[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden! :)
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 398
Thread images: 151
File: 140934590345.jpg (46 KB, 512x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934590345.jpg
46 KB, 512x767
>>
File: 1435965655891.jpg (88 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435965655891.jpg
88 KB, 900x900
>dkn nbögar dödar tråden med 3d-bilder
>>
File: 1436846410547.gif (3 MB, 253x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436846410547.gif
3 MB, 253x263
vick vick!
>>
>>53232308
>bild som inte är relaterad till sverigetråden
>via 9gag

nej du
>>
hur länge kommer agdq hålla på
>>
>>
File: 1452035993788.gif (2 MB, 300x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035993788.gif
2 MB, 300x241
Låt oss starta detta

>stormbögar
>>
File: 1442387898655.jpg (96 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442387898655.jpg
96 KB, 1920x1080
>Vad fan är det som är pinsamt din jävla blatte? Att vi som svenskar kämpar för att ta tillbaka vårt land?
>>
>>53232383
sug min kuk din lilla slynpojke :)
>>
Swedes are so beautiful
>>
>>53232393
ja men tjejen blev ju vuxen medan transkvinnan är fortfarande en man
>>
>>53232426
She has sucked nigger dick.
>>
File: Shabrys.gif (2 MB, 1250x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shabrys.gif
2 MB, 1250x798
>>53232407
>stormbögar
>>
File: 1451947174596.jpg (356 KB, 989x1436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451947174596.jpg
356 KB, 989x1436
SLUTA MED ALLA 3D BILDER
>>
>>53232441
bra brev anton
>>
>>
>>53232441

why are you saying this you brown eyed puppy face faggot
>>
>>53232426
You don't mean this one surely?
>>
>>53232309
Allas favorit ängel favä
mhhhm persikor
>>
File: 1309294583.jpg (652 KB, 948x1262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1309294583.jpg
652 KB, 948x1262
Hell Wotanaz!
>>
>motståndsrörelsens aktivismklipp

Herrejesus mina sidor dör

https://www.youtube.com/watch?v=hId-JKiOeqU

>och fystest

Tror ni de kör beeptestet?
>>
File: jessica-j-sd_nu.jpg (54 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jessica-j-sd_nu.jpg
54 KB, 720x720
>>53232487

She is extremely beautiful 10/10 for me
>>
>>53232497
>antyder att hon inte luktar majshund
>>
File: 1402817988914.png (2 MB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402817988914.png
2 MB, 1600x900
>>53232407
>stormbögar
>>
>>53232506
Näää 10 minuter idioten, sen gränsbrännboll och avslutar med massage
>>
>>53232506
>medlesmreform

lel
>>
File: 1393240246501.gif (2 MB, 320x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393240246501.gif
2 MB, 320x282
>>53232506
>>
File: 1452029517743.jpg (59 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029517743.jpg
59 KB, 240x240
kan vi inte vara mysiga istället
>>
https://youtu.be/A1v_BwXpwrQ?t=6m57s

Varför är folk så otrevliga mot stormvänner?

Folk börjar skratta när de pratar om sionistiska liberalernas massmedia.
>>
File: 1452115212903.jpg (402 KB, 1200x1725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452115212903.jpg
402 KB, 1200x1725
>>53232309
Alice luktar nog riktigt gott.
>>
>>53232607
>svenska "människor"
>>
What part of Sweden has the least normie girls?
>>
>>53232506
snubbarna som talar ser ut som turkar favä
>>
jag hatar ni alla
>>
File: 1311462620001.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311462620001.jpg
14 KB, 251x242
>det är ett håna folk som är engagerade i smr avsnitt

snälla babbar, lämna min tråd och mitt land
>>
>>53232660
lugna ner dig anton
>>
File: 144454354433.webm (555 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144454354433.webm
555 KB, 1280x720
>>53232658
>>53232660
Gå ut och klibba lite.

>man är en blatte om man inte gillar det mest efterblivna gänget i landet efter Fi
>>
>>53232649
fuck off dyke
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53232660
>är engagerade i smr
JAG DÖR MANN1
>>
File: 1451078125656.jpg (15 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451078125656.jpg
15 KB, 200x200
>>53232660
Varför bryr du dig ens? Du sitter ju bara och nätkrigar ändå.
>>
File: 62.png (654 KB, 460x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
62.png
654 KB, 460x720
Hell seger
>>
File: smrhahaha.png (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smrhahaha.png
3 MB, 1920x1080
hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>
File: 14432345408.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432345408.jpg
96 KB, 792x558
>>53232713
>Robert Aschbergs nazistiska halvbror
>>
>>53232717
hahahahaha
>>
>>53232607
>>53232648
>>53232713
>>53232717

Why are you laughing at them
are you communists
>>
File: 1379110513324.jpg (52 KB, 329x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379110513324.jpg
52 KB, 329x500
>>53232717
>>53232713
>>
File: smugasfuck.jpg (16 KB, 480x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugasfuck.jpg
16 KB, 480x378
>>53232767
>polish nazi
>>
>>53232767
m8, why are you defending them?

They are pathetic.

>le spooky communist
>>
File: aaaad.jpg (10 KB, 231x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaad.jpg
10 KB, 231x218
ser ut som neetsen från irc har hittat något nytt att spamma tråden med
fedoror och blixtbakåtpasta blev väl tråkigt i längden
>>
>>53232767
They are a bunch of sandnigger immigrants. Most people here sympathize with SMR, our nationalist party.
>>
>>53232713
Det gick riktigt utför för Krillin när DBZ slutade alltså
>>
File: 1448436768447.jpg (413 KB, 1200x1724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448436768447.jpg
413 KB, 1200x1724
>>53232767
Yes
>>
File: 1543778443.jpg (43 KB, 384x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1543778443.jpg
43 KB, 384x367
>>53232818
>Most people here sympathize with SMR, our nationalist party.
>>
File: 1386789873105.png (211 KB, 683x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386789873105.png
211 KB, 683x683
>>53232818
>Most people here sympathize with SMR
>>
Hell Seger!
>>
File: 1449531625006.png (542 KB, 1086x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449531625006.png
542 KB, 1086x587
>>53232818
This
>>
>>53232717
en lika stor samling människoavskräde får man leta efter
>>
File: 14039583456.jpg (59 KB, 331x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14039583456.jpg
59 KB, 331x319
JONTE KLIBBTRÄFF INATT ELLER? JAG HAR BAXXAT CIGG VI RÖKER FAN, kom till bron
>>
>ser ut som neetsen från irc har hittat något nytt att spamma tråden med
>fedoror och blixtbakåtpasta blev väl tråkigt i längden
>>
File: Dany.jpg (36 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dany.jpg
36 KB, 360x360
>>53232506
>"medlesmreform"
>de skinnskallar
>>
>>53232607
>karlstad
s-stormbögar håll er borta
>>
>>53232818

there are no natonalist parties in Sweden because the jews don't allow it

In my opinion the National Socialists should make an uprising

I would gladly fight for Sweden with buddies from Nordfront
>>
>>53232916
HELL SEGER!
>>
Vem kommer vinna kampen om Sverigetråden, "antirasisterna" eller "stormbögarna"?
Fortsättning följer i nästa avsnitt :^)
>>
>>53232916
SMR/NMR is our nationalist party. Google it.
>>
Seriöst, är det någon här som vet vad för fystest man måste klara av?
>>
File: 14029340923234.png (283 KB, 495x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14029340923234.png
283 KB, 495x615
When the squad wants to go to a nazirally but you tryna fuck shorty
>>
File: 1443889548452.jpg (57 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443889548452.jpg
57 KB, 620x670
>>53232607
>Che Guevara tischa
>"Du kan ju inte bara filma folk sådär!"

Vad skulle livet vara utan extremister att skratta åt?
>>
>>53232937
springa upp och ner i ett trapphus och lämna lappar i brevlådan utan att svettas
>>
File: 13456644543.jpg (61 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13456644543.jpg
61 KB, 413x395
>>53232930
>man är en "antirasist" om man inte gillar SMR

Kom igen nu.
>>
File: 123541243513.jpg (61 KB, 435x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123541243513.jpg
61 KB, 435x344
>>53232937
2 timmar klibbning
>>
>smr
skrattandekaptenAmerika.jpg
>>
>blattarna är kaxiga mot motståndet när de sitter framför tangentbordet men skulle pissa på sig om de mötte någon av oss på riktigt
>>
>>53232937
60kg bänk press x 8
6 pull ups
25 armhävningar
>>
>>53232931

how much promiles do the have in polls?
>>
>>53232937
Läste nåt om att det var liknande det som används av finska försvaret men jag vet inte och bryr mig inte direkt heller
>>
Hell Seger!!
>>
>>53232996
Verkar som du skrev fel där, man oroa dig inte. Jag ska peka ut ditt misstag.

Du skrev motståndet istället för "motståndet".
>>
File: 140400456345.png (18 KB, 120x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140400456345.png
18 KB, 120x120
>>53232996
>Vad fan sa han om vår stolta ariska organisation? Håll fast han så klibbar vi igen käften på han!
>>
File: warsaw.jpg (1 MB, 3300x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
warsaw.jpg
1 MB, 3300x670
breva ert ansikte när ni ser en polsk nazist
>>
File: 1444601215066.jpg (16 KB, 229x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444601215066.jpg
16 KB, 229x233
>>53232996
fyfan stormbögar är komediguld
>>
>>53232660
HELL SEGER!!!
>>
>>53232993
>man är en "stormbög" om man inte gillar massinvandring

Kom igen nu.
>>
File: 1451233107894.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451233107894.png
1 MB, 912x905
>>53232996
>antyder att du ens är med i SMR
>>
>dkn man inte är en fälla med en fet röv och en svart fälla v att VITA
>>
how can I support SMR
>>
>>53233073
Är väl ingen som kallar SD för stormbögar?
>>
>>53232930
Jag är rasist men hoppas de tar kål på varandra i stjärtsmärtad bitterhet. Bägge två är cancer.
>>
File: negersmilie.jpg (18 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negersmilie.jpg
18 KB, 499x499
>>53232996
>blattarna
huehuehue

>stormbögar
>>
File: 1393122127649.jpg (181 KB, 732x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393122127649.jpg
181 KB, 732x511
>>53233058
>>
File: image.jpg (43 KB, 500x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 500x321
Grön ögonfärg är den bästa ögonfärgen
>>
>>53233094
Send an email to nordfront and tell them you are a barbarian that wants to yell HELL SEGER
>>
>>53233094
Just write "Hail Victory" on a piece of paper and tape it on a schooldoor, thats what they do
>>
>>53233094
Invest in post-it.
>>
>>53233008
Det där fixade jag fan som 12-åring.
>>
>>53233130
Japp, grönögd mästarras här :)
>>
File: 1452132172452.png (301 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452132172452.png
301 KB, 800x1000
>>53232996
>Stormbögar
>>
>>53233163
Kan man rapportera detta för reklam?

Dags att blåsa nätkrigaren åt helvete
>>
>>53233009
0,07%
>>
>>53233198
Nej, snubben frågade om det.
>>
>>53233009
0%
>>
Would SMR kick me out if I moved to Sweden?

I am from the US and "white", and don't want Sweden to be filled with Islam/non-whites.
>>
>>53233100
jo mdongo and pals. Allt som inte är IR porr är rasism enligt dem.
>>
>>53233198
Ja, idioten skrev på engelska så städaren lär säkert städa bort det :3
>>
>>53233215
Skiter väl jag i. Stick tillbaka till /pol/ eller /trash/ och runka till dina pälsbilder istället.
>>
File: Golovkin.jpg (62 KB, 450x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Golovkin.jpg
62 KB, 450x270
Finns det faktiskt riktiga stormbögar här dock? Känns som hela skiten är ett gyckel
>>
>>53233225
lmao
>>
Varför är det så många vänsterförrädare i tråden just nu? Om ni vill att svenskarna ska dö ut, varför inte börja med att ta livet av er själva?
>>
>>53233228
>Nybögar
>Stormbögar
>Nybög OCH Stormbög
>>
Hell seger
>>
File: 1354754483653.gif (2 MB, 325x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354754483653.gif
2 MB, 325x244
>>53233228
Nej din urdumma idiotiska jävla strumprullare till ursäkt som människa.

Men det kanske är därför du gillar SMR.
>>
>>53233225
SMR thinks balkan slavs and shitskin south europeans are white. They are a joke.
>>
>>53233265
Det finns ett gäng. De som är på riktigt brukar dock enligt egen utsago aldrig snubbla och breva politik. De går anon istället :^)
>>
File: Det går bra nu.png (1 MB, 1276x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Det går bra nu.png
1 MB, 1276x863
>>53233286
Undra hur det går med deras galna kamp :'D
>>
>>53233286
>stornsnorrar kan inte ens knyta skorna
hahahahahahah
>>
>>53233265
Jag hoppas det. Skulle vara drömmen om stormbögen som bajsbrevar var seriös.
>>
>>53233286
>det där nackskägget

Lär er skaffa ordentligt skägg
>>
File: 1441845999165.jpg (14 KB, 225x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441845999165.jpg
14 KB, 225x317
>Det där fixade jag fan som 12-åring.
>>
>>53233285
Det är ju bara nybögar som är så lättbetade men yvärr fortsätter det komma nybögar hela tiden för massa hanrejer länkar till oss på /pol/
>>
>>53233304
Jag skulle vara en utav de första att dö ifall SMR tog över landet favä mannen.
>>
>>53233163
>[Deleted]
HAHAHAHAHAAHA
>>
>>53233380
>Antyder att folk på /pol/ är stormbögar
>>
>>53233058
>"arisk" "mästarras"
>>
>>53233163
BLÅST
ÅT
HELVETE

HELL SEGER
>>
File: 1437323788412.gif (2 MB, 375x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437323788412.gif
2 MB, 375x375
>stor brand och explosion i Stockholm inatt
>bara SVT som rapporterat
Eller har jag missat någon tidning?
>>
File: 140324593845.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140324593845.png
271 KB, 393x383
>>53233401
ALLTSÅ

Raderade han det av ångest eller kom bannen tror ni? Jag dör på riktigt jag orkar inte mer hahahahha
>>
https://youtu.be/GDxf0VeVYoc?t=3m28s

Notera att stormbögen är en kort brun mongol medan vänstersnubben är en lång arisk blond svensk man.
>>
>>53233420
>>53233401
Vad missade jag?
>>
File: 1449054256787.jpg (6 KB, 177x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449054256787.jpg
6 KB, 177x202
>>53233163
#vräkt

>>53233453
stormbög blåst åt helvete efter att ha gjort reklam för nordfront
>>
>>53233432
Jag gör faktiskt det, shillar regelbundet åt Israel också därför att de dödar araber och bryr sig fan inte. De är bra att ha ändå.
>>
File: 1424504816987.png (464 KB, 900x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424504816987.png
464 KB, 900x759
>Skiter väl jag i. Stick tillbaka till /pol/ eller /trash/ och runka till dina pälsbilder istället.
>>
>>53232767
They put up stickers, they do nothing of value.
>>
File: 1452034149689.png (289 KB, 514x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034149689.png
289 KB, 514x424
>>53233425
>dkn 2 asylsökande gripna för det
>>
>>53233451
>det där skrankliga aset
>göteborgs "goa göbbar" är ett gäng skelett cucks
haha aa, frihetskämparen hade kunnat slå ner han och grovt misshandla han och han hade inte ens kunnat försvara sig, typisk vänstercuck
>>
>>53233286
WHAT ARE THOOSE
>>
File: 1452187943529.jpg (891 KB, 1536x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187943529.jpg
891 KB, 1536x2560
>>53233058
>>
>>53233305
hellre ett Sverige med polacker än ett Sverige med islamister och blattar. t: stolt polsk man
>>
>>53233451
Fan vad avtryckt jag blir. Hade fan gasat nazisterna och kommunisterna favä. Samma jävla skit.
>>
File: 1452188565916.gif (512 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188565916.gif
512 KB, 480x270
>tråden just nu
Kan inte både stormbögar och anti-stormbögar ta sina värdelösa liv och lämna oss i fred?
>>
File: 1436048886285.jpg (63 KB, 420x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436048886285.jpg
63 KB, 420x960
>Kan man rapportera detta för reklam?

>Dags att blåsa nätkrigaren åt helvete
>>
File: 1450905570552.jpg (73 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450905570552.jpg
73 KB, 612x612
>>53233536
>>
Hell seger
>>
Tycker fedoracucken att han är rolig? Jag misstänker att han sitter och fnittrar och sina brev och klappar sig själv på axeln för sin "fyndighet".
>>
>>53233451
Nackskott på båda två favä
>>
>>53232441
Good for her. I hear they're pretty big downstairs so I hope she had a lot of fun.
>>
>>53233513
Det enda stormbögarna egentligen borde göra i den här tråden är att breva bilder på kommunistslödder som får stryk. Det händer bokstavligen fucking aldrig. Blir så jävla besviken.
>>
File: 1432288273713.jpg (65 KB, 450x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432288273713.jpg
65 KB, 450x599
>Lär er skaffa ordentligt skägg
>>
>>53233646
Det enda de borde göra är att rannsaka sig själva och växa upp.
>>
File: 1449806424949.jpg (35 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449806424949.jpg
35 KB, 317x330
>>53233646
>"moderaten"
>>
>>53233451
Lite ironiskt är det väl att de flesta stormbögar ser ut som turkar medan de som ser "ariska" ut är inte stormbögar. Knas.
>>
File: 1434478142208.jpg (30 KB, 462x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434478142208.jpg
30 KB, 462x750
>Det är ju bara nybögar som är så lättbetade men yvärr fortsätter det komma nybögar hela tiden för massa hanrejer länkar till oss på /pol/
>>
Stormbögar har aldrig skitit ner tråden såhär mycket favä

Varannat brev är någon ettrig text med en överanvänd reaktionsbild
>>
>>53233624
Vem är han till höger om nördfrontsnubben?
>>
>>53233058
>de basiska bitcharna där inne
Min kuk
>>
>>53233625
Han härdar nybögarna. Jag bryr mig fan inte vad han än brevar.
>>
>>53233703
>dkn saknar nordfrontbotten
Han hade klass
>>
File: 1450532148851.jpg (21 KB, 443x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450532148851.jpg
21 KB, 443x332
>>53233536
>>
File: 1426431202028.jpg (24 KB, 580x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426431202028.jpg
24 KB, 580x435
>Det enda stormbögarna egentligen borde göra i den här tråden är att breva bilder på kommunistslödder som får stryk. Det händer bokstavligen fucking aldrig. Blir så jävla besviken.
>>
File: 1401654545459.gif (967 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401654545459.gif
967 KB, 250x188
>>53233588
>Nyårsbatsun börjar bli översatt
Bästa med nytt år favä :3
>>
>>53233687
Kristian ser som en hederlig lad som jobbar och gör rätt av sig.

Skulle ta en lapp och tjöta lite med honom.
>>
>>53233737
Om du menar blixtbakåtbotten så brevade han ju nyss.
>>
>inte stödja Donbass kamp för att enas med moderlandet

https://www.youtube.com/watch?v=qMw9XBFHTio
>>
File: 1443142413172.jpg (52 KB, 690x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443142413172.jpg
52 KB, 690x566
>Varannat brev är någon ettrig text med en överanvänd reaktionsbild
>>
>>53233563
om stormbögarna försvann skulle antistormbögs-spammet försvinna, detsamma kan man inte säga om det var motsat situation.
>>
SNÄLLA
>>
File: 14243513250.jpg (137 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14243513250.jpg
137 KB, 323x454
>>53233703
Kan du ens läsa tråden?

Är ju 70-80% som skrattar åt SMR och deras videos samt bilder.
>>
Skjuteborrgs bästa politiker alla kategorier. En utav få jävlar som går att lyssna på i fullmäktige utan att somna. Replikerna är så rumpsmärtade också att jag dör.
>>
>>53233772
Nej han som satt och brevade pasta från nordfront och "argumenterade" med fbanon dygnet runt
>>
File: 1448096526950.jpg (10 KB, 183x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448096526950.jpg
10 KB, 183x275
>Om du menar blixtbakåtbotten så brevade han ju nyss.
>>
File: DSC_0543.jpg (3 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0543.jpg
3 MB, 3872x2592
>>53233687
>stormsnorrar tål inte skämt
>>
File: sdpastor.png (413 KB, 681x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdpastor.png
413 KB, 681x525
>detta triggar stormbögar
>>
>>53233803
Stormbögarna brevade ju inte ens nåt för att trigga det här

Hade förstått om stormbögarna skitat ner tråden innan men nu var det ju lugnt

Ni är båda lika mycket cancer så snälla sluta
>>
File: 1431214109466.jpg (120 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431214109466.jpg
120 KB, 600x800
>Replikerna är så rumpsmärtade också att jag dör.
>>
>>53233803
nej det skulle inte försvinna.

t. brevar bägge sidor för att piska upp stämningen huehuehue
>>
>>53233845
>den bilden
;D
>>
File: 1448909106084.jpg (191 KB, 470x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448909106084.jpg
191 KB, 470x595
>>53233884
>t. brevar bägge sidor för att piska upp stämningen
Detta. Det bara haglar in (Du)n.
>>
File: 1427261294450.jpg (99 KB, 900x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427261294450.jpg
99 KB, 900x1344
>t. brevar bägge sidor för att piska upp stämningen huehuehue
>>
>>53233928
Gammelbögarna blåser alltid cucket ur nybögarna.
>>
>>53233930
Sluta din fitta
>>
>>53232506
>12:15
>"det är varje uppsatt klistermärkes förtjänst"
Man kan inte hitta på detta
>>
File: 1451703357332.jpg (53 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451703357332.jpg
53 KB, 640x640
>Gammelbögarna blåser alltid cucket ur nybögarna.
>>
>>53233878
>Ni är både

Du vad? Första brevet jag har lagt in om saken ditt lymmel
>>
>>53233973
nej låt han fortsätta. Igår blev en hel drös bannade pga såndärnt skitbrevande.
>>
SvP åstadkom många problem för vänstern.

- SvP fick många vänsterut att förstå att marxismen är globalisternas bästa vän, och att nationalism är globalisternas och storfinansens värsta fiende.

- SvP lyckades skrämma upp vänstern så mycket att den nästan enbart fokuserade på SvP. Att SvP sedan fick ynka 4000 röster var mer pinsamt för vänstern än för SvP. Plötsligt insåg alla vilka dårar vänstern var, i fråga om prioriteringar. Lägger man halva sin energi på att bekämpa en flygbladsutdelande frimärksklubb med mindre än 5000 sympatisörer, när man själv är ett riksdagsparti med miljonbudget, då framstår man lite grann som den sort, som har otur när de tänker.

- SvP lyckades få vänstern att begå så många brott, att RF fick lägga ner efter valet, för att så många hade fängslats. För att inte tala om att många i RF blev nationalister och ytterligare andra åtminstone livrädda och demoraliserade över att varje slag mot SvP bara gjorde nationalismen i landet starkare, snarare än tvärtom

- SvP lyckades göra det omöjligt för media att längre dölja, att vänstern stod för merparten av det politiska våldet, genom att under en period undvika vedergällning. När det blev uppenbart att vänstern angrep om och om igen även när nationella inte besvarade angreppen, så kunde ingen vinkling i världen dölja att vänstern använder politiskt våld som oprovocerad offensiv för att tysta regimkritiker. Detta avslöjande har fått massorna att börja avsky vänstern.

- När SvP med vänsterns egen retorik visade att SvPs politik bättre uppfyller de mål som vänstern LÅTSAS vilja genomföra, så började det knaka ännu mer i vänsterns led

Personligen tror jag konceptet "vänster" är något som kommer vara helt bortblåst ur politiken inom max en tjugoårsperiod.
>>
File: 1404302411432.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404302411432.gif
2 MB, 312x250
>t. brevar bägge sidor för att piska upp stämningen huehuehue
>>
Jaha, det är en 'kysslösa oskulder som inte vågar lämna hemmet och bajsar ner sig om dom ser en tjej på stan skrattar åt nationella som engagerar sig för det svenska och europeiska folkens överlevnad'-tråd
https://www.youtube.com/watch?v=P_k2vDH3S9k
>>
http://desustorage.org/_/search/text/lymmel/country/SE/

lymmel
>>
>>53234040
Vi kan alltid hoppas. Jag lär ju fan börja slå vänsterbögar på krogen snart för jag blir så jävla trött.
>>
Kan vi inte bara lägga ner Sverigetråden? Det var kul så länge det varade men nu är det ju bara bajs kvar.
>>
File: Lord Vader.jpg (8 KB, 180x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lord Vader.jpg
8 KB, 180x320
Citera detta
>>
>>53234020
Bra jag hoppas att han blir det. Förstår inte ens varför han gör det, vad finns det för underhållningsvärde i det?
>>
>>53234068
Nej det är en "IRC gör en episk räd"-tråd. Ignorera, rapportera och gör något annat under tiden.
>>
File: 1314843208421.jpg (32 KB, 600x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1314843208421.jpg
32 KB, 600x649
>Citera detta
>>
>>53234040
Vem har hört talas om SvP förutom de redan frälsta? Vem har hört talas om SvP förutom de fåtal kommuner där de ställde upp i valen?
>>
>>53234114
jorå jag tror att alla håller med dig xD


SAJKKKK


deee gööörooom eeeej :D
>>
>>53234116
Det är ren autism
>>
File: DSC_0899.jpg (3 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0899.jpg
3 MB, 3872x2592
Hell seger
>>
File: 1445867198711.jpg (63 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445867198711.jpg
63 KB, 500x500
>>53234114
Kan vi inte göra ett bräde på åttakanalen där vi bannlyser politik? De som vill breva politik kan ha en egen karantäntråd på brädet
>>
>>53234114
>folk som inte förstår att tråden är död sedan länge men vi vägrar slå av livsuppehållande
>>
MÖP
>>
>>53234170
Som någon sa tidigare så ser dessa knappast ut som några rasrena arier, utan mer likt turkar.
>>
>>53234068
>antyder att stormbögarna är inte de mest misslyckade i allmänhet när det kommer till kvinnor eller livet

Kolla på bara på Viking, NS2D eller Solkors.
>>
>>53234130
Var inte så paranoid. irc är så gott som död idag
>>
File: 1426661682941.gif (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426661682941.gif
3 MB, 640x360
>Som någon sa tidigare så ser dessa knappast ut som några rasrena arier, utan mer likt turkar.
>>
>>53234130
>muh irc
>>
>>53234232
>Han känner inte till heemcirkeln
>>
>>53234223
Vem bryr sig favä. Jag kommer inte hit för att peka finger åt folk som har det jobbigt.
>>
>>53234223
>du kommer aldrig bränna flaggan i någon småländsk skog
Varför leva?
>>
File: avesta_2 (1).jpg (3 MB, 4272x2848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
avesta_2 (1).jpg
3 MB, 4272x2848
>>53234212
Hell Seger!
>>
>>53234207
[kräkningar intensifieras]
>>
>>53234170
finns ju flera svartskallar i gruppen där??
>>
https://youtu.be/-yWNoQI1IJU?t=132

Varför brevar inte stormbögarna mer sånt här?
>>
Någon som vet identiteterna på fedoracuckarna?
>>
>>53234278
Det var ju ett svar till anons utlåtande, men tack för ditt (You) ändå. Din åsikt är viktig.
>>
File: DSC_0464.jpg (3 MB, 2160x3840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0464.jpg
3 MB, 2160x3840
Hell Seger
>>
File: Gatti.jpg (91 KB, 635x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gatti.jpg
91 KB, 635x480
>Just cause 3 är inte crackat
>dragons dogma är inte ute på PC
bara
>>
>>53234416
Mizaki är en
>>
>>53234416
Ska du mordhota dem? Kniva dem eller vad ska du göra?
>>
File: 1423609655892.jpg (16 KB, 400x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423609655892.jpg
16 KB, 400x329
>Ska du mordhota dem? Kniva dem eller vad ska du göra?
>>
>>53234416
Självklart, det är Mizaki och hans undersåtar

De skriver allt i irc
>>
>>53234416
Jag favä.
>>
File: 1449912936109.png (20 KB, 771x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449912936109.png
20 KB, 771x576
>dkn ingen att spela magi: samlingen med
>>
>>53234416
Se

>>53234458
>>53234491
>>
File: DSC_04841.jpg (3 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_04841.jpg
3 MB, 3872x2592
>>
File: 1446346006247.jpg (129 KB, 863x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446346006247.jpg
129 KB, 863x1300
>Mizaki är en

>Självklart, det är Mizaki och hans undersåtar
>>
>>53234491
kan du breva loggar pls.
>>
>>53234446
>skorna, byxorna och den trasiga jackan

WT bekräftad.
>>
File: 1451231936371.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451231936371.jpg
19 KB, 306x306
>någon stackare sitter verkligen och brevar massa bilder från en liten sekt som han har blivit besatt av
Det är inte normalt beteende. Sök hjälp.
>>
>>53234522
Varför har alla tappat håret?
>>
File: DSC_04972.jpg (3 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_04972.jpg
3 MB, 3872x2592
>>
File: tvåhu.jpg (107 KB, 426x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tvåhu.jpg
107 KB, 426x732
Jävla obskyr trea alltså
>>
>>53234551
Han är bara fattig, anon.
>>
File: 1444064913098.jpg (74 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444064913098.jpg
74 KB, 500x375
>Det är inte normalt beteende. Sök hjälp.
>>
File: 1450319583693.jpg (213 KB, 1280x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450319583693.jpg
213 KB, 1280x854
>jag dödade tråden på riktigt

känns sidf
>>
>>53234624
fly tråden medans du kan och kom tillbaka en annan dag
>>
>>53234601
>antyder att det inte är en stormbög som brevar bilderna
>>
File: häpen alv.png (40 KB, 241x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
häpen alv.png
40 KB, 241x241
>dkn Dagashi Kashi första avsnittet JUST NU
>>
File: DSC_0445.jpg (104 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0445.jpg
104 KB, 1280x720
>>
>>53234631
Ja, jag sa ju det?
>>
File: 1450308633545.jpg (15 KB, 338x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450308633545.jpg
15 KB, 338x430
>sverigetråden kommer aldrig tillbaka
>>
>>53234416
det är sallad
>>
File: besvikelse.jpg (62 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
besvikelse.jpg
62 KB, 1280x720
>>53234726
>dkn inga ubåtar
>>
File: Gennady2.jpg (305 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gennady2.jpg
305 KB, 900x600
>>53234753
>det är ett svea kommer in och berättar om sina senaste haff avsnitt
>>
File: 1448753889598.jpg (83 KB, 433x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448753889598.jpg
83 KB, 433x650
>det är sallad
>>
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/07/polisen-trakasserifall-anmaldes-efter-nyarsfirande-i-helsingfors
>>
>>53234522
Ser så förbannat deprimerande ut
>>
>>53234779
t. Mizaki/Sallad/SIDF/SNSD/Sugne/Freke/My/Knektor/Forsencucken/KarelSvenskBögen
>>
>>53234750
Väldigt stil och klass att slänga skit på folk som är fattiga. Jag tycker inte om stormbögar men det finns fanmig gränser för vad man kan håna dem för.
>>
>>53234866
>t. stormcuck
Ut och sätt upp lite klibbor
>>
Det jag nästan tycker är mer intressant är vilka som tagit bilderna på fedorasnubbarna och lagt upp dem så att de finns här på kanalen...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=R6ZixuyE1t8

Hoppas de går in i nanjing och våldtar litet favä.
>>
File: puffig.jpg (267 KB, 1222x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puffig.jpg
267 KB, 1222x1000
>tråden
>endast skitbrevande, "jag dödade tråden"-brevande, bitterhet och annat
>ingen 2d
>ingen OC
>bokstavligen inga kvalitetsbrev alls
Detta dödar tråden
Ni behöver omfamna 2dn famlads
>>
File: 1430935171518.jpg (87 KB, 720x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430935171518.jpg
87 KB, 720x990
>Ni behöver omfamna 2dn famlads
>>
>>53234901
Jag brukar håna dem för klistemärkena också. Att håna dem för fattigdom är däremot rätt lågt.
>>
>>53234866
>håna någon för deras självförvållade ekonomi är sämre än att håna någon för vilken fitta de kom ut

Eller försvarar du blattarna lika hårt?
>>
File: 1389726078846.jpg (73 KB, 500x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389726078846.jpg
73 KB, 500x385
>>53234942
>när en 40 årig skallig man brevar anime
>>
>>53234942
Tråden är död på riktigt
>>
File: dai.jpg (437 KB, 1000x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dai.jpg
437 KB, 1000x1400
>>53234942
Nu såhär när jag tänker efter: den där bilden borde jag sluta använda så jävla ofta. Hennes framruta ser fan KONSTIG ut.
>>
File: 1450801026276.jpg (20 KB, 460x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450801026276.jpg
20 KB, 460x287
Rannsaka er själva FÖ HE.
>>
>>53234942
Som alltid på fyrkanalen vill du ha kvalité får du breva det själv.
>>
File: 1446597646750.jpg (21 KB, 620x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446597646750.jpg
21 KB, 620x620
>Som alltid på fyrkanalen vill du ha kvalité får du breva det själv.
>>
File: 1381624105960.jpg (62 KB, 496x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381624105960.jpg
62 KB, 496x501
>>53234984
>detta bete
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2PyXtdZxEss
>dkn inte en fuktig mc
>dkn kommer aldrig roasta en neger medans en svp lägger ner ett eldigt beat
>>
>>53235014
>framruta
va?
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>53235021
Haha aa mm favä jo visst
>captcha båtar
Dra åt helvete JÄVLA BÅTBREVARE KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53234942
Jag tänker göra allt i min makt så att jag inte blir som du, Dakka och det innebär ingen anime. Tråden får bli mitt enda likhet med dig. Skit på 2D.
>>
>>53235078
>lads lad svpdoto lads mixtape lad xD
>>
File: spermakompost.jpg (565 KB, 600x3802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spermakompost.jpg
565 KB, 600x3802
>>53235098
Det är ju fan sant.

>bild relaterad
>>
>>53235064
Fullkomligt seriös använder baradin skitiga logik mot dig när du vädjar till denna moralitet.
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
dags att pluga favä
>>
File: Page_39.jpg (907 KB, 837x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Page_39.jpg
907 KB, 837x1181
Fyfan vad jag är trött på allt vitknektande av hororna från Köln
>>
>>53235190
Ok, jag nappar. Jag klagar aldrig på blattar för att de är fattiga. Nöjd? Att hata på dem på andra anledningar, precis som jag gör på stormbögarna är fullt jävla legitimt.
>>
File: vadgörhan.jpg (22 KB, 397x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vadgörhan.jpg
22 KB, 397x327
>>53235120
1: Du har ingen makt favä
2: Det ska nog inte bli så svårt att "lyckas" med det åtagandet
>>53235155
Alltså någon måtta får det ju fan vara på detta
Ta tippningen till tippen fö he
>>
Funderar på att bli dödsknarkarnazist j/n?
>>
>kasen är en oni
håg = sprängd
>>
>>53235207
lmao
>>
File: 1433798930538.jpg (45 KB, 558x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433798930538.jpg
45 KB, 558x418
>Funderar
>>
>>53235270
Gör det bara. Lovar att håna dig.
>>
>>53235207
Fyfan vad jag är trött på denna avsaknad av en brun liten succubus (manlig) som man kan knulla i prutten och förnedra
>>
>>53235270
J
>>
>dkn skrev nyss in mig hos arbetsförmedlingen
när kommer pengarna?
>>
>>53235337
Är det inte en incubus du menar i så fall?
>>
>>53235346
Notch en söt :3
>>
File: 1421252716864.jpg (335 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421252716864.jpg
335 KB, 1024x768
>Är det inte en incubus du menar i så fall?
>>
>>53235368
nä, för incubussar har sex med tjejor
>>
File: cyberBully.jpg (219 KB, 1300x1081) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cyberBully.jpg
219 KB, 1300x1081
>dkn ingen fv att mobba
>>
File: 1452190886634.jpg (9 KB, 238x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452190886634.jpg
9 KB, 238x250
>Var är snubblaren och tråden?
>Var är jagjagen som brevades?
>De har försvunnit som regn på bergen,
>som vind på ängen.
>Dagarna har gått ned i väst,
>bakom kullarna...till skugga.
>>
>>53235237
Jaså, så när någon generaliserar blattar så du försvarar du dem? Annars klagar du eller andra på de "oskyldiga" ena vilket de "andra anledningarna" inte biter på, visst? Eller är det så att det är bara ekonomiska anledningar som är off-limits enligt dig?
>>
Så vem är denna Misaka? Har han autism?
>>
>>53235411
Men succubussar och maror är ju demoner och väsen som antar en kvinnlig gestalt.
>>
>>53235452
Kollade nyligen om Sagan om Ringen trilogin

1:an 10/10
2:an 8/10
3:an 7/10

favä
>>
>>53235496
gör ju fällor också
>>
>>53235474
Misaka är en homosexuell medelålders knarkare med grov autism
Mizaki är en söt liten fälla
>>
>>53235457
Du kan få lov att hata på white trash ifall du vill. Jag påpekade bara att ska du klaga, kan du väl klaga på saker som är ett riktigt problem.

Att generalisera om blattar är legitimt. Att generalisera om stormbögar är legitimt. Jag bryr mig väldigt litet om deras ekonomiska status då det är deras handlingar som definierar dem och deras stora efterblivenhet. Inte att de är fattiga.
>>
>>53235550
Är det en homsexuell fällincubus isåfall?
>>
>>53235551
>>53235551
>>53235551
>>53235551
>>
https://www.youtube.com/watch?v=phTmOGuzd8g
>>
>>53235600
>s4
>>
>>53235596
asså fråga inte mig, demonen själv borde väl veta vilken roll han har
>>
v-vad hände? var nyss 150 bilder, nu 126
>>
>>53235697
Fedoraautistens bilder är borta
skönt favä
>>
File: 1449514179774.jpg (39 KB, 500x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449514179774.jpg
39 KB, 500x393
>>53235697
Fedorabrevaren blev bannlyst. För tillfället.
>>
File: 1451938194815.jpg (30 KB, 480x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451938194815.jpg
30 KB, 480x478
Tycker vi tar denna till gränsen och så hoppar vi över sen.
>>
bästa kaffet
>>
kollade på stjärnornas krig
värderar det 9/10
>>
File: 1442008920974.gif (2 MB, 390x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442008920974.gif
2 MB, 390x300
>dkn nybögar kommer in i ditt hem och slår sönder allt du äger innan städarpolisen kommer och tar dem
>>
>>53235832
Bokstavligen neger.
>>
>>53235912
Du låter som någon i medelklassen som aldrig jobbat en dag i ditt liv med din kantighet. Jag håller till viss del med dig om att mycket fattigdom är självförvållat men Sverige är inte ett land där du jobbar dig rik direkt.
>>
vad fan betyder projektera
>>
>>53236045
>vara underårig b& nybög
LÄMNA TRÅDEN
>>
File: litetkollage.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
litetkollage.png
1 MB, 1920x1080
>>53234811
haha aa
>>
>>53236045
menar du projicera?
>>
>>53236045
projicera heter det.
>>
>>53236106
Knektor är Mizaki/SIDF
>>
>>53235982
Du kan få för dig att jag låter som vad du än vill, men faktum består att du har fel om detta, väldigt fel faktiskt. Ingen, speciellt inte jag begär att du ska vara rik för att inte bli hånad för din ekonomiska situation men är man fattig bör man rannsaka sig själv och förtjänar bli hånad. Speciellt om man tar bidrag utan sak, då har man all min förakt.
>>
>>53236137
knektor har även brevat rumpa
>>
>>53236155
Jag är frihetsälskande frimarknadsfedora, jag kommer ändå aldrig kunna vara lika kantig som dig.
>>
>>53236137
Jag har den teorin också, det är inget sammanträffande att SIDF kom tillbaka snart efter gladkatt, gabba, knektor, homo tillkom. Eller att fedorabreven började precis när detta hände också.

Grattis SIDF. Du dödade tråden.
>>
>>53236155
>antyder att rikedom är allt folk bryr sig om
>antyder att det inte finns folk som skiter i ekonomi och bara lever för att ha kul med sina vänner
>>
>>53234851
Är KarelSvenskBögen sidf verkligen?
>>
File: 1450739339726.png (109 KB, 219x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450739339726.png
109 KB, 219x256
>>53236231
Ska vi skicka SÄPO på honom?
>>
>>53236193
>kantig

Är jag inte, utan jag har umgåtts i kretsarna av Sveriges fattiga skara och där hittar du inte människor som jobbar hårt för att jobba hårt precis.
>>
File: 1452192558594.png (758 KB, 2097x1613) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452192558594.png
758 KB, 2097x1613
>>53236294
Tråden har redan försökt det.
>>
>>53236244
Jag firade nyår hos en utav de fattigaste personerna jag känner ute i förorten. Då brukar jag ändå supa i kapp med advokater... Sann vänskap är att vara med folk man gillar. Supa kan man göra med vilken idiot som helst.
>>
>>53236231
SIDF snubblade på brädet långt innan Mizaki kom hit bara så att ni vet.

Jag är faktiskt inte ens säker på att det är Mizaki och Kirinoanon som spammar. Alla ircar är tysta.
>>
>>53236294
SÄPO kan ju inte hitta honom. Det är dags att vi tar saken i egna händer. VI MÅSTE ORGANISERA OSS!

Doxxeriet är inte det enda urtrådska, MEN DET FINNS DÄR!
>>
>>53236358
jag vet flera i tråden som har hans adress i alla fall
>>
>>53236346
Är i en ganska "livad", vilka syftar du är döda?
>>
>>53236346
Fisbrevandet var IRC men det här kan lika gärna vara SIDF och några nybögar som hakar på
>>
>>53236244
>antyder att det inte finns folk som skiter i ekonomi och bara lever för att ha kul med sina vänner

Vet inte var jag ska börja här precis men rannsaka dig själv om du tycker att detta låter beundransvärt.

>abooo klart ahmed tar bidrag han vill ju bara chilla mee #squadden liksom
>Madde, vad menar du att du tar sjukpengar men inte är sjuk på riktigt? Men, jag vill ju bara umgås med barnen och kolla på desperate housewives!
>>
>>53236302
Även ifall du har pengar kommer du aldrig bli accepterade av de som haft sedan barnsben.
>>
>>53236396
Några snubblare?
>>
>>53236420
Sant.

>>53236410
Alltså, det verkar inte som att det fedorabrevas från dem.
>>
File: image.jpg (884 KB, 992x1856) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
884 KB, 992x1856
>>53236425
>bry sig om att arbeta i ett värdelöst samhälle när man kan ha kul och leva för dagen
>de löneslavar
Fortsätt slösa bort ditt liv medans jag njuter av varje vaken sekund.
>>
>>53236425
Ingen tycker fattigdom är beundransvärt.
>>
>>53236431
Letar inte efter acceptans utav andra heller, utan gör det för min egen skull.
>>
File: 1450213950769.png (19 KB, 501x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450213950769.png
19 KB, 501x585
>materiellt välstånd är allt som betyder något
>ägna hela ditt liv åt att jaga morötter som vi håller i
>var en duktig goy
>>
File: 1427756378422.png (627 KB, 610x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427756378422.png
627 KB, 610x406
>dkn du rödpillrar päronen om Assad
>>
>>53236477
Att däremot hata på bidragsparasiter som skryter om det och gör det till en livsstil är faktiskt också legitimt. Ni är slödder.
>>
Åkte 11ans spårvagn, såg en reklamskylt från comviq som var skriven på 100% arabiska, jag kollade runt vagnen och såg motsvarande svensk skylt heller
>nya spännande sverige
>>
File: 1448473124029.jpg (44 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448473124029.jpg
44 KB, 409x409
>>53236568
Jag njuter verkligen av att se er löneslavar bli upprörda. Bara inse att vi är smartare och har lyckats komma på ett sätt att parasitera på systemet.
>>
>>53236544
>>
>dkn inga abux
Hata att man måste ta CSN-lån
>>
>>53236477
>>53236544
Seriöst rannsaka er själva. NEET:sen umgås i /r9k/ och kolla stämningen där. Ni ser väl själva att människan är menad att jobba för sitt leverne?
>>
>>53236641
Hur längesedan fick du ligga?
>>
>>53236709
/r9k/ är ett av de bästa brädena. Vad pratar du om?
>>
>>53236692
Ifall du får jobb efteråt och inte är en idiot med pengar kan du snabbt betala bort det ifall du prioriterar det.
>>
File: 1436585896694.jpg (150 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436585896694.jpg
150 KB, 640x960
Hur känns det att ha en flickvän?
>>
>>53236709
>antyder att man måste vara ett deprimerat vrak för att utnyttja systemet och njuta av livet

>>53236712
Ungefär 2 år sedan men jag känner inte längre några behov av det.
>>
>>53236721
Anon jag hoppas detta är bete.
>>
>>53236692
>dkn inga bux alls men är förälderparasit

;_;
>>
>>53236802
Det blev sämre nu när roboten kom tillbaka men annars är det nice.
>>
File: trap_4.png (472 KB, 595x841) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trap_4.png
472 KB, 595x841
>>53236759
>någon som fått abux
>kunna få jobb
Haha mm, studerar också matematik och datalogi, 100% att jag slutar som 30+ årig neet
>>
>>53236782
jobbigt men sen känns det jobbigare utan
>>
>>53236790
L M A O
>>
>>53236709
>Ni ser väl själva att människan är menad att jobba för sitt leverne?
läs en bok din jävla historielösa slyn röv neger kapitalistbög
>>
File: 100509.jpg (106 KB, 400x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
100509.jpg
106 KB, 400x455
>>53236815
>dkn neetbux och förälderparasit
>>
>>53236885
Vad? Förvånad över att inte alla bidragstagare är autistiska innesittare?
>>
>>53236721
Verkar de som glada människor?
>>
>>53236930
Verkar löneslavar vara glada människor?
>>
>>53236870
Ifall du inte tjänar pengar så behvöer du inte betala tillbaka det heller. Men sätter du dina kurser så kommer du kunna få jobb. Det gäller bara att trivas på det.
>>
>>53236918
Vad för historiebok menar du skulle förändra det uttalandet? Den genomsnittliga människan har alltid arbetat för sitt leverne.
>>
>>53236925
Nej skrattar åt att du ligger så sällan och intalar dig själv att du har ett lågt behov av det.
>>
>>53236968
Ja.
>>
File: gadfly repellant.png (16 KB, 96x96) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gadfly repellant.png
16 KB, 96x96
>>53236998
>genomsnittliga människan
>detta flyttande av målstolparna
här, drick detta
>>
>>53236870
Divinator din homo
>>
>>53237120
Hur flyttade jag målstolparna? Jag sa att människan är menad att arbeta för sitt leverne, och sedan att den stora majoriteten människor alltid har gjort detta vilket stödjer min tes.
>>
>>53237222
>möh naturlagar säger att löneslaveri är bra
Häng dig stormbög
>>
>>53237222
>och sedan att den stora majoriteten människor alltid har gjort detta vilket stödjer min tes.
stora majoriteten av människor har ägt ca 1½ ombyte kläder och trodde att epilepsi var ett tecken från gudarna

faktum är att den stora majoriteten människor som inte behövt arbeta för sitt leverne inte gjort det
>>
>>53237254
>jag
>stormbög

Ey lemao, ser dock att du gycklar bara så jag slutar väl nu.
>>
File: 1421486684854.jpg (108 KB, 736x985) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421486684854.jpg
108 KB, 736x985
>Seriöst rannsaka er själva. NEET:sen umgås i /r9k/ och kolla stämningen där. Ni ser väl själva att människan är menad att jobba för sitt leverne?
>>
>>53237365
Du pratar som en stormbög

Jag är inte den anon du brevade med
>>
https://www.youtube.com/watch?v=E40hxcdepcc

Rysk hiphop är faktiskt bra. Jag är mycket förvånad då jag aldrig lyssnar på niggerdunk annars.
>>
File: 138543243334.jpg (127 KB, 504x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138543243334.jpg
127 KB, 504x470
>>53237430
Skiten är ju sämst.
>>
File: myspys.jpg (47 KB, 300x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
myspys.jpg
47 KB, 300x223
>dkn har jättemycket att göra
det är lättare att mysa med en snus i käften, en kaffe i handen, alt-tabbandes sverigetråden och andra forum.
>>
>>53237467
Bara för att du inte sög min kuk i det där brevet kommer jag spamma rysk hiphop som är sämst varenda gång negerjävlar dunkar på sina trummor.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ctTKjjV32vE
>>
>>53237523
Det finns ingen mys kvar att hämta här.
>>
>>53237358
>faktum är att den stora majoriteten människor som inte behövt arbeta för sitt leverne inte gjort det

Vilka? Till och med majoriteten av multimiljardärer arbetar även om de inte behöver och den gamla adeln stod ju för flera vetenskapliga upptäckter, lagar och annat. Inte gjorde de inget liksom.
>>
>>53237600
Det finns alltid mys att hämta i tråden.
>>
>>53237624
krig, filosofi, konst och vetenskapliga upptäckter =! löneslavande
>>
>>53237600
Vi skulle kunna göra den mysig igen!

Vad säger du anon? Du och jag! Och några andra kanske?

Vad har du gjort idag anon-chan?
>>
>>53237652
Sant. Man får oftast väldigt mysiga svar om man betar 2Dbögarna lite.

t. inte 2dbög
>>
>>53237741
Du och jag favä. Anonym brevare mästarras.
>>
>>53237741
Vi kan försöka.

Jag har mest suttit vid skärmen och varit ledsen över trådens förfall. Sen gjorde jag tacos. Själv då?
>>
Hur skyddar ni er mot den kommande krisen?

https://www.youtube.com/watch?v=8GP87dgTqF8
>>
>>53237759
2Darna är de mysigaste brevarna
>>
>>53237759
65% av mina brev är typ mys till alla. Stormbögar, blattar, snubblare med flera. 25% driver jag med dem ifall de beter sig autistiskt. Resten är jag seriös.
>>
>>53237800
Var inte ledsen anon. Allt och alla kan inte vara på topp jämt.
>>
>>53237670
Menar du att NEETs gör vetenskapliga upptäckter och konst eller?
>>
>>53237775
Anonskapet är härligt, ja.

>>53237800
Ungefär samma här. Har försökt att bidra med lite mys, men stormbögar och fedoras är i alldeles för hög koncentration.

Sen åt jag wallenbergare a lá findus
>>
File: 1447195509017.jpg (208 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447195509017.jpg
208 KB, 1200x800
>>
>>53238041
Var väl någon NEET som odlade svamp på sin egna hud här och brevade om det.
>>
File: 1446588920832.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446588920832.jpg
108 KB, 640x640
>>
>>53238102
nice röv, hade knullat ifall jag varit full/!0
>>
File: 1446725559526.gif (1 MB, 575x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446725559526.gif
1 MB, 575x394
>>53238191
>>
>>53238232
Jag är inte sötpajsliberal annat än på fyllan anon och då måste jag vara rejält tankad.
>>
>>53238324
vem bryr sig?
jag skitbrevade bara till bildgränsen, gå du och gömd dig igen
Thread replies: 398
Thread images: 151
Thread DB ID: 370977[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.