[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 337
Thread images: 55
File: fiesta.jpg (9 KB, 236x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fiesta.jpg
9 KB, 236x232
Het is feest editie

Niet welkom: de slimste mens liefhebbers
>>
>>53282550
het is gebeurd
>>
>>53282781
Is het gebeurd of is het aan het gebeuren?!
>>
Wie heeft de meeste buitelanders, Belgie of Nederland?
>>
School
Vindt ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen
Na de bel
>>
File: 14455275072520.jpg (194 KB, 1024x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14455275072520.jpg
194 KB, 1024x640
Cute Dutch boys :3
>>
http://strawpoll.me/6481311/
>>
File: 1438973426581.jpg (770 KB, 1080x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438973426581.jpg
770 KB, 1080x1440
>provincie
>leeftijd
>vrouwfu
>zou je willen dat je vrouwfu op je gezicht gaat zitten?
>emigratieplannen
>>
normaaltjes buiten
>>
>>53282992
my bf says I'm cute :3
>>
>>53282992
>tfw no big russian bf to use and abuse me
>>
What's the refugee issue like in the Netherlands?
Is it anywhere as bad as Germany? I fear for you Dutchies since you have a small population
>>
>>53282936
Goede vraag, Brussel inbegrepen geeft een vertekend beeld imo.

Ik denk dat bij ons in veel mindere mate buitenlanders in voorsteden/kleine gemeenten rond de stad wonen, maar ik fout zijn.

Ik woon op 20 minuten van Gent en als je de treinen/treinlijnen neemt naar al die randgemeenten is het 95% blank.

Nu goed, ben niet genoeg op de hoogte vd situatie in NL om daar grote uitspraken over te doen.
>>
>>53283115
No problems at all. We can take on more.
>>
File: ewww.png (977 KB, 1065x1061) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ewww.png
977 KB, 1065x1061
>>53283028
>schoenen met plakkers
>>
>>53283115
>http://uk.businessinsider.com/which-european-countries-are-pulling-their-weight-in-helping-refugees-and-which-ones-arent-2015-9

this is from september though
if you look at it per capita, its comparable
>>
>>53283146
Dat is het resultaat van oze lintbebouwing. Iedereen heeft zijn eigen perfect stukje en iedereen is blij dat hij na een dag in Brussel terug naar huis kan.
>>
>>53282550
To begin with we're not what you'd call human. Over the
past one thousand years a kind of consciousness formed layer by
layer in the crucible of the Sousa valley. It's not unlike the way
life started in the oceans four billion years ago. The Douro river
was our primordial soup, a base of evolution --
We are formless. We are the very discipline and morality that
portuguese people invoke so often. How can anyone hope to eliminate us?
As long as this nation exists, so will we.
The mapping of the human genome was completed early this century.
As a result, the evolutionary log of the human race lay open to
us.But there are things not covered by genetic information.
Human memories, ideas. Culture. History.
Is it something that should not be passed on? Should that
information be left at the mercy of nature?We've always kept records of our lives. Through words, pictures,
symbols... from tablets to books...But not all the information was inherited by later generations. A
small percentage of the whole was selected and processed, then
passed on. Not unlike genes, really.But in the current, digitized world, trivial information is
accumulating every second, preserved in all its triteness. Never
fading, always accessible.All this junk data preserved in an unfiltered state, growing at
an alarming rate.It will only slow down social progress, reduce the rate of
evolution
>>
wie /halfnormaaltje/ hier
>>
>>53282936
Beschouw jij zwarten afkomstig uit Curacao als Nederlanders?
>>
Deventer?
>>
>>53282936
>>53283301
En heb je het enkel over bruine buitenlanders of tellen ook alle diplomaten in Brussel mee?
>>
>>53283243
t. Alberto Barbosa
>>
>>53283219
Nu we toch over Brussel bezig zijn: hoe is het fout gelopen met die stad? waarom hebben we het zo ver laten komen?

die stad zou een pareltje kunnen geweest zijn maar tis gewoon een afgrijselijke kutstad anno 2016
>>
File: image.jpg (105 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
105 KB, 803x688
Tentamen was moeilijk
>>
Wie wilt mijn sappige pruim smaken?
>>
>>53283149
t. Mohammed
>>
>>53283435
had je beter moeten leren
>>
>>53283473
racist
>>
Herinnering dat jossen op futa niet homo is.
>>
>>53283522
>arabier
>leren
>>
>>53283630

vochtige miem hoor
>>
File: 1446303173741.png (146 KB, 500x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446303173741.png
146 KB, 500x600
>dvw je tegelijk wilt downloaden en online gamen
>>
File: schattig.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schattig.gif
782 KB, 500x538
:3
>>
>>53283806
>online gamen
Wat voor spelletjes doe je dan, geen miemspelletjes hoop ik.
>>
>>53283908

Wie is hier de vrouw?
>>
>>53283422
>Parti Socialiste
>>
>>53283908
Dat zijn toch wel twee jongens? Anders is het niet haram genoeg.
>>
>>53283997
Grappig dat een arabier een vrouw niet herkent, maarja, al hun vrouwen hebben baarden. Dus kan ik dat wel begrijpen.
>>
>>53283924
paard&zwaard oetz
>>
>>53284081

Het zijn gewoon kankerlelijke tekeningen, niet meteen zo gekontpijnigd doen vieze belg
>>
>>53284176
Ja oke, ik weet dat jullie arabieren niet van tekeningen houdt. 1 verkeerde tekening en jullie hakken al koppen af.
>>
File: 1451316620498.gif (24 KB, 60x95) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451316620498.gif
24 KB, 60x95
0 3 8
3
8
>>
File: hij.png (46 KB, 450x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hij.png
46 KB, 450x178
Waar blijft die lieve Braziliër die kattenplaatjes paalt?
>>
>>53284262
Ik denk dat ik een mohammedcartoon ga tekenen. Ik ben te laf om zelfmoord te plegen en misschien geraak ik er zo van af.
>>
File: 1442704288981.png (40 KB, 884x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442704288981.png
40 KB, 884x1024
Maar even serieus, wat zijn jullie van plan? Gewoon schijtpalen en hopen dat de werkelijkheid medelijden heeft? Heel hard hopen dat het overwaait?
>>
>>53284019
Het zijn 2 lieve jongens :3
>>
File: cat_1-jpg.jpg (284 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cat_1-jpg.jpg
284 KB, 1920x1080
>>53284453
Kattentijd?
>>
>>53284081
Als het een vrouw was die gewoon lang haar had dan was die vraag niet nodig geweest.
>>
>>53284474
>>>/i/463963
>>
>>53284262

>ik weet dat jullie arabieren niet van tekeningen houdt

Gadverdamme, leer eerst Nederlands voordat jij je bek opentrekt. Walgelijk.
>>
>>53284741
Ik vind dit niet kunnen.

mvg. Ahmed
>>
>>53284781
Ben vrij zeker dat alleen Arabieren walgelijke adem hebben.
>>
>>53284572
dan is het schattig :3
>>
File: image.jpg (51 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
51 KB, 640x1136
>>53284864
>>
>>53284949
>dvw een enorme homotrotsparade inclusief massaorgie de vluchtelingen, Marokkanen, Turken en Arabieren doet vluchten uit ons land.
Letterlijk wanneer?
>>
Jullie verdienen het oetz
>>
File: IS vs LGBT.png (1 MB, 1280x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IS vs LGBT.png
1 MB, 1280x904
>>53285080
Echt triest als dat de wapens zijn om de vijand weg te jagen.
>>
File: kinky_linky.jpg (406 KB, 735x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kinky_linky.jpg
406 KB, 735x572
Wie wil er nog meer met Schakel spelen? :3
>>
>>53285344
spelen of "spelen"? ;3
>>
>>53285344
kan niet ik heb mijn wiiu al verkocht
>>
>>53285344
Ik wil wel met Verbinding spelen.

Liever lees ik non-con fanfictie over Verbinding om eerlijk te zijn.
>>
>3 gewapende mannen uitgerust met kalasjnikovs en IS vlaggen dringen hotel binnen in Egypte
Ik ga goed slapen met de gedachte dat de clash if civilizations nabij is.
>>
>>53285724
Racist
>>
Kanker ik doe GeenRuk 2016 maar begint nu een beetje lastig te worden
>>
>>53285080

Droom lekker verder
>>
>>53285791
Letterlijk waarom?
Ben je een Rooddhetflikker ofzo
>>
>>53285858
Gewoon discipline oetz.
Wil mijn tijd nuttiger besteden dan dat
>>
File: nee.jpg (43 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nee.jpg
43 KB, 612x612
Mijn droom, 't is lang geleden nou
De hemel blauw, vol hoop en leven
Een liefde die nooit sterven zou
Een God die alles zou vergeven

Een zomer lang bleef hij me trouw
Hij sliep naast mij 't was als een wonder
;_;
>>
>>53285926
Domme kikkerpaler.
>>
File: 1451490678317.png (176 KB, 1023x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451490678317.png
176 KB, 1023x629
WAAR IS >77IQ?????
>>
>>53286065
mvg. 77IQ
>>
tattas zijn kkk racistisch
>>
zoek op google lia marie johnson nip slip
>>
>>53286581
doe het lekker zelf
>>
>>53285304
ik zou het niet erg vinden om een paar pieten in mijn kont te steken als het betekent dat al die makakken weg gaan
>>
WIE IS DIE MOEDERNEUKENDE 77IQ????

mvg. nieuwvriend
>>
>>53286722
dat ben jij.
>>
>>53285896

trekken duurt maar 30 seconden voor mij. Het zou langer duren moest ik het neit doen en er de hele dag aan denken

trouwens, ik heb het eens geprobeerd en na een paar weken zul je een natte droom krijgen, wat niet veel beter is. Het is ook slechter voor je prostaat
>>
File: 1439677975010.jpg (3 KB, 125x119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439677975010.jpg
3 KB, 125x119
>>53285080
Ik denk dat die vluchtelingen die homo's letterlijk opeten
>>
>>53287217

International relations is slechter voor je brein

Verkies jij je prostraat boven je brein? Je moeder en ik maken ons zorgen.
>>
>>53287393
Mogen moslims wel rukken? Ik dacht dat ze gestenigd worden.
>>
FREE PALESTINE
>>
File: lief.jpg (12 KB, 236x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lief.jpg
12 KB, 236x319
Waarom zijn meisjesachtige jongens zo lief en onschiuldig?
>>
>>53287493
Ik hou liever van jongensachtige meisjes.
>>
>>53287471

is dit gent?
>>
>>53287447

Verschilt per "secte" (het zijn geen sectes maar het is niet echt interessant of nuttig om uit te leggen wat het zijn, sectes geeft een redelijk beeld). Sommigen vinden van wel, anderen van niet.
>>
Hoe roodgepilt zijn jullie vrienden en familie? zijn hun meningen veranderd sinds het begin van de vluchtelingencrisis/de aanslagen in Parijs en in welke mate?

>dvw sossen familie
>>
>ga nog snel naar de supermarkt om ijs te halen
>hele centrum zit vol met hangjongeren
Gelukkig waren ze allemaal blank, dat is het grote voordeel van een dorp, maar op die leeftijd zat ik de hele avond achter de pc, wat moet je nou in de kou in het centrum?
>>
>>53287567
Mijn familie boeit het geen kanker. Er gebeurt hier nooit iets in het zuiden
>>
>>53287493
Woepsies moet *onschuldig zijn

>>53287519
iewwww
>>
File: shit son.jpg (7 KB, 250x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit son.jpg
7 KB, 250x253
>>53287567

>mgw mijn familie fox-kijker niveau rechts is, zeker over migranten/vluchtelingen
>>
>>53287669

Geen wonder dat jij er zo bent uitgekomen
>>
>>53287532
Nee, de Dam vanmiddag.
>>
>>53287708

had erger gekunt oetz
>>
>>53287567
Stuk voor stuk extreem sociaal links
>als ik moet vluchten zou ik ook willen dat ik ergens veilig en welkom ben
>die arme syriers
>er is geen enkele reden ze niet binnen te halen
>>
File: serveimage.jpg (3 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.jpg
3 MB, 3264x2448
Kanker?
Kanker.
>>
>>53287567
Mijn moeder zei zelfs tegen mij dat ik kleren moest uitkiezen om aan de vluchtelingen te geven.
>>
>>53287769
>>als ik moet vluchten zou ik ook willen dat ik ergens veilig en welkom ben
Eigenlijk zijn zij nog de meest vooruitdenkenden :^)
>>
Hier nog een foto van de Dam eerder vanavond.
>>
>>53287471
>>53287840
>>53287939
JUST
>>
>>53287567
Mijn familie is gelukkig niet geroodpild. Wij kijken verder dan roodpil en trump miems dus wij zijn zeer socialistisch. Ik ben alleen niet zo'n fan van de huidige massa immigratie maar verder ben ik behoorlijk links.
>>
File: hammyhmmm.gif (868 KB, 540x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyhmmm.gif
868 KB, 540x350
>>53287939
>in Amsterdam wonen
>>
>>53287567
Broer en ik zijn optimaal geroodpilt, andere broer en moeder zijn geblauwpilt al hebben ze een paar kleine dingentjes waarover ze rechts zijn.
>>
File: 1444311514162.jpg (47 KB, 400x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444311514162.jpg
47 KB, 400x315
>>53288121
>hij woont niet in Amsterdam
>>
wie hier stemmen voor extreem rechts bij volgende verkiezings?
>>
>>53288364
>hij woont niet in de Randstad
>>
>>53288411
>hij woon niet in de Vlaamse Ruit
>>
>>53288450
>>53288411

allebei kanker
>>
>>53288402
Europees zou ik voor het Vlaams Belang stemmen, in België NVA
>>
>>53288402
Alleen mensen met een IQ rond de 77.
>>
>>53287567
Mijn familie is allemaal rechts. Pro muur bouwen en terugsturen, doodstraf, publieke executies, "laat het volk oordelen over iemands leven", afhakken van ledematen van criminelen. Pedofielen moeten worden geisoleerd of opgehangen. Leuk om te horen als je zelf pedo bent. Pro Israel, het hele pakket. Ik ben de enigste linkse in de familie.
>>
>>53288501
>Vlaams Belang
>geen weggegooide stem
>>
>>53288481
t. Limbabwe
>>
>>53288402

Wat is extreem rechts in Nederland?

PVV? koek
>>
wie hier halfdronken en toch naar het frituur rijden?
>>
>>53288548
ge hebt letterlijk 2 keuzes: nationalisten of globalisten
>>
>>53288121
Ik woon er ook niet, domme hamsterpaler.
>>
>>53288534
>geroodpilde familie
>wordt uiteindelijk een blauwpil gedegenereerde

dood jezelf
>>
>>53288534
>Leuk om te horen als je zelf pedo bent
tja zal wel moeilijk moeten zijn om zo'n enorm ontaard faalhaas als kind te hebben.
>>
op hoeveel procent staat PVV eigenlijk in de peilingen? wanneer zijn de volgende verkiezingen? gaat iemand met hen samenwerken of is er ook een soort cordon sanitaire bij jullie?
>>
Ik hoop echt dat de PVV de volgende verkiezingen dik wint, zodat mensen zien dat het geen reet uitmaakt wie regeert en zodat we van de Wilders-miem afzijn.
>>
>>53288751
vuile neger ik hoop dat uw hond een friet in uw gat steekt en uw ballen er afbijt zodat ge infectie oploopt en een pijnlijke dood sterft
>>
>>53287567
Familie is grotendeels orthodox calvinist, zeer rechts als het om moslims gaat.
>>
r8 mijn progressieve huis: https://clyp.it/vewn0agd

ik ben de volgende martin garrix
>>
>>53288796
Je kan ook gewoon het vliegtuig pakken naar Saudi i.p.v. wachten tot je eruit gekickt wordt
>>
>>53288796
Je weet dat dat niet zo is, want als de PVV aan de macht komt dan ga jei terug naar waar je vandaan komt en denkt de politiek eerst aan ijgen volk.
>>
>>53288796
Dit. Mensen moeten echt in zien dat hij schreeuwlelijk#2656 is.
>>
>>53288914

Klinkt wel lekker, ik zie mezelf wel hierop een of andere minderjarig meisje bestasten in een club.

Maar climax is alles, een goede "drop" of hoe het dan ook mag heten.
>>
Hello, family.
I have a doubt and maybe you can answer it
How did the Dutch went from being the shortest Europeans to the tallest Europeans?
Was there immigration/emigration? Diet change? Nazi experiments?
>>
>>53288914
>https://clyp.it/vewn0agd
Wat gebruik je om te produceren klinkt wel super generiek. Jonge meisjes drogeren/10
>>
>>53289009
Superior genes
>>
>>53289009
Onions.
>>
>>53289009

toca de aca
>>
>>53289009
peanutbutter sandwiches and milk.
>>
>>53288534
Reageert je vader/oom toevallig de hele dag op facebookartikels over migranten/moslims etc? Je familie voldoet perfect aan dat breindood profiel van de gemiddelde rechtse babyboomer.
>>
>>53289009
We were always the tallest.
>>
>dvw herkansing tentamen net niet gehaald

Waarom ben ik zo kankerdom?
>>
>>53289152
I remember reading somewhere that at one point the Dutch were the shortest Europeans. Perhaps I'm wrong.
>>
>>53289034
FL studio 11 (12 is kut)
Sylenth1, Nexus 2 (piano) en Truepianos
en 2 layers van kicks van de KSHMR samplepack

>>53288984
dankje, betast je wel vaker minderjarige meisjes?

>>53289009
diet, I'm from a country where people are manlet as fuck, I'm 6'0 (avg. dutch height)
>>
>>53289156

Radiogolven van je gsm
>>
>>53288844
waarom ben je zo boos?
>>
>>53289235
Zou een aluminiumhoed helpen?
>>
>>53289206
i remember reading argentinians were white. Perhaps I'm wrong.
>>
>>53289239
of was dit op arabier bedoelt?
>>
>>53289156
>dvw herkansing net gehaald

welk vak?
>>
>>53289127
Social media wordt hier weinig gebruikt. Het gaat voornamelijk via de whatsapp groepen met hilarische plaatjes en miems. Kringverjaardagen zijn ook de perfecte momenten voor een rechtse circlejerk.
>>
>>53289284
Python programmeren ;_;
>>
>>53289268
Belgian """"""""""""""""""""""""""""banter"""""""""""""""""""""""""
>>
>>53289302
>circlejerk
R A N D S T A D
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53289265

Blinddoek is beter, altijd als je in de trein o.i.d. zit doe een blinddoek om, zodat je niet weet of mensen hun gsm gebruiken in jouw buurt.

Door het kwantumplacebo-effect heb je daardoor geen last meer van de radiogolven oetz
>>
>>53288796
Leuke taqiyya Achmed, maar uiteindelijk zal het volk zelf de wapens oppakken om wat aan die immigratie crisis te doen.
>>
File: 1447950579360.png (169 KB, 318x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447950579360.png
169 KB, 318x308
>>53289408
Jij bent echt niet 100 hé
>>
>>53289340
can't handle it you filthy nigger?
>>
>>53289469
Serieus, er is letterlijk geen reden om mij iets aan te doen.

Ik ben compleet ongevaarlijk.
>>
>>53289489
It's weak as shit, wafflenigger.
>>
>>53289469
Welke wapens? BB-guns?

Oh ja, die zijn ook illegaal :^)
>>
>>53289469
>maar uiteindelijk zal het volk zelf de wapens oppakken om wat aan die immigratie crisis te doen.

In anno 2016 west-europa zal dit niet gebeuren, terug naar /pol/
>>
>>53289405
>ik woon niet in de randstad boehoe
>>
>>53289469
>maar uiteindelijk zal het volk zelf de wapens oppakken om wat aan die immigratie crisis te doen.

Over welk land heb je het
>>
>>53289543
you'd like to be able to pay for waffles you poor nazinigger. Go eat some taco's and guacamole
>>
>>53289683
It took you 5 minutes to come up with that weak rebuttal? Fucking lame
But I couldn't expect more from a non-country.
>>
>>53289683
>>53289776

stop it guys, /nederdraad/ is a no-bully zone
>>
>>53289776
>>53289683
>nederdraad
>tweederanks landen bekvechten
alstublieft ga
>>
>>53289776
>tries to insult a belgian
>uses waffle
fucking weak
>>
File: 1451824691647.jpg (66 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451824691647.jpg
66 KB, 500x375
>>53289776
Don't let one Walloon make you angry, my friend. Have a cute picture to cheer you up.
>>
>>53289828
I'm leaving.
See you around, towelheads.
>>
>>53289776
i had to count my money before I had some time to come up with a rebutal you nigger; You're the niggest of all niggers i hate you and your nigger experience
>>
>>53289891
fuck off argentinian shit
>>
>>53289531
Jij bent een shill die constant die interesses van je moslim broeders beschermd dus jij bent een gevaar voor de blanke bevolking.
>>
>>53289891
>argentina babby can't handle insults and got BTFO
>>
>>53289936

>shill
Voor wie? Door wie word ik betaald?
>interesses van je moslim broeders
mijn enige broeders zijn mijn nederbroeders en vlaamse broeders
>>
File: abandon thread.gif (3 MB, 286x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
abandon thread.gif
3 MB, 286x186
>>53289936
>nederdraad
leuk, lang geleden
>beschermd
>D
nevermind, jij bent trouwens geen haar beter dan een moslim als je je moedertaal niet beheerst
>>
>>53289936
Dat is ietwat overdreven. Hij is dan wel een struikelflikker, maar als de rassenoorlog komt, mag hij best bij mij komen schuilen ;)
>>53290016
>nevermind
Uiterste koek
>>
>>53289996
>Voor wie? Door wie word ik betaald?

Door SaudiDF

>mijn enige broeders zijn mijn nederbroeders en vlaamse broeders

Taqqiya
>>
>>53289996
als u enigste broeders en vlaamse broeders en nederbroeders zijn wrm moet ge dan specifiek vermelden dage nen arabier zijt?
>>
>>53290210
Anders krijg ik buiten /nederdraad/ toch heel de tijd "t. Achmed", dat is ware kanker.

Bovendien kontpijnigd het veel mensen in andere draden, dat is natuurlijk mooi.
>>53290202
"Taqqiya" is sowieso niet een begrip dat ik zou gebruiken
>>
>>53290202
Dit oetz
>>
kan iemand even dat "broeders voor loeders" plaatje palen?
>>
>>53290443
Wat, zodat je er een Saraceen kunt tussen plakken? :^)
>>
File: whatdo.jpg (38 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whatdo.jpg
38 KB, 560x560
>>53290494

n-nee

g-gewoon voor mijn collectie
>>
File: 1452280533101.gif (2 MB, 250x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452280533101.gif
2 MB, 250x387
Kanker wat een kont
>>
>>53290547

te veel kont
>>
>>53290547
kek, ik heb echt tig keer op die video gejost
verder niet veel interessants helaas, maar wat een kont inderdaad
>>
>>53290584
IER GA WEG
>>
>>53290299
t. Achmed
>>
File: hqdefault.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
14 KB, 480x360
>>53290547

konten > tetten
>>
>>53290604

paal video
>>
>>53290641
https://vimeo.com/114853841
je kan haar naam en instagram ook nog ergens vinden, maar daar is niet veel te vinden.
>>
File: 1452280476056.gif (2 MB, 250x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452280476056.gif
2 MB, 250x387
>>53290584
Er bestaat niet iets als "teveel kont"

>>53290604
>>53290641
Miranda Stocks ofzo heet ze, je kan haar vinden op die ene website zonder moeders
>>
>>53290710

Hier word ik nou bloed en bloedgeil van jongens.
>>
>>53290857
TMI
>>
oké jongens daar ben ik weer, komt er morgen nou een 035 miet?
>>
>>53290547
>>53290604
>>53290615
>>53290641
>>53290693
>>53290710
>>53290857
Dat meisje is minderjarig

>>53290904
Randstad
>>
>>53290972

>minderjarig

zolang haar leeftijd niet op de klok staat, vind ik het best
>>
>>53290584
Dit oetz, wat een vetzak.
>>
>>53291015
gerapporteerd aan de aivd
doei pedo
>>
>>53290951
whaaaaaaaaaa
waar zijn de regionale vlaggen gebleven?
het script is geïnstaleert en ingeschakeld.
>>
>>53290972
Ze ziet er 18-20 uit

>>53291015
0 staat ook niet op de klok
>>
>>53290972
Staat haar leeftijd op de klok dan is ze al rijp voor de cock
>>
File: sento.jpg (907 KB, 3052x4459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sento.jpg
907 KB, 3052x4459
anime
>>
>>53291087
bij mij zijn ze ook weg
>>
http://www.npo.nl/specials/gay-op-tv--2
>>
>>53289996
>Voor wie? Door wie word ik betaald?
Daar hoef je niet voor betaald te worden, zolang jij maar de interesses beschermt van de liberalen en anti-westerse ideologien is doet het zijn werk.
>mijn enige broeders zijn mijn nederbroeders en vlaamse broeders
Dit geloof je zelf toch niet, jij bent constant tegen alles wat Nederland/het westen groot heeft gemaakt met je steun aan het linkse kamp. Die mensen jouw vrienden noemen is tegenstrijdig.
>>
>>53283149
t. Diederik Samson
>>
>>53291170
moeten we nu struikels gebruiken?
laten we aan PK vragen wat er aan de hand is
>>
File: 1445368662495.jpg (57 KB, 706x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445368662495.jpg
57 KB, 706x655
>>53291134
anime?
>>
>>53291218

Mijn bloed voor /NEDERDRAAD/

>links

Ik heb nog nooit links gestemd ouwe pikkentrekker
>>
>>53285080
de gay pride wordt een dik slachtveld waarna de politiek haar ogen open doet.
>>
>>53291307
Waarom verander je constant van vlag?
>>
>>53291336

Zionisten zitten achter me aan
>>
http://www.nu.nl/binnenland/4194821/van-laan-staat-demonstratie-pegida-in-amsterdam-toe.html
wie gaat hier heen?
>>
File: SC_630001.jpg (518 KB, 2400x2867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SC_630001.jpg
518 KB, 2400x2867
>>53291756
Zie je er toevallig zo uit?
>>
>>53291801
nee
ik heb geen baard, ben niet kaal, heb geen tattoos
ik ben alfa
>>
>>53291864
Dus je bent wel dik, draagt 2 gouden ringen, een bril, groene jas en een oorbel
>>
File: ahklachtje.png (95 KB, 534x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ahklachtje.png
95 KB, 534x232
>>
>>53291956
nee want dan zou ik niet alfa zijn
>>
File: 1444151076945.jpg (82 KB, 600x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444151076945.jpg
82 KB, 600x720
>>53291864
>alfa
>gelooft de /pol/ 'rood pil' miems
>>
>>53291756
Waarom zijn die demonstraties godverdomme altijd in het weekend.
Ik wil graag met mijn studentenov ramptoeristje spelen.
>>
>>53292148
kanker op vieze sjinese tekenfilmflikker
dus jij wordt lekker gecuckt door moslims
>>
File: 1444595100883.jpg (11 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444595100883.jpg
11 KB, 250x250
>>53292274
leuke miems
>gecuckt
Dit is letterlijk het enige wat /pol/ tegen je zegt als je het niet met ze eens bent.
>>
>>53292341
maar ik bezoek /pol/ nooit domme hamsterpaler
>>
>>53292274
>>53292341
RANDSTAD
>>
>>53292341
Robin Vos houd je kankerbek
>>
>>53292413
Ik citeer hem alleen maar

>>53292423
wie?
>>
>>53292413
nee eindhoven woensel oetz
>>
>>53292454
77iq aub
>>
Hou eens op jongens. Gewoon Geert Wilberts stemmen, laat politici zich druk maken om politiek en verder geen gezeik.
>>
>>53292525
en dan me uitkeering weg
>>
File: prVkM9X.webm (1 MB, 638x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prVkM9X.webm
1 MB, 638x476
>>53292341
cuckold
>>
Een koning moet toch altijd een wet ondertekenen? Stel dat hij het niet wilt doen, wat dan?
>>
>>53292562
Je wordt toch niet armer van een baan.
>>
>>53292621
ik kan nie werke geen oplijding ge daan
>>
>>53292571
Dan is Mark Rutte verantwoordelijk. En moet Mark waarschijnlijk aftreden.

Daarom zal het kabinet ook geen voorstellen goedkeuren als ze weten dat de Koning daar zulke grote bezwaren tegen heeft. Al is dat een publiek geheim.
>>
>>53292571
Dan word het parlement gecuckt
>>
>>53292563
hoorndrager*
>>
>>53292571
http://www.volkskrant.nl/binnenland/-koningin-mag-niet-weigeren-wet-te-tekenen~a578567/
>>
>>53292563
>dvw je geen aziaat hebt die helemaal over je heen wilt klimmen
waarom leven broeders
>>
File: 1451705370687.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451705370687.gif
50 KB, 250x250
>>53292563
Lief :3
>>
>>53292621
Als je geen opleiding heb gedaan is een uitkering aantrekkelijker en stabieler. Je heb 100% vrijheid en 75% inkomen in plaats van 100% minimum inkomen en 25% vrijheid als je zou werken.
>>
>>53292714
sensatietitel, de koning mag altijd gewoon weigeren
>>
>>53292793
Als je weinig geld hebt dan maakt een klein beetje extra meer uit dan wanneer je veel geld verdient.

Als een inkomen van 2000 naar 3000 per maand gaat, dan eet je geen botherham meer of minder.
Als je van 1000 naar 1500 gaat wel.
>>
>>53292793
>muh vrijheid
ameriboo a.u.b.
>>
>>53292877
Misschien kan jij er van genieten als je moet werken maar als er geen beloning is dan heb je meer aan je vrijheid omdat je toch niks te verantwoorden heb naar mensen.
>>
>>53292793
Voor veel normaaltjes is dat geen optie, die willen een baan vanwege uitdaging, sociale status, etc
>>
Wie wil er een kaartje uit Bolivie van mij ontvangen?
>>
wie heeft tattoes hier
>>
>>53292935
maar ik wil een DIKKE BMW rijden
>>
>>53292847
Toen mijn inkomen 1000/m was kon ik zo veel boterhammen eten als ik wil

Van de bakker ook nog
>>
>>53289996
Waarom zijn arabieren zulke laffe barbaren?
Het laagste volk op aarde.
>>
>>53293024
kuikensweg 53 beverwijk
>>
>>53293024
graag eigenlijk
>>
EXPLAIN HET IS FEEST MEME
>>
>>53293099
Paal dan je adres.
>>
>>53293105
Explain free the nipple meme
>>
>>53293187
cunts disagreeing with social norms
your turn please
>>
>>53293059
It's not a meme. It's actually feest here desu.

https://www.youtube.com/watch?v=8tlrUm_G10k

t. het Nederlandse multiculturele propaganda kanaal
>>
>>53293024
Ja leuk, stuur me een kaal mailtje op stk87utube@gmail.com dan antwoord ik met mn adres
>>
File: IMG_20160108_181855.jpg (543 KB, 2880x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160108_181855.jpg
543 KB, 2880x1728
Wie wil er eentje?

(ondersteboven want zuidelijk halfrond)
>>
>>53290857
Je wilt haar vast meteen verkrachten, he?
Kut arabier.
>>
>>53293226
Just a commercial

https://youtu.be/pchWYdcN6zA

Show free the nipple pics plox
>>
>>53293347
>2009
>"wow I thought it was from at least 7 years ago"
>it's literally been 7 years
kill me
>>
File: Naamloos.jpg (66 KB, 402x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
66 KB, 402x595
>>
File: 1452097166232.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452097166232.gif
6 KB, 50x50
Stel jongens dat jullie een verse vd zouden kunnen krijgen, wat is het ergste qua (seksueel) verleden wat je zou accepteren?
>>
>>53293244
Zitten toch echt wel wat schatjes tussen, he
>>
>>53293520
Als ze knap is accepteer ik alles.
Als ze lelijk is accepteer ik niets.

Zo simpel is het.
>>
>>53293291

ik durf het niet te palen ;_;

stuur een mail naar goterboter at jahoe dot com
>>
>>53293546
Meneer bent u een pedofiel
>>
>>53293598
nee hoor meneer de AIVD
>>
>>53293546
De blanken en Aziaten ja. Die Arabische unibrow niet zo.
>>
>>53293598
Kleine meisjes kunnen wel heel erg schattig zijn, op een niet seksuele manier uiteraard. Zo lief nog en niet gehavend door de maatschappij.
>>
>>53293701
Ik ben ook niet zo van de aziaten
Ik houd van alleen maar blank
>>
>>53293581
koekoek gedetecteerd
>>
>>53293712
sterf vuile pedo ik hoop dat een bulgaar je in de reet neemt
>>
>>53293854
t. Mark Dutroux
>>
>>53293854
Wat? Ze zijn idd aandoenlijk, betekend niet dat ik tot ze ben aangetrokken.
>>
>>53293854
door die vluchtelingen zijn pedo's niet meer de meest gehate mensen
voelt goed man
>>
WIE WIL ER NOG EEN KAARTJE?
>>
File: 1448426087441.jpg (40 KB, 605x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448426087441.jpg
40 KB, 605x340
>>53294225
Ik paal jouw kaartje hier als ik 'm krijg
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_ZBQOwZLdiM

wat ging er fout, en warom is het niets?
>>
>>53293024
ik, mijn skype is fabian.bast1
>>
>>53294225
ik maar ik ga mijn adres hier niet posten
>>
>>53294641
>>53294652
Paal je e-mail.
>>
>>53294225
Kom maar hier brengen
>>
>>53294652
maar, het word geen virtueel kaartje toch?
>>
>>53294652
>>53294766
oei verkeerde
was bedoeld voor>>53294727
met de tekst:"baseskaas@gmail.com".
>>
>>53294652
niemand geeft een neuk doe nou maar gewoon

mvg. meester trol
>>
>>53294873
ik wil geen brieven die vol met pis en cum zitten dankje
>>
>>53294953
RANDSTAD
>>
>>53294953
> geen bolivaanse koowk willen
>>
>>53294991
ik doe niet mee aan hollandse reddit memes
>>
>>53294953
Ik heb nog wel wat schijt met naadzweet voor je
>>
Wat voor gevoelens komen er in je op als je naar dit plaatje kijkt?
>>
>>53295041
Hebben jullie niet iets dat vergelijkbaar is met de randstad?
>>
>>53295303
Dat de japanezen nog een extra atoombom verdient hebben.
>>
>>53295303
niet homoseksueel genoeg.
>>
>>53295303
waar is de meisjespiemel
>>
zijn de vlaggetjes stuk?
>>
>>53295303
Mike je intenties zijn allang geopenbaard, ga en blijf ga
>>
In Suriname wonen maar 570k mensen. Maar Suriname is meer dan 4 keer zo groot als Nederland.

Waarom gaan we niet met zijn alle daarheen? Gewoon lekker met 17 miljoen Nederlanders en 6 miljoen Vlamingen.
>>
File: 46744007_p0_jpg.jpg (550 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46744007_p0_jpg.jpg
550 KB, 1200x1200
>>53295387
Heb je bewijs dat ik dat ook daadwerkelijk ben?
>>
>>53295445
De Nederlandse Zuid Afrikanen mogen ook komen.
>>
>WhatIsThisImNotGoodWithComputers commented 7 hours ago
>Should be back up in a couple of hours...

>
>>
File: 1432160246510.jpg (608 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432160246510.jpg
608 KB, 1280x800
>>53295470
Je deelt genoeg autistische kenmerken, maar ik ga nu slapen want ik ben een waagkoek
>>
>>53295612
welterusten
>>
>>anon kijk deze foto, even wachten
>is dat een s6?
>>ja. eh nee *laat foto zien*
>oh leuk
niet dat ik wil praten over het type telefoon maar waarom komt er nou niet iets leukers in me op dan zoiets autistisch
>>
>>53295862
was het een foto van haar klit?
>>
>>53295862
je kan zeggen dat diegene mooie handen heeft
>>
>>53295862
>>53296000
Zeg ajb ja, zelfs als het niet zo was
>>
>>53295612
>waagkoek
>het is vrijdag
>>
ontmoeting wanneer
>>
>>53283435
laat me raden, je studeert rechten en wilt advocaat worden omdat dat kk stoer is jwz woullah eh sahbi
>>
>>53296036
het was een foto van haar klit

>>53296016
das een beetje raar dan he
>>
>>53286537
ik wil een neger stompen die tatta zegt
>>
>>53295498
dat hopen we maar
>>
File: DSC_0003.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0003.jpg
3 MB, 3840x2160
Paal jullie poes
>>
>>53296121
gaat je niet lukken bleekscheet
>>
>>53296133
moete we nou gaan struikelen
>>
>>53296058
Ontmoeting in La Paz?
>>
>>53296066
>dvw tata's je studie belachelijk maken
>>
>>53296155
geen poes om te palen
>>
>>53296155
ik heb alleen maar een hond
>>
File: plaatje.png (686 KB, 473x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plaatje.png
686 KB, 473x704
>geen opperste heer om samen vrouwen mee te vervloeken
>>
>>53296291
Honden zijn kut. Jij krijgt geen kaartje van mij.
>>
>>53296442
pijp mij eh kk zemmel
>>
>>53296413
Wie heeft zijn manifest/autobiografie gelezen? Ik vond het erg interessant.
>>
File: 1405701503017.gif (2 MB, 396x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405701503017.gif
2 MB, 396x344
>>53296493
>>
File: plaat.png (550 KB, 875x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plaat.png
550 KB, 875x557
>>53296493
Ik, een paar dagen na zijn dood, sommige stukken kwamen akelig bekend voor, alleen had hij veel meer agressie in hem, bij alles wat hem overkwam werd hij ontzettend boos en gefrustreerd van binnen, dat heb ik gelukkig totaal niet
>>
>>53296493
heb stukjes gelezen maar vond het sneu en vrij slecht oetz
>>
>>53296603
>speelt wow met 3 vrienden die samenkomen om te spelen
>hij werd nooit uitgenodigd

Ik heb echt met hem te doen.
>>
File: nog een plaatje.png (618 KB, 474x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nog een plaatje.png
618 KB, 474x619
>>53296844
Hij komt extreem narcistisch over in zijn manifest en is negatief over iedereen om zich heen, het kan niet anders dan dat de mensen in zijn directe omgeving dat ook doorhadden.
Zulke mensen zijn geen pretje om mee om te gaan, het is te makkelijk om zijn "vrienden" de schuld te geven, hij was overal zelf verantwoordelijk voor maar weigerde dat te zien
>>
Wanneer /Deventer/miet?
>>
>>53297019
Paal nog wat zeldzame elliots. Ik beloof dat ik ze niet zal opslaan.
>>
i really want to go to holland, it looks great
>>
nieuwe draad

>>53297423
>>53297423
>>53297423
>>
File: vooruit dan.png (1 MB, 918x739) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vooruit dan.png
1 MB, 918x739
>>53297311
>>
>>53297425
don't go
Thread replies: 337
Thread images: 55
Thread DB ID: 393125



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.