[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - NUVARANDE ÅR och 2D-upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 444
Thread images: 151
File: törstig hotaru.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
törstig hotaru.png
1 MB, 1280x720
>>
anime
>>
andra för kukar
>>
File: Nozaki-kun.jpg (876 KB, 600x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nozaki-kun.jpg
876 KB, 600x892
Ge mig en pv kvääää!
>>
File: weeaboo3.jpg (62 KB, 432x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weeaboo3.jpg
62 KB, 432x628
>autismtråd

>>53336493

Kan man tycka, men så fungerar inte verkligheten.
>>
Varför är hotarus ögon så jävla sexiga
>>
File: rey mixer.jpg (1 MB, 1896x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rey mixer.jpg
1 MB, 1896x2560
>>53336164
>>53336238
Det gör hon ju dock faktiskt
>>
>2016
>faktiskt kolla på 2d
>>
>>53336459
>Tro att det är en seriös bild och inte /pol/ som parodierar sig självt

Bokstavligen redditnivå på dig ibland Mdongo
>>
File: sammanbiten.jpg (36 KB, 411x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sammanbiten.jpg
36 KB, 411x299
>>53336605
>rey s mixer
>hennes namn är bokstavligen 1 bokstav iväg från rasblandare
>>
>>53336597
Jag tycker inte Sverige ska stötta att samhället blir mer och mer splittat. Utan vården ska vara till för alla vare sig man är rik eller fattig.
>>
>>53336625
>inte kolla på 2d

yare yare daze favä
>>
File: snuskgubbe.png (267 KB, 704x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snuskgubbe.png
267 KB, 704x480
>>53336625
>FÖREGÅENDE ÅR +1
>Faktiskt inte kolla på 2D
>>
>>53336655
>Ibland

Hela tiden, snarare
>>
File: IMG_6803_900x1200.jpg (182 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6803_900x1200.jpg
182 KB, 900x1200
>anon, är det sant att du kollar på porr med tjejer som har kukar?
>>
Denna var först så femtonde för xivlads
>>
>>53336761
Min exfvs sökhistorik får mig att känna mig normal favä.
>>
>>53336761
Nej kollar bara på Svartad
>>
>>53336761
Nejdå ska vi gå hem till mig nu? :3
>>
>>53336605
Originaltråden kom ju fram till att en "mixer" är färgsättning och allmän ton för konceptskisser.
>>
File: spanande bonde.jpg (8 KB, 156x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spanande bonde.jpg
8 KB, 156x209
>>53336777
du det där var ganska snygga nummer
>>
26/11/2016
>>
>>53336625
2d är väl typ 90% skit med en tag undantag, tycker Cowboy Bebop och Eva är bra
Kolla ström tar fortfarande kakan som lägsta underhållningsformen
>>
https://twitter.com/skansksnapphane/status/685883212422332417
>>
File: Emelianenkos.jpg (254 KB, 570x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Emelianenkos.jpg
254 KB, 570x394
>man ni allvarligt tror att det är svenska tjejer som är "degenererade" och inte bara ni som är socialt efterblivna
>>
>>53336820
vad menade han med detta?
>>
>>53336853
*ett par
>>
>>53336401
>/d/
mer som /d/öd
har nog knappt fått en bra bild sen det klyvdes
nu får man all sin porr från pixiv
>>
>>53336692

Ja, och det kommer alltid att finnas vård för alla i det här landet eftersom vi är så djup rotade i socialismen. Ser hellre att folk pungar ut pengar för vård i Sverige för det gynnar landet snarare än att de åker utomlands och spenderar sina pengar där.

Dessutom är det knappast någonting positivt att man tvingas utomlands för vård eftersom att den knappt existerar i Sverige.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53336866
>ramsorna

Pinsamt. Jag önskade att jag aldrig blev vuxen favä.
>>
>>53336866
>att klicka på tidslinjen sätter igång ljud
Skulle kölhala det ultramongo som hittade på detta, för att vara ärlig. Hoppade upp en meter, max volym pga. filmtittande.
>>
>>53336879
detta favä
>>
File: 1446030422775.jpg (67 KB, 400x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446030422775.jpg
67 KB, 400x684
>>53336913
>>
>>53336879(You)
>>
File: 1452302608967.jpg (198 KB, 818x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452302608967.jpg
198 KB, 818x558
>>
>>53336913
Du har helt fel anon, typ alla svenska tjejer jag snackar med är trevliga på alla sätt och vis. Sedan att de är mångkulturskramare är ju samhällets fel
>>
>>53336791
gröntext plox
>>
File: glad fisk.png (60 KB, 419x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glad fisk.png
60 KB, 419x248
>På väg hem från plugg1
>Går in på ICA
>De säljer mandariner för 10 kr kilot
>Köper cirka 1 lagbokviktenhet mandariner
HA HA HA
>>
GBG boyz på väg mot andra lång!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UzMvmCP3tEY
>>
File: 1452287293354.jpg (142 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452287293354.jpg
142 KB, 800x800
>tanken på en söt tjej med en stor och saftig jävla fet kuk som pulserar i hennes trosor
Rätt bögigt, ja.
>>
File: 76578.jpg (68 KB, 561x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
76578.jpg
68 KB, 561x433
>>53336974
>vitknektor
>>
jag vill klappa på en gullig och mjuk kissemiss
>>
File: joe hoogan.jpg (35 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joe hoogan.jpg
35 KB, 500x500
>>53336974
>muh anekdotiska bevis

Inte för att jag förväntade mig mer från en bokstavligen vem.
>>
File: tåhårankning.png (219 KB, 1091x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tåhårankning.png
219 KB, 1091x737
>>53336487
Hej Dakka! Kan du l1ka den där remixen av Clowndels tema som vi lyssnade på under NT?

Också, betygsätt min sekundära plebsmak
>>
>>53336761
Jag ser mig inte som vad vi nationella kallar rasuppehållare, alltså jag tillhör inte den delen av nationella som kommer hålla rasen vid liv genom att skaffa barn. Jag är vad vi kallar legosoldat, vi krigar allra hårdast och besegrar fienden så att de attraktiva nationella kan fortpara sig. Det är därför också som vi hårda legosoldater kan gå hela livet utan att skaffa partner, just för att vi är så engagerade i kampen och offrar våra egna personliga liv för "greater good". Hell seger
>>
>>53336974
Ursäkta men vem fan är du? Ät en korv och gå och lägg dig.
>>
>>53337009
Bara en massa pälsbögerier och andra konstiga fetischer.
>>
File: mullerdance.gif (496 KB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mullerdance.gif
496 KB, 400x225
>>53337045

Halsband1
>>
File: 1452369941678[1].jpg (56 KB, 600x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452369941678[1].jpg
56 KB, 600x794
Vad har ni?
>>
File: 1452204510999.png (397 KB, 510x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204510999.png
397 KB, 510x456
>>53336974
Vem är du?
>>
File: 1452299324742.jpg (104 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452299324742.jpg
104 KB, 612x612
>>53336974
>Någon jävla nybögsnubblare
>"Är samhällets fel"

Det är kvinnor som har skapat humanistliberalsamhället

In i filtret åker du
>>
File: anime.jpg (547 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime.jpg
547 KB, 1280x720
anime
>>
>>53337049
>muh anekdotiska bevis

vilka andra bevis kan det tänkas finnas? anon hävdar ju att svenska tjejer är "degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger" och att "det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk".

Visst är väl mina anekdotiska bevis bättre än anons trams?
>>
File: hajp.jpg (47 KB, 452x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hajp.jpg
47 KB, 452x498
>>53337071
https://www.youtube.com/watch?v=eoeHhgMkDJY
Jag har din Gycklarbit-musik, familj
>>
File: 1425305773242.png (374 KB, 680x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425305773242.png
374 KB, 680x383
Tack qringlan <3

>>53336576
>dkn
>>
Lyssnar ni på något speciellt ikväll?
https://www.youtube.com/watch?v=gTw2YvutJRA
>>
>>53337143
Globalt medel
>>
File: 1438122920926.jpg (6 KB, 188x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438122920926.jpg
6 KB, 188x188
>>53336761
>tjejer
>har kukar
>>
>>53337173
Tack över vad?
>>
>>53337174
Lyssnar på Syro
>>
>>53337143
ingen aning. 17 cm
>>
>>53337143
5 inches master race reporting in.
>>
File: 1439585168350.png (13 KB, 191x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439585168350.png
13 KB, 191x234
>>53337165
Tack senpai
>>
File: 1449787296665.jpg (176 KB, 794x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449787296665.jpg
176 KB, 794x732
behöver filmtips

helst en futuristisk sci-fi
>>
>>53337153

Ni är båda dumma i huvudet som inte förstår att det är människor ni talar om, människor som alla är olika.

Finns degenerade tjejer precis som det finns degenerade killar.
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>53337151
hangerdő
>>
File: 1447934613059.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447934613059.jpg
14 KB, 251x242
>>53337146
>Det är kvinnor som har skapat humanistliberalsamhället

Öh, nej? Inte huvudsakligen. Inga kvinnor bakom Frankfurtskolan, inga kvinnor bakom den ursprungliga marxismen, få kvinnor som besitter pengar och makt och kan driva igenom den "toleranta" multikultiagendan.

Att kvinnor i högre grad än män stödjer allt detta beror på att de lättare faller offer för grupptryck. När vi får ordning på Sverie och Europa igen kommer kvinnorna att stå på vår sida.
>>
File: CSVIpGbUwAEqVJY.jpg (182 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CSVIpGbUwAEqVJY.jpg
182 KB, 1024x1024
>>53337174
http://www.kanyewest.com/
>>
File: 1451673715917.jpg (156 KB, 548x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451673715917.jpg
156 KB, 548x966
Finns det någon etablerad klädstil som innefattar rock och luvtröja?
>>
File: knektor.jpg (54 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knektor.jpg
54 KB, 800x600
knektor breva rumpa igen
>>
>>53337257
Har du sett Disrict 9 och Moon?
>>
>>53337143
7.1, eller 18 cm.
>>
>>53337173
Vad menas med >dkn?

Är du en bök Pontus? Eller är anon en flicka? Jag fattar ingenting.
>>
File: kanye.jpg (231 KB, 968x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kanye.jpg
231 KB, 968x1400
>>53337283

https://soundcloud.com/kanyewest/real-friends-no-more-parties-in-la-snipped

Jag har dig familj, jag har dig.
>>
>>53337290
Jag brukar ha det på mig när jag åker till gymmet. Känner mig tuff och hård då.
>>
>>53337318
ja

känns som jag har sett allt under solen
>>
File: 1446996918683.jpg (87 KB, 624x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446996918683.jpg
87 KB, 624x351
>dkn ingen fv
>SVENSKA TJEJER ÄR HOROR JÄVLA KOLBRÄNNARE!!!!
>>
>>53337277
>Frankfurtskolan
ska jag behöva sperga ur eller?
det är verkligen inte dessa personer som orsakat det vi ser idag
>>
>>53337143
19
>>
>det finns folk IDT som inte lyssnar på vår tids största musikaliska geni
>>
>>53337143
18.5
>>
>>53337307
går inte nu, är på laptopen

q:^/--1--<
>>
File: ingvar_och_mugabe.jpg (26 KB, 320x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ingvar_och_mugabe.jpg
26 KB, 320x226
Känner ni igen dem?
>>
>>53337307
HahahaHAHAHAHAHA
>>
>>53337290
Goth ninja, bror.

När är du framme förresten?

t. påg utan telefonsnubbel
>>
>>53337345
Swish 11:e februari, min kropp är redo
https://www.youtube.com/watch?v=LXifZbq6iBY
>>
File: DET HÄNDER INTE.png (122 KB, 210x1142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DET HÄNDER INTE.png
122 KB, 210x1142
>>53337387
>det finns folk IDT som oironiskt ursäktar sin dåliga musiksmak med ganja
>>
>>53337346
Eller hur

Har buff och luffarhandske med
>>
File: 1452186860118.webm (625 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452186860118.webm
625 KB, 640x640
>dkn ingen bimbo kk
>>
>>53337367
>det är verkligen inte dessa personer som orsakat det vi ser idag

jo, till stor del
>>
File: 1452197354524.jpg (74 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452197354524.jpg
74 KB, 960x960
>>53337277
Ursprungliga marxismen har ingenting med dagens skogstokiga progressivism att göra, helt och hållet medelålderskvinnor med hanrejer i koppel som tror de kommer få fitta

>Frankfurtskolan

Men du
>>
>>53337174
https://www.youtube.com/watch?v=BeI2gGvNDh
>>
>>53337466
Det är ju sant
>>
>>53337479
>t. har läst bilder på /pol/
sluta bara
>>
File: 1451457004118.jpg (82 KB, 624x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451457004118.jpg
82 KB, 624x960
>>53337365
>alla i tråden är samma person
>>
>>53337467

Lite för stora bröst för min smak.
>>
File: 1444521149839.gif (1021 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444521149839.gif
1021 KB, 500x281
>>53337345
>>53337283
Tycker att kaney gör sig bra i den här låten men måste erkänna att ty låter rätt skräp med den där jävla autotunen
>>
File: 1455431654456.jpg (58 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455431654456.jpg
58 KB, 1440x1080
>vara hajp för Swish

S T A N S
>>
>>53337518
>t. homofil
>>
>>53337542
vad är swish?
>>
>>53337466
Fast chokladbitarna med sprit är ju lätt bäst.
>>
>>53337509
Nu ger du uttryck för förutfattade meningar. Besöker väldigt sällan /pol/
>>
File: f3T9tov.jpg (363 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f3T9tov.jpg
363 KB, 1080x1080
>>53337345
Tokskön favä, förhoppningsvis så var "Facts" bara ett dåligt skämt
>>
>>53337583
Nämn något album med en horribel titel som anses som en klassiker.
>>
>>53337587
Du är så finsk pekka att jag älskar dig.
>>
>dkn deranka från global
Horunge fittneger far åt helvete gaben
>>
File: 1450581776371.jpg (84 KB, 460x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450581776371.jpg
84 KB, 460x585
>>53337143
Beror ju på hur kåt man är

17,5cm är väl min standardlängd

>>53337173
Inget problem bby
>>
>>53337412
>svenska "män"

Mugabe sikken hallick alltså
>>
>>53337619
lel
>>
>>53337619
jag vet den känslan...

INTE :pPPpPppP
>>
File: 1440927123435.jpg (6 KB, 151x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440927123435.jpg
6 KB, 151x200
>>53337641
>Beror ju på hur kåt man är
Alla vet att det är skillnad mellan slak och hård, mann1
>>
>>53337619
>inte vara silver 1
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53337173
>Pontus är en bög nu
>>
>>53337542
Hans diskografi hittills är legendarisk, har hopp trots ett par snedsteg
>>53337583
Kommande Kanye West album
>>
>>53337647
ja ja negeranon jag ser dig
>>
>>53337193
>>53337231
>>53337329
>>53337378
>>53337401
>>53337641
KVÄÄÄÄ
>>
>>53337143
7 mästarras
>>
File: 1443108215131.jpg (125 KB, 1010x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443108215131.jpg
125 KB, 1010x964
>>53337647
>>
File: image.jpg (27 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
27 KB, 400x300
Breva barnprogram
>>
File: 1400629518917.png (448 KB, 633x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400629518917.png
448 KB, 633x480
>>53337591
>Nu ger du uttryck för förutfattade meningar.
>FRANK FURT SKOLAN LIGGER BAKOM ALLT DÅLIGT JA HAR INGET JOBB FÖR DE JÄVLA JUDDARNA I DEN SKOLAN!
>>
Dälek är praktiskt taget enda negerdunket som är värt att lyssna på.
>>
>>53337647
Du har nu blivit rödpillrad om att sverige byggde upp mugabe till vad han är idag, ingen pratar om sveriges inblandning och ingen i Sverige pratar om det. Sossarna håller käften. Media består av en massa hipsters som inte kan gräva.
>>
>>53337798
>denna halmgybbe
>>
File: 1452024747463.jpg (131 KB, 485x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452024747463.jpg
131 KB, 485x458
>>53337143
Inte fan har den genomsnittliga amerikanen en 12,7cm lång penis, och inte fan kan det globala genomsnittet vara högre när de flesta människor är asiater
>>
>>53337760
Men va fan hur kvä;ar du på 14cm mannen?
>>
>kom och ät tacos med oss anon :3
>>
File: 1464729542617.jpg (131 KB, 500x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1464729542617.jpg
131 KB, 500x542
>ful
>kort
>liten snopp
>>
File: 1383254768840.png (90 KB, 541x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383254768840.png
90 KB, 541x566
>>53337810
>lyssna på memerap
>>
>>53337858
d-du med
>>
File: 1449162374785.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449162374785.png
211 KB, 327x316
>>53337619
>han var inte en global före bannvågen

>>53337696
Nej det finns ju en rätt stor skillnad ändå mellan hur stor kuken är när man bara runkar för sakens skull eller när man får råståfräs efter att inte ha runkat på ett tag och runket känns som att man nått sjunde himlen
>>
>>53337864
Sedan när är Dälek jagjag?
>>
>>53337858
Tack, men jag har precis stekt älgfilé.
>>
>>53337913
2009
>>
>>53337612
>dkn man har ett sånt där ärr men ser bara osympatisk ut
>>
>>53337828
Du menar precis som det är en halmgubbe att skylla på frankfurtskolan?
>>
>>53337858
nej jag har nyss ätit
>>
>>53337794
https://www.youtube.com/watch?v=2kzOU3RgTlk
>>
>>53337862
FUL
LÅNG
SNED SNOPP
>>
>>53337899
Vill ha empiriska bevis som backar upp det där påståendet.
>>
>>53337858

Åh, vad trevligt att ni köpt min favoritdryck, kan någon skicka hit texas long horn nachosen?
>>
File: maxresdefault.jpg (52 KB, 1152x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
52 KB, 1152x768
https://www.youtube.com/watch?v=-LUDY1Bn5rQ

Det hade kunnat vara värre grabbar, ni hade kunnat vara lika fula som JW
>>
Borde man få ett gratis konto hos blacked.com om man röstar på mp/s/v?
>>
>>53337923
Har du skjutit den själv blir jag gele.
>>
>>53337942
Sant, bäst att bygga halmgubbar tillbaka och framstå som lika jävla dum i huvudet själv.
>>
>>53337858
>"åh pmax, tack så mycket mina negritas"
>>
>>53337862
>ful
>lång
>stor kuk
Känns helt reko favä.
>>
Ping gbgt, kommer det nån mer? Eller var det ett gyckel för att vi ska vara tvungna att stå och frysa i snön? :^(
>>
>>53337862
jvdk
>>
File: 1450615673217.jpg (583 KB, 1236x1037) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450615673217.jpg
583 KB, 1236x1037
Yung Lean är det bästa som har hänt för svensk musik någonsin
>>
File: 7318690051008.jpg (779 KB, 1426x2244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7318690051008.jpg
779 KB, 1426x2244
>>53337980
Vi har inga texas vad du nu sa. Men vi har icas nachos med ostsmak
>>
>>53337899
Har Global inte en begränsad mängd platser?

För det känns som varenda jävel är Global och att det inte är något speciellt, till skillnad från GM i SC2 eller Challenger i LeL
>>
Vad betyder favä?
Snälla hjälp mig
>>
>>53338006
Kan du inte gröntexta ihop roliga historier om hanrejeri från dina porrfilmer du ser på istället? Så hade gycklet hanrejanon varit roligt.
>>
>>53338024
Nästan, min morbror sköt den.
>>
File: kyouma.jpg (96 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kyouma.jpg
96 KB, 1280x720
>>53337331
>>53337721

>>>>>nbögar
>>
>>53338076
Lurpassa mer för att vara ärlig
>>
>>53338049
Käften
>>
>>53337862
Snygg ifall jag har skägg
lång
stor kuk

>men tjock

Så ser jag ut.
>>
>>53338062
du är 2 år för sen
>>
File: 1452275067486.jpg (63 KB, 476x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452275067486.jpg
63 KB, 476x492
>>53337972
Kom över då sötnos :3

>>53338070
De ska tydligen ha ändrat tillbaka det nu eller något

Spelar typ 2 gånger om veckan för att behålla ranken
>>
>>53338068
Varför krydda chips som är menade att dippa med?
>>
>>53338102
>t. dejtat minst 15 olika tyska brudar sen du kom dit för 2 veckor sen
>>
>>53338076
För att vara ärlig
Extremt dålig akronym favä, föredrar desu men allt måste översättas här pga anti-hanrejeri
>>
>>53338049
Håll käft din feta hora
>>
>>53338049
tänkte komma men #svek favä
>>
>>53338079
Höll du i ett gevär i jaktlaget?
>>
>>53337937
breva bild
>>
>>53338136
d-du med
>>
>>53338049
Jag är på nästa helg om det blir något. Kommer dock behöva några timmars förvarning i så fall
>>
>>53338133
Hoover var asfet favä
>>
>>53338068

Uäägh.. nä jag skippar nog chipsen, vad är det för köttfärs och vad har ni kryddat den med?
>>
>>53338151
*t.b.h
inte desu
*suck* fitt4chan
>>
>>53338119
>berätta mig, Tafsare, att lurpassa mer
>>
>>53338175
Nej SÄPO.
>>
>>53338049
>falla för träffjagjaget
>>
>dkn mobbad av kamratstödjaren
>>
File: klopp lel.png (164 KB, 582x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klopp lel.png
164 KB, 582x505
>>53338049
>de gbg"T"
>>
>>53338186
>gilla något som alla nbögar gillar
>>
File: 1450031919190.png (394 KB, 1284x1289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450031919190.png
394 KB, 1284x1289
>dkn ingen utomjording fv
>>
File: 1449180532590.gif (101 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449180532590.gif
101 KB, 500x364
>>53338149
Det är Tyskan, baka~
>>
>>53338151
tack favä senpai
>>
File: icafars.jpg (45 KB, 510x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
icafars.jpg
45 KB, 510x337
>>53338199
Tråkigt att du inte gillar chipsen vi köpt. Vi gillar dom. Köttfärs är det blandfärs som vi kryddat med grillkrydda
>>
>>53338119
Låt oss börja
N Y B Ö G
>>
>>53338232
Ja ja, jag ser ditt .308 din nazist.
>>
>>53338120
>>53338158
Puss <3

>>53338183
Ok :^( vi kan antagligen inte förrän helgen därpå dock :^(
>>
>>53338256
ah vad då då? är inte målet att bli nbög till slut?
>>
>>53338281
be henne gå
>>
File: 154345441.jpg (41 KB, 356x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154345441.jpg
41 KB, 356x412
>>53338281
Hur ska jag veta att hon brevar 2d.

smfh tbqhwya
>>
>>53338302
Jag sitter på tåget är framme vid 01
>>
>>53338281
>antyder att två stycken som brevar på svenska med en tysk flagga inte kan leda till fantastiskt banter
>>
File: pargas.jpg (717 KB, 1000x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pargas.jpg
717 KB, 1000x667
Skulle ni träna dem?
>>
File: 1452157914525.png (89 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452157914525.png
89 KB, 399x382
>>53338206
>Detta brev

Bokstavligen stick tillbaka till Sweddit
>>
>>53338062
Nä.
https://www.youtube.com/watch?v=mH4T3Zq1eQQ
>>
File: Stina Nilsson qt.jpg (76 KB, 775x1162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stina Nilsson qt.jpg
76 KB, 775x1162
Hej!

Hur är läget?
>>
flash2:wave2: b sale 150k no noobs!!
>>
>>53338313
va
>>
>>53338313
yung lean var cool 2013-2014 men nu 2015-2016 när alla nbögar hittat honom så är det inte lika häftigt att gilla honom längre :^)
>>
>>53338302
Helgen därpå borde också funka om inget annat dyker upp som
>>
File: Lagbilde stabæk.jpg (96 KB, 650x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lagbilde stabæk.jpg
96 KB, 650x364
>>53338355
>>
File: 1427115957717.jpg (37 KB, 686x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427115957717.jpg
37 KB, 686x576
>>53338397
Typ vara normal?
>>
>>53338254
Vi har en T, ville bara inte göra en IC och svika anon~
>>
>>53337942
men du

det är knappast samma sak
>>
>>53338419
borde vara gyckel men sådan är 4kanalen favä
>>
File: BB140112BB564.jpg (2 MB, 4896x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BB140112BB564.jpg
2 MB, 4896x3264
>>53338364
Laddar de norska jäntorna upp inför nästa längdskidtävling?
>>
File: 1450634683580.png (688 KB, 611x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450634683580.png
688 KB, 611x792
>>53338318
Jag äger inte kvinnan, anon

>>53338339
Den där första bilden hon brevade är ju typ hennes signaturbild

>>53338353
Har du helt rätt i men nu har jag förstört det

Hur antydde jag det förresten?
>>
>>53338441
och de är...hur gammal?
>>
File: 1434252270951.gif (227 KB, 391x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434252270951.gif
227 KB, 391x400
>>53338419
jo det är väl så folk tänker här
>>
File: 1452201240285.png (28 KB, 186x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452201240285.png
28 KB, 186x208
>>53338450
?
>>
>>53338356
>vara såhär otrevlig
skakar mitt huvud för att vara ärlig
>>
File: 13354367657776.gif (66 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13354367657776.gif
66 KB, 633x758
>dkn ens vänner visar bilder på sina barn och det enda man kan visa är bilder på ens fastigheter
>>
>>53338491
Far ditt pepparn växer, jänkarsvin.
>>
File: 1449884849685.png (302 KB, 945x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449884849685.png
302 KB, 945x945
>>53338504
?
>>
>>53338482


>>53338482
>>
>>53338464
>>53338503
Det är allvarligt talat vad jag tycker, när något får för mycket uppmärksamhet så blir dem till slut skit.
>>
File: 1452308750160.jpg (20 KB, 394x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452308750160.jpg
20 KB, 394x667
>>53338510

Visa bilder på din penis istället, fungerar alltid.
>>
>>53338554
LJUDSKOG
>>
>>53338510
neger hur gammal är du egentligen
>>
File: 1451165687509.jpg (96 KB, 736x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451165687509.jpg
96 KB, 736x636
>>53338554
>>
File: 978x.jpg (136 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x.jpg
136 KB, 978x550
>>53338473
JA!
>>
File: 1439978536094.jpg (17 KB, 385x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439978536094.jpg
17 KB, 385x387
>>53336487
>man söka studenboende
>>
>>53338544
Jag önskar att jag kunde förståra detta.
>>
File: jeanne.gif (328 KB, 549x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeanne.gif
328 KB, 549x598
>>53338486
Förlåt mig, jag formulerade det hela fel, allt jag menade är att det kan vara en rolig situation och borde utnyttjas
Försöker inte stoppa ord i din mun desu senpai
>>
File: Perfect Husbando.png (452 KB, 1245x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Perfect Husbando.png
452 KB, 1245x699
>>53338486
>Den där första bilden hon brevade är ju typ hennes signaturbild

That's p cute you remember that
If only you weren't a filthy ginger
>>
>>53338456

Ibland måste man visa anon vilka det är som är högst upp i hierarkin :^)
>>
>>53338491
Tolv. Precis som Preben vill ha dem.
>>
Att skylla samhällets alla problem på kvinnor är bara dumt och inte minst folkfientligt då det har en splittrande effekt. Men det fattar väl inte ni bittra kvinnohatare
>>
>>53338355
>sötpajen med korpsvart hår
Det skulle kännas som att vi tränat när vi är klara om du förstår vad jag menar.
>>
>>53338557
jag vet, jag håller med, men känns irrationellt.
>>
>tyskar som demonstrerar mot massövergrepp av muslimer kallas för högerextremister
>AFA kallas för vänsteraktivister

Försöker de ens dölja det längre?

http://www.dn.se/nyheter/varlden/vattenkanoner-mot-protesterande-i-koln/
>>
File: 760.jpg (35 KB, 760x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760.jpg
35 KB, 760x428
Hur ska den norska dominansen i längdskidspåren brytas egentligen?
>>
>>53338619
qringlan blåst åt helvete

så fick du för du vitknekta
>>
>>53338619
Don't leave your house unless you want some 3d blacked.com :^)
>>
File: 1449980104303.gif (219 KB, 512x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449980104303.gif
219 KB, 512x284
>>53338557
>>53338643
Håller inte med men alla tycker olika så vem bryr sig lol xd hahahah xadbswahdsfoias
>>
File: im out cuh.jpg (64 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im out cuh.jpg
64 KB, 1280x720
>>53338597
>man försöker planera hur jag ska få plats med min tv i den nya studentlyan
>>
File: 1451171685686.jpg (24 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451171685686.jpg
24 KB, 500x500
>>53338619
Käften Stacy
>>
File: wolo.png (521 KB, 1022x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wolo.png
521 KB, 1022x461
>>53338664

Att Wolle inte är frisk är ingen nyhet.
>>
File: 140543544414.png (2 MB, 7680x4320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140543544414.png
2 MB, 7680x4320
>>53338664
Hahahaha, AFA hade seriöst en motdemonstration.

När demonstrationen är emot överfall på kvinnor.

AYY

LMAO
>>
>>53338643
För att det inte är en populär åsikt? Våga tänka själv ditt får :^)
>>
>>53338619
snälla bli min
>>
Har bokstavligen inte klarat första hoppet i super mario kaizo efter 2 timmar. borde jag ge upp min dröm att bli bättre och snabbare än dram55?
>>
>>53338819
wew lad, drick ett glas vatten
>>
File: 1450445721489.webm (2 MB, 1000x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450445721489.webm
2 MB, 1000x562
>>53338606
Nej det är lunch familj :3
>>
>>53338821
j
>>
>>53338821

Snabbspringning är för bokstavliga autister, ja sluta omgående och installera PoE/Arma 3 familj.
>>
File: 1423476976412.png (129 KB, 186x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976412.png
129 KB, 186x264
>snälla bli min
>>
File: sov.jpg (23 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sov.jpg
23 KB, 446x362
>>53338701
They're actually telling women here now that they should dress more modest to not "provoke" attacks from these poor men that come from such a "different ethnic background".
It's fucking ridiculous. At least I'm probably leaving Germany this year.
>>53338742
>Stacy
Nej.
>>
>>53338876
Vilket parti röstar du på?
>>
>>53338897
Är inte du kommunist/grön eller nåt, du stödjer väl dessa övergrepp fullt ut?
>>
File: 1446346356501.png (612 KB, 1000x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446346356501.png
612 KB, 1000x759
>>53338897
snälla gå detta är mitt säkra utrymme och du ger mig dåliga känslor
>>
>>53338847
Jag vill ha alla fv som jag kan få.
>>
>>53338682
Dere må heve dere, akkurat som Sundby sa. Dere må danne en bedre treningskultur.
>>
File: 1452373153987.jpg (1 MB, 1280x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452373153987.jpg
1 MB, 1280x1440
jag vill krama en ängel
>>
File: 1430338061088.jpg (70 KB, 940x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430338061088.jpg
70 KB, 940x940
Jag vill befrukta en Martina!
>>
File: 1395781133744.jpg (37 KB, 304x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395781133744.jpg
37 KB, 304x304
Mammaknullare Doom fyller år idag lads.
>>
>>53338876
har några gubbar i typ 50 på sc om jag minns rätt, kör ni eller?
>>
File: 1450139302761.jpg (115 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450139302761.jpg
115 KB, 1280x720
>>53338897
Kan du inte bara be några av dina pojkvänner att skydda dig baka
>>
>>53338886
är fedora-anon bara en kille eller en samling vandaler
Och hur fan förklarar man sin enorma mapp på datorn fylld med fedoras i fallet att någon hittar den
>>
File: trump10.jpg (80 KB, 1024x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump10.jpg
80 KB, 1024x902
>>53338926

Röstar på Trump favä.
>>
>>53339028
Rap tjallare är nog den bästa låten han gjort favä.
>>
>det är en alla törstar upplaga
bra fredag
>>
>>53338625
Det finns dock saker som VISSA kvinnor bär direkt ansvar för som är fel med det här samhället
>>
File: 143243254365.jpg (12 KB, 300x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143243254365.jpg
12 KB, 300x212
>>53339028
Galen skurk 2 när?

Undergång Stark när?
>>
File: 1423476673854.jpg (86 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476673854.jpg
86 KB, 640x480
>Röstar på Trump favä.
>>
>>53339028
https://www.youtube.com/watch?v=CiyrrKzh4uY
breva eran favorit låt av Doom grabbar
>>
File: 1452112496455.jpg (142 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452112496455.jpg
142 KB, 1080x1080
>>53339133
Det är lördag
>>
>>53339133
är lördag senpai
>>
>>53338625
>Kvinnor behöver inte stå får konsekvenserna för det de står för

Sluta behandla dem som småbarn din lilla sexist.
>>
File: warface.jpg (24 KB, 587x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
warface.jpg
24 KB, 587x468
>>53339133
anon...

det är lördag
>>
>>53338931
>Är inte du kommunist/grön eller nåt
This is such an overrated meme.
I don't think I would vote anymore.
>>53339054
>några av dina pojkvänner
There's no such thing desu ladetto.
>>
>>53339187
jag trodde på riktigt att det var fredag favä
till mitt försvar så steg jag just upp

(döda mig)
>>
>>53338619
What do you require from a swede sexually? I am up for anything.
>>
Tror du Martina har varit riktigt full någon gång?
>>
>kringlan bjöd in pisstyskan igen
>>
>>53339227
du måste ändå inse att du röstade för det här
>>
File: 1446063796935.jpg (61 KB, 450x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446063796935.jpg
61 KB, 450x360
>>53338625
>vitknektor

krukmakeri
>>
>>53339251
ja?
>>
>>53339251
Jag tror att du har en problem
>>
>>53339251
antaligen just nu
>>
File: IMG_1726.jpg (65 KB, 267x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1726.jpg
65 KB, 267x400
>>53339227
haha mm

>>53339261
haha mm
>>
>>53338931
Hon var väl ganska traditionalistisk?
>>
>>53339227
post pictures of yourself tho
>>
>>53339251
>dkn aldrig varit full
>>
>>53339221
>faktiskt konstruera halmgubbar

varför svarar jag ens?
>>
>>53339261
han vill döda tråden
när dödar vi han?
>>
>>53339349
>ta 4chan seriöst
tror inte du hör hemma här, inget personligt pysen
>>
>>53339327
ä-är det där en kille eller tjej på bilden
>>
>>53339167

Detta triggar Adam: https://www.youtube.com/watch?v=CkqR3D0etFI

Nä men ärligt talat så är det nog dessa:

https://www.youtube.com/watch?v=zO-nMWkoJFs

https://www.youtube.com/watch?v=3bwPggP5Ocs

https://www.youtube.com/watch?v=Pb1E5XNheqw
>>
>>53339227
plz post fried urine
>>
>>53339380
först efter vi dödat hans pf
>>
På Kellys, hyndor. Komsi~
>>
File: jeffpls3.png (4 MB, 2327x2168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeffpls3.png
4 MB, 2327x2168
>>53339298
detta

>han sitter och spammar bilder på en 15-årig tjej hela dagarna
>>
>>53339380
>när dödar vi han?
honom*
>>
>>53339388
Kille.
>>
>>53339400
märk mig senpai >>53339167

>>53339039
https://www.youtube.com/watch?v=vPd5oLhCcpw
>>
File: 14432454344.png (646 KB, 717x1029) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432454344.png
646 KB, 717x1029
>>53339298
>tror

Han har ett problem.
>>
>>53339327
Hon tackade dig när hon kom in i tråden och du sa tidigare att hon var trevlig.

Fan ta dig kringlis.

https://desustorage.org/int/thread/53331873/#53334001

>>53339380
Han är värre än SIDF.
>>
>>53339441
När ska ni flytta till stockholm?
>>
File: 1447787170608.jpg (79 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170608.jpg
79 KB, 339x600
>>53339448
inte vilken tjej som helst
>>
>>53339441
Varför går ni till den absolut äckligaste krogen på andra lång? Ni har bokstavligen kanske 15 eller något att välja på. Ni väljer den äckligaste. V A R F Ö R?
>>
>>53339388
En söt kille

>>53339429
h1

>>53339493
Det var inte jag som nämnde henne till att börja med desu
>>
>>53339493
>knäppchattvän
för helvete
>>
We learned about savagery from the Japanese ... But those sixteen-to-nineteen-year old kids we had on the Canal were fast learners ... At daybreak, a couple of our kids, bearded, dirty, skinny from hunger, slightly wounded by bayonets, clothes worn and torn, wack off three Jap heads and jam them on poles facing the 'Jap side' of the river ... The colonel sees Jap heads on the poles and says, 'Jesus men, what are you doing? You're acting like animals.' A dirty, stinking young kid says, 'That's right Colonel, we are animals. We live like animals, we eat and are treated like animals–what the fuck do you expect?
>>
File: 1446416972729.gif (2 MB, 380x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446416972729.gif
2 MB, 380x285
>donken man numer måste diska sin egen disk
>för hand

BARA
>>
>>53339556
äckliga krogar

för äckliga människor
>>
>>53339562
Nej men du berättade väl för henne att någon anon pratade om henne i tråden och sa att hon skulle in och kolla.

Jävla bra start på 2016 när du lurar hit den ultimata cancern igen.
>>
>>53339400
>Detta triggar Adam: https://www.youtube.com/watch?v=CkqR3D0etFI
vem är adam
och varför har jag inte hört det här innan, Flylo är min favorit artist och Madvillainy är en gudlig skiva. Tack

https://www.youtube.com/watch?v=herNYSdJd0o
kunde inte motstå att breva en till
>>
>>53339441
kommer på 30 favä
>>
>>53339239
1) Has a penis and identifies as male
2) Not obese
>>53339329
this tbqh
>>
>Det som hände här i Köln är helt nytt för Tyskland. Det visar att polis och politiker har en helt ny verklighet att förhålla sig till. Fast det vi såg på nyårsafton var i första hand ett utslag av fylla och dåligt uppförande. Det har ingenting att göra med att Tyskland har tagit emot en miljon flyktingar. Det är vår uppgift att se till att de lär sig vilka normer som gäller här, säger Annette Welter.

Hur fan kan man vara så tappad i skallen? Det är helt nytt och det begicks av flyktingar men har inget att göra med att de tagit emot flyktingar? Varför har kvinnor rösträtt igen?
>>
>>53339609
>ska flytta ut
>ingen diskmaskin
Allt är över
>>
vad fan gör forsen?
>>
>>53339609
>stjäla zolas bild
Obror
>>
File: 13543543542.png (25 KB, 500x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13543543542.png
25 KB, 500x676
>>53339609
>diskar inte på hela veckan så det byggs upp ett litet berg
>tar tag i det
>det tar ändå bara 15-20min att ta hela disken, för man bor ensam
>>
>>53339674
Fair enough. Want me to piss on you? Or in your mouth?
>>
>>53339167
>>53339458
Bra val familj
>>
File: 1420619324554.jpg (311 KB, 697x872) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420619324554.jpg
311 KB, 697x872
>>53339609
Sätt bara på radion eller en skön spellista

Då blir det nästan kul

>>53339674
Snälla dementera detta >>53339640
>>
File: walcott bro.webm (2 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
walcott bro.webm
2 MB, 640x480
>dkn ingen Walcott topp lad v
>>
File: 1447787170606.jpg (71 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170606.jpg
71 KB, 339x600
>Martinabrevare-hatare

förstår ni inte att pedofilanklagelserna gör ont?
>>
bara döda mig
>>
>>53339784
varför
>>
>>53339674
okay let's do it
I am exotic
>>
>>53339753
Ingen kommer tro på er ändå. Det finns för mycket som tyder på att du pratade med henne för att det ska vara ett sammanträffande.
>>
File: 1450811207412.jpg (71 KB, 600x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450811207412.jpg
71 KB, 600x451
>>53339768
Vi två, det är du och jag mot världen i stortsett, finns väl några till Martinabrevare, men det är itne många..

>>53339784
Ta en Martina, det blir bättre!
>>
File: 1452332019402.webm (160 KB, 376x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452332019402.webm
160 KB, 376x668
Det är inte pedofili när flickorna är söta
>>
>>53339784
nej
>>
File: 1452374164472.jpg (84 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452374164472.jpg
84 KB, 500x500
Åkturen slutar aldrig
>>
File: 1452207598429.png (373 KB, 440x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452207598429.png
373 KB, 440x442
>>53339831
Fast hon har ju varit inne i tråden flertal gånger innan till och med snubblarnas återkomst, ni har bara inte märkt det för ni trodde det var Pontus
>>
File: 1447787170677.jpg (152 KB, 848x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170677.jpg
152 KB, 848x848
>>
File: 135432432454.jpg (83 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135432432454.jpg
83 KB, 1280x720
>DOOMs bästa låt
>inte Lickupon
>>
File: 1452205256771.jpg (49 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205256771.jpg
49 KB, 640x640
>>53339784

Hur vill du dö familj?
>>
>>53339882
Jo, det är det nog favä.
>>
>>53339514
>cuckholm
Hehe mm

>>53339556
Sunkbar bästa bar. Plus att det är standard för gbgt.

>>53339668
Gyckel eller ej, sitter bakom pelaren närmast bar1~
>>
>>53339752
Jag knullade upp alla mina citat, ville att SNSD skulle märka mig ang. >>53339039
>>
File: Pissmira.png (61 KB, 277x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pissmira.png
61 KB, 277x423
>pissmira är tillbaka
Vad gjorde vi för att förtjäna det här?
>>
jag är stört hungrig
>>
>>53336576
Smögen?
>>
May 22, 1944 Life Magazine Picture of the Week, "Arizona war worker writes her Navy boyfriend a thank-you-note for the Jap skull he sent her"
>>
>>53339556
>>53339940
Dessutom är Sejdeln värre, Kellys spelar iallafall bra musik ibland~
>>
File: a0665612729_10.jpg (269 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a0665612729_10.jpg
269 KB, 1000x1000
alltså L O R Ns nya hnnnngh
>>
>>53339940
>Sunkbar bästa bar. Plus att det är standard för gbgt.

Var tveksam redan innan, men detta var fan spiken i kistan. Ni är äckliga.
>>
>DKN SITTER IM JUKISAR ISCH KÄNNER MIG MYUSIG
>DKN INGEN PV
>>
File: 1432420620853.jpg (91 KB, 426x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432420620853.jpg
91 KB, 426x480
>>53339962

Vi drev inte bort nbögarna, nämnvärt Kring som nu förstör tråden reeeeee!
>>
>>53339882
>tänker på muhmoud
>>
File: 1450994155831.jpg (287 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450994155831.jpg
287 KB, 750x1334
>>
>>53340048
Jag kommer aldrig förlåta honom.
>>
>>53340041
Är du full anon?
>>
>>53339251
>Svensk tjej

Varje helg antagligen
>>
Viken snubblare skulle du helst vilja se avsluta sig själv?
>>
File: ishida3.png (79 KB, 226x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ishida3.png
79 KB, 226x347
>>53339750
>Fair enough. Want me to piss on you? Or in your mouth?
Not this again.
>>53339640
That was actually another tripfag of yours.
I have a spy here tbqh.
>>
>>53340149
SNSD, han vill inte spela poe med mig ;_;
>>
>>53340153
>Not this again.
bara svara på frågan
>>
>>53340140
jo
>>
File: he ded niggy.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
he ded niggy.webm
3 MB, 1280x720
>>53340149

Kringlan favä

>>53340170

Spelar inte babbycore
>>
>>53340030
Sejdeln är inte äcklig ifall man sitter och bara dricker. Man sitter på en ren stol och rena bord. Kellys är för fan nedstänkt i piss och öl överallt. Sedan alla äckliga kommunister och anarka-vadsomhelst. Slickar hellre mig själv i röven.
>>
>>53340153
>snubblarna kommer tillbaka
>bjuder in det pissälskande avskrädet
Berätta för mig igen varför snubblarna är bra
>>
>>53340149
Dakka. Det är över för honom, han förtjänar ett snabbt slut.
>>
>>53340207
Jag spelar hårdkärna också. laddar ner som vi pratar.
>>
>>53340190
Bre ru då.
>>
>>53340153
Answer the question. What foul things do you want to humililate you with? How do you want to feel that you are but a maggot I am fucking to cum.
>>
File: 1450186557779.png (276 KB, 424x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450186557779.png
276 KB, 424x412
>>53340048
Mitt nbögskamouflage funkar utmärkt ser jag
>>
>>53340217
>anon sitter bara och klagar hela tideb icg ger (You)s till det han betraktar cancer

berätta för mig igen varför anonymitet är bra
>>
>>53340149
Kringlan.

>>53340153
Berätta vem det var. Annars kommer Kringlan få ta skulden.
>>
>>53340153
PLEASE LET ME LICK YOUR HAIRY STINKY ARMPITS AND DRINK YOUR PEE!
>>
File: 144202084820.jpg (32 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144202084820.jpg
32 KB, 500x587
>Answer the question. What foul things do you want to humililate you with? How do you want to feel that you are but a maggot I am fucking to cum.
>>
>>53340149
Vill se Kringlan avsluta på min rygg favä.
>>
>>53340280
>berätta för mig igen varför anonymitet är bra

detta favä, alla borde snubbla
>>
Om kisstyskan nu är tillbaka så får jag väl namnböga
>>
>>53340257
så nykte r är jag inte :o hittar inte nog mim mobil nu ska röka nu brb
>>
Ni gör det ju inte direkt bättre med att svara på pisstyskens brev
>>
File: 1450579962180.png (198 KB, 454x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450579962180.png
198 KB, 454x602
>>53340263
>>53340313
>>53340303
>>53340207
autism
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
>>53340349
BREVA RUMPA BREVA RUMPA
>>
>>53340349
sö fl?
>>
File: 135243565554.jpg (29 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135243565554.jpg
29 KB, 640x480
>bli så upprörd över att Tyskan är tillbaka
>>
>>53340385
qringlan har du nå tips för att analrunka
>>
>>53340385
tjena qringlan, jag vet hur det känns
har också blivit mobbad av tråden väldigt länge
BRIS hjälpte mig
>>
Hur fan är det autism att besvära och jävlas med kisstyskan?
>>
>>53340153
Would you take my cock in your mouth right after it has been in your asshole?

Please respond
>>
File: 1452204074922.jpg (33 KB, 297x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204074922.jpg
33 KB, 297x472
>>53340241
>ge ut information till anons
>>
>>53340385
Du orsakade det här. Törsten och spammet kommer va som i början av 2015 tills hon sticker igen så tack så jävla mycket
>>
File: 1443248022011.jpg (38 KB, 534x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443248022011.jpg
38 KB, 534x486
Finns typ 4 bra brevare i tråden jag kommer hit för. Resten utav er är ointressanta uppmärksamhetsbögar (för att de är oviktiga i sin sociala krets) och kantmästare.
>>
File: 2d.jpg (54 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2d.jpg
54 KB, 960x720
>snacka om juden när det är den eviga anglon som egentligen är den värsta fienden

När ska ni någonsin lära er?
>>
lel. Hon förtjänar det favä.
>>
File: 1452375014192.png (81 KB, 480x918) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452375014192.png
81 KB, 480x918
>>53340492
>den evige kringlan
fdåd
>>
>>53340471
Får jag inte spela med er då?
>>
Jag vill se bbq och tyskan bråka favä. bbq lossade några skott innan idag ju.
>>
File: fb.webm (730 KB, 800x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fb.webm
730 KB, 800x1040
>dkn ingen ung söt kvinnlig fertil fv att befrukta och få barn med
>>
>>53340479
Vilka är dessa 4?
>>
>>53340479
Vilka är de 4 bra brevarna? :3
>>
>>53340479
Ge oss en kraftranking så jag vet ifall jag ska håna dig eller inte. 3 brevare tycker jag är top lads, resten är väl meh förutom ett par riktiga fängelsebögar. Anon är som vanligt bäst och värst i klassen.
>>
>>53340549
>er

Jag brukar spela PoE själv när jag spelar familj.
>>
File: 142432566849.jpg (267 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142432566849.jpg
267 KB, 960x960
>>53340479
Puss på dig med :3
>>
>>53340602
F-får jag spela med dig då?
>>
>dkn man saknar fbanon och hans brev
>>
>>53340548
>dkn har den texten sparad i ett dokument
>>
>>53340610
Hon ser faktiskt helt ok ut. Hade knullat favä.
>>
Någon som vill spela lite Skyldig Växel? Breva Ånga-konto så lägger jag till er.
>>
1906 ändrades den evigt djupblå svenska flaggan till en sjuklig hanrejsflagga.
>>
>>53340038
Vilken förlust.

>>53340212
Sejdeln är fan äckligare på alla sätt. Kass musik, äckliga människor, äckligt överlag.
Dessutom >inte leva farligt
Vi blev hotade av RKUare en träff, var skoj~
>>
File: 1449934013071.jpg (283 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449934013071.jpg
283 KB, 1920x1080
>>53340420
Dildo med sugkopp i botten, fäst den i golvet och börja hoppa med mycket glidmedel. Sen får du bara använda pekfingret och tummen på din ovana hand till att runka din lilla feminina kuk såklart :3
>>
>>53340632
jvdk
>>
File: 1452170616762.jpg (68 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452170616762.jpg
68 KB, 650x650
https://www.youtube.com/watch?v=Urtiyp-G6jY
>>
>>53340632
Det är ett par som gör. Hur var ditt nyår pekka?
>>
>>53340690
QRING
R
I
N
G

bök favä
>>
>>53340631

Har slutat :^)
>>
>>53340715
Var det du som brevade denna i förrgår också?
>>
File: 1452272955779.jpg (9 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452272955779.jpg
9 KB, 258x195
>Dkn man är neet men man lyckades att få vänner populära vänner på högstadiet och gymnasiet
kändes bra favä
>>
>>53340721
Bokstavligen stupfull från 17:00. Rätt bra.
>>
>>53340610

h a l s b a n d
>>
>>53340755
se >>53340170
>>
>>53340685
https://www.youtube.com/watch?v=xLU4THkuIsM
Bara dra på denna på mobilen medans rku:are bråkar så börjar de klappa som amerikaner. Ni är ju dåliga på att hantera kommunistnegrer. Dålig kommunistmusik är för dem som vattenmeloner och friterad kyckling är för niggern.
>>
>>53340303
I'm not a snitch. But he's pretty cute :^)
>>53340632
Wh-what happened to him?
>>
>>53340769
va
>>
>>53340690
har du en sådan
>>
>>53340790
Noise. Jag lagade mat med en kompis och kollade på dålig film.
>>
>>53340303
Det var Badboll eller Piké. Är du så ny?
>>