[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sagan om Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 13
Thread images: 9
File: Janet Leon.webm (1 MB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Janet Leon.webm
1 MB, 1024x576
Snubbelbögarnas Återkomst
>>
>smögen spammar sönder utan snubbel
>>
Anons, snubblare och namnbögar mina bröder

Jag ser i era ögon samma rädsla om att tråden är nu skit som förskräcker mig

Dagen kanske kommer då tråden är skit, bortom räddning

När vi lämnar våra vänner

Och bryter alla band av gemenskap

Men inte idag.

En timme av stormbögar och klagoanons
när #vårår är kommen och över

Men inte idag.

IDAG SÅ KÄMPAR VI
FÖR ALLT DU ÄLSKAR OM TRÅDEN
JAG BER ER ATT STÅ,
MÄN AV SVERIGETRÅDEN!
>>
File: snut.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snut.jpg
18 KB, 400x400
snuten jobbar med vänsterextremister
>>
>>53277957

Haha aa

ACAB Conny
>>
File: 1452049008275.gif (895 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452049008275.gif
895 KB, 500x250
https://www.youtube.com/watch?v=jjS40ay5P5Y

ser ju rätt kul ut


misaka kanske inte är så fel ute i sitt luftslaks-MÖPande
>>
Carlanderska är du här?

Mina händer är torra som fan

vad göra?
>>
File: 1451797516371.jpg (7 KB, 250x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451797516371.jpg
7 KB, 250x243
skulle behöva en kram
>>
>>53281904
>>
File: 1445355840001.jpg (83 KB, 580x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445355840001.jpg
83 KB, 580x382
>>53282021
mys
>>
File: topsmug.jpg (19 KB, 420x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topsmug.jpg
19 KB, 420x418
*dansande*
mannen överallt jag går jag hör en massa skit
du har benim i din mun för du vet där jag ska bli
du försöker komma med men du slösar ba din tid
>>
hej
>>
File: 1443934041171.jpg (117 KB, 670x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443934041171.jpg
117 KB, 670x554
>>53282887
>>53282887
känner du igen dig?
Thread replies: 13
Thread images: 9
Thread DB ID: 394713[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.