[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/skandi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 80
Thread images: 22
Hallo hallo, er der nogen udgave?
>>
File: Dronning Margrethe.jpg (197 KB, 1280x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dronning Margrethe.jpg
197 KB, 1280x850
Tre mænd havde giftet sig med en nordisk kvinde fra henholdsvis Sverige, Norge og Finland

Manden der havde giftet sig med svenskeren sagde til de andre "da vi kom hjem efter bryllupsrejsen nævnte jeg alle de pligte som hun skulle gore i hjemmet. Den forste dag kunne jeg ikke se at der skete noget, den anden dag kunne jeg heller ikke se at der var sket noget, men den tredje dag han hun fået styr på sine pligte og havde rydtet op i huset"

Den anden mand der havde giftet sig med pigen fra norge sagde "da vi kom hjem efter bryllupsrejsen nævnte jeg alle de pligte som hun skulle gore i hjemmet. Den forste dag kunne jeg ikke se at der skete noget, den anden dag kunne jeg heller ikke se at der var sket noget, men den tredje dag han hun fået styr på sine pligte og havde rydtet op i huset"

Manden der havde giftet sig med finnen sagde "Den forste dag fortalte jeg hende alle de pligter hun skulle udforer. Den forste adg kunne jeg ikke se noget, den anden dag kunne jeg heller ikke se noget, men den tredje dag havde hævelsen lagt sig så meget at jeg kunne se telefonen og ringe 112"
>>
>>53218257
Vittu :D
>>
>>53218241
Kan ikke dere Dansker lage deres egen tråd? Vi Norske og Svenske klarer det
>>
>>53219668
Der er ikke nok danskere på 4chan og vi plejer at have det så hyggeligt i /skandi/ trådene
>>
>>53219752
Jo faen dere tar jo over alle /skandi/ tråd. Lag en selv
>>
Det fortsätter att snöa :(
>>
>>53219796
Vi har allerede provet at lave danker tråde og det gik ikke godt
>>
>>53219816
Kjeft Svenske. Nå skal vi ta opp dette med danske en gang for alle
>>
>>53219827
Prov igjen
>>
>>53219829
Om vad?
>>
>>53219829
Ja, hvad?
>>
>>
>>53221098
fy fan vad feta
>>
>>53221143
>>
File: sadpepe.jpg (7 KB, 249x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadpepe.jpg
7 KB, 249x242
>>53219668
Jeg synes Dansker er vilkom på /nederdraad/
>>53220625

Sverigesbashing er ikke en vittighed nu
www.politiko.dk/nyheder/dansk-svensk-forhold-er-paa-frysepunktet

>mah jeg skal aldrig være Dansk
>>
File: 1416514058447.png (88 KB, 646x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416514058447.png
88 KB, 646x462
>>53221491
Varför skulle man vilja vara dansk?
>>
>>53221546
Jeg er ikke svart, så jeg skal naturligvis aldrig være Svensk
>>
File: 1448062085999.png (203 KB, 1285x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448062085999.png
203 KB, 1285x765
>>53221751
Nu finns det iofs inga svarta svenskar.
>>
File: popcorn pepe.jpg (70 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popcorn pepe.jpg
70 KB, 500x500
>>53221885
tak for rar/sjælden pepe
>>
File: 1451533196567.gif (738 KB, 476x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451533196567.gif
738 KB, 476x720
Breva eran frufru
>>
File: sapongebob sad.jpg (11 KB, 354x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sapongebob sad.jpg
11 KB, 354x239
>>53221491
Jeg poster nogle ganger i Nederdraad og alle er uhoflige mod mig
>>
File: 1449175936551.png (388 KB, 480x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449175936551.png
388 KB, 480x608
Ayy lmao, hvad sker der gutter?
>>
File: 1451853817154.png (408 KB, 414x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451853817154.png
408 KB, 414x429
>>53222687
>danska
herregudminskapare
>>
File: 1449172219155.jpg (128 KB, 818x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449172219155.jpg
128 KB, 818x960
>>53222771
Ja, ikke alle kan jo tale arabisk
>>
>>53222687

Ny sæson Monte Carlo hvornår
>>
>>53222829
>>
hvem er i /eksamensperioden/ her
>>
>>53222935
>>>/his/
Jeg er ikke autistisk nok til det der, ven
>>
>>53218241
>>53218257
>>53219602
>>53219752
>>53219827
>>53220312
>>53222687
>>53222829
>>53222922
>>53222964
>>53222982
https://www.youtube.com/watch?v=YlTukY9fV9Y
>>
>>53222964
Universitet?
>>53222982
Det är inte en svensk som spammar detta, bara så du vet.
>>
>>53223226
Ja
>>
>>53223257
Trevligt, inom vad?
>>
>>53223226
arab/neger eller proxy? Det er lige meget, stadig ikke autistisk nok til at diskutere krigshistorie.
>>
>>53223329
Säkert någon invandrare med "haha danskjävlar xddd" mentalitet. För att skoja om det är okej men gå full autism om det är inte något normalt.
>>
File: 1318763972524.jpg (99 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1318763972524.jpg
99 KB, 400x388
>>53223271
Asienstudier
>>
>>53223372
Aha, när du fixar det vad blir du då? Det vill säga, vad för jobb kan du fixa?
>>
>>53219885
>>53220312
Dere er jo så dumme.
>Jeg lurte også på hva han snakket om.
>Jeg leste hva som sto rett over deres kmt-er
>Og nei men se! Der er det jo!
>>53219796
>>
>>53223396
Det er lidt det der er problemet.
Anyway jeg regner med at tage til udlandet og tage en kandidat i enten internationale studier eller noget business stuff. Det er måske det der skal til for at jeg kan få noget arbejde i fremtiden
>>
>>53223463
Okej, men stressa inte, du fixar något bra. Du har ju lång tid med det eller hur
>>
>>53223490
Tak Karlsson <3
>>
>>53223372
Hold da kæft.
Er det fuldt af weaboos som jeg tror det er?
Eller studerer i hovedsagligt geopolitik, historie, mentalitet, samfund osv?
Hvilket universitet? Kender en der formentligt skulle på KU

>>53223463
Min vens far ejer nogle fabrikker i Kina og siger at danskere som studerer der får SU osv og lever som konger. Så du har vist noget at se frem til hvis du ikke er bange for at leve i et fremmed land.
>>
>>53218257
Kan någon översatt det på svenska eller engelska?
>>
>>53223574
Dem der læser Japansk er næsten allesammen weaboos. det giver lidt sig selv. Resten er i deres sprogfokus af andre årsager.

Jeg læser ude på KU, der er mest fokus på sprog og så på historie, samfund etc.
>>
>>53223372
>>53223329
>>53223257
>>53222982
>>53222964
>>53222922
>>53222922
>>53222829
>>53222687
>>53220312
>>53223574

"Det er alt for få dansker på 4chan til å lage en /DanmarkTråd/. Det er jo alltid flest dansker på /skandiTråder/"
>>53223529
>>53223463
>>
>>53223691
Hvilket sprog er dit fokus?
>>
>>53223724
6 af dem er (you)s m8

>>53223730
Koreansk
>>
>>53223724
>>53223764
De resterende 6 er alle mine, ven. Så vi er to danskere ud af 11 unikke IPer. Lækkert.

>Koreansk
Han-gul ser nemmere ud end Kinesisk favæ
>>
>>53223764
>Koreansk
er du en pige?
>>
>>53223846
Hangul er 1000 gange nemmere end Kinesisk. Hangul er et fonetisk alfabet. Man kan lære at læse det på et par timer.

>>53223877
Nej
>>
När man får 9 rundor som T på inferno men förlorar för sina lagkamrater inte kan hålla B.
>>
File: jeg er cia.png (1004 KB, 757x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeg er cia.png
1004 KB, 757x720
>>
>>53223672
Three men had married a nordic woman from Sweden, Norway and Finland

The man who had married the Swede said to the other "when we came home after the honeymoon, I told her all the chores she had to do at home. The first day I could not see anything happening, nor the next day could I see that anything had happened, but on the third day she had cleaned up the house"

The other man who had married the girl from Norway said "when we came home after the honeymoon, I told her all the chores she had to do at home. The first day I could not see anything happening, nor the next day could I see that anything had happened, but on the third day she had cleaned up the house"

The man who had married the Finn said, "The first day I told her all the chores she had to do at home. The first day I could not see anything, nor the second day could I see anything, but the third day, the swelling subsided so much that I could see the phone and call 112"
>>
File: 4u.jpg (190 KB, 757x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4u.jpg
190 KB, 757x719
>>53226185
fixed
>>
>>53226570
hvorfor?
>>
File: 1378484783791.gif (962 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378484783791.gif
962 KB, 300x168
>>53226913
Fordi Sverige ikke er en "big guy" og de fleste svenskere er sorte
>>
>>53228249
Tar er danskjävlar varje dag.
>>
>>53225947
Byt pos. med dem.
>>
File: 1387113387110.png (605 KB, 814x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387113387110.png
605 KB, 814x449
>>53226570
>>53226913
>>53228249

denna kan vi hålla med om åtminstone
>>
>>53226570
toppkjeks/10
>>
>>53226532
Saatana :D
>>
FAEn
>>
>>53233585
Hva er det, Kamerat Fjellape?
>>
>>53233782
Ikke no, måtte bare redde tråden.
>>
>>53228249
Sverige er jo lige præcis en big guy, både okonomisk, befolkningsmæssigt og storrelsesmæssigt
>>
>>53234511
>Sverige er jo lige præcis en big guy, både okonomisk, befolkningsmæssigt og storrelsesmæssigt

För er.
>>
Hei fellow scandis
>>
File: 3qvis4yv.jpg (26 KB, 238x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3qvis4yv.jpg
26 KB, 238x240
Terve kaikki skandikaverit :D

Miten teillä on menny tänään täällä uljaassa, skandinaavisessa pohjoisessa? Itellä vituttanu ku tulin töistä joku vitun naapurin Somali-Ahmed oli kusemassa nurkkaan ja nyt koko helvetin käytävä löyhkää kuselle.

Huomenna ku tulee perjantai niin tirpasen varmaan tukevat kännit ja harkitsen vakavasti käyväni nakkaamassa mulkun Ahmedin postiluukusta sisään ja kusen sen eteiseen.

Ei mulla muuta. Jatkakaa.
>>
File: 1441853879398.jpg (305 KB, 1221x2784) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441853879398.jpg
305 KB, 1221x2784
>>
>>53234511
Men nå er det jo Bane som er den store karen, ikke CIA.
>>
Why does Iceland hate Norway? Was there a war?
>>
>>53235147
Does Iceland hate us? If you're speaking about that one shitposter, I kind of doubt he's even Icelandic, as he's constantly switching between proxies. I bet it's just some autistic Aussie or something trying to stir up shit. Norway and Iceland have a pure parent-child relationship, and there's even some kind of party there that wants us to become the same entity once more.
>>
>>53235312
iceland is rightful danish territory
>>
>>53235147
they hate us even more and are insanely butthurt over it because they can't say "we wuz kangs" and they'll forever be the bitch of everyone else

>they still learn Danish in schools
>>
>>53235582
>they learn danish
How cucked can one country be?
>>
>>53235582
>bring endless suffering to their country for centuries
>"SHIIIET Y DO DEY HATE US"
Do you Danes even learn about all the shit you did to other countries in the past purely for the sake of imperialism? You were worse than the Spanish, and hell, I'd say even worse than the Japs.
>>
>>53235883
Spanish is literally mandatory in the USA
>>
>>53236004
>tfw I took Chinese instead
baka
>>
>>53235883
as cucked as the ones who have to learn fucking Spanish even though its a minority language

sorry senpai, couldn't let that one slip my hands

but really, they're basically our version of Ireland, except its even more of a depressing shithole

>>53235951
in my case, I didn't learn shit worth noting
I read up on the centuries of enslavement myself

highschool history classes were basicaly
>historical research methods etc
>little viking shit
>Denmark-Norway and Kalmar etc
>Migration period with Vandals etc
>Renaissance
>Age of englightenment
>Slavery and Imperialism in every fucking country BUT fucking Denmark
>Then a fuckton on Industrialism and Victorian era, 1864 (end of Danish pride), WW1, China WW2, Middle east and forward and how especially society was shaped by these periods
>>
>>53236153
actually the migrating period was some of the first shit we learned about
and I also had a bit on the plague
Thread replies: 80
Thread images: 22
Thread DB ID: 370688[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.