[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Nederdraad
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 321
Thread images: 46
File: Veldeman_1.jpg (39 KB, 453x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Veldeman_1.jpg
39 KB, 453x403
heffen editie

welkom: wij die heffen

niet welkom: zij die niet heffen
>>
1e voor mijn vosje is het beste vosje
>>
Annexeer België
>>
School
Vind ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen
Na de bel
>>
>zij zijn gevallen voor de hefmiem
>>
>dvw geen pesky om mijn kontje te neuken
>>
Dvw gisteren 100kgx5 op de bensj.

Rateer
>>
8ste voor gisteren keihard in mijn kontje geneukt door mijn ottertje
>>
hallo
>>
>>53229717
>niet welkom: zij die niet heffen
ik paal hier toch lekker puh :3
>>
>flikker editie
>>
>>53229801
Typte de skeletman terwijl hij in afgunst toekeek hoe Jacob Marieke versierde

>>53229826
Geen filmpje geen bewijs
>>
>>53229896
>>Typte de skeletman terwijl hij in afgunst toekeek hoe Jacob Marieke versierde

Je bedoelde "hoe Jacob Peter versierde"
>>
>>53229896
>Jezelf filmen.
Ik krijg letterlijk een autisme aanval als ik iemand moet vragen te spotten.
>>
>>53229896
>hefhomo's
>grillen

lel
>>
>>53229717
>>53229736
>>53229742
>>53229796
>>53229814
>>53229826
>>53229847
>>53229865
>>53229867
>>53229878
>>53229896
>>53229929
>>53229945

this language is disgusting

it looks like germans having a fucking stroke
>>
File: 120kg benchpress.png (745 KB, 956x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
120kg benchpress.png
745 KB, 956x540
Weet niet of je hier wat aan heb, deze is 120kg trouwens. Record is 130 maar heb daar geen video meer van.
>>
>>53229995
Shouldn't you be downing planes in Ukraine
>>
>>53229985
>Dvw je VD je schouders adoreert.
>>
>>53229995
Pidor pls go
>>
>>53230012
Lengte/gewicht?
>>
>>53230084
180cm / 110kg
>>
>>53230115
Le powerlifter gezicht
>>
>dvw je een kabouter bent die niet eens zijn eigen lichaamsgewicht kan bankdrukken

Waarom is euthanasie nog niet legaal?
>>
>>53230039
>>53230036

you are retarded germans in denial
>>
>>53230157
You are Russian
>>
>>53230157
And you are pidor in denial, go eat dick.
>>
>>53229945
Thuis-heffen meesterras worden.

Als ik iemand vreemd moet vragen om mij te spotten gebruik ik de adrenalinerush die ik er van krijg om beter te presteren.

>>53230012
Degelijk, maar voor dat lichaamsgewicht zou het wel wat meer mogen zijn.

>>53230150
Kabouter-meme is overgewardeerd, dat bankdrukken is wel uw eigen schuld.
t. kabouter
>>
>>53230115
Dikzak
>>
BOURG WAAR BEN JE HEEN
>>
>>53229995
Блять
>>
>>53230157
You are Ukrainian in denial tbqh, you should just let Kiev annex you already.
>>
>>53230150
Toen ik begon was ik een 190cm lanklet met 30 kg op de bench. Ik kwam eens klem met 40kg ;_;
>>
>>53230236
>Degelijk, maar voor dat lichaamsgewicht zou het wel wat meer mogen zijn.
Paal eerst je eigen nummers maar voor dat je komt oordelen.


Zal deze weer even herpalen

paal nummers
>leeftijd
>lengte
>gewicht

>deadlift 1RM
>squat 1RM
>bankdrukken 1RM
>press 1RM
>>
>>53230375
>leeftijd
29
>lengte
180
>gewicht
110kg
>deadlift 1RM
220kg
>squat 1RM
180kg
>bankdrukken 1RM
130kg
>press 1RM
100kg
>>
>>53230412
Mooie press. Clean je hem of doe je het vanuit squat rack.
>>
>>53230012
Gadverdamme 77IQ.
Echte een dikke nekbaard ook nog hahahaha.
>>
>>53230354
>Toen ik begon was ik een 190cm lanklet
En nu ben je ook een kabouter, wou je zeggen?
>>
>>53230236
Thuis heffen is lastig want ik woon doordeweeks op kot en in het weekend bij papa en mama. Ik zit nu bij Fit4free dus kan in principe overal sporten waar ik wil. Wel een kanker uren, drukte en krulbroedjer skeletjes maar tot nu toe is het niet al te slecht geweest.
>>
>>53230375
>Age
21
>Height 193cm
>Weight
115kg, 300lbs

>deadlift 1RM
630lb
>squat 1RM
500lb
>bankdrukken 1RM (benchpress?)
400lb
>press 1RM ohp?
285
>>
>>53230493
Nog steeds 190cm maar geen lanklet iig :^).
>>
>>53230568
Pictures or videos please.
>>
Wie /deventer/ hier?
>>
>>53229896
>wees skeletman
>heb vd
>hoor niet dan boze heffers klagen over hun gebrek aan vd
>>
>>53230610
don't have any , but I used to play college rugby and football so that helped. I was always naturally strong,
>>
Wie /manlet/ hier?

168 centimetermeesterras rapporteert!
>>
>>53230691
>manlet
Dat heet kabouter.

Ik ben 148 cm :(
>>
>>53230757
Ben je een Aziatische grill ofzo?
>>
File: 1429823426017.webm (529 KB, 804x876) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429823426017.webm
529 KB, 804x876
>>53230691
>168 centimetermeesterras
>>
>>53230757
Ben jij dat, spetter?
>>
>>53230691
are you brown?
>>
>>53230816
Ik ben blank naar Amerikaanse maatstaven (Noord-Afrika).
>>
>>53230844
so brown than
>>
>77 IQ
>110 kg
>>
File: Aryan.png (454 KB, 412x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aryan.png
454 KB, 412x558
>>53230844
Die maatstaven tellen hier niet, alleen de Nazi difinitie van wit is hier geldig.
>>
189 centimeesterras
>>
>>53230691
175
>>
>>53230691
174cm autochtoon kaboutertje hier
>>
>>53230995
>>53231018
Pleeg zelfmoord.

168 centimeter als schijthuid is geen schande, maar jullie als blanken zijn wel een schande.
>>
>>53230375

Probleem is dat ik het niet kan bewijzen

>leeftijd
21
>lengte
172
>gewicht
75

>deadlift 1RM
172.5
>squat 1RM
150
>bankdrukken 1RM
105
>press 1RM
70
Ik moet er wel bij zeggen dat bench en ohp niet recent zijn, en ze waarschijnlijk momenteel ook niet meer zou kunnen plaatsen. schouder genaaid zo'n half jaar geleden.
Momenteel hef ik voor 2.5jaar

>>53230541
Ik wist niet dat hollanders 'kot' zeiden.
gewoon Ma-Wo-Vr op kot heffen.
Als ge het rekensommetje maakt is het echt wel goedkoper. hoeveel heeft >>53230012 bijvoorbeeld in zijn opstelling geïnvesteerd, en hoeveel jaar gaat die al mee?

Voor €800 hebt ge een goeie opstelling. Op vier jaar is dat terugverdiend.
>>
198, te lang oetz.
>>
File: kikker.gif (45 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kikker.gif
45 KB, 499x499
>>53230927
Blond haar is voor flikkers.
>>
File: Untitled.png (6 KB, 627x69) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
6 KB, 627x69
Kanker computers hoe werken ze?
>>
>>53231064
>Op kot heffen. We zijn hier niet in België Nederlanders betalen 400 euro per maand voor een kleine 12 vierkante meter kanker kamer en daar kan je vaak niet in heffen, onder andere omdat je 3-7 huisgenoten hebt.
>>
>>53231110
magie
>>
>>53231064
>Ik wist niet dat hollanders 'kot' zeiden.

Dat doen we ook niet.
Letterlijk niemand gebruikt dat hier.

Gelukkig maar.
>>
File: 1450169164881.gif (2 MB, 500x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450169164881.gif
2 MB, 500x225
>>53231104
168cm
>>
File: ev31.png (1 MB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ev31.png
1 MB, 1024x768
>>53231060
Maak je maar geen zorgen, Ik plant me toch nooit voor.
Het heeft ook z'n voordelen, Ik kan me veel makkelijker inbeelden een hoofdpersoon van een of ander vies Japans spelletje te zijn.
>>
File: Serena gym.png (544 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena gym.png
544 KB, 612x612
>>53231064
>en hoeveel jaar gaat die al mee?
Dit spul gaat nu 7 jaar mee.
Bank: 270 Euro
Cage: 450 Euro
Gewichten zet 160kg(rubber): 360 Euro
>>
>>53231060
> schijthuid
> 168 cm
> andere uitlachen
>>
File: reee.jpg (47 KB, 403x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reee.jpg
47 KB, 403x392
>Wees Belg
>Heb geen woningbouw regels
>Huizen zijn warrig en slecht geplaatst maar kanker goedkoop
>Kan een mooie studio kopen voor 300 euro per maand.


>Wees Nederlander
>Kanker veel woningbouw bureaucratie
>Moet via via een kamer van 12 vierkante zien te regelen
>Betaal hier 300-500 euro voor.

HET IS NIET EERLIJK
>>
>>53230484
Dat is 77iq niet lol
>>
>>53231261
Ga naar België dan? Je hoeft niet eens hun taal te leren.
>>
>>53231219
Zie je hem al staan een foto aan het nemen van zen pop.
>>
>>53231261
Domme kikkerpaler.
>>
File: 2hvC4De.jpg?1.jpg (72 KB, 900x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2hvC4De.jpg?1.jpg
72 KB, 900x675
>>53231134
Zo gaat ge het nooit maken, anonneke.
5m2 is alles wat ge nodig hebt.
En waarom zou ge niet kunnen heffen door uw kotgenoten?
Ge kunt ze zelfs laten betalen om uw rek te mogen gebruiken.

>>53231219
Ik vond u een sympathieke kerel,... tot ge die foto postte
>>
>>53231060
Ik ben blank, fit, blond, en niet van plan me voort te planten, zelfmoord is niet echt nodig. De enige interesse die ik krijg zijn van lange homos die mij schattig vinden.
Ik ben niet homo verdomme ;_;
>>
>>53231219
Kijkt Serena altijd toe als je sport?
>>
>>53231388
Omdat de gemiddelde diederik jan en stacey waarmee je een kot wilt geen interesse hebben om zo'n ding in huis te plaatsen. Maar zoals ik al zei, sportschool is niet ideaal maar de gains zijn hetzelfde.
>>
>>53231388
>Ik vond u een sympathieke kerel
>>53231345
Zou hij die hetelijmen?
>>
>>53231388
Dees plaatje is deprimerend maat.
>>
>>53231388
Hoe leg je dit uit als je een meisje mee naar je kamer brengt?
>>
>>53231441
>>Ik vond u een sympathieke kerel
Ik ken niet alle karaktertjes hier, ik wist alleen dat hij een respectabel gewicht kan verzetten.

>>53231436
Volgens mij WILT ge het zelfs niet maken.

>>53231488
>>53231571

En dit plaatje niet? Is er eigenlijk enig verschil?
Gij zijt toevallig geen Belg?N

>Dit is mijn hobby, ik raap zware dingen op, en zet ze terug neer.
Vervolgens laadt ge 140kg en squat het voor 10, wat indrukwekkend is voor een normaaltje.
Waarom zou iemand daar een probleem mee hebben?
>>
>>53231663
>Ik ken niet alle karaktertjes hier,
>Hij kent 77IQ niet
>>
>>53231571
>als je een meisje mee naar je kamer brengt?
>als
>>
File: skwis.jpg (7 KB, 201x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skwis.jpg
7 KB, 201x251
>>53231571
>als je een meisje mee naar je kamer brengt
>>
>>53231708
>En dan zeggen dat heffen zielig en tijdverspilling is

>>53231710
>>53231725
*wanneer
>>
>>53230995
ewa broer, ik ook
>>
>>53232055
Ben jij ook een groot liefhebber van 2D vrouwdom?
De echte manlet fetisj.
>>
kanker computers die niet werken zijn zo frustrerend.
Nondedju die dingen horen gewoon te werken.
>>
>>53232108
nee ik haat chinese tekenfilms oetz
>>
>>53231388
Kijk zo moet het, heffen heeft prioriteit.
>>53231571
Bij mij zij ze: "Oh my god.."
>>
>>53232108
>dvw 190cm
>dvw 2d vrouwdomfetisj
Ben ik nu een manlet?
>>
>>53231663
>Flogging Molly
Ik zou me daar nog het meeste voor schamen.
>>
>>53232209
Ik ken deze voel maar ik ben 195cm.
Verlos mij van mij lijden god.
>>
>>53232202
Dan ben jij mijn manletbroeder niet.
>>53232209
Je bent gezegend met de mysterieuze manlet ziel.
>>
>>53232274
>Je bent gezegend met de mysterieuze manlet ziel.
Beter dan echt een manlet zijn.
>>
>>53232108
Ik ben wel een manlet maar heb deze fetisj niet. Ben ik gewoon geboren in een verkeerd lichaam?
>>
>>53232353
Zo erg is het nou ook weer niet.
>>53232365
Je bent translang, begin een tumblr
>>
>>53232108
>De echte manlet fetisj.
Je hoeft er echt geen manlet voor te zijn, ook geen magere beta flikker ofzo.
>>
>>53232477
Hoeft niet maar het helpt wel.
>>
>>53232274
175 valt nog wel mee oetz. ik heb er ten minste geen last van
>>
File: 1450216741695.jpg (250 KB, 652x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450216741695.jpg
250 KB, 652x717
>>53232477
>vrouwdom
>niet beta
>>
>>53232561
Alleen als zij het openbaar doet, in prive maakt het niet uit.
>>
File: 1451301385898.jpg (121 KB, 864x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451301385898.jpg
121 KB, 864x720
>>53232640
Anon, als je door een meisje gedomineerd wil worden ben je best wel beta.
Accepteer het nou maar je zult nooit alfa zijn.
>>
>>53232553
Ik ook niet als 168cm. Serieus, buiten 4kanaal heb ik nooit maar dan ook echt nooit hindernis gehad met mijn lengte.
>>
>>53232785
Ik garandeer je dat je leven een stuk beter zal worden wanneer je je geen zorgen meer maakt over spoken zoals "aplha zijn" of "beta zijn"
>>
>>53232785
Sommige alpha mannen (zoals zakenmannen) willen gedomineerd worden.
>>
>>53232809
>miems zijn niet van toepassing op het echte leven

Na de STER meer in het NOS Journaal.
>>
>moet morgen naar London
>30 pond (50 euro) voor een trein ticket


Godverdomme treinjoden hier. In België staken ze misschien, maar hier moet je je linker balzak betalen in treinkosten
>>
>>53232881
Dat is juist iets waar je altijd op moet letten, zolang als je buiten bent maar zoveel mogelijk probeerd alfa te zijn.
>>53232785
Ik had het alleen over femdom in bed.
>>
>>53232980
>maar zoveel mogelijk probeerd alfa te zijn.
Waarom, ik zie er werkelijk het nut niet van in.
>>
>>53232881
Ik geef geen neuk erom, ik zit hem gewoon te plagen omdat hij perse erbij moest zeggen dat hij geen beta was.

>>53232980
Zie je? Hij wil perse alfa zijn.
>>
>>53233015
>>53233054
Omdat je altijd zo sterk mogelijk wil overkomen, als je een zwakke manlet pussy bent vraag je er om om misbruikt te worden. Hoe kan je in de spiegel kijken terwijl je jezelf niet eens kan verdedigen?
>>
File: rek.png (128 KB, 906x927) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rek.png
128 KB, 906x927
Binnenkort thuisheffen-meesterras.
Als de 20k schijven nu eens binnen wilden komen bij fitness-seller zou mijn jaar al goed zijn.
>>
>>53232969
't zou je verbazen :^).

Moet je eens op /fit/ naar de Tinder draden kijken. Letterlijk elk wijf die eist dat je minimaal boven 6' 0" (182 cm) moet zijn.
't zijn vooral de Amerikanen die er zo'n ophef over maken
>>
Herinnering dat Violated hero 2 het beste 2D vrouwdom spelletje is, zelfs beter dan MGQ.
>>
>>53233137
Het is niet nodig om je eigen te verdedigingen in de 21ste eeuw.
Als iemand me bedreigd bel ik de politie wel en dan gaat hij de bajes in.
>>
>>53230646
Ja man ik studeer in Deventer aan Saxion en ik zoek er een kamer
>>
>>53233137
>randstadproblemen
>>
>>53233223
>beter dan MGQ
Oké ik zal het uitproberen dan.
MGQ is wel echt goed.
>>
>>53233262
Oh, jij weer!

Misschien op google kijken?
>>
>>53233291
Ik moet eerlijk zijn dat qua gameplay en verhaal MGQ beter is, maar de meisjes in VH2 zijn stukken beter.
MGQ paradox is ook een stukje verder vertaald als je het nog niet wist.
>>
>>53233365
Ik heb maandag een bericht gestuurd naar een kamer via DUWO, ik hoop op een goed resultaat
>>
File: Plates.png (174 KB, 1157x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Plates.png
174 KB, 1157x517
>>53233157
Dat kan soms weken duren voor iets binnen komt. Wat een schijt aanbod hebben ze trouwen met gewichten, ze hebben niet een meer die rubberen gekleurde schijven met olympisch formaat.
>>
>>53233235
Ja zo ging het inderdaad in Cologne.
>>
>>53233397
Ik heb MGQ ook nog niet uitgespeeld eigenlijk, ik was bijna klaar maar toen computer kapot.
>>
>>53233527
>Cologne

Keulen, idioot.
>>
>>53233397
>japanse visuele pornoromans
>verhaal
Maak dat de kat maar wijs.
>>
>>53233397
Maar wat heb je er aan als je niet eens goed kan zien wat er gebeurt, je ziet alleen text.
>>
>>53233527
Ik woon toch niet in Keulen?
>>
>>53233520
Ik weet het.
Maar er is bijna geen alternatief.
Tweedehands gietstaal in Belgïe is duurder dan ze nieuw te kopen bij FS inclusief levering.

Een winkel die olympische schijven verkoopt? Vergeet het maar, allemaal van die 25mm brol.

Andere online winkels? Bestaan niet in Belgie
>>
>>53233679
MQG heeft wel een verhaal, niet een goed verhaal maar wel een verhaal.
>>53233705
Speel MGQ en je snapt het vanzelf.
>>
>>53233723
>>53233520
>>53233157
Waarom schrijf je je niet in op zo'n sportschool voor €15 per maand?
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>53229717
>>
File: buddy.jpg (110 KB, 1099x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
buddy.jpg
110 KB, 1099x469
Iemand in de buurt van Leiden/Den Haag? Ik heb me vorig jaar ingeschreven voor een jaar te studeren daar, maar ik ben naar Engeland gegaan in de plaats. Ik krijg wel nog steeds mails van hun, en ze vragen of ik een buddy wil :3

iemand die een buddy wil hebben?
>>
>>53233807
thuis heffen = tijd besparen, tenzij je naar de sportschool fietst dat kan je als cardio rekenen
>>
File: Plates 2.png (220 KB, 1172x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Plates 2.png
220 KB, 1172x524
>>53233723
Ze hebben blijkbaar toch die rubberen schijven. Zijn wel behoorlijk duur geworden, maar zijn wel de beste voor als je geen olymipsche lifts doet.
>>
>>53233807
Heb ook nog mijn homegym, maar ga liever soms naar de sportschool voor variatie.
>>
>>53233774
Er moeten wel plaatjes inzitten van ballen die hard geraakt worden anders is het niet leuk, een verhaal er bij is een leuk extratje.
>>
Is het raar dat ik gedomineerd wil worden door mannen?

Ik ben ook 168 cm.
Alfa rol is niks voor mij.
>>
>>53234091
>Is het raar dat ik gedomineerd wil worden door mannen?
Nee het is wel nogal homofiel, maar dat snap je zelf ook wel.
>>
>>53234091

gedomineerd worden door vrouwen? Ok, je hebt wat problemen met je moeder, maar het is nog vrij normaal

gedomineerd worden door mannen? Je hebt serieuze problemen en/of je bent homo met serieuze problemen
>>
>>53233829
Lief :3
>>
Hebben jullie ook soms dat iemand over alle slechte dingen in z'n leven tegen je zit te praten terwijl je eigenlijk helemaal geen zin hebt in negatief gezeik?
>>
File: 1452008308484.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008308484.gif
6 KB, 50x50
>>53234498
>>
>>53233157
Je hebt helemaal niet zoveel nodig om thuis te trainen.
>>
>>53234539
Zeg gewoon zoiets van "zullen we over iets leuks praten"
Of begin gewoon zelf over iets anders en verander daarmee het onderwerp
>>
>>53231663
paal teotsenbord
>>
>>53231284
jawel
>>
File: aergag.jpg (3 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aergag.jpg
3 MB, 4128x2322
>>53234748
:3
>>
File: 1452185475483.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452185475483.webm
3 MB, 1280x720
anime
>>
>>53235971
Tekenfilmkes
>>
>>53233807
>Niet afhankelijk van uren, feestdagen, of andere mensen.
>Niet moeten wachten tot het enige powerrack in de hele zaal vrij is
>niet elk jaar een abo moeten betalen
>andere dingen doen terwijl ge rust tussen setjes
>degelijk materiaal omdat gij WEL voor uw gerief zorgt
>geen magnesium toegelaten in de fitness.

Soms is het wel eens leuk om tussen andere mensen te heffen, maar dan ga ik wel in de powerzaal op school (die maar 4uur per dag open is)
>>
File: 1430691229511.png (6 KB, 327x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430691229511.png
6 KB, 327x270
h-hallo

ik heb advies nodig
een grill vroeg mijn nummer op tinder en nu praat ik wat moet ik doen
h-help
>>
>>53235910
:^(
>>
File: 1452117466636.jpg (776 KB, 850x1336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452117466636.jpg
776 KB, 850x1336
>>53235971
Onkuise anime
>>
>>53236472
paal fotos
>>
>>53236472
Wat je moet doen, is gewoon niet zo awkward doen. Vraag haar op een date ofzo, praat daar verder met haar.
>>
>>53236472
vraag voor nudes
>>
>>53236756
m-maar wat als ze zegt 'maar ik ken je pas net' ik ben absoluut niet awkward en kan wel met grills omgaan maar ik heb dit nooit via internet gedaan
>>
>>53233912
Ik ben niet direct van plan om olympisch te heffen.
En ik heb een platform gemaakt voor deadlifts, dus rubber schijven heb ik ook niet nodig.
>>
>>53234539
Ik had ook zo iemand in mn leven, als die gene continu negatief zit te praten dumpen die handel.
>>
>>53236756
>awkward
Opkankeren, randstedeling.
>>
>>53236472
fotos palen
>>
>>53236850
Ooh meneer de slimmerd is hier ook.

>>53236807
Maargoed, ik snap je. Ik zou het gewoon doen.
>>
>>53236807
Het is Tinder, ze zitten daar letterlijk om af te spreken dus het heeft geen zin om rond de pot te draaien
>>
>>53236800
>>53236756
>>53236472
weg jullie!!
>>
>>53236986
Hoe zal ik het aanpakken?
>>
>>53237030
Jij moet vooral weg.
>>
>>53237063
Geef je nummer en praat verder met hem.
>>
>>53237121
heb ik al gedaan oetz
>>
>>53237145
Waarom heb je onze hulp dan nodig. Vraag gewoon of hij af wil spreken en val onze hoogwaardige discussies niet in de rede.
>>
>>53237215
het is een zij mongool wat denkt ge dat ik een flikkert ben ofzo
>>
deel.als.je.dit.schandalig.vind
>>
>>53237298
Dat zou ik ook zeggen als ik een gore kontenbonker was
>>
>het waren blanken
>ze waren dronken
>het waren geen moslims

>het staat nu zwart op wit dat het asielzoekers waren
Keulen 2016: Is de media te ver gegaan?
>>
>>53238033
Het waren geen echte asielzoekers.
>>
>>53238033
>keulen
>nederdraad
zoek de konnektie.
>>
>>53238434
Inderdaad, sommige hadden al een bondkraagje gekocht van hun gratis geld
>>
Wat is de gemiddelde hoogte van nederlanders?
Is 185 kort voor jullie?
>>
>>53238682
Ik ben 183, voel mij vaker klein dan groot
>>
>>53238682
195 is het gemiddelde.
>>
>>53238480
Het is maar en paar uur rijden hier vandaan. dit soort tafarelen gaan hier ook gebeuren. we kunnen alvast memes oefenen zodat we goed voorbereid zijn wanneer dit hier gebeurt
>>
Wekelijkse mededeling dat ik jullie haat met passie.

Einde mededeling
>>
>>53237323
IJGEN VOLK EERST!!!!!!
>>
>>53239029
>dvw dit is de mening van al mijn familie
>>
File: 1448450520121.jpg (118 KB, 700x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448450520121.jpg
118 KB, 700x561
>>
>>53239127
Mien familie ook. Het is tegenwoordig wel de standaard geworden. Zeg ' islam' en ze worden al een beetje misselijk.
>>
File: 9gag(19).jpg (47 KB, 600x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9gag(19).jpg
47 KB, 600x664
>>53239362
>>
>>53239452
2011 wil graag zijn miems terug
>>
Kijken jullie ook Klassieke Spel Kamer op jijbuis?
>>
>>53233223
>monstermeisjes
Slechte smaak oetz
>>
>>53239808
t.homo
>>
>>53239452
>>53239362
Ik hield van deze miems...
totdat ik een pijl op mijn knie kreeg LOL
>>
ey jongens kom we maken eigen versie van t.
>>
File: 1444718160426.jpg (85 KB, 537x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444718160426.jpg
85 KB, 537x747
Kan iemand mij helpen aan een baan? Als ik niet binnen twee weken werk vind dan sta ik op straat en worden al mijn bezittingen ingenomen.
>>
>>53239938
1. wat zijn je vaardigheden
2. hoe ver wil je gaan voor een zakcentje
>>
>>53239938
Verkoop je kontje achter het station.
>>
>>53239922
nee
groetjes Henk
>>
>>53239938
>niet gewoon aziel aanvragen met slecht accent en het verhaal dat je je paspoort kwijt bent
gratis geld
>>
>>53239922
Goed idee

mvg. Schijtpaler #1
>>
>>53239984
1. Ik kan werkelijk alles als ik maar hard genoeg probeer.
2. N-nou hopelijk niet zo ver als >>53240024


>>53240108
Ik ben niet zo goed in aanranding.
>>
>>53240304

werk vinden is gemakkelijk, tenzij je kieskeurig wordt. Er zijn altijd vaccatures voor banen, zeker in sectore nwaarin bijna niemand wilt werken (vuilnisman, nachtwerk, etc etc)
>>
>>53239922
>>53240285
oke oke leuk idee
gr, henk van de zuivelafdeling
>>
Aub de volgende twee strobussen even invullen
---
http://strawpoll.me/6475480
http://strawpoll.me/6475482
--
>>
>>53240467
>le banen-liggen-voor-het-oprapenmiem

Ebisch.
>>
>>53239922
Goed idee

Uiterste dank,

Henk
>>
>>53240586
>http://strawpoll.me/6475480

>dvw geboren in het gooi
>>
>>53240587

stop je zelfdelusie, als je echt wilt werken dan vind je werk
>>
>>53240673
Dank je wel voor je toevoeging aan het gesprek!

Groetjes,

Erica.
>>
>>53240304
Er is genoeg werk te vinden als je maar dynamisch, proactief, klantgericht en flexibel bent.
>>
>>53240737
De Gooise R heeft niet zo veel te doen met het Gooi.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gooise_r
>>
>>53240742
Zeg dat maar tegen de honderdduizenden werklozen die Olland rijk is.
>>
>>53240737
Hoi Diederik-Corneliszoon.
>>
>>53240024
Nu je het zegt ik heb wel is iets schaamteloos gedaan voor geld.

Maar dat was alleen omdat ik op straat werd aangesproken door één of andere vent.
>>
>>53240818

Er is een verschil tussen langdurig werklozen en tijdelijk werklozen. Er is niks mis met tijdelijk werkloos zijn, het probleem zijn de langdurige werklozen die te kieskeurig zijn over het werk dat wel beschikbaar is, maar ze gewoon niet willen doen omdat ze toch een uitkering krijgen

http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarkt-vogelvlucht/korte-termijn-ontw/2006-arbeidsmarkt-vv-vacatures-art.htm

In september 2015 waren er meer dan 132.000 openstaande vacatures in Nederland die niet ingevuld geraken
>>
>>53240818
>impliceert dat deze mensen echt willen werken en niet alle banen afkraken die ze voor zich krijgen
>>
>>53240839
vertel
>>
>>53240839
Paal kontje alstu
>>
>dgw jij niet in de randstad woont
>>
>>53241029
hoi nieuwvriend
>>
>>53241029
wat een vrolijk gezicht
>>
>>53241029
kan dan net zo goed zelfmoord plegen
>>
>>53240304
heb je een strafblad?
>>
>>53241145
Ik ben wel aan het overwegen om in die richting te verhuizen.
>>
>>53240285
>>53239922

Ik stem op mvg.
>>
> "Ik ben al honderd keer uitgescholden, bepoteld, aangerand of verkracht door blanke, autochtone Belgen. Waar blijft de stelling dat alle blanke, autochtone Belgen een gevaar zijn voor vrouwenrechten en de veiligheid van onze vrouwen en meisjes? Ik wacht.

KOEK

http://www.demorgen.be/opinie/eigen-volk-eerst-denk-ik-na-keulen-b973e4a5/
>>
>dvw examens gedaan zijn
>>
>>53241244
Ik durf wedden nooit door een bende van 1000 mannen.
>>
Wie /hedonist/ hier?

Ik wil aan het eind van deze maand (na de examens) speed gaan snuiven, heb nu al 6 keer X gedaan en ik wil ff pauzeren en wat nieuws ontdekken, weet iemand wat me te wachten staat ? Zijn er hier überhaupt mensen die wel eens naar een feestje gaan en dan een pilletje doen ofzo of doet men daar hier niet aan?

>binnenvantevoren normaaltje
>>
>>53241244
Dat zijn geen echte blanke autochtone Belgen.
>>
File: 300x999_62173180.jpg (21 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
300x999_62173180.jpg
21 KB, 300x300
>>53241244
Inderdaad de reinste zever.
>foto gerelateerd
>>
>>53240933
>impliceert dat deze mensen echt willen werken en niet alle banen afkraken die ze voor zich krijgen
Tegen minder dan CAO-afgesproken loon stratenvegen ten behoud van mijn uitkering zou ik ook niet zien zitten oetz
>>
File: Comfy_guy.jpg (41 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comfy_guy.jpg
41 KB, 600x579
>>53241294
>>
>>53241244
>Ik ben al honderd keer verkracht
geil
>>
>>53241244
Aanranding en verkrachting is op zich geen probleem, het gaat hier om die rassenvermenging.
>>
>>53239434
Jammer.
Moge Allah (swt) hen terugleiden naar de islaam.
>>
>>53239938
>dvw amper 1300 binnzngekregen deze maand
Mijn bestaanszekerheid komt in het gedrang.
>>
>>53241328
NORMAALTJE GA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
jongens, ik heb iets vreselijks ontdekt!

de randstad gaat helemaal over Amesfoort.
Baarn ligt dus in de randstad.
Ik woon in de randstad.

hopelijk zien jullie mij nog het zelfde.
>>
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160107_02053916?_section=66088389&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pm&M_BT=4475150901553&adh_i=e21d2515dc5556c97b5352f9b2029d98&imai=1b4ed44c-ce31-4449-8ece-3aa9abfab67f#

>Arabische mannen hebben geen 'verkeerde' ideeen over vrouwen, enkel 'andere' ideeen.

Je hoort het jongens: aanranding, verkrachting en algemene vrouwenhaat zijn niet 'verkeerd', enkel 'anders'.
>>
>>53240951
Er valt niet zo veel te vertellen oetz.

Ik kreeg 200 euro aangeboden om aan een lul te zuigen van een 40-45 jarige man.
Het erge was juist dat ik niet sceptisch erover was en gelijk akkoord ging.

Dus eenmaal in zijn appartement aangekomen, op de knieën en een paar minuten zuigen.
Ik kan me nog goed herinneren dat die vent zei dat ik alles moest slikken maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan.

Dus ik kreeg mijn 200 euro en kreeg een glas water aangeboden.

That's it.
>>
File: 1451541180838.png (13 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451541180838.png
13 KB, 426x364
>>53241369
>>
>>53241346

wie wilt nu daar aan zitten?

>>53241328

Speed en pillen zijn overgewaardeerd: het duurt maar redelijk kort, ze zijn duur, en de nawerkingen/neveneffecten zijn echt klote

probeer psychedelische drugs, die zijn veel beter
>>
>>53241471
haha HOMOOO!!!!!!!!!!
>>
File: 1450126461690.png (72 KB, 726x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450126461690.png
72 KB, 726x590
>>53241471
wat de neug

kkflikker
>>
>>53241244
>>53241453
Het feit dat al deze artikels geschreven worden door vrouwen, doet me geloven dat ze hunkeren naar een allochtone piemel
>>
>>53241471
hoer
>>
>>53241471
Heb je wel gezegd "niet homo"?
>>
>>53241471
best gay oetz
heb je aids nu?
>>
>>53241577
wat is gay?
>>
File: 1424537118037.jpg (96 KB, 531x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424537118037.jpg
96 KB, 531x471
>>53241471
>>
>>53241619
aanbieden van water
>>
>>53241535
>>53241546
>>53241564
>>53241573
>>53241577
Als student doe je nou eenmaal rare dingen uit impuls, vooral als het over geld gaat.

Achteraf gezien is het natuurlijk wel apart maar je kan er wel mee leven.
>>
>>53241619
een van de meest gebruikte woorden in de nederlandse taal
>>
>>53241244
>hele meutes Moslims vallen vrouwen aan
>maakt zich boos tegen niet-Moslims

Alles om toch maar in de media te verschijnen.
>>
>>53241694
>nederlandse taal
kun jij het dan vinden in een Nederlands woordenboek?
>>
>>53241759
ja
>>
>>53241689
ik ben een flikker en ik had dat niet gedaan want ik ben geen vieze kkslet.
>>
File: 1442381098034.png (13 KB, 360x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442381098034.png
13 KB, 360x315
>>53241689
>Als student doe je nou eenmaal rare dingen uit impuls, vooral als het over geld gaat.
>>
>>53241759
>>53241808

owwwhhh uitgedist, uitgepoept alles
>>
>>53241689
ik zou het ook hebben gedaan hoor
>>
>dvw student
>dvw nooit beschamende dingen gedaan voor geld
>>
>>53241689
niet dat je ov'tje pleegt ofzo nee deze zahbi gaat oude mannen pijpen
>>
>>53241815
Geloof je het zelf?

Als iemand jou geld zou aanbieden dan sta je ook wel even stil.
>>
>>
>>53241879
saai
>>
>>53241916
Beide afmaken oetz.

Mvg. Adolf
>>
>>53241905
ik niet want ik heb al een vriendje :3
>>
>>53241905
>voor 200 euro
>een lul zuigen

ik ben hetero en ik zou het niet eens voor 10.000 doen oetz
>>
>>53241905
Als het 1000 euro was, misschien.
>>
>>53241959
>mvg
mooi, de miem begint op stoom te komen
>>
>>53241959
Deze Adolf?
>>
>>53241972
Dat is wel iets te voorbarig om eerlijk te zijn.
>>
>>53242022
Ja, maar je moet het niet teveel forceren oetz.
>>
>>53241294
Webpaginas maken vandaag, toch? Hoe ging het?
>>
File: p:P.jpg (1 MB, 1236x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p:P.jpg
1 MB, 1236x1600
>>53241972
Hoeveel dan wel?
>>
>>53242105
>jij zult nooit met Panty neuken
>>
>>53242047
Neo-Nazi's weten er toch eigenlijk niets van.
>>
>>53242105
Ik zou het gratis doen als het een schattig valstrikje was oetz
>>
>>53242105
100.000 maar alleen als niemand erachter zou komen oetz
>>
>>53242176
Oculus Rift kost maar 741 euro hoor
Goede vleeslicht erbij, kom je toch nog onder de duzend
>>
>>53241972
ik doe het voor niks bij mijn vriendje :3
>>
File: gjfxcjy.png (221 KB, 266x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gjfxcjy.png
221 KB, 266x353
>>53241471
>>53241689
>>53241815
>>53241863
>>53241905
>>53241961
>>53241995
>>53242050
>>53242223
Holland stop, ik begon jullie juist leuk te vinden.
>>
>>53241689
Voor geld pik zuigen is best wel homo maar als je het voor het Vaderland doet dan is dat te begrijpen.
>>
>>53242407
allemaal ik
>>
File: 1452110865002.jpg (94 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452110865002.jpg
94 KB, 960x720
>>53242407
Niks mis met piemels zuigen, zolang het maar een schattig valstrikje is of voor een mooi bedrag aan geld.
>>
>>53242502
Als het een valstrik is dan is het een meisjespiemel dus dat is sowieso hetero.
>>
>>53242407
ik vind België nog leuk :3
>>
>>53242429
er werd waarschijnlijk niet eens belasting over betaald.
>>
>>53230012
staat die safety niet een beetje te laag
>>
>>53242620
zijn vet vangt het wel op
>>
Kennen jullie die voel, dat je geen vd hebt om draadje mee te wikkelen
>>
can someone please translate it for me what this fucking muslim said here?

https://www.youtube.com/watch?v=tqK_kZdpMVI
>>
>>53242749
Die voel van geen vd ken ik maar al te goed ;_;
>>
>>53242789
>we will make anime real
>>
>>53242789
>ein zwei drei polizei
>>
>>53242749
>one punch man is overrated
>>
>>53242789
She saying a fucking lot, be specific.
>>
>>53242789
"Allahu ackbar we will cut the throat every last infidel insha'Allah"
>>
File: tornado>:(2.png (284 KB, 711x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tornado>:(2.png
284 KB, 711x400
>>53242944
>>one punch man
Ik kijk geen westerse tekenfilms, dat is voor kinderen.
>>
>>53242789
>what this fucking muslim
So much hate in you.
May Allah (swt) guide you back to islam
>>
>>53242789
"I like people with thick BMW's"
>>
>>53242789
She said:
>ALLAHU AKBAR KILL WHITEY BEHAD THOSE WHO DENY ISLAM IS THE RELIGION OF PIECE BERNIE sANDERS FOR PRESIDENT WE WUZ KINGS N SHIT
>>
Wat is jouw doel in het leven?
Hoe kwam jij erachter dat dit jouw doel is?
Hoe ga je dit doel bereiken?
>>
>>53243638
je kk ma in haar kontje pakken
>>
>>53243638
ik wil gewoon een leuk leven zonder stress met mijn vriendje oetz
>>
>>53243638
-zo gelukkig mogelijk zijn met zo weinig mogelijk middelen
-omdat er niet veel andere opties zijn
-heffen, studeren, een hoge positie bereiken
>>
>>53242789
She's basically talking about people acting hostile because of the center.

>>53242749
>>
>>53243638
moet je een interview doen voor je middelbare school ofzo?
in ieder geval:
Derde wereld oorlog:
>liberalen vermoorden
>zei Evola tegen me
>met m16s
Geen derde wereld oorlog:
>concept artist voor video games worden
>in 2005 zag ik lotr en speelde ik een spel (lineage2) en ik wist dat als ik later een groot ben dit soort dingen maken
>masturberen en tekenen
>>
>>53242047
>"Adolf bewonderde Islam!"
>mvg Ahmed

Lmao
>>
>>53243997
>liberalen vermoorden
Ben je een communist?
>>
>>53243997
>moet je een interview doen voor je middelbare school ofzo?
Nee, ik heb gewoon de laatste tijd een doelloos gevoel.
Beetje pubergevoel weet ik.
>>
NIEUW
>>53244292
>>53244292
>>53244292
>>
>dvw je zal nooit nederlands leren
>>
>er palen nu mensen in de nederdraad die een lul hebben gezogen voor geld
>>
>>53240742
>Dit is wat mensen echt geloven.
Even een sterke hand geven en dan kunnen ze geen nee zeggen tegen je solicitatie. :^)
>>
>>53243997
>Evola
>iemand aanzetten tot geweld
Terug naar de miemschool!
>>
>>53244923
hij heeft wel gelijk; als je enthousiast bent en kansen aangrijpt vind je wel wat
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2zza9cOXwVQ
Mijn 180'er is een beest, als we samen zijn is het altijd weer een feest.
Thread replies: 321
Thread images: 46
Thread DB ID: 372641[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.