[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/skandi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 19
Thread images: 4
Vi er her udgave
>>
>vi er her udgave
>ingen er her

heh heh heh heh forste for amerika
>>
>>53328142
goddag amerifed
>>
>>53328220

goddag, hvordan har du det?

skulle du ikke være iblande dine legoer?
>>
tager til thailand i nat gutter
>>
>>53328340
hvordan taler du dansk?
>>
>>53328382

er du en seksturist eller en "her for at se miljoen, vink" turist?

>>53328445
jeg lærte det som en gave til min eks kæreste, fordi hun var til at lære tegnsprog for mig.

desværre piger vil egentlig ikke være i forhold med en dovmand... vi er bare en sjov miniforhold for at snakke historie om i fremtiden med chad
>>
>>53328687
Hvordan lærte du det?
Duolingo?

>>53328382
Skal du have pik?
>>
>>53329096

duolingo, dr.dk, boger, danskere på internettet, et cetera

imens lærer jeg dansk, jeg mote mange scandi'er. nu er de fleste av mine scandi venner faktisk norske, så jeg skiftet til norsk. lidt bedre på norsk nu.

har mange tegneserier og nogle boger på norsk, og plejer at snakke med vennene hver dag.

dansk og norsk er meget nemt for at lære, fåvæ.

mer end tysk og nederlandsk og slik
>>
File: ormen i dybet.jpg (249 KB, 606x837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ormen i dybet.jpg
249 KB, 606x837
>>53329459
Har du læst valhalla?
Jeg kan anbefale den
>>
>>53330178

nej, har du en link til det?
>>
>>53330681
desværre
jeg glemte at du stadigvæk er i USA
jeg tror ikke at der findes download links
>>
Skål mina vita bröder
>>
File: 1379595299581.jpg (3 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379595299581.jpg
3 KB, 125x125
>>53331064
>>
>>53331174
Emil är ju en sann arier, uppåtbåt till dig :^)
>>
File: anime.png (2 MB, 3253x1837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime.png
2 MB, 3253x1837
>>53331174
>Anime
>>
>>53331362
vill du ha Emil i Lönneberga anime?
>>
>>53331509
Sjovt du nævner det, for Ronja Röverdatter fik faktisk en anime serie sidste år
>>
jeg redder tråden med en bump
Thread replies: 19
Thread images: 4
Thread DB ID: 418654



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.