[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 150
Thread images: 60
File: 1442443100443.jpg (68 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442443100443.jpg
68 KB, 500x500
edycja nocna estetyczna
>>
File: 1441106435878.jpg (579 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441106435878.jpg
579 KB, 800x600
>>53347808
estetyka?
>>
KUCYKI
>>
File: 1443695921157.jpg (699 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443695921157.jpg
699 KB, 800x600
>>53347909
i owszem
>>
pierwszy za lepszy sort Polaków
>>
Wakfu>Anime
Eva najlepsza
>>
File: 1441134955889.jpg (452 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441134955889.jpg
452 KB, 800x800
>>
File: 1370131258780.gif (2 MB, 592x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370131258780.gif
2 MB, 592x496
>>53348022
>>
>>53348045
https://www.youtube.com/watch?v=cU8HrO7XuiE
KLASYG
>>
File: 1441236115382.jpg (2 MB, 1229x922) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441236115382.jpg
2 MB, 1229x922
>>
File: 1446405801967.jpg (854 KB, 960x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446405801967.jpg
854 KB, 960x726
>>
File: mandala-23828936.jpg (972 KB, 1300x1303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mandala-23828936.jpg
972 KB, 1300x1303
>>53347979
Wyborca PiSu, panie i panowie.
>>
>>53348022
>>53348071
>typy walą pod kreskówki

ja pierdole jak nisko można upasć
>>
File: 1443693699837.jpg (410 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443693699837.jpg
410 KB, 600x600
>>
File: 1444851244069.png (288 KB, 498x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444851244069.png
288 KB, 498x476
>>53348139
>>
>>53348130
>gangbang z 8 Jaro
nie wiem czy chcę
>>
>>53348139
2D Cie nigdy nie skrzywdzi i nie zostawi
>>
File: 1442452916300.jpg (175 KB, 960x953) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442452916300.jpg
175 KB, 960x953
>>
File: 1452102119907.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102119907.png
439 KB, 482x590
jesli ktos zrobi a e s t e t y c z n e g o wyborce pisu temu obciągne, obiecuje
>>
File: 1443694621503.jpg (44 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443694621503.jpg
44 KB, 960x960
>>
File: t.jpg (19 KB, 307x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t.jpg
19 KB, 307x395
>>53348232
>>
File: 1452196710543.jpg (48 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196710543.jpg
48 KB, 472x472
>>53347901
>kto byłby w stanie i na siłach zaruchałby, albo przynajmniej postarałby się zaruchać zamiast trzepać do monitora
oj jak prycham. szczególnie ci wszyscy królowie życia, którzy ciągle postują REEEEE normiki wypierdalać
wyborca pisu, panie i panowie
>>
File: 1445281075132.jpg (323 KB, 658x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445281075132.jpg
323 KB, 658x437
>>
>>53348301
>postowanie dwa razy tego samego bo myśli że nie przeczytałem
to ja z ciebie prycham
>>
File: 1449171541811.jpg (513 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449171541811.jpg
513 KB, 800x600
nie mam więcej estetyki
>>
Popieram to co robi PIS, mimo iż nie głosowałem na nich. Czekam na reakcję JA JEBER "wyborca PIS, panie i panowie"
>>
File: 1441980416807.jpg (765 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441980416807.jpg
765 KB, 1080x1080
>>53348371
Cieszę się.
>>
>>53348301
>złe użycie memesa
>podwójne postowanie
>>
File: 1450018556747.jpg (144 KB, 1200x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450018556747.jpg
144 KB, 1200x652
>>53347979
witam szanownego kolegę z lepszego sortu
>>
>>53348405
JA JEBER "wyborca PIS, panie i panowie"
>>
File: 1452102619025.png (351 KB, 481x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102619025.png
351 KB, 481x590
>>53348405
>>53348471
Panie i panowie, wyborca PiSu.
>>
czy to animu jest e s t e t y c z n e?
>>
File: screencap.png (18 KB, 581x108) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
18 KB, 581x108
MÓJ NIEPOKORNY
>>
>>53348471
>>53348505
Dzienkuje, że mnie nie rozczarowaliscie.
>>
>>53348598
I kurwa taki efekt. Lis się cieszy.
Jebać Polskę, jebać Polaków. Nawet jego żona go jebie.
>>
czy wy to też czujecie? czujecie to komuszki? 100 lat sprawiedliwego gniewu?
>>
>>53348729
O GURWA

zapomniałem co się w IPNie dzieje
>>
>>53348589
animu nie wiem, ale nitki na pewno
>>
File: 1451946028719.png (360 KB, 637x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451946028719.png
360 KB, 637x497
>>53348729
Chwała wielkiemu Cenckiewiczowi.
>>
>>53348729
zapłacisz Centkiewicz
>>
>>53348863
>>
No co tam śmietniki?
Nocujecie w McDonaldsie bo ma darmowe wifi?
>>
>>53348927
zla wersja anonie
>>
File: 1450025994187.jpg (12 KB, 281x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450025994187.jpg
12 KB, 281x281
>>53348729
Bóg tak chce.
>>
co tak memicznie się ostatnio w Polsce zrobiło
nadchodzi nowa złota era?
>>
>>53348071
elfy tylko do gwałtu dobre
>>
File: 1447078563121.png (573 KB, 728x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447078563121.png
573 KB, 728x740
>>53349001
Maciar stworzył speckomando memoczynne
>>
>>53348998
tak blisko

>>53349001
tak. ale nie przejmuj się i idź spać
>>
jak już taka nitka to niech ktoś zapostuje
P A R O F A L O W Ą muzykę
>>
Anony czytały?
>>
>>53349100
>Warzecha
>>
>>53349060

ty skurwesynu nie jestes moją matką i nie będziesz mi mówił kiedy mam isć spać
za karę gównopostuję do białego rana
>>
>>53349100
>>
>>53349132
>czterdziecha
>>
>>53348729
>>
File: j.jpg (130 KB, 482x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j.jpg
130 KB, 482x428
http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/pis-likwiduje-biuro-pelnomocnika-ds-rownego-traktowania,609259.html

PiS, panie i panowie.
>>
>>53349163
Pomogę ci, jak prawdziwy katolik
>>
File: GNIEW BOGA.jpg (289 KB, 1083x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GNIEW BOGA.jpg
289 KB, 1083x888
>>53349241
następny przystanek: komora gazowa
>>
>>53349241
Kocham PIS. kurwa, czy jest to w ogóle możliwe?
>>
>>53349241
za sto lat będziesz robił sobie te same jaja.
pozwól nam zrobić porządek, bo w przeciwnym razem, twój następny post będzie "alles klar, madchen"
>>
File: 1452109916359.jpg (4 MB, 8000x8000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452109916359.jpg
4 MB, 8000x8000
>>53349298
>>53349341
Na Boga, toż to wyborcy PiSu, panie i panowie.
>>
>>53349341
z Antonim wszystko jest możliwe
>>
>>53349411
chujowy forced mem żbsz
>>
>>53349241
>>
File: 1451587487222.jpg (29 KB, 453x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451587487222.jpg
29 KB, 453x466
ale forsujecie ostatnio zuszki
>>
>>53349393
>porządek
>Petru nie u władzy
wybierz jedno
>>
>>53349411
poddaj się. wierz że tego chcesz. ja mam to w dupie. tylko ciebie to obchodzi.

Mówiąc "cię" nie mam na mysli "cię" tylko innych ludzi, którzy jeszcze się nie nawrócili
>>
>>53349341
Jak miło jest otworzyć oczy, prawda anonku? PiS to prawda, PiS to życie.
>>
niebiański Antoni ma coś z Dzierża w swoim wyglądzie
może to jego prawicowa reinkarnacja
>>
>>53349556
Ale czy PiS da nam wolnosć?
>>
t-trzeba tylko przetrwać 3.5 roku
a potem będzie dobrze
wszystko się naprawi
p-prawda?
>>
>>53349556
Nie. Po prostu, takie jaja są, że PIS bardziej wolny od PO. Od taka abstrakcja.

Żyjemy w kraju, gdzie totalitaryzm jest bardziej demokratyczny od demokracji.
>>
>>53349190
>>53348729
Chwała wielkiemu Macierocentkowiczowi.
>>
>>53349629
ALE zrozumie to tylko Polak
>>
File: f.jpg (255 KB, 1180x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f.jpg
255 KB, 1180x694
>>53349629
>on naprawde w to wierzy
>>
File: X9i-J44g.jpg (32 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
X9i-J44g.jpg
32 KB, 512x512
>>53349641
"Trotyl" wygląda jakby mu miało za chwilę dupsko rozsadzić, czemu on tak chujowo na zdjęciach wychodzi? Picrela to jego awatar z twittera
>>
Nie mogę uwierzyć, że media nie wiadomo co. z takiego kulturalnego i inteligentnego człowieka.
>>
>>53349788
o ja pierdolę. mój matriks. gdzie mój matriks
raz dwa trzy, idiotą jestes ty!
>>
>>53349875
zrobiły nie wiadomo co*
>>
jadl to ktos? jak smakuje
>>
>>53349875

umarł za nasze grzechy, umęczon pod ruskim Putinem
>>
Pierwszy raz pije polskie piwo. Czy to normalne ze smakuje jak siki?
pic related. ktos dal mi to ale chyba wyleje
>>
>>53350176
Jak gówno.
>>
File: 1450827460035.jpg (139 KB, 652x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450827460035.jpg
139 KB, 652x473
>>53350212
ehhhh anonie danonie ;__; jeszcze wielkiego Lecha pomścimy
>>
>>53350245
>Pierwszy raz pije polskie piwo.

Jakim cudem?
>>
>>53350247
zamknij jebany pysk pederasto pierdolona i pisz cos kurwo o polityce
>>
>>53350245
>koncernowy lager
czego się kurwa spodziewałeś(nie żebym sam nie pił do najebki)?
>>
File: 1442705674439.jpg (115 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442705674439.jpg
115 KB, 960x720
co byscie zmienili
>>
>>53350310
flag
mam 21 lat, jestem tu od 10
z polakami gadam tylko w internetach by nie zapomniec jak sie pisze
>>
>>53350405
To kup jakieś porządne piwo, a nie te siuśki.
>>
>>53350478
za darmo piwa nie wolno odmowic
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5QJSyd5wHr4
>>
>>53350404

Kaczafi zamiast Korwina
Macierewicza zamiast Wiplera
>>
>>53348729
Stałem się Śmiercią, niszczycielem światów.
>>
>>53350527
ale Wiplera to ty zostaw w spokoju
>>
Nie śledzę wiadomości z Polski od jakiś 8 lat, ale słyszałem że pis coś odwala śmiesznego. O co chodzi? Aż w BBC co kilka dni gadają coś o mediach i trybunałach w Polsce.
>>
>>53350542
po chuju. Jestes tworzycielem życia. Ja jebe.
Nigdy nie myslałem że będę zawdzięczał życie kaczce
>>
>>53350633
ze reeboki beda drozec wiec kup na zapas ty kurwo społeczna
>>
>>53350666
???
>>
>>53350633
alles klar. mów, że BBC kłamie i tyle. wszystko jest w porządku.
>>
>>53350666
Szatan.
Dlaczego Szatan prawie zawsze mówi po Polsku?
>>
>>53350666
niezłe numerki
>>
>>53350666
Szatan memuje, wiedziałem kurwa wiedziałem, że to on...
>>
>>53350740
bo Polska to upadły kraj zbsz
>>
>>53350838
albo przeciwnie
>>
no pora w lecieć w kimę
mam nadzieję, że przyśni mi się moja piękna Elsa
>>
>>53350633
>Polskie media w BBC
No nie powiem, dziwne trochę
>>
>tug rozstepy sie tworza i skroa boli
>>
>>53350934
Sobota. Idę spać
>>
File: 1430481269658.jpg (61 KB, 736x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430481269658.jpg
61 KB, 736x512
>>53348729
https://www.youtube.com/watch?v=wEmweVyuLj8
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_pCbELIL4S4
kek
>>
>>53351803
ze taki tępy debil bez wykształcenia to wszystko bez kartki wyśpiewał
jak myślicie ile mu to zajęło żeby wszystko zapamiętać?
>>
>>53351965
Pan Marian to mówi prosto z serca za Boską inspiracją.
>>
>>53351965
ma dobry flow
>>
>>53351965
w debacie prezydenckiej też najlepiej wypadł, to że nie ma papierka na mgr jeszcze nie czyni z niego 'tępego debila' desu
>>
zrobię trola, zrobię z nas ofiarę niemców
>>
>>53350245
>Tyskie
równie dobrze mogłeś sobie naszczać do mordy
>>
File: 1431293661123.jpg (447 KB, 965x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431293661123.jpg
447 KB, 965x767
>>53351803
>>
File: 1447512820801.jpg (43 KB, 258x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447512820801.jpg
43 KB, 258x361
https://audioboom.com/boos/4038438-i-m-leaving-britain-for-eastern-europe-to-become-a-refugee-ex-bnp-leader-nick-griffin-gives-bizarre-interview

Zachodni exodus na Wschód już wkrótce, zuchy.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=COvnHv42T-A
POLSKA?
>>
>>53352737
to tylko sen
no raczej nie
>>
>>53351572
Kurczę, a jakie fajne fryzurki tutaj mają.
>>
>>53352213
Nawet więcej. On doszedł do tego wszystkiego bez papierka. Kiedy ostatnio mówiono o tobie w całym internecie? Właśnie.
>>
>>53352905
papierek
czy Merkel ma papierek?
Dzieci, przegrałyscie, bo podążałyscie za złym przywódcą
>>
>>53352905
Ale ja nie chcę, żeby o mnie źle mówili w internecie.
>>
>>53353164
Tylko, że o nim mówią przeważnie dobrze, geniuszu. Postaraj się trochę bardziej z tą przynętą.
>>
>>53353258
Chyba twoi koledzy z wypoka.
>>
>>53353316
Bo twoi koledzy z gazety.pl to teraz cały internet?
>>
File: 1450019018410.png (91 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450019018410.png
91 KB, 500x500
zuchy czemu jeszcze nie śpicie?
>>
>>53353401
Oglądam chińskie bajki.
>>
brak szitpostingu swiadczy o tym, że wszyscy mają rozkminę
>>
>>53353401
Wakacje planuje
>>
>>53353990
wypierdalaj normiku
>>
File: Untitled-1.jpg (3 MB, 4928x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled-1.jpg
3 MB, 4928x3264
>>53354210
>nie być turboweebem i nie latać co roku do Japonii
>>
>>53353401
a ty czemu nie śpisz
>>53354348
a żeby ci arabowie samolot porwali
>>
>>53354386
>polaczkować this hard
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Bq4EAN9kmSs
>>
>>53354408
>łibusiarstwo
>>
>>53354419
>brudmuzyka
>>
>>53354477
>marnotrawstwo dubla
>>
Węgry nie będą głosować przeciwko nam.
skurwysyny! idźcie bronić demokracji!
>>
Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział w piątek w radiu publicznym, że jego kraj nigdy nie poprze ewentualnych kroków Brukseli mających na celu wprowadzenie unijnych sankcji przeciwko Polsce. Wezwał do budowy "linii ochrony" wzdłuż północnej granicy Grecji.

Starałem się, ale nie moge, kocham Węgrów
>>
>>53352477
o skurwysyn
>>
Dobranoc, zuchy
Z Bogiem
>>
>>53348139
>normickie ścierwo które wylądowało na chanach, /polsce/

ja pierdole jak nisko można upaść
>>
łiby do gazu
>>
File: 1451016056521.png (88 KB, 216x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451016056521.png
88 KB, 216x325
>>53354348
zapostuj więcej zdjęć anonku
>>
>>53354386
zaprzyjaźniam się z bezsennościąi faszeruje się comfy muzyką
>>
>>53354715
a to skurwysyn.

a wyborcza straszyła, że Kaczyński robi tajne pakty z Węgrami pro-rosyjskie. Że sprzeda Polskę. Taki ferment sieją.

Dalej, wierzcie skurwysynom.
>>
would you?
Thread replies: 150
Thread images: 60
Thread DB ID: 407287[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.