[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 463
Thread images: 151
File: 1431796051490.png (7 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431796051490.png
7 KB, 1600x1000
Sverige
>>
Lyssnar på adele på jobbet.
>>
>>53421674
Kollar på anime hemma.
>>
File: 346723453477.jpg (79 KB, 690x697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
346723453477.jpg
79 KB, 690x697
jag på bilden
>>
>>53421718
Är du hjärnskadad?
>>
>>53421718
hur smakar svart dase?
>>
Vi ses senare Major Tom
>>
Skillnad på "x anser" och "x tycker"?
>>
>>53421764
haha nej :PP

>>53421785
jävla äckel frågor
hur blockar jag dig?
>>
>>53421718
Men guuuuuud, jag dööör vad snygg du är! <333333
>>
>>53421574
6-1 :DDDdDDdD
>>
File: 1452248957049.gif (506 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452248957049.gif
506 KB, 500x283
>>53421786
;__;
>dkn Kirinoanon svarade "bokstavligen vem" när man knäppte att han hade dött
>>
>>53421831
hon är verkligen inte så snygg

>byggd som en linjal
>typ 12 år gammal
>dom buskiga ögonbrynen
>boxarnäsa

nä hon är typ en 3/10 som bäst och då är jag snäll
>>
File: 1426872632837.jpg (18 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426872632837.jpg
18 KB, 499x499
>>53421838
http://www.norwegiandefenceleague.info/europe-news/item/366-finland-police-forced-to-cover-up-muslim-rape-of-fellow-officer-at-hennala-asylum-shelter

>Finland: Police forced to cover up Muslim rape of fellow officer at Hennala asylum shelter
>>
>>53421718
Varför mörkade du händelserna i kungsträgården?
>>
>>53421922
Hon är väl typ 16 i år eller något sånt? Hon är väldigt vacker, jag beklagar din smak
>>
VITA
>>
File: 14565477749.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14565477749.jpg
93 KB, 620x670
DN lyckades med sin skadekontroll.

Polisen får all skit.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22070739.ab

>Löfven om övergreppen: ”Ett dubbelt svek”

>Statsminister Stefan Löfven hävdar att övergreppen innebär ett dubbelt svek mot unga kvinnor och förutsätter att polisen nu går till botten med vad som hänt.
>>
File: 1428823528216.jpg (38 KB, 468x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428823528216.jpg
38 KB, 468x474
>>53421880
>kvinnliga politiker
>>
>>53421838
GGWP. love finland always!
>>
File: 1447787170609.jpg (113 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170609.jpg
113 KB, 450x600
>>53421982
SLAMPIGA
>>
>>53421925
That's just a rumor but something weird happened there indeed and police is unwilling to tell anything about it.
>>
File: 1392166935909.jpg (55 KB, 679x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392166935909.jpg
55 KB, 679x631
Gentlemen!
This nation is horrible.
I have no interest whatsoever in political reform or any kind of reform.
Nothing will be solved by reforming or changing anything.
We are no longer in such an optimistic state!

We must abandon this detestable nation!
This nation must be destroyed!
I do not have a single constructive proposal!
The only thing we must do now is "Scrap and Scrap"...Annihilate everything that exists!

Gentlemen!
I despise each and every one of you.
The people who supported this worthless nation, this system is you!
To be precise, The majority of the people are who are reading this are my Sworn Enemies!
I am calling upon the minority among you people, To the people of the minority! We must unite and rise up immediately!

The people of the majority do what they want to us. But now, finally, a world where we the minority will not be easily oppressed is being constructed!
The people of the minority, If you think you can change something by voting, you are COMPLETELY wrong.
An election is simply a festival for the majority!
There is nothing as idiotic as an election to us minority people. If you choose by majority vote, of course the majority wins!

I... can no longer tolerate the oppression of the this nation's minority!
To the people of the minority! There is no way we can persuade the majority! The people of the majority will not under any circumstances listen to our voices!
A fucked up nation like this, where the majority rules...has no other option but be destroyed!
NO MATTER HOW MUCH REFORM IS DONE THERE IS NO HOPE!
Every single of the political reforms being proposed presently are all reforms for the Majority of the People!
We the Minority obviously will not support or anticipate the result for any of these reforms!
We the Minority will no longer ask anything from such a nation.
We the Minority only have one option left, TO OBLITERATE THIS NATION! To be completely honest... THE ONLY PATH WE HAVE IS TO OVERTHROW THE GOVERNMENT!
>>
>>53421922
Främst

- söta små bröst som säkert är goa att suga på/misshandla
- väldigt sexigt magparti
- smiskvänlig bakdel
Vet inte hur det står till i din värld men för min del är hon väldigt knullbar.
>>
>>53422064
Jo, men knullbar=/=snygg
>>
Trådlig påminnelse

>det var unga svenska killar också, säger hon
>>
>>53421989
>DN lyckades med sin skadekontroll.
>>
>>53421989
>DN lyckades med sin skadekontroll.

DN, Löfven och aftonbladet och de andra partierna är bara olika spelare i samma lag.
>>
>>53422096
Sluta vara så jävla petig då fö faaaan
>>
File: 1380655424822.jpg (64 KB, 525x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380655424822.jpg
64 KB, 525x437
>Gentlemen!
>This nation is horrible.
>I have no interest whatsoever in political reform or any kind of reform.
>Nothing will be solved by reforming or changing anything.
>We are no longer in such an optimistic state!
>We must abandon this detestable nation!
>This nation must be destroyed!
>I do not have a single constructive proposal!
>The only thing we must do now is "Scrap and Scrap"...Annihilate everything that exists!
>Gentlemen!
>I despise each and every one of you.
>The people who supported this worthless nation, this system is you!
>To be precise, The majority of the people are who are reading this are my Sworn Enemies!
>I am calling upon the minority among you people, To the people of the minority! We must unite and rise up immediately!
>The people of the majority do what they want to us. But now, finally, a world where we the minority will not be easily oppressed is being constructed!
>The people of the minority, If you think you can change something by voting, you are COMPLETELY wrong.
>An election is simply a festival for the majority!
>There is nothing as idiotic as an election to us minority people. If you choose by majority vote, of course the majority wins!
>I... can no longer tolerate the oppression of the this nation's minority!
>To the people of the minority! There is no way we can persuade the majority! The people of the majority will not under any circumstances listen to our voices!
>A fucked up nation like this, where the majority rules...has no other option but be destroyed!
>NO MATTER HOW MUCH REFORM IS DONE THERE IS NO HOPE!
>Every single of the political reforms being proposed presently are all reforms for the Majority of the People!
>We the Minority obviously will not support or anticipate the result for any of these reforms!
>We the Minority will no longer ask anything from such a nation.
>We the Minority only have one option left, TO OBLITERATE THIS NATION! To be completely honest... THE ONLY PATH WE HAVE IS TO OVERTHROW THE GOVERNMENT!
>>
>>53422105
>tumlare
>>
File: 1429529008808.jpg (192 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429529008808.jpg
192 KB, 480x640
Är hon inte fin :3 så mjuk och fin
>>
File: zara.jpg (333 KB, 1294x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara.jpg
333 KB, 1294x728
>>53422097
VITA MÄN
>>
>>53422148
nu var det väl själva bilden som var poängen men ok
>>
>>53421989
Frick är inte klar än.
>>
>>53422174
>Frick

jävla cuck, undrar vad putins lakejer erbjudit honom
>>
>>53422174
Spelar ingen roll. Massmedia som sitter i samma båt ror åt samma håll.

Men alternativmedia kommer fortsätta växa iallafall.
>>
>>
>>53421574
>inte Bowie-upplagan

AVGÅÅÅÅ
>>
Vad ska ni äta idag?
>>
>>53422165
>jag gjorde det igen xDD
>>
>>53422297
sperma
>>
File: VITA MÄN.png (352 KB, 643x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VITA MÄN.png
352 KB, 643x487
>>
File: 137543545488.png (181 KB, 2048x2103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137543545488.png
181 KB, 2048x2103
https://www.youtube.com/watch?v=haiCFEXkCOY

:3
>>
>>53422297
Mackor och godis.
>>
>>53422305
tja zara
>>
>>53422297
ångest
>>
>>53422293
Skulle bara komma massor med jobbiga Jontesvar då.
>>
Vita män tafsar också, därför behöver vi fler invandrare!
>>
>dkn man inte lever som i suits
>>
>>53422297
Vet inte jag har bara en (1) risboll kvar
>>
>>53422321
Bra att folk blir mer medvetna om problemet, finns säkerligen ett stort mörkertal, mer övergrepp måste anmälas.
>>
File: 234533.png (583 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
234533.png
583 KB, 540x540
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53422321
>vit hand
Är de på allvar?

Tur att man inte är svensk
>>
>>53422423
Kom ihåg. Inga rasifierade.
>>
>>53422444
Fina siffror.

Men du, lägg av med vallonjagjag1 nu snälla
>>
Intellktuellt

Infantila

Gorillor
>>
>vaknar
>läser igenom förra tråden
>david bowie är död
bokstavligen vem?
>>
File: 1447510037285.png (330 KB, 1000x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447510037285.png
330 KB, 1000x813
dagashi kashi verkade okej favä
Inte något jag skulle diskutera med /a/ dock, kan se allt bajsbrevande från dom
>>
>>53422482
du vill ha ett sånt här va?
>>
>>53422475
Gorillor är söta desu, har du sett när gorillamammor tar hand om sina barn?
>>
>>53421718
tits or gtfo
>>
>>53422482
haha lr hur... cs?
>>
File: 1452451016855.jpg (321 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451016855.jpg
321 KB, 1280x720
>>53422444
Lägg av med jagjaget jävla svenne
>>53422500
Saya bästa flicka
>>
File: 1424183951961.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424183951961.jpg
2 MB, 1920x1080
hell seger
>>
>>53422471
>>53422533
Ni kan inte säga åt mig vad jag är och inte är, jag identifierar mig inte som svensk
>>
>>53422046
J A P A N
A
P
A
N
>>
>>53422147
vet du ens vem det är på bilden?

han är en bajsätande hanrej som vill bli sprängd i röven av negrer
>>
>>53422592
då kommer du ryka nära raskriget drar igång
>>
File: 1452442819179.jpg (62 KB, 1062x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442819179.jpg
62 KB, 1062x752
>>53422592
hehe mm, detta är du kring kong
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3356084/I-ve-gone-child-Husband-father-seven-52-leaves-wife-kids-live-transgender-SIX-YEAR-OLD-girl-named-Stefonknee.html
>>
Har ni någonsin hört indisk gangsta rap?
Nu har ni.

https://www.youtube.com/watch?v=LD44sTkxK8E
>>
>>53422615
väl medveten, dessvärre

t. brukade hänga i eggkara
>>
>>53422064
>misshandla en flickas bröst
Elakt anon
>>
>>53422643
>Stefonknee
Påminner mig om den där bilden mer Airwrecka. Topp keck
>>
>>53422592
Detta, jag identifierar mig som Karl V, tysk-romersk kejsare
>>
File: 1427657775455.png (48 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427657775455.png
48 KB, 500x500
>dkn holländsk farmor

Tror nog jag också hoppar av svenskheten favä. Gör inget gott.
>>
File: kringlan.jpg (134 KB, 1600x1121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kringlan.jpg
134 KB, 1600x1121
>>53422592
>
>>
File: hat.gif (2 MB, 480x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hat.gif
2 MB, 480x481
>när du är inne bolldjupt och hon säger "djupare"
>>
>lyssnar på bowie
>sen kygo
Modern musik är ju mkt bättre än gammal musik. Förutom klassisk musik, den är immun mot åldrande.
>>
>vaknar av knackningar på dörren
>korridorens bimbo är där, stora bröst, bra rumpa men blåst som fan, en riktig sädesdemon
>står bara iklädd yogabyxor och ett tight träningslinne
>"jag har blivit utlåst ur tvättstugan och min nyckel är kvar där inne så kan inte komma in i lägenheten kan du hjälpa"
>sätter mig ner i sängen med min dator och ska gå in och se om jag kan boka ett pass så jag kan komma in
>hon sätter sig just bredvid så våra armar nästan rör vid varandra
>kan känna hennes lukt och kan se ner i hennes byst när jag sneglar lite åt sidan
>fixar tvättid och ger henne min nyckel och hon tackar mig och ger mig en kram innan hon springer iväg
>dkn det var första gången jag hade en tjej i min säng

Är det patetiskt att runka till minnet?
>>
File: kvää.jpg (70 KB, 618x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kvää.jpg
70 KB, 618x564
>>53422710
>>
>>53422680
>dkn lettländsk farmor

Jag följer med dig favä
>>
File: 1450837554236.jpg (25 KB, 216x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450837554236.jpg
25 KB, 216x282
>>53422643
Fattar inte hur det var lagligt för "honom" att bara kasta bort sitt ansvar för sju barn
>>
File: VITA MÄN.png (155 KB, 692x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VITA MÄN.png
155 KB, 692x532
>>
>>53422710
>dkn du tryckt till henne ordentligt och hon tittar upp på dig och viskar "jag älskar din stora kuk"
Brast ut i skratt favä, men FeelsGoodMan.
>>
>>53422741
>inte bokstavligen ha invandrarföräldrar
SUOMI STRONK
>>
>>53422703
kringlis är rätt söt ;D
>>
>>53422724
Ja, men gör det ändå. Medvetenheten om att du är patetisk gör det hetare favä. Vill du göra det ännu sexigare kan du fantisera om hur du aldrig kommer få knulla henne, hur mycket du än hjälper henne, och att hon förmodligen tog en fet qk efter att hon pratat med dig
>>
>>53422735
Är källan på det där den där gubben som gjorde ett epos med tecknade bilder och berättelser om änglar och barn i hela sitt liv som ingen visste om?
>>
>>53422768
Vad har sidf gjort nu
>>
>>53422790
shh
>>
File: 1440418829832.jpg (56 KB, 645x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440418829832.jpg
56 KB, 645x716
>>53422777
>dkn inga finska föräldrar
>dkn ingen finsk släkt
>dkn ingen söt finsk kusin att ha förbjudet vuxenmys med
>>
File: jenny.jpg (58 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jenny.jpg
58 KB, 1280x720
Det här hade varit min fv om jag bodde i USA istället för sosse-sverige. Man kan fan inte lyckas i Sverige så tjejer skiter fullkomligt i hur intelligent du är, det enda de bryr sig om är hur snygg du är. Fyfan!
>>
>>53422768
>Gärningsmannen ska vara en tolvårig pojke
SIDF
>>
File: 1449945424584.png (17 KB, 418x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449945424584.png
17 KB, 418x359
>>53422846
>Det här hade varit min fv om jag bodde i USA istället för sosse-sverige. Man kan fan inte lyckas i Sverige så tjejer skiter fullkomligt i hur intelligent du är, det enda de bryr sig om är hur snygg du är. Fyfan!
>>
>>53422777
Fina siffror och fin familj kompiz!
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Det här hade varit min fv om jag bodde i USA istället för sosse-sverige. Man kan fan inte lyckas i Sverige så tjejer skiter fullkomligt i hur intelligent du är, det enda de bryr sig om är hur snygg du är. Fyfan!
>>
>>53422616
Så länge jag inte är en svensk cuck

Jävla svennar
>>
Det borde göra en undersökning för se hur mycket användningen av "vita män" har ökat i massmedia de senaste åren.
>>
>>53422843
http://www.norwegiandefenceleague.info/europe-news/item/366-finland-police-forced-to-cover-up-muslim-rape-of-fellow-officer-at-hennala-asylum-shelter

Inte bättre där. Finlands ekonomi är riktigt usel sen tar de in 1500-2000 OM DAGEN, inte lika många som vi (fyratusen) men nästan :D
>>
>>53422676
Jag identifierar mig som Scooby Doo.
>>
File: 1447857379149.png (19 KB, 384x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447857379149.png
19 KB, 384x362
>>53422843
>dkn har en finsk släkt som min mormor forskat tillbaka till 1400-talet med arkiv från en kyrka
>dkn kan inte prata finska
>>
File: VITA MÄN.png (168 KB, 695x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VITA MÄN.png
168 KB, 695x597
>>
>>53422921
her ser det inte I norge med invandringen (siffror och lite sådant) inte hört så mycket där
>>
>>53422921
Vill ha en dåjin om detta favä

Blir helt överhettad när jag tänker mig den finska tjejpolisen som blev våldtagen av en arg arab
>>
>>53422921
Our police has been more honest lately. I think they're starting to work against the government.
>>
kvckar borde bara hänga sig själva favä
>>
Dra till Japan och kasta bort sitt svenska medborgarskap?

J/N
>>
>>53423056
Det är bara skojbrev kompis
>>
>>53423068

Passa på medans ett svenskt pass fortfarande är värt något
>>
File: 1421056528767.jpg (12 KB, 277x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421056528767.jpg
12 KB, 277x329
>>53422921
>dkn ingen söt finsk kusin som bilr tillfångatagen av arga araber, våldtagen och satt i en födselfabrik för att stärka den bruna rasen
>>
File: 1452460857297.jpg (376 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452460857297.jpg
376 KB, 1920x1080
>>53423068
J
t. jag vill leva i en liten japansk by
>>
>>53423056
Exakt, när utrotar vi alla svennar?

t. inte svensk
>>
>>53423068
J
du drar väl från tråden också
>>
>>53423083
kanske det kanske, men vad förändrar det? faktiska hanrejer borde bara avsluta sig själva omedelbart
>>
>>53423097
Jesus nu måste jag spela CoC igen
>>
>>53422776
>dkn man kommer hinkvis i henne och hon säger "jag undrar om p-piller rår på dig"
>>
File: 1405531885531.gif (1 MB, 264x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405531885531.gif
1 MB, 264x264
>>53423022
Right. Then why do they arrest these "citizen patrols" now? I read that a few "ringleaders" have been fined for organising them.
> I think they're starting to work against the government.
No government employee would bite the hand that feeds them.
>>
File: 1443439314530.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443439314530.jpg
35 KB, 535x577
>>53422935
>dkn endast bilingual
>>
File: VITA MÄN.png (325 KB, 704x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VITA MÄN.png
325 KB, 704x630
>>
>>53423120
>>53423120
They haven't arrested them? They've said they have no problem with them. Where did you heard this.
>>
>>53423107
Rösta V/MP

t. inte svensk

>>53423110
Nej jag tittar på förödelsen från ett säkert och cuckfritt avstånd
>>
>>53423147
/pol/
>>
File: 1446480284868.png (429 KB, 451x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446480284868.png
429 KB, 451x619
>>53423100
>dkn japan har sveabodar som byggde en svensk by i japan men inga vedbodar har byggt en japansk by i sverige
>>
>>53423119
>dkn man hade sex en gång och tog ut den innan man kom (och sprutade henne helt sonika på magen) och hon blev gravid av det
S-starka spermier är starka.
>>
>>53423100
>donken inte lärling under en japansk mästare vars förfäder slipat och tränat sin färdighet till perfektion
>>
File: 1423476300270.jpg (31 KB, 520x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476300270.jpg
31 KB, 520x324
>Exakt, när utrotar vi alla svennar?
>t. inte svensk
>>
>>53422957
>>53423131
Har du roligt eller?
>>
File: 2nog4u.jpg (70 KB, 654x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2nog4u.jpg
70 KB, 654x472
>>53423147
I read that the police are giving refugees free roam in finnish schools and universities to rape and impregnate finnish women.
>>
>>53423167
>/pol/
>>
It's true that they've been fined BEFORE because some of them have committed crimes in the past.

>>53423167
Well maybe you should do your research better. They only said that the patrols don't get any special permissions because they're just civilian patrols. It's not illegal to gather around here.
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/05/polisen-gatupatrullering-ger-inga-extra-befogenheter
>>
>>53423148
om du inte drar från tråden när du åker till japan för att dö ensam i en liten låda så bryr jag mig inte vad du gör
>>
>>53423187
>dkn ingen japansk mästersmed som lär en att vika stål över tusen gånger
>>
>>53423237
Hello, I LOVE FINLAND!
>>
trevligt hur DN skyller på polisen när det finns bevis på att en psykolog inom polisen hade kontakt med DN om just denna händelsen i augusti.

https://www.youtube.com/watch?v=ifUMsiffPWo

verkar som att goyim går på den lätte och tror att det är polisens fel
>>
>>53423182
Det var nog inte ditt barn
>>
File: 14143545459.png (1 MB, 1200x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14143545459.png
1 MB, 1200x673
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22067929.ab

>varför är det så svårt att kommunicera detta?
>därför så fort man talar om frågor som rör invandringsfrågor så skapas det väldigt väldigt mycket stormvindar i debatten
>stormvindar
>>
File: 1379954789860.jpg (82 KB, 718x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379954789860.jpg
82 KB, 718x480
>>
>>53423281
>och tror det är BARA polisens fel*

Rättade dig lite där
>>
File: hassel_14659416.jpg (48 KB, 400x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hassel_14659416.jpg
48 KB, 400x294
>>53423179
Har du aldrig varit på yasuragi i sthlm?
>>
File: 1446228889037.jpg (435 KB, 1187x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446228889037.jpg
435 KB, 1187x1024
>>53423305
elden stiger
>>
>>53423327
... Och marx manifest är ett bevis att kommunister existerar?
>>
ping carl

Hur lång står det att du är i ditt pass?
>>
File: 1452459167394.jpg (61 KB, 601x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452459167394.jpg
61 KB, 601x960
>>53423179
;_;
>>53423187
jvdk
>>
>>53423368
Han är 160

t. har sett hans pass
>>
File: 1446601197483.jpg (74 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446601197483.jpg
74 KB, 1280x720
>>53423348
Har varit totalt 3 ggr i huvudstaden hela mitt liv, och det var bara för att åka med finlandsfärjan
>>
>>53423281
Gullegumman känner sig sviken av personen hon intervjuade ::::::::¨¨¨¨¨¨)))))))))))
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>dkn inte svinigt rik så man bara kan släppa allt och göra vad man vill
>>
ping carl

vem är pastor88?
>>
>>53423420
>han missade alla sötpajer vid utomhusvarmbadet
>>
>>53423454
Nybög lämna
>>
Varför är det så vanligt att se svenska tjejer med utländska killar i Stockholm och enbart Stockholm? Ser det aldrig i andra svenska städer men i Stockholm så är nästan varje par någon svart eller arabisk kille med en svensk tjej. Tittar man på vimmelbilder så är det också bara massa araber med svenska tjejer undantaget några överklassbrats.

Vad gör den genomsnittliga stockholmska killen?
>>
>>53423420
>finlandsfärjan
Höjden av wt
>>
>>53423327
>antyder att någon förutom idiotiska protestanter säger att gud finns pga bibeln
>>
>>53423515
Arbetar.
>>
>>53423515
sitter vid dattan
>>
>>53423515
Sitter hemma och runkar
>>
File: 1444916208258.png (488 KB, 990x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444916208258.png
488 KB, 990x810
>>53423516
>antyder att åka till finland för att hälsa på släkten är vitskräp
(kvää)
>>
Also there's no "1000-2000 a day", you can only come across Russian border now which is difficult because you need visa.

http://yle.fi/uutiset/finland_no_impact_from_nordic_border_controls_eyes_on_russian_frontier/8571134

(30 000 is still too many and I'm disappointed in our leaders as much as you are)
>>
File: 1446601197479.jpg (27 KB, 680x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446601197479.jpg
27 KB, 680x357
>>53423420
>han har aldrig krökt på söder
>>
>>53423585
med färja, ja
>>
>>53423515
sitter hemma
>>
Fan alltså vad ens ungar kommer bli förvirrade. Så fort de säger nåt så öser man ur sig jagjag bara. :-DDD

Kommer fan få jagjagbarn.

Speciellt om de säger något i stil med "vilken stor bil" så svarar man "för dig" :-DDDDDDDD
>>
>>53423551
>>53423565
Känns som det. Spelar CS med ett gäng stockholmare och de är fan alltid online när de inte arbetar/pluggar.

Vad är felet på dem?
>>
EL
ST
http://www.expressen.se/kvallsposten/massovergrepp-under-nyarsnatten-i-malmo/

>>53423305
meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem
>>
>>53423515
Sitter hemma pank som ett as eller jobbar alldeles för mycket för att ha tid med trams.
>>
File: 1452376290764.gif (1 MB, 361x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452376290764.gif
1 MB, 361x395
>>53423645
vad fan ska man göra ute då
>>
>>53423585
Åt du av buffén på färjan, och tog du i så fall flera gångner än en? Svarar du ja så är du wt, min man
>>
File: 1404581724744.jpg (12 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404581724744.jpg
12 KB, 251x242
>filmscenen utspelar sig i australien
>didgeridoo musik börjar spelar
>>
>>53423645
De är smarta nog att inse att kvinnor en skit.
>>
>>53423281
https://www.youtube.com/watch?v=TCFLCatre1w
>>
>>53423681
>didgeridoo musik
>didgerido _________________________ musik
>>
File: 142543555496.jpg (9 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142543555496.jpg
9 KB, 225x225
>>53423654
>importerar våldtäktskultur
>skiten går åt helvete
>det är seriöst helt tyst från feminister

Ayy lmaooo
>>
>>53423669
Träna, träffa tjejer, idrotta, festa.
>>
>>53423305
>Men det var unga svenska killar också, säger hon.
>Svenska
Så Afghanerna är inte också svenskar?
haha okej fanny, din jävla rasistfitta
>>
>>53423718
https://www.youtube.com/watch?v=ecJUqhm2g08
>>
File: fb.webm (730 KB, 800x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fb.webm
730 KB, 800x1040
>>53423610
jvdk

måste ha en jagjagfru favä

nån ung fertil söt liten trådlig flicka här som vill paras? :3
>>
>>53423718
inte helt tyst, för SVENSKA VITA MÄN ÄR MINST LIKA ILLA OM INTE VÄRRE!
>>
File: 145435454316.png (69 KB, 537x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145435454316.png
69 KB, 537x416
>>53423761
>dkn pgåen tog den enda jagjagflickan
>>
>>53423735
Visst fan är det tur att svenska män är på samma nivå som invandrande män. Annars kanske man skulle behöva ändra sina åsikter.
>>
So apparently you can rape and the media and police will do the whole cover up part for you now? Fucking sweet, wonder how much a ticket to Stockholm is.
>>
File: 9ff.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9ff.png
246 KB, 550x535
>>53423681
>filmscenen utspelar sig i sverige
>https://www.youtube.com/watch?v=3B9ZV-ebUNA börjar spelas
>>
ELDEN
>>
>>53423881
Haha yeah.
>>
>>53423761
Tjejen gillar pepe, så det är en början iaf. Hon brukar också skicka reaktionsbilder istället för att svara i text. Kanske skulle visa henne /int/.
>>
>>53423887
Var fan kom alla dessa negrer från?
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
Någon som skall med ut och klibba?
>>
>>53423934
Negrer är ursvenska.
Hade gärna släppt en atombomb just där under inspelningen.
>>
>>53423887
>negrer på plattan
>oironiskt
>>
>>53423916

Vågar du verkligen visa henne alla alfahanar här i Sverigetråden?

Hon kommer ju få ha ett kösystem för att hålla koll på vem som är på tur för att cucka dig
>>
>>53423941
Sundbyberg?
>>
Vem /i utbildningensjudens grepp/ här.
>>
File: 1413155359291.jpg (8 KB, 320x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413155359291.jpg
8 KB, 320x323
>kalsongerna har hål i sig precis bakom pungen
>>
>>53424028
Göteborg
>>
>>53424039
Förklara dig
>>
>>53424039
Registrerar mig just nu, jävla uppmärksamhetsbög.
>>
>>53424021
Hon är helt besatt av mig så det är nog lugnt.
>dkn man inte delar besattheten utan mest är tacksam över att någon gillar en så mycket
>>
>– De flesta hade annan bakgrund än etnisk svensk. Men det var unga svenska killar också, säger hon.
>– Men oavsett var förövarna kommer ifrån handlar det om män som angriper kvinnor, det är vad det ska handla om.
>>
>>53424039
Jo det är man väl
>>
>>53423887
>>53423989
>>53424006
>>53423934
Varför är Sveriges negrer så oorginella? Jag menar, USA-negrerna skapar iaf sin egen kultur, hop-hopen kom ju därifrån. I Sverige försöker de bara vara så amerikanske som möjligt... fy fan vad vidriga de är.
>>
File: JUST.png (721 KB, 636x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JUST.png
721 KB, 636x618
F
>>
File: 1378856984658.jpg (50 KB, 1034x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378856984658.jpg
50 KB, 1034x751
>>53424086
> I Sverige försöker de bara vara så amerikanske
till skillnad från svenskarna
>>
>>53424086
hip-hopen*
>>
>>53424046
knul

du + katolikkuckarna i motgift är en skitstövlar som dels köper upp alla fuktiga klibbor och som dels inte tillverkar tillräckligt många
>>
Försöker hitta exempel på svenska dialekter som inte låter bögiga på youtube, för att bevisa en australiensare fel. Dock hittar jag bara finlandssvenskar som låter manliga

Kan någon en bra video eller låter vi som bögar allihop?
>>
File: 1439269271944.jpg (209 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439269271944.jpg
209 KB, 1440x1080
FY FAN I HELVETE, BOJKOTTA NETONNET

>köper ett par hörlurar från NetOnNet och betalar 49 kr (!) extra för "expressfrakt" (1-2 dagar)
>tar 3 dagar för dom att komma
>är inte nöjd med produkten
>går till postombudet för att returnera
>kostar 215 kr (!!!!) eftersom NetOnNet är så jävla snåla så att dom tvingar kunden stå för frakten tillbaka (företagspaket)

Fy fan vad vidrigt. Det hade ju för i helvete varit billigare att ta en taxi till en av deras lagershoppar ute i vischan.

Kan aldrig tänka mig att Inet eller Webhallen tvingar missnöjda kunder som vill använda distansköplagen att stå för frakten tillbaka.

Jag tänker i alla fall varna för NetOnNet i varenda Sverigetråd i 100 dagar.
>>
>>53424126
https://www.youtube.com/watch?v=t3mLGtOSPGE
>>
File: Kenta.jpg (34 KB, 300x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kenta.jpg
34 KB, 300x586
>>53424126
https://www.youtube.com/watch?v=qEJSbejRRmg
>>
>>53424046
>inte samma IP som motgiftanon
haha "aa"
>>
>>53424123
Du bokstavligen vad?
Omöjligt att förstå vad du försöker säga.
>>
>>53423275
Jag älskar svenska folket. Men jag hatar ett totalt misslyckande av den korrupta staten.
>>
Hvis muslimerne kan få kærester hvorfor kan i så ikke?
Er muslimerne bare bedre end den gængse svensker?
>>
Jag vill ha en ny äldre rullar favä
>>
>>53424183
Visst är det här ironiskt?
>>
>dkn slutar tidigt

http://youtu.be/WccfbPQNMbg
>>
>>53424190
Brukar inte vara samma IP på mobilens nät och datorns wifi vad jag vet.
>>
>dkn man inser att de flesta i tråden inte talar rikssvenska

Vad fan har ni för dialekter era jävla bonnläppar?
>>
>>53424126
Närkingska är jävligt manlig favä
>>
File: 1444601215066.jpg (16 KB, 229x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444601215066.jpg
16 KB, 229x233
>>53424249
>Visst är det här ironiskt?
Vad menade kisen med det här?
>>
File: 1446076110753.jpg (77 KB, 653x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446076110753.jpg
77 KB, 653x590
>>53424136
>netonnet-hatar-cucken är tillbaka
>>
>>53424265
(du)
>>
>>53424254
Varför går du inte på träffar?
>>
>>53424265
Någon slags generell västsvenska.
>>
File: bara3.jpg (418 KB, 768x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara3.jpg
418 KB, 768x768
http://www.expressen.se/kvallsposten/massovergrepp-under-nyarsnatten-i-malmo/
>>
>>53424228
Vill ha en liten dansk sötpojke som du och värma korven i din chokladgrotta.
>>
>>53424304
Bor du i Göteborg?
>>
>>53424321
>>
File: 145543570753.jpg (113 KB, 1032x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543570753.jpg
113 KB, 1032x774
>>53424321
Z-ZARA, H-HJÄLP OSS!!
>>
File: 1438719649750.jpg (15 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438719649750.jpg
15 KB, 200x200
>>53424136
>dkn bara ~1 km till en netonnet lagershop
>>
>>53424356
Har Sara Larsson yttrat sig alls om de här händelserna?
>>
>>53424126
Norrländska (undantaget Västerbotten) är väl ett bra exempel?

Har fått höra att jag inte ens har svensk dialekt när jag saknar engelska utan låter mer åt ryss-hållet.
>>
>>53424321
>breva pissmedia utan unvis
Ta ditt liv SNSD
>>
>>53424265
tala du mä kärringa? va sa du te na? du sa la att ho va granner?
>>
>>53424379
Ja.

Alla mäns fel.
>>
>>53424321
>Är det här en företeelse som ni lagt märke till tidigare i Malmö?
>– Nej, detta är något nytt fenomen som vi inte sett exempel på tidigare.

VITA SVENSKA MÄN VÅLDTAR FAKTISKT MINST LIKA MYCKET SOM INVANDRARE. TRO INTE ATT SÅNA HÄR HÄNDELSER ÄR NÅGOT NYTT PÅ SVENSK MARK
>>
File: 1449341355687.jpg (97 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449341355687.jpg
97 KB, 1280x720
mjauu! :3c
>>
>>53424351
Kom NDT.
>>
>>53424381
>(undantaget Västerbotten)
Begå ditt liv, fittjävel.
>>
File: miku.jpg (49 KB, 564x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miku.jpg
49 KB, 564x800
>>53424321

När Sverige är i ruiner, då har ni min tillåtelse att breva 3d

BREVA 2D NU
>>
File: homu.gif (208 KB, 500x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homu.gif
208 KB, 500x501
>>53424309
Bokstavligen detta, en bättre definition får komma från någon annan
>>
>>53424379
Hon är väl upptagen med att sniffa kokain från någon hollywoodnegers kuk? Kanske skriver något osammanhängande dravel när hon vaknar upp från koman.
>>
Is Stefan Löfven trying to escape the responsibility? If the police isn't working for his party, then who.
>>
>>53424413
Jaha, du menar SVT-träffar. Inte intresserad favä.
>>
>>53424419
Finlandsanon som brevar 2D och hatar invandrare?
>>
>>53424445
He does what every fucking politicans do, condemn the action and avoid answering anything more than that.
>>
>>53424445
Stefan Löfven is pulling "the dissapearing putin"-trick right now. Is he alive? Who knows
>>
File: varning1.png (52 KB, 788x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varning1.png
52 KB, 788x866
Skriv ut och lägg i folks brevlådor under natten
>>
>>53424405

ALLAN BALLAN

BRUNA FINGRAR I YOGABRALLAN
>>
File: 1452442358180.jpg (206 KB, 600x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442358180.jpg
206 KB, 600x1243
>>53424321
Vad plaskvåta tjejerna måste bli nu när de knappt kan gå utanför hemmet utan att bli sexuellt tillfredsställda, bokstavligttalat drömmen
>>
>>53424490
>Zara Larsson___________konsert
>>
>>53424460
Varför?
>>
>>53424325
Men jeg er hverken lille eller homoseksuel. Desuden hvordan skal Sverige forblive hvidt hvis alle svenske mænd kun er til rovpul?
>>
File: varning2.png (18 KB, 781x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varning2.png
18 KB, 781x389
>>53424490
Baksidan
>>
>>53424490
Trots att det finns mängder av oberoende och opartiska källor så väljer du friatider och nyheteridag? Jävligt kontraproduktivt favä
>>
Hallå vill SD verkligen göra kebabpizzan olaglig?
Varför skulle de göra det, den är ju fett god?
>>
>>53424415
Ledsen men Västerbotten bokstavligen en skit

>två städer
>norra cuckholm
>stad som seriöst är känd för sin inavel som gett namn till en sjukdom
>alla pratar som mongon

Norrbotten > Skåne > Småland > Dalarna > Södra Norrland

Bevisa mig fel
>>
>>53424490
Fortfarande 8 månader till nästa Ung 08.
>>
>>53424490
>Zara Larsson_______konsert
>>
När tror ni 4k kommer bli standard likt HD?
>>
>>53424555
Den är ok.
>>
>>53424525
>>53424570
Duktig goy, klaga på stavning när folk faktiskt gör något, det här är varför du kommer sitta hemma och runka till negerporr när folk är ute och gör skillnad

>>53424554
Nyheteridag och Friatider ÄR oberoende och opartiska källor, det är judemedia som är partiska och icke-oberoende
>>
>>53424490
MED FLYGBLAD OCH KLIBBOR SKA VI GÖRA SKILLNAD!

HELL SEGER!
>>
>>53424527
Ogillar/ointresserad av de flesta snubblarna desu.
>>
>>53424555
Skulle ärligt talat gå med i SD om de lovade att förbjuda kebabpizzan. Jävla plebpizza för Jontes och källarsittande tjockisar
>>
>>53424558
Men det är så jävla tråkigt att höra samma jävla skit varje gång. Begå ditt självmord och lämna inget avskedsbrev.
>>
File: waffenssparade.jpg (168 KB, 800x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waffenssparade.jpg
168 KB, 800x532
>>53424593
Men fixa stavfelet för fan det tar inte mycket.

Tror inte du inser hur viktigt utsidan är. Varför tror du nazisterna la ner så mycket på att se presentabla ut? Att göra slabbig skit får dig att se lat och oseriös ut, det ingiver inte förtroende.

Annars bra jobb, HELL SEGER
>>
>>53424554
>använda regimmedia som källor i ett flygblad som anklagar dem för korruption
Du är inte så smart va?
>>
>>53424593
kek
>>53423941
>>
>>53424593
>Nyheteridag och Friatider ÄR oberoende och opartiska källor
Snälla. Inte ens friatider påstår att de är oberoende. Det är okej, men det blir problematiskt när såna som du behandlar dem som oberoende
>>
File: 1422393158261.png (88 KB, 484x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422393158261.png
88 KB, 484x437
>>
File: stack.jpg (81 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stack.jpg
81 KB, 640x640
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53424642
Tror nog det är du som inte har alla hästar i stallet, eftersom även "regimmedia" nu skriver om övergreppen.
>>
>>53424490
>/pol/cucken
>>
En riktig kvinna helt enkelt.
>>
>>53424411
du sparade min bild breva en i samma smak
>>
>>53424690
Omvändelse under galgen.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Fi2QsPQgN7s
>>
>>53424701
Var det hon som hade tarminflammation?
>>
>>53424696
>han kallar mig för cuck
>när han själv inte gör någonting och ser på medans hans folk våldtas och mördas
haha ska vi lira lite cs grabben xD?
>>
>>53424662
>att skriva saker om kvinnor som dessutom är politiskt aktiva är detsamma som att fysiskt anfalla oskyldiga kvinnor

mmmmm gaskammaren för dig matte
>>
>>53424706
har ingen
>>
File: 1345465431.jpg (21 KB, 276x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345465431.jpg
21 KB, 276x277
>>53424662
>tyskarna
>>
>>53424690
Regimmedia är de som MÖRKADE händelsen ditt jävla mongo. De försöker avskriva sig skuld just nu genom att beskylla polisen för det här, när det är i själva verket polisen, DN och stockholmspolitiker som är alla lika skyldiga

Du verkar ha redan käkat upp judepropagandan, herregud ni är ju för fan tappade hela bunten
>>
Nej, nu blir det ut och klibba. Puss tråden.
>>
>>53424701
måste få min syster att börja gymma så hon kan slå sig fri från MENA-pojkar om det skulle behövas
>>
File: 1444082689044.jpg (22 KB, 330x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444082689044.jpg
22 KB, 330x330
>>53424668

En söt favä
>>
>>53424771
Polisen tar ju på sig ansvaret. Nu då?
>>
>>53424796
>klibba på vintern
hehe mm
>>
>SD kräver rikspolischefens avgång
>>
>>53424826
På vilket sätt ursäktar det medias beteende?
>>
>>53424771
Jag tror det bottnar i att du inte har någon jävla aning om hur källhantering och hur källkritik fungerar. Du tror att det finns en sida som är sanningen och en sida som är motpol, vilket är på Hare Krishna-nivå
>>
>>53424832
>man när polischefen bokstavligt talat klankat ner på SD innan han blev chef
>får nu snart avgå på stark begäran av det _ENDA_ regerande partiet
Det är som poesi.
>>
File: 1252436546555.jpg (133 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1252436546555.jpg
133 KB, 600x450
https://www.youtube.com/watch?v=gMGQAbEA23Q&

Låt oss starta detta

>vita män
>>
>"Media verkar tro att de kan stoppa oss sverigedemokrater med sitt mörkande och sina gömda hot. Det är bäst för dem att de ser upp, en dag kommer vårt tålamod att tryta och då kommer vi slå igen deras vidriga, ljugande judekäftar" - Jimmie Åkesson

Den absolute galningen skrev det precis på ab
>>
>>53424871
Haha okej mannen xD
>>
http://www.nytimes.com/aponline/2016/01/11/world/europe/ap-eu-sweden-sexual-assaults.html
>>
File: 1343738878256.png (67 KB, 213x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343738878256.png
67 KB, 213x204
http://www.spectator.co.uk/2016/01/the-lefts-own-war-on-science/

Skönt att se vänstern bli btfo lads.
>>
>>53424830
Fungerar finfint. Sålänge lyktstolparna/skåpen/ytan inte är genomblöta eller frostiga. Har hundratals klibbor så det skulle ändå inte spela någon roll om någon åker. Dock sitter alla kvar förutom de som har rispats bort med nyckel.
>>
>>53424826
Ja, och? De HAR ansvar, precis som DN och stockholmspolitiker. Men polisen har inte tillgång till samma propagandaapparat som DN och politikerna, och kan därmed inte bedriva informationskrig mot DN som DN nu gör mot polisen för att helt avskriva sig skuld.

www.nyheteridag.se

Gå in och läs ditt jävla mongo, innan du kommer hit och skriver en massa jävla dumheter
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
Kan vi sluta prata om horor som får det de vill och diskutera 2d istället?
>>
>>53424904
Allt jag säger är att om du skrev en uppsats på ett universitet och avförde vissa källor som "jude media!!!1" samtidigt som du bara väljer källor från sidor som bokstavligen har en agenda (vilket INTE är en dålig sak) TROTS att deras källor säger samma sak.
>>
>>53424896
Det här är ju varken i Sverige eller Tyskland...
>>
SD fortsätter låta de andra göra misstagen.
>>
File: 1446611956597.jpg (37 KB, 686x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446611956597.jpg
37 KB, 686x576
>>53424945
Jo visst! Vad ska du se på den här säsongen?
>>
>>53424981
J I M M I E
>>
>>53424958
Jag förstår det, men poängen här är propaganda, inte ''objektivitet'' på något sätt. Vi ska göra reklam för alternativmedia, inte judemedia.

Sen så hade jag ändå inte skrivit ner judemedia som källa eftersom de just nu systematiskt håller på att mörka att DN mörkade det hela ända sedan 2015 också. Så judemedia ljuger och sett från ett objektivt perspektiv så kan man inte använda sig av judemedia som källa om man vill framföra sanningen
>>
>>53424970
Verkar ju vara svenskar iallafall.
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22071599.ab
>De senaste dagarna har vi fått rapporter från flera svenska städer: Kalmar, Helsingborg, Stockholm och nu senast Malmö, om systematiska sexuella övergrepp liknande dem i Köln
Har inte varit så insatt någon som har lust att förklara? Är det invandrare som hoppar på kvinnor helt öppet och gruppvåldtar henne?
>>
File: 1452450331521.jpg (486 KB, 700x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452450331521.jpg
486 KB, 700x1200
>>53424996
Dagashi Kashi, Dimension W, Phantom World och Grimgar. Det känns som man borde se flera favä
>>
>>53425035
Se
>>53424896

Invandrare som tafsar och håller på sig.
>>
>>53425035
Då hade det väl stått våldtäkt, riksmongo.
>>
>>53424996
Erased (Boku dake ga Inai Machi). Du då?
>>
>>53424981
Jävla fitta säg som det är Jimmie, folk är arga, ta vara på det.

Invandrargäng våldtar och ofredar svenska tjejer helt öppet och alla vet det. Grisarna och judemedia mörkar det och det vet du. TALA KLARSPRÅK.
>>
>>53425035
Varför är det alltid Stockholm och Malmö som knular upp sig värst?
>Införe skjuteborg
>>
>>53425035
https://www.youtube.com/watch?v=08ZPbUBmb30
>>
>>53425035
>nyheter idag publicerar att DN mörkar

>ifrån alla tidningar kommer det nu artiklar som svar, de mörkar ju definitivt inte alls titta bara på dessa artiklar och hur vi gräver NU.


goyim kommer glömma detta om några dagar och gå vidare som snälla får till slakten
>>
>>53425090
>när flertalet rapporter om grova sexuella ofredanden begås av stora grupper av invandrare män

Vill du att han ska gå och skrika "JUDARNA SER TILL ATT NEGRERNA VÅLDTAR ERA DÖTTRAR"?
>>
>>53425090
finns ens judemedia i sverige? ogillar inte vänster judar de är ju elaka och bombar barn i syrien (lol)
>>
>>53425095
Det är väl sedan länge bekräftat att Dalarna igen kommer rädda Sverige, den här gången med hjälp från den skånska landsbygden, delar av Småland, Västra Götaland (utanför cuckeborg) och Norrland?
>>
>>53424896
vite mannen håller dem nere

>>53425035
>folksamling, med mycket stök (nyår/festival i kunsträdgården)
>grupper av mörkermän stryker runt och antastar kvinnor i folkhavet
>>
>>53425136
>finns ens judemedia i sverige?
Men lilla söta snälla gosse...
>>
File: 1452427086078.jpg (353 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452427086078.jpg
353 KB, 1280x720
>>53424996
V-vad ska du se då?
>>
File: Ih.jpg (381 KB, 746x982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ih.jpg
381 KB, 746x982
>dkn varit vaken i 30 timmar
>>
File: 1421935586886.gif (2 MB, 420x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421935586886.gif
2 MB, 420x360
>>53425063
>>53425086
Ska också se Erased och Phantom World, kanske kollar in Dagashi Kashi den såg lite intressant ut. Annars så är det backloggen som behöver rensas
>>
>>53425136
Varenda jävla mediakoncern ägs av judiska familjer.
>>
>>53425152
Alla vet att Bohuslän är Sveriges räddning
Dalarna...
>>
>>53425193
>>53425196
>>
File: 1452424516876.png (2 MB, 1280x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452424516876.png
2 MB, 1280x1337
>>53425196
Dagashi kashi verkar mest vara MEMEZ-serien favä
>>
>>53425172
>>53425213
har hört prat om detta gällande bonnier men har svårt att hitta en källa. Nån som kan hjälpa mig?
>>
>>53425213
Inte Stampen.
>>
File: 1397269529271.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397269529271.webm
3 MB, 1280x720
>dkn ingen penny fv att vara vilsen i rymden med
>>
>>53425272
https://www.nordfront.se/gammelmedia-judisk.smr

>>53425276
Den judiska familjen Hjörne äger Stampen. Vare sig Harry Hjörne och Lars Hjörne var judar men Lars Hjörne var gift med en judinna och de fick en judisk son, Peter Hjörne, varpå släkten Hjörne blev judar och judisk makt över media kunde öka tack vare detta förhållande.
>>
HAHA POLITIK, HAHA BLATTAR, HAHA REPETS DAG, HAHA VITA KVINNOR, HAHA JUDAR, HAHAHAHA
>>
File: 1452028819611.jpg (116 KB, 353x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028819611.jpg
116 KB, 353x357
https://www.youtube.com/watch?v=-7eA_TyogeU
>dkn inget crew att åka runt och göra vita brott
>>
File: blackmanface.jpg (37 KB, 960x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blackmanface.jpg
37 KB, 960x744
>>53425349
>nordfront
>>
File: 1440600169364.png (557 KB, 772x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440600169364.png
557 KB, 772x1024
>>53425249
Så länge det är lite lättsam komedi så har jag inget emot det!
>>
>>53425349
>Den judiska familjen Hjörne äger Stampen. Vare sig Harry Hjörne och Lars Hjörne var judar men Lars Hjörne var gift med en judinna och de fick en judisk son, Peter Hjörne, varpå släkten Hjörne blev judar och judisk makt över media kunde öka tack vare detta förhållande.
Källa tack
>>
File: 1448772556467.jpg (53 KB, 422x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448772556467.jpg
53 KB, 422x511
>stormsnorrar
>>
>>53425393
Google.
>>
>>53425401
Berätta om demokrati istället din jävla gris.
>>
>>53425135
Nej detta kan han säga.

"Det har i dagarna uppdagats något som vi sagt väldigt länge, något som vi smutskastats och baktalats av samtlig etablerad media som nu så ynkligt försöker rädda sitt eget skinn, för att vi vågat säga, att Sverige indirekt är under attack. Vi har tagit in nivåer av invandrare som bara är att jämföra med en invasion. Invandrare som kommer från en kultur som är så väldigt annorlunda från vår att det borde vara uppenbart för vem som helst vad som skulle ske. Det var inte uppenbart för vår regering, vår media, vår poliskår eller någon annan än oss. Tro inte att dessa vidriga överfall du läser om rör sig om något annat än organiserade attacker på svenskar av invandrare. Det är inte ett manligt problem eller ett integrationsproblem, det handlar om fientligt sinnade människor som utan kontroll släppts in i vårt land av vår regering. Jag vill därför varna er sverigevänner, det helvete vi pratade om redan 2010 när vi kom in riksdagen är nu här. Svenskar är inte längre säkra på sina egna gator och skulden ligger enbart på de förrädare som suttit i regering under den här och tidigare mandatperioder."
>>
Säsong 2 när?
>>
>>53425349
>>53425393
destroyzionism.com/2013/04/19/media-ownership-in-sweden/
>The Swedish media market is dominated by the large media groups Bonnier, Schibsted and Stampen. The following are, for example, the largest daily newspapers in Sweden:
>1. Aftonbladet (Schibsted)
>2. Dagens Nyheter (Bonnier)
>3. Expressen (Bonnier)
>4. Goteborgs-Posten (Stampen)
>5. Svenska Dagbladet (Schibsted)
>6. Sydsvenskan (Bonnier)
>7. Dagens Industri (Bonnier)

As you can see, Bonnier owns or controls four of them, Schibsted two, and Stampen one. Together, they control all of the largest daily newspapers. Bonnier is owned by the Jewish family Bonnier, and Stampen is owned by the Jewish family Hjorne. Both families are known to be engaged in Jewish causes. Schibsted is owned by major Jewish international banks such as Goldman Sachs, JP Morgan and Bank of New York Mellon. However, this is not merely about ownership and financial interests. The Schibsted-owned newspaper Aftonbladet (the largest in Sweden) recently admitted that the management of Schibsted when needed consults with their Jewish masters. Aftonbladet says the banks’ power over Schibsted is “both direct and indirect”.
We could go on about smaller newspaper, TV channels, and so on, and the pattern is similar. Jews also sit on key positions in these companies – for instance, the Jew Peter Wolodarski is editor-in-chief of the Bonnier-owned Dagens Nyheter. A tiny group of parasites – there are only about 20,000 of them in Sweden – control all of the country’s media, directly and indirectly.
>>
File: 137455441448.png (413 KB, 464x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137455441448.png
413 KB, 464x700
>le judeboogyman

Så svagt. Detta är varför SMR aldrig kommer vinna.
>>
>>53425446

Berätta mer om klibbor, herr 0.07%.
>>
>>53425476
Alltså jag menar källa på att Hjörne är en judisk släkt. Här står det bara att det är en.
>>
>>53425473
Samtidigt som säsong 2 för Hyouka
>>
>>53425498
haha aa det är muslimer som styr EU och har totalkontroll över världsekonomin och media xD
>>
>>53425504
Vill du verkligen bråka med tjuren? Får du kommer få hornen.
>>
File: tårar5.gif (298 KB, 500x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tårar5.gif
298 KB, 500x427
>>53425519
>>
http://data.riksdagen.se/fil/901a899e-1277-496b-9552-e70bcf5c3783

>Proposition 1975:26 Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m

>Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten

Länge sedan det bestämdes att vi skulle bli mångkulturella

Dessutom skrevs detta den 25 februari 1966 av David Schwarz

>Om 20 år, när vi i Sverige fått en rörligare västeuropeisk arbetsmarknad i stil med den nordiska, kan de invandrades antal i Sverige uppgå till ett par miljoner, därav kanske 500 000 katoliker och en muhammedansk minoritet(Muslimer) på omkring 100 000 människor, vilka alla kommer medföra sina seder och sin kulturella särart. Vårt land är raskt på väg att förvandlas till ett flerkultursamhälle.

>Att stoppa invandringen kan Sverige av olika skäl inte

>Genom att lära sig konsten att leva tillsammans med sina minoriteter kan vårt land rädda sin framtid, ty snart kommer Sverige självt att utgöra en minoritet i en större övernationell gemenskap, det integrerade Europa.

Nationalister strider mot krafter som de inte kan mäta sig med
>>
Bonnier owns some of our media too
>>
>>53425498
Problemet är att alla problem stormsnorrar har med Sverige är orsakade av andra svenskar. Och det går ju inte! Svenskar är en ädel ras som aldrig skulle förstöra sitt eget land. Det måste alltså vara mörka icke-svenska krafter bakom allt!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Pd4y-SlV4Do
>>
File: anna.jpg (220 KB, 803x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anna.jpg
220 KB, 803x990
Zara Larsson angående we are sthlm15: Jag såg lixom inga rasifierade som betedde sig som de patriarkaliska vita männen, alla där var underbara och jag hoppas alla kommer tillbaka, vi kan endast förgöra rasismen i samhället genom att blanda upp!
>>
>>53425476
de styr expo också, kolla bara första sekunderna av denna när den snurrande texten bildar en davidsstjärna
https://www.youtube.com/watch?v=ro8supX5Klc
>>
>>53425521
Tack för du bevisade min poäng.

Ingen jävla vilja att göra något själv. Alltid någon elaking att peka fingret på.

Det tog fan SMR typ 20 år att skriva ett partiprogram...
>>
>>53425579
>halmgubbecucken
Det är klart att svenska förrädare och medlöpare är skyldiga också.
>>
File: forfree.png (2 MB, 1437x1404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forfree.png
2 MB, 1437x1404
>>53425544

Vill bara veta mer om klibbor och hur dessa påverkar.

Får man någon ersättning för att spendera en hel natt med att klibba eller gör ni det gratis?
>>
File: 1452256721695.png (144 KB, 339x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452256721695.png
144 KB, 339x328
>det är ett "autisma om politik"-avsnitt
>>
Boxning på onsdag och förhoppningsvis framåt
>>
"Vi tyskar har allt att vinna i denna kamp, för en förlust kommer hur som helst leda till vår utrotning. Centralasiatisk barbarism kommer svepa över Europa precis som under mongolerna och hunnernas tid. Ingen vet om detta bättre än den tyska soldaten och hans allierade vid fronten som lärt känna den bolsheviska befrielsen av mänskligheten och som med sina egna ögon sett vad detta så kallade arbetaren och bondens paradis ser ut i verkligheten"

>man Hitler hade rätt
>>
>>53425586
Hon har rätt favä
>>
>>53425574
Finland är en svensk koloni.
Ni måste förgöra alla finlandssvenskar och hänga det svenska partiet offentligt på Helsingfors gator.
>>
>>53425603
>kolla bara första sekunderna av denna när den snurrande texten bildar en davidsstjärna
Okej, stormbögar börjar bli lite som folket som gör montage-parodier, fast orioniska
>>
>>53425627
>jag är ett autistiskt mansbarn som inte bryr mig om annat än mina kinestecknade cp-serier

Stick
>>
File: 1452455410022.jpg (124 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455410022.jpg
124 KB, 960x640
>>53425637
"Om juden segrar över människorna i denna värld med tillhjälp av sin marxistiska trosbekännelse, då blir hans krona mänsklighetens begravningskrans, då skall denna planet åter liksom för miljoner år sedan virvla människotom genom etern."
>>
But the Bonnier owned media(MTV) always tells about migrant rapes. But it has lot of NATO propaganda.
>>
>>53425760
Of course they can't be all silent and anti-white.
>>
File: 1452439611491.png (62 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
62 KB, 379x439
>stormbögar som snackar om samma jävla grej igen
tar det någonsin slut
>>
Kupp inom SD när? Vi måste sparka den här inkompetenta jävla ledningen. Värsta flyktingkrisen i Sveriges historia och samhället förfaller och de lyckas ändå inte växa ett skit.
>>
>>53425816
Varför kommer du tillbaka hit?
>>
File: 33.jpg (548 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33.jpg
548 KB, 1280x1024
"Marxismens judiska lära förkastar naturens aristokratiska princip och ersätter kraftens och styrkans eviga företräde med massans antal och dödvikt. Den förnekar den enskilda människans personliga värde, bestrider betydelsen av nationalitet och ras och undandrar således mänskligheten förutsättningen för dess bestånd och dess kultur. Den skulle som grundval för universum omintetgöra varje ordning, som låga inom mänsklig fattningsförmåga. Och liksom inom denna för det mänskliga förnuftet största fattbara organism blott ett kaos skulle kunna bli resultatet av tillämpandet av en dylik lag, skulle det på jorden för invånarna på denna stjärna blott bli deras egen undergång.

Om juden segrar över människorna i denna värld med tillhjälp av sin marxistiska trosbekännelse, då blir hans krona mänsklighetens begravningskrans, då skall denna planet åter liksom för miljoner år sedan virvla människotom genom etern. Den eviga naturen straffar obönhörligen överträdelser av dess lagar. Så tror jag numera, att jag handlar i den allsmäktige skaparens anda: när jag försvarar mig mot judarna, kämpar jag för Herrens sak."

- Adolf Hitler
>>
>>53425816
Det är rätt fantastiskt! Trots alla massövergrepp och faktumet att detta är ett anonymt icke-politisk korrekt bräde så lyckas ändå inte stormisarna rekrytera här. Deras karisma kan inte vara hög
>>
File: 1452455593793.png (653 KB, 1275x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455593793.png
653 KB, 1275x717
>>53425816
Hela den globala monetära infrastrukturen i världen kontrolleras av ett relativt fåtal personer. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär. Man kan enkelt säga att vår värld kontrolleras av dolda makthavare som vi inte har valt och som inte vill oss väl. Som bäst ser de oss som ett slags slavar i deras världsordning.

Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delarna av världens penningaflöden och skapande av krediter har de kunnat köpa allt som ger reell makt. Ett led i dessa hänsynslösa maktintressen är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia. Nordiska motståndsrörelsen vill göra dessa fåtal parasiter på mänskligheten helt maktlösa. Makten skall flyttas över från dem till de olika ländernas parlament och ledare.
>>
>>53425506
Hallå. Stormsnorrar? Kan någon svara ;_;
>>
>>53425816

>pratar om en stor nyhet angående förtroendekris hos polismyndigheten media och även sittande regering

>stormbögeri

snälla, det är 18års gräns här.
>>
>>53425950
HELL SEGER
>>
File: 143245333463.jpg (175 KB, 447x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143245333463.jpg
175 KB, 447x576
>>53425816
https://www.youtube.com/watch?v=LMx49iYMrck

Fäm...
>>
>>53425975
Jaha! Är det det det här är?
>>53425637
>>53425707
>>53425896
>>53425938
Nu förstår jag
>>
File: 1452477416335.gif (2 MB, 496x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452477416335.gif
2 MB, 496x294
>>53426006
>bilden
guld mannen
>>
File: kantig femma.jpg (128 KB, 1000x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kantig femma.jpg
128 KB, 1000x500
>>53426053
Och hur mycket betalt får du per brev, herr Skillman?
>>
>>53426053
>anon sitter och bokstavligen läser kopieringsspaghetti.

snälla gå tillbaka vart du än kommer ifrån


ja, jag ser dig
>>
>>53426053
Är det konstigt att folk blir förbannade och blir stormiga när sånt händer? Gå och dö.
>>
>>53424136
netonnetcucken på självmordsvakt
>>
>>53426169
Jag vet att när jag blir förbannad så börjar jag också kopipasta :^)
>>
>http://www.friatider.se/tommy-deogan-politiker-och-media-m-rkade-sexattackerna-inte-polisen

>– Att man som journalist helt skulle ha missat att det hände någonting trots att det kom fram en pykolog som sa det, en polis som sa det – jag uppmärksammade det själv på min blogg. Om informationen kommer från tre oberoende källor och man ändå inte bemödar sig att luska vidare i det så är det ett väldigt konstigt sätt att resonera på. Det är journalisternas jobb att ta reda på vad som hänt och informera om det oavsett hur gärningsmännen ser ut.
>>
File: 1450304464322.jpg (83 KB, 333x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450304464322.jpg
83 KB, 333x395
>>53426112
>man han gör det gratis
>>
File: Gratis.jpg (183 KB, 500x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gratis.jpg
183 KB, 500x740
>>53426271
>gratis
Han trodde säkert att han skulle få Sö Po av sina mästare i belöning
>>
File: 307_zpsf7fb06da.jpg (101 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
307_zpsf7fb06da.jpg
101 KB, 1024x1024
>>53426221
>friatider.
>>
File: 4123512341.jpg (64 KB, 486x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4123512341.jpg
64 KB, 486x309
>>53426195
>Jag vet att när jag blir förbannad så börjar jag också kopipasta

stormtomtar asså
>>
>>53426322

vad vill du ha sagt? stämmer det inte?
>>
>>53426315
Fan du är som ett ljus i denna mörka tråd.
>>
>>53426322
Berätta för oss herr Skillman, vilken dagsmedia konsumerar du
>>
File: 1488.png (522 KB, 566x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1488.png
522 KB, 566x586
>stormbögar
>>
File: 1450089524883.jpg (191 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450089524883.jpg
191 KB, 800x1000
>dkn ingen tråd utan politik
>>
>>53426315
Detta >>53426373
>>
File: 1367615547915.jpg (320 KB, 1729x972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367615547915.jpg
320 KB, 1729x972
>>53426409
>>
VIF Bowie
>>
>>53426458
Hur kommer det sig att alla NEETs och diverse förlorare i tråden är "rasmedvetna" och baserade människor som Bowie var "rasförrädare"? Finns det någon korrelation?
>>
File: 1452524770523.jpg (302 KB, 770x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452524770523.jpg
302 KB, 770x1000
>>53426428
>dkn ingen värld utan vedbodar
Vi vuxna pratar nu. Ut och lek istället.
>>
>>53426458
>oironiskt bry sig ett skvatt
>>
>>53426409
>>53426448
Går du igång på när svenska tjejer blir våldtagna?
>>
>>53426527
>Bowie
>ens mänsklig
>>
File: pyui är besviken.jpg (15 KB, 367x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pyui är besviken.jpg
15 KB, 367x187
>>53426409
>>53426448
>"titta på mig jag skrev in text och klottrade lite i msmåla"
>anon tror att han gör något vettigt med sin tid
>>
>>53426527
Vem fan bryr sig om nån amerikansk skitbög?
>>
File: 1448406780178.jpg (38 KB, 395x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448406780178.jpg
38 KB, 395x368
Jag hatar negrer men jag blir ändå kåt när jag ser på svart man-vit kvinna porr... vad är mitt problem?
>>
File: 1452359223223.jpg (9 KB, 262x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452359223223.jpg
9 KB, 262x263
>>53426547
>>
File: 1451528695469.png (625 KB, 793x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451528695469.png
625 KB, 793x1110
>>53426547
De själva går igång på det, varför annars skulle de försvara och vara för massimport av dem, så sluta vara en patetisk vitknekt
>>
File: snällo.jpg (34 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snällo.jpg
34 KB, 600x450
>>53424136
>han köper saker som inte är bra
>>
>>53426584
0/10
>>
>>53426584
jvdk
>>
Är ni duktiga på att laga mat?
>>
>>53426584
Svep några rejäla klunkar klor så ska du se att det går över
>>
>>53426584
Gök
>>
File: 1340288467224506.jpg (21 KB, 399x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340288467224506.jpg
21 KB, 399x295
>>53426584
Du har blivit meme'ad
>>
>>53426584
svarta män är de som inte rånar/mördar

negrer är de som drar ner svarta mäns rykte.

du har inget problem, du gillar bara rasporr, en fetish, och alla människor har olika sorters fetisher, din är inte mer onorma