[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 520
Thread images: 101
File: 1451049312890.jpg (400 KB, 2048x1366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451049312890.jpg
400 KB, 2048x1366
>Hjälp mig Anon, jag sitter fast!
>>
>>53314755
Haha aa vänta
*drar ned kuken*
>>
>>
File: 14245578835.jpg (51 KB, 458x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14245578835.jpg
51 KB, 458x430
Hur löser vi dalmasfrågan?
>>
Snälla börja inte breva fnöskebilder, det är så jävla tråkigt.
>haha aa titta på den här tjejen hon är feminist och hatar SD
>>
>>53314755
>help me anon, i'm shitting fast
?
>>
File: 1407345435437.jpg (27 KB, 229x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407345435437.jpg
27 KB, 229x377
>>53314800
>Feminist, antirasist

Vad tror ni hon prioriterade när hon diskuterade det som hände i Köln?

>sexualpolitik
>kollektivbo
>>
File: 1436902453017.gif (465 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436902453017.gif
465 KB, 400x400
>>53314800
>Jag är en slyna som gillar kuk från hela världen, tihi! :3
>>
>>53314817
>>
>>53314840

Men det är ju garanterade svar

>manar till att man ska vara fri i sinnet
>otänkbart att dejta en manskulting

Ayy
>>
>>53314817
>Federalisera Sverige
>Dalarna och övriga landskap blir delstater
>stort självbestämmande
>Stockholmsjävlarna lämnas till sitt rödgrönrosa öde
>Stolta svenskar från delstaterna får leva som fria män
>>
>>53314906
Snälla breva bilder på din syster istället, garanterar flera (Du)s.
>>
File: daea7ef5c2.jpg (36 KB, 650x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
daea7ef5c2.jpg
36 KB, 650x434
>>53314817
l u l
>>
File: 1452337318917.jpg (899 KB, 2048x1232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452337318917.jpg
899 KB, 2048x1232
T-thanks Sweden
>>
File: känns krom mann1.jpg (145 KB, 659x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
känns krom mann1.jpg
145 KB, 659x609
>>53314816
>byta tråd innan bildgräns

>>53314922
>man
>>
>>53314922

Låt det ske

>man Fria Republiken Tyresö-Nacka-Saltsjöbaden
>>
>>53314922
Fast dalmasarna bor ju inte i Dalarna.
>>
>>53314973
Jag har varit i Dalarna en gång och har inte sett så många utlänningar på samma ställe någon gång.
t. inte varit längre söderut än så
>>
gillar hur kölndebatten faktiskt är rätt stor favä, jag måste hålla med cuckberg när han säger att åsiktskorridoren har börjat svänga höger
>>
File: ncwmS.png (55 KB, 1382x873) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ncwmS.png
55 KB, 1382x873
>>53314922
>>
>"vita" som inte ser på skidor _just nu_

baka
>>
>>53315002
>faktiskt koppla in sin television
Orkar inte.
>>
>>53314906
>dkn ens ex-fv från gymnasiet gått och blivit ett sådant här äckel

Svenska tjejer en stor skit
>>
>>53314958
hej hej
>>
>>53314962
Är det normalt att jag nästan slutade andas av upphetsning (inte sexuell utan du fattar) och läste intensivt till slutet och bara sade "VAAAAAAAADFAN FICK HAN INTE ÄLGEN" högt ut i skyn?
>>
>>53314755
I'm sorry, but you're fucked.
And French.
>>
File: 1449124188651.jpg (346 KB, 1104x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449124188651.jpg
346 KB, 1104x1104
>>53314922
>finland blir den 22 staten
>>
File: 1448391226216.jpg (257 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448391226216.jpg
257 KB, 600x800
kan ingen söt 2d flicka komma och ta mig till en bättre plats
>>
>>53315061
Tror du har autism favä.
>>
>>53315020
SVTPlay senpai
>>
Var kan man beställa en snygg mjölner?
Jag behöver en runt halsen.
>>
>>53315066
Låt finland vara och bestämma över sig själva. Sverige och svensk politik/kultur har bokstavligen gjort sitt med landet.
>>
>>53315095
Nordfront.se
>>
>>53315077
Du, jag och alla andra här.
>>
>>53314461
Hela poängen är ju att man inte borde få jaga om det krävs mer än 2 skott för att ta ner en älg, varför riskera att skjuta om du inte har ett bra skottläge? Det är ju helt sanslöst omoget

Och varför skjuta på älgen om det är ris ivägen? Fattar om du är ivrig för din första älg men för i helvete du vinner ingen respekt om du skadeskjuter djuret. Alla kommer kolla snett på dig om det tar 4 skott för att sänka en älg, dom sista två lär ju sitta i röven
>>
>>53315066
>antyder att ni skulle ha en chans
>>
>>53315061
Nej, men jag gillar att du uppskattar historian:3
>>
>>53315095
>dkn tappade min mjölner som jag fick på medeltidsveckan i Visby
Saknar den jäveln.
>>
>>53314962
Jag älskar jakthistorier, berätta mer.
>>
Donken inget Republiken Texas
>>
>dkn mamma är arg sedan jag spergade och sa att kvinnor inte borde få rösta då de är för känslostyrda och irrationella

Vad göra, åker hem imorgon
>>
>Johaug

D O P A D
>>
>>53315195
Ge henne kuken.
>>
>>53315095
Autism.se
>>
>>53315195
Inget, hon visade att du har rätt.
>>
>>53315198

Donken man aldrig kommer få ligga med henne
>>
>>53315195
Tvinga henne be om ursäkt för att hon uppfostrat en sådan idiot.
>>
File: 1452333060752.png (244 KB, 295x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452333060752.png
244 KB, 295x353
>>53315183
>vilja bo i Mexiko
>>
>>53315153
Jag hade nog blivit sjukt irriterad ifall jag varit i ett jaktlag och någon hade skjutit som en jävla fiolspelare.

Att höra om det vid lägerelden hade däremot gjort att jag skrattat ihjäl mig.

>dkn jag är ingen snäll person
>>
>>53315164
berätta mer
>>
>>53314755
>unzips dick
>>
>>53315224
Hellre Kalla desu men ok

>dkn du kommer aldrig att spendera en dag i spåren med Kalla då hon skrattar åt hur långsam och dålig teknik du har och sen efteråt går ni in och bastar sedan masserar du hennes spänstiga kropp och sen masserar hon din styga kuk

skjut mig tbhfam
>>
>>53315225
C U C K
>>
>>53315183
Du och jag mannen. Hur hade ett federalt Sverige sett ut ifall man kopierat det svenska systemet?
>>
File: 1246443245434.png (562 KB, 463x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1246443245434.png
562 KB, 463x634
>man svarta kommer rösta på Bernie Sanders utan att inse att de behöver BYGGA EN JÄVLA VÄGG för att ens någon av hans idéer ska fungera
>>
Spent 3 days in Sweden for business trip.

I poked a hole in the condom of some Swede whore I fucked. Hehehehehhehe

Never going to see her again
>>
>>53315303
Jag är ju cuck i hjärnan. Det schweiziska systemet.
>>
>>53315309
Good for her.
>>
File: CCI00000.jpg (2 MB, 2005x2412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CCI00000.jpg
2 MB, 2005x2412
>>53315283

>donken man aldrig kommer att vara med i OS och delta i orgien som sker när tävlingarna är över
>>
File: 1412374026626.jpg (20 KB, 629x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412374026626.jpg
20 KB, 629x391
>när du öppnar din nya iPhone
>>
>>53315309
Men can't get pregnant.
>>
>>53315309
Greentext and where did you live?
>>
>>53315225
Jag är smartare och mer lyckad än resten av familjen.
>>
>>53315309
She probably welcomed the refugees bareback, enjoy your aids.
>>
>>53315337

Den godaste av alla goda goys
>>
>>53315334
Finns det bevis för det där?
>>
File: 1438122920926.jpg (6 KB, 188x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438122920926.jpg
6 KB, 188x188
>>53315337
>iPhone
>>
Tankar?
https://www.youtube.com/watch?v=U5x2AWlLftE
>>
>>53315309
Are you really an anglo Australian?
You have Korean-tier mind.
>>
>>53315386
Fråga din mamma
>>
>decided not to go on Erasmus to Sweden this term

Did i miss out lads?
>>
>>53315002
>se på skidor
>i det här vädret
Vad gör han?
>>
>>53315408
Are you a real japanese? I have some questions of a non-weeaboo nature.
>>
>>53315386

>testosteronstinna vältränade människor som inte fokuserat på annat än träning och tävling i flera månader slappnar av och släpper loss

Det måste knullas i kopiösa mängder
>>
>>53315436
You could be cumming balls deep into Rasmus right now.
>>
>>53315436
No.
>>
>>53315153
Har du ens jägarexamen?
>jaktlag där man får skit för att man inte skjuter på älgen tills den faller eller är dold
wow, njut av era eftersök


>>53315180
>>53315268
>sitter på pass
>tät skog på ena sidan om mig, en liten myr på andra
>kallt och vindstilla ute
>från ingenstans hörs ett skott
>ett till
>fem fucking till från ett annat håll
>något stort klampar runt i tätskogen ~50m från mig
>kommer aldrig ut i det öppna
>klampandet rör sig sakta bort från mig
>tio minuter senare hörs två skott från det hållet
>kollar telefonen
>ingen av oss sköt, bara grannlaget
>orättvist favä
>under dagen skjuts det elva skott till runt om mig
>allt jag ser är en ekorre och lite lavskrikor
>precis när vi ger upp för dagen skjuter brorsan en älg till(detta är en månad sedan förra gröntexten)
>brorsan har nu jagat fyra gånger
>skjutit älg på tre
jag gele
>>
>>53315456
I have no skills to make good use of proxy.
And what are your questions?
>>
>>53315120
Där går det väl inte beställa nåt
>>
>>53315490
du får väl haxxa genom träden favä
>>
>>53315461
>>53315488

Getting mixed messages. I intended to go and try to learn Swedish so i could look like a special snowflake in interviews when i can speak the basic of an unusual language for brits
>>
>>53315490
Han menar nog att man inte borde ta skott öht om man inte har ett bra skottläge.
>>
>>53315460
Garanterat.
>>
>>53315363
LOL

>>53315353
Small town called Marstrand

Nothing to tell, had drinks, back to her place. hey will be funny to get this easy slut pregnant and never see her again
>>
>>53315460
Tänkte breva exakt det här

Man bara _vet_
>>
File: 1332433434349.webm (630 KB, 800x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332433434349.webm
630 KB, 800x444
>>53315399
>ayy yo låt mig filma när jag ger mina två vita barn små svarta dockor för att visa att de inte är RASISTER, ge mig nu likes och dela det här klippet
>>
>>53315490
Hur länge måste man efterrsöka innan det är lagligt ok att ge upp? Har din bror tur eller vadå, lel.
>>
File: 20151206_103006.jpg (692 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151206_103006.jpg
692 KB, 2048x1152
>>53315180
>jaktdags
>delar pass med morfar
>typ en halv kilometer från hans hus
>hör hundarnas skall överallt och har sjuk adrenalin
>helt plötsligt kommer ljudet närmre och närmre
>ett rådjur dyker upp ur en kulle i full galopp
>siktar lugnt
>ser till att jag har kulfång och att hunden inte är i närheten
>blicken släpper bytet en sekund för att kolla om morfar är med
>låter honom skjuta för att det är första gången vi jagar ihop och vill låta honom skjuta av respekt

Jag fick släpa den hem till honom och hänga upp den

>november
>jaktdags igen
>drar kungen så får välja pass först
>väljer det närmsta men samtidigt ett av de bästa passen
>sitter
>hör hundskallen typ 3km bort
>sitter
>tar lite varm oboy
>full storm ute men nästan helt vindstilla bland träden
>sitter
>tar lite mer oboy
>börjar leka med kniven
>brevar lite i tråden
>tar en bild och skickar till pappa
>lite mer oboy
>åker hem tre timmar senare efter lite grillning med jaktlaget
>ingen sköt nåt

Bild relaterad
>>
>>53315520
https://www.youtube.com/watch?v=MvDPYg7wxvc

I frequently listen to music like this unironically and don't mind japanese nationalism. What would japanese think of me? (No I am not going to immigrate to your country since I am not an arab or american weeabo).
>>
>>53315569
You wouldn't be learning much. Exchange students tend to not interact with natives much and a basic course in Swedish won't get you far if you don't apply it.

But if you like getting shitfaced and banging sluts every day, you'd probably have enjoyed it.
>>
>>53315380
>"Man är goy för att man vill ha kvalitetsprodukter"
>>
>>53315569
If you are serious, learn dutch. Funnier language, more trade and economic activity etc.
>>
>>53315658
Probably that you're a massive faggot who should kill himself
>>
>>53315622
Tills viltet bekräftas antingen dödat, skadat eller oskatt.
>>
>>53315682
but dutch people are just awful
>>
>>53315589
>hey will be funny to get this easy slut pregnant and never see her again
The eternal funnyman
>>
>>53315736
Yeah true, but it's a meme-y language. Just suck it up.
>>
>>53315555
>dkn inget IVL wallhack

>>53315622
det är lagligt att ge upp först när man hittat djuret eller att det är ställt utom rimligt tvivel att det klarat sig.
Han verkar alltid var på rätt ställe iaf lel

>>53315570
Självklart, och det strävar man ju efter.
>>
>>53315667

>Exchange students tend to not interact with natives

Sounds sad desu. International students seem to blend in well in the UK apart from the asians who all stick to themselves
>>
>>53315490
Jag har jaktlicens ja, men här skjuter vi inte hejvillt som några jävla somalier med ak47or utan vi ser till att få lungskott på minst två skott. Vi behöver inte eftersök eftersom vi inte skjuter djuret när det står gömt bakom buskar och skit som du verkar göra

Jävlar va jag tappade all respekt för dig efter dina senaste brev, du hade blivit utslängd ur mutt jaktlag efter en sån incident

>haha grabbar kolla jag fällde älfen
>den lever fortfarande och är bara muskelskadad för att näsanon skjutit den i låren
>>
File: 1451617863313.jpg (75 KB, 374x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451617863313.jpg
75 KB, 374x511
>>53315670
>varje gång jag ser en sprucken kInaphone för 8k
>>
>>53315643
>låter honom skjuta för att det är första gången vi jagar ihop och vill låta honom skjuta av respekt

Du är en bra person. Lätt förstaplatsen som snubblare nu i min bok.

Svenska vapen är ändå rätt bra va? Vad tycker du om finska bössor?
>>
>>53315777
Yeah that's because they can speak your language desu. Nobody wants to speak english with some weird british cunt.
>>
File: 1444387776460.jpg (21 KB, 499x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444387776460.jpg
21 KB, 499x324
>allting går som på räls det bara flyter
>hon kryper ner i sängen
>fan va najs tror jag
>kommer inte ens
6/10 sex inte rekommenderat lämnar en bara emotionellt ärrad favä
>>
>>53315781
Samsung Galaxy S6 Edge är bokstavligen den mest trasiga telefonen någonsin

Har aldrig haft sönder en iPhone
>>
>>53314958
It's a thank you in return for all your lovely cousins that sit on our streets.
>>
File: enhet731.jpg (72 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
enhet731.jpg
72 KB, 600x400
>>53315726
Sluta nu Axel. Japansk imperialism var helt rätt. De dödade ändå bara gooks, britter och amrisar.
>>
File: costanza.gif (957 KB, 500x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
costanza.gif
957 KB, 500x418
>>53315798
>>kommer inte ens
>dkn man måste knulla i flera jävla timmar för att komma ibland
Sitter hellre hemma och gibbar cs favä
>>
>>53315309
is shitposting such a big bussiness you need trips?
>>
>>53315787
Jag har svenskt kulvapen men italienskt hagel, har aldrig skjutit finskt favä
>>
>>53315780
Sällan har jag sett en sådan halmgubbe mann1.
>vet ingenting om hur terrängen såg ut
>"behöver inte eftersök"
>väldigt mycket antagande om hur jag skjuter
>antar att vi inte fullföljer eftersök till punkt och pricka

rannsaka dig själv desu
>>
File: 1449255749709.jpg (23 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449255749709.jpg
23 KB, 460x345
>>53315807
>inte köpa en öppen smarttelefon med liknande specs under huven som en S6 eller kInaphone för mer än hälften av priset
Ett plus ett favä *host host*
>>
File: chapo die hard.png (639 KB, 852x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chapo die hard.png
639 KB, 852x580
>Var det hans plan att bli tagen?
>>
>>53315885
Säg var du bor så jag kan komma och spöa skiten ur dig din lilla manskulting
>>
>>53315807
Har haft sönder tre iphones men min s6 är fullt funktionell

Min s4 blev fuktskadad dock
>>
Hur mycket kostar jakt egentligen? Säg från börja ta jaktexamen till första skjutna rådjur eller dyl.?
>>
>>53315901
Det är ingen hemlighet, ltu om 15:^)
>>
File: 10544004.jpg (26 KB, 360x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10544004.jpg
26 KB, 360x433
>>53315888
>mobil utan iOS
haha aa
>>
>>53315658
I like you at least.
I love to listen to foreign marches without nationalism too.

Most of Japanese find nationalistic person a bit spooky as long as he is a Japanese.
But they simply accept it as a goodwill if he is non-Japanese.
(When some Taiwanese who radically worship Jap empire appeared here, no one disliked them.)
>>
>>53315912
Känns som om du borde vara mer varsam med dina telefoner anon. Dom är inga leksaker
>>
>>53315780
>vara en sån här gigantisk fitta
>>
>inte ha en "trips fritar henne" i OP
du gjorde bort dig
>>
>>53315885
Seriöst det ska inte krävas 4 skott för att ha ihjäl en älg, man ska ta dom på första skottet

Är du en sån som laddar sin automathagel med 5 skott för att säkra sig en gås också?
>>
>>53315932

>argumentera med Arne

Vad gör han
>>
>>53315965
>jaktetik
>fittigt
Okek
>>
>>53315979
ord
>>
>>53315995
>>
>>53315780
>går med i ett nytt jaktlag
>jag är den enda med bil, en toyota pickup
>Åker dit och helt plötsligt blir skogen nattsvart
>ser massa vita guppande ögon och något som ser ut som ak-modeller
>hoppar ut och presenterar mig för ledardindun
>det här var tydligen rätt jaktlag
>Langar ut mina grejer och börjar rigga upp mig för jakt
>Ingen annan har radio
>Jag börjar fundera på hur fan det är lagligt för somalier att få licens på ak47
>jag borde nog.... dra hem, det här kommer aldri g sluta bra
>Jagar och det är knäpptyst i ett par timmar
>helvetet brakar löst
>Automateld i skogen och hoppas för guds skull att grannlaget inte är ute
>hör ett djur som gnyr
>springer med adrenalinet i öronen och pulserande syn
>Kommer fram till en glänta där jag ser en somalier hålla en ak47 emot huvudet på grannlagets jakthund
>automateld med 7.62 rakt in i huvudet på hunden
>Sverige 2050 - Du hade kunnat stoppa detta vite man!
>>
File: 1449162374785.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449162374785.png
211 KB, 327x316
>>53315934
iOS är det värsta av alla operativsystem som tillåter absolut minst mängd anpassning

iTelefon en massiv skit och jag skrattar åt alla goys som köper dem
>>
>>53315965
Hur var jag en fitta? Det är väl mer fittigt att skadeskjuta djur med en halv svärm kulor och behöva skära halsen av dom än att sätta ett dödande skott direkt?
>>
>>53316022
En fantastisk förebild för dagens unga tjejer
>>
>>53315978
är ringrostig i skitbrevande favä
känner inte igen bete lika bra som jag brukar
>>
>>53315918
Dyrt, räkna lätt med minst 25000 kronor skattade pengar det första året ifall du bara fixar gevär och alla licenser. Med jaktlag, ännu dyrare.
>>
>>53316041
Nämn en anpassning som iPhone inte har som du MÅSTE ha på en jävla mobiltelefon?
>>
>>53316070
Det var inte bete.
Jag vill ta livet av dig med mina bara händer
>>
>>53316027
Så går det när man jagar med näsan favhu
>>
File: den känslan.webm (332 KB, 680x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
den känslan.webm
332 KB, 680x600
>>53316108
>>
>>53316055
Hon är ganska vettig i sitt tänkande gissar på att hon röstar SD. Men vet inte hur hon kan försvara sin klädstil annat än att hon är topp slyna
>>
>>53315952
I listen to a lot of military marches as well. My favourites are the ones from germany WWI and japan WWII.

Your nationalists are a bit extreme though. I think Japan should be able to govern itself and abolish article 9. Howaito piggu go homeu etc.
>>
>>53315670
>Apple
>kvalitet
MUSEN
>>
>>53316125
>kvinna
>vit
Ja vad fan tror du?
>>
>>53316095
>>53316100
Vilken delikat rövsmärta.

>m-mina stackars älgar

Det är bara en älgjävel. Schas, Stockholm. Har ni ingen kulturberikning att närvara vid?
>>
>>53316090
Inga appar på hemskärmen

Ios är designat för tvååringar
>>
>>53315977
>Är du en sån som laddar sin automathagel med 5 skott för att säkra sig en gås också?
Rena somalierfasoner
>>
>>53316122
Ayyyyyy Jonte kom cs! xD

>>53316150
Han är världens äpple goyim

>>53316155
>rebecca stella
>vit
>>
File: stella-troja.png (366 KB, 718x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stella-troja.png
366 KB, 718x391
>>53316125
>>
File: wallhaven-81917.jpg (319 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallhaven-81917.jpg
319 KB, 1920x1200
>>53316090
Du har väl använt min telefon förr? Den är ett konstverk
>>
>>53315918
Ett par, tre tusen för prov och licens, 4 000 - hur jävla mycket som helst beroende på hur mycket du vill betala för ett gevär. Tror att jaktkortet går på en femhundring.

Beror på hur mycket du vill lägga ut familia
>>
>>53316156
Jag bryr mig inte om älgar.
Jag vill åt näsanon på grund av hans krystade jävla personlighet som skräpar ner tråden.
>>
File: 1412950986954.png (325 KB, 718x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412950986954.png
325 KB, 718x391
>>53316191
>använda den redigerade bilden
>>
>>53316157
>Inga appar på hemskärmen
Har du ens sett iOS någon gång?
>>
>>53316156
Detta är varför negrer inte borde få ha jaktlicens.


>muh älgar
Älskar man inte djur och natur borde man fan inte få jaga. Fråga vilken jägare som helst och dom kommer säga att dom älskar djur.
>>
>>53316100
Jag hade jagat med näsan. Jag tror seriöst att han som anklagar näsan för bristande jaktetik är ett mongo eller betar. Ibland blir saker fubar och då går det som det går.
>>
File: bevittnad pepe.jpg (178 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bevittnad pepe.jpg
178 KB, 499x499
>>53316095
betänk att jag tar knäböjer lmao3plattor och kan karate
>>
>>53316214
>>53315918
Och två-tretusen för ett vapenskåp.
>>
>>53316231
>"jag älskar djur"
>skjuter de
haha aa jonte
>>
>>53316206
Nej jag har inte använt din telefon? wut?
>>
>wut?
J O N T E
>>
>>53316231
En neger kan inte läsa så hur fan ska han kunna ta jaktlicens?

>Älskar man inte djur och natur borde man fan inte få jaga. Fråga vilken jägare som helst och dom kommer säga att dom älskar djur.
Känslan att tillhöra naturens sammanhang från vård till jakt är faktiskt rätt attraktivt.
>>
>>53316230
Yror du missförstod, jag vill inte ha appar på hemskärmen

Finns ingen anledning till att jag ska behöva ha en app som jag nästan aldrig använder på hemskärmen för snabb tillgång
>>
>>53316231
Det är något jävla gyckel på gång.
>>
>>53316231
Älskar hur de smakar favä
>>
File: 2747_0_grande.png (152 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2747_0_grande.png
152 KB, 600x600
>>53315095
Jag fann en på nordicwear.
>>
>>53316253
Du har glömt alla saker han behöver för jakt i skogen. Du har också glömt alla kostnader för övning och sånt.
>>
Hade vi inte besegrat snubblarna? Vad fan är det här.
>>
>>53316315
Du behöver inte ha dom apparna du inte använder på hemskärmen. Så igen, har du ens använt ios?
>>
>>53316240
d-du också senpai
>klantar sig en gång, allt går bra iaf
>följer de rekommendationer för skytte som man lär sig under jägarexamen
>blir kallad skjutglad neger
jag biter nästan det betet fan
>>
vilken mysig tråd med alla gamla snubblare :3
>>
>>53316345
De där är ganska fula, båda två favä .
>>
>>53316278
Jag vet inte, de flesta brukar vilja se på min mobil och testa den när de ser det vackra anpassade gränssnittet och icke-spruckna skärm, många wow har blivit sagda

Gränssnittet ser inte i närheten ut som det gjorde i originalet
>>
File: 1450272935014.jpg (226 KB, 440x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450272935014.jpg
226 KB, 440x532
>>53316258
Älgar är ju dock helt cp och är ute på vägen och flummar hela tiden. Har sett dem på vägen flera gånger och var nära att smälla en gång. Brorsan har krockat med en. Bilen var ras men de klara sig samma sak med brorsans bästa väns flickvän. Skulle döda massvis av folk om de inte höll stammen nere.
>>
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53316403
Gnäll inte när Näsan har ihjäl dem då ditt jävla miffo
>>
>>53316367
Såg du min pasta om dindusar som jagar med ak47? lel.
>>
>>53316354
Det är vad jag lagt ut förutom en ganska dyr bössa, hade kommit undan 10k billigare om jag köpt en begagnad .308 på blocket. Sen tillkommer givetvis förbrukningsvaror som smörja och kulor men det bör inte behöva nämnas.
>>
>>53316422
>behöver 4 skott för att fälla en älg
Haha aa
>>
>>53316240
>betar
Nej jag betar inte, man skjuter inte om djuret gömmer sig bakom buskage det är ju helt jävla självklart favä

Man får bara skjuta ett visst antal älgar om året, varför riskera att skadeskjuta ett djur med 4 skott när man lugnt och sansat kan sätta ett lungskott och låta djuret dö av chock några sekunder senare? Det handlar inte om själva dödandet, det handlar om att få komma ut och mysa i naturen, spänningen om att faktiskt fåse en stor jävla älg i vilt tillstånd och tanken om att man kanske kan få ett bra skottläge
>>
>>53316394
Ser tillräckligt med Andrioder i jobbet för att se deras underlägsenhet vad gäller användarvänlighet och intuitiva funktioner
>>
>>53316378
Jag tror att det är olika sidor av samma.
Vet du nån snyggare att beställa?
>>
File: 1450578390527.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450578390527.jpg
10 KB, 177x215
>>53316422
Jag stödjer ju det?
>>
Varför finns det inga naturligt storbröstade kvinnor i sverige?
>>
>>53316134
>our nationalists
They aren't true nationalists, but just shitty leftist activists aiming at demeaning nationalism by pretending nationalists.

>abolish article 9.
Thanks. I agree with you!

>Howaito piggu go homeu etc.
No. you are quite welcome.
>>
>>53316482
Fan pratar du om? Finns ju hur många som helst.
>>
File: Musen.png (209 KB, 558x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Musen.png
209 KB, 558x756
>>53316454
http://sonichu.com/cwcki/Chris_and_brand_loyalty
>>
>>53316427
lel ja
>dkn jag trodde det var OC

>>53316444
> man skjuter inte om djuret gömmer sig bakom buskage det är ju helt jävla självklart favä
Jag förstår inte riktigt varifrån du får att jag skulle göra det favä
>>
>>53316482
Jo det finns gott om dom
>>
>>53316440
>jag får alltid HS i CS hehe n00b xD
lägg ner nu Jonte.
>>53316472
Ja då så, sluta böla.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vQMlOWK3LXg
>>
>mästarjägaren som gjorde allt felfritt första gången han jagade
>>
>>53316521
>lägg ner nu Jonte.
Vad i hela skogen pratar du om? Det är ju uppenbart att hans jaktlag inte bryr sig ett piss om jaktetik. Att ta ner en älg på 4 skott är helt och hållet vedervärdigt.
>>
>>53314755
vad i helvete
>>
>köper en iFån
>kan knappt använda NFC
>man får vad man betalar för
>skrattande_grönsak_och_clown.jpg
>>
>>53316318
>>53316338
Men rree jag gycklar inte och ja viltkött är skitgott

Man måste skjuta av ett visstantal djur om året annars blir dom för många, jag har respekt för djuren och tycker om att se dom ute i det vilda. Äter hellre nåt skjutet i det vilda än nåt som slaktats favä

>införe fedora
>>
>>53316482
min morsa har E favä familjen
>>
>>53316511
Orkar inte läsa dina nördlänkar, där jag jobbar är det andriodtelefoner som används. Så jag har kontakt dagligen med det. Min första smartphone va en Android så försök inte med någon skit
>>
>>53316564
MP snälla gå, ingen bryr sig om dina bögälgar
>>
>>53316564
>jag oneshottar allt xD
>>
>>53315753
what kind of whore sleeps with a stranger from another country that she just met 4 hours ago?

Granted i'm a handsome devil but still. women are different
>>
>>53316590
Så om du får dotter så blir hon en tuttko?
>>
>>53316604
Men snälla någon, rullar mina ögon.

>>53316607
Begå ditt liv idag.
>>
>>53316610
I'm not berating you m8, I'd probably do the same thing
>>
>>53316607
Det här
>spelar asmkt COD
>hehe jag har aldrig varit utanför södermalm men jävlar vad jag skulle oneshotta alla djur i skogen om jag gjorde det xD
>>
>>53316519
>vart får du det ifrån?

>>53314816
>>
>>53316485
https://youtu.be/mTwUiUCO7l0

Have another favourite.

>They aren't true nationalists, but just shitty leftist activists aiming at demeaning nationalism by pretending nationalists.
I think this is true for all extreme ideologies. They have good intentions, but cannot create strategy or conditions favourable for them to usurp power in a meaningful way. They just go full zainichi and chimpout.Most of them actually sound like this guy: https://www.youtube.com/watch?v=df7jOd6HcIY

How is the work going with abolishing article 9? I sort of assume you have started to rearm and the status of the army have started to normalize.

I wasn't talking about myself, I would carry myself with proper respect för a gaijin, but I am talking about US Marines, US weeaboos and such trash.
>>
Kväää
>>
>>53316656
Haha aa för att vänta på ett tillfälle där man kan fälla djuret på ett skott är för n0oo000bbs och att panga älgen full med hål är för riktiga jägare.
>>
>>53316519
Jag hade jagat med dig i varje fall. Du verkar inte vara full som fan som dalmasarna.
>>
>>53316610
probably 60% of females desu
>>
>>53316592
>Orkar inte läsa dina nördlänkar
Du är över trettio år och hänger på 4chan.
Skärp din ton, goyim.
>>
>>53316623
Ja, så blir det nog
>>
>>53316731
Tror du förväxlar mig med någon annan :)
>>
>>53316708
Ja. Ut ur tråden nu Gudrun
>jag hatar att skjuta
Bokstavligen cuck
>>
>>53316482
Varit ihop med ett gäng brudar som har D-kupa.
>>
>>53316521
>cs är samma som ibl

En ansvarsfull jägare skjuter bara om han är säker på ett dödande skott, 4 skott är på tok för många favä älgen hinner vända sig och det är i princip omöjligt att göra nåt utom att sätta älgen i röven med de resterande 2-3 skotten

Man skjuter bara på bredsida, när djuret står still och man kan sätta ett skott i hjärtat/lungorna
>>
>>53316731
Är Mouse verkligen över 30?
>>
>>53316751
Haha okej ta ditt liv idag.
>>
>>53316662
Tja, otur mann1
Det är inte som om jag skjuter så fort jag ser en klöv
fan ta det lugnt liksom

>>53316713
kom nårrland:3
>>
>>53316548
Man skjuter inte första gångerna man är på jakt, man betraktar och observerar
>>
>>53316749
Är inte du den fete snubben som åkte taxi ifrån träffen på nationaldagen?
>>
>>53316590
Är hon en milf? Breva bild.
>>
File: 1418055583409.jpg (38 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418055583409.jpg
38 KB, 500x333
>>53314966
badboll är nära mitt hus
>>
>dkn kan inte sikta med en pistol eftersom jag har bara haft en i handen enligt enda gång

haha s-stadslivet
>>
File: 1450283782175.jpg (23 KB, 242x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450283782175.jpg
23 KB, 242x244
>>53316798
>vara så här ny
>>
>>53316755
bekräftad för att aldrig jaga
>>
>>53316773
Det är min dröm. Gillar nordisk natur och jakt.
>>
>>53316592
Min första smartphone var en iphone, mina tre första smartphones var iphones

Är tusen gånger mer nöjd med min samsung favä. Men smaken är som baken :^)
>>
>>53316824
Skjuteborg är väl en stad sist jag kollade?
>>
>dkn vill tortera en hund
>>
>>53316798
Jo det är han.
>>
>>53316607
>>53316656
När det gäller jakt så räcker det med ett skott Jonte
>>
>>53316863
Är du somalier?
>>
>>53316878
I alla fall om man sitter på pass och kanske har en hundförare med.
>>
>>53316878
Tanken är att en god jägare kan sänka en älg med ett skott.
>>
>>53316749
>du
>inte över 30
Du ser för fan ut som 40

Ta det inte fel mus1 jag har alltid gillat dig men förneka aldrig vem du är, bär det som en sköld och låt hatet studsa av den.

t. Också gammal som fan
>>
>>53316939
Grejen är ju att ett jaktlag i sig kan ha en kultur som inte alls värdesätter såna saker, och då får man historier där man skjuter på en älg 4 gånger.
>>
Vad vet vi om musen? Hur gammal är han?
>>
>>53316990
Som sagt du har uppenbarligen ingen koll :)
>>
>>53317024
37 år gammal.
Jobbade på en brädgård.
En jävla hora fick en befordran istället för honom.
Nu går han på soc.
>>
>>53316996
Helt sant.Så länge man slipper nervösa fiolspelare så är man fan lycklig.
>>
>>53317024
37 år gammal smällfet neger med smak för rosa skor. Duktig goy, rik som ett troll och arbetar till skillnad från alla andra.
>>
File: vaskad.png (56 KB, 241x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vaskad.png
56 KB, 241x334
>>53317024
>vara såhär ny
>>
>>53316751
Jag skjuter på banan, har inte lossat ett skott på två år i det vilda för att jag inte haft bra skottläge. Iaf inte på kronvilt, har skjutit några harar och ett tiotal gåsar.

Det är kul med jakt ändå, man får ju ändå kött.
>>
>>53317058
Jag tror inte han går på soc favä. Resten kan nog stämma.
>>
http://www.expressen.se/debatt/svenska-man-har-inte-battre-kvinnosyn/

wew
>>
>>53317024
Överviktig bantuneger slavar 12 timmar om dagen på ett byggvaruhus för att sedan komma hem och ägna sig åt det enda han har i sitt liv, Sverigetråden.
Det han är stoltast över i världen är att han är "snubblarkungen" på ett anonymt skandinavisk schackbräde för bilrörsmodifikationer och att han kan döda människor i CS:GO
>>
File: SVERIGE JA.jpg (85 KB, 503x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SVERIGE JA.jpg
85 KB, 503x600
SVERIGE JA
>>
>>53315304
En Sanders-Trump-hybrid hade fan funkat.
>>
>>53316835
Sluta beta jag sitter på mobilen och är redan skitlångt efter i tråden
>>
>>53317024
>det är ett "låt oss fördriva snubblarna"-avsnitt
>>
>>53314755
Potta har du redan ser jag. Kommer tillbaka med lite mat till min nya fv snart.
>>
>>53317158
ett "snubbelhataranons är lika besatta av snubblarna fortfarande"-avsnitt
>>
>>53317123
Varför är adopterade sydkoreaner alltid så jävla bajsnödiga?
>>
>>53317027
Som sagt ska du sluta förneka dina starka sidor, du är BOKSTAVLIGEN trådens pappa. Var atolt över det
>>
File: 1375465677.png (117 KB, 664x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375465677.png
117 KB, 664x599
>>53317143
>ID-kontrollen fungerar
>"HAHA låt oss förstöra det"

Hoppas de blir strandsatta i Danmark och inte får återvända på ett bra tag.
>>
>>53317158
är ett "snubblarna bajsbrevar sönder tråden"-avsnitt
>>
File: 1452253450634.jpg (93 KB, 1019x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452253450634.jpg
93 KB, 1019x720
Would you cucks lick my cum from her dripping pussy?
>>
>>53317218
Haha yes swedish pussy was built for australian cock :ddd
>>
>dkn det ä inget fel att jobba på ett byggvaruhus ellerr vara överviktig 40-åring
>spela CS och inte hålla käften om det vid den åldern
>rannsaka dig själv senpai
>>
>>53317143
Dessa personer har en allvarlig störning.
>>
>>53317218
Not a cuck man.
>>
>>53317218
>diet coke
taste like shit. pepsi max is the way to go
>>
>>53317243
:D hello future brother in law

Do you like cars?
>>
>>53317245
t. Musen
>>
>>53317250
Tror störningen kallas "etnisk svensk".
>>
>>53317143
"hemlig"
>>
>>53317245
>det är inget fel med att vara 40 och spela cs och titta på dotaströmmar

Samma logik faller på bronys favä, exakt samma sak

>inget fel på att gilla nåt som är riktat mot prepubertala småbarn som fullvuxen man
>>
Jag hade kunnat heema musen med en 2x4 tums bräda.
>>
>>53317349
>haha nu har näsan stuckit nu är det bara musen kvar, anon mäktiga xDD
>>
>dkn fortfarande ingen ängel att mobba
>>
>>53317288
>dricka jagjagläsk som smakar som sopor luktar

Nä cola noll hela vägen

Varför snubblar inte du nu när så många andra är igång igen?
>>
>>53315386
Kom igen alla är snygga, går och duschar ihop och bastar och saker, lär väl supa en del efter. Skulle ärligt förvåna mig om det inte var tradition.
>>
>>53317380
Du kan inte neka att alla snubblare stack nästan direkt. Så går det när man försöker göra sig märkvärdig.
>>
>>53316671
That is a famous march. I sometimes hear it.

>How is the work going with abolishing article 9?
>I sort of assume you have started to rearm and the status of the army have started to normalize.

It hasn't proceeded like that yet.
we are experiencing a population aging and most of elderly still wish the article 9 to exist.
And we need pros from 3/4 of our entire population. It is difficult to abolish it with an ordinary way.

So, the plan of the govt party is to give powers and rights to our self defense force as much as they can and use it like an army.

And I'm sorry I feel security with US marines and bases, for our land is very distant from any other developed countries.
I know it is shameful and must throw them out someday.
>>
>>53317368
>framtid
>>
>>53317143
hoppas några inte har sina pass med sig och inte får komma in igen
>>
>>53317368
>>>FEM ANMÄLNINGAR=BANNLYSNING<<<
>>
File: 1446928457796.jpg (419 KB, 1200x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446928457796.jpg
419 KB, 1200x1000
>>53317368
>jag har en cuck-folder bara för att rödpilla folk
>>
>>53317368
ses om 3 dagar
>>
>>53317380
:^( ville inte att dom skulle dra men näsans saknad av någon form av jaktetik triggade min autism
>>
>>53317409
>"Man har stuckit från tråden om man inte sitter här och brevar 24/7"
alltså hur tänker du ens
>>
>>53317533
Min med, det var hans eget fel dock.
>>
>>53317368
>dkn man kan namnen på alla på den bilden
>alla 6

Skjut mig
>>
>>53317569
Men ändå brevar du ensam nu. Tänk på det.
>>
File: 1411032360683.jpg (67 KB, 357x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411032360683.jpg
67 KB, 357x290
>>53317479
det är en rolig förolämpning
>>
>>53317431
https://www.youtube.com/watch?v=iDcvlV0Lb8s

I like that one also. :3

Yeah you are in that position now and to reverse article 9 will probably need some international crisis in southeast asia or that USA pulls out.

I think even though most japanese politicians, like ours are morons, it's the most realistic way of dealing with the issue.

But be proud, Japanese armaments are some of the best in the world and since this summer you are starting to export them by a case-by-case basis. Things will improve nippon-san and japan will take it's rightful place in a leading position amongst industrialized nations.
>>
File: 1451826757555.gif (1 MB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451826757555.gif
1 MB, 500x375
>köper slagfält 4
>skiten tar upp över 60 gig med all dlc
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53317608
>>
>>53317624
^^ +1
>>
>>53317533
>>53317573
Vilka jaktvapen gillar ni? Vilka kalibrar gillar ni?
>>
File: 1447334500780.jpg (104 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447334500780.jpg
104 KB, 1280x720
>dkn sen frunch

:3
>>
>>53317657
bilden föll bort
>>
>>53317586
Visst vart bor du
>>
>>53317671
Jag gillar mest fågeljakt med hagel så min beretta 12 bock ligger nära hjärtat
>>
File: 1435647742506.jpg (260 KB, 900x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435647742506.jpg
260 KB, 900x948
>>53317713
>>
Hur länge vara ett sugmärke?
>>
>>53317671
.308
.22
>>
>>53317732
Sundsvall, ses vid den röda draken?
>>
>>53317756
Enkelt att sminka bort.
>>
>>53317745
Jag kollade litet på närr GW jagade med hon matskribenten. Är det svårt att jaga fågel?
>>53317760
Varför .22?
Vad tycker du om .30-06?
>>
>>53317760
>.22

Skjuter du kaniner då eller?
>>
>>53317533
>>53317573
>näsan berättar om en sak han gjorde fel och ångrar
>någon autist spergar totalt ur
Är hellre nära honom än er med vapen favä.
>>
>>53317691
Har du din gamla bildmapp kvar?
>>
>>53317777
Orkar inte, kom till Stockholm

>>53317778
det vet du?

>>53317807
Fälla fågel är väldigt lätt. Det svåra är att hitta viltet, vilket solklart är lättast gjort med hund, och det blir ju lite svårare. Och det där är väldigt små kalibrar för småvilt. Har ej prövat sån där fasanjakt där man bara går ut på ett fält dock.
>>
>>53317807
>Varför .22?
Vanligt förekommande.
>.30-06
Tycker varken hit eller dit.

>>53317808
Fågel.
>>
>>53317623
>But be proud, Japanese armaments are some of the best in the world.
thanks so much.
I admire your army for being always the strongest one in North Europe throughout the history too.

>Things will improve nippon-san and japan will take it's rightful place in a leading position amongst industrialized nations.
hehehe. It would be happier if coumpanies give us more money, in addition to that.
>>
>duschar
>torkar håret, aggressivt som fan eftersom jag inte är en jävla mes
>handdukens ögla fastnar i ett öronhänge som slits ut
>panikar och tror jag har slitit av hela örat
>visar sig att det bara blev ett litet hål
Men vem bryr sig, har ni kännt att ni lever idag?
>>
>>53317807
Inte jättesvårt, olika mynningar på piporna hjälper om man missar första skottet. Finns ju massa olika former av fågeljakt, min favorit är kanadagås. Dom betar ute på åkrar så man kan ställa fram bulvaner för att locka dit dom och ligga under kamoflage

Fågeljakt är typ som att skjuta lerduvor
>>
>>53317841
Ja, jag rensade nog senast 2012
>>
File: 1450466920017.png (298 KB, 600x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450466920017.png
298 KB, 600x512
>>53317951
>örhänge
>>
>>53317985
Lugnt, har det i höger öra så jag är inte bög.
>>
>>53317951
>har ni kännt att ni lever idag?

började blöda näsblod på måfå när jag låg och tittade på esport

har nog leukemi, rip förevigt
>>
File: fug.jpg (14 KB, 233x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fug.jpg
14 KB, 233x330
>>53317951
>örhänge
>>
>>53317912
>fågel
Vad för fågel? Vet att .22 kråkjakt är rätt vanligt och fjällfåglar som sitter still går det nog bra för också

Genuint nyfiken :3 har ett .22 som jag övningsskjuter med för att ammunitionen typ är gratis
>>
File: liabakar 2.webm (74 KB, 320x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
liabakar 2.webm
74 KB, 320x568
>>53317983
l-länka nerladdning
>>
File: svenskorna.jpg (45 KB, 490x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svenskorna.jpg
45 KB, 490x238
>>53317951
>inte är en jävla mes
>örhänge

lmao
>>
>>53317951
Fick ligga idag så ja antar det
>>
>>53318007
Kek höger öra är ju bögörat
>>
File: Image66.jpg (125 KB, 1064x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Image66.jpg
125 KB, 1064x720
>>53318051
alltså har dom inte uppladdade någonstans. Det är ju typ 10 GB och säkert 20k filer
>>
>>53318020
>esport
>rip

Hoppas du har leukemi på riktigt
>>
File: 145435438837.gif (1 MB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145435438837.gif
1 MB, 300x300
>>53318051
>dela med sig av sin privata reaktionsbildsmapp
>>
>>53318093
20 k SvP bilder? Eller kör du gemensam mapp för allt?
>>
dags att gå och bajsa riktigt ordentligt pojkar
>>
>>53318034
Berätta om kostnaderna på olika ammunitionssorter. Vad är dyrt och vad är billigt?
>>
>>53318133
Sparad :3
>>
>>53318020
Säker på att du inte helt enkelt var kåt?

t. har kollat på österländsk 2D

>>53318072
Kul att höra anon.

>>53318076
Inte då, alla vet att vänster öra är bögörat.
>>
>>53318140
Ja alltså över mina 3 datorer finns ju en bildmapp på varje. Har tidningsutklippen från OS i en mapp, men sedan dess ligger allt i en
>>
>>53318034
Tanken är väl att skjuta fjällripa när jag väl kommer till skott för att göra det. Har skjutit några kråkfåglar men ingen riktig jakt skulle jag kalla det. Är fortfarande en novis i mångt och mycket. Just nu lånar jag vapen av min far (de vapen som han är mindre rädd om).

Precis som du så tycker jag det är en bra övningskaliber.
>>
>dkn kokar kaffe
>blir bajsnödig av bara dofta
detta var ett misstag
>>
>>53313811

mysig brev, ta en pseudo (you)
>>
>>53318093
>dkn man har kvar sin 160k bilder 4kanalmapp som man lyckades rädda från en trasig hdd
>dkn disken den ligger på har I/O fel och jag inte kan flytta nåt från den och vågar inte ha den i datorn

Vif tre hårddiskar senare
Vif 800gb porr jag samlat på sen dhv05
>>
>>53318188
Höger är bögörat i större delen av landet lel
>>
>>53318195
Varför skjuter du kråkfåglar?
>>
>>53318188
Mann1 höger öra är väl etablerat som bögörat
>>
>>53318214
Du började samla porr DH vinter 05?
>>
>>53318188
men du. höger är qringlanörat
>>
>vaknade från en tupplur för 2 timmar sedan
>fortfarande inte gjort något

Vad gör jag med mitt liv egentligen?
>>
>>53318319
ifall man skjuter av vissa arter gynnar man andra. Jakt på kråkor leder till mer hare och småvilt på marken.
>>
File: Sodomy.gif (2 MB, 438x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sodomy.gif
2 MB, 438x363
>>53318308
>>53318358
>>53318342
Fudge.
>>
File: 1444017193922.jpg (166 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444017193922.jpg
166 KB, 1920x1080
>>53318209
>dkn anon kommer till räddningen och ger en fuktig (you) från ingenstans

Förvånandsvärt uppiggande favä :3
>>
>>53318426
Vi tycker om dig ändå :3
>>
>>53318493
Jag med :3
>>
>>53318356
Hade ny dator med en stor hårddisk. Ja, jag började samla porr (bland annat) på dreamhack vinter 2005.

Min kompis var den populäraste delaren på dreamhacks dchubb för att han hade över 1tb med hentai
>>
>>53318427
Inte han, men vill du ha ett topp gott recept att göra din egen varma choklad? :3 Istället för att köpa det massproducerade oboyen
>>
File: Page_39.jpg (907 KB, 837x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Page_39.jpg
907 KB, 837x1181
>dkn ingen pv
>>
You kuks fuck any muslim hijab whores yet with all them flooding in?

Would like to dip my feet or cock in them waters if you know what i mean

do it and let me know how it was
>>
>>53318426
Jag skrattade lite åt din misär, men jag gillar dig

Även om du bangade bråvallaT
>>
Herrarnas masstart nu

Alla som inte tittar är blattar
>>
>>53316590
Kan du ge mig hennes nummer?
>>
>>53318648
S-senpai lugna ned d-dig. Stormböga lugnare och grilla mindre soppa.
>>
File: sven.png (87 KB, 269x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sven.png
87 KB, 269x462
att sänka åldern till 18 och svajpa höger på allt var ett misstag
>>
File: 1438884325934.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438884325934.png
85 KB, 294x258
>>53318589
Behöver du ens fråga?

(Brukar göra med kakao och socker för att jag aldrig har oboy hemma)
>>
Badboll, jag vet om att du sitter i tråden.
Kan du ta ditt nbögs instagramkonto och följa martina och sedan posta hennes bilder i tråden ?
Tack på förhand.
https://www.instagram.com/martinaborjesson/
>>
>>53318691
Kek, kanske borde ge mig på fnöske ändå favä
>>
>>53318691
breva bild
>>
>>53318644
>bangade BråvallaT
Rätt säker på att det var du som bangade BråvallaT dësü.
>>
>>53315095
http://www.handfaste.se/sv/artiklar/torshammare/index.html

Här finns några modeller, själv gillar jag Uppland
>>
>>53318691
Är detta bottar eller är du skitsnygg?
T. Vet inget om fnöske.
>>
>>53318427
>dkn man får en komplimang för att man gör något

bästa känslan jag kännt på flera dagar favä, har ett stort leende på läpparna

>>53318589
K-kan jag också få den?
>>
>>53318753
>torshammare för 699sek
Mannen...
>>
>>53318602
fälla?
>>
File: 1449094712445.gif (651 KB, 500x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449094712445.gif
651 KB, 500x373
>>53318589
kakao florsocker pyttelite kanel pyttelite kardemumma lite salt. Blanda allt och förvara i en burk i förväg så är det bara att hälla ner i varm mjölk så får du varm choklad direkt.
>>
>>53318648
>skidsport
Nej jag tänkte gå ut och sätta mig och titta på när gräset i min trädgård växer, eller kanske mla om köksluckorna och titta på när färgen torkar. Kommer nog aldrig bli uttråkad nog för att se folk glida runt i trikåer på ett par brädor i snön
>>
>>53318722
>(Brukar göra med kakao och socker för att jag aldrig har oboy hemma)
Detta är samma fast du kan ha det i en burk likt oboy.

2½ dl kakao
3½ dl socker (kan ta lite mer)
1 tsk salt
1-2 nypor cayennepeppar

Sedan tar du 1 msk av detta per 1 dl varm mjölk :3
>>
>>53318723
Du är seriöst sjuk i huvudet din jävla pedofil.
>>
>>53318723

Ska försöka
>>
>>53318602
>dkn man inte kan rita så man kan rita fetischporr
>>
>>53318723
>dkn jag började följa henne nu också.
>dkn badboll kommer kunna doxxa mig
>>
>>53318729
kul ibland men 90% är endast där för självbekräftelse
>>53318741
ne
>>53318768
har inte stött på så många bottar i sverige men det finns säkert en del
>>
>>53318812
Brons för 169 kr, hur billigt trodde du det skulle vara om du vill ha i silver?
>>
>>53318648
Ska kolla på hockey istället. Det är bättre.
>>
>>53318808
>K-kan jag också få den?
ska inte sno dig på ett (du). Se >>53318848
>>
my swde girlfriend likes to listen to this while we fuck

is this a popular band in sweden?
>>
>>53319013
congrats your gf is white trash
>>
>>53318848
Konvertera till florsocker det går fortare att kösa upp och blandar sig bättre.
>>
File: 48.jpg (36 KB, 400x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48.jpg
36 KB, 400x380
>>53316345
>dkn tappade bort mitt på en strand på Öland för en massa år sedan.
>>
File: 1452336505374.jpg (91 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452336505374.jpg
91 KB, 768x1024
>>
>>53319013
lmao most high quality shitpost I've seen in a while.

https://www.youtube.com/watch?v=bdxvedxPhNU
>>
>>53318965
>699 spänn för ett halvt knappt hekto av gjutet silver

Bara en tvättäkta hanrej hade betalt det
>>
File: 1452057473907.png (30 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452057473907.png
30 KB, 633x758
>>53318691
>dkn man ställer in fnöske på sin egen ålder och högrar bara de sötaste av pajer
är det därför jag aldrig matchar?
>>
>>53319061
Ska prova det någon gång. Dock har jag inte upplevt några problem utan det löser sig direkt när man har ner det och börjar blanda
>>
>>53319092
Du menar en efterbliven stormbög?
>>
File: 1436751012876.png (147 KB, 745x814) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436751012876.png
147 KB, 745x814
>>53318753
>torshammare Island
>det är ett kors

Vad menade de med detta?
>>
>>53319013
No only white trash literal cucks listen to that garbage

It's our version of crocodile dundee 3
>>
>>53315436
>thought about cancelling the trip as well but decided to go anyway
Departing next week. I'll tell you if you missed out on anything.
>>
Jag känner myssträmningen komma tillbaka till tråden!

Vad var det som gjorde det egentligen? Var det anons eller snubblare? Kanske en kombination?

Jag tror på en kombination eftersom vi alla är lika mycket värda här i /svt/!
>>
>>53319125
Vad är skillnaden?
>>
>>53319053
>>53319083
>>53319137
shes blonde and has perky little tits and fucks like a tiger, whats wrong with that music anyway? i dont listen to rock so i dont know sounds like something from the 90s
>>
>>53319177
Tror inte det är för snubblarna i alla fall. Är enbart irriterande när 5+ snubblare brevar och svarar enbart på varandras brev. Precis som narcissus så skiter dom i anons.
>>
>>53319115
varför begränsa till bara din ålder?
>>
>>53319206
>>
>lapp på anslagstavlan om att de söker innebandyspelare till onsdagar
Borde man?
Är det chansen att få normala vänner och egen fv?
>>
>>53319115
>inte ställa in på 35+ för att hitta en fin milf-kk
>>
>>53319263
Man vill väl ha en jämnårig partner? Alltså motsatsen till gubbar som skaffar sig en ung tös, vilket folk ser ner på.
>>
>>53319184
Underskatta aldrig folk du är politisk motståndare till. Jag är inte motståndare till stormbögarna, men vad de gör i sina organisationer är i runda slängar samma efterblivna skit som kommunister gör i sina.
>>
>>53319079
>uh huh honey

var kan man köpa tröjan?
>>
>>53319271
ur womens belong to me now
>>
>>53319206
It's cuck music that glorifies the man that lost the greater part of sweden like 300 years ago because he was waring like ceazy to defend the undefendable. In the process he let 25% of our male population die resulting in what we have now.

Tl;dr glorifying the man who made us into a cuck country isn't cool
>>
File: 14503254654549.png (102 KB, 420x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14503254654549.png
102 KB, 420x326
>när ens planer faller ihop
>"höhö bilen krånglar lite, jag orkar inte komma"

Men fan vad trött man blir. Tror jag ska gå ut och ta en lång cuckpromenad i kylan med lite musik.
>>
>>53319206
lol liam stfu
>>
>>53319257
Du borde inte använda "enbart" i två meningar i rad, variera ditt ordval mer.
>>
>>53319284
Gör det bara pekka.
>>
>>53319416
Ber så mycket om ursäkt du store snubblare.
>>
>>53319316
Rödingar och stormbögar är för fan samma pack

>skriker jagjagord
>klibbor
>kastar sten mot snuten
>eldar flaggor
>vill störta staten
>gränslöst hat mot alla som inte tycker likadant
>korkade jävla ledare
>>
>>53319363
which man is this from 300 years ago? thought they sung about world war 2

>Tl;dr glorifying the man who made us into a cuck country

is that why theres so much weab itt
>>
>>53319311
allt inom -3 +3 är normalt desu

skulle dock hellre ha en yngre fv än en äldre
>>
>>53319363
not to mention it's shit musically as well
>>
>>53319311
Det är en mognadsfråga tror jag. När man haft ett par relationer och stoppat benis i bagina XD ett par gånger så vet man vad det handlar om. Då strävar man efter en djupare connection med kvinnan i fråga och då krävs det att man är jämnårig.
>>
>>53318955
>började följa henne nu också
Har hon accepterat din förfrågan?
>>
>>53319311
>>53319501
Ni vet väl att tjejer föredrar lite äldre killar än sig iallafall upp till typ att dom är 25?
>>
INTO

THE

MOTHERLAND

THE

GERMAN

ARMY

MARCH
>>
>>53319469
Ok to be fair I didn't bother to see what song you linked but te same band made an album recently about Karl XII, a king who hardly spent any time at all in Sweden and was one of our worst monarchs in history
>>
>>53319467
>bild så extremt relaterad att det inte ens är roligt
>>
File: Kirito.webm (131 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kirito.webm
131 KB, 640x360
>>53319458
En annan anledning till att du inte får några svar kan nog vara att du är en spydig liten fitta.

Men det är bara en personlig åsikt från min sida.
>>
>>53319013
Sabaton is or was great

https://youtu.be/IrJAwCBbnuc?list=PLlHc5zP6BMBhgpDLLWEz0MzD_oVWkAkQP
>>
>>53319551
Inte än
>>
>>53319594
Jag har varit anon sedan 2010, jag får alltid massor med svar från alla. Även snubblare.
>>
>>53319594
Dock lät ju du precis lika spydig och tror du står över mig enbart för du snubblar. Är inte otrevlig i varken mina brev eller svar på brev i övrigt
>>
>>53319608
Kör hon stories på snap eller?
>>
>>53319629
>2010
Lmao spana in färskingen

t. 2005
[Avslöjare]Skjut mig[/avslöjare]
>>
File: BARA.jpg (32 KB, 709x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.jpg
32 KB, 709x207
Bokstavligen ingen mening att kolla på herrarnas skidor
>>
>>53319364
>dkn bakis som en babianröv, ingen bil, ingen fv, inget jobb, ingen sprit, polarna skäms antagligen en ganska stor smula för mig men bryr sig tillräckligt för att inte överge mig.

Alltid något antar jag.
>>
>>53319674
Inte vågat lägga till på snap, vill itne väcka misstankar
>>
>>53319699

Donken man brevade på /b/ när Rickroll var ett nytt fuktigt mèm
>>
File: birdidol.gif (157 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
birdidol.gif
157 KB, 300x300
Avbeställde en SSD från Teknikdelar, har fortfarande inte fått pengarna tillbaks. Vill bygga min dator innan DD kommer ut aaaaaa
>>
>>53319666
Misaka är alltid lite dryg och torr i sina brev, skit i honom om du inte gillar det. Har lärt mig att till viss del uppskatta honom då han står för sina åsikter
>>
>>53319581
wasn't he some alpha who lead his men into battle winning like 99% of battles

you call this man a bad guy?

you fucking hippy queer
>>
>>53319364
>cuckpromenad i kylan med lite musik
Låter mys :3
>>
>>53319666
>att försöka vara hjälpsam är nu spydighet

Ditt problem kanske snarare är att du tar allting som en personlig förolämpning.

Jag försökte vara trevlig och hjälpa dig skriva bättre brev.
>>
>>53319732
Lol, jag farbror-skrockade litegranna. Lika bra jag vänjer mig. Jag blir väl farbror så småningom om det fortsätter i denna takt.
>>
>>53317951
>t du är en spydig liten fitta.
>hjälpsamt
>>
>>53319699
/int/ fanns inte innan 2010 senpaitachi.

Jag är däremot nyfiken på kanalen mellan 2005 och 2008. Hur var det då? i termer av mememagi och lulz?
>>
>>53319732
>Sundbyvinnerlol
>>
>>53319747
Varför skäms de för dig? Betett dig odrägligt på fyllan?
>>
File: interpals83.png (24 KB, 680x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
interpals83.png
24 KB, 680x277
vrf är där inga svpare på interpals?
autistiskt och rätt kul, roligare än tinder iaf
>>
>>53319807
No he lost the majority of our land, a vast number of soldiers, made our smallfolk starve, failed hard at politics and got shot by one of his own men because everyone was sick of war and just wanted to go home after 30 years of nonstop losing at war to save face for some retard who had the luck to be born as king
>>
>>53319581
>A time where your countries men were actual men
>H-he was a fag

oh it shows Sweden, it shows. Bet you think Adolphus was a fag too
>>
>>53319903
Jag har historier för dig anon om det stället........
>>
>>53319862
Ibland diskuterades det faktiskt teknik på /g/.
>>
>>53319815
>Jag försökte vara trevlig och hjälpa dig skriva bättre brev.
Lät inte så värst trevligt med ditt brev favä. Utan mer som du tror att du står över anons för du snubblar.

Får väl be om ursäkt om jag tolkade det fel. Ha en bra dag misaka
>>
>>53319895
Näe jag är snarare lite för tam och stel i sociala sammanhang oavsett hur mkt jag häller i mig. Mer orolig de skäms för att jag inte får någon ordning, jobb och annat man förväntas skaffa osv.
>>
>>53319963
Av olika anledningar har jag aldrig ens kommit i närheten av /g/.
>>
File: SHOEONHEAD.jpg (167 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SHOEONHEAD.jpg
167 KB, 1080x1920
>>53319954
jag har också rätt många historier där ifrån
90% av alla tjejer där är galna
>>
>>53317951
>örhänge
K I N N A
>>
>>53319928
reading battle statistics you lost like few hundred soldiers each battle while the enemy lost 10x more in the thousands.

?
>>
File: BARA2.jpg (30 KB, 701x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA2.jpg
30 KB, 701x197
>>53319875
Blev inte bara norrmän på pallen i alla fall
>>
>>53319840
Du kanske kan bli såndär "snälla farbrorn" som ger barn kakor och kex om de knackar på. =)
>>
>>53319761
Badboll, hur känns det att din syster i detta nu blir knullad av en chad i din säng?
>>
>>53319862
En helt annan värld, jagjag pilar användes typ bara till att citera

>implying
Var inte ens en grej då, minns nästan inget före räd-eran favä förutom att varannan tråd på /b/ var en rickroll

Hängde typ på /a/ och eftersom jag var en kantig tonåring smög jag in på gamla /g/ med kompisarna i skolan efter att rotten dött
>>
>>53319928
and also how was this guy bad compared to your current """"KING"""" who allows all these mongrels into his land?

how the fuck did he even become king?
>>
>>53319991
Du borde seriöst ha dig ett snack med dem ifall de gör. Ifall de säger "favä anon, ja" så gråt en skvätt och säg att du behöver hjälp att styra upp ditt liv. Jag hade inte tvekat att hjälpa någon som varit seriös. Lagt ned stora mängder tid på en sådan person tom. En stor del av mina kompisar är en mängd fuckups under perioder av sina liv. Vill man styra upp sig och ordna upp sin skit så går det. Ett par tips:

1. Tänk inte på allt samtidigt, det kommer bli överväldigande
2. Även ifall det är mycket, ta en sak per dag i sänder
3. Sök kontinuerligt ett jobb eller försökt försätta dig i en anställningsbar position, detta är prio 1
4. Fixa till dig utseendemässigt och träna så du får en attraktiv kropp, du skulle veta hur mycket skit man kan komma undan med som pseudo-autist ifall man har en fin kropp.
5. Alla fuckar upp. Var ödmjuk på din väg uppåt och var ödmjuk på din väg nedåt i livet.
>>
>>53319963
Njae förr var /g/ goru

Kanske tortyrteknik
>>
>>53319974
Klart jag står över den vanliga pöbeln anons, jag är ju en snubblare.

Men det betyder inte att jag inte kan vara hjälpsam för det. Noblesse oblige och allt det där.

Men ha en trevlig dag du också anon.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CqDKvc2YHW0
Femte ringen
Kan ni känna det?
>>
>>53320096
>dkn man förstod inte alls hur krypigt detdär låter för vuxna när man själv var barn.
>>
>>53320038
Jag trodde inte kvinnor hade autism på riktigt innan jag satte foten där. Maken till missanpassade tjocka autister har jag aldrig sett.
>>
File: 1407548684014.jpg (3 MB, 3773x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407548684014.jpg
3 MB, 3773x4000
>vaknar nyss
>gymmet cuckar en på öppettider och stänger 17
>faktiskt ta sig till gymmet i denna kylan
tror jag hellre gör kroppsviktövningar i hemmet idag afävuouh
>>
>>53319974
Som sagt han har en jävla tendens att låta dryg och sjukt torr när han inte menar det, han sätter punkt i slutet på varje brev vilket gör att man upplever honom som en mycket större fitta än vad han faktiskt är
>>
Vilken är den smartaste investeringen? Köpa nya saker eller att resa?
>>
>>53320112
Berätta mer
>>
File: interpals76.png (19 KB, 682x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
interpals76.png
19 KB, 682x249
>>53320190
exakt, det är därför det är perfekt för svpare
>>
>>53320078
He made over a fourth of our male population die over three decades of nonstop war and still lost most of our lands
>>
>>53320222
Vad för slags investeringsmål har du?
>>
>>53320276
Lycklighet.
>>
>>53320222
företag som sysslar med videospelsberoende
>>
>>53320222
>>53320290
Du borde kanske investera i svenskaundervisning
>>
>>53320167
>Klart jag står över den vanliga pöbeln anons, jag är ju en snubblare.
Alla är vi samma här, snubblare, namnbögar och anons.

>>53320217
Ja visst kan det vara så. Men låter enbart drygt när han där uppe skrev att han står över anons, dock kan han ju mycket väl varit ironisk
>>
>>53320222
Beror helt på vad för saker du tänkt köpa och använda dem till och vad du tänkt göra när du reser.
>>
>>53320271
You rather be cucked by the russians and let them walts right in?
>>