[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 327
Thread images: 68
File: 90967.jpg (234 KB, 1272x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
90967.jpg
234 KB, 1272x713
Ingen-Jv utgaven

Forrige >>53358809
>>
>>53413682
Dæven dotte, vi lagde nye tråder ganske tett oppå hverandre

Din er eldst, så jeg erklærer herved dette for den rettmessige tråd
>>
>>53413682
Nei! I dag er dette David Bowie Utgaven og ikke noe annet.
>>
>>53414160
H-hæ? Hvorfor?
>>
>>53414160
Hadde ikke fått det med meg da jeg laget tråden
>>
>>53414230
Han hviler i biter
>>
KollegaAnon3s forste dag på jobb.
>>
God jul, alle sammen!
>>
>>53414317
Herlig! Én homo mindre å bekymre seg over
>>
https://youtu.be/6g5KfYD9vfk
>>
>>53414378
Reverse integration

Love it
>>
>>53414378
>noen utover sin rett til religionsfrihet

krise.gif
>>
File: img037.jpg (668 KB, 1308x1361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img037.jpg
668 KB, 1308x1361
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, HAN SKULLE JO TA EN DUETT MED AURORA FǾRST

https://youtu.be/6jameESixWg
>>
>Lemmy og Ziggy på to uker
Hvem blir neste?
>>
>>53415027

Du
>>
>>53415027
Vassemannen
>>
>>53415240
Forhåpentligvis

>>53415255
>antyder
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/11/kultur/meninger/cannabis/fpu/frp/42684344/

>Norsk narkotikapolitiforening
>>
>>53416312
>Et av de viktigste rusforebyggende tiltakene vi har, er nettopp forbudet mot narkotika. Dette er normdannende for ungdom
>Dette er normdannende for ungdom
Hahahahhahaha
>>
jeg snakke litt norsk
>>
>>53416883
i talk some english
>>
>>53416971
is snakke not speak also?

Also wouldn't some be "noen norsk"
>>
>>53417030
maybe, i dno
>>
>>53416555
>antyder at det ikke er normdannende
selv om du ikke respekterer loven så er det egentlig ganske mange som ligger unna narkotika nettopp pga. loven
>>
>>53416883
>>53417030
Jeg snakker litt norsk
Jeg snakker noe norsk
Both are technically correct, but the latter would be more fit in a casual situation.
>>
>>53418769
Jeg respekterer loven, men jeg sluker ikke alt rått av den grunn.

Har enda tilgode å mote noen som har lyst til å prove narkotika, men frastår fra det kun fordi det er ulovlig. Folk tenker selv.
>>
>>53415303

Så jævlig basert bilde
>>
Da har Kollegaanon 3 forste dagen sin på jobb. håi!

/norgetråden/ > Frimurerlosjen > Nav
>>
>Drommegutten min: Han må være til å stole på, ta ansvar for sitt eget liv med fast jobb og ha okonomien på plass, glad i barn og dyr, utadvent og god å prate med, ha flere av de samme interessene som meg, må kunne være 100% åpen med meg og klare å snakke om folelser, være flink til å vise kjærlighet, morsom og spontan, gjerne kunne endel om alt mulig rart og være smart, stort pluss om han er glad i/flink til å lage mat, ha medfolelse for andre og være en snill person. Ikke agresjonsproblemer eller over gjennomsnittlig sjalu. Ellers må jeg naturligvis være tiltrukket av utseendet hans :-)

er det noen her som oppfyller kravene for å få andrea som jv?
>>
File: bowie.jpg (92 KB, 770x877) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bowie.jpg
92 KB, 770x877
Vi er alle enige om at neste tråd bor være "Hvil i fred sote prins" - utgaven? Sant?
>>
>>53415027
Litterært hvem
>>
File: NORGE NEVNT.jpg (56 KB, 580x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORGE NEVNT.jpg
56 KB, 580x724
>>53425310
Avhengig av om det kommer ny tråd mens nyheten fortsatt er relevant.
>>
>>53425748
Noen smell et banner på det bildet så vi har det klart
>>
File: kantete.jpg (26 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kantete.jpg
26 KB, 225x225
>>53414352
>>
>>53425652
18+
>>
File: carl.jpg (79 KB, 500x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carl.jpg
79 KB, 500x415
>>53416312
Nå vet jeg hvem jeg skal stemme på neste gang
>>
>>53425992
24.
>>
>>53425827
>>
>>53426072
Og du vet fortsatt ikke hvem David Bowie er?
Flaut, har du bodd under en stein?
>>
>>53426145
Det aner meg at han lager musikk.
>>
>>53426175
Nå virker du ikke mye gammel anonsen
>>
>>53426145
ikke ta agnet hans. Personlig driter jeg i Bowie men det er umulig å ikke vite hvem han er. Navnet hans dukker opp over alt.
>>
>Være Indisk
>Gå ut
>Tråkk i bæsj
>Få bæsj i hodet når det regner
>>
>>53425013
lol
ikke på langt nær
>>
>>53426669
Nå har det seg slik at jeg finner det mye mer beklagelig at Wolfgang Amadeus Mozart gikk bort i en alder av 35 år, og at både Johann Sebastian Bach og Georg Friedrich Händel ble operert av samme udugelige lege. Jeg tviler på at denne David Bowie i det hele tatt når noen av disse musikalske titanene til knærne, når man summerer opp hva hver enkelt har laget av musikk i sine respektive liv.
>>
File: tip.jpg (66 KB, 613x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
66 KB, 613x677
>>53426867
*Tipper en fedora på störrelse med universet*
>>
File: 1452381697723.jpg (73 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452381697723.jpg
73 KB, 500x500
>>53426867
Er ikke ofte jeg sier dette anonsen men.....*tipper min fedora i din generelle retning for å signalisere at vi begge to er opplyste herremenn*
>>
File: 1446824368800.gif (2 MB, 335x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446824368800.gif
2 MB, 335x237
>>53426867
Forste tippen min i år går til deg
>>
File: fedora.jpg (62 KB, 400x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora.jpg
62 KB, 400x577
>>53426981
>>53427287
>>53427378
>dfn ingen fedora-jv
>>
File: 1447202171303.jpg (11 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447202171303.jpg
11 KB, 250x241
>>53426867
10/10
>>
>>53425310
https://www.youtube.com/watch?v=D67kmFzSh_o
>>
>>53427833
Rart hvor mye han forandret seg over årene, i både stil og musikkstil. 60-talls Bowie så ut som en skikkelig parodibrite typ Austin Powers.
>>
>>53428116
https://www.youtube.com/watch?v=R8Va9wjlYrY
glemte lenke
>>
david bowie er overvurdert som faen fåvæ
>>
>>53428303
Mhm. Det samme gjelder Lenny.
>>
vad tänker du om australiensare som kan talar svenska?
kan jag ta semester till ditt land och konversera med ni?
>>
>>53428656
Det er omtrent det mest foraktelige som finnes.
>>
>>53428656
Du burde lære litt norsk fåvæ
>>
>>53428656
Sverige blir muslimsk innen de neste fem år. Om du nettopp har begynt er det ikke for sent å bytte over til å lære norsk istedet
>>
knasker i meg noe pom fri
slurker imeg noe cola
>>
Bælmer i meg litt kaffe gutta
Gomler ned litt banan gutta
>>
Tygger ned noen brǿdskiver

Svelger ned en Boodelooap
>>
File: sunda.jpg (75 KB, 1500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sunda.jpg
75 KB, 1500x750
Hvem /sunda/ her?
>>
>>53425013
fast jobb: nei
okonomi på plass: nei
glad i barn: ja
glad i dyr: nei
utadvendt: nei
samme interesser: nei
snakke om folelser: nei
kjærlighet: nei
morsom: nei
spontan: nei
kunne endel om alt mulig rart: nei
smart: ja
flink til å lage mat: nei
medfolelse for andre: nei
være en snill person: ja
Ikke agresjonsproblemer: ja
ikke over gjennomsnittlig sjalu: ja, jeg hadde uironisk forberedt en okse for henne
tiltrekkende utseende: nei

5/18. bor jeg ei helt?
>>
How long would 60000NOK last me in a non-Oslo city?

Important question.
>>
>>53431476
About 3 beers.
>>
>>53431078
NUNCA
>>
>>53431476
A year, if you know what you're doing.
>>
>>53431476
Most cities aren't really much cheaper than Oslo.
>>
>>53431543

A whole year?

Well the plan was to survive frugally a few months the time to learn the language hardcore and then look for a shitty job.

Just planning to stay a year.
>>
>>53431606
You can get by with 5000 a month, if you know what you're doing.
>>
>>53431643

I see. Sounds about the same as here really. I live on the equivalent of 4000NOK a month. I could dk this.
>>
>>53431606
No, that much won't last you a year unless you can stay somewhere for free. Just rent alone for 12 months would be that much, and that's if you're lucky enough to actually find something for only 5000 a month.
>>
>>53431721

Well thats fine. I wasnt planning on the money lasting me a year. My expectations were 3 months at best, so I am good. It's in a year and a half anyway. If I start soon I can get a very strong base in Norwegian and a few months there should comfortably set me to conversational level, and then I could look for a shitty job.
>>
>>53431922
Hvorfor begynner du ikke med å lære deg norsk i Norgetråden? Det er gratis.
>>
>kanadier som vil dra til Norge og leve på en drittjobb uten andre hensikter enn å være i Norge

Norgeboo?
>>
>>53431922
You can find housing down to 3500ish, but that's typically only meant for students. A proper apartment usually goes for 6000 at its lowest, and you also need to pay the deposit, which is typically either the price of one month or two months of rent. You get that back once you move away, but still important to keep in mind.
>>
>>53432027

>tfw I understood everything easily.

Thsts gonna be easier than I thought. But yeah, I will just use Duolingo, lurk here a lot (and post once I feel confident enough) and listen to norwegian music all day.
>>
>>53432095
Dode ikke han?
>>
>>53432095

Definitely not. I for one am actually white.
>>
>>53432218
Hva er det du sier? Er Norgeboo dǿd?

Jeg trodde han var rullestolmannen.
>>
>>53432160
Skriv på norsk, er du snill. Det er nok bedre for oss alle.
>>
>>53431922
Tell me, WHY do you want to come here?
>>
>>53432286
Nei jeg veit ikke. Mener bestemt at noen sa det
>>
>>53432409

Simple, I just want to live abroad for a year. The country itself doesnt matter all that much. Plan as first was Germany but I dont think I want to see 2017 Germany.

Norway seems cool, weather wont be unfamiliar either, same for the nature. And the language wont discourage me like Polish or Finnish would.

Really only bad part is that my manlet status will be very felt there but heh, I can deal.
>>
>>53432286
>>53432418
Anonsen hadde en fin oppsummering i forrige tråd.
>>53380997
>>
>>53432671
>manlet
Slightly manlet or turbo-manlet?
>>
>>53432672
>LAD-3
Legendarisk
>>
>>53432738

1m70

Which isnt manlet where I live (girls call me tall all the time, but girls around 1m50 are common here), but I guess its turbo manlet in Europe.
>>
File: Bfb1Wm8IMAAvZs5.jpg (62 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bfb1Wm8IMAAvZs5.jpg
62 KB, 600x800
>Det er snart et år siden moot forlot oss
>>
>>53432808
>tfw my gf is 5 cm taller than you
>>
>>53432808
>1m70
>girls call me tall all the time
Veit ikke helt hva jeg skal si til dette her fåvæ. Her er jeg 180 og blir mobbet daglig av kompisene
>>
>>53432672
Er det noen som har webm-ene fra Oslo, bildene fra Lade og/eller bildet av Sjakkanon som spiller sjakk?
>>
>>53432947
Dra til Canada, så klart. Gå i Lars Monsens fotspor, gå Canada på kryss og tvers.
>>
>>53432947

I am taller than 90% of girls here. Most are as tall as my neck. Girls are tiny here. And frankly I dont like it. I want a girl as tall as me or taller.
>>
>>53433217
>t. Petter Stordalen
>>
>>53432951
De gamle arkivene er tapt, så tror ikke det er så enkelt å finne webm-ene.
>>
>>53433410
Har du sett dem selv? Kan du fortelle?
>>
>>53432853
god natt, sote prins
>>
>>53433463
Er ganske bisarre greier. Kameraet er så dårlig at bildene blir helt forvridd, og bevegelsene er så svimlende, at det neste kjennes ut som en slags syretripp bare å se på dem. Kan ikke huske om negeren som filmet fulgte etter samme rullestoljente gjennom hele Oslo, eller om det var flere av dem involvert.
>>
>>53433880
Hva er det egentlig som tilsier at det er en neger som filmer?
>>
>>53434026
Megmeger
>>
>>53434026
Kan ikke huske, men han ble ganske krenket om man kalte ham en jævla neger.
>>
>>53433217
Anywhere but the large cities, those are just full of immigrants.
>>
>>53434026
Vi fant ut at han var en neger ved navn Elvis
Her er litt personinfo
http://www.gulesider.no/p/elvis+chikwati/77008930
>>
>>53434359
Hvordan?
>>
>>53434220
SLETT DENNE
>>
>>53434359
Jeg ville ikke vært helt sikker, men det var ganske skremmende hvor mye som var til felles.
>>
>>53434484
Noen brevet i tråden et bilde av kommentarfeltet til en eller annen youtube-video der man kunne se det navnet, så fant man det i et sjakkregister.
>>
>>53434484
Vi fant han på en sjakkturneringsliste. Noen tok å sokte han opp etter han skrev sjakk ELOen sin eller noe lignende
>>
Så nettopp et ganske sjeldent syn på vei hjem - barn som akte i veien. Og UTEN voksnes oppsyn!Nesten som å være tilbake til nittitallet.

Stå på, kids!
>>
>>53434770
RETT UT FRA FJESBOKA
EN GAL JÆVEL VED NAVN ANON
>>
>>53434770
Tok du kontakt med Barnevernet?
>>
>>53434770
>dfn de kommer til å bli påkjort av en bil
>>
File: internet.gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
internet.gif
1 MB, 320x240
>>53434817
Bra post
>>
>>53434825
>>53434823
Ikke misforstå brevet mitt, jeg mener det er positivt at kidsa kommer seg ut og vekk fra padsa litt. Håper de tryner og slår seg litt hele gjengen - det har de bare godt av.
>>
File: 1441153799322.jpg (9 KB, 238x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441153799322.jpg
9 KB, 238x250
strǿk på en viktig eksamen som jeg var overbevist om at jeg skulle bestå. et av fagene jeg tar dette semesteret krever at den eksamenen er bestått.
>>
>>53432672
Vi kan i hvert fall droppe spekulasjonen om at PST har oppsokt LAD-3,
PST håndterer ikke slike saker. Det måtte i så fall ha vært ordinært politi.
>>
>>53435498
Hallo, PST.
>>
File: 1431865299898.jpg (27 KB, 511x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431865299898.jpg
27 KB, 511x428
Jeg gir opp til slutt jeg
http://www.dagbladet.no/2016/01/11/kultur/debatt/meninger/kronikk/42678794/
>>
>>53435498
Det var ikke PST, det var bare vanlig politi. De tok xbox-en hans.
>>
>>53413682
Är inte det här från Dramatical Murder?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-0LHC6F6n_s
har han rett?
>>
>tfw no Johaug gf
>>
File: 1452364452798.png (50 KB, 996x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452364452798.png
50 KB, 996x1194
>>53435826
>>
>>53435725
Ja. Trist at kritikk av kapitalisme har blitt en floskel, egentlig.
>>
File: mira.jpg (269 KB, 1860x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mira.jpg
269 KB, 1860x1200
er hun neger?
>>
File: mulatto.jpg (126 KB, 736x972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mulatto.jpg
126 KB, 736x972
>>53437077
Mulatt
>>
File: wwqw.png (1 MB, 801x903) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wwqw.png
1 MB, 801x903
>>
>>53438048
meg til venstre
>>
>>53438048
Begge to vriker som smarte og modne individer. De fortjener hverandre
>>
>>53438111
Stakkars deg
>>
File: måke.png (400 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
måke.png
400 KB, 400x600
hater å måke, fåvæ
>>
>>53438254
kjeks
>>
File: flammekaster.jpg (45 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flammekaster.jpg
45 KB, 500x500
>>53438254
La deg inspirere
>>
File: justno.png (184 KB, 682x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
justno.png
184 KB, 682x428
>>53438048
>vg
ikkje ein einaste gong
>>
File: cryingbaldeagle.gif (74 KB, 384x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cryingbaldeagle.gif
74 KB, 384x288
>>53438512
;__;7 en ekte patriot for den amerikanske drömmen, RIP i fred.
>>
BARE
>>
KNULL
>>
>>53437077

ja
>>
>>53440076
Hva er dette?
>>
File: econony.png (284 KB, 683x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
econony.png
284 KB, 683x337
>>53440076
>>
>>53440377
Oljeprisen. Har ikke vært lavere siden februar 2004.
>>
>>53437077
jungelfolk
>>
File: Nokusd.png (129 KB, 965x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nokusd.png
129 KB, 965x817
>>53440076
Skyt meg
>>
File: BARE.jpg (89 KB, 748x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARE.jpg
89 KB, 748x409
>>53440736
>svenskekrona er verdt mer enn den norske
>>
File: micolash 3.png (168 KB, 542x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
micolash 3.png
168 KB, 542x520
>norsk """"ǿkonomi""""
>>
>>53440923
Trigget
>>
>>53440923
>>53440736

>tfw Norway is one of the only country I can go in Europe without losing a shit ton to currency exchange.

Oil feels.
>>
>>53440923
Det er jo bare positivt, din jævla bavian.
>>
>>53441182
Bensinen er like faens dyr da.
Hvordan er dette bra?
>>
>>53441182
>t. bonde
>>
>>53441215
>>53441263
Dere skjonner vel for faen at lav kronekurs gir okt eksport? Er dere helt idioter på okonomi? Kanskje dere burde lese DN av og til, den lave kronekursen redder norge.

BAVIANER.
>>
>>53441427
Det har bare positiv innvirkning til en viss grense, og den grensen er nådd for lenge siden.
>>
>>53441427
Ta deg et egg, din tissemann.
>>
>>53441552
Nei, det er den da vitterlig ikke. Les en avis iblant.

Blir sint på deg akkurat nå. Får lyst til å slå deg med helgens utgave av finansavisen til du skjerper deg.

FY FAEN SÅ STEIKE FITTEDUM DU ERGRkvepæt mjvg¨å5t4rg¨4e't5rv
>>
>>53441427
>antyder at en dyrere harrytur er en bra ting
haha aa
>>
>>53441658
Tulling, shippingindustrien vår sliter allerede stort med få oppdrag.
>>
>>53441698
................................................herlighet

Jeg gir meg.

Stikker fra norgetråden for alltid.
>>
>>53441768
Snakkes
>>
>>53441807
Bare tulla, jeg blir.
>>
>>53441768
Ålreit. Ses i morgen, Anonsen.
>>
>>53441768
Er du mannebarn, eller? Forventer du folk skal ta deg seriöst nå?
>>
>dfn ingen rullestoljv

Jeg vil bare at denne ekle fǿlelsen skal gå bort.
>>
>>53442215
Kan du holde kjeft?
Begynner å bli lei av det der pisse ditt.
>>
>>53442215
Kan jeg foreslå en blåsyrecocktail?
>>
>>53442282
>>53442333
>>
>>53442215
Vi skal alle klare oss, Anonsen.
>>
>>53442215
Hvor lenge skal du drive på med dette episke megmeget Elvis?
>>
>>53442539
Jo, vi kommer vel til å klare oss.
>>53442598
Jeg heter ikke Elvis, Storbritanniaflagganon.
>>
Skal på date nr. 3 med en jente til helga. Tror dere det er for tidlig å fortelle henne at jeg har fimose? Vi har ikke hatt sex enda, men tror det kan skje denne gangen.
>>
>>53442215
>>53442414
>>53442749

Sykt episk megmeg Anonsen. Her har du en trippel (Deg)
>>
>>53443069
Ta det opp over et glass vinum

"Sårri beib, men jeg har forhudsutfordringer"
>>
>>53443069
>han har faktisk fimose
Du er litt av en megmegmann, du.
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/11/kultur/hpvedkommentar/meninger/kommentar/koln/42710214/
>feministkjekt\s
>>
>>53443277
Heller feminister enn muslimske voldtektsmenn som blir beskyttet av det svenske hanrei politiet.
>>
>>53443277
virker som om hun impliserer at menn er helt for innvandringen, eller bare meg som oppfattet det sånn? I så fall så må det være noe svært galt med henne, da mitt intrykk er at det er kvinnfolk som er mest FOR innvandringen fordi "vi må hjelpe de som trenger det" og fordi negerkuk er digg.
>>
>>53444402
Er bare feite kvinnfolk med personlighetsforstyrrelser som går etter ikke hvite utlendinger.
Men ja, mange av de lar fölelser overstyre rasjonalitet.
>>
hvem /trist/ her?
>>
>>53444575
Det, og alle tilhengerene av Karpe Diem som tydeligvis er "såååå sterke og modige" med sine siste hits som skal få alle skeptikere til å få dårlig selvtillit.
>>
>>53444694
De fleste tilhengerne av Karpe Diem er nok ikke gammel nok til å stemme.
>>
File: smiley.png (5 KB, 178x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smiley.png
5 KB, 178x187
>>53414378
>america
>land of the free
>freedom of religion is pretty much nonexistent
lol
>>
>>53444654
jeg på grunn av dette: >>53435231
håper det ordner seg ellers blir det sudoku
>>
>>53444989
Er ikke så galt å ha en medioker jobb fåvæ, da kan man ivertfall gjöre det man vil uten for mye forpliktelser.
Jeg lever helt fint, det ordner seg uansett om du stryker.
>>
>>53425013
Hvorfor mener hun hat kjæresten skal være smart når hun selv er dum som et brod?
>>
>>53445122
Dumt spörsmål fåvæ
>>
>>53425652
>litterært hvem
>vet ikke hvem lemmy og ziggy er
Du vet at du må være 18 for å poste her?
>>
>>53445236
Ikke han, men jeg hadde faktisk ikke hört om Lemmy för han döde.
>>
>>53415027
Sossen Krohg
>>
Leser /norgetråden/ boker? I så fall, hva leses?
>>
File: eeehe.png (102 KB, 413x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eeehe.png
102 KB, 413x378
>>53426867
Beste agnet jeg har sett på lenge. Takk anonsen.
>>
>>53445372
Rister på hodet for å være ærlig familie.
>>
>>53431078
Lenge siden jeg har spist det. Selges det fortsatt?
>>
>>53431078
>>53445487
Det selges ennå.
Elsket dritet der når jeg var liten, det er vel bare honning med mer sukker er det ikke?
>>
>>53445487
Bare på finn
>>
>>53445387

Jo Nesbo
>>
>>53445387
>>
>>53445435
Hvorfor?
>>
>>53425013
fast jobb: nei
okonomi på plass: nei
glad i barn: nei
glad i dyr: ja
utadvendt: kun i fylla
samme interesser: tvilsomt
snakke om folelser: ja
kjærlighet: ja
morsom: kommer an på hvem du spor
spontan: ja
kunne endel om alt mulig rart: ja
smart: egentlig ikke
flink til å lage mat: nja
medfolelse for andre: ja
være en snill person: ja
Ikke agresjonsproblemer: ja
ikke over gjennomsnittlig sjalu: nei
tiltrekkende utseende: nei
10 av 18 om jeg er generos. Jaja, ser ikke ut som det blir noe jv på meg.
>>
>>53444779
Men gamle nok til å skrive innlegg i nettaviser som blir delt over alt
>>
File: slett.png (350 KB, 772x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slett.png
350 KB, 772x700
>>53435826
>>
>>53444654
Jeg
For det meste på grunn av at dama tydeligvis er like deppa som meg, om ikke mer. Vet ikke helt hva jeg skal gjore med det.
>>
>>53445387
Hadji Murad
>>
File: giphy.gif (1 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
1 MB, 200x150
>>53446128
>Dama
Ja stakkars deg
>>
>>53445387
Driver å staker meg gjennom lord of the flies. Helt grei, om ikke litt treig.
>>
>>53445387
القرآن
>>
>>53445387
Kunsten å ikke voldta
>>
File: PineCone.jpg (1 MB, 2200x3037) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PineCone.jpg
1 MB, 2200x3037
>>53445387
Leser Vineland. En av de få bokene jeg har igjen å lese av denne spenstige jeg-jeg-forfatteren her.
>>
File: slett.png (860 KB, 719x882) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slett.png
860 KB, 719x882
Hvem /steiner/ her?
>>
>>53445387
Jeg vil kjope meg den andre Dune-boka, fåvæ
>>
>>53446904
>>
File: pepe sayan.jpg (60 KB, 794x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe sayan.jpg
60 KB, 794x794
http://www.dagbladet.no/2016/01/11/kultur/hpvedkommentar/meninger/kommentar/koln/42710214/
>Kan det være at vi importerer et råttent kvinnesyn? Feminister har lenge påpekt at det krever en særlig beredskap.
Marie Simonsen kan dra til helvete fåvæ. Feminister har KUN latt som at muslimer ikke er noe problem i det hele tatt, og det VET HUN JÆVLA GODT!!! Og nå har hun fitte til å late som at problemet er at vi ikke har hǿrt nok på feminister? At feministene liksom hadde helt geniale planer for å kunne importere hele midtǿsten, helt problemfritt?!??!! Mongo PK-jævel!!!!!!!!!!!!!!!!! REEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53445122
hun er egentlig smart, det er bare silikonene som gjor at hun fremstår dum
>>
>>53446842
Hva er favorittverket?
>>
Tiden går så fort gutta
I
D
E
N

Den går
>>
>>53448000
Ja, så alt for fort.
Finfine nuller du har der, forresten.
>>
>>53448042
Oi, de så jeg ikke, takk
>>
>>53447918
Tror jeg likte V. best, men alle bokene hans er veldig bra.
>>
>>53432853
jeg savner han;_;7
>>
File: Moot.jpg (523 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Moot.jpg
523 KB, 1920x1080
>>53448299
>>
God natt gutta. Snakkes imorgen.
>>
File: giantdad.png (430 KB, 500x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giantdad.png
430 KB, 500x457
>>53449156
Er du casul eller?
>>
>>53449156
>imorgen
>>
gutta

hva gjor jeg nå

pappa har overtalt mamma at jeg er en 20 år gammel slask og taper

de vil ha meg ut av huset

hva gjor jeg gutta
>>
>>53449329
Den er bad, pröv å få deg en jobb så du kan motbevise dem.
>>
>>53449110
alle de gangene jeg har sett det bildet opp gjennom tiden har jeg aldri registrert S.S Longshekel på båten

topp kjeks
>>
>>53449453
Dette er deluxe versjonen av bildet.
>>
>>53449329
ta deg sammen, drittunge
>>
>>53432853
Hvorfor i granskauen er jeg enda her da?
>>
>>53449376
jobber men får bare 2 vakter i uka hittil

>>53449544
hva er verst, en drittunge som må ta seg sammen eller en "voksen" mann på 4chan
>>
>>53449605
jeg er også tjue, er holdning som hovedsaklig gjor deg fortjent til tittelen "drittunge", ikke alder
>>
>>53413682
>no clear cosplayer

shameful. i hope those are boys
>>
>>53449768
du må jammen meg være en hardbarket og toff type. du benker sikkert hundre kilo på treninga, du.
>>
>>53449329
Kjeks, noe liknende skjedde meg i dag. Mamma begynte å pakke ned eiendelene mine mens jeg sov og når jeg våknet sa hun at hun hadde ordnet med bolig gjennom kommunen fordi de ville ha meg ut av huset.

Fylte nylig 21, så har gått og ventet på denne dagen lenge, men kom litt brått på likevel. Jaja, får bare gjöre det beste ut av det.
>>
>>53449884
>dfn ingen cosplay-jv
>>
>>53450071
hehe, sånn er det. venta på denne dagen selv. overrasket over at jeg fikk bli lenger enn 18.

ikke dårlig at hun ordnet deg leilighet da, selv om det kanskje er en kommunal nærkis-leilighet?

selv tror jeg at jeg hadde våknet opp ganske kjapt hvis jeg forst hadde kommet meg ut. kan ikke sitte å late deg hele dagen, når en har regninger å betale, mat å kjope osv.
>>
File: 1452534581935.png (118 KB, 393x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452534581935.png
118 KB, 393x293
>>53450305
>selv om det kanskje er en kommunal nærkis-leilighet
Vet ikke om hun blöffer eller hva, men finner vel ut av det i morgen tenker jeg. Blir en narkisbolig hvis det er reelt ja, blir dekket av kommunen p.g.a. psykiske problemer.

>kan ikke sitte å late deg hele dagen, når en har regninger å betale, mat å kjope osv.
Nei, sant det, men kan ikke si motivasjonen min er på topp etter snart fire år uten jobb, skole og sosialliv. Å jobbe bare for å holde meg i live frister ikke voldsomt når jeg vet at det egentlig er for sent for meg å endre levemåten. Å nave er enda verre, så da begynner alternativene å bli få. Men joda, får i hvert fall gi semi-normie livet en sjanse först.

Uansett, på tide å slutte å blogge og få seg litt sövn. Godt å höre at du ikke har falt så langt ut av samfunnet som meg, lykke til.
>>
>>53450923
Er aldri for sent, kompis. Sliter selv med angst - depresjoner og selvmordstanker. Var verst når jeg gikk på ungdomsskolen, da det var så ille at jeg ikke pratet med andre enn meg selv på 3 år.

Klarte å få meg jobb på butikk istedenfor videregående og det hjalp meg utrolig mye. Gikk fra å grue meg til å våkne og være våken generelt, til å faktisk glede meg til å yte litt og kanskje prate med mennesker.

Hadde fast jobb i tre år og må virkelig si det hjelper for psyken og være så opptatt med jobb og andre ting at du tilslutt glemmer hvor ille du har det.

Men så kom den dagen der jeg så klart mistet jobben og har vært jobbsoker siden, da var det fort gjort å bli samme person igjen.

Har heldigvis en liten deltidsjobb nå, merker jeg begynner å komme meg igjen etter å sittet inne siste året.

Men ja, som sagt. Er håp for alle. Selv om jeg vet hvor ille det kan være til tider. Virker jo umulig å klare å komme seg ut av et sånt liv når man forst er i gang.

Men lykke til! Håper alt ordner seg for deg!
>>
>>53443069
BARE KOM DEG TIL LEGEN OG FÅ DEN OPERERT SÅ VI SLIPPER DETTE GNAGET OM FIMOSE
>>
>>53444402
i flere sporreundersokelser jeg har sett opp gjennom årene har det kommet fram at kvinner er mer positive til innvandring enn det menn er
>>
>>53445387
fantasy og sci fi, jeg leser ikke så mye
>>
>>53449329
det er deilig å ha eget sted å bo, skjonner ikke hvorfor du fortsatt bor hjemme
>>
>>53452036
Det er ikke så rart, siden tradisjonelle mannsjobber i stǿrre grad blir tatt av lavtlǿnnede innvandrere enn hva kvinnejobber blir. Dermed er det helt naturlig at menn misliker innvandring i stǿrre grad.
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/11/kultur/hpvedkommentar/meninger/kommentar/koln/42710214/
Er det slik at feministene, kvinnfolka med andre ord, har vært kritiske til innvandringsströmmen lenge, gutta?
Det er ikke helt inntrykket jeg har sittet med
>>
File: 9638221.jpg (102 KB, 414x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9638221.jpg
102 KB, 414x472
>dfn når nye Sennheiser hodetelefoner
>>
ALRIGHT NIGGAS

Recommend some some awesome female fronted bands (or solo artists) who sing in Norsk.

I only know Gåte, but I like them so that's already a good start.
>>
>>53455507
Jeg foreslår Hekla Stålstrenga.
>>
>>53453658
>Lese kronikk av Marie Simonsen
Jeg spiser heller bly resten av livet.
>>
>>53455562

Sounds pretty bra, takk nigga.
>>
Er ganske stolt av Gaga for dette her, gutta!
Med såpass storinnsats fra kjendiseliten kan det ikke vare lenge för Israel og Palestina når en slags enighet!
Blir stille i midtösten, gutta!
>>
File: house.png (119 KB, 513x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
house.png
119 KB, 513x385
Hvis jeg skal bestille noe fra nettet og siden ikke aksepterer ö, skal jeg bare erstatte det med o?
For eksempel: Tromso->Tromso.
>>
>>53457720
>ikke aksepterer ö
Men hva faen slags tulleside er dette da?
Tromso burde holde uansett, du fyller da ut postnummer også
>>
File: 1337700794466.jpg (102 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337700794466.jpg
102 KB, 400x388
"frosk" morgen
>>
>05:46
sulten
>>
Sulten sjæl
>>
Hvem /tirsdagssyken/ her?
>>
Ahh, meldt meg opp i fag og betalt semesteravgift gutta. Nå kommer det til å rulle spenn inn på konto snart.
>>
>>53461207
Hvilke fag? Leser du på egenhånd?
>>
>>53460788
Hah, jeg!
>>
>>53461402
Jævla spesifike greier, så kommer ikke til å risikere en doxx her. Jeg """""""leser""""" på egenhånd, men vurderer å komme meg i noen forelesninger i lopet av semesteret.
>>
>>53461467
>har falt for doxxemegmeget
okei
>>
>>53461598
Neida, men jeg veit at det er en i klassen min som har vært aktiv i tråden tidligere, så gidder ikke ta den sjansen.
>>
>>53461467
>>53461700
Hei Kristoffer
>>
>>53461786
Er nok flere enn én latsabb i /norgetråden/ er jeg redd.
>>
>>53461828
>flere enn én
skammer meg
>>
>>53461828
Hei... Olav?
>>
>>53461851
>>53461828
Jammen dere er jo ikke homfile da
>>
>>53462222
er du?
>>
>dfn syk og det er kald utenfor
Noen vær så snill levere meg suppe.
>>
>>53462427
Hvor i landet er du?
>>
>>53462506
Kristiansand
>>
>>53462596
Send meg hotell og romnummer til j2214355@trbvm.com, så skal jeg ordne en overraskelse til deg
>>
>>53462636
Gjore man denne i norge?
https://www.youtube.com/watch?v=TiW-BVPCbZk
>>
File: logo.png (22 KB, 498x136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
logo.png
22 KB, 498x136
>>53462794
Nei, men vi gjor denne
>>
Gidder ikke holde liv i den midlertidige mailen mye lenger, du har 5 minutter på å bestemme deg om du vil ha gratis mysteriemat eller ikke
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pq3t3BOisRg

God bedring, uansett!
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/12/nyheter/innenriks/politikk/utenriks/samfunn/42709796/

Hadde ikke det vært artig da? Akkurat som i gamle dager.
>>
>>53463592
Ser ærlig talt ikke problemet, rent pragmatisk. Kan forstå prinsippet med at grensene våre ikke skal bevoktes av utenlandske grensevakter, men det stopper der.
>>
>>53450923
jamenn hvis kommunen dekker boligen for deg er det jo bare supert!
alt du trenger å gjore nå er å lære deg å lage mat og så kan du naute deg I en tidlig dod
misunner deg fåvæ
>>
File: yr.png (17 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yr.png
17 KB, 900x900
>>53463687
Sporsmålet er om vi vil være en del av den fremtidige rot og kulturlose EU-staten, og gir man byråkratene i Brussel en finger tar de som oftest hele hånda.
>>
File: spørsmål.jpg (61 KB, 640x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spørsmål.jpg
61 KB, 640x560
>>53464837
Å hoppe på et synkende skip er som regel en dårlig idé
>>
File: Helt ålreit fåvæ.png (128 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Helt ålreit fåvæ.png
128 KB, 1000x1000
Da var endelig ny PC-skjerm i boks.
Brukte bare tre måneder på valget.
>>
>>53449213
Kul meme. Gleder du deg til 2012?
>>
>>53467985
>megmeg*
fdfd
>>
>>53467979
Ble det 4k?
>>
Hur länge tills alla andra nordbor invaderar Sverige?
>>
>>53432853
hvem?
>>
>>53468662
se
>>53425992
>>
>>53468796
det er et megmeg
>>
>>53468874
18+ som sagt.
>>
File: ddqd.png (1004 KB, 617x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ddqd.png
1004 KB, 617x787
Soffe's nye samboer, gutta
>>
>>53469464
Uren rase. Få det vekk.
>>
>>53469464
Æsj
>>
Er det bare jeg som skulle ǿnske at jeg var en lesbisk jente?
>>
>>53471096
Tanken virker litt tiltalende ja. På den annen side er det ganske ok å ha penis samt evnen til å bygge muskler.
>>
>>53471198
Jenter kan også bygge muskler.

Hvorfor synes du at tanken virker tiltalende?
>>
>>53471337
>Jenter kan også bygge muskler
Sant, men det går i sneglefart i sammenligning med menn. Det virker sikkert tiltalende fordi jeg har overromantisert lesbisk sex etter å ha sett litt for mye på porno.
>>
>>53471337
Så fremst du ikke tar testosteron går det ekstremt sakte for kvinner.
>>
>>53471708
Det viktigste er ikke at musklene er store, men at de er definerte.
>>
>>53471875
Det kommmer an på formålet. Ǿkt tverrsnittsareal = ǿkt maksimal kraftproduksjon, så hvis de skal brukes er stǿrrelse en fordel. Det kreves jo også en viss stǿrrelse for at det skal være mulig å oppnå definisjon ved å være slank i det hele tatt.
>>
300 for rullestoljv
>>
Da har jeg skrevet under kontrakt som massor i Oslo, helt topp med ny jobb. Hvordan er neet livet til folk?
>>
hvem /kaffediaré/ her?
>>
>>53474476
>t. "hvem /kaffe/ her"-anon
>t. "eg må drite"-anon

Du er herved avslǿrt. Hvilke andre identiteter har du?
>>
>>53474574
ingen av de
t.fimose-anon
>>
>>53474476
Kun amatǿrer får kaffediaré.
>>
>>53474574
>antyder at Norgetrådbrevers bruker mer enn en identitet
>>
File: Ivar F. Andresen.jpg (49 KB, 225x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ivar F. Andresen.jpg
49 KB, 225x242
Hvem /ifa/ her?

https://www.youtube.com/watch?v=RDzH5c77lTQ
>>
File: comfy.jpg (108 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy.jpg
108 KB, 601x601
>>53473925
Veldig bra, stod opp nå. Er ikke neet, men student da
>>
>>53473925
Liker du å onanere gamle menn? Isåfall har du ordnet drommejobben!
>>
Hi, support this general in /int/ Battle of Generals 2016

Vote here: https://poal.me/ma3eim
Thread here: >>53477764
>>
>>53446128
>fast fitte å knulle
stakkars, skal jeg fikse deppa stondad fra nav til deg?
>>
File: 1445122716162.gif (1 MB, 250x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445122716162.gif
1 MB, 250x230
>>53469464
åfyfaen
>>
>>53477985
>antyder at man blir lykkelig av fitte
Kortvarig og kortsiktig
>>
I support

N O R G E
O
R
G
E
>>
>>53446128
>dfn ingen melankolsk jv jeg kan klemme og fole sammen med
>>
>>53476508
Setter seg alltid fast i tennene mine.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=hug0bIuGd4Q

>Murrica
>>
https://www.youtube.com/watch?v=QxnY2SWZTvk

>Hohohoho
Jeg ser for meg at dette er noen som brever i Norgetråden.
>>
>>53478448
Din mors fitte gjor meg iallefall lykkelig
>>
>>53477836
Full pakke, hadde opplæring i bruk av oljer i dag.
>>
Hva er det folk egentlig gjor her på /norgetråden/? Like cringy som de norske trådene som dukker opp på /b/ fra tid til tid, eller har disse trådene noen form for samtale som er mer enn bare "HVOR KAN JEG KJOPE GRONT LOL" og skitne Amerikanerer som griser etter norske jenter?
>>
>>53480585
Det hender det finnes samtaler her, men du må alltid bla forbi 100 innlegg med mem som spammes i hver eneste norgetråd for det kanskje dukker opp noe.
>>
File: 1452403580302.webm (2 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452403580302.webm
2 MB, 720x405
>>53480585
Vi snakker også om ikke-motoriserte kjǿretǿy.
>>
>>53480585
hva med å fǿlge med en stund, eller se rundt i arkivet?
>>
File: 1451423710141.png (271 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423710141.png
271 KB, 500x375
>>53480585
Noen ganger er det kos her andre ganger er det ikke så kos her.
>>
NY
>>53481406
>>53481406
>>53481406
Thread replies: 327
Thread images: 68
Thread DB ID: 427619[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.