[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 281
Thread images: 125
File: hqdefault.jpg (16 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
16 KB, 480x360
Edycja Adolfa Hitlera
>>
File: 1452109607916.png (328 KB, 479x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452109607916.png
328 KB, 479x509
>>53241039
>Edycja Adolfa Hitlera

Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
File: sweating man.gif (476 KB, 188x174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweating man.gif
476 KB, 188x174
>soon qt Polish women will be raped en masse by refugees
>>
>>53241120
>ten obrazek
użytkownik LSD, panie i panowie
>>
>>53241039
auto-portret z dedykacją gratis
>>
>>53241039
>nie Hincler
dobrze ukrywał swoje pochodzenie
>>
Czarek, Czarek, Czarek głowa do góry
Pistolet na wodę włóż do kabury
>>
File: 1429223180527.png (154 KB, 262x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429223180527.png
154 KB, 262x293
>>53241136
>soon I'll be able to rape refugee qts en masse without any real repercussions
>>
File: 1442985680976.jpg (41 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442985680976.jpg
41 KB, 550x512
>>53241160
>Hitler nigdy nie namaluje ci obrazu.

Kurwa bycie spierdoliną nie jest łatwe.
>>
>>53238600
poka
>>
File: 1446148038110.jpg (29 KB, 500x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446148038110.jpg
29 KB, 500x477
>>53241277
Podwójne duble dawaj tego kutasa pierdolcu.
>>
dobra, ostatnia sztuka na dzisiaj
>inb4 zjebana perspektywa
haters gonna hate
>>
>13 posterunek
Przecież to był serial dla jebanych debili
>>
File: 1444411656681.png (229 KB, 509x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444411656681.png
229 KB, 509x479
>>53241368
>Przecież to był serial dla jebanych debili

wp,pip
>>
>>53241309
Hitler w dzisiejszych czasach był by kanciastym studentem wiejskiej szkoły malowania stodoły. Miał by konto na deviancie na którym by postował komisie które furfagi mu zleciły.
>>
File: CK4AO6TWoAAs8vb.jpg (9 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CK4AO6TWoAAs8vb.jpg
9 KB, 250x238
>>53241404
>t. jebany debil Panie i Panowie
>>
>>53241309
>te powykrzywiane ściany i wieże
prychłem hardo

>>53241368
to
co za gówniany serial
>>
>>53241215
>refugee qts
Ale niech kolega tutaj nie zartuje.
>>
File: Hitler2.jpg (2 MB, 2148x3052) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hitler2.jpg
2 MB, 2148x3052
ANIME
>>
File: a13.jpg (43 KB, 760x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a13.jpg
43 KB, 760x530
HOLOGAUSTU nigdy nie było, to tylko ośrodki wypoczynkowy dla biednych rodzin i dzieci na koloniach : DDDDDDDDDDDD
>>
>>53241639
a co na to pan profesor?
>>
File: 1452102966319.png (351 KB, 481x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102966319.png
351 KB, 481x590
>>53241459
Wyborca PiSu, panie i panowie.

postujcie pomysły na kolejne memesy
>>
>>53241615
ANIBE
>>
File: 1448311798492.png (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448311798492.png
19 KB, 500x500
>>53241741
powieś się kurwo i ustaw samowyzwalacz
>>
File: 1444328809891.png (382 KB, 509x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444328809891.png
382 KB, 509x479
>>53241803
Literally wyborca pisu, panie i panowie: the post
>>
>>53241741
tak szczerze to przestań forsować gówniane memy, to się nudne robi

>>53241803
ale samowyzwalacz mu kapczy nie rozwiąże
>>
File: 1451477507695.jpg (566 KB, 1152x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451477507695.jpg
566 KB, 1152x864
>>53241796
ANIKUKURYKU
>>
>>53241803
Prosze nie uzywac moich rysunkow do znecania sie nad innymi zuchami.
>>
>>53241889
>memy
>nudne

Hello wyborcapisupanieipanowie
>>
File: a17.jpg (68 KB, 760x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a17.jpg
68 KB, 760x522
PIECE grzewcze aby nie było zimno tym kurwą niewdzięcznym do dziś które nocowały w wypoczynkowych luksusowych kurortach, widzicie jakie duże? nie pierdolcie że adi nie miał gestu. duże piece = dużo ciepła = duże serce : DDDDDDDD
>>
szanuję wppippostera, bo przynajmniej jest jakaś przeciwwaga dla tego autystycznego pisowskiego roleplayu
>>
File: kladivo[1].jpg (35 KB, 400x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kladivo[1].jpg
35 KB, 400x293
>>53241951
>>53241848
>>53241741
>>53241120

KONIEC KURWA SMIESZKOWANIA
Nie forsuj tego, bo ani zabawne, ani chwytliwe, ani nawet żalu dupy nie wywołuje.
>>
File: q.jpg (17 KB, 259x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
q.jpg
17 KB, 259x195
>>53241889
>ale samowyzwalacz mu kapczy nie rozwiąże
jak wszystko dobrze ustawi to nawet pierwsze lajki na jesbuniu po 3 minutach dostanie.
>>53241922
nie
>>
>>53241982
>t. wppipposter

>>53242021
ale my go nie zobaczymy wtedy, i na chuj nam to?
równie dobrze może się po prostu zabić, bez fotografii
>>
File: 2983_aa09_640.jpg (118 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2983_aa09_640.jpg
118 KB, 640x640
>>53241982
>pisowskiego roleplayu

mówi się "odgrywanie ról"
>>
File: Girls.png (490 KB, 449x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Girls.png
490 KB, 449x401
>>53241982
>on mysli że to roleplay
>>
>>53242080
to niech zostawi list z hiperlinkiem czy coś
>>
Yo anony, dawno mnie tutaj nie było.
Jak tam po sylwestrze?
Widzieliscie jaki Lis i platformerskie media miały ból dupy że odrywa się je od koryta?
Nieźle nam nasrali w zagranicznych mediach, jaka to dyktatura.
>>
File: Elsa slav 6.jpg (76 KB, 631x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elsa slav 6.jpg
76 KB, 631x675
>>53241120
>>53241404
>>53241741
>>53241848

słaba ta typiara jest
moja bydło-Elsa lepsza
>>
>>53241982
nie dość że z ciebie nudny lamus wykopkowy to jeszcze samociota
>>
>>53242134
wszystko gra. Niemcy mają na głowie co innego teraz. I niedługo to my będziemy ich wyzwalać spod dyktatury
>>
File: a31.jpg (82 KB, 760x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a31.jpg
82 KB, 760x545
PATRZCIE ilu chętnych jak podstawili czarterowe pociągi! nie pierdolcie, że tam tam było źle. sami by przecież nie szli w takich ilościach, musiał być luksus jak nigdy, w końcu autobany zrobili to też kolonie pierwszej klasy zapewne : DDDDDDDDD
>>
File: 1427074974820.jpg (145 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427074974820.jpg
145 KB, 1111x597
>#rapefugees
>>
kurwa, jak już postujesz mema to postuj swoje OC a nie to co już było
>>
>>53241982
A Ja szanuje prezydenta Dudę.
I gratuluje mu podpisania dzisiaj dobrej ustawy medialnej, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy znoszącej obowiązek szkolny dla 6-latków.
>>
>>53241368
mi się podobał
>>
File: 1450025994187.jpg (12 KB, 281x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450025994187.jpg
12 KB, 281x281
>>53242337
a ja szanuję szanujędudę postera
>>
File: 1452095839562.webm (965 KB, 404x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452095839562.webm
965 KB, 404x720
>tug nie mam psa ani kota
>>
>>
>>53242382
co on z tymi nartami odpierdolił to ja nie
>>
>>53242382
Przypominam o prawych punktach za postowanie memów pozytywnych dla naszego prezydenta i polskiego rządu w parlamencie który jest aktualnie większoscią.


PIS nie jest idealny, ale tylko dzięki niemu nie mamy w Polsce "powodzi" imigrantów z bliskiego wschodu i Afryki. Czy wiecie o tym, że Petru chciał przyjąć do Polski jeszcze więcej imigrantów z bliskiego wschodu nie PO? Wszystkie inne błędy można naprawić ale błędu demograficznego spowodowanego masowym przyjęcie uchodźców nie da się naprawić. Dla tego, chociaż ma kilka zastrzeżeń, popieram PIS.
>>
File: 137593505137.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
11 KB, 250x247
>>53242440
>RAPEFUGEES
>>
>>53242215
ale na wykopie szanuje się pis ty kurwa jebany debilu
>>
File: w138.jpg (57 KB, 750x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
w138.jpg
57 KB, 750x511
ONI nie zniszczyli warszawy to było trzęsienie ziemi xDDDDD nie dajcie sie ogłupić propagandzie
>>
File: 1440619415323.jpg (95 KB, 474x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440619415323.jpg
95 KB, 474x395
>>53242450
za dobre serce ma, ten lewacki motłoch po prostu nie zasługuje na takiego prezydenta
>>
File: 1336233443244.png (41 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336233443244.png
41 KB, 450x450
>>53242440
top kuk
>>
>>53242521
ale dlaczego postujesz to tutaj
załóż freda na pol
>>
File: deal with it.png (143 KB, 1024x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
deal with it.png
143 KB, 1024x432
>>53242440
Niemcy staną się niewolnikami w swoim kraju. Niemcy pokazały równierz jaka jest u nich demoracja w mediach publicznych!?

>>53242460
ok
>>
>>53242460
Masz anonie to zdjęcie z podpisem "Prezydent Duda akceptuje kapitulacje Hong Kongu"
>>
>>53242538
bo wbrew temu co lewica mówi, Duda jest prezydentem Wszystkich Polaków i jego misją jest nie dzielić, a łączyć. Zobaczycie, każdy niedowarek, każdy wątpiacy się nawróci.
>>
>>53242416
zwierzaki do szczęścia potrzebują dużo uwagi, którą może zapewnić jedynie standardowa zdrowa rodzina 2+2 lub więcej, a nie samotny anon spierdon. w przypadku kotów dolicz jeszcze kilka hektarów terenu do biegania.
>>
>>53242588
A kto pyta?
Byłes w kosciele w święta, zobaczyć żłobek i Pana Jezusa??
>>
File: 1449769559522.jpg (442 KB, 1508x1493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449769559522.jpg
442 KB, 1508x1493
>>53242215
>nie dość że z ciebie nudny lamus wykopkowy to jeszcze samociota
>>
File: 1.jpg (176 KB, 500x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
176 KB, 500x492
>>53242580
a dlaczego mówisz mi co mam postować xDDDDDD
>>
File: wygodnie.gif (820 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wygodnie.gif
820 KB, 245x245
>>53242416
zamień sobie krzesło na róg z takiej składanej kanapy
najlepsza decyzja tego roku
>>
File: armia klonów.png (447 KB, 610x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
armia klonów.png
447 KB, 610x406
>>53242676
Ruski czy Banksterski Szpieg ?
>>
>>53242652
gdzie ja napisalem ze mnie uczucia psa i kota interesuja, kupie sobie szczeniaka bede go piescil jak pluszaka, dorosnie wypuszce w lesie
i chuj ci w ryj :^)
>>
>>53242732
>i chuj ci w ryj :^)

obiecanki cacanki
>>
File: kevin-spacey.jpg (661 KB, 2105x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kevin-spacey.jpg
661 KB, 2105x3000
>>53242727
>>53242654
>>53242538
>>53242460
Duda wyglada jak Kevin Spacey.
>>
>>53242705
bo mogę
>>
>>53242823
Przypadek?

Wątpie
>>
>>53242823
Co on kurwa sobie usta goli?
>>
>>53242802
to podaj skypa i zwalimy do siebie
>>
>>53242823
to kevin wygląda jak andrzej.
>>
>>53242934
nie daje sky, wstydzę się
>>
File: 6546.gif (451 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6546.gif
451 KB, 500x500
>>53242827
dobrze anonku, tylko dla ciebie to zrobie
>>
skonczylem pisac inzynierke zuchy

44 strony i promotor powiedzial ze zglosi ja na jakis konkurs

pewnie sukinsyn chce za moja prace hajsy sciagnac, mam nadzieje ze cos mi z tego odpali
>>
>>53242942
to zwyczajna pomyłka Antonio, nie ma co kopać dołu z wapniem odrazu
>>
>>53243024
>mam nadzieje
to mu kurwa powiedz zeby ci odpalil spierdolino
>>
File: 1444773992937.jpg (179 KB, 1024x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444773992937.jpg
179 KB, 1024x708
>mój gepard gdy Kaczafi sześć (6) godzin rozmawiał z Orbanem o faszyzmie przy żurku, rybkach i wódeczce

2016 będzie piękny w chuj
>>
>>53243024
Za pare lat anonku wrócisz po 12 godzinnej zmiany z Maka gdzie pendzlowałes frytki. Odpalisz TV i zobaczysz ze ten sam profesor któremu dałes prace, ten same profesor ktory powiedzial ze jestes spierodlina wlasnie zarabia kokosy dzieki pracy ktora mu dales. Kup line i stołek już teraz.
>>
File: 1367412412244.jpg (40 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367412412244.jpg
40 KB, 400x400
no ale chuj mnie polityka postujcie memy
>>
Teraz porównajcie aktualną i poprzednią panią prezydentową.

>>53243024
Nie, użyje to w swojej pracy/artykule.
Jak ktos się doktoryzuje, albo już jest doktorem to musi co roku wyrobić normę publikacji/artykułów/ książek napisanych.

Nie zdziw się jak zobaczysz kiedys fragment swojej pracy w jego książce.
U mnie na uczelni tak było, wykładowce oskarżyli o plagiat, bo jego książki i praca doktorska była zlepkiem prac zadanych studentom na zaliczenie....
>>
File: 1450334988310.png (17 KB, 493x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450334988310.png
17 KB, 493x402
>>53243192
oj sam postuj
>>
File: 1435515928107.png (23 KB, 627x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435515928107.png
23 KB, 627x554
>>53243192
najmemszy X-{DDD
>>
File: 143961147049789.png (34 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143961147049789.png
34 KB, 630x664
>>53243199
ale że jebnąłbym pierwszą damę to wy wiedzcie
>>
>>53243146
żbsz jedyna droga do kariery w nauce

>he he, kuzyn, co tam tylko 3 publikacje na google scholarze
>bo 30 profesorowi pierdolnąłem w tem czasie
>>
szkoda że kinga ma po tacie te chujowe grube fałdy łączące policzki ze skórą na nosie, dosłownie kartofel-tier

mam takie same ;__;
>>
>>53243325
e tam, zuch dziewczyna
>>
>>53243325
masz wysoki poziom tluszczu.

wypierdalaj zmniejszyc kalorie i robic cardio 2 x w tyg.
>>
>>53243024
>skonczylem pisac inzynierke zuchy
>44 strony
Jaki temat?
Się kurwa postarałeś, Ja swoją na 76 stron napisałem.
>>
>>53243199
kolega opowiadał jak u niego na uczelni dziewczyna pisała licencjat, promotorowi się ten licencjat spodobał, prowadził go prawie do końca, a przed końcem terminu promotor opublikował wszystko jako swoje w jakiejś książce
>patologia A
>>
>>53243359
>>
Wielkiemu Macierewiczowi - chwała!
>>
File: punyhuman.jpg (45 KB, 788x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
punyhuman.jpg
45 KB, 788x444
>>53243399
ten zimny wyraz twarzy mi kogoś przypomina
>>
>>53243024
TO TY KURWA PANTENTU NIE ZGLOSILES
>>
>>53243391
t. rzeczy, które się nie wydarzyły
>>
>>53243446
magda ma ładne policzki europejskie

kinga ma mongolskie ;__;
>>
>>53243408
mój bohater
>>
>>53243494
rosyjskie*
>>
>>53243426
bazowany modeł
>>
>>53242416
>cucked
>>
>>53243426
dziękuję pan miotła
>>
File: Katarzyna-Tusk.jpg (2 MB, 4288x2848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Katarzyna-Tusk.jpg
2 MB, 4288x2848
postuję prawdziwy waifu materiał, i nawet nie handlujcie
>>
>>53243618
wredny wyraz twarzy brzydkie brwi niesymetryczna szczęka

poza tym
>kaszebe pasta
>>
>>53243618
>>53243652
bo to niemiecka alanska kurwa
>>
>>53243652
już by ci potrafiła tą niesymetryczną szczęką
>>
File: 1452197771676.jpg (65 KB, 740x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452197771676.jpg
65 KB, 740x490
kiedy polacy zmądrzeją i otworzą swoje serca na biednych uchodźców?
>>
CAŁA POLSKA Z WAS SIE ŚMIEJE

DEMOKRACJI WY ZŁODZIEJE
>>
>>53243652
>wredny wyraz twarzy
wp,pip
>>
File: 1378871013252.png (79 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378871013252.png
79 KB, 800x1200
ej ale wiecie ze te niemki prowokowały tych uchodzców i kazdy z nich z tym ujdzie
>>
File: 1452197293813.jpg (125 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452197293813.jpg
125 KB, 482x590
>>53243577
>>53243608
>kablownie na własnych zuchów
>chwalenie woźnego

Wyborcy PiSu, panie i panowie
>>
>>53243725
NIGDY

TO DOPIERO POCZĄTEK ATAKÓW TYCH Z KONIA TROIAŃSKIEGO NA ZACHODZIE ,PO TO SAMO CHCIAŁO W POLSCE .DOBRZE ,ZE PiS WYGRAŁO WYBORY BO BY POLKI TEŻ JUŻ GWAŁCILI.
>>
File: Space-Dandy OST.jpg (60 KB, 300x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Space-Dandy OST.jpg
60 KB, 300x298
>oni oglądają moegówno
>oni oglądają slice of chuj
>oni oglądają le artystyczne amino

NIE CHUJE
CHIŃSKIE TO MA BYĆ ZABAWAA
>>
File: dd.jpg (18 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dd.jpg
18 KB, 512x288
>>53243764
>>
File: DSC_8817.jpg (426 KB, 599x897) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_8817.jpg
426 KB, 599x897
>>53243618
DOSŁOWNIE IDEALNA
>>
>gwałcenie niemek
>niemek
>>
File: 1452198774703.jpg (109 KB, 960x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452198774703.jpg
109 KB, 960x800
>sugerowanie, że to nie jest plan mający na celu wskrzeszenie nazizmu w niemczech i założenie 4 rzeszy
nie ze mną te numery Bruner, już dawno was przejrzałem
>>
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1566812,Premier-Beata-Szydlo-poleci-wkrotce-do-Budapesztu-Szef-MSZ-doswiadczenia-wegierskie-sa-nam-bliskie
>>
jak gwałt może być prawdziwy, jeżeli seks nie jest
>>
>>53243801
całkiem nieźle wyszło. dzięki
>>
File: 1449690099501.jpg (497 KB, 1361x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449690099501.jpg
497 KB, 1361x2048
>>53243906
>nie jest żyzna
>idealna
>>
>>53242654
>Lord Duda nigdy nie zapostuje w /polsce/
ehhhhh...
>>
>>53243929
gdzie ciri x stanlej
>>
>>53243926
No w sumie to. Ja to mowilem juz od roku czasu, ze chca kurwy odrodzic niemiecki nacjonalizm.
>>
File: 1435767594694.jpg (216 KB, 936x1404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435767594694.jpg
216 KB, 936x1404
>>53243942
>>
>>53243972
Przecież postuję teraz drogi Polaku :].
>>
>>53243926
cenzura multi kulti działa, widać jak media są zastraszone poprawnością polityczną, a problem będzie narastać, pobłażaniem niemcy pokazują słabość, a w tej kulturze nie poważa się słabych, to dopiero początek polowania na kobiety. W końcu spuchnięte jadra, wymagają okładów.
>>
>>53243972
>sugerowanie
on siedzi po nocach na twitterze to i na 4chins pewnie zagląda
>>
File: 1452056691910.jpg (621 KB, 1800x2700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452056691910.jpg
621 KB, 1800x2700
>>53244006
Hendricks tez spoko
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9qCX1-Gkdcw
kto /aots/ tutaj?
>>
File: atari_ad204402.gif (5 KB, 336x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
atari_ad204402.gif
5 KB, 336x240
>>53242654
>nie pamiętasz jak się nazywali ludzie na studiach
>potrafisz zidentyfikować każdą gierkę z lat 90tych
>z orbity
>ze zbitymi okularami
>>
>>53244087
>hes a nothing guy
>>
>>53244087
Nie powiedziałem tak

każdy wie, że

DUPA > STOPY > NOGI > TWARZ > CYCKI
>>
>>53244055
kim jest ta wróżka spermuszka?
>>
>>53244087
POSTUJCIE DFC ZUCHY
>>
>>53243373
Chujwy żbsz, testy software'u symulującego zjawiska rzeczywiste nad którym w żaden sposób nie pracowałem. Nie wiem czemu się promotor tak jarał na moje rewelacje, dla mnie trochę gówno warte były.

>>53243072
>>53243146
Chcę chociaż nowy procek i kindle z "funduszy na dalsze badania", resztę może brać.
>>
ZMASAKROWANY PETRU
https://www.youtube.com/watch?v=BhoeF15GN7s
>>
>>53244153
twarz > figura > cycki > dupa > nogi
>>
>>53244158
debby ryan, fellow wysoki testosteron przyjacielu
>>53244251
pedal, spierdalaj bo mnie zarazisz
>>
>>53244091
>trójkąt
>bez ręki w środku

amatorka
>>
>>53243845
>Dandy
>nie artystyczne
>>
File: 1444825179604.png (314 KB, 509x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444825179604.png
314 KB, 509x481
>>53244250
>masakrowanie

wp,pip
>>
>>53244239
W sensie program analizujący czy cos sie stanie i kiedy?
Jebany program-wyrocznia?
>>
File: 1443725802568.jpg (52 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443725802568.jpg
52 KB, 500x375
kiedy spożywałem ser za oknem gołąb wyrażał ubolewanie na co odparłem szczerym poparciem demokracji parlamentarnej w krajach ościennych a on skurwysyn z matki kurwy wziął ser ów w szpon jeden bowiem w drugim trzymał papierosa i uleciał w kierunku amfiteatru gdzie akurat trwała próba mikrofonowa i mikrofonowy próbacz popierdywał niegłośno coby nastroić wzmacniacz a gołąb lubował się w owym gdyż bawiło go to wielce wiedziałem to oglądałem wtedy często Discovery Channel i pod osłoną nocy wkradłem się na błonia krakowskie w poszukiwaniu papierosów żeby zwabić gołębia niestety Andrzej Duda na nartach podjechał i obraził mnie niejednokrotnie narty zdejmując po czym oddał je Jerzemu Owsiakowi synowi Zbigniewa sera na oczy już więcej nie ujrzałem leżąc w dole z wapnem
>>
>>53244250
kek, ciekawe na którym serwerze doty gra stonogieł
>>
>>53244325
o ten pic nawet niezły
>>
File: 18391650.jpg (2 MB, 1532x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18391650.jpg
2 MB, 1532x2048
>>53243906
masz racię anon, IDEALNA
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6ZqaXHSE7gY

CYGAŃSKI KRÓL
Y
G
A
Ń
S
K
I

K
R
Ó
L
>>
>>53244367
1/10 za próbę
>>
>>53244153
patrzylem na thumbnail myslalem ze to jakas niemka z uchodzcami xDD
>>
>>53243906

za bardzo ma mordę do ojca podobną
rzygłę
>>
>>53244421
█▬█ █ ▀█▀
>>
File: UWAGA.jpg (171 KB, 610x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UWAGA.jpg
171 KB, 610x469
>>53244250
łowca żydów
https://www.youtube.com/watch?v=u_aEzJzsHA0

[uwaga, materiał cynglogenny]
>>
>>53241039
Hitler nie zrobił nic złego.

Oprócz przegrania.
>>
File: macierewicz1.jpg (32 KB, 720x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
macierewicz1.jpg
32 KB, 720x533
>>53244505
wyborca PO, panie i panowie
>>
File: 1023.jpg (145 KB, 650x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1023.jpg
145 KB, 650x433
>>53244414

>>53244251
pełna zgoda
>>
>>53244532
może tymi 12cm bym nie sięgnął do końca

ale boki bym porozpychał
>>
File: 1451494136018.jpg (1 MB, 2456x3360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451494136018.jpg
1 MB, 2456x3360
>>53244532
zdecydowanie przyjacielu
>>
>>53241796
Co zuchy oglądały z nowości?
>>
File: 1451617046844.jpg (201 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451617046844.jpg
201 KB, 800x800
I have an exam tomorrow, wish me luck guys.

Kocham was wiecie?
>>
>>53244360
Nie chcę mówić dokładnie bo jeszcze wyjdzie że to jebane magnum opus i zostanę wytropiony.
Program symuluje pewne zjawiska według teorii i wzorów, z ładnym interfejsem 3D, ja sprawdzałem jak bardzo to się pokrywa z rzeczywistością.
>>
File: 1443882085963.jpg (411 KB, 1280x1256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443882085963.jpg
411 KB, 1280x1256
anony cyberpunku mi się chce

rekomendowacz filmy książki komiksiki gierki cokolwiek
>>
>>53244599
Boku no Pico
>>
>>53244532
fotoszop
>>
>>53244601
Good luck mate.
>>
>>53244601
>Kocham was wiecie?

oh god, you're drinking again aren't you
>>
File: 143.gif (2 MB, 375x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143.gif
2 MB, 375x550
>>53244601
wiemy. powodzenia
>>
File: 1444726237771.jpg (87 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444726237771.jpg
87 KB, 601x601
>>53244601
nie martw się wafel, łap rzadkiego kota
>>
>>53244632
>polećcie mi cyberpunk
anonku, gdybym znał coś dobrego, to bym się tym teraz zajmował
>>
File: 1451983593617.png (141 KB, 1437x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451983593617.png
141 KB, 1437x742
a mi sie ten obrazek bardzo podoba zbsz
>>
>>53244632
Deus EX human revolution, gierka na tydzień.
>>
File: 1449682508478.jpg (370 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449682508478.jpg
370 KB, 1280x1920
>>53244676
To juz nie jest żyzna anon, a jebany miesniak z zylami, fu.
>>
File: 1.jpg (117 KB, 750x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
117 KB, 750x1200
>>53243618
>>53243906
>you want to do what with my feet anon?
>>
>>53244599
zrobili coś ciekawego, nie-solowego w ostatnich 5 latach tak fokle? bo może z 10 serii w tym czasie obejrzałem.
>>
>>53244102
>Sugita z wejścia
Masz moją uwagę.
>>
>>53244676
>krasnoludzica bez brody
>>
>>53244632
gibson, sterling, stephenson i lecisz
>>
File: 1451515598452.jpg (749 KB, 2904x2572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451515598452.jpg
749 KB, 2904x2572
>>53244738
przestań postować alańską kurwe germańską plz
>>
File: 14557523.jpg (90 KB, 600x869) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14557523.jpg
90 KB, 600x869
>>
File: 1448462535086.png (82 KB, 348x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448462535086.png
82 KB, 348x301
>>53244684
I never drink. It's like the least polish thing about me.

Nie lubie smaku alkoholu (zazwyczaj).

>>53244696
Ale rzadki.
>>
kurwa proszę przestańcie postować te sztuczne gówna
wstyd że 5kb transferu mi schodzi na thumbnail tego raka
>>
>>53241368
b&, wykopik wzywa :^)
>>
File: 1451590165794.jpg (798 KB, 2861x4351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451590165794.jpg
798 KB, 2861x4351
>>53244815
>>53244861
disgusting, start drinking
>>53244888
zajeb sie, smieciu
>>
File: 142586975.jpg (45 KB, 393x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142586975.jpg
45 KB, 393x600
>>53244880
jeszcze tylko kim kardashian brakuje...
>>
File: 1451499786909.jpg (632 KB, 1747x2231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451499786909.jpg
632 KB, 1747x2231
>>53244933
Twojej starej brakuje pizdo
>>
malena morgan to najładniejsza pornoszmata

udowodnijcie mnie źle
>>
>>53244632
scanner darkly, johnny mnemonic, dogfight, gemini rue, beneath steel sky no i neuromancer
>>
>>53244938
count step every make
i'll be watching you
>>
>>>/s/
wszystko fajnie, ale każdy content ma swoje miejsce
>>
>>53244880
Zabij się.
>>
File: 1452019727121.jpg (104 KB, 718x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019727121.jpg
104 KB, 718x900
>>53244966
ziomeczek wazy 60kg i ma malego kutasa
>>
File: 1452200568693[1].png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452200568693[1].png
1 MB, 1920x1080
anony gdzie dorwac taki styl na winde 7?
>>
File: 1446843107759.jpg (47 KB, 500x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446843107759.jpg
47 KB, 500x669
>>53245012
>>
>Paweł Kurtyka, 25-letni syn Janusza Kurtyki, który zginął w katastrofie smoleńskiej, został szefem rady nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.
>Paweł Kurtyka pochodzi z Krakowa, studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i inżynierię architektoniczną na Politechnice Krakowskiej.
>Jest współwłaścicielem biura architektonicznego. Zajmuje się projektowaniem, analizą rynku nieruchomości i zarządzaniem nieruchomościami. Wcześniej pracował w firmie deweloperskiej Angel Poland Group i w biurze architektonicznym "Wizja".
Antek lubi młodych
>>
>>53244694
więcej
>>
File: 1451514913100.jpg (2 MB, 2398x4047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451514913100.jpg
2 MB, 2398x4047
>>53245092
wciąż za mało syryjek, bo same jebane syryjczyki uciekaja
>>
>>53244880
>>53245011
>Tajron Stulejski zdetektywowany
>>
>>53245092
przyjądą wdowy to zrobimy
>>
>>53245012
zainstaluj gentoo i sobie skodz taki luk
>>
File: 1451606281922.jpg (66 KB, 580x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451606281922.jpg
66 KB, 580x870
żyzna i kieszonkowa

no kobieta życia
>>
File: 1448489841241.jpg (40 KB, 500x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448489841241.jpg
40 KB, 500x384
>>53245216
>Syryjskie milfy
>>
>>53245229
taka mała, a takie duże
>>
chłopaki nowy dębski!

https://www.youtube.com/watch?v=-5X8A-ngXJg
>>
File: 1438092891623.jpg (19 KB, 449x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438092891623.jpg
19 KB, 449x184
https://www.youtube.com/watch?v=9sMGgEi1gVM

kocham tego pana
>>
>>53245323
fajna, ale te krótkie nogi...
>>
>>53245357
Braun to dobry goj

Gardzi żydami a ssie pałe katolżydom.
>>
>>53245371
>kochaś elfek
smrut
>>
>>53245394
OKURWA TYPIE

szanuje
>>
>>53245357
>ta broda

wygląda jak ofiara mrozów
>>
>>53244532
>>53244694
>>53244858
>>53245092
>>53245139
>>53245229
>>53245235
>>53245323
>>53245284
>>53245446

Please continue, polack
>>
>>53245406
to z twojej brody, krasnalu
>>
>>53245395
pogaństwo wróci kiedy?
Mam ołtarz Peruna na tą okazję.
>>
File: iLWv68Z.jpg (867 KB, 2209x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iLWv68Z.jpg
867 KB, 2209x3000
>>53245394
Christina sie stala idealna
>>53245509
>pogaństwo
Ale uswiadom sobie, że Polacy to Wandalowie najpierw.
Poczytaj "Making of the Slavs"
>inb4 bol dupy katolchujstwa
>>
File: 1445113014499.jpg (118 KB, 782x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445113014499.jpg
118 KB, 782x758
>>53245509
>pogaństwo
Ale z Polski to ty spierdalaj
>>
>>53245494
ja również i życzę dobrej nocy
>>
>>53245494
Iskra Lawrence jeżeli ktos zainteresowany. Wg mnie W chuj/10 dupa.
>>
File: 2PBJuF.jpg (1 MB, 2081x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2PBJuF.jpg
1 MB, 2081x3000
>>53245545
Postuje wiecej Christiny.
>>
>>53245545
>on wierzy w niemiecką propagandę mająca na celu ułatwienie/usprawiedliwienie germanizacji polaków
no debil po prostu
>>
>>53245629
>niemiecka propaganda
to to, że polacy to slowianie i istnieja od 966

wypierdalaj, nawet ci nie odpisze. dzisiejsi niemcy to alanowie. goci to bialorus, wendowe/vandalowie to polacy i litwini

germanski /=/ niemiecki
>>
>te
>sztuczne
>ciała

SMRÓD
>>
>>53245760
>tłuszcz
>sztuczne
kolejna pizda i jak wy macie polske odbudowac jebane spierdoliny
>>
>>53245720
a jak sie do tego ma trzynaste plemienie izraela, imperium lechitow, sarmacja, scytowie i hunowie?
>>
>>53245801
>te cycki
>tłuszcz
lol

wracaj do gimnazjum seba
>>
w szczebzeszynie chrzonszcz szczy w trzcinie
>>
>>53244967
madison ivy przed operacją
>>
>>53245862
ten ryj
>>
>>53245827
Nijak kurwa.

Przeczytaj 'The making of the Slavs" serio, dobra ksiązka. Nie ma czegos takiego jak "slowianin".
>>53245862
spierdalaj
>>
File: 1451492567639.jpg (1 MB, 3264x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492567639.jpg
1 MB, 3264x3264
>>53246005
dobre szmaty
>>
zdech
>>
File: 1414289765180.jpg (57 KB, 570x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414289765180.jpg
57 KB, 570x800
>>
>>
niedobrze mi

co to za spam
>>
>>53244706
A to dawne czasy byly.
>>
>znowu zalew tłustymi szmatami
>>
File: 1391824360962.gif (1 MB, 400x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391824360962.gif
1 MB, 400x720
>>
>3D

>>53246141
>cycki z wody

>>53246079
>trzy fałdy tłuszczu jak siedzi


co za kurwa smród w tej nitce
wypierdalać to postować na /s/ czy innym syfie
>>
File: 1451491843627.jpg (121 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451491843627.jpg
121 KB, 1080x1080
>>53246147
>>53246165
>>53246204

pedał wykryty
>>
File: 4868.jpg (78 KB, 600x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4868.jpg
78 KB, 600x375
highest test
>>
>>53246175
co za tlusta swinia

podnieca mnie to
>>
każda z tych żyznych loszek prędzej kąsałaby murzyńską kaszankę niż nasze paróweczki
>>
File: 1370125854720.jpg (239 KB, 604x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370125854720.jpg
239 KB, 604x800
>>
File: maxresdefault.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
84 KB, 1280x720
>>
File: 1345667092942.jpg (72 KB, 504x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345667092942.jpg
72 KB, 504x345
>>53246163
>tug zostałeś uwieczniony na rysunku z /polski/ bo przypadkiem napisałeś łam zamiast łem ale nikogo to nie obchodzi a mama zamiast gratulować mówi żebyś znalazł pracę
>>
>>53246246
bez przesady
>>
File: 1364370431702.jpg (833 KB, 2000x2479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364370431702.jpg
833 KB, 2000x2479
>>
>>53246322
Przesada dawno temu była
>>
nuuuuuda

a zaraz to chyba będzie limit obrazków
>>
>>53246378
no i mamy limit
>>
>>53245923
>slowianin
osoba mówiąca językiem słowiańskim
a teraz wypierdalaj
>>
>>53246378
>stopa praktycznie pionowo
>but skracający optycznie łydkę
SMRUT
>>
>>53246425

:^)
>>
>>53246443
nitka do postowania grubych krówsk
>>
>>53246443
nie oszukuj
>>
>>53246429
ale ze to gowno przyszlo od slowenow to ty wiedz pizdo

polacy = kultura przeworska i trypolska
>>
>już limit obrazków
wy jebane gimby wypierdalać z tym gównem
>>
>>53246497
ale ty jesteś zjebany
>>
>>53246574
jak twoje życie anon, jak twoje życie
>>
a postne, co mi tam
>>
File: n.png (83 KB, 480x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
n.png
83 KB, 480x446
już wiadomo o co chodziło z tymi "cyklistami"
>>
no jakim kurwa uposledzonym byc zeby te obrazki napierdalac
no wez kurwa daruj sobie
>>
ja pierdole kurwa arhg
>>
ale wiecie że nie musicie postować w tym fredzie aż do limitu, prawda?
jak już musicie to przynajmniej sagujcie
t. autysta
>>
>>53247499
Akademia rolniczo hutniczo górnicza?
Gdzie wy to kurwa macie?
>>
>>53247562
szkoda żeby się zmarnowało
>>
>>53247562
bump
>>
>>53247643
no dokładnie. dzieci w Etiopii nie mają co do freda włożyć, a my tak mamy wyrzucać całkiem dobry fred do kosza.
>>
>>53247643
>>53247683
no to wam mówię żeby kulturalnie z sage korzystać, a nie podbijać stary temat bez powodu

>>53247656
wiem gdzie mieszkasz śmieciu
>>
>>53247806
uważaj, bo cię posłucham
>>
No i co teraz? Tamten fred zamienili w rumuna, a tu wykasowali 30 zdjęć. Oficjalnie ożywiam trupa
>>
File: 1429531102594.jpg (57 KB, 400x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429531102594.jpg
57 KB, 400x276
>>53245357
grzegosław polskę zbaw
>>
File: 1451015754022.jpg (55 KB, 244x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451015754022.jpg
55 KB, 244x254
Anony mój kot zaczął mnie lizać po włosach, po czym zaczął łapkami obracać moją głowę i gryźć mnie po niej i po włosach.
Czy mój kot jest popierdolony?
>>
>>53251898
Hm, mój pies robi to samo.
Anonie, widziałes kiedy może taki film "Ptaki" Hitchcocka?
>>
>>53251935
Nie widziałem, warto go zobaczyć?
Jest tam odpowiedź na moje pytanie?

Teraz leży i mruczy skurwysyn zadowolony z siebie
>>
>>53252062
>Teraz leży i mruczy skurwysyn zadowolony z siebie
o kurwa, lepiej zacznij oglądać teraz.
Podejrzewam, że to cicha zmowa zwierząt.
>>
>>53252218
Obejrzę go jutro a teraz idę spać
Dobranoc Anonku
>>
>>53252717
Dobranoc, tylko uważaj na tego kota, bo obudzisz się łysy.
>>
>>53251898
To chyba okres kiedy koty wykurwiaja sie, wiec raczej normalne. Od paru dniach nie daja mi spac paskudne istoty, tylko wzucic na szpikulke i gyrosa robic z nich. Takie jest zycie w zonie.
>>
File: 1366992032315.png (59 KB, 265x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366992032315.png
59 KB, 265x265
>>53252772
Teraz jak położyłem się do łóżka to stanął mi za głową i patrzy mi się z góry cały czas na twarz jakby czekał aż zasnę a ja widzę tylko jego odwróconą mordę i oczy
>>
tamta nitka sie jakos spierdolila zbsz

kurwa beda musial ustawiac termin u dentysty bo znow sie ropa na dziasle tworzy
Thread replies: 281
Thread images: 125
Thread DB ID: 376697[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.