafikdelen är bokstavligen en av de första kurserna man läser på KTHs masterprogram inom människo-dator interaktion
>>
>>53429833
>hur kan svenska/danska staten vara så dålig

Ja du.. jag vet inte. Vilket mysterium.
>>
>>53429833
>avisförsendelse
Om postkontoret har skickat en avi så har de haft paketet i kontoret, någon ljuger eller är inkompetent.
>>
>>53429906
Är det skoj att plugga på KTH?
>>
>>53429868
>ändå kommer folk glömma
Inte alla.
>>
how do i make swedish friends?
>>
>>53429549
Visst är det mer indirekt på det viset i många fall, men föräldrarna har ju ändå ansvaret över deras barns uppfostran. Har man skapat sig en 14-årig flicka som klagar i media över att hon inte får springa runt topless som en duktig feminist så är det nog mer troligt att man fått som man vill än att man misslyckats totalt i sin roll som förälder.
>>
File: 1450619268730.png (763 KB, 787x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450619268730.png
763 KB, 787x830
>>53429954
Pluggar på SU, har bara datakurserna på KTH. Men jo, det är ju ganska fint där, bara jävligt mycket folk överallt. Jag föredrar matematikkarantänen i Kräftriket desu
>>
>>53429942
Fast att påpeka lögner och inkompetens gör i allmänhet bara att folk vill jävlas ännu mer med en...
>>
>>53429985
Vet ej favä

t. har inga vänner
>>
>>53429942
Precis det jag ockå tänker, men dom vägrar att leta fram paketet även fast jag har legitimation med mig. Fan hur svårt ska det vara.
>>
Är det här Sveriges Rotherham?
>>
>>53429868

Varför gnäller alla dödsknarkarnazister på DN och inte på polisen?
>>
>>53429992
Jag avvaktar nog med att uttala mig i den saken tills jag själv har en tonårsdotter..
>>
>>53430045
Be att få prata med ett annat postombud. Helst en med penis, de brukar vara flitigare.
>>
File: kristin.jpg (110 KB, 800x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin.jpg
110 KB, 800x1125
Jag vill ha en fuktig jontelinafv som kollar på 2D men som också vill resa världen runt och inte är socialt handikappad och för lolslumpmässig.

Ska det vara så svårt?
>>
File: shiggy dana.jpg (17 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shiggy dana.jpg
17 KB, 250x250
>le du kan inte hoppa in i denna helikoptern/ta upp detta vapen utan DLC, klicka shift+p för att köpa DLC
>>
>>53429547
>inte like bra som solkors på fotoaffär
>vill pröva ändå
>rate it out of /8
>>
>>53429985
You need to socialize. Which is a pain in the ass. But you can do it if you put your mind to it.
>>
>>53430092
>>53430045

En annan anställd menar jag.
>>
>>53430056
>dödsknarkarnazister

Båda två är ju förstås en skit i det här fallet, men det är journalisters jobb att avslöja sådana här saker. De fick flertalet tips men valde att inte säga något, för att sedan skadekontrollera genom att skylla allt på polisen
>>
>>53430123
>fotoaffär
Du menar väl måla?
>>
>>53430108
>jag vill ha en fv som gillar a, b men inte c
Du får helt enkelt skaffa en som gillar ett av alternativen och forma henne till resten.
>>
Men hallå, svenska män våldtar ju också.
>>
File: 1381615340452.jpg (2 MB, 2047x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381615340452.jpg
2 MB, 2047x2048
>>53430108
>dkn ingen fv att resa med

Bara hemma mig familj
>>
>>53430123
Skulle det kunna bli hets emot folkgrupp ifall man gick runt med en sådan t-shirt?
>>
>>53430155
Journalisternas jobb är att skriva vad de får betalt för att skriva. Någonstans får de betalt ifrån, annars är de ju amatörer.
>>
>>53430210
Hade gärna rest med henne om hon inte hade såna grisvidriga fötter.
>>
>>53430155
>för att sedan skadekontrollera genom att skylla allt på polisen

Polisen är inte ofelbar. Men det är fan inte deras uppgift på samma sätt som medias att berätta att ett brott har begåtts. Deras jobb är att stävja brott, inte att berätta om dem.
>>
>>53430108
Kring kong fika på onsdag? ;) oxox
t. ska in och registera mig
>>
http://www.dn.se/nyheter/sverige/15-aring-knivskars-till-dods-pa-skola/
Haha ja så kan det gå.
>>
>>53430220
Hest mot maskros. Lär ju vara avgjort på ett glufs.
>>
File: 1375384976409.png (79 KB, 282x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375384976409.png
79 KB, 282x386
>>53430108

Hade gärna tagit en blyg men framfusig fv som klär sig fint och är trevlig favä.
>>
File: 1448395486725.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395486725.jpg
39 KB, 230x250
>dkn man får ett mail av magnus söderman
Finns ingen bättre känsla grabbar
>>
>poliskvinnor
>>
>>53430286
TRY
Ä
>>
File: spoons rattling.jpg (44 KB, 639x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spoons rattling.jpg
44 KB, 639x628
Påminnelse om att media och politiker mörkade övergreppen i We are STHLM och skyller nu allt på polisen så att de kan gå fria

http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/
http://www.deogan.com/2016/01/11/skuldansvar/

Ja jag vet att Deogan skriver som en jävla kratta men det han säger är viktigt
>>
>>53430281
Massmedierna avslöjade att polisen hade lagt ned undersökningar istället för att själva säga "hoppsan vi missade att rapportera detta, sorry".
>>
>>53430299
Jag är seriös. Får man lov att offentligt gå runt med sådana symboler som syftar på att något är tredjeriket som parodi, eller är det något som faktiskt kan åka på en HMF?
>>
File: 1364322493905.gif (755 KB, 245x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364322493905.gif
755 KB, 245x150
>kring krong
blir det bögigare
>>
>>53430345
Varför har hon ingen kollega på plats?
>>
File: barbari.png (3 KB, 638x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barbari.png
3 KB, 638x50
>>53430342
wew
>>
>>53430183
Men det tar för mycket tid anon

>>53430210
*heemar dig*

>>53430283
Kan vi göra, vilken tid?

Jag kommer säkert ha ångest över hur dåligt det gick på morgondagens tenta så yoroshiku onegaishimasu

>>53430302
Hur är en fv blyg men framfusig samtidigt?

Menar du att hon är blyg men inte kan sociala koder?
>>
>>53430367
Polisen lägger ned allt med en gång som de inte kan driva till fällande dom. Det är så det fungerar.
>>
File: 1452459613247.jpg (60 KB, 471x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452459613247.jpg
60 KB, 471x501
>>53430393
Härligt!
>>
>we are STHLM
>sexualövergrepp på massiv skala av invandrare
Det är som krukmakeri.
>>
>>53430430

Lite så kanske, blyg allmänt framfusig privat? Något sådant.
>>
>>53430391
För att syftet med filmen är att få dig förbannad på invandrare förstås.
>>
>>53430108
>dkn vill ha en degenerad fv men som är anständig ängel utanför mitt sovrum
>>
>>53430540
Är det?
>>
File: 1450724607044.jpg (85 KB, 1631x1571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450724607044.jpg
85 KB, 1631x1571
>dkn guldmedlem
>dkn kommer få manges nya novellsamling
>>
File: 1439147702177.webm (626 KB, 426x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439147702177.webm
626 KB, 426x236
>dkn ingen gråde v
>>
>>53430477
>dkn nyheten sprider sig utomlands
polisen på självmordsvakt
>>
File: 1450892346266.jpg (67 KB, 476x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450892346266.jpg
67 KB, 476x717
Breva den stormigaste bilden ni har i er katalog.
>>
>>53430555
I min begreppsvärld är det så. Du kanske tolkar det som porr, vad vet jag.
>>
File: 1450121375620.jpg (406 KB, 900x1338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450121375620.jpg
406 KB, 900x1338
>>53430597
>>
File: 1447082655592.png (85 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447082655592.png
85 KB, 600x800
>>53430597
>>
>>53430597
mm strax
>>
>>53430590
Visst är det fantastiskt? Jag älskar när vårt land uppmärksammas internationellt.
>>
>>53430597
>>
>>53430545
https://www.youtube.com/watch?v=scrrqizJmlg
>>
>>53430622
Obama växte upp utan farsa dock :^)
>>
>>53430638
Inte ens nazist men det där är vackert.
>>
>>53430647
Sämsta låten på albumet favä förutom kanske holiday
>>
>>53430677
Gjorde jag också favä.
Vem /varannan helg/ här?
>>
>>53430693
holiday är ju topp 3

only in dreams är sämst favä
>>
Jag hade nog fan inte haft något emot att bo i NMRs nordiska tusenåriga rike med dödsläger ifall bara kommunister, judar, negrer, araber, sossar, marxister och sådana hade blivit gasade. Den ekonomiska ofriheten hade inte stört mig ifall man fick lov att prata om mer ekonomisk frihet utan att bli fängslad som fiende till staten.
>>
>>53430701
>inte växa upp i en kärnfamilj i ett homogent villaområde i en medelstor 50k-stad
Tycker synd om dig.
>>
File: Mace_Dindu.png (67 KB, 1130x873) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mace_Dindu.png
67 KB, 1130x873
>>53430597
>>
>>53430761
Hade en helvit uppväxt favä, hade bara vitskräp föräldrar.
>>
>>53430752
>nationalsocialism
>ekonomisk ofrihet
Hur? Är du lolbertarian eller?
>>
File: 1446571544093.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446571544093.webm
3 MB, 1280x720
>>53430597
Var ska man börja ;^)
>>
http://www.friatider.se/antingen-knullar-jag-dig-eller-s-d-dar-jag-dig-amnesty-hj-lte-fast-f-r-r-v-ldt-kt
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ecJUqhm2g08

>dkn inget stort konto på kvitter så man kan sprida bra saker
>>
hur tar man de första trevande stegen i en antagligen lång och omständig rödpillring?
>>
>>53430820
Bara breva mer
>>
File: 1452030143678.png (968 KB, 1172x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452030143678.png
968 KB, 1172x1080
O-oj, å-åker i-in till 1300, ska vara där 1400, s-så någonstans d-där
Men det kommer ju bara bli topp spaghetti och pinigt desu, j-jag skojade m-mest favä ;_;
>>
>>53430841
Hade varit underbart om du lämnade tråden och börja kvittra istället. Kör på!
>>
>>53430841
>dkn nån med rätt många följare retweetar en och ens tweet blåser upp mot skyarna
>>
>>53430820
göbbels en söt favä :3
>>
File: 1431445484521.jpg (194 KB, 500x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431445484521.jpg
194 KB, 500x464
>>53430885
>>
>>53430809
Jag är inte lolbertarian, de skulle kalla mig fascist.
Fascister skulle kalla mig lolbertarian. Får jag lov att säga att pinochet gjorde inget fel? Skulle typ vilja leva i något sådant samhälle helt ärligt. De enda som åkte på helikopterturer var bara KGB-agenter och sådant skräp.
>>
>>53430882
http://thegreateststorynevertold.tv/
>>
File: 1451693843525.jpg (91 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451693843525.jpg
91 KB, 640x640
>>53430897

När alla anons blivit heemade så lämnar jag.
>>
>>53430936
Pinochet var inte fascist. Militärjuntor =/= fascism.
>>
>>53430936
Pinochet gjorde bokstavligen INGENTING fel.
>>
File: 1377606452198.jpg (352 KB, 1600x1084) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377606452198.jpg
352 KB, 1600x1084
>>
File: 1452458782481.gif (80 KB, 160x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458782481.gif
80 KB, 160x120
>>53430734
>only in dreams är sämst favä

>Only in dreams
>The world has turned
>Buddy Holly
>Say it ain't so
>My name is Jonas
>Surf wax america
>Undone
>In the Garage
>No one else
>Holiday
>>
>>53430820
>On the evening of 1 May 1945, Goebbels arranged for an SS dentist, Helmut Kunz, to inject his six children with morphine so that when they were unconscious, an ampule of cyanide could be then crushed in each of their mouths.[227] According to Kunz's later testimony, he gave the children morphine injections but it was Magda Goebbels and SS-Obersturmbannführer Ludwig Stumpfegger, Hitler's personal doctor, who administered the cyanide.[227]
>At around 20:30, Goebbels and his wife left the bunker and walked up to the garden of the Chancellery, where they committed suicide.

hanrej favä
>>
>>53431002
Han påstod inte det, anon.
>>
>>53430927
Är det där en bild på en bantuneger som äter skit från en ko? Jag som trodde jag inte kunde bli mer rasist.
>>
File: 137943257542jpg.jpg (883 KB, 1880x3611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137943257542jpg.jpg
883 KB, 1880x3611
>dkn man kan använda "roscucken" och vara nedsättande mot två cancerpersoner samtidigt

Ibland är livet lätt
>>
>>53431084
någon länka "den där" videon
>>
ALLA KILLAR
>>
File: DHs9Az6.jpg (36 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DHs9Az6.jpg
36 KB, 640x480
>>53430734
>>53431048
Allt på Pinkerton är bättre ändå favä
>>
>>
>>53430948
jag tror att "du, ta och kolla på den här tiotimmarsdokumentären om hur adolf hitler svartmålats av världsbanksilluminatisamfundet och egentligen var en ganska reko kille med sunda idéer" blir vad man i amerikatt kallar "a tough sell"

tack för tipset dock!
>>
>>53431084
om man blåser i kons fitta så producerar den mer mjölk eller nåt
>>
>>53431054
Tvärtom favä, han ordnade så han inte blev kuckad
>>
Var det blattar Bråk på skolan eller var det en blotuppgörelse mellen barbarer?
>>
>>53431111
det tyckte jag också när jag var 17 favä

pinkerton är inte dålig för den sakens skull men inget klår blåa plattan (imo)
>>
File: 1452457635520.png (40 KB, 362x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452457635520.png
40 KB, 362x362
>>53431111
Only in dreams är objektivt bästa weezer låten

Jag fördrar blue över Pinkerton men det är bara med en liten marginal
>>
File: 1434713872814.png (443 KB, 818x922) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434713872814.png
443 KB, 818x922
>>53431084
De försöker få kon att urinera över deras hår för att det ska få en orangegul färg, det är en del av deras mycket avancerade kultur Anon
>>
>>53431131
Det frågades ju efter lång och omständig rödpillring.
>>
>>53431026
Gycklar du?
>>
File: 1449680528452.jpg (221 KB, 852x805) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449680528452.jpg
221 KB, 852x805
>>
>>53431223
jo, men det måste nog till med lite mjukare tag i inledningsfasen

jag är tålmodig så det är inget problem
>>
>>53431111
Ang bilden : Om man inte provar på det så vet man ju inte hur det känns.
>>
File: 1451124901920.jpg (416 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451124901920.jpg
416 KB, 1200x1600
>dkn kollar schemat
Fyfan vad skönt att man slipper springa runt hela campus nu, allt är i D- och E-huset, introkurser på KTH en skit favä
>>
File: 142276400426.jpg (575 KB, 2000x1294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142276400426.jpg
575 KB, 2000x1294
>>
>>53431202
>De försöker få kon att urinera över deras hår för att det ska få en orangegul färg
Man har levlat upp kunskapsskillen "rasism" två gånger på några minuter.
>>
>>53431257
>vita cismän: 3,579,000
>bruna kroppar: 2*
>hbtqi: 0

>*manipulerade av den vite djävulen
>>
>>53430882
Samuel Huntington's tes om Clash of Civilizations är ganska rödpillrad. Finns som kort akademisk artikel om du inte pallar läsa boken.
>>
>>53431307
Kvää
>>
>>53431280
Det är ju bara att dela upp tittandet. Kolla en-två timmar varje dag i en vecka.
>>
>>53431131
Jovisst svårsåld i amerikatt förståss. Men de är ju allra mest nazi "muh jööörmens" osv i hela världen.
>>
>>53431341
D-du med
>>
File: 1435230685388s.jpg (9 KB, 249x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435230685388s.jpg
9 KB, 249x192
>dkn du kommer aldrig att slåss i andra världskriget på nazisternas sida
>>
File: 1452471333288.jpg (46 KB, 478x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452471333288.jpg
46 KB, 478x721
>>
>>53431340
Var? länk plox.
>>
>>53431331
fuskkod sprid ej: om man trycker på § och får upp console och skriver "http://www.4chan.org/pol/" (utan citationstecken) så når man omedelbart maxlevel
>>
File: kermit vomit.gif (589 KB, 245x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kermit vomit.gif
589 KB, 245x176
>Legida
>>
File: 1452423435698.png (340 KB, 460x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452423435698.png
340 KB, 460x685
>>
>>53431328
det här hade varit ett smakfullt omslag till penguin classics utgåva av man in the high castle
>>
>>53431419
Jag hade maxlevel innan. Jag fick hidden bonuslevels.
>>
>>53431409
Du kan ju lajva Wehrmacht och Luftwaffe i War Thunder :3
>>
File: 47823472384.png (54 KB, 588x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47823472384.png
54 KB, 588x251
>>
>>53431280
Du borde verkligen se TGSNT även om du inte ens vill bli rödpillrad bara för att få ett annat perspektiv.

Här är ett snabbare rödpiller https://www.youtube.com/watch?v=pDLyKSYRqXM
>>
File: 1449845054295.jpg (46 KB, 635x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449845054295.jpg
46 KB, 635x960
>>
>>53431409
Bara skaffa random andra världskriget datorspel. Finns ju hur många som helst.
>>
>>53431409
>du kommer aldrig att sitta fastfrusen i den ryska vinterisen utan ammunition när ivan och hans nio polare kommer över krönet och får syn på dig
>>
>>53431474
Vad fan har hon i huvudet? Vet hon ens om Klas Lund?
>>
>>53431474
Hon är en utav få personer som jag önskar får aids på riktigt.
>>
>>53431454
>köpa dlc

haha "aa"
>>
>>53431494
Jävlar vad ångest jag fick av det där
>>
https://www.youtube.com/watch?v=nShF-YQaELA

L E G I D A
>>
File: 012sAYXFgwtS.jpg (412 KB, 1200x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
012sAYXFgwtS.jpg
412 KB, 1200x863
>>53431409
>"hej mamma jag är hemma! jag har kämpat för ett ariskt europa :D var är pappa"
>"din pappa blev nedskjuten av tyskarna"
>"åh... h-han var nog en r-rasförrädare ändå ;_;"
Kan man bli en större cuck?
>>
>>53431474
Men varför brevar du random småflickors kvitter. Visst småflickor har lite märklig världsuppfattning, men det är lite störande i längden.
>>
File: kompis.jpg (405 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kompis.jpg
405 KB, 2048x1536
>dkn ingen stark fv att klämma på armarna, ta på ryggen och sniffa armhålorna på
>>
>>53431474
qringlan BTFO

>>53431412
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Huntington_Clash.pdf
>>
File: henok.jpg (453 KB, 828x3257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
henok.jpg
453 KB, 828x3257
>>
>>53431474
Fast... Hon har 100% rätt här.
>>
Polisen tycker alltså inte att det är värt att säga något när Afghaner antastar småtjejer?

Det känns lite kul att vara SDare, för vi är tydligen så hatade att så länge vi inte får krut i bössan så är det okej om invandrare våldför sig på småtjejer.

Vilket land vi lever i.
Och hur sjuk är vänstern egentligen?
>>
>>53431485
>Här är ett snabbare rödpiller https://www.youtube.com/watch?v=pDLyKSYRqXM
Får gåshud varje gång jag ser den
>>
>>53431474
>dkn man genuint hoppas att Zara blir gängsmälld av en grupp somaliska flyktingar tills hennes fittvägg spricker

Vem /kantmästare/ här?
>>
>>53431129
svara
v
a
r
a
>>53431174
>>
>>53431474
roligast är att hon retweetar skit från konton som dessa

https://twitter.com/CommonBlackGirI
>>
File: klaslund200.jpg (5 KB, 145x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klaslund200.jpg
5 KB, 145x216
Ni tyskcuckar vet väl om att man kan vara för ett svenskt Sverige utan att vara stormbög eller vara tyskcuck va?
>>
>>53431596
>texten
>typsnittet
BARA
>>
File: Bernard.jpg (1 MB, 1920x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bernard.jpg
1 MB, 1920x2880
>man stormbögarna är konstiperade
lmao neger bara lämna källaren och sluta tro att varenda invandrare kommer råna dig
>>
>>53431696
Men om de lämnar källaren så kommer negrerna att råna dem ju. Skojar inte ens. Blattarna letar instinktivt upp källarsittare eftersom de är svagare
>>
>>53431663
Enligt flashback är både gärningsman och offer icke etniska svenskar
>>
File: feel good man.jpg (24 KB, 330x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feel good man.jpg
24 KB, 330x357
>>53431409
>dkn när
>>
>>53431631
>Och hur sjuk är vänstern egentligen?
Såpass sjuk att jag vill stänga in dem i ett rum med stormbögar. Då är jag inte stormbög själv.
>>
>>53431696
Ingen har hävdat att varenda invandrare kommer råna, men ni hör inte hemma här oavsett. Skiter i om en neger är laglydig eller inte, han hör inte hemma i Sverige eller Europa.
>>
>>53431686
Men herregud anon
>>
>>53431696
>Mdongo
>>
>>53431696
Det är så kul att din sida känner att de måste skydda våldtäktsmän för att folk inte ska rösta på SD.
>>
>>53427801
Saknar faktiskt korridor litegranna. Fast möjligt att om man provade bo där igen så skulle man inse att man inte gjorde det egentligen utan bara var nostalgisk.
>>
>>53431696
Har alltid på mig min knivsäkra väst endå.
>>
>>53431782
Jag var den som frågade och tack så mycket för att du länkade. Ignorera mongot du svarade till.
>>
>>53431596
Ibiza var TÄNT
>>
>>53431631
>polisen
se >>53430359
Detta är först och främst mediernas fel, de har vetat om detta men har inte gjort ett skit för att allmänheten ska ta del av det
>>
>>53431770
>Rösta SD
>Stormbög
Vänstern, varje gång.
>>
>>53431866
Snyggt finger
>>
File: 1430642212323.png (283 KB, 625x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430642212323.png
283 KB, 625x941
>trotsar snöstormen och går på föreläsningen
>det är religionspsykologi
>föreläsaren kallar Sverige för "Drottningdömet Sverige"
>Jungfru Maria var ensamstående
>lmao muslimer och kristna tror på samma Gud
>lmao passkontroller är resultatet av en mental epedemi

Bara låt västvärlden brinna, finns inget av värde kvar.
>>
>>53431835
tog du tyngre droger där
>>
>>
>>53431782
Kolla på urboken, mycket snyggare. Harvard måste knullat upp.
>>
>>53431897
detta

jävligt estetiskt finger favä
>>
>>53431917
Tja... Vi är ju snart ett drottningdöme :^)
Och kristna och muslimer tror på samma gud
>>
>>53431864
Polisen hade när som helst kunnat gå ut med en presskonferens, precis som man gjorde i Oslo när den norska polischefen berättade att alla våldtäkter i Oslo som lösts hade begåtts av utom-Europeiska invandrare.

Alla vet att svensk media är ohyggligt vänstervriden och oärlig, men polisen ska vara opolitisk.
>>
>>53431751
krukmakeri
>>
>>53431866
jag till vänster
>>
>>53431976
>treenigheten är förenbar med idén om guds odelbarhet
>>
>>53431866
>I HÖJD MED SCENEN
Vad menade dem med detta? Blev Zara antastad?
>>
>>53431866
Till slut kommer det vara normaliserat att bli våldtagen om man går ut som svensk kvinna.
>"Gumman glöm inte bort att ta med dig salvan och fittrengöraren så du inte får en könssjukdom."
>>
>>53431977
Desto längre som svensk polis och media inte normaliseras till dansk, norsk och finsk grad kommer folk bara bli extremare och extremare. HUR FAN KAN DE INTE FATTA DENNA DYNAMIK? HUR?
>>
>>53431924
Beror på om du är SÄPO eller inte
>>
>>53431750

Nej.

t. levande bevis
>>
>>53431917
>Bara låt västvärlden brinna, finns inget av värde kvar.
Nu låter du som en stormbög Misaka. Jag trodde du var reaktionär traditionalist.
>>
>>53432094
bara söpo
>>
>>53431631
polisen försökte ju kontakta tidningarna och få ut detta. ellar ja polismän. högsta ledningen och polischefen försökte dölja detta
>>
File: 1452457631051.jpg (50 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452457631051.jpg
50 KB, 960x640
>>53432034
Räknas inte som att bli antastad om hon är med på det familj
>>
>>53431866
>majoriteten under 15
HUR VILL DU HA DITT LAND?
>>
Är Kristen Kruk nya Martinabrevandet? kan inte säga att man klagar om så är fallet
>>
File: 1452444834090.png (712 KB, 874x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444834090.png
712 KB, 874x512
>dkn gulasch med surkål
Känns storm
>>
>>53432123
Misaka är i första hand en vedbod. Vedbodar är inte psykiskt stabila, så att han hux flux ändrar sig sådär är förväntat. Vem vet, han kanske har sett en ny FRUFU :333 som är stormbög
>>
Nu tänker jag vara lite arg, det känns som att jag har all rätt att vara det nu. Det är inom ett ämne som många skriver om, minst en gång/vecka ser jag ett inlägg om det. Det handlar om att BILISTER SKALL SAKTA NER NÄR DE KÖR FÖRBI EN HÄST!!!!! Seriöst, hur svårt kan det vara? "Sakta ned" betyder inte att du ska minska från 70 till 60. Nej, från 70 till 30 minst!!
Varför skall man då göra det? Det är ju onödigt att släppa så mycket på gasen. Du skall göra det för att:
1. Rädda mig och min ponnys liv.
2. Rädda ditt eget liv.
3. Slippa behöva köpa en ny bil för att din är helt tillbucklad av en häst på 200-1000 kg. (Kan du tänka dig hur din bil ser ut efter att ha kört in i ett ton häst?)
4. Slippa ett jäkligt högt skadestånd och en omgång i domstolen.
I dag var jag ute och gick med min ponny och en bit av promenaden var vi tvungna att gå på landsvägen. Vilket vi är tvungna till att göra så fort vi vill ta oss till bra ridvägar i skogen. Om det säger dig något så bor vi vid Austergårds i Stenkyrka och just där finns inga superbra ridvägar. Men det finns det vid exempelvis Licknatte eller Sorby. Men för att ta oss dit MÅSTE VI GÅ EN BIT PÅ VÄGEN! Där vi för den delen har all rätt att vara.
Jag kan tillägga att min ponny är en ungponny under inkörning. Som blivande körhäst har han höga krav på sig. Han måste vara lugn och klara flera olika situationer enbart med stöd från mig på kuskbocken. Och ni kan hjälpa mig med att få en sån lugn och trygg häst GENOM ATT NI SAKTAR NER TILL UNDER 30 KM/H NÄR NI PASSERAR OSS OCH KÖR UT I ANDRA BILFÄLTET.
Vad gör jag som hästägare för att ni skall sakta ned? Ni kan väl polistecknen? En hand som hålls upp betyder stopp. En arm som rör sig upp och ner längs sidan betyder sakta ned. Dessa tecken använder även jag. Men du, din korkade bilist, fortsätter i minst 50 km/h och vinkar glatt tillbaka... Varsågod, där fick du ett fult finger istället för att du är så oerhört korkad som inte förstår att du ska sakta ned.
>>
File: 1449875552169.jpg (25 KB, 360x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449875552169.jpg
25 KB, 360x480
>polisen är på nationalisternas sida
>>
https://www.flashback.org/t2671860

Vem utav r9k-autisterna var detta?
>>
>>53431798
Mdongo röstar ju dock SD, men han är fortfarande lite utav en hanrej som använder "rasist" som ett skällsord regelbundet
>>
>>53432123
Jag är mest bara mig själv. En ung arg man.
>>
File: bara3.png (250 KB, 423x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara3.png
250 KB, 423x350
http://www.politico.eu/article/angela-merkel-domestic-security-crisis-cologne-refugees-debate-criminals-protests/

So far this year, German authorities have registered 3,000 to 4,000 new refugees per day, a rate that if sustained would see another 1.5 million refugees arrive by the end of 2016. On Sunday, the country’s minister for international development raised alarms by warning that only about 10 percent of the refugees who had left Syria and Iraq had arrived in the EU.

“Eight to 10 million are still on their way,” the minister, Gerd Müller, told Bild.
>>
>>53432186
>dkn detta verkar rimligt
>>
>>53432178
>släppa iväg flickor under 15 på """gatufestivaler""" i cuckholm
Hur vill du ha ditt föräldraskap senpai?
>>
File: 14324443453.png (913 KB, 879x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14324443453.png
913 KB, 879x705
>>53431977
>Polisen hade när som helst kunnat gå ut med en presskonferens
och blivit nazistfascistanklagade av media, ja. Varför tror du att de så gott som aldrig går ut med signalement som säger mer än vad förövarna hade för kläder på sig?

Och återigen, MEDIERNA KÄNDE TILL DETTA MEN VALDE ÄNDÅ ATT INTE RAPPORTERA OM DET. Jag försvarar inte polisens agerande men journalisterna är minst lika skyldiga till att detta inte uppdagats förrän först nu, sex månader senare

Polisen ska ha skit men det ska journalisterna också. Nu riktas all kritik ENDAST mot poliserna
>>
>>53432131
Polisen kan när som helst kalla till presskonferens och säga precis vad fan de vill.

Polisen är nu en institution som aktivt arbetar mot sanningen - och har gjort det en längre tid - polisen är en olidlig skam i ett land som tydligen inte vill göra något annat än att skämma ut sig.

Våldtar du småflickor och är blatte, tja, bättre det än att folk röstar på SD.
>>
>>53432186
>>53432245
mm, okej.
>>
File: 1452468458009.png (267 KB, 800x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452468458009.png
267 KB, 800x820
>>53432243
>“Eight to 10 million are still on their way”

Förhoppningsvis flyger locket av tryckkokaren innan det är för sent, statskupp i Tyskland är det bästa som kan hända
>>
Skriva en nytolkning av bröderna lejonhjärta?
Bröderna är ensamkommande flyktingbarn som flyr ur en brinnande förläggning.
I Nangijala slåss de mot rasförtrycket.
Man behöver nästan bara ändra på namnen.
Kulturpris?
>>
>>53432288
se>>53432287
Det är åsiktskorridoren och debattklimatet i Sverige som Media står för som har lett oss till denna situation
>>
Sverigetråden är mer /pol/ än /pol/
>>
>>53431926
orkar du länka artikeln?
>>
File: sanningen.png (1 MB, 1282x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sanningen.png
1 MB, 1282x946
Ta det lugnt grabbar för fan. Än så länge är det bara Stockholm som är förlorat. Detta är något positivt favä
>we are sthlm
top kuck
>>
>>53432128
Du får gissa
>>
>>53432360
sätt upp som pjäs så ska du säkert se att du får pengar och hela köret favä. saken är biff
>>
>>53432353
Börjar väl bli dags att förnya nazi-bilden. Den börjar bli så gammal att den tappar slagkraft annars.
>>
>>53432365
nej, det är den cuckiga attityden alla myndigheter och offentliga person har till den
>>
>>53432287
Nej. Vår media är politisk och usel.
Tydligen är vår poliskår det också, och det är det absolut nedrigaste jag någonsin läst om.

Våra journalister är ormar, men polisen är de riktiga reptilerna, och att lita på dem i något efter detta är bara idioti.
>>
>>53432360
Perfekt! Att du är finne och därmed rasifierad är pricken över i:et. Skulle inte funka om det var en vit man som skrev.
>>
>>53431917
>>lmao muslimer och kristna tror på samma Gud
Ja.
>>
>>53432410
>bara sthlm förlorat
ayy knullande lmao
>>
>>53432413
jag gissade på typ maja men jag undrade om ännu tyngre
>>
>>53432410

Du har helt och hållet missat Tyskland, Finland, Schweiz m.fl?
>>
>>53432405
http://avpixlat.info/2016/01/11/unga-man-tafsade-pa-flickor-pa-badhus-med-konsuppdelad-pool/
>>
File: 9.jpg (206 KB, 728x1062) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
206 KB, 728x1062
>>53432413
>dkn älskar Kreuk

>dkn ganska hajp inför grafikkursen
Livet är okej
>>
kommer zara larsson någonsin att förlåta gud för att hon inte föddes svart?
>>
File: 1434007781451.jpg (25 KB, 250x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434007781451.jpg
25 KB, 250x201
>>53432529
Jag har nog missat Schweiz, ja
>>
>>53430841
Jesus Christ, that was not particulary clever now, was it?

So feminism shares some amount of dogmatism, victim playing and incoherent apologetics like every other religion on this planet...
...and that makes it the same ideology as Islam? (only Islam?)

Riiiiiight... "of course". And what about the feminism-contradicting doctrines such as misogyny and unequality of women in Islam?

Naah, let's forget about that. I'm certain nobody will notice those over the awesomeness of the melodic tune. (really?)

"Same ideology" ROTFLMAO...

Just because two ideologies both have unjustified beliefs and unconvincing arguments, that alone doesn't make them "the same" by any strech of the imagination.
By that standard, there are A LOT of ideologies "the same ideology" and we're basically only left with two distinct ideologies: the coherent and the incoherent.
What's the usefulness of talking about all the different ideologies in those terms then? Bit unpractical in terms of lignuistic concepts of philosophy, don't you agree?

It's half-baked arguments like that which shouldn't be yelled out louder into the forrest than you can take the echo coming back...
...cause the belief that feminism and Islam are "the same ideology" is just as dogmatic as both individual ideologies!

EPIC FAIL!
>>
>>53432529
>Schweiz
Vad?
>>
File: 1452299324521.jpg (104 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452299324521.jpg
104 KB, 612x612
>>53432560
Det är fan sjukt hur jävla hanrejad hon är av negerkulturen

>Anti vithetsvänstern
>>
>>53432410
>dkn Mora är vitcertifierat av Motgift
>>
>>53432374
Japp
>>
>>53432420
Lysande! Behöver inte ens skriva något.
Får man knula teaterpajer tror ni?
>>
>>53432529
finland?
>>
File: 1449797736906.jpg (20 KB, 450x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449797736906.jpg
20 KB, 450x410
>>53432560
>zara larsson är en bajsbrevare
Allt faller på plats nu
>>
>>53432481
det är allas fel. jag vill bara inte att DN kommer undan med detta genom att skylla på polisen

>>53432541
tack senpai
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EvGL42rywPM

Klart äckligaste dutubsfilmen jag sett på en månad.
>>
>>53432631
>välkommen till mora!
>vithetscertifierat!
>ha en bra dag!
Finns det någon lista på vitcertifierade städer?
>>
>>53430882
http://www.breitbart.com/london/2015/11/11/watch-anti-migrant-video-going-viral-across-europe/
>>
>vilja vända detta mot DN
DN är absolut mest skyldiga men att polisen ljög är klart större grund för eldstigning så jag klagar inte favä
>>
>>53432584
Hello Anon. I am a Muslim that is subscribed to you and regularly watch your videos as I find them enjoyable and admire your intellect in debates and arguments. Although I find this video offensive, we all have freedom of speech to say whatever we want. If you study Hadith's and the Quran there are many verses where we are told to maintain our chastity and refrain from even being sexually attracted to others. There are many quotes in the Quran which clearly are against rape of innocent people. Of course you are entitled to your own opinion and I cannot tell you what to do in any way. I can only ask if you could refrain from making videos that portray Muslims in this way as the religion teaches peace and good manners. If you thoroughly study the religion and apply the beliefs to the context of when it was written it may come clearer to you. Either way, I will continue to enjoy watching your debate and argument videos :)
>>
File: arg kenny väst.jpg (62 KB, 625x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arg kenny väst.jpg
62 KB, 625x352
>>53432567
>>53432618

http://www.swissinfo.ch/eng/new-year-crime_zurich-women-report-cologne-style-sex-attacks/41880556

https://www.rt.com/news/328261-helsinki-sexual-assault-women-migrants/
>>
>>53431866

mager lista för att vara 2 år i miljonstaden favä.
>>
>>53432651
Oh ja. De kommer kräva att mdongo får knulla dem också medans du ser på.
>>
>>53432548
Jvdk
>förkylningen har släppt så jag kan träna igen
>ska prova på boxning på onsdag
>har äntligen engelsktalande klasskamrater
>sötpaj tysk v

Vanligtvis har jag en väldigt neutral syn på livet men just idag är det rätt okej
>>
File: 1446492815779.gif (564 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446492815779.gif
564 KB, 350x350
https://www.nordfront.se/1-maj-demon-sexmobberna-i-koln-och-internationella-makthavare.smr
>>
File: kreuk.jpg (45 KB, 722x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kreuk.jpg
45 KB, 722x732
>>53432527
Det kanske man har

>>53432548
KK är ett mirakel av universum, bara vi mongoler förstår det
>>
>>53432737
polischefen ska avgå självklart. Men DN ska inte komma undan
>>
>>53432764
det var ju under 2 dagar
>>
>>53432754
Är det bara jag som tycker det är poetiskt att allt hände runt nyår?
>välkommen till 2016
>välkommen till er framtid
>>
>>53432754
Du inser att sådant här förekommer varje nyår va? Inte ens nästan samma nivå som Köln
>>
Någon som vill bygga ett spel där man är gränsvakt och skall skjuta neger i medelhavet?
>>
>>53432764
Mm, vem som helst som är lite ambitiös kan väl trycka fler än s... hoppsan, avslöjade mig nästan x) Så knasigt det blev.
>>
>>53432827
bygg det i matlab
>>
>dkn ingen ljushyad negress hemmafru som gillar att laga mat
>>
>>53432235
>jvdk
>>
>>53432902
>låta kvinnor laga mat
degenererat favä. Låter du dem välja dina kläder och vilka filmer ni ska se också?
>>
File: vita män.png (35 KB, 525x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vita män.png
35 KB, 525x296
>>53432826

Mm, varje nyår är det stora massor vita män som antastar/rånar/våldtar kvinnor i alla Europas städer.

Fy för den vite mannen, han måste utrotas!
>>