[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Slovjenska nit´ startuje tuta. Dobrodošli,...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 65
Thread images: 8
File: 1396610866084.jpg (129 KB, 807x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396610866084.jpg
129 KB, 807x576
Slovjenska nit´ startuje tuta. Dobrodošli, vse slovjane!
Jaki plany imame na dnešni den? Kogo hočeme zabiti?
>>
>>53346624
Ja hoču zabiti vseh turkov i arabov
>>
Gde, kurva, su vse slovjane?!
>>
What language is this? I speak Polish and some Russian, and I literally understand everything.
>>
File: papysz.jpg (38 KB, 308x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papysz.jpg
38 KB, 308x400
no elo kurwa
jebać żydów i niemców
>>
>>53346624
Zdravo, slaveni.
>>
To, moj drug, jest medžuslovjanski język, ale moj ruski jest najsilnějšy język. Odkud znaš i ruski i polski języki?

>>53348421
Ne durno, bratě, ne durno

>>53348482
Dobry večer tebi. Kako živi se bez padežov?
>>
Dobro veče
>>
>>53348332
S polakami pišu bolje polskih slov, s serbami - bolje serbskih slov, a s rusami pišu bolje ruskih slov.
Ale jest tęžko pisati roznym slovjanam

>>53348615
Dobrodošli, bratě. Jaku temperaturu mate v južnoj slovjanskoj zěmě? Tuta jest hladno, ale dobro
>>
>>53348940
Hladno je. Led svuda. Pao sam dva puta noćas. Kako ste vi tamo?
>>
>>53348594
Ne bih znao, Hrvat sam zapravo. :^)
>>
File: 1336936027366.png (240 KB, 435x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336936027366.png
240 KB, 435x419
>>53346624
>cлaвoгoвop
>нe e нa киpилицa
Идeтe и ce oбeceтe мoля.
>>
>>53346624
Åk hem, jugge.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vlWbPEboCmA
>>
>>53349130

*transforms into a black bull and penetrates your beta cuck anus*
>>
>>53349009
Stvarno je tak hladno gore?

Ovdje jedino imamo kišu, a neće se niti zaledid.
>>
>>53349009
Mračno(temno) jak každy den, ale v ponědelek ja napišu test i jesm rad. Ljubim testy i svoih prijatelje v universitetě

>>53349026
To jest dobro))

>>53349047
Bud dobry, slovjaně! My vse su braty(bratove/bratovi) i bųdeme pisati tak. Inako našy braty na zapadě ne bųdųt rozuměti nas

>>53349130
Prijde vreme, kda ja odjedu od Švedska i bųdų žiti sa svoimi slovjanskimi bratami
>>
>>53349362
Otoplilo juče. Počeo sneg da se topi. Bare svuda.
Zahladni večeras i sve poledi. Padaju ljudi ko prezrele kruške. Sve je to HAARP ja ti kažem.
>>
Kurwa anony co się odjaniepawliło to ja nawet nie
>>53349458
Bracie przyjedz na Polskę mam bimberek i gorące loszki, co ty robisz w Szwedach tam to nawet papieża nie mieli kurwa papaja znaczy się
>>
>>53349458
Koje si nacionalnosti?
>>
>>53350127
>na Polskę
>na

wracaj na Ukrainę, Dmytro :DD
>>
File: 1372862167941.jpg (192 KB, 618x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372862167941.jpg
192 KB, 618x960
>>53350127
V lětě hoču prijehati v Polsku. V ktorom městu živiš? Ja tuta živim i učim sę. Ne mame, bo jesmy protestanty

>>53350260
Jesm kurd. Serbi govoręt "sam kurdom", ili vy govorite "sam kurd"?

>>53350324
Bud člověkom, gospodin Nowak))
>>
>>53350525
Kielce, miasto seksu i wielkich biznesów. Mój bracie, znasz polski? A tak w ogóle to dobrze w sumie ze tam papieża nie mieli bo ten nasz to dzieci gwałcił. Ale bimberek nadal będzie, wpadnij kiedyś
>>
O kurwa wszystko rozumiem!
Pozdrowienia z miasta pierników
>>
File: 8.jpg (100 KB, 940x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
100 KB, 940x705
>>53346624
>Slovjenska nit´ startuje tuta. Dobrodošli, vse slovjane!
>Jaki plany imame na dnešni den? Kogo hočeme zabiti?
What language is that?
>>
>>53350850
Uczę się polskiego, ale jestem jeszcze początkującym i źle cię rozumiem.Piszesz ze slengiem?

>>53351077
Kto rozumě/zna polski, tot bogaty
>>
>>53350850
Can you please tell me what is shouted at 2:29
https://www.youtube.com/watch?v=ySAiZyVyBYU
>>
File: 14468943977220.jpg (44 KB, 491x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14468943977220.jpg
44 KB, 491x332
>>53349047
Ničoha nie zrazumieŭ. Moža chto-niebudź adkazać, što hetyja litary aznačajuć?
>>
>>53351136
Medžuslovjanski, bratě. Dobro rozuměš?
>>53350850
Miasto już mi się podoba
>>53351201
Čego :DDDDD
>>
Jak na początkującego bardzo ładnie skladasz zdania, powodzenia w nauce!
>>
>>53351306
>Dobro rozuměš?
D-da
>>
https://www.youtube.com/watch?v=i-TD-zzBw6g
Never forgetti.
>>
File: 1310560518561.jpg (19 KB, 341x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310560518561.jpg
19 KB, 341x487
>>53351410
>borrowing the meh tier melody of polish anthem
>>
>>53351410
Gadja u emociju brt
>>
>>53351148
Haha tak trochę. Podziwiam, bardzo trudny język. Bądź pozdrowiony dobra duszo

>>53351191
Kurwa, all Europe will watch that. Something like that i guess
>>
>>53346624
Ja chaču pikaču
>>
>>53351148
Napisał, że Kielce to miasto gdzie mieszkają biznesmeni i dużo się tam dzieje (w uproszczeniu), spytał się czy umiesz mówić po polsku, i zaprosił Cię do polski na bimber (alkohol), dość dużo Polaków w internecie śmieje się z Jana Pawła 2 (taka prowokacja), więc na razie chyba tego nie zrozumiesz :D
>>
>>53350525
>Jesm kurd

kako znaš slavenske jezike?
>>
File: yoba_hach.jpg (432 KB, 736x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yoba_hach.jpg
432 KB, 736x736
>>53351530
Kakomu haču?
>>
>>53351590
Kto to takoj byznesmen v Kielcach? To jakys tam vyjebok na krokodilu?
>>
>>53351477
>>53351498
https://www.youtube.com/watch?v=bx7X8_qcP4U
;_;7
>>
>>53351656
Kurdi jsou indo árijský bílý národ
>>
>>53351358
Jesm rad :)
Krasna pěsnja i slova su krasne

Stary himn Ruskoj imperii takož jest krasny
https://www.youtube.com/watch?v=DoJTkKO5vUc

>>53351530
Ne haču k haču (h - ch) Hač jest musliman z centralnoj Azii

>>53351590
A to lepiej zrozumiałem)) Z radością wypiję bimber ze tobą. Nie znam, kto Jan Paweł
>>
>>53346624
Kind of looks like Belarus is wearing an iron cross necklace.
>>
>>53351761
>film o istočnoj evropi
>ova pjesma krene svirati

pored himne SSSR-a najslavenskija pjesma što sam čuo
>>
>>53351691
Eto dużo biznesymanów in Kielce. Kielce cientrum biznesowe Europy. Tutaj produkuje się Kamizelki kuloodporne
>>
>>53351656
Učil se jesm ruskogo język, a nyně učim se polskogo i češkogo
>>53351806
Tot člověk ima prav, jesm běly jak solnce
>>
>>53351861
Produkuja sie w kielcach tez futraloki na miekysze?
>>
>>53351938
A zuby máš jak hvězdy. Žluté a daleko od sebe.
>>
>>53351861
>kuloodporne

My new favourite polish word
>>
>>53351938
>tot človek
haha ko da bi govoro štajersko
>>
>>53351983
I have no idea what futraloki na metysze is, but there is a lot of beautiful women you can talk with, especially if you are Czech. You're popular there. And glass production i guess haha
>>
Яжтe хyй.
>>
>>53352017
Vse govoręt "imaš krasne zųby, oni sų běly i idealne"((( Može byti, oni lžųt?
Vse rozumě slovo lgati - ja lžu, ty lžeš, oni lžųt?

>>53352142
To jest slovenski(?) dialekt? :DDD

Tot - ruski
ten - polski
??? - južnoslovjanski (ov?)

>>53352165
Čto to za proklęty język?!
>>
>>53352085
B-but why? It means just bulletproof. Anyway, I think your language is funny too :D

>>53352269
masz rację, tylko polski język. Jestem tym samym kolesiem od Kielc i bimberka hehe
>>
>>53352269
Jenom piš za každou medžuslovanskou větu "vole" a umíš česky perfektně.
>>
>>53352408
Pravda? :DDD Imam, naděju, že ne lžeš mně, vole. Češki jest strašno tęžki język
>>
Mimo tego, że nie uczyłem się czeskiego, to rozumiem 3/4 z tego języka
Achoj :D
>>
>>53352674
Ja też anon, ale to chyba działa w obie strony

>>53352623
Język czeski jest bardzo podobny do języka polskiego, nie musisz uczyć się obu, wystarczy że dokładnie poznasz jeden a dasz radę zrozumieć podstawowe rzeczy w drugim.
>>
>>53352623
Ještě toho imáma nechej ve Švédsku a můžeš přijet na pivo, vole. Čau :D
>>
>>53352674
Trudnost´ jest, može byti, ortografja i zvųk (dźwięk)

>>53352932
Imaš pravdų i moj polski jest silnějšy od mojego češskogo. Bųdų silno fokusirovati na polski język, a mněj silno na češski

>>53352938
Jestli to volja Božja, budeme piti pivo, vole. Čau, bratě:)))
>>
>>53353167
Dobra decyzja bracie.
Idę juz spać. To wielka przyjemność móc popisać z kimś takim jak Ty. Dobranoc!
>>
Dobra noć, bracie
Ja juże leżam i budu čitati
>>
>>53353322
I z tobom takoż bylo prijatno/prijemno, z vami vsemi bylo super
>>
>>53348594
Sorry for the late reply. I know Polish because it's my first language, and I learned Russian on my own, mostly from the internet, but I know a lot of people that speak it too.
Thread replies: 65
Thread images: 8
Thread DB ID: 388835[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.