[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
kurva anyátok
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 55
Thread images: 11
File: alma.gif (49 KB, 368x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alma.gif
49 KB, 368x349
kurva anyátok
>>
>>53383978
magyar cigany
>>
Where's the goulash
>>
that picture makes me hungary
>>
Alma
>>
átok, hogy őszinte legyek család
>>
File: zord zoltán.jpg (851 KB, 1440x2237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zord zoltán.jpg
851 KB, 1440x2237
>>
>>53384585
megtalállak és megbaszlak te szarrágó
>>
lófasz :D
>>
>>53384585
Kurva anyád te barom
>>
>>53384638
kekszek
>>
File: 1431972779243.jpg (2 MB, 1352x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431972779243.jpg
2 MB, 1352x1600
>>53383978
haven't seen alma.gif in a while
>>
>>53384661
Kekszek
>>
Képtelenek voltatok megfelelően kialakítani
>>
>>53384735
Mifaszt?
>>
>>53384585
protipp: ments le innen a képet és ne zord zoltán.jpg-ként, hanem mondjuk 1452451076422.jpg-két posztolgasd

üdv: professzionális szarposztoló
>>
minőségi fonál, legények
>>
>>53384777
már kiismerhettétek volna magatokat
>>
File: 1448062155653.jpg (170 KB, 919x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448062155653.jpg
170 KB, 919x720
anime
>>
>>53384798
Nem!
Így jó,mert felbassza az autisták agyát!
>>
>>53384913
I consider my dick down her throat
>>
>>53384798
de mindenki tudni fogja hogy ő az mert senki más nem tartja viccesnek ezt a szart
>>
töredezettségmentesíthetetlenségeskedéseitekért
>>
>>53383978
Are you fag?
>>
>>53384951
itt te vagy az autista pajti
>>
why are hungarians almost /lat/-tier posters
>>
>>53385055
egyetértek
>>
>>53385085
life long alcohol poisoning
>>
>>53385052
no
>>
>>53385055
>>53385132
én mosolygok.
Ti meg idegesek vagytok
>>
Kiengedtem a macskát a szobából mert nyávogott hogy ki akar menni:D
>>
>>53385269
inkább csak meg vagyok zavarodva hogy ilyen hülye emberek is képesek használni a számítógépet, vagy ilyen segítőt rendeltek ki hozzád az otthonban?
>>
fasz :DD
>>
File: ocxd.jpg (807 KB, 1440x2237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ocxd.jpg
807 KB, 1440x2237
oridzsinál kontent xD
>>
>>53385296
tán nem kellett volna seggbe rakni
>>
>>53385414
mindenesetre viccesebb minn a eredeti
>>
>>53384799
te vagy a minőségi
>>
>>53385269
>(Te)
>>
Are hungarians slavs?
>>
>>53385769
what do you want in this thread?
>>
File: 1442426634710.png (222 KB, 800x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442426634710.png
222 KB, 800x857
>>53385769
no
>>
>>53385769
nuh-uh senpai
>>
>>53385769
as much as iceland is relevant
>>
File: 1447765465757.png (243 KB, 540x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447765465757.png
243 KB, 540x304
mi folyik itt gec
>>
>>53386166
hohoho nice bant but
>>
Hello guys
>>
>>53386302
isn't that when you exploded?
>>
>>53386436
fucking memejajafjőkul
>>
>>53386302
Hmm I thought we became semi-relevant with all the refugees.

Whatever, time to off myself then.
>>
>>53386302
what's the average weight of Icelandic knives?
>>
File: 1427152015607.jpg (37 KB, 476x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427152015607.jpg
37 KB, 476x503
>>53386302
m8 most of those are probably searching for some fantasy settings, iceland fireland windland etc.
>>
mi a kurva anyátok van
>>
sziasztok, hol a bazdmeg ? :DDD
>>
>>53388262
anyádban:D
>>
>>>/wsg/898279
Thread replies: 55
Thread images: 11
Thread DB ID: 392122[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.