[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 332
Thread images: 40
File: plaatje.gif (12 KB, 300x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plaatje.gif
12 KB, 300x100
"Alleen thuis zonder moeder ditie"
>>
Ik ben altijd thuis zonder moeder, mijn moeder is dood.
>>
overlijdensakte van mijn internet :(
>>
5DA2D6B
>>
>>53269819
Heb je wel een pappa die je geld geeft omdat jij wil shoppen in de stad want jij bent shoppen nooit zat?
>>
#allevluchtelingenwelkom
>>
Eerste voor

0 5 7 8
5
7
8
>>
>>53269875
Nee, hij is ook dood.

En voordat je het vraagt: nee, ik ben niet Batman.
>>
0492
4
9
2
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9Hkov3QcCpQ

Er bestaan grappige Amerikanen die niet compleet liberaal-links geïndoctrineerd zijn.
>>
>>53269919
nee want je bent bruce mayne
haha
>>
0570
55
7_7_
0570
>>
>>53269875
Chill je wel op school? Chill je wel op straat? Dat is namelijk waar het deze chicks om gaat
>>
>dgv ik straks mijn zolpidemekkes zal nemen en lekker hoog zal zijn en dan slapen
>>
>>53269986
Nee, helaas.

Weet je, dode ouders hebben is niet so erg als je een shitton geld erft, maar dode ouders EN platzak zijn is echt shit.
>>
pannenkoeken voor ontbijt met zoveel siroop dat ik straks diabetes heb lol
>>
>>53270005
Wie nog meer /Deventer/? Ik ben er slechts student aan Saxion, maar ik zoek er wel een kamer.
>>
>>53270047
>suiker veroorzaakt diabetes
>>
>>53270047
>niet zoveel stroop dat je gisteren diabetes heb
>>
0 1 3
1
3
>>
echt geil

B0D76BB
>>
>>53270063
IK HEB ER TOCH GEEN VERSTAND VAN JOH, PESTKOP

ben wel misselijk
>>
>>53270061
je kan altijd een seksslaaf van een oude man worden om bij hem een kamer te krijgen.
>>
>>53270109
wij eten hier zelfs geen 'siroop'. nederlanders en hun vieze smaken
>>
>>53270131
>Helft van de belgen spreken Frans
>Nederlanders zijn de genen met vieze smaken
okee
>>
>>53270131
ik weet niet hoe die i daar kwam maar dat moest een t zijn
>>
0 6
6
>>
>>53270131
is het waar dat jullie ook geen pindasaus op jullie patat doen?
>>
>>53270180
>Helft van de belgen spreken Frans
STOP DEZE MIEM

VERWIJDER DIT

VLAMINGEN ZIJN 60% VAN DIT LAND EN 80% VAN DE ECONOMIE
>>
>hij doet geen spinazie a la crème en geraspte op zijn pannenkoek
>>
>>53270213
>finaal getrekkerd
>>
>>53270130
Over oude mannen gesproken...

Ik heb vaker bij station Deventer een ouwe gast zien zitten bij de bushaltes, heel netjes aangekleed... maar met blote voeten.

Zwerver?
>>
>>53270204
wat denk je zelf? natuurlijk eten we da niet. klinkt al extreem walgelijk. wij eten hier mayonnaise, samuraisaus, yoppiesaus en ook in mindere mate kidchep.
>>
>>53270235
>geraspte
Ik bedoelde geraspte kaas
>>
>>53270213
>VLAMINGEN ZIJN 60% VAN DIT LAND EN 80% VAN DE ECONOMIE

>Alsnog leren meer Vlamingen Frans spreken dan dat er Walen Nederlands leren

Waarom stoppen jullie niet met hen financieren, en waarom doen zij niet beter hun best economisch rendabel te worden?
>>
>Dvw hele week ziek
>Ga naar de dokter
>Bacterie in mijn keel
>Moet aan de antibiotica
>Volgende week tentamens
Just
>>
0 7 3
7
3
>>
>>53270289
zij waren vroeger economisch sterker dan wij vlaamse boeren
>>
>>53270301
>ik zit nog op school

opkankeren aub
>>
>>53270262
>extreem walgelijk
Belgen bevestigd voor geen smaak
>>
>>53270258
De enige zwerver uit Deventer die ik herken is die man met lange witte haren die als een zwerver over straat loopt met een halve liter pils terwijl hij rare dingen roept. Ik zie hem vaak in de buurt van het Boreel
>>
>>53270312

>Vroeger

Nou en? Het is het huidige jaar, anon.
>>
>>53270350
Als iedere sterke regio zijn zwakkere regio's afstoot hebben we binnenkort 142 landen in de EU. O nee, dan bestaat de EU niet eens meer.
>>
File: 1409165054032.jpg (24 KB, 308x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409165054032.jpg
24 KB, 308x302
>>53270312
>zij waren vroeger economisch sterker dan wij vlaamse boeren
>>
>>53270327
>School
Dat heet universiteit, loonslaaf.
>>
>>53270350
eerlijk gezegd denk ik dat belgië eeuwig zal bestaan. we zijn te afhankelijk van brussel en brussel is een moeilijke kwestie. een groot deel van ons bbp wordt gegenereerd in brussel.
>>
>>53270390
>afstoot

Ik zeg alleen dat Vlaanderen best wat kan gaan bezuinigen op uitgaven richting Wallonië, zeker als de Waalse regios niet genoeg investeren in taalonderwijs en dergelijken waardoor Walen niet goed kunnen meekomen in de economie.
>>
>>53270327
Gaat alles wel goed met je?
>>
>>53270448
Ik las bbq. De lente mag beginnen.
>>
>>53270340
Ik heb wel wat weird shit gezien in Deventer.

Zoals die onderzeeër in het rivier bij het station. Die is er niet meer, maar die was 'r wel een paar jaartjes terug.
>>
>>53270448
Brussel ligt in Vlaanderen, ik zie het probleem niet.
>>
>>53270446

>Niet gewoon school, les en leraar zeggen

Bij mij is 'college' en 'uni' er nooit echt ingesleten oetz..

>>53270448

Kan Brussel niet gewoon worden opgeïst door Vlaanderen omdat het geografisch in Vlaanderen ligt? Tevens, nogmaals: Ik zeg niet dat België uit elkaar moet.. Ik zeg alleen dat de verdeling van lusten en lasten tussen Wallonië en Vlaanderen best beter zou kunnen zijn, van wat ik er van begrijp.
>>
>>53270539
>Kan Brussel niet gewoon worden opgeïst door Vlaanderen omdat het geografisch in Vlaanderen ligt?

Door ons leger? Dat bovendien federaal geregeld is. lel
>>
>>53270564
Bouw gewoon een muur.
>>
>>53270564
>Door ons leger?
Gewoon administratief. Zo van 'Brussel zal vanaf heden beschouwd worden als Vlaamse regio ter compensatie voor de vele miljarden die de Walen al decennia lang hebben verkwist'.. Zoiets?
> Dat bovendien federaal geregeld is. lel
Wie financiert voor het grootste deel de federale overheid, en daarmee de lonen van de militairen?
>>
>>53270539
>Niet gewoon school, les en leraar zeggen
Dan word je door de gemiddelde student en docent toch wel raar aangekeken hoor.
>>
Welk geïmproviseerd wapen gaan jullie gebruiken tijdens de opkomende rassenoorlog?

Ik ga voor dit:

http://www.liveleak.com/view?i=de6_1452123298
>>
>>53270497
Tof, dat heb ik niet meegemaakt want ik kom nog niet zo lang in Deventer. Ik zit in m'n tweede jaar.
>>
>>53270497
>weird shit
RAND
STAD
>>
>>53270619
>Dan word je door de gemiddelde student en docent toch wel raar aangekeken hoor.

Nee hoor... Daarnaast, waarom zou een docent dat meekrijgen? Die noem ik gewoon bij hun naam, titel of 'meneer/mevrouw'.. En mijn medestudenten zijn ook niet zulke puristen.
>>
>>53270651
Ik ga gewoon voor een echt wapen.
>>
>>53270667
Jeetje, de miem wordt gewoon elke keer leuker.
>>
>>53270619
De meeste zeggen misschien docent maar iedereen die ik ken zegt gewoon les, school en toetsen.
>>
>>53270681
Deed je wo of hbo? Bij mijn studie kijken ze je raar aan als je zegt dat je naar "school" gaat.
>>
>>53270607
> 'Brussel zal vanaf heden beschouwd worden als Vlaamse regio ter compensatie voor de vele miljarden die de Walen al decennia lang hebben verkwist'

da zal dan waarschijnlijk int frans gezegd worden ,lel.
>>
>>53270717
>De meeste zeggen misschien docent

Ik zeg alleen docent als ik zeker weet dat 't een docent is.. Maar vaak zijn ze eigenlijk doctor of professor ofzo, dus ik houd het in z'n algemeen gewoon op 'leraar'.
>>
>>53270667

relax man, really, wat is t probleem? hij post toch gewoon zn experiences?
>>
>>53270770
>doctor of professor ofzo
>hij doet universiteit
kknurt
>>
>>53270730

Universiteit... Wat is een universiteit als het geen school is?
>HBO
Dat is toch sowieso een school, met scholieren?
>>
>>53270770
docent wordt hier denk ik alleen gebruikt in de context van kunstonderwijs.
>>
>>53270770
Ik noem gewoon iedereen bij hun voornaam
>>
voormalige noot student hier
>>
>>53270810

Ik heb van Belgen gehoord dat jullie veelal geen werkgroepen hebben bij het onderwijs, alleen hoorcolleges.. In Nederland worden werkgroepen veelal door docenten (dus geen professoren) gegeven.
>>
>>53270781
Hij was gewoon annoyed door zijn post.
>>
Zijn alle Nederlanders zo achterlijk, of alleen die in de Randstad?

https://www.youtube.com/watch?v=SgTBhISVP9E#t=122
>>
>>53270781
Hij wou gewoon even lekker miemen
>>
>>53270903
>Nederlanders
Ik zie geen Nederlanders.
>>
>>53270903
Randstad
Zie je toch aan de haarkleur.
>>
>>53270781
Iedereen die één Engels woordje paalt wordt 'gerandstad'
>>
>>53270903
>Dat filmpje
>Nederlanders
>Randstad

Lijkt me meer een typisch Amsterdams fenomeen oetz..
>>
>>53270983
Ik kom oorspronkelijk uit Engeland, maar ik verhuisde naar Nederland toen ik 12 was.

En m'n moeder was Nederlands.

Dus...
>>
File: 75864678.jpg (10 KB, 480x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
75864678.jpg
10 KB, 480x304
>>53270903
>geen enkele Nederlander te zien.
Is het geen miem?
>>
Anker, Anker, Anker ik heb...
>>
>>53271080
aids
>>
>>53271080
een boot?
>>
>>53271080
een mammoettanker
>>
>>53270009
We willen geen haters, we willen geen praters. We doen relaxt en zeggen: "laters!".
>>
>>53271071

>De Dam in Amsterdam
>Oudjaar
>Nederlanders

Wat moeten die daar in godsnaam? De meeste Nederlanders gaan met oudjaar naar vrienden, familie of feestjes.. Op de Dam staan lijkt me meer iets wat marginalen en toeristen doen.
>>
>Vijf jongemannen hebben woensdag een gewelddadige homejacking gepleegd in Anderlecht en daarbij een vrouw en haar twee zonen bedreigd en beroofd.

>De feiten vonden woensdagvoormiddag rond 11.30 uur plaats.
>De vijf daders belden aan en toen de 48-jarige bewoonster kwam opendoen, bedreigden ze haar meteen met twee vuurwapens en een hamer.
>Daarna haalden ze ook de twee zonen van het gezin, 15 en 25 jaar, van hun kamer en brachten ze bij hun moeder in de woonkamer.
>De oudste zoon had intussen wel de tijd gehad om de politie te verwittigen.

Zie dat die noot op de zolderkamer toch ergens goed voor was

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160108_02055827
>>
>bekijk oude foto's
>vroeger blond, nu donkerbruin haar
>voeger aantrekkelijk, nu lelijk
>vroeger deed ik jurkjes aan en elastiekjes in mijn haar, nu een bittere hetrosexuele schijtheer

geloof niet in de "hoe ouder mannen zijn, hoe aantrekkelijker zij worden" miem jongens
>>
>>53270903
Amsterdam tijdens oud&nieuw is letterlijk 80% zandnegers uit frankrijk

t. Amsterdammer
>>
>>53271298
>t. Amsterdammer
Innige deelneming.

Of moet ik rest in peace zeggen?
>>
>>53271265
>homejacking
RANDSTAD
A
N
D
STAD
T
A
D
>>
File: 1450739973992.jpg (119 KB, 617x932) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450739973992.jpg
119 KB, 617x932
>>53271265
>homejacking
>>
>>53271276
van 0 tot 6 ben je schattig die periode daarna ben je een vies rotjong tot je 17-22e en daarna begin je met rijpen.
>>
>>53271276
Je bent gewoon dik geworden
>>
>>53271324
N A M E N
A
M
E
N
>>
>>53271276
6 tot 13 meest aantrekkelijk, ja
>>
>>53271331
Maar de Randstad ligt helemaal net in België.
>>
>>53271276
Vroeger was ik dik en echt kankerlelijk. Nu ben ik een stuk dunner en zie ik er volgens mij gewoon normaal uit.
>>
>>53271422
BANLIEUE
A
N
L
E
U
E
>>
>>53271421
conciërges hier moet je zijn!!! xDDDD :PPP
sukses met je verbanning naar moordoor x^D
>>
File: 848.gif (467 KB, 606x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
848.gif
467 KB, 606x423
NOODOPROEP VANUIT KLM VLUCHT

HET GEBEURT

http://www.flightradar24.com/KLM591/87ada37
>>
File: tranwat.jpg (34 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tranwat.jpg
34 KB, 576x1024
>>53271276
>>
>>53271472
bekijk je dit nou serieus de hele dag
>>
>>53271449
>>
>>53271472
Is hij nou omgekeert?
>>
>>53271488
Wie is deze hete deerne?
>>
File: 20160108_142842.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160108_142842.jpg
2 MB, 4128x2322
>>53271444
dit is een plaatje van mij als 10~ jarige nu ben ik rare lelijke slungel

moeilijke voel oetz
>>
waarom wilt niemand knuffeelllleeenennnnnnnn?
>>
>>53271521
waarom heb jij een rokje aan?
>>
>>53271551
Omdat je geen meisje (met meisjespiemel) bent
>>
>>53271472
kut vertraging
>>
>>53271588
Nou en?
>>
>>53271472
Hoe ben je op de hoogte van die noodoproep?
>>
>>53271558
waarom waarom poepheer
>>
File: 1432914056141.png (87 KB, 645x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432914056141.png
87 KB, 645x428
>mgw hij hem er in duwt
>>
>>53271663
Neem jij een vlucht van Amsterdam naar Amsterdam?
>>
>>53271743
Hangt ervan af hoe stoned ik ben.
>>
>>53270903
Gelukkig is Gent nog redelijk "Europeaans" (Europees).
>>
>>53271472
Waarom zou in vliegtuig in nood HELEMAAL terug vliegen naar Schiphol van Zuid Frankrijk?
>>
File: Naamloos.jpg (337 KB, 2321x2318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
337 KB, 2321x2318
>>53271853
Omdat hun schijt gewoon helemaal geneukt is?
>>
>>53271938
7/10
>>
>>53271938
godverdomme
>>
Heb ooit noodlanding moeten maken omdat de onderwielen problemen hadden met eruit te komen.

Als je de stewardessen helemaal ziet wit worden, weet je dat er iets niet goed is.

Goed geland, nachtje in Athene moeten slapen ipv Rhodos.
>>
>>53272005
normaaltjes zijn dan ook slim en nemen een valium vooraleer ze een vliegtuig instappen.
>>
>>53271853

Dat impliceert problemen met een passagier volgens mij.. Bij technische mankementen zetten ze vliegtuigen volgens mij eerder aan de grond. Misschien omdat zo'n vliegtuig onder Nederlandse jurisdictie valt zolang hij in de lucht is en van Schiphol is vertrokken? Als er dan iemand moet worden gearresteerd op die vlucht is het misschien gebruikelijk die persoon over te dragen aan de Kmar op Schiphol? Ik speculeer maar wat hoor..
>>
File: 1447004708660.jpg (99 KB, 347x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447004708660.jpg
99 KB, 347x313
>Travestieten in mijn draad
>>
>>53272005
>griekenland
waarom ga je naar een derde wereld schijtgat
>>
jongens mijn extra vlaggen script doet het niet meer.
>>
>>53272068
Denk indenaad dat er juridisch iets aan de hand is. Het vliegtuig heeft geen enkele haast. Vliegt Schiphol nu ook voorbij.
>>
>>53272247
Kijk goed hij gaat nu draaien om te landen.
>>
>>53272191
Moet je de virusscript herstarten.

turbo pleb
>>
>>53272175
Dit was voor 2008
>>
wiekleinhier?
175cm :(
>>
>>53272247
HIJ GAAT GEWOON LETTERLIJK OP ALMERE CRASHEN

EINDELIJK
>>
>>53270903
HAHAHAHAHAHA
>>
>>53272336
Almere gaat weer de zee in.
>>
>>53272335
176 nederlands meesterras
ik voel me een kabouter
>>
>>53272335
>>53272405
ik heb tenminste geen terugtrekkende haarlijn
>>
>>53272641
PAAL FOTO
>>
>>53272335
Ik ben 10 cm kleiner dan mijn vader. Ik ben 20 jaar oud. Pech hebben noemen ze da.
>>
>>53272765
ik post geen foto's op 4chan zot
>>
File: transwhat.png (357 KB, 800x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
transwhat.png
357 KB, 800x267
>>53272641
waarom ben je nog geen lief transmeisje?
>>
File: 1452253734399.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452253734399.webm
3 MB, 1280x720
Is de wetenschap te ver gegaan?
>>
>>53272914
Is dit serieus een nederdrader?
Ik voel me zo vies nu ik dit weet. Ik voel me misbruikt.
>>
>>53272914
hitler is hiervoor gestorven
>>
Wie /Sims4/ hier?
>>
>>53272924
kan niet wachten, heb mijn oculus rift al besteld
>>
>>53272924
Tsja, je kan volgens mij beter gewoon een vrouw zoeken voor dit soort dingen.
>>
>>53273056
vrouwen neuken geen mannen die kleiner dan 1.80m zijn, tenzij betreffende man arabier is.
>>
>>53273016
Sims is voor meisjes
>>
>>53273016
sims 4 is te blauwpil
>>
>>53273016
Nee, ik speel op een console, zoals iedere volwassene.
>>
Ik heb pas gezien dat ik de huishuur nog niet had betaald. Raar dat ik nog geen telefoontje kreeg van de huisbaas.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53273216
Volg Ray William Johnson op feestboek, elk 1e van de maand paalt hij een status dat je je huur moet betalen
>>
>>53273224
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
isn't motherless a CP site?
>>
>>53273299
>Ray William Johnson
bol af homo
>>
File: 1300044776986.jpg (17 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300044776986.jpg
17 KB, 250x250
>>53273299
>Volg Ray William Johnson op feestboek
>>
File: wewuz.png (357 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wewuz.png
357 KB, 397x402
As someone who is fluent in both english and german, how difficult would it be to also speak dutch?

I think it is a shame I dont know the language of our most famous colony.
>>
>>53273299
Maar de huur moet betaald zijn voor het begin van de maand.
>>
>>53273330
In a long gone past it contained CP and bestiality.
>>
>>53273336
Ik keur dit bericht goed
>>
>>53273350
puta madre carahlo
>>
>>53273350
Not so hard if you really know your German well. Although one thing is that it might sound the same but isn't at all sometimes.
>>
>>53273350
net nu de spaanse economie weer groeit
>>
File: hitler dood.jpg (10 KB, 250x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitler dood.jpg
10 KB, 250x234
>>53273350
Dutch is LITERALLY a German dialect created by English-speaking meme masters.
>>
>>53273504
我们是国王
>>
>>53273504
German could just as well be considered a Dutch dialect too so you're making no point. They're just as old they just branched off differently.
>>
>>53273566
And a ching-chong nip-nong to you too, my friend.
>>
>>53273504
Isn't finnish and swedish the same language too?
>>
vr 8 jan. 2016 10:37 Bezorger is onderweg
vr 8 jan. 2016 14:00 Zending nog niet verwerkt.

N E D E R L A N D
>>
Sta op Centraal, jongens.
Er staat iets te gebeuren. Tunnel is afgesloten.

Overal politie.
>>
>>53273713
ik heb er ook al veel miserie mee gehad. ge kunt al die nederlandse diensten voor geen zak vertrouwen.
>>
Wie /volkoren boterhammen met 14 gram eiwit per 100 gram/ hier?

Vieze kankerflikkers van de Albert Heijn doen zo veel water bij de kip dat die nog maar 13 gram eiwit bevat, minder dan fucking brood.
>>
File: postbode.jpg (95 KB, 1486x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
postbode.jpg
95 KB, 1486x708
>>53273713
>>
http://www.volkskrant.nl/buitenland/kritische-heruitgave-mein-kampf-verschijnt-in-duitse-boekhandels~a4220779/

http://duitslandinstituut.nl/artikel/14554/heruitgave-mein-kampf-fileert-hitlers-ideeen

RANDSTAD flikker op met je politieke correctheid aub
>>
>>53273765
(You)
>>
>>53273741
welk centraal?
>>
>>53273689
Whoa now, I admit that I was merely joking, but that's just too wrong for me to take.
German and Dutch are really fucking similar when compared to the relationship between Finnish and Swedish. G&D are both Indo-European languages and so is Swedish, but Finnish is some Uralic clusterfuck. The only thing we have in common with Swedish is a decent amount of loanwords.
>>
>>53273713
PostNL?
>>
>>53273881
amsterdam mong
>>
>>53273953
Inderdaad. Die klotehonden van bol.com hebben mij iedere keer liggen. morgen in huis? mijn gat.
>>
>>53274092
PostNL is bagger, ze arriveren altijd laat tegen 19u. Of komen de volgende dag pas.
>>
>>53273844
randstand
>>
>>53273163
Maar je kan juist 2D meisjes maken om mee te spelen.
>>53273187
Het is niet te categoriseren in rood en blauw pil, daar zijn spellen niet voor.
>>
>>53274367
>daar zijn spellen niet voor.
>bioware
>>
>>53274367
Je maakt een dirk donderpenis met dark triad kenmerken en wat gebeurt er? Je moet eeuwen praten voor dat vrouwen met je naar bed gaan? Dit klopt niet dit is blauwpil. Vrouwen gaan gelijk naar bed met dirk.

Ze zouden een rodepil sims moeten maken waarin je je seksuele marktwaarde moet verhogen in plaats van nutteloze statistieken
>>
koek

Wij geschiedkundig feit nu

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Year%27s_Eve_sexual_assaults_in_Germany
>>
>>53274367
>2D meisjes
77IQ slaat weer toe.
>>
>>53274480
>germany
>wij
wat
>>
File: image.png (3 MB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
3 MB, 1920x1200
>>
>>53274480
Zijn er video's?
>>
>>53274480
Hoe zou men dit hoofdstuk met alle veranderingen en gebeurtenissen de laatste jaren in Europa honderd jaar in de toekomst noemen?

>de Europese hoorndragercrisis
>de verandering van liberaal westers Europa naar de westers Islamitische maatschappij

Jullie ideeën?
>>
>>53274547
lelijk wijf
>>
>>53274661
De media gaat voor de Europese Lente;

Origineel huh.

http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2578805/2016/01/08/In-Europa-is-explosieve-cocktail-aanwezig-voor-een-volksopstand.dhtml
>>
bye lads
>>
>>53274450
maar in de Sims is het juist mogelijk om iemand binnen een paar uur te neuken en een dag later te trouwen
>>
>>53274721
Wordt een beetje verwarrend als ze alles naar een seizoen gaan noemen.
Dadelijk heb je de Chinese zomer, de Arabische winter de Amerikaans herfst etc.
>>
>>53271772
*zing*
>>
>>53274661
>>>/wsg/867810

want geluidjes werken hier niet
>>
>>53272335
193cm.. Klein ivm met m'n pa met 203cm.

Ik voel me pas lang als ik naast studiegenoten loop die gemiddelde lengte zijn en ik een spiegel zie op de academie
>>
>>53274661
Het einde van de Westerse superioriteit?
>>
>dvw de tentamenstof voor deze periode eigenlijk niet eens zo moeilijk is
Ik ga keiharde zessen halen jongens.
>>
>>53275156
>op school zitten

Ga nou toch eens weg.
>>
>>53272335
175cm valt mee

mvg. 175cm
>>
>>53275374
Hou uzelf niet voor de gek, manlet.
>>
>>53275431
Oke, ik zal het anders verwoorden: op 4kanaal ben je een manlet maar in het echt valt het mee
>>
>>53275498
Mischien in de R A N D S T A D
>>
>>53275555
manlet is nederlands oetz
>>
>>53275555
mensen in het zuiden zijn het kleinst oetz
>>
>>53275498
Haha houdt jezelf niet voor de gek.
>>
File: manlets.png (11 KB, 191x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manlets.png
11 KB, 191x200
>manlets in de nederdraad
>>
>>53275645
>Haha houdt jezelf niet voor de gek.
mvg. maagd
>>
>>53275705
Iedereen kan liegen op het internet, mannetje.
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MFR7eki-5Ik

Best wel aanstekelijk deuntje.
>>
>>53276336
molenbeek aub
>>
>>53275743
Je liegen en dom uit je nek lullen is verboden op het internet. En zeker op 4chan.
>>
Gebaseerde NOS correspondent
>>
>>53276685
>staats tv kijken
>>
>>53276685
>verdwijnt mysterieus om nooit meer op televisie gezien te worden
>>
>>53276719
Ik ben gek op de nos, ondanks dat ze erg links zijn, ze zijn namelijk wel ontzettend professioneel en stukken beter dan rtl of sbs
>>
>>53276876
Met dingen wegknippen, verdraaien en de moraal ridder uithangen.
>>
Jongens soms vraag ik me af of alle basisschooldocenten allemaal emotionele problemen hebben. Als ik terug denk stonden ze vaak keihard schreeuwend voor de klas als we even niet luisterden.
>>
>>53276876
>ze zijn namelijk wel ontzettend professioneel
leuk geprobeert Marcel Gelauf
>>
>>53277068
>Die ene leraar die kanker naar tegen iedereen was behalve als een andere volwassene bij was

Niemand geloofde ons ook
>>
>>53276967
Elke media verdraaid en knipt wat ze willen. Nos doet dat alleen veel minder.
Ik erger me de laatste tijd flink aan hun vooringenomen verslaggeving over Trump en de wapendiscussie in de VS maar ook dat doet alle media, de nos blijft in mijn ogen het beste van een slechte Nederlandse media
>>
>>53276719
>>53276967
>>53277070
>>53277159
Tariq aub
>>
>>53277068
>"en toen maakten ze zeep en lampenkappen van de mensen"

amai
>>
File: 1431093078104.jpg (70 KB, 950x1144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431093078104.jpg
70 KB, 950x1144
Ik ga morgen 230 euro verdienen op één zaterdagje, op een schaal van 63 tot 88 hoe jaloers zijn jullie?
>>
>>53277627
63
>>
>>53277627
Wat doe je? Camera hoeren?

Met examentraining kun je dat ook makkelijk verdienen
>>
>>53277627
63, ik hou niet namelijk van pieten zuigen
>>
>>53277627
>dvw ik voor zaterdagwerk een premie krijg van amper 25 euro
>>
>>53277159
nos is wel heel erg voorgenomen.
zeker met die beelden van moeders met kinderen die """"""vluchteling"""""" zijn. daar hebben ze echt hun best voor moeten doen om die in beeld te krijgen. en dan krijg je een propaganda verhaaltje van een wegkijker van het COA. ik kijk het serieus niet eens meer.
>>
>>53276529
Als jij het zegt mannetje, maar dan moet je er wel mee stoppen.
>>
>>53277729
Bewaking, ik ga 9,5 uur werken voor 155% met een kaal uurloon van 13,- en krijg ongv 37,- rijskosten. Jullie mogen uitrekenen wat ik uiteindelijk precies krijg maar volgens mij is het rond de 230,-
>>
>>53277915
Racist!
>>
>>53277968
>rijskosten
>rijs
>>
>>53277968
228,425
>>
>>53277915
Het verrast me hoeveel racisten hier zitten, gunnen jullie de syriers dan niks ofzo?
>>
>>53277968
Als mensen ,5 gebruiken als ze over tijd spreken snap ik het nooit.
Ga je 9 en een half uur werken of 9 uur en 50 minuten?

Is het niet te gevaarlijk zo alleen in de parking rondlopen?
>>
>>53278029
s-sorry, snel getypt
>>53278037
Joepie
>>
>>53278092
Opkankeren stelletje kanker apen.
>>
>>53277915
Je ziet zo vaak gewoon alleen mannen als vluchtelingen, het is wederom typisch dat mensen alleen proberen de uitzonderingen de regel te laten bevestigen.
>>
>>53277968
>hij is in de weekend/nachturenregeling getrapt
Een jodentruc om jou over die 55% geen pensioen, vakantiegeld en evt 13e maand te hoeven betalen.
>>
>>53278143
>parking
Bedoelt u parkeergarage?
Nee, ik ga in een kantoorpand zitten met 24 etages terwijl er 3 man aan het werk gaan omdat ze een deadline ofzo hebben. De hele dag schijtpalen dus voor mij
>>53278242
>aannames
Ik krijg over mijn brutoloon vakantiegeld en eindejaarsbonus dus weet niet waar je het over hebt
>>
Why is the Netherlands so overpopulated?
>>
>>53278168
gelul
>>
File: wojakstadium.gif (449 KB, 318x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wojakstadium.gif
449 KB, 318x239
>>53269741

De Franse aandelenmaakt is "CAC40"

Mischien zij zouden het "KAK40" noemen
>>
>>53278242
/pol/ alsjeblieft ga
>>
>>53278344
Nietvergeten dat de dag dat het bedrijf het contract opzegt ze je evengoed in een supermarkt in de schilderswijk aan het werk kunnen zetten. Een tweezijdig mes ofziets.
>>
File: nope.png (19 KB, 707x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nope.png
19 KB, 707x196
>>53278406
Nope
>>
>>53276244
Lief :3
>>
>>53270262
Ik kom vanuit het verenigd koninkrijk en als je geen thee drinkt denken ze dat je "geen echte engelsman" bent.

Is het hier ook zo maar met mayonnaise?
>>
>>53278460
Praat geen onzin, ik heb met opzet geen winkelsurveillant cursus gehaald om dat soort stierenschijt te vermijden.
Mijn werkgever die dol is op mij omdat ik geen sociaal leven heb en daardoor altijd beschikbaar ben is bovendien een van de grootste van het land waardoor ik altijd een klant binnen een uur rijden heb
>>
>>53278653
fuck mayonnaise
>>
>>53278653
Een echte Vlaming identificeert zich door een kapotte deurbel te hebben zodat al het bezoek moet kloppen.
>>
>>53278156
Goed om te zien dat de Nederlandse cultuur inmiddels is uitgewaaierd naar onze zuiderburen.
>>
>>53278653
>je

ge zijt ook geen echte vlaming/man als ge je gebruikt
>>
>>53278726
dit
>>
>>53278563
>>53278406
http://www.politico.com/magazine/story/2016/01/europe-refugees-migrant-crisis-men-213500

Europe’s Man Problem

Migrants to Europe skew heavily male—and that’s dangerous.


>he Swedish case confirms IOM’s statistic that more than 90 percent of unaccompanied minors are male.

>these calculations suggest that as of the end of 2015, there were 123 16- and 17-year-old boys in Sweden for every 100 girls of that age.
>In China, long the most gender-imbalanced country in the world, the male-to-female ratio of approximately 117 boys for every 100 girls in this age group now comes up short of Sweden’s gender gap.

Het beste moet nog komen. Talloze gefrustreerde mannen met genderverhouding die zelf in China nooit gezien zijn.
>>
File: 159.gif (2 MB, 235x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
159.gif
2 MB, 235x240
>>53270262
>samuraisaus
>>
>>53278681
>last minutes en extraatjes
Dit moet toch slopend zijn?
>>
File: 1441330548055.png (581 KB, 847x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441330548055.png
581 KB, 847x438
>>53278772
Op een of andere manier lukt het ze altijd wel een vrouwtje te vinden
>>
>>53278563
WILLEN WE MEER OF MINDER ALLEENSTAANDE MANNEN?

http://strawpoll.me/6481311
http://strawpoll.me/6481311
http://strawpoll.me/6481311

(Je kunt meerdere opties aanvinken)
>>
File: trashman.jpg (40 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trashman.jpg
40 KB, 300x400
>>53270262
>geen andalous of currysaus
>>
File: 1445453833576.jpg (841 KB, 1200x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445453833576.jpg
841 KB, 1200x840
>>53278387
Because it's infected with hordes of parasites that shouldn't be here.
https://www.youtube.com/watch?v=h8b_et-rfyM
>>
File: patat.jpg (7 KB, 177x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
patat.jpg
7 KB, 177x266
Hoe maken patatflikkers hun patatten klaar?

In de pattatuur? En daarna patatsaus erop?

PATATFLIKKERS DE NEUK UITGEBLAZEN
>>
>>53278857
Het maakt niet uit welke bevolkinsgroep al dan niet een wijfoe vindt. Die laaggeschoolde vluchtelingen zullen ongetwijfeld ook de onderkant van de arbeidsmarkt helemaal dooreenschudden.
Aan het einde van het verhaal heb je sowieso een enorme groep, jonge, gefrustreerde mannen. Die tegenstellingen tussen culturen gaan alleen maar erger worden, een perfect recept voor een volksopstand.
Als 2016 net zoals 2015 wordt dan zal de emmer ergens wel overvloeien denk ik.
>>
>>53278845
Totaal niet omdat het werk echt geen drol voorstelt, urenlang achter een receptie schijtpalen en dan een sluitende lopen van 30-45 minuten. Zo zien de meeste diensten eruit. Het vermoeiende zijn de files die ik soms tegenkom. Maar daar doe ik niks aan.
Ik zeg het je, beveiliging is de beste keuze die ik in mijn achterlijke vriendloze leven heb gemaakt
>>
>>53278994
De enigste manier dat telt, de Belgische manier.
>>
>>53278994
>patatten
Het meervoud van patat is nog steeds patat, slimmerd. Waar ik woon gebruiken we zowel Friet, als Patat, als Aardappelstrookjes.
>>
>>53279042
*sluitronde
>>
File: 1451134281069.jpg (46 KB, 635x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451134281069.jpg
46 KB, 635x420
>>53279020
Kan niet wachten, misschien kunnen dan eindelijk de witte mensen weer in vrede leven nadat er een opstand is geweest.

https://www.youtube.com/watch?v=y-Yszp3SmxE
>>
>>53279070
>Aardappelstrookjes

wat
>>
>>53278743
Ik woon in west vlaanderen en bijna niemand gebruikt ge/gij. Dacht dat het een antwerpse ding was (of zoiets)
>>
Jongens, geen stress. Wij zijn allemaal gigantisch groot.
>>
>>53279148
Oké, "Erdapplströkies" dan.
>>
>>53279042
Ik ben zelf surveillant en ik vind het mentaal wel slopend, maar ik kan me niets echt iets anders inbeelden waar ik wel actief zou moeten werken en bewegen.
>>
>>53279151
In de provincie Antwerpen zegt iedereen idd ge/gij
>>
>>53279151
Wow dit is echt een openbaring, ik dacht dat iedereen onder Breda gij of ge gebruikt
>>
>>53279151
Boeren in West-Vlaanderen leven dan ook nog 30 jaar in het verleden.
>>
>>53277968
Als je ook nog 's nachts werkt op feestdagen dan loop je helemaal binnen waarschijnlijk

https://www.youtube.com/watch?v=UsEWgbEYpTI

>>53278092
Gun je je vriendin geen lekkere vingerbeurt door een zandneger?
>>53278387
Dutch girls are more fertile than Slovakia
>>
>>53279151
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gij
"in het zuiden van het Nederlandse taalgebied (Brabant, Limburg en Vlaanderen)"
>>
File: Ethnic map 1914.jpg (568 KB, 1396x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ethnic map 1914.jpg
568 KB, 1396x998
>>53279151
>Ik woon in west vlaanderen
Mmh. Ik kom tot de vaststelling dat ik hiervoor geen passend reactieplaatje heb.
>>
File: gross.gif (295 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gross.gif
295 KB, 500x281
>>53279276
>>
File: 1449774911624.webm (676 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449774911624.webm
676 KB, 640x480
>>53279276
Gevonden.
>>
File: 7ifpqpS.jpg (46 KB, 400x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7ifpqpS.jpg
46 KB, 400x340
>>53279276
>>
>>53279256
>dan loop je helemaal binnen waarschijnlijk
Uh nee feestdagtoeslagen 170 of 200% zijn voor overdag en snachts. Dus je kan dan net zo goed overdag werken.
Met de 170% feestdagen, doordeweeks zijn die geloof ik, krijg je wel de uren die je hebt gewerkt in verlofuren extra opbouw toegevoegd. Wat dat betreft hebben we een prima cao
>>
>>53279258
>Limburg
Ik dacht dat Limburg "Doe/diech" gebruikte?
>'t Allerveurnaomste kinmerk is, wie gezag, de twietoenegheid. 't Twiede belangriekste, door de meiste dialekte gedeild, is 't wäördje i(e)ch boe 't Hollands ik heet. Derde is 't pronoom doe (soms diech) - de westelike dialekte (Bèlsj Lèmburg vaanaof Hasselt), gebroeke daoveur evels, zjus wie 't Nederlands vörm vaan gij (bev. dzjie in 't Hessels)
https://li.wikipedia.org/wiki/Limburgs#Kinm.C3.A8rke
>>
>>53279207
>surveillant
Heb ik ook een paar maanden gedaan maar is niks voor mij, idd teveel beweging en teveel energie voor nodig
>>
>>53279558

Oost Limburg is het doe/diech. Vooral aan de grens met Nederland en Duitsland. De rest zegt ge
>>
>>53279256
>https://www.youtube.com/watch?v=UsEWgbEYpTI
Haha wat een sjonnie
>>
>>53279567
Ik bedoel telesurveillant (?). Ik weet niet goed welke termen jullie gebruiken.
>>
>dvw geen Emily om me in mijn piemel te bijten
>>
>>53279925
Mobiel surveillant, ja, alarmopvolgingen en sluitrondes.
Bent u toevallig de bankmeldkamer bewaking collega?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=z7rxl5KsPjs

>de drop op 09:54
>>
>>53280194
Banken, woningen, bedrijven, ambassades, wagens enzovoort. Een beetje alles eigenlijk.
>>
Ben is in de bank 'kluis' geweest. Lagen echt stapels brieven van 100€.
>>
>>53280519
Heb je wat meegenomen?
>>
>>53280631
De dubbele veiligheidsdeur was er te veel aan
>>
>>53280519
Het volgende nieuwsbericht: Water is nat.
>>
>>53280717
Ja man
>>
Wat is nou het verschil tussen sjonnies en tokkies?
>>
>wees katholiek
>verkracht jongetjes
http://nu.nl/buitenland/4194742/zeker-231-koorknapen-in-duitse-stad-regensburg-misbruikt.html
Religie ja
>>
>>53280916
Duitsland begint meer en meer op Nankin te lijken.
>>
>>53280217
>drop
Ik zie geen drop oetz.
>>53280916
RELIGIE VAN VREDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
>>
>>53280916
Nog niet boeddhist zijn en in Thailand in een hangmat leven terwijl je de lokale vrouwen kapot neukt.
>>
>>53280916
Duitsland is het nieuwe Zweden.

BOUW MUUR
>>
File: 1310483412100.jpg (34 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310483412100.jpg
34 KB, 413x395
>>53281020
>RELIGIE VAN VREDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
>>
>>53281020
Jij weet niet of ze in de hemel niet ook jongetjes verkrachten, dat zou een boel verklaren
>>
>>53280916
>dvw niet katholiek
>dvw nooit misbruikt door een priester
>>
>>53281163
Hebben jullie dan geen basis opvoeding in Nederland?
>>
>>53280916

Het werd tijd. Duitsland heeft half Europa verkacht, en nu ze andere landen niet meer kunnen verkrachten verkrachten ze hun eigen
>>
>>53281163

Ik zat op school met nonnen, sommige waren best wel lekker. Ik had het niet erg gevonden om misbruikt te worden door hun
>>
>>53281338
Nu brengt Duitsland ook nog vluchtelingen zodat zij hun vrouwen kunnen verkrachten.
>>
>>53281420
Wanneer mogen wij verkrachten?
>>
File: 1443956150873.png (143 KB, 800x1160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443956150873.png
143 KB, 800x1160
Wat zijn jullie emigratie plannen?
>>
>>53281481
Nooit. Want als wij, blanke mannen, iemand verkrachten moeten we levenslang in de gevangenis. Maar zandnegers mogen er op los verkrachten.
>>
>dvw nieuwe draad gemaakt zonder onderwerp
godverdomme ik kan ook niks
>>53281824
>>
>>53281504

Canada, Denemarken, Ijsland of Nieuw-Zeeland
>>
Hebben we nu alweer een nieuwe draad nodig?
>>
>>53281900
>niet de vinden door te zoeken op nederdraad in de catalogus
uuggghhhh
>>
>>53281914
Ja, niemand gaat die zonder text vinden.
>>
>>53270213

Opkankeren kankerreserve kankerfransoos
>>
>>53278726

Lol'd ihel
>>
>>53282550
>>53282550
>>53282550
>>
>>53271836
Feit, grappig dat die sossen stad het minst cultureel verrijkt is van alle grote steden in België. Toeval of niet??? xD
Thread replies: 332
Thread images: 40
Thread DB ID: 379719[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.