[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 72
Rullestoler ikke tillatt-utgaven

Forrige: >>53312202
>>
>>53358809
Forst for borst:^)
>>
File: happywheels.webm (2 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happywheels.webm
2 MB, 720x405
>>53358809
>dfn ingen rullestoljv
>>
>>53358873

Ganske god folelse fåvæ.
>>
>Norgestråden aktiv halv 7 på morgenen.
Er det nå det skjer gutta?
>>
>>53358921
Hva skjer?
>>
>>53358873
Helt forjævlig folelse fåvæ.
>>
>>53358921

Sånn er livet for NAV-brigaden.
>>
File: shantpass.jpg (176 KB, 1280x1081) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shantpass.jpg
176 KB, 1280x1081
>>53358873
Gå vekk.
>>
>>53358921
Det som skjer er iallefall at jeg skal stryke laksen og legge meg, natta gutta
>>
>>53358962
Rapportert til Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet.
>>
>>53358971

Stryke? Skjonner ikke det begrepet fåvæ. Man stryker jo den ikke.
>>
>>53358873
>happywheels.webm

Hvorfor er hun så glad? Hun sitter jo i rullestol.
>>
>>53359021
Nappe loken?
Kvele slangen?
Danse rundt totempålen?
>>
File: fugg.gif (4 KB, 256x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fugg.gif
4 KB, 256x272
>>53359054
>dfn du har to fungerende bein og aldri vært så glad
>>
>>53359054
Skal vel bytte dekk eller noe
>>
>>53358751
>PC porten funker svært dårlig på alt etter Vista.

Ah, virkelig? Har nesten ikke spilt det på pc med 7, hvordan er det en dårlig port? Bare dårlig optimalisert, eller sånn rent funksjonsmessig?
>>
>aktiv tråd over dultegrensen
>ny tråd lages
>tråden dor

hva faen
>>
>>53359651
Nattskiftet er over
>>
>>53359651
kom ut av sonen fåvæ
>>
>vær norsk
>bli skutt

http://www.hadeland.no/nyheter/politiet-rykket-ut-pa-melding-om-dodelig-vadeskudd-en-person-har-skutt-en-annen/s/5-21-106963
>>
>>53359651
>>53359667
Morgenskiftet må få ræva i gir
>>
>>53360108

Hva med prumpeskiftet?

*prump*
>>
>>53359992
Kjenner ei som bor mindre enn en kilometer unna.
Ble litt redd nå, selv om jeg vet at hun ikke var involvert.
>>
Hvem har ikke lagt seg ennå?
>>
>>53361146

Her.
>>
>>53361320
Prover du også å snu dognrytmen tilbake?
>>
>>53361146
Skal ta kvelden snart tenker jeg, selv om jeg bare har vært oppe i 9 timer.
>>
File: 1450101790241.jpg (77 KB, 460x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450101790241.jpg
77 KB, 460x628
http://www.an.no/se-fotografens-bilder-fra-volleyball-turneringen-i-bodo/g/5-4-237193

>dfn du ville se stramme sotpairumper
>>
I've decided to stop spamming jesu dod lyrics in your general as my new years resolution

God bless
>>
>>53362329
https://www.youtube.com/watch?v=RF3UPv20XHo
>>
>>53362434

Varg har klart kunststykket å bli mer gæ'ærn enn Ribba. Godt jobba.
>>
>>53362434

Varg has ascended beyond humanity. He has his place in valhalla.

Truly a hero and norway should feel ashamed for the way they railroaded him over a self- defence case and church burnings that were NEVER connected to him
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6g5KfYD9vfk
>>
>>53362979
Gå vekk
>>
File: Inshallah.png (36 KB, 690x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Inshallah.png
36 KB, 690x539
>>53362979
T A K B I R
A
K
B
I
R
>>
>>53363077
im sorry. i forgot. no christians are allowed in this thread. only muslims.
>>
>>53363116
Snakk i det minste dansk, Chikuk.
>>
>>53363116
Du fisker i et tomt hav.
>>
God morgen gutta! Idag skal jeg ut å lære guttungen å gå på skoyter. Noen tips?
>>
Pelle is an old man name in Norway right?
>>
File: Pelle.png (27 KB, 453x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pelle.png
27 KB, 453x273
>>53364824
It's a very uncommon name in general.
>>
>>53364260
Hold han i starten, så slipper du. Dette må han nok finne ut av selv. Du kan også si at det ikke er som å gå, så blir det bra. Lykke til!
>>
>>53364824

I think its more common in sweden
>>
File: Scb.png (36 KB, 747x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Scb.png
36 KB, 747x280
>>53365119
Also this
>>
>>53362290
STORE
>>
hva tenker gutta om dette?
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Legeforeningen-vil-forby-salg-av-snus-og-royk-til-alle-fodt-etter-2000-8303319.html
>>
>>53366340
Ganske dumt, fåvæ. Tror ikke det kommer til å forhindre bruken av tobakk noe særlig, og det er ikke akkurat noe positivt bilde at bare enkelte mennesker får retten. Vil heller at de skal bruke tiden sin på å forhindre at folk forsopler med brukte snus og sneiper overalt, enn å forhindre selve bruken av det.
>>
>>53366340
Idiotisk
sant nok at det ikke er en menneskerett, men det gjor da ikke ting bedre at man benekter folk muligheten til å ta et eget valg
Tviler på at det går igjennom, men det at det faktisk blir en sak ut av det viser vell at det er mulig
>>
File: s.jpg (44 KB, 599x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s.jpg
44 KB, 599x501
hun er helten vi trenger
>>
>>53369192
hun er koko
>>
>>53369277
på hvilken måte fåvæ?
>>
>>53366340
faen så treige folk er da, denne låg på reddit for flere dager siden..
>>
>>53369386
er agnet litt pjuskete i dag? 3/10
>>
>>53369386
link?
også: >påstår at alle norske 4chanites henger på reddit
>>
>>53369277
Om det er såkalt galskap vi må ty til for å frede vårt jorde, så får det bare være slik.
>>
>>53369277
det er propagandaen til venstresiden som får deg til å tenke slik
rist det av deg
>>
File: fuck off normies.png (25 KB, 1152x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck off normies.png
25 KB, 1152x648
>>53369591
Forventer ikke at folk henger på reddit men kmon gutta...

Bare 4chan man henger på nå tildags?
>>
>>53369964
Man henger også på aftenposten, ser nyheter der heller enn i skyggebannlysningens land.
>>
>>53369964
Har da ikke noe grunn til å henge der? Nyheter finner jeg på nyhetsider, og diskusjon samt hygge finner jeg her.
>>
>>53370045
>>53370236

Bare fordi det er skyggebannlysningens land, betyr det at jeg ikke har lov til å ta meg en stroll?

Dessuten så gidder jeg ikke scrolle gjennom 5-6 nettsider, når de fleste er samlet på en plass, selv om jeg ikke engasjerer meg i diskusjonene..
>>
Kristoffersen!

Johaug!
>>
>>53370399
Hvis det bare er klikkagn og kontroversielle nyheter du er ute etter, så er det like så greit. Men da anbefaler jeg heller at du holder deg der.
>>
File: russ.jpg (16 KB, 380x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
russ.jpg
16 KB, 380x213
Hvorfor er dette lov?
>>
>>53370862
Ligge på grass? Joda, man kan undre.
>>
Snasne lår på froken Ostberg fåvæ
>>
File: ski.png (260 KB, 792x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ski.png
260 KB, 792x222
da var ski-touren over for jentene gutta
>>
>>53371338
synes hun sprinteren Falla er en sǿtnos fåvæ
>>
File: whats goin on here.jpg (65 KB, 1496x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whats goin on here.jpg
65 KB, 1496x854
>>53370862
>>
>>53371356
JOHAUG gutta <3

Finner ikke bedre dame enn dette
>>
>>53358809
Hvordan kan man kommer og bo i norge fra england?

Eller er det for muslimer som i sverige?
>>
File: anime.jpg (45 KB, 349x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime.jpg
45 KB, 349x600
Gutta
>>
>>53371957
Du er en EU innbygger, så det er nok ikke vanskelig for deg å söke om permanent opphold her.
>>
>>53372069
Fantastisk. Er det lett får jobb der?
>>
>>53372168
Du må registrere deg på ankomst om du skal være her i mer enn 3 måneder, og du trenger å bo her i minst 5 år för du faller under det norske flagg. Tror ikke registreringen er noe problem, og det kan gjöres i de fleste större byer. Hvis du har spörsmål, er det bare söke nærmeste politistasjon. Jobb kan være enkelt å få, avhengig av hva det er du vil jobbe med. I hovedsak har alle arbeidstakere til felles at de krever norskferdigheter og erfaring, i hvor det i alle fall virker som du jobber med ett av punktene.
>>
>>53372478
Tusen takk. Jeg vil går til en mellomstor by. Registreringen er fornuftig, så jeg skal ikke ha store problemer. Jeg tenker.
>>
File: 1443281088076.gif (56 KB, 1803x1887) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443281088076.gif
56 KB, 1803x1887
>Våkna nå
>Fortsatt trött som faen
Jeg må gjöre noe med dögnrytma mi fåvæ
>>
File: majonespai.jpg (97 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
majonespai.jpg
97 KB, 640x1136
>>
>>53373784
>du vil aldri gi henne din ekte majones
>>
>>53372781
>Jeg tenker.
"Think" can mean to actally think, or to suspect something. "I think" would translate to Norwegian as "tror jeg". Otherwise your Norwegian is 7/8 bretty good.
>>
>>53373869
takk lebanonsen!
>>
>han er veldig kantete
- skikommentator

kjeks
>>
Kryper til koys nå fåvæ
>>
>>53374296
Hvorfor ikke bare holde deg våken til kvelden?
>>
>>53374378
Men er trott
>>
S U N D B Y
U
N
D
B
Y

K R O G H
R
O
G
H
>>
File: Finnmark.jpg (1 MB, 1500x1276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Finnmark.jpg
1 MB, 1500x1276
>>53374430
>>
>>53374424
Jeg sto opp nå, er trött som faen.
Hadde aldri klart å legge meg på ettermiddagen da men, föles det ikke utrolig dritt ut å våkne sent på kvelden?
>>
>>53374430
>mitt fjes når FHK hadde vært helt der oppe med Sundby uten ulykkene han hadde i touren
>>
>>
>>53375465
norge stronk
>>
God norsk musikk i norsk?

Jeg snakker ikke norsk
>>
>>53376126
https://www.youtube.com/watch?v=1BtswSdtNsg
Only the newest in modern musics
>>
>>53376126
https://www.youtube.com/watch?v=bYkbsAi20ZU
>>
>>53376402
>dfn Bjarne ikke gidder å synge så han lar publikum gjöre det i stedet
>>
>>53376126
Hva slags musikk liker du?
>>
File: boodelooap.jpg (19 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boodelooap.jpg
19 KB, 480x360
Skål, gutta.
>>
File: 1451835964995.jpg (34 KB, 472x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451835964995.jpg
34 KB, 472x840
>>53376852
Litt tidlig å drikke nå eller hva?
>>
>>53376511
noe.

Jeg lyttet norsk reggae til en time i gar.

I just threw that into google translate, and it says it's all right, meaning it must be nonsense. Sorry in advance.

Genre doesn't matter. Just something people actually listen to.
>>
>>53376984
Det er bare boodelooap, anonsen.
>>
>>53376126
>>53377062
https://www.youtube.com/watch?v=8GoFjBqf4x0
>>
File: ok kiddo.gif (2 MB, 412x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ok kiddo.gif
2 MB, 412x229
>>53377501
Håper virkelig dette er ironisk
>>
>>53377062
https://www.youtube.com/watch?v=ri5_fzndMBg
>>
>>53377501
>>53377655
>>53377934
https://www.youtube.com/watch?v=2W4q_niy2gA
>>
>>53377062
https://www.youtube.com/watch?v=lLna38GyMIQ
>>
>>53378269
Norges svar på NWA
>>
>>53378269
>Vi er det shit
ja jeg ser deg
>>
davs nordmænd
>>
>>53378490
Hei på deg Rasmus, hvordan henger'n?
>>
>>53378490
k-kamelåså
>>
Kjedelig fåvæ
>>
>ingen har postet https://www.youtube.com/watch?v=ZxD59jNDcKo

Vis litt respekt.
>>
>>53378932
ET PAR SIGARETTER KAN JEG GJERNE TA
>>
>>53379028
EN COCA COLA HOLIOLA FARIOLA
>>
>>53378932
>>53379028
>>53379099
Please come to brazil
>>
File: puke.jpg (42 KB, 441x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puke.jpg
42 KB, 441x312
>>53378932
>Kommentarfeltet
>Fullt av folk som kom fra en minecrap kanal
>>
hei
>>
Hej. NI ville bli kulturberikade. Berätta för mig om rullstolsautisten. Jag fattar inte grejen och orkar inte läsa två timmar i arkivet.
>>
File: 14272646214255.jpg (55 KB, 690x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14272646214255.jpg
55 KB, 690x490
h-hej anon... vad gör du?
>>
File: 1448467581764.jpg (986 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448467581764.jpg
986 KB, 3140x1984
Laddar de norska jäntorna upp till nästa längdåknings-slop?
>>
DÖD
TRÅD
>>
File: suth.png (1 MB, 1024x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suth.png
1 MB, 1024x750
>norskar
>>
>>53379824
Det startet med en autistisk kanadier ved navn norgeboo, så har folk etterlignet han i ettertid.
>>
>>53379824
Din autism kan bara stanna kvar i vår tråd och inte skita ner här också favä.
>>
>>53379847

>h-hei, du var v-veldig sot skal v-vi kanskje ta en kafé sa- jeg mener ta en kopp k-kaffe sammen? Du l-liker ikke kaffe? Neivel...
>>
>>53379847
Spiser potetgull fåvæ
>>
>>53379940
Berätta mer. Trodde fan den autisten slutat posta på kanalen.
>>
File: karl-og-co.jpg (92 KB, 680x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
karl-og-co.jpg
92 KB, 680x383
>>53379774
>>53379824
>>53379847
>>53379848
>>53379883
>>53379924
Muhammed&Co
>>
File: 1450005314179.jpg (491 KB, 1500x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450005314179.jpg
491 KB, 1500x1125
NORGE
JA!
>>
>>53379986
Tyvärr. Jag ska autista ned hela kanalen, tills det är ren autism som pissar ned i annan autism.
>>
>>53380091
Usikker på om han fortsatt brever, han snakket om å flytte hit, så det er godt mulig han brever med norsk flagg.
>>
File: 1449683246687.jpg (30 KB, 478x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449683246687.jpg
30 KB, 478x350
mångkulturen är här, kör ut mig eller så får ni mer
>>
>norgetråden er nå den offisielle autisttråden

Hva faen

Jeg ville ikke dette

Ingen ville det
>>
File: 1452435991484.jpg (37 KB, 400x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452435991484.jpg
37 KB, 400x374
Hvorfor er det så vanskelig å hooke seg svenske jenter?
De virker så arrogante, med nesen i sky, danske og finske jenter er lett som faen, de er mer jordnære.
>>
>>53380442
>Hvorfor er det så vanskelig å hooke seg svenske jenter?

Du vad? Svenska tjejer är lätta som fan min man, vilken del av landet besökte du?

t. Göteborg
>>
>>53380049
>potetgull
vad är detta?
>>
>>53380615
Hva faen kaller svensker potetgull?
>>
>>53380124
Når du er i Roma..
I motsetning til andre så respekterer hun lokal kultur.
>>
>>53380539
Har stort sett mött de på plasser som Gran Canaria, og Alanya på ferie, kanskje jeg ikke var utlending nok.
>>
>>53380442

>Hvorfor er det så vanskelig å hooke seg jenter? De virker så arrogante, med nesen i sky, Ingen er lett som faen, ingen er jordnære.

Fikset det for deg. Jomfrudom 2020 her kommer jeg.
>>
>>53380615
Chips
>>
>>53380668
chips
potetgull låter bättre favä
>>
>>53380469
>dfn bildene dine brukes av andre på en relevant måte
Det er en god fölelse fåvæ.
>>
>>53379824
Det er flere av dem fåvæ.

>Kodenavn "MONG-01"
Kjent som Norgeboo. Mystisk mann fra Canada av asiatisk(?) opprinnelse, har ikke vært i den nye Norgetråden så vidt vi vet.

>Kodenavn "N-16"
Mann av antatt afrikansk opprinnelse som fulgte etter og filmet rullestoljenter i Oslo med en potet og brevet webm av det i den nye Norgetråden. Det var 4 klipp totalt.

>Kodenavn "LAD-3"
Gjerningsmann som tok to bilder av en rullestoljente på Coop Obs, City Lade i Trondheim. Bildene fant veien hit, og det går rykter om at han fikk PST på porten.

>Kodenavn "B-31N"
En stor kar som går under navnene "Sjakkanon", "Rullestolmannen" og "Simon". Han er kanskje den meste notoriske av dem, og kan godt mulig være én av de andre rullestolmennene. Alt vi vet er at han liker sjakk og rullestoljenter. Vi så et bilde av han én gang i tråden hvor han spiller et parti sjakk, men ansiktet var sensurert. Ingen vet hvem han er, eller om han muligens er et av de over.
>>
File: b31n.jpg (69 KB, 782x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b31n.jpg
69 KB, 782x400
>>53380997
Her er et nylig lekket foto av kodenavn B-31N
>>
Det lukter prump av disse nye svenskene fåvæ

*prump*
>>
>>53381253
*promp*

Eg må drite
>>
>>53381449
Eg må drite mannen er helten vi trenger, men ikke fortjener.
>>
Er det ikke digg å se venstresiden svette kanonkuler mens dem pröver å finne ut om de er for innvandringer eller kvinnerettigheter, gutta?
Syntes det err rimelig kos å höre, fra offentlig hold, at det er kvinner sin skyld at de blir voldtatt av Muhammed mens de fortsatt gjör djevel av hvite mann for å spre beinga på trikken.
>>
>>53381512
Hvorfor har "liberale" sånn ståtiss for muslimer uansett?
De tror jo på raka motsatte holdninger,
Vil anse meg selv som liberal men jeg har svært lite til overs for islam.
>>
>>53381449
>>53381495

Viktig å berse også fåvæ, men storst av alt er prumpingen.

*prump*
>>
>>53380701
Svenska jenter som reser ut för utländsk kuk kanske inte är det bästa att döma alla efter.
>>
File: addadaad.png (14 KB, 1214x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
addadaad.png
14 KB, 1214x299
Förste gang på 8 år at jeg har opplevd det her
>>
>>53380997
Herregud. Den autismen är ju legendarisk. Fick verkligen LAD-3 PST hemma hos sig? Varför lägger de tid på att spana på någon som tagit två kort på en rullstolsbunden kvinna? Borde inte de spana efter breiviks och andra terrorister?
>>
>>53381991
Har aldri fått godkjent en appeal her, uansett om jeg var feilaktig bannlyst.
Sist så måtte jeg dra på IRCen og mase helt til en grei kar ordnet det for meg.
>>
File: Screenshot_1.png (14 KB, 881x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_1.png
14 KB, 881x258
>>53381991
Har permabanlyst typ 3 gånger och fårr min appeal godkänd varje gång.
>>
>>53382054
Er sikkert bare megmeg-rykter, men man skal aldri vært for sikker. PST har nok ikke så mye å bedrive tiden med uansett, og Breivik var nok århundrets terrorist uansett land. Blir nok ikke fler som ham.
>>
>>53381584
Har akuratt samme holdningen selv
Er stort sett godt plantet på venstresiden, politisk, men denne innvandrings-hardingen hele venstresiden ser ut til å ha får meg til å vurdere höyre og FrP bare for å få slutt på faenskapet.
Uenig i mye av det de står for, men venstresiden nekter plent å bruke fornuft når det gjelder muslimer
>>
>>53382287
Hva ble du bannlyst for?
>>
File: Screenshot_2.png (14 KB, 891x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_2.png
14 KB, 891x263
>>53382428
Svarade ett brev som innehöll ostpizza med "sparad f.am"
>>
Middag gutta
>>
>>53382916
Is that melted American 'cheese'?
>>
>>53382960
Ja
>>
File: bestdinner2.jpg (14 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bestdinner2.jpg
14 KB, 500x375
>>53382916
ser deilig ut

her er min aftenmat
>>
What do Norwegians have against wheelchairs?
>>
File: Picture 17.jpg (167 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Picture 17.jpg
167 KB, 1280x720
>>53382916
>>53383031
Meksikansk gryterett på meg i dag fåvæ gutta
>>
>>53382916
>>53383031
>>53383133
#studentliv
>>
File: bjørn.jpg (71 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bjørn.jpg
71 KB, 960x540
Hvis eg ber på mine kner
Hvis eg love deg solskinn og strålande ver
Hvis eg gjer deg alt du vil ha
Vil du då bli glad, vil du då bli glad?
>>
>>53383089
>against
Jeg tror google translaten hans fusker, gutta
>>
>>53383210
Ville du latt han vasse i sivet ditt?
>>
>>53383210
>>53383231
Det renner ei elv, en duvande flod gjennom livet mitt
Eg fylles av mildhet og fred når eg vasse i sivet ditt
Og kver gang eg våge å bada i deg blir eg heil og rein
Og eg kjenne eit lindrande ljus gå gjennom marg og bein

Eg lure nå på koffor bade e'kje meir i det
Koffor, koffor når eg kjenne det goa du gjor med meg
Det kan nesten virka som om eg prove å unngå det
Og eg fole meg redd for nåden og glea du skjenke meg
Forunderleg, forunderleg

Det finnes en bronn, ei kjelda te liv i min egen plass
Kjærleik e navnet å blikket blir klart ved det minste glass
å kver gang eg våge å drikka av det blir eg heil og rein
Og eg kjenne eit lindrade ljus gå gjennom marg og bein

Eg lure nå på koffor drikk eg ikkje meir av det
Koffor, koffor når eg kjenne det goa du gjor med meg
Det kan nesten virke som om eg prove å unngå det
Og eg fole meg redd for nåden og glea du skjenke meg
Forunderleg, forunderleg

Eg vil trossa den motstand eg har mot å ta imot det som e godt
Det ikkje lurt å gå rundt å sjå etter det som eg alt har fått

Eg lure nå på koffor bade e'kje meir i det
Koffor, koffor når eg kjenne det goa du gjor med meg
Det kan nesten virka som om eg prove å unngå det
Og eg fole meg redd for nåden og glea du skjenke meg
Forunderleg, forunderleg

Eidsvåg er en gris av klasse
>>
>>53383089
>implying
Everyone in here wants a gf on wheels, and those who don't just don't know they do yet.
>>
>>53383231
Jeg ville latt han vasse som noen aldri har vasset for i mitt siv.
>>
>>53383231
>>53383395
Hvordan tror dere vasseteknikken til Bjorn er?
>>
>>53383185
#NEET
>>
>>53383488
Rolig og elegant slik som en god vasseteknikk bor være.
>>
>>53383564
>ikke NAUT
>>
>>53383574
Rolig og elegant vasseteknikk er meningslos dersom den ikke er rytmisk
>>
File: HØI TEST.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HØI TEST.webm
3 MB, 1280x720
eg hvil knul
>>
>>53383687
Fint at du tar norsk hvalfangsttradisjon videre inn i det 21. århundret
>>
>>53383670
Sant så sant.
Jeg antar at Bjorn er veldig rytmisk ettersom han er musiker.
>>
>>53383768
Antar at Bjorn er en jævel til å vasse
>>
>har ikke gjort noe annet enn å drittbreve siden jeg sto opp
Traust dag fåvæ
>>
File: Hege-Bøkko-56.jpg (160 KB, 569x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hege-Bøkko-56.jpg
160 KB, 569x600
>>53365289
Brev mer fåvæ
>>
>>53383937
https://www.youtube.com/watch?v=1eAWCijgE3g
Steinar sin rekasjon hinter stertk til dette.
>>
>>53365289

Store hva? Rumpeballer?
>>
>>53384161
SVARTA
>>
>>53384070
>dfn Bjorn vil aldri vasse i sivet mitt
bare myrd meg
>>
>>53384186
LAKRISBITER
>>
File: B7vkcA8CAAAwLbf.jpg (52 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B7vkcA8CAAAwLbf.jpg
52 KB, 600x400
>>53384251
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/10/kultur/nrk/dj_friendly/musikk/42693410/

Trist fåvæ. Få ting her i livet som er bedre enn å kjore lange kjoreturer om natten med Platesnurrer Vennlig på radioen.
>>
>>53384412
Min neger
>>
File: norsk pepe.jpg (612 KB, 800x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norsk pepe.jpg
612 KB, 800x770
folkens, hvordan selger jeg ting på Finn.no?
jeg har en fyr som vil kjope noen småting av meg, men jeg aner ikke hvordan jeg skal gjennomfore salget.
>>
>>53384774
Hvor langt unna hverandre bor dere?
>>
Noen jenter her som vil pule?
>>
>>53384883
aner ikke, men jeg kommer sikkert til å sende skiten i posten.
>>
>>53385087
Jeg har en dement oldemor som kunne trengt en real omgang pikk

Interessert?
>>
>>53385190
Husk å sende postoppkrav, med mindre han er villig til å betale på forhånd
>>
>>53385251
må jeg betale noe for å bruke postoppkrav da?
>>
>>53385428
Ja, koster 100 grunker eller noe deromkring. Men det er det kjoper som normalt betaler for dersom han ikke er villig til å betale på forhånd.

Eventuelt så kan dere motes for å slippe alt styret med post.
>>
>>53385518
jeg ser på nettsidene at en liten pakke koster 244 kroner. er det jeg eller kunden som betaler for det?

for jeg har tenkt å selge noe til 200 kroner, så det frister lite å måtte betale for å bli kvitt noe.
>>
File: ToevDsz.gif (2 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ToevDsz.gif
2 MB, 640x360
>>53377501
>>53377934
>>53378096
>>53378269
>Innvandrere
>Som adopterer Afroamerikansk ghettokultur
Rister på hodet for å være ærlig.
>>
>>53385764
Du betaler det, men legger det på prisen som anon i andre enden må betale for å hente ut pakka.

Er det her virkelig så vanskelig? Kan du ikke bare prate med mannen og hore på hva han tenker rundt selve transaksjonen?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=hGCSD6AHv5U
>>
>>53386375

Fy faen, ble utsatt for denne serien en gang og det må være noe av det aller verste noensinne.
>>
>ligger på senga uten laken eller putetrekk, kun teppe fordi jeg er for lat til å legge på nytt
>må berse også, men gidder ikke reise meg opp og gå til dassen

Hjelp, gutta fåvæ
>>
>>53386767
>berse
hva slags tullemåte å skrive på er dette?
>>
>>53386375

>fellemusikk

La meg gjette; du er femten år gammel, henger på 4kanal, går med "adlyd"-klær og drikker Monster?
>>
>>53385851

https://www.youtube.com/watch?v=2diSi5j9Ktc
https://www.youtube.com/watch?v=d4pRrnZju3Y
>>
>>53386992
Poteter btfo!
>>
>>53386992
>eneste som holder innvandreren i dette landet er velferd
>>
>>53383687
eg og hvil
>>
>>53386855

Kjol deg ned med en kald durs, anonsen.
>>
>>53387623
ikke si sånn, de er jo en berikelse
>>
>>53386992
Hvorfor kaller de nordmenn poteter? Der jeg vokste opp kalte man bare folk med downs for potet.
>>
>>53387906
Fordi vi visst nok spiser mye poteter

t. Anon som har gått på en innvandrerskole
>>
File: mmm.gif (875 KB, 250x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmm.gif
875 KB, 250x231
>>53385192
>>
>>53387906
>>53388415
det er fordi vi er glad i poteter, men har vel også med hudfarge å gjore dessuten trenger de et litt nedsettende ord å bruke og det er morsomt å kalle folk potet fordi det er ikke akkurat smigrende
>>
File: dubs.jpg (4 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dubs.jpg
4 KB, 225x225
>>53388666
>>
>>53388415
Forstod såpass, men nå spiser forsåvidt hele den vestlige verden mye poteter. Potet er heller ikke noe "rar" mat som surkål eller frosker, slik tyskere og franskmenn er kjent for. Er det et uttrykk som bare refererer til nordmenn, eller gjelder det alle hvite mennesker + latinere?
>>
File: bateman.jpg (44 KB, 602x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bateman.jpg
44 KB, 602x481
>>53388666
>>53388822
>>
>>53388666
SATAN FORLAT VÅR RENE KRISTNE TRÅD
>>
>>53388951
AMEN BROR!!! HALLELUJA!
>>
File: 1445646809462.jpg (294 KB, 2048x1368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445646809462.jpg
294 KB, 2048x1368
>>53389144
PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
>>53389229
luringen
>>
File: 1452432597819.jpg (24 KB, 469x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452432597819.jpg
24 KB, 469x505
>>53389229
420 dyrk satan hver dag
>>
>>53389229
meg til venstre
>>
>>53366340
Barnevaktstat nå!
>>
File: flavortown.png (126 KB, 325x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flavortown.png
126 KB, 325x267
>DFN grandisen er i ovnen
>>
DÖD TRÅD
Ö
D

T
R
Å
D
>>
>>53389731
>grandiosa
>smak
Nei og nei
>>
>>53390309
HEDNINGER UT AV TRÅDEN
>>
>>53390309
Landssviker ut.
Å si at grandis ikke er godt er det samme som å brenne flagget fåvæ.
>>
>>53390357
Smaker papp og våte marshmallowputer
>>
File: 1434294328240.jpg (57 KB, 895x895) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434294328240.jpg
57 KB, 895x895
>>53390423
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT
>>
>>53390423
Nå er det faen meg nok
>>
Gutta, hvordan kan vi bli kvitt hedninger?
>>
>>53390742
Arbeidsleirer og gulag i Finnmark fåvæ
>>
>>53390822
passer fint, så kan vi få bygget jernbane der oppe
>>
>>53375465
>This kills the sport
Like dumt som om vi hadde 7 håndball lag i VM
>>
File: UNO FARTO.jpg (10 KB, 180x156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UNO FARTO.jpg
10 KB, 180x156
Hvem /diare/ her?
Trodde jeg skulle lette fra skåla i stad
>>
>>53391445
Ta deg en bolle, Ping Ping.
>>
File: end_this.jpg (7 KB, 108x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
end_this.jpg
7 KB, 108x120
Har dere kj? Jeg har ikke;_;
>>
>>53391467
Trodde diare bare var sånn megmeg greier som rammet feite amerikanere?
>>
File: roonroon.webm (3 MB, 1920x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roonroon.webm
3 MB, 1920x1040
>>53391643
>>
>>53391733
Har du aldri hatt diare?
Det tror jeg ingenting på.
>>
File: KILL IT.jpg (133 KB, 667x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KILL IT.jpg
133 KB, 667x540
>Du skal koble til en ledning på PC'n din
>Du ser denne
Hva gjör du?
>>
>>53391643
N-Nei. Er ikke spesielt stygg heller tror jeg, men har aldri vært spesielt flink sosialt. Ganske sikker på at alle rundt meg tror jeg er autistisk.
>>
>>53392272
Så et par slike sist jeg var i Spania. Like fine som de australske, men langt mindre farlig.
>>
>>53392272
>Hva gjör du?
tar bilde og laster opp på 4kanal
>>
>>53392393
>Fine
Jeg hadde brent ned huset mitt om jeg så en sånn fåvæ
>>
>>53391803
sorry ass er ikke over vektig
>>
>>53392272
Brekkjern
>>
>>53392573
t. ord delings mannen
>>
>>53392439
Syntes forsåvidt husedderkopper er skumlere. De der ser i alle fall litt kule ut, som om de har på seg en slags rustning eller noe.
>>
>>53392653
Orddelingsamen höres ut som det kunne vært en artig avisstripe
>>
>>53392272
jeg er så avfyrt at jeg tor ikke gjore bildet storre fåvæ
jeg hadde en softgun som jeg skjot edderkopper med
må ha en måte å drepe dem om ikke involverer fysisk kontakt, som regel slå dem i hjel med noe og så bruke store mengder papir til å bære dem bort
>>
>>53393453
Norske edderkopper er jo bare söte da, jeg bruker å ta dem i hånda og slippe dem ut av vinduet.
Men sånne store jævler hadde jeg ikke hatt dårlig samvittighet for å kverke.
>>
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/tyskland/justisminister-overgrepene-i-koln-var-planlagte/a/23593616/
Det var kanskje på tide at denne saken fikk forsiden, virker nesten som tabloidene har prövd å skyve hele saken under teppet.
>>
File: BEBG021.jpg (604 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BEBG021.jpg
604 KB, 2048x1365
>>53383210
For en legendarisk megmegmann.
>>
>>53393760
>virker nesten som tabloidene har prövd å skyve hele saken under teppet.
Dette blir litt paranoid
Den norske, venstrevrengte journaliststanden har da vel ingen grunn til å holde kjeft om innvandrere som driver med faenskap?
>>
>>53380997
Undervurderte kodenavn fåvæ.
>>
File: 46982.png (148 KB, 425x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46982.png
148 KB, 425x600
>>53372039
anime
>>
File: 1408826843776.jpg (17 KB, 217x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408826843776.jpg
17 KB, 217x233
>>53393907
You PC bro?
>>
>>53393760
Har faktisk vært mye om den saken i det siste, både på nyhetene og i avisene
>>
>>53393760
Liker den nordiske varianten av flagget.
>>
>>53394280
Ser ut som noen har pisset på norskeflagget fåvæ.
>>
>>53380997
Heter han virkelig Simon? Hvor har du det ifra?
>>
>>53395359
Var navnet hans i chatten under en live-stream der Lahlum holdt forelesning. Han sa senere at han hverken kunne bekrefte eller avbekrefte navnet.
>>
>>53395696
>vil ikke bekrefte eller avkrefte

Da heter han garantert Simon. Finnes det et register over norske sjakkspillere? Kanskje vi finner ham der.
>>
>>53379824
>dfn ingen svensk jv
>>
Gutta skal på butikken i morgen.
Har ost og brod, så hva skal jeg kjope for å ha på toast?
>>
>>53396355
vært ute og spilt sjakk til nå?!
>>
>>53396405
Påmfri krydder er ganske digg på toast anonsen.
>>
>>53396411
Jeg har, tro det eller ei, vært på spillkveld og fest med noen venner. Spilte bare ett parti sjakk, med tomme flasker og bokser på et rutete bord.

For ǿvrig heter jeg ikke Simon.
>>
File: sjakk.jpg (142 KB, 808x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sjakk.jpg
142 KB, 808x726
>>53396607
>>
>>53394395
Tja
>>
>>53396405
Kokt skinke
Unn deg jarlsberg hvis du driter penger
>>
>>53396926
Orkenöyenes flagg er mye verre forresten
>>
>>53396955
Har fortsatt noen kilo med edamer igjen etter julehamstringen, så den må nok utsettes
>>
hvor gikk alt så galt gutta
>>
>>53397933
skilsmissen til foreldrene mine sdm
>>
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/svensk-politi-tiet-om-overgrep-paa-festival-i-stockholm/a/23593811/
>Dagens Nyheter har avslort at overgrepene på festivalen We are Sthlm ikke var med i politiets offisielle rapportering etter festivalen.
>– Dette er et omt punkt, noen ganger tor vi ikke å si det som det er, fordi vi tror at det tjener Sverigedemokraternas sak. Dette må vi ta innover oss her i politiet, sier politisjef Peter Ågren til DN.
>Ifolge DNs kilder var gjerningsmennene ofte unge utenlandske menn som kom til Sverige uten foreldre. Politiet oppgir at det hovedsakelig skal ha dreid seg om en gruppe flyktningungdom fra Afghanistan.
>>
File: feelio.jpg (17 KB, 400x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelio.jpg
17 KB, 400x449
>>53398691
>noen ganger tor vi ikke å si det som det er, fordi vi tror at det tjener Sverigedemokraternas sak.
gutta
jeg klikker snart i vinkel
>>
>>53396355
>>53396607

hehe rullestoler så episk XD
>>
>>53400234
>han liker ikke Norgetrådens saftigste megmeg
>>
>>53400375

Det var litt sott i starten. Nå er det bare sykt oppbrukt. Det er bare de samme bildene som gjentas hele tiden og vi har strengt tatt sett de for.
>>
noen som har noen form for jobb i tonsberg området/vestfold, gjor stort sett alt
>>
>>53400439
Kan ikke du breve noen ferske rullestolbilder?
>>
File: huih.jpg (241 KB, 866x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huih.jpg
241 KB, 866x1300
>>53400782

Nei, det er gressklippere som gjelder nå.
>>
>>53398691
>Vi tör ikke si sannheten fordi noen vi ikke liker har sagt det lenge
Er det noe venstresiden ikke ödelegger?
>>
EG MÅ DRITE
G

M
Å

D
R
I
T
E
>>
Nå gutta


GUTTA

skal jeg stikke

og

BERSE

DRITE

KABLE

UTSKYLLE AVFORING

onsk meg lykke til gutta fåvæ

rapporterer inn med mobilen når jeg har begynt fåvæ
>>
>>53402149

Har kommet ganske mye nå gutta

Foles godt gutta

Men tror det er mer igjen gutta
>>
>>53402379
brev bilde
>>
>>53402463

>t. ikke doxxeanon

Nei.
>>
Har begynt å torke meg nå gutta

Var mye som skulle ut
>>
Brev 298 for prumpemannen.

*prump*
>>
Prumpebrev 299 for prumpemannen.

*prump*
>>
>>53402928
Fryktelig så lang tid du brukte da
>>
>>53403952

Sitter her ennå jeg fåvæ
>>
>>53403976
Dærsken
>>
>>53403988

E-er du tronder? Snart ferdig fåvæ
>>
>>53404104
Litt av det ene og litt av det andre.
Flyttet mye rundt som guttunge
>>
>>53404133
Er du sjenert? :3
>>
>>53404600
Ganske asosial, ja
>>
>>53380997
>Går under flere navn
>Ingen vet hvem han er
>Kanskje den mest notoriske
>Kan være hvem som helst
>God sjakkspiller
>Perverse seksuelle preferanser
>Det finnes bare ett eneste bilde av ham, hvor man ikke kan se ansiktet

Han fremstilles jo som rene Bond-skurken

Fåvæ
>>
File: Same.jpg (63 KB, 862x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Same.jpg
63 KB, 862x550
e åle låle låle e åle låla
>>
>>53406148
Joik har storre kraft enn KRUUUUUTT
>>
File: vg.jpg (284 KB, 711x895) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vg.jpg
284 KB, 711x895
>Prioriteringer
Thread replies: 311
Thread images: 72
Thread DB ID: 412913[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.