[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 309
Thread images: 93
File: aMjx_G-K.jpg (18 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aMjx_G-K.jpg
18 KB, 256x256
dışarı çıkmayı özledim edişın
>>
File: 1448049625229.gif (158 KB, 480x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448049625229.gif
158 KB, 480x339
>>
ded
>>
Just one an AoE 2 match using turks. Best booming civ by far. Thank you.
>>
>>53357546
i didnt understand but no problem argie bro
>>
ded
>>
deeeeeed
>>
naber
>>
>>53361349
sie amq
>>
File: 1447089655925.gif (50 KB, 500x129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447089655925.gif
50 KB, 500x129
>>53361398
>>
kamal sen de çeksene şu adres sormalı public flashing videolarından :d
>>
Turks are niggers I hope you all die you fucking cockroaches
>>
>>53362704

t. Mehmet Yunanoglu
>>
I'm claiming this thread for America. Liberation is nigh.
>>
>>53362990
thanks my master
>>
Elmır Ekmek Kafalı Orospu Çocuğu'nun admini hanginiz lan? :D
>>
Merhaba beyler nasılsınız ?
>>
>>53363851
Yarın okula gideceğim için depresyondayım.
>>
>>53363924
Haydaaa niye ya okulun nesi kötü ?
>>
Kim böyle tipsiz orospularla tirad başlatıp duruyor? Zaten ölü /tr/ iyice geberdi bu zevksiz ibne yüzünden.
>>
File: 11.png (236 KB, 1240x1754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.png
236 KB, 1240x1754
günlük hatırlatma
liberal solcu lgbt kültürel marksist kürtçü komünist vb cucklar vatan haini iki yüzlü terörist orospu çocuklarıdır bulunduğu yerde sikilmelidir
>>
>>53364556
Şey başlatıyor hocam
>>
>>53364587
(Danimarka'ya taşındı ve solculara oy veriyor)
>>
File: image.jpg (51 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
51 KB, 540x960
>12 kürt gebertildi
>>
>>53364587
Xocam ehehehe komünizm nedir yhaa ehehe herkes eşitmiş falan ehehehehe
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oesyag1DK-A
>>
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
File: 44.jpg (67 KB, 528x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
44.jpg
67 KB, 528x285
>>
*kakasını yapıyor*
>>
Merhaba ^ ^

How do I meet GOKHAN KESER (?__?) (?__?) (?___?)

I am desperate .___. )
>>
*kusuyor*
>>
File: umaru.png (314 KB, 426x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umaru.png
314 KB, 426x441
What the fuck turkey!?
Why kebab I ordered today was so greasy and bad? I thought we were friends...
>>
>>53367408
>so greasy and bad?
Because that kebab was made by greece and not a glorios turk ^ ^
>>
>>53366762
>t*rkish men
Wouldn't be my choice if I were something else
>>
>>53367749
W-why ?__?
>>
File: image.jpg (111 KB, 640x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
111 KB, 640x535
>t*rkçülük-t*rancılık
>götüne her yerden tekmeyi yedikten sonra ortaya çıkmış toplumsal bir "defence mechanism" değil
>>
File: 1.jpg (66 KB, 462x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
66 KB, 462x720
>>53355991

what is her name, oh my great komsular?
>>
>>53369067
Melike Fotoşopoğlu
>>
>>53369067
Looks manly desu. I would feel gay if I had sex with her.
>>
File: 2.jpg (81 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
81 KB, 960x960
>>53369462

niceme.me bro

>>53369651

would you hit it now? It's the same girl
>>
>>53369863
that bitch looks roasted bruh
>>
File: 3.jpg (56 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
56 KB, 720x960
>>53369895

yeah, pr sluts often look like roasted bread
>>
menderes'in asilmasiyla dalga gecen resimler/memeler var mi sizde?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
Hadi biraz keyiflenelim
https://youtu.be/4rvf12Ot64Y
>>
bugün neden intihar etmediniz /tr/?
>>
>>53372677
Ananı sikmekten vakit bulamadım :DDDDD
>>
pixler arena-tr/turktorrent/bitturk hesabi olan var mi? ;-D
>>
>>53369863
Sorry, I would only hit White Girls.
>>
Haqlardır haqlar! Ben bunu size söyliyim. Ama siz orta asyadan geldiniz, o bazı arap hırsızları varıdır, çapulculariynan iş birliği yaptınız. arapların içine girdiniz, araplar sizi Yemen'den zopaynan sizi çıkardılar. Zopaynan zopa! Attilar sizi, biçakladılar. Unuttunuz mu? Şindi işte Qürdler bunu yapması lazımdır. Eger Qürdler size elini uzadırsa bundan sonra hangi Qürd, o Qürd maahak hastadır. Çünki hasta insanın da ne olur? Sahibi olur. Qürd gençliyi sahibi olması lazımdır. Nedir yani? Öcalanı, şuruya gönderiyorlar. Ecalanı, buruya gönderirler. Şu soğaktandır(?). Yaw ne istiyorsınız barbarlar? Ne istiyon xırsızlar? Ne istiyon eroyin tüccarları ve katillar? Ne istiyosunuz bizden? Nedir yani?
>>
>>53355991
who is this qt? i will like to make the sex with her if you know what i mean :DDDDD
>>
>>53374930
sie mq ar*bı yallah çadırına
>>
>>53374983
mehmet pls
>>
>>53374930
uhhh.. i don't know how to break it up for you so i'll just type it below.. yeah, yeah thats what im gonna do. please have a look
YOUR MOTHERS STINKY BROWN PUSSY
>>
>>53375076
LOL VERY GOOD POST MY FRIEND
>>
>>53375100
just like your moms pussy ;ddd
>>
>>53375142
fugggg xddddd
>>
>>53375234
yes i fugged ur mom xd
>>
>>53375318
haha fuggg bro you rekt me so hard lmao
>>
>>53375344
thanks i really did ;dd
>>
>>53375729
just like i rekt ur mum's bum last night
L M A O
A
D
>>
>>53375770
Haha you've fucked the underage Slav very good my expat Paki friend. :D
>>
>>53375983
kes ulan turkistanli roach
>>
>>53376419
T*rkistanı sixem
Bozkurta soxam
Göttanrıya işeyem
Turana sıçam
Orhun yazıtlarını yerle bir edem
>>
>>53375983
you're welcome turkfam. now can you pls tell me who the qt in OP is
>>
>>53376546
https://www.instagram.com/nihalcandann/
>>
>>53376610
well not nearly as good-looking as i'd imagined her to be. thanks anyway
>>
>>53376546
fuck off shes my waifu
>>
>>53376666
with those quads, nobody can stand between you and your waifu. she's all yours
>>
>>53376666
Öfff bi bırakamadın mk şu boklu nihali de ergenlik fotoğrafını görünce zaten midem bulanmıştı senin yüzünden daha da tiksinmeye başladım :d
>>
File: 1452441035502.jpg (70 KB, 606x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452441035502.jpg
70 KB, 606x340
>>
>>53376864
nihalin bokunu+çişini+ayak suyunu içmeden bana rahat yok
>>
File: 1451274364149.jpg (78 KB, 600x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451274364149.jpg
78 KB, 600x350
unutmayaq :D
>>
File: 1438740814905-0.jpg (53 KB, 538x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438740814905-0.jpg
53 KB, 538x550
:DDDDDDDDDDD
>>
>>53376894
>>53376977
Hepsini at zamqi arşivime katayım arada t*rko götü yakarım
>>
>>53377044
https://toruchan.org/dmp/res/68.html
al panpa yak t*rkoları :D
>>
eskiden /tr/de bile götü yanan vardı amq bu postalara :Dddd
>>
File: 1446136127646-0.jpg (278 KB, 594x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446136127646-0.jpg
278 KB, 594x480
ahahahahahahahahahahahaha
>>
>>53377102
Toru gitmiş galiba açılmıyor. Ömründe toruya girmiş biri değilim zaten.
>>
Lan bu Ruslar da bizden daha çomarmış amk.
>>
File: image.jpg (86 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
86 KB, 640x960
Beyler bu gün tavuklarımın birini doktor'a götürdüm hayvan bitli olmuş 1 hafta'da 0,5 kilo kaybetmişz
>>
>>53378042
siktir git istenmiyorsun
>>
Beyler yalnızlıktan kendimi sikicem beyler bi çözüm önerin beyleeeeeer.
>>
>>53378199
arkadaş olalım? :)
>>
>>53378214
hayır sie go
>>
>>53378236
yalnız kal orospu kaşar anasını siktiğim obez otisti
>>
>>53378236
pekü
>>
File: 123456.jpg (9 KB, 238x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123456.jpg
9 KB, 238x211
>>53377031
hoop orada durucaksın güldük eğlendik ama o adam orada olmasa o belki savundugun ya da savunmadın pkk şehirlere inip terör estirir
>>
>>53378142
Sus lan amk gavat gelirim oraya bütün sülanenin götünü sikerim bana para öderler yine sik diye.
>>
File: giphy.gif (2 MB, 288x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
2 MB, 288x197
kimler burada /ligoflecınds/?
>>
>>53378278
banane ulan k*rt şehirlerinden :DDDD sanki batıya gelebilecekler te allam
>>
File: image.jpg (49 KB, 470x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
49 KB, 470x313
>>53378309
>>
Beyler Toru'ya ne oldu bilen var mı?
>>
>>53378380
peki ya senin için ölen askerler? hiç üzülmüyormusun?
>>
YEEEEEEEEE TEEEEEEEEEEEEE ERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR YETEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR YETEEEEE EEEEEEEEEEEEEER YEEETEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEER AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA
>>
>>53378492
ııı şey oldu hocam :D:D
>>
Bu herif ciddi mi yoksa daşşak mı geçiyor anlamıyorum amk
>>
sikişen üniversiteli kızlar götümü yakıyor
>>
>>53378527
İki üç tane vasıfsız çomçom geberdi diye niye üzüleyim?
>>
>>53378546
İkidir oradan *kşiye başlık taşınmış sinirliyim zaten. Acaba bir alakası var mı?
>>
>>53378576
ananı sikiyor
>>
>>53378576
Ciddi tabii niye olmasın? Sosyal devlet niye varsa bu adam da bu yüzden söylediklerini söylüyor
>>
Dikmen caddesine nasıl çıkarım?? :DDDDDDD
>>
>>53378236
>>53378260
Hahahah aminiza sokayım sizin ben güldürdünüz ya beni
>>
0-4: çiğ köfte
5-9: yemek
>>
>>53379154
hahaahhahahahahahaha
>>
>>53379270
Dubs gelirse en yakın sokak köpeğinin yarrağını emikleyeceksin.
>>
>>53379828
dubs gelirse ben allahım
>>
KAMAL YAHUDİDİR BU İKİLİLER DE KANITIDIR
>>
>>53379905
dubs kamal deccal
>>
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَك
>>
yalnızlıktan kafayı yiyecem amk. bütün gün yemek yiyip uyuyorum resmen. hiçbir şey yapasım gelmiyor off..
>>
https://www.youtube.com/watch?v=f1dd7B7Jgxo

bu adam hem dinci hem faşo çok ilginç :D
>>
günlük hatırlatma:
kürtler insan altı varlıklardır beyinlerindeki dil öğrenmeye, iletişim kurmaya yarayan bölge gelişmemiştir bu sebeple 40 yıl metropolde yaşasalar şiveleri değişmez maymun dilleriyle karışık yarım yamalak türkçe konuşurlar. iletişim kurmaya çalışmak yerine taş ya da molotof atarlar, çocukların eline silah verip "cizre'de çocuklar ölüyor" derler çoğunluğu çirkin olur.arsız olur. yüzü gözü nursuz olur. büyüyünce de hırsız olur. kürtler bisikletinizi çalar iyi saklamanız lazım. kürtler kavgaya asla tek gelmez abilerini çağırır bıçak çeker. bunca yıl bir ülke kuramamasının sebebi ikiyüzlü olmalarıdır. kürt kızlarının ilk cinsel deneyimi babasıyla erkeklerinin ise öşekle olmuştur. kürtler kaçak elektrik kullanır. bulundukları ülkeye katkı sağlamazlar asla çalışmazlar. komünizme olan sevgileri de tembel orospu çocuğu oldukları içindir. hümanizm kürtleri kapsamaz çünkü kürtler insan değildir kürtlerin bu kadar değersiz olmasının bir sebebi de köpek gibi çoğalmalarıdır. doğanın dengesi olsa gerek, etrafınıza bakın en çok kardeşi olanlar en boktan ailede yetişenler dimi?
>>
File: bedük.png (182 KB, 340x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bedük.png
182 KB, 340x517
>>53380135
ALFA
>>
>>53380152
kes amk t*rkü ananı avradını sikeyim
>>
>>53380152
tl;dr
>yanıyom
>>
t*rkün götünü bu cümleden daha fazla yakan birşey var mıdır? sokaktaki sıradan çomarlardan bahsediyorum akp tayfasını mesela kül eder ama kabullenemezler

k*rtlerle ilgili şeyler ikinci sıra

>half of Ottoman culture was Byzantine, the other half was Persian-Arabic. The only thing they invented was denying genocides
>>
Pardon Galleria'ya nasıl giderim acaba? :DDDDDDDD
>>
File: 19362.jpg (87 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19362.jpg
87 KB, 480x360
>>53380343
aynen hocam bir de ypg t*rkmenleri gebertiyor suriyede ondan çok fena yanıyorlar
>>
haha imam baildi hasan sukur kofte kardash xDDD
>>
>>53380135
Tipe bak amk tipik bir bonzai satıcısı k*rt.
>>
File: ebin.jpg (91 KB, 344x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebin.jpg
91 KB, 344x480
>>53380481
>>
File: 4%28130%29.jpg (150 KB, 573x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4%28130%29.jpg
150 KB, 573x650
>>53380464
lel :DDD
>>
>>53380513
<3333333333 love you kardash
>>
>>53380536
>>
>>53380464
Türkmenleri sikleyenleri daha görmedim o kadar

>half of Turkey's tourist attractions were built by the Byzantines

bu da var :DD
>>
>>53380555
I love you too kardeş <3<3<3
>>
>>53380676
evet daha yanıbaşındaki türkolar ölüyor sesleri çıkmıyor bir de "turanı kuracaz hojumm" diye dolaşıyorlar her yerde
>>
File: 8889.jpg (455 KB, 4272x3204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8889.jpg
455 KB, 4272x3204
Donald xoca baya bi islamcı götü yakıyor sizce neler olucak
>>
>>53380948
seçilemez
>>
>>53380948
>cumhuriyetçilerin gazını almak
bildiğin amerkianın cehapesi
>>
>>53381199
>filename: ölü sıçanlar.jpg
Ne ima etmeye çalışıyorsun?
>>
File: 14.png (234 KB, 1240x1754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.png
234 KB, 1240x1754
>>53381199
moar liek dis pls
>>
>>53381199
öfff ne yandın be t*rko
>>
File: 1449178547508.png (180 KB, 504x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449178547508.png
180 KB, 504x497
>>53381248
bugün van'da öldürülen pkk'lı piçleri

>>53381302
follow: https://twitter.com/ihanete_ceza

>>53381305
yanan sensin koçum 10'ar 10'ar geberenler türk askerleri değil
>>
>>53381410
>koçum
>>
>>53381450
ananın amı
>>
>>53381410
>tayyibin yalanlarına inanmak
ax be oqlan,dayım cizrede kendi gözleriyle gördü polis cesedlerini kamyonlara doldurup taşıyorlar diye :D sen hayal aleminde yaşamaya devam et
>>
File: 1451922050281.jpg (39 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451922050281.jpg
39 KB, 720x540
>>53381494
he amk inandım. türk taklidi yapan k*rt piçi seni.
>>
>>53381410
Ben buralarda takılan tiplere sıçan deniliyor sanıyordum.
>>
>>53381548
tabi inanmazsın amk çomarı :D her gün en az 5 asker geberiyor,medya fotoğraflarını çarşaf çarşaf yayınlamıyor diye gerillanın türk askerlerinin götünden siktiğinin gerçeğini değiştirmez
>>
File: 189.png (1 MB, 1371x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
189.png
1 MB, 1371x532
>>53381494
lan amına koduğum k*rdosu seni bak bakıyım şu farka taşla sapanla mı adam öldürüyorlar
>>
>>53381548
aha buda geberen t*rk piçleri,kamyonlarlan alıyorlar amına koduklarımının :D
>>
File: 1451564142504.jpg (145 KB, 735x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451564142504.jpg
145 KB, 735x960
>>53381645
türk hesapları k*rt leşlerini yayınlıyor, k*rt hesapları da türk cesetlerini yayınlasın öyleyse twitter'da. burada konuşmak kolay. hayalperest orospu çocuğu seni.

>>53381765
foto çok netmiş.
>>
>>53381765
ayrıca tayyib medyasına göre her asker geberdiğinde 300 pkklı öldürüyor be :D onlarada inanıyorsundur sen kesin
>>
File: 1451291796181.png (634 KB, 462x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451291796181.png
634 KB, 462x723
>>53381824
biz kanıtlarla konuşuyoruz k*rdo.
>>
t*rkleri sikem
atat*rke sokam
t*rk bayrağına sıçayım
t*rk kızlarını (özellikle izmirli) hamile bırakam
>>
>>53381818
lan beyinsiz türko,asker geberince fotoğraflarını yayınlarmı sanıyorsun lan? bu güne kadar 10.000 asker öldü ama hiç birinin fotoğrafını yayınlamazlar,siz t*rkoların morali bozulmasın diye
>>
>>53381645
biraz alakasız olucak ama kanıt ?
>>
File: 1449751349344.png (290 KB, 872x1348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449751349344.png
290 KB, 872x1348
>>53380152

:DD
>>
>>53381896
anlama özürlü k*rt orospu çocuğu, k*rt hesapları yayınlasın diyorum.
>>
/kr/ when
>>
File: yuksekova.jpg (127 KB, 650x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yuksekova.jpg
127 KB, 650x452
>>53382021
lan t*rko, tsk geberen t*rk piçlerini yayınlasa onlar çarşaf çarşaf yayınlar,ayrınca tayyip piçi nekadar uğraşırsa uğraşşın kürdistan kurulacak,
>>
>>53382112
ayrıca ,ıraktaki türkmenleri gebertiyoruz her gün,tayyip baban ne yapyor o t*rkmenler için?
>>
File: asd.jpg (58 KB, 600x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd.jpg
58 KB, 600x286
>>53380152

ekle gavat
>>
>>53382112
ne alaka lan, adam diyorki 10000 türk askeri öldüyse, pkknın medyası ve sosyal medyası niye leşleri yayınlamıyor.
>>
>>53380464

>google reverse search
>isis women

KEK be x*rt. yan mq artığı yan, reis götünüzü helak ediyor :DD
>>
>>53382112
Bırak amk 30 yıldır sikiyoruz götlerini ülke bok çukurundan hallice daha bellerini doğrultamadılar hâlâ "k*rtler bitti hocum :dd", "1 şehide 7262628181 terörist leşi hocum :dd"
>>
ITT:kürtçü vs t*rkçü roleplayi
>>
File: CWYYGJVXIAAb9cK.jpg (45 KB, 335x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CWYYGJVXIAAb9cK.jpg
45 KB, 335x599
>>53382112

>40 sene uğraş
>1 cm toprak alama

:D:DD:D:d
>>
>>53382212
bugüne kadar 10.000 türko öldü,cizrede değil
>>
>>53381410
>>53381494
>>53381548
>>53381645
>>53381744
>>53381765
>>53381818
>>53381824
>>53381884
>>53381896
>>53382021
>>53382112

Hangi tarafın daha gerzek bir çomar olduğuna karar veremiyorum. Ciddi ciddi sikini böyle politik angajmanla büyütüp yarıştırmaya çalışan, babalarının taşağını emen kafasız çomarcıklar.
>>
>>53382112
geri zekalı k*rt, çatışmalarda öldürülen askerleri k*rt hesapları twitter'da yayınlasın diyorum. k*rtlük beynine vurmuş. size 5 karış toprak yok.

>>53382212
anlama özürlü k*rt işte.
>>
>>53382218
evet işid öldürdü,ama geberenlerin t*rk olduğu gerçeği değiştirilmez
>>
File: 1452422162025.jpg (61 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452422162025.jpg
61 KB, 960x540
>>53382270
>>53382218
>>53381199
when the kush finally hits you :D:D
>>
>>53382309
fotoğraf çekmeklen uğraşmıyorlar,ama video çekiyorlar internette bakabilirsin
>>
File: 1451564323970.jpg (72 KB, 960x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451564323970.jpg
72 KB, 960x679
>>53382391
link ver k*rdo
>>
>>53382373
bir kaç gebermiş t*rko :D
https://www.youtube.com/watch?v=3TxHEaqpogw
>>53382440
al verdim
>>
File: 1452025009303.jpg (86 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452025009303.jpg
86 KB, 960x720
>>53382340

çok da sikimde :DD ama işidın yaptığı birşeyi ypg olarak göstermen aşağılık kompleksini ve götünün helakını gösteriyor :DD
>>
>>53382391
>fotoğraf çekmeklen uğraşmıyorlar,ama video çekiyorlar internette bakabilirsin.
çünkü hepimiz biliriz ki video çekmek fotoğraf çekmekten daha kolaydır.
her neyse türkçü ve kürtçü roleplay'lerinden çıkarsanız sevinirim. sıkıcı olmaya başladınız ikiniz de.
>>
>>53382455
https://www.youtube.com/watch?v=cPgiYjsVrlQ
>>
File: BOZKURTLAR.jpg (47 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BOZKURTLAR.jpg
47 KB, 640x640
ananızı siken adamlara merhaba diyin :DD
>>
K*rtler kısaca diyor ki doğu bizim ama toprak faşo t.c nin
>>
>>53382480
neyse ne,tayyip baban sayesinde işid götünüzü patlatacak,sokaklara çıkamıyacaksınız korkunuzdan
>>
File: zihin.png (165 KB, 320x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zihin.png
165 KB, 320x314
>>53382609

https://www.youtube.com/watch?v=hHRNSeuvzlM
>>
>>53382560
sen bunlara 31 çek :D onlar şehrin merkezine giremiyorlar bile,tanklar ve kirpiler girebiliyor anca,sizin polisinizde facebookta artislik yapıyor :D
>>
>>53382021
>kürt roleplayine inanmak
ah be
>>
deprem olmuş amk hissetmedim bile :DDD
>>
File: TÜRK.jpg (87 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TÜRK.jpg
87 KB, 720x720
>>53382701
çatışmaların başından beri temizlenen hendeklerden, barikatlardan ve eyp'lerden haberin yok galiba :DD
>>
Aha bi tane daha gebermiş t*rk piçi,keşke orada olsaydımda cesedine sıçsaydım
http://www.liveleak.com/view?i=662_1441665523
>>
>>53382701
>polisler şehre giremiyor
>kamyonla polis cesedi taşınıyor xd
oğlum yazmadan önce biraz önceki postlarına bak lan. kendinle çelişmen yüzünden götümü yakamıyorum. az biraz çaba
>>
>>53382749

birazdan daha sağlamı olacak onu hissedersin.

t. medyum
>>
File: türk.png (2 MB, 1445x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
türk.png
2 MB, 1445x931
>>53382772
first i was like
then i was :D
>>
>>53382831
amq >>53382736
>>
>>53382790
ahahahaahahaahhaha
>>
>>53382862
lan bait olduğunun farkındayız, /tr/ renklensin diye cevap yazıyor çoğu. kodumun diasporasının postlamasından 1000 kat daha iyidir şu anki hali
>>
>>53382932
>lan
*cringes*
>>
File: 1451698482239.jpg (86 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451698482239.jpg
86 KB, 800x533
>>
>>53383052
>50 bin
ırak ve suriyadaki gebertilen t*rkmenlerin sayısından daha az :D
>>
File: 1451949895102.gif (679 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451949895102.gif
679 KB, 400x300
>>
File: 1%28267%29.jpg (169 KB, 570x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1%28267%29.jpg
169 KB, 570x591
>>53383100
ayyy daha yanıbaşınızdaki ırkdaşlarınızı koruyamiyorsunuz lan :D
>>
>>53382790
amına koyayım senin emi bunu yazıyorsun üstünde TÜRK bayrağı çıkıyor nasıl alev alıyorsun ama dimi he anca evinden yazarsın git orayada pöh kafanı uçursun
>>
>>53383226
ben mi alev alıyorum? burada yanan bir tek sensin
hadi son kez gebermiş t*rk hamamböceklerini atayım ve buradan gideyim
>>
File: 1451069557364.jpg (207 KB, 793x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451069557364.jpg
207 KB, 793x960
>>
>>53383294
kürt olduğunu kanıtlayabilir misin hewal
>>
File: turkish-cockroach.jpg (76 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
turkish-cockroach.jpg
76 KB, 500x667
az önce balkonumda bir t*rk gördüm
>>
File: 1446901325183.png (984 KB, 1000x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446901325183.png
984 KB, 1000x789
>>53383330
>>53383120
>>53383052
MOAR LIEK DISSS
>>
>>53383614
xocam yalan yok sikim kalktı ah bordo bereli olmak vardı
>>
>>53383120
>>53383052
efso
>>
File: image.jpg (17 KB, 300x134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
17 KB, 300x134
>>53383355
>>
>>53386663
sie amq
>>
File: 1448570678457.jpg (83 KB, 500x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448570678457.jpg
83 KB, 500x529
>>53386663
EFSoğne
>>
File: 1444565434963.png (629 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444565434963.png
629 KB, 720x540
>>53386663
>gercekten bir maymun olmak

hahahah you can't make this shit up xowal
>>
belçikalı underageye cevap vermeyin
>>
File: 32-2.jpg (35 KB, 500x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32-2.jpg
35 KB, 500x728
>>
File: 1451510926636.jpg (51 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451510926636.jpg
51 KB, 600x600
>yaniyooom

ax be k*rdo senin bacini kardeslerini isgalci tece cizre'de silopi'de sikiyo sen burda bok postluyon
>>
File: 1439050148855.jpg (12 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439050148855.jpg
12 KB, 258x245
>>53386663
>Şırnak
>>
belçikalı underage cevap yok birazdan okula kalkmak için yatar
>>
sie mq ben saat 3-4de kadar burdayim tirad oluyo turko liselilerin hepsi yatiyo.

bi kamal ve 140 kilo anon kaliyo ama onlar zaten en buyuk neet :Dd
>>
File: dolan.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dolan.jpg
18 KB, 400x400
>>53386663
>unironic olarak k*rt olmak
>>
Bu kadar fazla (You) beklemiyodum :D
>>
>>53387637
hoxam bugün yeterli sayıda göt yakamadığını fark ettim lütfen biraz özen göster
>>
>>53387637
kamal zaten 140 kilo anon değil mi
>>
File: 1331928990160.gif (79 KB, 434x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1331928990160.gif
79 KB, 434x428
Çok eşlilik dejenere bir olay mıdır, yoksa normal midir? Grup yapma gibi olaylardan bahsetmiyorum, burada soru sadece sevginin bölünmesi.
>>
>>53389108
kız yaparsa dejenere
erkek yaparsa normal
>>
>>53389146
bu desu
>>
>>53389108
zuhaha manita blacked mi yoksa lan kıpço boktenli küçük benisli olduğun için sıkılmıştır senden
>>
Where can I watch this cinematic gem with English subtitles?

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fırtına_(film,_2008)
>>
>>53389289
KEK
>>
>>53389385
we dont need you anymore we got another kurd now >>53386663
>>
>>53389385
hoşgeldin Serj abi

https://www.youtube.com/watch?v=tKgIjGWwSfc
>>
File: 1429199319660.png (122 KB, 820x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429199319660.png
122 KB, 820x728
>>53386663
>gerçekten bir k*rt olmak
>>
File: (´・ω・`).jpg (24 KB, 948x711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(´・ω・`).jpg
24 KB, 948x711
>>53389579
Kekolar bildiğin Ermeni müziğini çalıyor bunlardan.

>>53389146
Kendine yapılmasını istemediğin şeyi...

>>53389289
Gebertirim öyle bir şey yaparsa!
>>
>>53389746
az önce tamamen moralfag gittin. asla tamamen moralfag gitme
>>
>>53389579
without the title you would think it's a k*rdish video
>>
BEYLER
bu pkklı piçlerin insta odasını raidleyin
isminizi alın ve bokpostalayın
https://instasync.com/r/bulk31
>>
File: image.jpg (516 KB, 981x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
516 KB, 981x1200
>>53389579
Epic.
>>
>>53389889
toru k*rt grubu
kemalist roleplayi yapıyor ama atatürk düşmanları
>>
>>53389848
yeah, an ignorant t*rk surely would think so...
>>
File: 1362002212003.jpg (34 KB, 300x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362002212003.jpg
34 KB, 300x342
>>53389801
IIıııı kusura bakmayın hocam. Fikrinizi açıklarsanız sevinirim :)
>>
>>53389746
>Kendine yapılmasını istemediğin şeyi...
>Gebertirim öyle bir şey yaparsa!
sen ''o kız benim her şeyim onu asla aldatmam'' derken uçaktan yeni inmiş mülteci kardeşlerimiz Abdul ile Saleh manitanı yatakta inletiyor
>>
>>53389970
Dude do not reply to belgian underage,he is underage and attention whore
>>
File: ataturk_kek.jpg (217 KB, 850x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ataturk_kek.jpg
217 KB, 850x559
>>53389970
>flag
>"asalawarrior"

why did you run from us to russia. noice k*rdic music by the way
>>
>>53389488
>>53389639
Öfff hepiniz mi t*rksünüz amk telefonda şopladım bi de >>53388321
>>
>>53382112
Ulan harbi anlama özürlü yarrak herif
>>
https://www.youtube.com/watch?v=RwseliAiBs0
https://www.youtube.com/watch?v=RwseliAiBs0
https://www.youtube.com/watch?v=RwseliAiBs0
https://www.youtube.com/watch?v=RwseliAiBs0
>>
File: dominant teyze.jpg (39 KB, 605x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dominant teyze.jpg
39 KB, 605x360
>>53390004
Mülteci ne arar burada? Holiganlar götlerini keser onların. Zencileri Polka bir kız ile görürlerse basıyorlar direkt dayağı. Seyahat edeceğiz diye bi soru sormuştuk, iyice layt erkek selami yaptınız.
>>
>>53389976
kadın döllenir erkek döller. erkek olabildiğince çok çiçekten bal almalıdır kadın ise bunu yaparsa namussuzdur kadını kilit erkeği anahtar olarak düşün her anahtara açılan kilit değersizdir, her kilidi açan anahtar değerlidir tek eşliliği savunan erkekler beta cucktur burda kadın haklarını savunarak ilgisini çekeceğin butifel melike yok ne düşünüyosan onu yaz
>>
>>53390132
sen kendini avut kardeşim Araplar sikmiyorsa Polonyalı yağız delikanlılar Kurwa diye diye sikiyorlardır
>>
File: 1451250812956.png (40 KB, 899x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451250812956.png
40 KB, 899x547
>>53389970
proofs?
>>
>>53390190
Alelade olmadığı sürece dediğin geçerli olabilir, ama hiçbir kadın böyle bi durumu kabullenmez. Kocasının eline bakan hatçe değilse tabii ki.

Benim sorum daha çok her limanda bi kadın sahibi olmak insanı kötü hissettirir mi sorusu üzerindendi. Psikolojik olarak insan pişmanlık hisseder mi, dejenere hisseder mi gibisinden... Mahalle kahvesi seviyesine çekmenin gereği yok. Türkçe bilip de facebook dışında bir siteye giren kız da yok zaten.
>>
>>53390091
Actually, I enrolled in ASALA after I had moved to Russia.
>>
>>53390427
Kişiden kişiye değişir bu. Burada sormanın mantığı ne?
>>
>>53390510
Seviye yükselsin, psikolojik bir tartışma olsun...
>>
>>53390568
>4chan
>yüksek seviye tartışma
birini seç
>>
>>53390460
what do you think about asala
do you actually support them or is it just a meme to trigger turks
>>
ahlaki bir dilemmayı ortaya çıkaran soru.

çankaya sapığı denen, toplumca bir suç işlediği söylenen kişinin sokakta öpüşen kişileri hor görmeyenlerce hor görülmesinin esbab-ı mucibesi nedir?

ahlak denen şeyin standardizasyonunu oluşturan otorite nedir?

muhafazakâr bir insanın sokakta öpüşülmesin isteğiyle sokakta mastürbasyon yapılmasın isteği arasındaki fark nedir?

edit: 'teşhircilik' denerek cevaplanan sorular. bu yine başka bir soruyu ayyuka çıkarıyor. teşhirin muhtevasını belirleyen kriterler nedir? dudak dudağa öpüşmek teşhir çoğu kişice çoğu kişice değil. yani sadece tarafgirliğin sayılarının üstünlüğü mü bir eylemi legalize ediyor?
-based ekşi yazarı
>>
>>53389108
Irk tehtih altındaysa hızlı üreme için olabilir ama onun dışında toplumsal hayata kötü etkisi olduğunu düşünyorum.
>>
File: 1451164269630.jpg (166 KB, 825x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451164269630.jpg
166 KB, 825x550
>>53390911
pic related Serj abi
>>
>>53390568
Böyle her seferinde açtığın ilişki konularının seviyeyi ne kadar yükseltebileceği muamma zaten.
"Psikolojik tartışma" (her ne ise artık) ile de pek bi alaka kuramadım açıkçası.
Buradaki edgy ergenlerin fikirlerine ve psikolojilerine göre mi hareket etmeyi planlıyorsun?

"Beyler hırsızlık yapmak kötü müdür ya pişmanlık duyar mi bi insan?"

Sana doğru gelen ne ise onu yap. "Karı sikiyoruz hojum biz" reklamını yapmaya gerek yok.
>>
>>53390911
Sorry, I cannot disclose my personal opinion on ASALA while I am employed by the organization. It's unethical.
>>
>>53391074
suriyelilerin eşikte beşikte tonla bebeleri var demek bu sebepten hımmm
>>
>>53391252
how can i get an ASALA publication/book
>>
File: eenggg.jpg (290 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eenggg.jpg
290 KB, 1920x1200
>>53391252
serj abi what would you do if she came up to you, slapped you in the face and spit in your mouth?
>>
>>53391074
>>53391354
siz otistiklerin bu kadar doğru sosyolojik analiz yapabileceğinizi düşünmezdim desu
>>
>>53391488
sie mq :dd
>>
File: 20160110125500.jpg (26 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160110125500.jpg
26 KB, 480x640
beyler size bir soru sorcam? neden mardinliyim dediğimde "hiç benzemiyorsun" diyonuz? mardinin 100% ü k*rt mü amk otistikleri

>inb4 roleplayer: pic related
>>
>>53391194
Bunu namefaglik yapanlara söyleyin. Bir yazdığım üstümde kalıyor, yapabileceğim bir şey yok. 250 mesaj boyunca doğru düzgün bir tartışma olmamış. Gülmek, eğlenmek güzel. Ama yeri gelince güzel.

Burayı inci ve trchan'ın eski haline benzetiyorum. Gülmek, eğlenmek, forum sitelerinin aksine her türlü kuralsızlığı yazabilmek bir araçken amaç haline gelmiş durumda.

Zaten İnterntte yazdığım bir platform kalmadı, 4chan'a uğradığım da şu tirada da bakayım diyorum, sadece bu.
>>
>>53386663
>>53391568
kürtlerin bol olduğu bölgelere hava kuvvetleri kondom atmalı desu bu ne lan
>>
>>53391026
>ekşi
>based yazar
Köşeliliğini sistemleştiren bi abimiz sadece. Bir aralar şizofreni gerçeği görmektir hasta olan sizlersiniz tarzında entryler giriyordu. Tek istediği posta kutusuna "ayyyyyhhhh sik artık şu götümü marjinal erkeğim benim" mesajının bırakılması.
>>
File: 1451995419631.webm (903 KB, 494x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451995419631.webm
903 KB, 494x494
>>53391026
ekş*'de son zamanlarda gördüğüm en göt yakıcı girdilerden biri.

Pek çoğu hiçbir argüman üretmeden kişisel saldırı yapmış.
Sunabildikleri en ileri argüman öpüşmede rıza var.
En çok sunulan argüman ise annene bacına yapsalar ne hissederdin.

İşte bu gerizekalılar kendilerini elit ve aydın falan sanıyorlar. Aralarında 2-3 tane gerçekten soruya cevap vermeye çalışanı var ama pek tatmin edici değil yanıtlar.
>>
>>53391635
>implying i am k*rd
bi yazdığımı okusaydın
>>
>>53391568
>>53386663
Buradaki seviyenin halini bu fotolar açıklıyor sanırım. Sizin o ilkel eğlence anlayışınızı sikeyim. /int/'in en sikiriboktan general tiradını yarattınız.
>>
#gavurlife
>>
>>53391687
>kurunun yanında yaşın da yanmasına karşı olduğumu ima etmek
>>
>>53391568
Ben Ardahanlıyım ve bana direk hiç Kürde benzemiyorsun diyolar amq
Sanki doğudan gelen herkes Kürt, doğuda sadece Kürtler var.
>>
>>53391488
otizmin insanları küçük görmek için kullanılması apayrı bi sosyolojik analiz gerektirir. hoş reklamın iyisi kötüsü olmaz. bu sayede otizm ne bilinmesede salakça bazı fikirlere sahip olunabiliyo
>>
Türkler üçüncü şahıstan greentext yapınca ne acayip oluyor lan. İlk defa gördüm hayatımda
>>
File: image.jpg (758 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
758 KB, 1536x2048
>>53391481
You can't (especially in Turkey) since the organization has been underground for quite some time now. It doesn't issue any literature.

>>53391485
Khojaly 2.0 ;)
>>
>>53391568
ben mardinde arap nüfusun çoğunluk olduğunu düşünüyo"dum"
>>
File: tsar_bomb.jpg (16 KB, 600x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tsar_bomb.jpg
16 KB, 600x300
>>53391743
this.

>>53391742
bana kalsa k*rt olmayanları ordan çıkar sonra >pic
>>
>>53391860
>the organization has been underground for quite some time now
wasnt it dissolved? do you have any proofs (no meme)
>>
>>53391889
merkezde öyleyiz (çevrede k*rtler) ama bunu herkes bilmiyor. bilenler de orda askerlik yapanlar sadece
>>
>>53391962
Götünden uyduruyor mk cevap verme
>>
>>53392009
hımm aynı mersin ve adana gibi k*rtleştirme başlamış "yanlış anlamadıysam"
>>
>>53391962
>wasnt it dissolved?
Officially? Sure.
It wouldn't be a -secret- army if I could provide proofs of its existence on a Turkmenistani carpet weaving board, would it?
>>
>>53392081
Sure I am...
>>
File: 1452112606300.jpg (84 KB, 845x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452112606300.jpg
84 KB, 845x597
bir sonraki tiradı seriyıs diskaşın edisyonuyla açalım uzun zamandır kaliteli tartışma dönmüyordu.
>>53391026
bu konuya gelirsek bence dünyadaki hiçbir ahlak kuralları kesin ve değişmez değil insanların kültürleri çok hızlı değişir ve buna ayak uyduramayanları sapık ilan ederiz. şeriyatla yönetilen bir yerde büyüyen birinin açık saç görünce sikinin kalkmasıyla bizim karşımızda ovuşturulan bir ama sikimizin kalkması birbirinden çok farklı değil. burda verilen tepki olaya alışık olup olmamamızla ilgili. peki hem bu millet hem de sapıklar nasıl rahat edecek derseniz çözüm homojen ahlak yapısını oluşturmakta. önemli olan herkesin hemfikir olması, fikrin kendisi değil. tüccar bu konuda "herkes ahlaksızlaşırsa homojen ahlak yapısı oluşur" diyor haklı da diyor orospu çocuğu ne dersek diyelim dünya oraya gidiyor sonuçta
>>
cihada katılmayı düşünüyorum
>>
>>53392390
Arapça bilmeyenleri direkt intihar görevine yolluyorlarmış yalnız. Bir ara ben de düşünüyodum da vazgeçtim.
>>
>>53392174
>k*rtleştirme başlamış
eğer devlet ciddi bir çözüm üretmesse ya erm*niler gibi temizlik ya da türkiye 100 yıl sonra k*distan olcak haberiniz olsun. amk leşleri prezervatif ne olduğunu bilmiyorlar ve doğurdukları böcekleri milletin başına bela ediyorlar
>k*rt feodalizmi

bunlar hadi sikimde olmasa yarın öbür gün k*rdistan kurulsa beni de k*rt diye saymalarından korkuyorum mk. gerçi ilk fırsatta /aus/ 'a kaçcam o ayrı
>>
>>53392486
ölmek istiyorum zaten
>>
>>53392625
İstanbul'da patlatır mısın peki kendini?
>>
File: 1 (2).jpg (354 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 (2).jpg
354 KB, 2048x1365
https://www.youtube.com/watch?v=-xqphMjzurI
>>
>>53392712
*cringes*
>>
>>53392709
bilmem,savaşarak ölmeyi yeğlerim,az biraz arapçam var
>>
>>53392390
isid'a katilma su an her tarafinda analari sikiliyolar. zaten isid munafiq.

katilmak istiyorsan gerçek çihata ahrar ash-sham gibi mucahit bir grubuna katil. hem gucluler hem para da iyi. turkiye bunlara zaten destek veriyo ve arapça bilmemen pek bi problem olmaz.
>>
>>53392798
her taraftan analari sikiliyo*
>>
File: mc_bagdadi.jpg (723 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mc_bagdadi.jpg
723 KB, 1920x1080
>>53392848
>>
File: 1452460896063.png (1 MB, 1240x930) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452460896063.png
1 MB, 1240x930
>>53392798
işide katılmayı düşünmüyordum zaten-2000lerin başında olsam ırağa giderdim
>>
ahsen tv videolarını ne zaman izlesem cringe oluyorum ama yourube önerilerinde çıkıyor kendimi tutamıyorum izliyorum ha bu arada az önce tuvalete işemeye gittim işerken tuvalete tüküreyim diye yarramın başına tükürdüm ışıklar kapalıydı off
>>
File: Tünel.jpg (116 KB, 640x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tünel.jpg
116 KB, 640x426
>>53392390
Daha bir güzel dünyanin yaratmasina yardim etmek icin ölürdüm.
DAESH'de öyle bir amac göremiyorum.
>>
>>53392487
suriye işine hiç bulaşılmayacaktı. filler tepişir, çimenler ezilir. sade vatandaş olarak bizim elimizden pek bişey gelmez. artık bekleyip görcez
>>
>>53392911
veya cihatci turkmen grubuna katil xocam en temizi
>>
>>53393084
doğru diyorsun lan :D bayırbucağa gitmeyi düşünyorum,nenem oralıydı zaten bahanede var
>>
size ciddi bir sorunumu anlatsam beni sikleyip durumuma bir altarnetif yapılabilecekler oluşturur musunuz?
>>
File: ruski_comet.jpg (72 KB, 1368x1026) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ruski_comet.jpg
72 KB, 1368x1026
>>53393147
rus kuyruklu yıldızlarına dikkat edin
>>
>>53393147
ciddiysen tanri yar ve yardimcin olsun xocam, ne kadar esed kopegi varsa gebert
>>
yenisi:
>>53393233
>>53393233
>>53393233
>>53393233
>>
Tek: Yarın sınava git boş kağıt ver
Çift: Yarın gitme büte gir
>>
>>53393073
>elimizden bişey gelmez
şu uzunu asalım artık amk olmayan sosyal hayatım etkileniyor
>>
>>53393147
Kendini degerlendirebilecek baska bir yol göremiyormusun?
Nasil bir dünyada yasamak istedigini yaz, ondan sonra gollerini ayrica incele, ve adim adim gerceklestir.
>>
Mashahd İran kız öğrenci, İran bir kutu bira ile yakalandı, o 6 gün boyunca hapsedildi, 7 islam güvenlik güçleri tarafından 29 kez tecavüz edilip kirpikleri koparıldı "
>>
>>53393807
>kaynak: sol haber
>>
kamal'ın savunucuları çok marjinaller ve batılı
>>
WTF? WTFFFF????????????????
>>
File: 1433686610413.jpg (122 KB, 742x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433686610413.jpg
122 KB, 742x539
>>53394599
çok eski wtflık bir durum yok
Thread replies: 309
Thread images: 93
Thread DB ID: 412758[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.