[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 29
File: 1451491220245.png (48 KB, 1969x984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451491220245.png
48 KB, 1969x984
NOOT editie
Welkom: NOOTen
Niet-Welkom: Normaaltjes
>>
>levensdoelen
koek

https://www.youtube.com/watch?v=1fK3Qbsgbw0
>>
eerste voor mvg

mvg. eerste
>>
tweede voor mijn ottertje is het schattigste ottertje
>>
Vertel ons over jouw levensdoel, anoniem.
>>
zesde voor groetjes
groetjes OP
>>
>>53244451
Ik zou de hele wereld wel willen afreizen oetz
>>
>>
>dvw waal
>dvw slecht nederlands
>>
Waarom is de IRC zo dood?
>>
>>53244662
Het is prima joh, wij Nederlandstalige kunnen meestal ook geen goed Frans.
>>
>>53244703
Over taal gesproken, herpaling van strobus van de laatste draad:
--
http://strawpoll.me/6475480/
http://strawpoll.me/6475482/
--
>>
School
Vind ik echt een hel
Je ziet me pas lachen
Na de bel
>>
File: Kampf.jpg (65 KB, 680x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kampf.jpg
65 KB, 680x851
>dvw jij de /nederdraad/ deelt met mensen die een lul hebben gezogen voor geld en 20 cm dildo kopers
>>
>>53244769
>Amerikaanse/Gooise R- Open luchtweg
vies oetz
>>
>>53244859
vergeet de schattige ottertjes en vosjes niet :3c
>>
>>53244859
en met mensen die graag in hun kontje geneukt worden. Niet vergeten.
>>
File: 1446136825021.jpg (13 KB, 500x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446136825021.jpg
13 KB, 500x393
>>53244592
Emily is verandert in een sloerie!
>>
>>53244592
waarom kijkt ze alsof ze in m'n piemel gaat bijten
>>
File: doge.gif (800 KB, 250x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doge.gif
800 KB, 250x176
>>53244592
Bah oetz
>>
>dvw je binnen een kwartiertje al moet gaan slapen om naar je werk te gaan om 6u morgen

haha, gelukkig is het bijna weekend he jongens?
>>
>>53244859
over lullen gesproken, paal je lul stats

mvg. 16x14 cm
>>
>>53245190
die van mij is 15,5cm lang denk ik als ik goed gemeten heb
>>
>>53245144
>dvw geen Emily om me in mijn piemel te bijten
>>
>>53245164
XXXXX

:^)
>>
>>53245265
dit oetz >>53245144
>>
>>53244451
>studeer civiele techniek
>maak eiland
>verklaar onafhankelijkheid
>bouw een goede samenleving zonder noots en stomme mensen.
>>
>>53245242
Vanaf de anus, toch?
14cm meesterras
>>
>>53245996
>14cm
>meesterras
koek
>>
>>53245265
>>53245436
intimiderend oetz

als ik ook maar aan d'r haar mag trekken
>>
>>53245942
hallo waar zijn de gratis geld?
>>
File: km.png (142 KB, 415x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
km.png
142 KB, 415x367
>>53246067
[spoiler]en keihard in haar mond klaarkomen[/spoiler]
>>
Kanker ik haat slapen en kan altijd zo moeilijk slapen zo erg, maar ik haat ook laat opstaan en als ik niet genoeg uren heb gemaakt voel ik mij een wrak in de ochtend tot laat in de middag.
Wie kent deze voel?
>>
>>53246450
Ze moeten gewoon vijf extra uren toevoegen. Ik stel voor dan we de aarde langzamer gaan laten draaien.
>>
>>53245942

Ha nog een civieler. Waar zit jij?
>>
>>53246450
iedereen
>>
>>53245942
Volgens mij kan dat niet meer.
>>
>>53246450
>dvw altijd slechte dromen
>dvw altijd zweterig tijdens slaap
>dvw altijd te veel of te weinig slaap
>>
>>53246333
een beetje op d'r neus zou haar ook niet misstaan oetz ;^%)
>>
>>53245942
>>53246556
Elektrotechniek beste techniek
>>
>>53246450
Iedere dag vertel ik mezelf dat ik vroeg naar bed moet zodat ik vroeg op kan staan, maar uiteindelijk blijf ik tot minimaal 2 uur 's nachts wakker terwijl ik mezelf steeds voorhoud dat ik genoeg heb aan 5 uur slaap.
>>
>>53246450
deels oetz, slaap ook altijd pas laat maar kan goed 4 uur slapen en een normale dag doen maar als ik geen afspraken heb slaap ik wel tot de middag
>>
>>53246523
dit

de menselijke dagcyclus duurt langer dan de aarde-dag, even geen zin om de bron na te zoeken oetz
>>
>>53246941
Dit heb ik nu al een jaar ofzo.

Lijkt best veel voor te komen als ik andere studenten spreek.
>>
>>53247116
Ik heb daardoor moeite met opstaan, waardoor ik 's morgens colleges mis en dat heeft weer invloed op mijn resultaten.

Zoals het tentamencijfer dat ik vandaag terugkreeg godverdomme.
>>
>>53247225
Wederom hetzelfde hier.

Ook zin in de herkansing?
>>
>>53246556
het is mijn doel om dat te studeren :^(
>>
>>53246523
>>53246569
>>53246666
>>53246941
Ik denk dat het gewoon grotendeels aan onze kutlevensstijl ligt. Het teveel doen van onnatuurlijke dingen zoals achter de computer zitten of aan onzin zoals cijferts of politiek peinzen omdat we te weinig echte nuttige dingen doen.
>>
>>53246941
dat kan ook best als je maar af en toe een dag hebt om lekker uit te slapen

iedere nacht genoeg slaap is te normaal voor mij denk ik
>>
>>53247322
Nee, kankerzooi. ;_;
Ach ja, het is niet anders.
>>
>>53247322
Er kan altijd nog een studiejaar bij, toch...
>>
>>53247417
Ik kan nog zonder vertraging alles halen...

In theorie.

Want eigenlijk moet ik nu elk blok een paar dingen herkansen.
>>
>>53247578
Ah, dus je gaat er al van uit dat je er een jaartje bij gaat plakken mocht een wonder uitblijven?
>>
File: 1449472443089.jpg (723 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449472443089.jpg
723 KB, 1920x1080
>>53247417
>>53247578

Vriendelijke herinnering dat drie punten gebruiken aan het einde in een zin iets is wat normaaltjes altijd doen.
>>
File: zwetendeman.jpg (68 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwetendeman.jpg
68 KB, 300x300
>>53246780
>>
I have seen about 5 white people in my 4 days Den Haag stay

I thought you guys have it better
>>
>>53247770
>randstad
>>
>>53247770

please fuck off, we hate germans
>>
File: hands.jpg (5 KB, 215x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hands.jpg
5 KB, 215x215
>>53247770
how could this have happened?
>>
>>53247770
https://www.youtube.com/watch?v=SgTBhISVP9E

This country is cucked too my german friend.
>>
>>53247770
Then you should've stopped staring at those muslim girls all day.
>>
>>53247819
>>53247831
>>53247839
>>53247845
>>53247875

>allemaal meteen reageren want we krijgen aandacht van een buitenlander

kanker, wat haat ik nederlanders
>>
>>53247704
Dit. Vooral wanneer je iets zegt wat ze niet begrijpen of raar vinden, dan doen ze altijd "ok..." of "ok...?" en dan weet ik ook niet meer wat ik moet zeggen. Ik kan daar niet tegen oetz
>>
>>53246780
>>
>>53247917
je bent gewoon niet zo interessant, sorry
>>
>>53247704
Wat zijn de benodigdheden om als normaaltje bestempeld te worden?

>>53247636
Eigenlijk wel ja.

Val ik dan nog onder het oude stufi plan?
>>
Hoe zit een HBO normering in elkaar? Ik heb bij een tentamen 18 fout van de 40 vragen.
Je zou zeggen dat je bij 20 fout een 5 krijgt, maar ik heb een 4.6

Ik kan niet bedenken hoe ze bij een 4,6 komen bij 18 fout en 22 goed.
>>
>>53247831
>we hate germans
Nein, wir lieben unser osten-brüder desu
>>53247917
Nou dit is wel het internationaal bord hè, logisch dat we het graag hebben over ons land met buitenlanders.
En paal zelf dan is iets interessants
>>
>>53247917
racist
>>
>>53247994
gok correctie.
>>
>>53247936
ehm...ok dan....
>>
>>53247938
lijkt op nicolas cage ohetz
>>
Als je een ding kon veranderen aan Nederland, wat zou je dan veranderen?

>Ik zou iedereen Duitsland laten haten
>>
>>53248021
Rare correctie dan. Je zou zeggen dat je een 5 zou krijgen bij 20 fout.
Nu kan ik me wel voorstellen dat het min of meer anders is, maar geen idee hoe ik tegen de 4 aan zit wanneer ik meer dan de helft goed heb.
>>
>>53247936
ik zal voortaan rekening houden met je autisme
>>
seems like it's not the right time

have a nice night lads
>>
>>53247845

>die gozer die z'n hand letterlijk naar die bom uitsteekt

Was hij dronken, of was het gewoon een asielzoeker die niet weet dat mensen hier met bommen gooien met oud & nieuw?
>>
File: 1422374552408.png (611 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422374552408.png
611 KB, 900x900
>>53248024
>>
>>53247994
Per vak kan de normering anders zijn.
>>
>>53248104

Kek, this is about as warm a welcome you can expect in this thread..

Den Haag is kind of a nice town, I think.. But I just go there for cheap weed and gas.
>>
>>53248147
Het is een zandneger, oftewel een mongool met een iq van 75
>>
>>53248091
Exponentiële curve. Voldoende bij ca. 60-70% goed en daaronder gaat je cijfer rap naar beneden.
>>
>>53248104
You shouldn't post something so blatantly negative and expect positive replies.
Go get fucked desu.

>lol u guise hab niggurs x--D
>expect good replies
>>
>>53247770
Get glasses I suppose.
Or better yet fuck off with your fake stories.
>>
>>53247936
watvoor dingen zeg je dan waarop je dat krijgt
>>
File: 1409211962820.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409211962820.png
108 KB, 400x381
>>53248282
>>53248170
wat is het nut van normering? Er zijn 40 vragen, waarom niet gewoon 0,25 punten per vraag of bij 55% voldoende?

Kankerraar systeem
>>
>>53248436
Homo's moeten het moeilijk maken.
>>
>>53248473
Niet zozeer moeilijk, maar irritant. Laatst had ik een ander digitale toets met een score van 61%

Dacht geslaagd te zijn natuurlijk, blijkt dat je 63% moet hebben. waar slaan die percentages nou op?
>>
2016 wordt het jaar dat ik zelfmoord ga plegen.


Voel me een beetje opgelucht
>>
>>53248436
Ga maar spergen bij je docent.
>>
>>53248540
Zullen we het samen doen?
>>
>>53248540
Doe het niet, wees blij dat je niet zo kut bent als 77IQ.
>>
File: 1424776840874.jpg (204 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424776840874.jpg
204 KB, 900x900
>>53248408
volgens mij is het bij mij nog niet zo vaak gebeurd maar ik zie het soms voorbij komen en ik krijg er zo'n ongemakkelijk gevoel van.
>>53248414
dit dus. WAT BEDOELT HIJ DAAR NOU MEE IK SNAP HET NIET RIEEEEEEE
>>
>>53248436
Het gaat om multiplechoice vragen toch?

wie Amsterdam hier?
>>
>>53247994
sommige vragen kunnen zwaarder wegen, die had je misschien fout
>>
>>53247936
Dat drie punt kanker is ook echt iets van de afgelopen 2 jaar op deze kankersite, kans is groot dat het nieuwflikkers zijn.
>>
>>53248717
Mijn lul kan zwaarder wegen.
>>
>>53248677
;_; ok
>>53248682
Hij heeft waarschijnlijk wel vrienden en een goed leven
>>
>>53248703
>multiplechoice
RANDSTAD
>>
>>53248838
Goh, verraad dat "wie Amsterdam hier" dat misschien ook niet al een beetje?
>>
>>53248703
>multiplechoice
R A N D S T A D
>>
>>53247994
>HBO
hahaha te dom voor uni
>>
>>53248779
>Hij heeft waarschijnlijk wel vrienden en een goed leven
Nee hoor, want mensen kunnen hem daadwerkelijk niet uitstaan en verder doet hij allemaal dingen die voelen als progressie maar eigenlijk komt hij helemaal niet vooruit. 77IQ is het anti-rolmodel, als je op hem begint te lijken faal je in het leven.
>>
>>53248436
Omdat sommige vragen moeilijker zijn dan andere vragen slimpie.
>>
>>53248909
>verraad
R A N D S T A D
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53248909
>verraad dat "wie Amsterdam hier" dat misschien ook niet al een beetje?
Nee, het enige wat hier verraden werd was de Nederlandse taal.
>>
>>53248436
gast zo was het ook op de middelbare. als je een 4.6(op hbo lol) met 18 fout dan betekent het dat je een kk makkelijke toets verneukt hebt die anderen wel goed hebben gemaakt
>>
>dvw nieuwjaarsresolutie nu al mislukt is
>>
>>53249168
>nieuwjaarsresolutie
Goede voornemen*
Wat was het dan?
>>
>>53249042
koek

>>53249069
HBOers he. Zijn eigenlijk net MBOers.
>>
>>53249168
>nieuwjaarsresolutie
>niet nieuwjaarsvoornemen(s)
Randstad?
>>
>>53249260
>>53249292
Homofiel.
>>
Hoelang horen die Gillette scheermesjes mee te gaan?
>>
>terugtrekkende haarlijn

Wat doen?
>>
>er zijn mensen die niet in de ranstad wonen
>>
Ik ga lezen en slapen.

Truste voor straks.

Werk ze morgen.
>>
>>53248982
>doet hij allemaal dingen die voelen als progressie maar eigenlijk komt hij helemaal niet vooruit
t. de meeste loonslaven
>>
>>53249445
seppuku.
>>
>http://www.demorgen.be/opinie/eigen-volk-eerst-denk-ik-na-keulen-b973e4a5/
Sorry kerels, ik kan me gewoon niet over dit artikel heenzetten
Wie MINDER MINDER MINDER vrouwen hier? (geen janet)
>>
>>53249476
Kan, maar de meeste mensen lossen schulden af als ze slim zijn, bouwen een carrière op, creëren connecties, doen ervaring op (het soort ervaring waar je meestal ook iets aan hebt zakelijk gezien) en ja ervaren het echte leven buiten das ook wel een belangrijk iets.
>>
>>53249445
Kaal gaan in de winter
>>
>>53249785
Ik snap de grap niet.
>>
>>53248689
>>53248414
>
>>
Die MPLA se olieveldregte: Waar het die inligting vandaan gekom?
>>
>>53249473
>lezen
nerd
>>
>>53250620
Waarom vervoegen die kanker Afrikaners hun werkwoorden niet?
Dit maakt hun taal echt compleet 77IQ-niveau debiel.
>>
File: transwhat.png (357 KB, 800x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
transwhat.png
357 KB, 800x267
is dit pesky?
>>
>>53251180
:^)
>>
>>53251444
Pesky is schattiger.
>>
>>53251180
Dit is hoekom jy nie die Britte kan vertrou nie!
>>
File: ewww.png (977 KB, 1065x1061) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ewww.png
977 KB, 1065x1061
>>53251444
>>
>>53251444
Monster oetz
>>
>>53244662

Opkankeren gore kankerreserve franser
>>
>>53249706

Ja en jij hebt dus echt kanker.
>>
>>53249713

Jij hebt het kankerwiel uitgevonden of wat?
>>
>>53251494
pesky aub
>>
>het is al bijna 2
Wie heeft de tijd gestolen? Dacht dat het rond 12 was
>>
File: tranwat.jpg (34 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tranwat.jpg
34 KB, 576x1024
>>53251588
wat heb jij tegen transmeisjes?
>>
File: yeh rite.jpg (52 KB, 716x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yeh rite.jpg
52 KB, 716x724
>>53252969
>meisje
>>
>>53252969
slechte trans'meisjes' zijn echt walgelijk maar om oetz te zijn goeie transmeisjes wel lekker.
>>
Bed in meiden! Het is laat genoeg geweest!
>>
>>53253320
nou oke dan
>>
>>53253320
bij jou in bed :3
>>
>>53253320
kan je mij een slaapliedje zingen
>>
>>53253320
oke want deze kutdraad is toch dood
>>
>>53253514
Alleen als je een schattig meisje bent, lieverd

>>53253536
Slaap kindje, slaap
Daarbuiten loopt een schaap
En nu slapen, kutkind!
>>
>dvw niet kunnen slapen
>dvw morgen werken
>>
>>53252969
Niks tegen transmeisjes. Ik heb iets tegen lelijke mensen
>>
>>53253595
>Alleen als je een schattig meisje bent, lieverd
Natuurlijk niet ik ben een harige zweterige gozer van 20.
Dit is 4kanaal wat denk je zelf.
>>
>>53253679
Ik heb wel eens schattige meisjes hier zien rondhangen, het is mogelijk
>>
>>53253728
Gezien?
Foto?
Bewijs?
>>
>>53253774
>Bewijs?

Ik ben zo'n schattig meisje :3
>>
>>53253774
Mee afgesproken in het echte leven
>>
File: 1234567890 (12).png (266 KB, 601x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1234567890 (12).png
266 KB, 601x595
>>53253813
RIEEEE
Waarom kan ik geen geile wijven ontmoeten via 4kanaal?
>>
>>53253905
>>>/soc/
>>
>>53253905
Omdat jij je deur niet uit komt
>>
Zijn er nog normaaltjes aanwezig?
>>
>>53253936
Hier
>>
>>53253963
Wat voor leuks is er dit weekend of volgende week in Amsterdam te doen.
>>
>>53253995
Geen idee, kom daar nooit
>>
>>53253995
Ik ga morgen naar Amsterdam.
Ben jij een schattige grill die met mij door de stad wil lopen?
>>
>>53254026
Het antwoord op beide vragen is nee.
>>
>>53254043
Ik stelde er maar één, homo.
>>
>>53253905
Omdat je foto's van kikkers op het internet paalt.
>>
rie
>>
>>53253995
http://www.djguide.nl/maand.p?city=amsterdam
bedank me later
>>
>>53253924
Man dit bord is zo bèta, normaal kom ik er nooit maar alle draden die ik zonet geopend heb gaan zo
>hoop mannen palen
>niemand reageert op hen
>meisje paalt
>alle bèta's reageren keilief op haar

Tja ik snap ook wel dat ze gewoon vagina willen maar ja.
>>
>>53254133
tis al half drie dus hoe lang wil je dat ik wacht met bedanken?
>>
>>53254189
zelf weten oetz
wat kom je hier doen?
>>
>>53254207
In deze draad of Amsterdam?
>>
>>53254228
Amsterdam
>>
>>53254248
Woon er net twee weken.
>>
Het einde is in zicht.
>>
>>53254281
Student? Waar woon je ongeveer? Ik kan je misschien ietwat helpen
>>
>>53254281
Rijksmuseum is wel in 1 week te zien.
>>
>>53254307
ietwat met wat?
>>
>>53254343
dingen vinden om te doen :^)
>>
>>53254359
Oost, het zwarte gedeelte denk ik.
>>
>>53254420
In de eerste oosterparkstraat zit Sinbad, lekkerste kebabzaak van Amsterdam.
>>
rieeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
>>53254480
Ah dat is wel een goeie, sinds ik hier zit nog geen döner gegeten.
>>
>>53254590
Glorieuze döner, en niet duur ook. Vergeet niet om de Super te vragen, meer vlees maar zelfde prijs.
>>
>http://nu.nl/media/4194297/belgische-omroep-vrt-stopt-met-teletekst.html
>Belghoorndragers geen teletekst meer
>>
>>53254480
Is dat wel halal, jongeman?
>>
>>53254763
aber natürlich
>>
>>53254794
kreuzberg plz
>>
>>53254738
>teletekst
Wie de neuk gebruikt dat nog?
>>
Barstende koppijn, jongens.
Kanker.
>>
>>53254873
Ik, onder andere.

>Exacte kijkcijfers zijn voor Teletekst niet bekend, maar op basis van eigen onderzoek schat de NOS in dat er dagelijks nog 3,7 miljoen Nederlanders op kijken. Driekwart van de volwassen Nederlanders gebruikt wel eens Teletekst. Nu de Eredivisie weer is begonnen zullen veel voetbalfans zich wenden tot pagina 819 om de stand te raadplegen.
>>
>>53254951
cuck
>>
File: 1451046647844.gif (65 KB, 600x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451046647844.gif
65 KB, 600x282
>>53254738
>vader kijkt iedere dag teletekst
Hij gaat niet blij zijn
>>
>TV-kijken / teletekst kijken
>8 januari 2016

alleen oude mensen doen dit, en zij zijn toch dood binnen een paar maanden/jaar
>>
I wont let this thread die in vain!
>>
Ik was weer veel te dronken en dan ben ik edn uurtje geleden wakker geworden met men houten kop.
Door die schimmel in de kamer heb ik nog hardere hoofdpijn en kan ik niet opnieuw in slaap vallen.
>>
>De federale politie heeft in Schaarbeek het appartement ontdekt waar de bommengordels voor de aanslagen op 13 november in Parijs zijn gemaakt.
>De ontdekking dateert al van 9 december, maar lekte nu pas uit.
>In het appartement in de Henri Bergéstraat vonden de speurders volgens onze bronnen drie met de hand gestikte gordels die als bommengordels gebruikt kunnen worden.
>Er werden ook sporen van het explosief TATP (Acetonperoxide, red.) gevonden en plastic flessen waarin het product allicht gefabriceerd werd.

>Acetonperoxide of TATP is een springstof behorend tot de organische peroxiden. De stof is zeer instabiel: hitte, wrijving, schokken of statische elektriciteit kunnen het doen detoneren. Het gemak waarmee het gemaakt kan worden maakt het bijgevolg bijzonder gevaarlijk. De grondstoffen waterstofperoxide, aceton en geconcentreerd zwavelzuur of zoutzuur zijn gemakkelijk verkrijgbaar bij de meeste bouwmarkten of een goede apotheek.

Backgroundchecks voor zelfbouwmarkten wanneer?
>>
>>53244292

kanker desu :D

t. nee Education, nee Employment, nee Training

nee?
NEE!
REEEEEEEE
>>
VLAAMSE KATHOLIEKE SCHOLEN PASSEN EXAMENROOSTER AAN VOOR RAMADAN

http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/2578585/2016/01/08/Katholieke-scholen-passen-examenrooster-aan-voor-ramadan.dhtml
>>
>>53260947
BELGIË
JA
>>
>>53259063
>>53260727
???
>>
>>53259063
Dank meneer Amerika :D:D:D

Groetjes,

Ik

>>53260947
Wat de neuk?
>>
http://www.nu.nl/buitenland/4194173/meeste-daders-keulen-waren-asielzoekers-syrie.html

Blijkt dat die kankerlijers in Keulen toch wel asielzoekers waren. Wie had dat nou gedacht?!?!

RIEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53262505
WILLEN WE MEER OF MINDER ASIELZOEKERS?
>>
>>53262633
WEINIGER
>>
File: 1447842178521.jpg (276 KB, 666x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447842178521.jpg
276 KB, 666x618
>>53262505
Herinnering dat moslims/arabieren alleen morele verantwoordelijk voelen voor hun eigen soort. Denken dat ze gaan intergreren is een illusie die linkse gekkies willen geloven, ze zullen zich nooit aan een cultuur van zwakte aanpassen om dat ze het niet willen en omdat het genetisch niet mogelijk is.
>>
>>53262505
"anonieme politiebron"
>>
Wie /palenvoordathijnaarwerkofschoolgaat/ hier?
>>
>>53262716
77iq?
>>
>>53262716
>>>/pol/
A U B
>>
"In geval van pro forma wordt ook ‘AFWEZIG' vermeld op het puntenbriefje. Kijk je het examen wel in, zonder verder iets in te vullen, dan scoor je ‘0’."

Wat is het daadwerkelijke verschil tussen 'Afwezig' en '0' in de context van Belgische universiteiten?
>>
>>53263228

Boeit me geen kanker, teef

Belgen zijn toch dom
>>
https://faces.ethz.ch/
wat zijn jullie?
ik stunning :^)
>>
>>53262792
t.abdullah
>>
ARABIER
R
B
I
E
R
>>
Hallow lieve kindjes hebben jullie lekker geslapen?
>>
>>53264277
Nee.
>>
>>53264297
Hoezo niet? ik wel oetz heb geslapen met mijn vriendin en krijg een geweeeeldig verjaardag's cadeau
>>
>>53264335
Was er veel te laat in gedoken
>>
>>53264466
ikken dat gevoel rip jou
>>
Hey lads
>>
>>53264712
h-hoi meneer
>>
>>53264712
Jongens ik be-e-e-en b-a-n-g *brrrrr*

;-;

mag ik een k k knuffel? >//<
>>
>>53264749
>>53264831
hahaha good one lads
>>
>>53264850
NEE JIJ ;-;
>>
File: kinderen-in-tel.png (123 KB, 340x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kinderen-in-tel.png
123 KB, 340x450
Waarom is dit toegestaan?
>>
File: Untitled-1.jpg (73 KB, 602x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled-1.jpg
73 KB, 602x576
>>53264850
>>
>>53264917
dat gevoel als er geen namen bij staan.... kanker ding.
>>53264948
ga weg aub ;-;
>>
>>53264831
Dood uwzelf
>>
>>53265033
nee JIJ
>>
>>53265140
Jij bestaat niet
>>
File: 1441046536680.png (13 KB, 208x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441046536680.png
13 KB, 208x250
>dvw geen tentamens meer
>>
>>53264917
>Groningen en Limburg
>grote steden
Niet echt een verassing hè
>>
cara
>>
>>53265181
Ik besta wellll wat poep jij?!

captcha: selecteer alle boten
>>
File: 1439537468677.jpg (112 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439537468677.jpg
112 KB, 900x900
>>53265384
>dvw over twee weken tentamens
>>
>>53265953
Top zozzle koek met gebakken bananen
>>
>>53266115
>zozzle
Sinterklaas ik dacht dat je beter was als dit.
>>
>>53265893
Lelijk mens
>>
>>53266214
sorry ik dacht ik doe mee met de trend ;-; ik wou alleen maar normaal zijn voor een momentje jij lelijk ventje
>>
>>53266327
gtfo off my board
>>
>>53266395
NO U
>>
>>53266395
>>53266488
R A N D S T A D
>>
>>53266537
is dit een hollandse meme ofzo
>>
http://3voor12.vpro.nl/luisterpaal/albums/Eefje-de-Visser.html

http://www.volkskrant.nl/recensies/eefje-de-visser-blijft-raadselachtig-en-intrigerend~a4219188/

Nachtlicht is vandaag uitgekomen
>>
>>53266548
Ja, de grap is dat mensen in de randstad veel Engels gebruiken.
Dus als je iemand Engels ziet gebruiken reageer je ment RANDSTAD of R A N D S T A D
>>
>>53266590
wat is deze
>>
08-01-2016 10:37 Chauffeur is onderweg.

/wachtenoppostman/
>>
Ik leef van autismecentjes. VMA.
>>
>>53266650
Ken je Eefje niet?

https://www.youtube.com/watch?v=3KPyE_jegKI

https://www.youtube.com/watch?v=jBht-g6HkZY
>>
>Niet met dialect kunnen spreken
>Nederlandse zijn


Mohammed AUB
>>
File: 1427675408850.png (67 KB, 1133x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427675408850.png
67 KB, 1133x848
>>
>>53266757
klinkt generiek oetz
>>
Dagelijkse riemijnder dat alle vrouwen hoeren zijn
>>
>>53266759
Zolang je maar niet in dialect typt of schrijft want dat is best wel tenenkrommend.
>>
>>53266795
Oh shit had ik bijna een vriendin, gelukkig attendeerde jij mij hierop en heb haar direct de nek toegekeerd.

heb je een paypal waar ik kan doneren?
>>
>>53266801
Soms heb ik het niet eens door dat woorden uit mijn lokale dialekt komen
>>
ik wil kontseks
>>
>>53266852

>paypal

Geen idee waarover je hebt
>>
>>53266869
Waarom wil je een piet in je kont?
>>
>>53266887
omdat dat lekker voelt als hij snel heen en weer gaat
>>
heeft die flikker z'n 20cm dildo al gebruikt
>>
>>53266852
https://www.mgtow.com/
doneer hier maar aan
>>
pakjesman, pakjesman,
kom eens met dat pakje, man
uren wachten op uw komst
om uit te pakken met mijn vondst
wanneer zult gij aan mijn deurbel staan
en zal mijn hartje sneller slaan
pakjesman, pakjesman
ik kan het wachten niet meer aan
>>
>>53266867
Dat is wel oké ik bedoelde meer mensen die zo schrijven:
Gij zéét nè mallûh koèkwaús x--D
>>
help mij.

het plan was altijd om mijn A1 rijbewijs te halen,
maar denk nu toch van dat plan af te stappen omdat het gewoon legale opgevoerde brommers zijn.
dan dus wachten tot ik op mijn 20e mijn A2 kan halen en een beetje een fatsoenlijke motor kan halen.

wat nu:
oude brommer (derbi GPR) opknappen en daar nog een beetje mee rondspelen
Oude brommer Verkopen en gewoon lekker fietsen :^)
Gewoon A1 rijbewijs halen?
>>
>>53266970
niet met een brommer rijden zoals een vieze johnny
>>
>>53266590
Ha ik was twee jaar geleden op een verjaardagsfeestje waar ze optrad.

t. normaaltje
>>
>>53266970
Ga toch lekker fietsen
>>
>>53266970
haal gewoon een autorijbewijs
>>
>>53267006
het is zo'n model
dit rijden de sjonnies niet, die hebben een aerox of speedfighter
>>
>>53266937
aub reageer
>>
>>53267030
heb ik al
maar ik hoef geen auto oetz
>>
>>53266537
ik ben gen randstad dacht dat die kankerhoer alleen engelands spreekt
>>
Wat is het verschil tussen sjonnies en tokkies?
>>
File: sjonniescool.jpg (39 KB, 500x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sjonniescool.jpg
39 KB, 500x356
>>53267215
>>
>>53267215
Noem ze gewoon proleten of armoezaaiers, niet van die rare internettermen die niemand gebruikt.
>>
>>53267277
>tokkies
>sjonnies
>rare internettermen die niemand gebruikt.

randstad alsjeblieft zeg, doe een beetje je best
>>
File: Untitled.png (43 KB, 495x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
43 KB, 495x612
>in dialect typen
Godver waarom doen mensen dit?
Kanker carnaval
>>
Belgen, wat is het verschil tussen willy's, marjetten en janetten?
>>
>>53267332
karnaval, boerenfeest in de uitstervende dorpen
dan kan je dit soort dingen wel verwachten

t. randstad
>>
>>53267421
>tilburg
>uitstervend dorp
Nee, kom op zeg.
>>
>>53267502
Als je Tillywood gaat vergelijken met steden als Adam of Roffa dan is Killburg kk dood

mvg. Tilburger
>>
>>53267332
hou unne kanker waffel. kan het allen uitspreken nie typen ripperino doe mij maar een cappachino.
>>
>>53267658
waarom praat jij als een normaaltje?
>>
>>53267725
Er is niets mis met dialect spreken maar wel mee dialect typen.
Ik spreek zelf ook dialect oetz.
>>53267658
Dus? Het is nog steeds niet stervende en niet een dorp.
>>
help jongens ik voel me extra homo vandaag
>>
>>53267797
Als je Chillburg geen dorp vindt ben je nooit in een wereldstad geweest.

mvg. Tilburger die in vele wereldsteden is geweest.
>>
>>53267277
Waarom zo modern?
Sloebers zijn het.
>>
>>53267913
Ik kom er regelmatig en ik vind het een een best grote stad.

mvg. iemand die al zijn hele leven in een klein dorp woont
>>
>>53267914
>Indonesië
Ben je je import bruid aan het ophalen, Henk?
>>
wifi in de bus is fucking fijn
>>
>>53268464
ik kan echter niet meer shitposten met de trein wifi, jammer genoeg
>>
>>53268812
>shitposten
R A N D
S T A D
>>
>>53268897
Poeppalen?
>>
>>53266772
i like burritos
>>
>>53268932
schijtpalen, nieuwvriend
>>
>>53266772
CON PAZ CON PAZ
>>
>>53267332
>kanker carneval

sperger
>>
>>53267154

>Sjonnies rijden geen schakelbrommers

Neger aub.. Sendas, GPRs, TZRs etc waren allemaal mateloos populair bij dat soort volk.... Niet dat het geen toffe machines zijn hoor, maar het is niet alsof het voertuigen voor patriciërs zijn.
>>
pakjesman, pakjesman
komt het er vandaag nog van?
ik hou mijn kak al uren in bedwang
omdat ik naar uw komst verlang
pakjesman, pakjesman
straks is het al zonsondergang
>>
>>53268932
Jeetje, hoe nieuw ben je wel niet?
>>
>>53269564

Hang 'n briefje op je voordeur en ga schijten..
>'Beste pakjesman, ik zit te kakken. Als u het waagt weer weg te gaan zonder dat ik mijn pakje in ontvangst heb genomen zoek ik u thuis op, verkracht uw eventuele huisdieren, en steek ik uw woning in brand.'
>'Liefs, anon'
>>
>>53269564
ben een rock chick maar rap beter dan de meeste
kom een keertje spacen op m'n lijpe feesten
>>
>>53269054

>niet pretpalen
>>
>>53269564
Wat heb je bestelt dan?
>>
>>53269611
Het wc-papier is op dus nadat ik ga schijten ga ik in de douche. Het zou jammer zijn als je pakjesman net dan aanbelt.
>>
>>53269585
Gisteren. Al wat vaker langs geweest, maar nooit actief geweest hier, zit meestal op /fit/ of /g/dpt/.
>>
Maar goed, de rapfabriek doet natuurlijk niets anders dan rapnummers creëren met mensen die absoluut niet zouden moeten rappen. 3kb is de populairste creatie van het spul
>>
>>53269670

>'Beste Pakjesman, ik sta onder de douche. De deur is los, er staat wijn op tafel en badkamer is boven'
>'Tot strakjes, xxx, anon'
>>
nieuwe

>>53269741


>>53269741


>>53269741
>>
>>53269122
Pardon?
>>
>>53269685
Nou, veel plezier. Paal je netcode


0 5 7 8
5
7
8
>>
>>53269889
0 7 1
7
1
Thread replies: 312
Thread images: 29
Thread DB ID: 376264[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.