[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 516
Thread images: 144
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
BLACK METAL ÄR KRIG
>>
>falla av
pinsamt
>>
>dkn svinkallt ute
>>
>>53216512
Livet är krig
>>
>brit har också en fedoraspammare
>>
>dkn
>>
>>53216581
>antyder att knektor inte googlat hur man fixar VPN
>>
>>53216601
>antyder att vi är originella
Precis som den svenska kulturen ivl så är trådkulturen importerad.
>>
File: 1389146729002.jpg (1 MB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389146729002.jpg
1 MB, 1536x2048
Om man aldrig har haft fv som 21åring är det för sent för att få en? Känns som att jag är för gammal för att förändra mig.
>>
>>53216648
Nej, så länge du vill. Många här inne kommer ju aldrig få en men det är för att många här innerst inne inte vill ha en. Om du verkligen vill så kan du.
>>
>>53216648
Det är möjligt. Det finns alltid någon i familjen som tyr sig till sig själv och aldrig hittar ett fruntimmer. Nog fan kan du hitta ett ligg med en stackars förströdd sate men ett förhållande är utom räckhåll.
>>
>>53216546
>dkn svinkallt inne
>>
>>53216676
Jvidk, vaknade till att pappa hade gjort upp eld
>>
En dype Skogen fjord sven
>>
>>53216676
18+ inomhus
21- utomhus
Ganska OK.
>>
>>53216697
-9 utomhus här.
Hade aldrig orkat -21.
>>
>>53216754
Så länge inte vinden ligger på så är det okej.
>>
>>53216764
Här blåser det hela tiden så jag hade aldrig gått ut om det var så kallt.
>>
Funderar på att bli fedoraspammaren av Existenz, men vilket arbete det innebär med tanke på breven där inne.
>>
>>53216934
Följ dina drömmar.
>>
>>53216944
Alltså nej, läste lite till, dom avslutar sina kommentarer med ett citat på engelska eller undertecknar med sitt namn

HAHAHAHA
>>
>>53216971
haha
>>
>>53216971
>dom
De ditt jävla sär.
>>
>>53217082
Sa det för några timmar sen, kan säga det igen, "dom" är godkänt i både ett gymnasiearbete och på högskolenivå. Faktum är att akademiker har godkänt ordet och det är utan tvekan lika korrekt som de/dem.
>>
What do you usually discuss here?
>>
>>53217106
Svenska akademiker är inget att lyssna på dock.
>>
>>53216697

15 inne.
-21 ute.

Studentlägenheter är alltid kalla här i Uppsala så fort det blir mer än -10 ute.
>>
File: 49803709428§3.png (361 KB, 462x1548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49803709428§3.png
361 KB, 462x1548
>>53217189
Anime
>>
>>53217190
Nähä okej men stavningsautisten i Sverigetråden är
>>
>>53217212
Ja precis, bra att du förstår.
>>
>>53217224
stfu
>>
>>53217253
Dö.
>>
reggaeton ist krieg
>>
>>53217276
>Colombia
Föga förvånat från en bokstavlig svartskalle
>>
File: 1.jpg (62 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
62 KB, 640x640
breva muskelpajer
>>
File: 1438340263390.jpg (752 KB, 1536x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438340263390.jpg
752 KB, 1536x1536
>>53217346
>>
bismillah ir rahman ir rahim my brothers how's your day?
>>
>>53217346
>>53217367
how do swedes even get tanned
>>
File: 14082845753456.jpg (93 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14082845753456.jpg
93 KB, 612x612
>>53217425
>>
File: 1444342380222.gif (995 KB, 500x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444342380222.gif
995 KB, 500x190
>>53217346
>>
>>53217378
hamdulillah akhi, how about you?
>>
Fan alltså, nu måste väl invandraren sitta inne och skaka tänder. Gick på en promenad till affären och det var friskt som bara den. Så här ska vi besegra babbarna.
>>
>>53217425
By staying in the sun desu senpai mate.
>>
>>53217574
I'm fine, brother. Hope you're enjoying your life in Sweden.
>>
>>53217550
Nigger lovers need to be exterminated
>>
>>53217655
whats that supposed to mean? passive aggressive cunt this is why nobody in CS likes you
>>
>>53217600
jobbar du inte idag anon
>>
>>53217655
Sweden is fine akhi, how is Russia?
>>
>>53217702
aint nothin' wrong with a little bbc once in a while
>>
>>53217725
Nej, jobbar bara mellan 25-35%
>>
File: 1425201596847.jpg (160 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425201596847.jpg
160 KB, 1024x1024
>Svenska akademiker är inget att lyssna på dock.
>>
>>53217758
Soft.
>>
>>53217726
Not so good, but it could be much worse so I can say it's a bit ok, brother.
>>
File: 0091_282229~6.jpg (1 MB, 4268x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0091_282229~6.jpg
1 MB, 4268x3264
>tar bilen till affären
>startar bra inget fel eller så
>handlar
>sätter mig i bilen
>startar inte
>något som har fryst säket
>får gå 3km hem i -20

haha
>>
>>53218005
Det är vad det är. Hade nog hellre kört hårt i en månad och tagit en månad ledigt men vad gör man.
>>
>>53218143
hur länge försökte du få igång bilen?
>>
>>53218143
3 km var ju inte så farligt men det kändes nog värre.
>>
>>53218224
Runt 10 min. Tror det var batteriet som inte pallar dra igång motorn.

>>53218232
Blåste inte iallafall. Tyvärr så hade jag inte klätt mig för vädret och hade bara tjocktröja och jeans.
>>
Vad brukar ni göra på förmiddagen
>>
>>53217425
fun fact. swedish farmers(that emigrated to america) were so tanned that we were for a short time considered and described as a "dark race"... history has a sense of irony.
>>
>>53218401
Ringer till soc och klagar
>>
>>53218403
Vad fan är det här för jävla skräp du slänger omkring dig? Träskofolket har jag hört att vi blev kallade, inte mörkermän.
>>
>>53218401
Slösurfa, slösurfa och åter slösurfa
>>
>>53218439
>24. Which leads me to add one Remark: That the Number of purely white People in the World is proportionably very small. All Africa is black or tawny. Asia chiefly tawny. America (exclusive of the new Comers) wholly so. And in Europe, the Spaniards, Italians, French, Russians and Swedes, are generally of what we call a swarthy Complexion; as are the Germans also, the Saxons only excepted, who with the English, make the principal Body of White People on the Face of the Earth.

http://www.dialoginternational.com/dialog_international/2008/02/ben-franklin-on.html

>And in Europe, the Spaniards, Italians, French, Russians and Swedes, are generally of what we call a swarthy Complexion
>>
Är det okej att som 24åring träffa en 18åring genom fnöske?

t. frågar åt en vän
>>
>>53218489
Köper du det här? Fan du förstår väl själv att han försöker främja den anglosaxiska "rasen".
>>
>>53218506
Självklart, har tom legat med yngre.
>>
>>53218533
Med tanke på hur bruna vi faktiskt kan bli så är det inte konstigt. Men självklart så anser jag inte svenskar som ett "mörkt" folk. Skillnaden är ju att britterna och irländarna blir röda/kan inte få bränna.
>>
Invandrarhatare, skulle ni ha sex med en blattebrud?
>>
>dkn ligger och vejpar i sängen under mitt öfverkast
>>
>>53218597
Men är du på riktigt? Han menar ju självklart att det anglosaxiska folket är av sån börd att dom inte behöver arbeta på fält under långa sommardagar. Du vet, det är ju därför man har ett imperium som man kan importera allt från.
>>
>>53218612
Låg men en finne rätt regelbundet förut, men det var innan jag visste att de inte var vita. Skulle inte göra det igen favä.
>>
>>53218675
Detta, fast det var en finska i mitt fall
>>
File: mlady.png (500 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlady.png
500 KB, 600x450
>>53218621
ball
>>
File: 1435920765002.jpg (46 KB, 840x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435920765002.jpg
46 KB, 840x484
>>53218658
Rätt udda att säga så när 90-99% av det "anglosaxiska folket" var bönder på den tiden. Hade faktiskt inte läst mer än "swarthy" delen.
>>
>>53218755
Det är väl kanske inte så udda om man har en agenda man vill framhäva och faktiskt har makt och rikedomar.
>>
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/aldrig-har-sa-manga-lamnat-sverige
Var bör man flytta?
>>
Varför vapear man? det ser så jävla töntigt ut
>>
>>53218866
Stanna i norden, vad du än gör.
>>
>>53218675
>>53218687
Så ni skulle varken ha sex med en östasiat eller mena-tjej?
>>
>>53218886
kommer NÅTT att hända?
>>
>>53218878
Det är en fluga, om några år kommer folk som gör det blicka tbx och tänka "hur fan kunde jag göra det lmao"
>>
>>53218906
Beror på tjejen. Visst förstår du väl om valet var mellan en asiat, arab eller en purnordisk flicka så är ju valet redan gjort.
>>
File: 1428489109239.jpg (96 KB, 640x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428489109239.jpg
96 KB, 640x484
>Varför vapear man? det ser så jävla töntigt ut
>>
>>53218927
Du måste vara redo för strid, du lämnar inte dina bröder att värja sig själva.
>>
>>53218866
Sydamerika som alla andra exil-nazister. Argentina är en fristad för vitt folk.
>>
>>53218932
Asiaten eller hur?
>>
>>53218974
haha aa
>>
>>53218974
Ja det är väl klart!

t. stormbög
>>
File: syria.jpg (98 KB, 964x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
syria.jpg
98 KB, 964x681
>>53218906
Alltså skulle en syriskpaj komma fram till mig och säga

>Habibi min make dog i syrien och jag har ingen i livet... vill bli tillsammans med mig?

Skulle jag säga nej? Vette fan.
>>
>>53218932
om de var lika attraktiva menar du väl?
>>
>>53219029
Nej, det menar jag inte alls.
>>
>>53218866
>Siffran omfattar både svenska och utländska medborgare.
Det fungerar! De sticker av sig själva.
>>
File: 140324593845.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140324593845.png
271 KB, 393x383
>>53218687
Anon BL ÅT HE
>>
>>53219044
1. Far till Sverige för att vi ger ut medborgarskap som om det vore godisregn
2. Res till ett annat land i Europa där du kan ha ett bättre liv än Sverige
3. ???
4. Förtjänst
>>
File: 1443015671226.jpg (158 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443015671226.jpg
158 KB, 720x960
>>53219028
begå ditt liv
>>
>>53219080
Är det lätt att få svenskt medborgarskap? Behöver man kunna svenska?
>>
>>53219185
haha aa
>>
>>53219185
Det är ohyggligt lätt att få svenskt medborgarskap.
Har du någonsin talat med en babbe?
>>
File: 1452112700777.png (2 MB, 2471x2843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452112700777.png
2 MB, 2471x2843
Kan inte ebolachan förlösa mig från mitt jordliga liv
>>53219185
Nej finns inget krav på att kunna svenska
>>
>>53219222
Hur kan det inte vara krav att kunna tala det officiella språket? Finns det några krav ens?
>>
>>53219034
du hade alltså inte tagit en snygg rispaj eller ökenpaj över en stenful svensk tjej?
>>
Grabbar jag har 14 kr i 50-öringar (koppar & nickel), är det för sent att lämna in till banken?

t. fattiglapp
>>
Gå ut och springa även fast man är sjuk som en JÄ HO

J/N?
>>
>>53219292
Ja
>>
File: 1447452453167.png (650 KB, 696x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447452453167.png
650 KB, 696x757
>>53219256
>officiella spåket
Anon... Vi har inget officiellt språl
>>
Enat skandinaviskt språk när?
>>
>>53219267
Hårklyverier, i min mening så är den nordiska fenotypen oerhört vacker och är ojämförbar med någon asiatisk eller arabisk fenotyp. Det är inte intressant eller givande om du försöker få mig att välja mellan ett svenskt träsktroll och en ljushyad arab. Det är ett poänglöst och autistiskt företag.
>>
File: 1441575871568.gif (1011 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441575871568.gif
1011 KB, 500x500
>>53219299
N
Stanna inne och mys mig med istället. Vi kan köra en annan slags konditionsträning om du vill ;)
>>
>>53219351
Om bara dansken lär sig artikulera så behövs det ju inte
>>
File: 1446650535923.jpg (67 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446650535923.jpg
67 KB, 540x960
>>53219360
backa bror
>>
File: Me_in_a_Fedora.png (403 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Me_in_a_Fedora.png
403 KB, 640x480
>i min mening så är den nordiska fenotypen oerhört vacker och är ojämförbar med någon asiatisk eller arabisk fenotyp
>>
>>53218906
En mena-tjej skulle jag kunna ligga med, men inte ha ett förhållande med. En östasiat skulle jag kunna ligga med (empiriska tester stödjer denna hypotes) och ha ett förhållande med, även om jag skulle föredra en skandinav.
>>
>>53219372
Då måste vi BLANDA UPP med dansken
>>
File: 113653354.png (149 KB, 350x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
113653354.png
149 KB, 350x262
>En östasiat skulle jag kunna ligga med (empiriska tester stödjer denna hypotes)
>>
File: 1448462161542.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448462161542.jpg
2 MB, 3264x2448
>dkn en paj kommer ALDRIG bli glad över att se mig
>dkn kommer aldrig att få annat än förakt från töser

REEEEEEEE
>>
>>53219351
Ett enat skandinaviskt skriftspråk vore toppen. Bara det inte är grisvidrigt och förenklat som vissa förslag.
>>
File: mössa.jpg (50 KB, 521x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mössa.jpg
50 KB, 521x750
>Hårklyverier, i min mening så är den nordiska fenotypen oerhört vacker och är ojämförbar med någon asiatisk eller arabisk fenotyp. Det är inte intressant eller givande om du försöker få mig att välja mellan ett svenskt träsktroll och en ljushyad arab. Det är ett poänglöst och autistiskt företag.
>>
>>53219443
De övriga får helt enkelt lära sig att skriva på svenska.
>>
>>53219356
du har autism
>>
>>53219443
Man kan drömma. Det känns som att vi far isär för varje dag som går. Ju mer vi fyller på med mörkermän som inte alls är intresserade av att vara nordiska eller orkar bry sig om sitt värdlands historia desto värre blir det.
>>
File: 1436705321062.gif (1 MB, 292x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436705321062.gif
1 MB, 292x323
>när fedoraautisten vaknar
>>
>>53219465
Nej, det blir ju orättvist och föga motiverande för de andra
>>
>>53219483
>faktiskt bry sig
>>
>>53219475
Varför skulle mörkermän vara intresserade i att bli nordiska? Det går ju liksom inte..
>>
File: 144043280222.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043280222.jpg
9 KB, 480x360
>Hårklyverier, i min mening så är den nordiska fenotypen oerhört vacker och är ojämförbar med någon asiatisk eller arabisk fenotyp. Det är inte intressant eller givande om du försöker få mig att välja mellan ett svenskt träsktroll och en ljushyad arab. Det är ett poänglöst och autistiskt företag.
>>
File: 1436372107393.jpg (31 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436372107393.jpg
31 KB, 600x450
>>53219483
ablooblooo blir du triggrad när folk pekar ut hur dum din skit är herr stormsnorre? gå tillbaka till din säkra zon isåfall
>>
>>53219514
Men det är ju det jag säger, sluta slösa trådutrymme med dina floskler.
>>
File: 1452155822314.png (317 KB, 640x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452155822314.png
317 KB, 640x347
>dkn ingen Kirinofv
>>
>>53219382
Varför vill du ha ett förhållande med en östasiat och inte en mena-tjej? Du vet väl att du är genetiskt närmare mena-folk?
>>
>>53219533
Fedoraautisten pekar inte ut hur dum någons skit är, han bajsbrevar bara.
>>
>>53219578
Han gör tråden bättre helt klart.
>>
File: 1452158803773[1].jpg (204 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452158803773[1].jpg
204 KB, 604x604
>gå till köpcentrum
>se så många unga, friska, oskyldiga, vackra, ariska, blåögda blonda flickor
>se dem umgås med bruna män
>inser att de antagligen suger svart/brun kuk varenda natt och kommer att få svarta barn
>inser att de är totala slampor och även om de inte blir ras förrädare kommer de att slösa bort sin ungdom gnom att knulla runt och gå till uni när de borde bli hustrur och mödrar
>inser att de kommer att rösta för mer socialism, fler flyktingar, mer feminism, fler moskéer, fler muslimer, mer "antirasism"

Gör det någon annan deprimerad? Det gör mig verkligen nedstämd.
>>
>>53219569
Mena-tjejer tillhör en vidrig kultur och även om de själva skulle vara rimliga så önskar jag inte mina eventuella barn en mena-bakgrund.
>>
>>53219604
Begå ditt liv idag.
>>
File: 1392214427109.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392214427109.png
1 MB, 1920x1080
>>53219604
permaheema dig själv hanrej
>>
>>53219604
h1 favä
>>
>>53219595
Nej, det gör du verkligen inte.
>>
File: 1445779166653.gif (1 MB, 600x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445779166653.gif
1 MB, 600x678
>>53219634
>>53219636
>>53219643
>>
>>53219604
Hanrejsfetishanon snälla gå.
>>
>>53219631
Men du skadar ju ditt barn mer rasmässigt genom att blanda med mer distanserat folk som asiater. Ta farväl till blå ögon och ljust hår.
>>
>>53219604
De har lärt sig att krossa oss av någon anledning! Horungar.
>>
Varför snabbspelar folk skräpspel från 80talet?
>>
File: 1451115955999.jpg (18 KB, 236x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451115955999.jpg
18 KB, 236x333
>dkn min mamma sade seriöst att alla med svensk medborgarskap är svenskar
>>
ge mig tips på snabbspringningsspel, måste mata min autism.

>dkn sparade inte pontus lista häromveckan
>>
>>53219962
Det beror på hur man der det. I vissa juridiska sammanhang är det ju alldeles riktigt.
>>
File: Facepalm-Meme-04.jpg (46 KB, 674x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Facepalm-Meme-04.jpg
46 KB, 674x432
>>53219962
>>
File: megusta.jpg (64 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
megusta.jpg
64 KB, 650x650
>>53219604
>>
>>53220004
Igelkotten Sånik tre och Knycklarn är ju ett exempel på snabbspringsningsspel.
>>
File: right.jpg (81 KB, 335x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
right.jpg
81 KB, 335x250
>>53219962
>>
>>53220004
Spegelns kant
>>
>>53220004
Star Wars Jedi Knight
>>
>>53220127
haha eller hur va xD
>>
>blir din fv om du suger min fitta NU, NER PÅ KNÄNA!
>>
>>53219713
Nej, genetiskt avstånd är inte skadligt. Det är om det du blandar med har dåliga egenskaper som det är skadligt för dina barn. Vidare har halvasiater visserligen sällan ljust hår och blåa ögon, men de ser oftast bra ut.
>>
>>53220342
Men lägg ner.
>>
>>53220318
var är kuken
>>
>ITT: cucks try to imply varg is one of them
Sorry m80s, pretty sure Marie is faithful and varg doesn't have degenerate fetishes nor does Marie
>>
File: hqdefault.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
15 KB, 480x360
>>53220402
>"and then he said varg was a musician"


varg thinks you're a subhuman by the way, ever read his literature?
>>
>>53220402
Grabbar. En Argentinare försöker bli inlsäppt i värmen.
>>
>>53220342
>men de ser oftast bra ut
Så det är detta allt handlar om? Då borde ju svarta tänka på samma sätt (vilket de också gör). Dumpa sina egna och blanda med vita kvinnor. Ni stormbögar äro ett intressant släkte.

>sällan ljust hår och blåa ögon
Korrektion: De har ALDRIG ljust hår eller blå ögon. En asiat har inte de genetiska anlagen för det och därmed kan det inte ärvas då det är en recessiv gen. Har du hoppat av stormskolan?

På vilket sätt har mena dåligare egenskaper än asiater? Det finns ju betydligt mer vita egenskaper hos mena.
>>
File: 1465465569.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465465569.jpg
93 KB, 620x670
https://www.youtube.com/watch?v=ruuVGnNmUyA

8,7/10

Bästa Nya Kanalen
>>
jag är så jävla ful fyfan
>>
File: 1433854665844.jpg (370 KB, 669x987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433854665844.jpg
370 KB, 669x987
Nu blir det fina grejer här grabbar :^)
>>
File: Doxy_ZODG_01.png (4 MB, 1250x1799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Doxy_ZODG_01.png
4 MB, 1250x1799
>>53220531
Vet du hur mycket saftig 2D det finns?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2rRgvKIvka8
>>
>>53220567
gillar inte att titta på saker, föredrar att spela för att komma bort från det verkliga livet

RPGs har fått mig igenom de senaste åren av mitt liv
>>
>>53220503
han har en perfekt dialekt favä
>>
Folk som tycker östasiater är snygga: Har ni ens varit i ett sådant land och sett för er själva hur fula de är utanför japanska barnprogram?
>>
>>53220611
https://www.youtube.com/watch?v=4uWGCHx9vqo

Komediguld favä
>>
Varför är ALLA stormbögar besatta av japanskor? Finns inga undantag ens.
>>
>>53220686
Autism.
>>
>>53219604
Känner exakt såhär.
Inte ens rasist men brunt folk överlag är vidriga människor i 9 av 10 fall. Samt rasblandning bör hållas på den lägsta möjliga nivå, dvs enbart för att motverka inavel.
>>
>>53220686
Det är inte stormisarna själva som påstått det. Och vid det här laget är det ett mém
>>
File: 1448437145758.jpg (2 MB, 2832x4256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448437145758.jpg
2 MB, 2832x4256
>>53220686
Bara en fas mannen.
>>
>>53220792
När går denna fas över?
t. inte stormbög men har varit besatt av japanskor sedan jag hittade internet
>>
File: qqqbb.jpg (55 KB, 849x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qqqbb.jpg
55 KB, 849x469
>dkn ingen herderlig sötsnygg paj
>>
>>53220342
Halvasiatiska män ser skitiga ut oftast och full-asiatiska ut medan kvinnorna är rispajer.
>>
Jag drömde att jag blev avrunkad av en kraftig ung kvinna
>>
File: 1451414873581.jpg (21 KB, 256x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451414873581.jpg
21 KB, 256x225
>>53219604
Ja favä
>>
>>53221193
Jag drömde jag blev avrunkad av min kraftiga mor.
>>
>>53221193
Var drömmen våt?
>>
File: 1432266141452.jpg (32 KB, 490x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432266141452.jpg
32 KB, 490x423
>Inte ens rasist men brunt folk överlag är vidriga människor i 9 av 10 fall. Samt rasblandning bör hållas på den lägsta möjliga nivå, dvs enbart för att motverka inavel.
>>
>>53221242
Den fiskekroken var inte ens vass, hur fan fastnade du?
>>
File: 1451941038774.jpg (18 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451941038774.jpg
18 KB, 480x360
>>53221193
Jag har inga drömmar längre.
>>
File: BARA.jpg (46 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.jpg
46 KB, 612x344
Breva honorära svenskar.
>>
>>53221330
>dkn alla världsmedborgare är honorära svenskar
>>
File: Sofia-Karlsson.jpg (174 KB, 886x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sofia-Karlsson.jpg
174 KB, 886x665
https://www.youtube.com/watch?v=eXIu9L5k6GQ
>>
>>53221330
Sant
>det finns "anti-rasister" i denna tråd just nu som inte förstått att deras principer och likgiltighet bara göder en brun framtid
>>
File: 1451999460066.jpg (268 KB, 1200x922) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451999460066.jpg
268 KB, 1200x922
>>53221330
Vår kille Justin

https://www.youtube.com/watch?v=ArtiAI52d9M&
>>
>>53221566
Anti-rasism innnbär väl just att man inte bryr sig om huruvida framtiden är brun eller ej?
>>
File: Alicia-Vikander1.jpg (463 KB, 1942x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alicia-Vikander1.jpg
463 KB, 1942x3000
Hej senpai
>>
>>53220495
>>53220920
>Ni stormbögar
Jag är inte stormbög.

>Då borde ju svarta tänka på samma sätt (vilket de också gör). Dumpa sina egna och blanda med vita kvinnor.
Ja, det är en ren vinstaffär för dem.

>De har ALDRIG ljust hår eller blå ögon.
>kvinnorna är rispajer
haha aa, bild relaterad är halvkines och halvbritt.
>>
Breva bilden av YC med "alla" jagjags från 2015
>>
>>53221614
S>>53221643
narare att man vill att framtiden ska vara brun.
>>
File: 1450888063495.jpg (138 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450888063495.jpg
138 KB, 768x1024
>>53221614
Anti-rasism innebär att man vill ha en brun framtid
>>
>>53221614
Om man är vit är det att förråda sin egna ras helt enkelt. Och cucka sig själv.
>>
>>53221614
dvs hjärntvättad och oansvarsfull
>>
>>53217367
>>53217442
Hitler godkänner.
>>
Titta så glad hennes farfar är för att få åka båt till Danmark och hem igen, kolla den lyxiga maten!
>>
File: 1442454037632.jpg (3 MB, 5625x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442454037632.jpg
3 MB, 5625x3750
>>53221681
Vilket jagjag från 2015 är din favorit?
>>
>>53221638
>>
>>53221614
Sån här logik leder bara till att hänsynslösa grottmän aka muslimer vinner
>>
File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oskuld.jpg
112 KB, 375x500
>Inte ens rasist men brunt folk överlag är vidriga människor i 9 av 10 fall. Samt rasblandning bör hållas på den lägsta möjliga nivå, dvs enbart för att motverka inavel.
>>
File: Alexa Chung.jpg (247 KB, 772x980) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alexa Chung.jpg
247 KB, 772x980
>>53221643
Helvetes skitbögnegerbildskydd!
>>
>>53221724
>stavar Fredrikshamn fel
återinför slaveri
>>
>>53219604
hanrejcucken
>>
File: Mother of eyebrows.jpg (250 KB, 1770x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mother of eyebrows.jpg
250 KB, 1770x792
>>53221743
>>
>>53221638
>>53221743
Är hon vit?
>>
File: 1434919872163-0.jpg (246 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434919872163-0.jpg
246 KB, 1024x768
>dkn när ingen fruktig fv
>>
>>53221735
>t. sidf
jodelanon (och allt med säpo)
bildstölderna

och såklart falki bland favoriterna,såg inte det först.
>>
>>53221770
10/10.
Rasblandning bör aldrig förekomma.
>>
>>53221790
>dkn hon blev svartad hårt
>>
>>53221724
Vad är det med kvittot?
>>
>>53219634
>>53219636
>>53219687
>>53221788
>>53221225
>t. hanrejad av 16-åriga Ali
>>
>>53221683
>>53221689
>>53221700
mm visst. Upplevde bara att anon brev implicerade att antirasister skulle förfasas om de visste att de kämpade för en brun framtid. Det tror jag nämligen inte är fallet generellt.
>>
>>53221770
Det är väl mer att de redan har anlag till att vara rubbade människor för dom är uppväxta i ett jävla bajsland med islam etc, och när dom får komma till sverige och får pengar gratis är det inte en bra combo
>>
>>53221643
>halvkines halvbritt
"nej"

>Chung was born in Winchester, Hampshire, the daughter of Gillian, a housewife, and Philip Chung, a graphic designer. Her father is of three quarters Chinese ancestry, while her mother is of English descent.


Har någon annan märkt att halvasiater som är kända/ser bra ut så är ALDRIG farsan vit?
>>
File: 1768465484781.jpg (691 KB, 2400x3600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1768465484781.jpg
691 KB, 2400x3600
>>53221808
är judar ens av denna värld?
>>
>>53221863
se>>53219687
>>
>>53221806
En kvarts finne enligt wikipedia...

Hon ser judisk ut!!
>>
en pojka och en man dricker mjolk

on serious note, any good swedish youtubers? I liked Clara Henry, but then she got an ugly tattoo and became more and more femenist.
Any swede qts that make vids?
>>
blanda upp
>>
File: 1427965113547.jpg (35 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427965113547.jpg
35 KB, 1024x768
>I liked Clara Henry, but then she got an ugly tattoo and became more and more femenist.
>>
>>53221913
krillebooi is p good
>>
>>53221808
>>53221887
Så hetast just nu!
>>
Två fuktiga skräcklåtar uppe
https://soundcloud.com/zpermfunkel
>>
File: 1444655980076.jpg (247 KB, 661x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444655980076.jpg
247 KB, 661x716
>>53221735
Tyckte detra var skoj som fan, kommer inte ihåg vem som ritade den
>>
File: 1444330533760.jpg (65 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444330533760.jpg
65 KB, 640x640
>>53221913
https://www.youtube.com/user/MissLisibell/videos?flow=grid&view=0&sort=p
>>
>>53221947
Krilleeeeeeeeee

https://www.youtube.com/watch?v=cJqDdvqzTPY
>>
File: 1449852534177.png (167 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449852534177.png
167 KB, 500x313
>dkn antirasist men vill ändå att det ska bara vara svenskar i Sverige

Vad kallar man denna känsla?
>>
File: 156896594703.jpg (68 KB, 510x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
156896594703.jpg
68 KB, 510x559
>>53221908
>En kvarts finne
Så rasblandning är bra då alltså?
>>
>>53221951
>gröpte ut tuttarna hos farbror doktorn innan hon visade dem
0/10
>>
>>53221816
du då?

t. glömde att fråga pga autism
>>
>>53221947
>krille
https://www.youtube.com/watch?v=MWdTgivHzk8
>>
>>53221984
rasism anon
du är rasist
>>
File: 1451695193130.gif (1 MB, 240x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451695193130.gif
1 MB, 240x202
>>53221984
Rasrealist?
>>
>>53221882
Nära nog.

>Har någon annan märkt att halvasiater som är kända/ser bra ut så är ALDRIG farsan vit?
Blid relaterad har kinesiskt ursprung från moderns sida och holländskt från faderns.
>>
>>53221887
>dkn hon reducerade ndr tuttarna till halva storleken men dom fortfarandr är större än Vergaras sillisar
>>
>>53221997
Vet inte favä, jag njöt av och uppskattade alla jagjag favä
>>
File: sweden.jpg (77 KB, 838x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden.jpg
77 KB, 838x559
>>53221946
pic related
>>53221947
cheers, I'll take a look
>>53221960
does that nose come in human sizes?
>>
>>53221990
Har hon? Skulle vara trist.
>>
>>53221984
etnopluralism
>>
>>53222013
Ser inte någon ras överlägsen en annan samt dömer jag inte folk efter deras ursprung i förhand

Är per definition inte rasist.
>>
File: 1413627737420.png (252 KB, 354x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413627737420.png
252 KB, 354x313
>>53221960
>pedofilen är fortfarande här
>>
>>53221984
mentalt handikapp
>>
>>53222047
bilden med glasspojk1 är resultatet
>>
>>53222052
>per definition
men anon du är vit så din definition gäller ju inte, den enda som gäller är den som icke-vita för fram

:^)
>>
>>53222052
Jag tror inte att du förstår vad det innebär att vara rasist.
>>
>>53222052
Om du anser att det finns raser är du rasist även om du inte rangordnar dem
>>
>>53222032
nästan aldrig
>>
File: topheem.jpg (89 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topheem.jpg
89 KB, 400x400
>>53221735
Första gången jag får tillfälle att studera den på en ordentlig skärm

Den mästerliga placeringen av Dala/Jack och Fálki gör hela bilden
>>
>>53222103
t. wikijuden
>>
>>53222052
Rasism är förutfattade meningar och makt
>>
>>53222098
>>53222103
Känns som det är ni som förvrider vad det innebär att vara rasist favä.
>>
Är det normalt att få lite ont ovanpå hjärtat liksom mot revbenen? Har typ haft sporadiskt i flera år nu.
>>
>>53222103
lol

t. inte anon men det där ju helt osant
>>
File: 1394485342531.gif (442 KB, 441x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394485342531.gif
442 KB, 441x270
>dkn antirasist och röstar V men hatar negrer, vänsterfolk, muslimer och alla som inte är vita protestanter i allmänhet

Vad är jag? Humanist?
>>
>>53222128
vart fan ser du falkanon
>>
>>53221984
Håller med. UT MED ALLA FINNAR!
>>
>>53222166
Den var klurig favä
>>
>>53222083
Gråter nästan en skvätt.
>>
>>53222190
Detta, finnar är fan grisäckliga och har inget att göra här.
>>
File: 1443535464357.jpg (142 KB, 960x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443535464357.jpg
142 KB, 960x721
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3388512/Man-shot-outside-Paris-police-station-terrorist-attack-anniversary-Charlie-Hebdo-shootings.html
>>
"Rasist"
>>
>delar upp människor i raser
>"inte rasisit, jag lovar!"
hehe mm
>>
Helvetes grannjävel. Jag svär vid mitt liv att han går igång på att smälla dörren.
>>
>>53222233
De har ett eget stort land att vara i. Mycket riktigt.
>>
Rasism är väl ändå när man ser svarta, asiatiska och andra människor ur andra folkgrupper som underlägsen din egen ju? Inte när man ser egenvärdet i att ha ett homogent land.
>>
>>53222239
Fransoser finns inte längre
Låt det gå
>>
>>53222278
Etablissemanget har en annan åsikt.
>dkn åkturen aldrig slutar
>>
>>53222259
>det finns skillnader mellan folkgrupper
>därför är du rasist

??
>>
File: 1429017449543.jpg (1 MB, 2548x2074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429017449543.jpg
1 MB, 2548x2074
>2015 var för 6 år sedan
>>
>>53222146
Nej, en rasist är någon som anser att mänskligheten kan delas in i raser och att dessa raser har olika genetiskt betingade egenskaper. Man behöver inte anse att ens egen ras är den bästa eller att andra raser ska behandlas på annat sätt (även om det är just det du gör genom att mena att tillträde till Sverige ska baseras på raslig grund).
>>
>>53222318
Det finns inga mänskliga raser
>>
>>53222278
Inte enligt 2000-talets definition. Nu är du rasist om du är en vit man som inte är feminist
>>
File: 20160107_132001.jpg (2 MB, 2048x1232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160107_132001.jpg
2 MB, 2048x1232
Varför är svenskar så mesiga?

>man väntar alltså inte motståndaren rest sig upp och är redo igen

Lmao som det är bättre. Jag älskar insändarna i Metro. Den här liraren borde iallafall ha lärt sig vad MMA betyder.
>>
>>53222181
Backa från skärmen lite
>>
File: 1451970051132.jpg (70 KB, 720x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451970051132.jpg
70 KB, 720x667
>>53222239

Bra att någon ringade in vad som står på hans tröja, hade aldrig förstått bilden annars
>>
>>53222328
Och det är just därför ordert rasist inte ens är någon förolämpning, men det verkar folk inte ha hajat än
>>
>>53222259
>delar upp människor i kön
>sexist
???
>>
>>53222278
Så om en svart och en vit person har exakt samma uppfattning om huruvida mänskligheten kan delas in i raser, vilka egenskaper dessa har och hur dessa egenskaper bör värderas så är den vite rasist och den svarte inte det för att hans folkgrupp ligger längst ner i hierarkin?
>>
>>53222338
hehe mm
>>
>>53219604
dkn brun med en blond arisk fv
>>
>>53222348
>En insändare
>Alla svenskar
bra där Machmood
>>
>>53222348
>mma
Mesiga män autsar? För det är vad "sporten" är, mesiga män med autism. Slå på snubblet så du fastnar i filtret snsd
>>
File: 142486513434.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142486513434.jpg
14 KB, 480x360
God morgon
>>
>>53222404
grattis du kan nu få ett jobb på SVT/Aftonbladet/Politism/Valfritt partikansli
>>
>>53222328
>Nej, en rasist är någon som anser att mänskligheten kan delas in i raser och att dessa raser har olika genetiskt betingade egenskaper.

Alltså att påpeka att bruna människor är bruna bli man rasist då enligt dig?

>Man behöver inte anse att ens egen ras är den bästa eller att andra raser ska behandlas på annat sätt (även om det är just det du gör genom att mena att tillträde till Sverige ska baseras på raslig grund).

Jag menar i att det finns positiva egenskaper i att ha ett rasligt homogent land, inte att andra raser är sämre, de är till grunden samma som en själv och önskar dem allt det bästa men i och med att de ser annorlunda ut så passar de inte in och det skapar konflikter, mänsklig natur bara.
>>
>>53222404
Menade såklart underlägsen eller överlägsen din egen, skrev bara från mitt perspektiv, ursäkta.
>>
File: 1417380922735.jpg (37 KB, 500x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417380922735.jpg
37 KB, 500x475
>Jag menar i att det finns positiva egenskaper i att ha ett rasligt homogent land, inte att andra raser är sämre, de är till grunden samma som en själv och önskar dem allt det bästa men i och med att de ser annorlunda ut så passar de inte in och det skapar konflikter, mänsklig natur bara.
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
https://www.youtube.com/watch?v=lnjpw-xygyA
>>
File: 1a1a.png (205 KB, 304x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1a1a.png
205 KB, 304x379
säsong 11 var ett misstag
>>
>>53222278
Här trodde jag rasism var när man behandlade folk olika på grund av deras hudfärg.

Det fick jag lära mig i grundskolan.
>>
File: 1451735663724.jpg (26 KB, 552x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451735663724.jpg
26 KB, 552x414
>>53222589
>antirasistautisten tror att vi bara hatar bruna för att de är bruna
fnittrar favä
>>
>>53222500
>Alltså att påpeka att bruna människor är bruna bli man rasist då enligt dig?
Man måste anse att det finns raser också och det är inte enligt mig, det är per definition så.

>Jag menar i att det finns positiva egenskaper i att ha ett rasligt homogent land, inte att andra raser är sämre
Som Hitler då.
>>
>>53221608
Plötsligt känns Sverige inte så ja längre.
>>
>>53221608
lel
>>
>>53222672
mjo första avsnittet var väl inget speciellt kan man väl minst säga
>>
>>53221608
Varför är vita länder så äckligt cuckade?
>>
>>53222767
Jag försöker förstå detta med.
>>
>>53222569
Om du ska uppehålla dig runt ekvatorn, är keltisk eller subsaharaafrikansk hudtyp underlägsen eller överlägsen? Betänk att dessa är "rasliga" egenskaper, så om du anser att det är bättre att i det läget ha det ena eller det andra så är du rasist.
>>
File: 1414177350601.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414177350601.gif
2 MB, 312x250
>Varför är vita länder så äckligt cuckade?
>>
>>53222767
judarna
t. stormbögarna i tråden
>>
File: 1450858714084.jpg (23 KB, 343x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450858714084.jpg
23 KB, 343x480
>>53222794
>>
>dkn vakna nyss
>sovit i nästan 9 timmar
>fortfarande jättetrött
vad är detta
>>
>>53221922
Fast pojkarna är ju rätt mycket fulare och det finns tillräckligt med kinescukar i centralasien/ryssland redan.

Plus utaveldepression gör dom mentalt instabila. Halv-asiater är bisarrt över-representerade i skolskjutningar. Och det var halvasiater som rövkörde Europa genom både hunnerna och mongolerna.
>>
File: so-sorry.jpg (54 KB, 500x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
so-sorry.jpg
54 KB, 500x354
>>53222767
Vit skuld
>>
>>53222818
Du sov för länge.
>>
File: 2.jpg (61 KB, 859x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
61 KB, 859x960
>>53222818
sov lite mer, det kan inte skada
>>
>>53222672
Juste hade glömt att den började idag!

Faktiskt en av dom roligaste serierna någonsin även om den börjat slakna de senaste säsongerna.
>>
File: 1442716040745.jpg (49 KB, 634x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442716040745.jpg
49 KB, 634x413
>>53222837
>>
Enligt en polare kan man åka dit och få pissa om man gör en stoner-film?
låter ganska bullshit att polisen skulle komma o knacka på dörren hemma för att man röker (inte ens riktigt gräs) i en film
>>
>>53222767
>Canada
>vita länder
>>
>>53222818
>vaknade 01:30
>sovit nästan 3 timmar
>fortfarande jättetrött
>>
>>53222785
Melanin skyddar ju mot solen, så du vet att det där är bara en ledande fråga mot din slutsats så kom till poängen.
>>
Fråga en blatte vad som helst.
>>
>>53222903
låter inte helt omöjligt
>>
>>53221984
Etnopluralism.

Tron att folk ska få vara olika och inte blanda upp allt i en mixer så alla blir medelbruna och pratar samma språk och har samma kultur. Notera hur nya globalistvänstern får kallsvettningar varje gång man nämner ordet. Varenda jävla vänstersida är helt besatt av att förklara att det är rasism.

Tecken på att dom inser att det är ett reellt hot.
>>
>>53222837
Fail
>>
File: 1413713035772.jpg (58 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413713035772.jpg
58 KB, 640x1136
>Notera hur nya globalistvänstern får kallsvettningar varje gång man nämner ordet. Varenda jävla vänstersida är helt besatt av att förklara att det är rasism.

>Tecken på att dom inser att det är ett reellt hot.
>>
>>53222002
Har något sprängts nära hans ansikte?
>>
File: nackskägg.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nackskägg.jpg
1 MB, 2048x1536
>Tron att folk ska få vara olika och inte blanda upp allt i en mixer så alla blir medelbruna och pratar samma språk och har samma kultur. Notera hur nya globalistvänstern får kallsvettningar varje gång man nämner ordet. Varenda jävla vänstersida är helt besatt av att förklara att det är rasism.
>Tecken på att dom inser att det är ett reellt hot.
>>
File: 1393241445423.gif (2 MB, 220x140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393241445423.gif
2 MB, 220x140
>den donken när folk snor ens bilder konstant
>>
File: 0495-212420-01.jpg (57 KB, 356x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0495-212420-01.jpg
57 KB, 356x450
>>53222328
Det betet.

Rasism är att du behandlar folk olika baserat på ras och inte på deras individuella prestation. En typ av stereotypisering. Jämför med sexism.

Du behöver inte låtsas att det inte finns genetiska skillnader mellan folkgrupper för att inte vara rasist.
>>
>>53222337
Haha joo.

Finns inga vettiga argument mot detta.
>>
>>53222942
>vara ku klux klan

Vill ha en rispaj fv favä

t. Gulfeber
>>
>dkn ingen fv som hatar negrer och babbar
>>
>>53222942
Läste lite om detta och det verkar stämma in på vad jag tycker, tack anon.
>>
File: 1420582000107.jpg (59 KB, 500x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420582000107.jpg
59 KB, 500x435
>rasism är x
>nej det är y

fuck off rassenazzar
>>
File: 1444545961942.gif (1 MB, 328x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444545961942.gif
1 MB, 328x198
>>53223149
honorära arier anon, glöm aldrig
>>
>>53223150
>dkn ingen antirasse fv som hatar negrer och babbar

Inte rasist men jag hatar fan negrer och babbar
>>
File: 1448785726338.jpg (422 KB, 1000x1058) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448785726338.jpg
422 KB, 1000x1058
>>53222695
Hitler var även vegetarian, socialist, stödde arbetarrörelsen, var djurvän, drack vatten, startade en stor anti-rökarkampanj, drev fram utvecklingen av effektiva jet-motorer och rymdraketer, var delvis nykterist, osv.

Jävla massa saker man inte får tycka om man ska undvika allt Hitler höll med om.

Förresten är du eritreacucken?
>>
File: 1452170263146[1].png (417 KB, 599x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452170263146[1].png
417 KB, 599x541
>vapen är dåliga
>man måste avväpna laglydiga medborgare för att få ett säkrare samhälle
>>
File: 1424809826619.jpg (54 KB, 400x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424809826619.jpg
54 KB, 400x430
>Hitler var även vegetarian, socialist, stödde arbetarrörelsen, var djurvän, drack vatten, startade en stor anti-rökarkampanj, drev fram utvecklingen av effektiva jet-motorer och rymdraketer, var delvis nykterist, osv.
>>
>>53223227
>drack vatten

meget progressivt
>>
>>53222976
>>53223022
Jag får så jävla många fedoror när jag brevar.
>>
Jag är inte heller rasist men skulle vilja driva alla bruna smutsmänniskor ut ur Norden med piskor och spikklubbor
>>
>>53223149
haft tre redan. Dom är väldigt små och aldeles för tighta och gillar inte stora vita snoppar så mycket som porrgycklet får en att tro.
>>
>>53223307
Jämfört med fyllegubben Churchill
>>
File: 1442864113063.gif (948 KB, 155x173) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442864113063.gif
948 KB, 155x173
>>53223194
>implikerar att nazisterna hade varit för rasblanding oavsett om det var med andra 'bra' raser
>>
>>53223274
De flesta vapen i Amerika används i självmord och slutar oftare i olyckor med dödlig utgång än självförsvar med rätt stor marginal.
>>
File: moroten-2-460x637.jpg (30 KB, 460x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moroten-2-460x637.jpg
30 KB, 460x637
Moroten till all ondska :^)
>>
>>53222917
Med rasismdefinitionen "tycka att en sorts människor har bättre egenskaper än en annan" så är alla rasister.

Om man kör på den korrekta rasismdefinitionen "anse att mänskligheten kan delas in i raser och att dessa har olika ärftliga egenskaper" så är alla som anser att "ras" är en korrekt benämning av de genetiska kluster som finns inom mänskligheten rasister.

Rasist är helt enkelt ett rätt meningslöst ord.
>>
>>53223359
Har haft tre thai, en kines och två japanskor och ingen av dom har ogillat min snopp

>dkn kanske har liten snopp
>dkn inga rispajer i min vardag
>>
>>53223314
Måste vara judde maffian som är efter dig för du är så arisk! de vill utrota den vita rasen frå jorden yta och att vi ska knulla negrer ak APOR!
>>
File: 1421736526542.jpg (291 KB, 800x778) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421736526542.jpg
291 KB, 800x778
>>53223430
stör mig inte gojim
>>
>>53223078
>Rasism är att du behandlar folk olika baserat på ras
Är en läkare som doserar medicin olika beroende på ras (fullt i enligt med gängse forskning) rasist?
>>
>>53223307
Han gjorde en grej av att dricka vatten istället för alkohol överallt för att han alltid skulle vara redo och hängiven åt det tyska folket. Det var en del av hans image som hurtbulle.
>>
File: 1448082523576.jpg (51 KB, 610x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448082523576.jpg
51 KB, 610x407
Pojkflicka är bästa flicka.

Du vet det~
>>
>>53223472
Rasism såsom du definerar det här låter rätt dumt, men det jag menar är att jag inte ser ner på eller behandlar en människa från en annan folkgrupp sämre (att få bo i Sverige är ingen mänsklig rättighet). På det viset är jag ingen rasist och det finns mening i ordet.
>>
>>53223445
Källor på det? Trodde det var att du hade större risk att "bli skjuten" om du har ett vapen, vilket är helt jävla efterblivet att använda som argument eftersom att folk förmodligen skaffar vapen för att dom har större risk att bli skjutna.

Lite som att säga att hajar är ofarliga för att de inte äter människor eftersom att vi bor på land.
>>
File: 1436823980843.jpg (129 KB, 960x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436823980843.jpg
129 KB, 960x898
>>53223579
>dkn var kär i en skinnskalleflicka som lajvade när jag var femton
>>
File: 1451224402889.jpg (63 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451224402889.jpg
63 KB, 500x333
>>53223579
Ärru bög elr? "Pojkflicka". Muskelpajer är bästa flickan.
>>
File: 1448296772558.jpg (41 KB, 374x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448296772558.jpg
41 KB, 374x374
>Börjar skolan på måndag och har inte kursmaterial

Hur körd är jag? ;_;

(p.s finns det någon bokhandel i sthlm där man kan köpa skolböcker?)
>>
>>53223579
>england på hennes tröja
Förstörde hela bilden

>>53223676
>pricken på hennes ben
Förstörde hela bilden
>>
>>53223599
Det är ingen mänsklig rättighet att få skaka hand med mig heller, men om jag vägrade skaka hand med negrer så skulle du kalla mig för rasist.
>>
>>53223707
Beror på vad för kurs och om du behöver dem direkt.
>>
>>53223472
-ism av latin är att föredra något. Rasism - att föredra en ras. Kapitalism - att föredra kapitalets styre. Islamism osv.

Sådana uttryck med negativ konnotation som rasism och sexism brukar vanligtvis beskrivas med att du dömer någon efter kön eller ras istället för personlig prestation. Typ, du förutsätter att en neger är korkad utan att stämma av med den aktuella negern.

Du kan fortfarande anse att negrer är korkade i snitt och hänvisa till källor för detta, så länge du inte gör någon ras-specifik generalisering i ditt agerande, typ "negrer får inte ta universitetstestet för att dom ändå är korkade", istället för att låta negrer ta testet och bli antagna i mindre grad för att de klarar testet sämre.

Termen har dock korrumperats av nyvänstern. Man tar ett ord som folk ogillar och ändrar det till något man vill att folk ska ogilla.
>>
>>53223722
>han postar i tråden
förstörde hela tråden
>>
>>53223503
En vietnames, en kines och en halvjapanes här.

Har rätt stor kuk, men även lite böjd så kan vara det.

Vietnamesen var svårast, men hon var typ 150cm lång också. Men det positiva är att alla asiater verkar väldigt lätta att få för BI VI MÄ...
>>
>>53223637
>Källor?
http://www.nytimes.com/2015/10/09/upshot/gun-deaths-are-mostly-suicides.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11932821/toddler-shooting-gun-controls-america.html
>>
File: 1447958401408.gif (154 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447958401408.gif
154 KB, 360x360
>>53223731
Matte 3bc och Eurekas fysik 1 ;_;

Behöver dom tills mondag :3
>>
>>53223760
Snälla bara gå tillbaka till existenz tråden är redan full
>>
>>53223543
Om han inte testar personerna individuellt först så tekniskt sett ja.

Rasism är ju ett neutralt begrepp. Kan användas för effektivisering, makro-demografisk reglering, osv., men även för att knulla upp folks vardag.
>>
File: kristian.jpg (28 KB, 231x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristian.jpg
28 KB, 231x363
>>53223786
>telegraph.co.uk
>uk
>nytimes
>>
>>53223760
>postar
Häng dig, stormbög
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
>>53223800
>köpa gymnasieböcker
? ? ?
>>
>>53223800
Är detta in gymnasie grejer? Får man inte dessa? Jag fick det när jag gick.
>>
>>53223579
Hur går det med australienskpajen?
>>
File: 1451433810238.jpg (46 KB, 500x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451433810238.jpg
46 KB, 500x542
>>53223786
>gillar inte frihet
>>
File: 1448741424955.jpg (41 KB, 640x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448741424955.jpg
41 KB, 640x634
>>53223837
>>53223843
M-mobbare..

Går på komvux ;__;
>>
>>53223843
>>53223837
Han ska nog gå på komvux, då måste man köpa sina egna böcker.
>>
>>53223725
Ja, för då är du rasist. Verkar som du börjar få brist på argument och bara ägnar dig åt hårklyverier.
>>
File: 1440086011594.jpg (32 KB, 800x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440086011594.jpg
32 KB, 800x534
>>53223676

>Ärru bög elr?

Vet du ens var du är?

>>53223847

Hon är säkert i 'straya nu.

Så kan det gå !
>>
>>53223833
Kolla på studierna de refererar till på slutet av artikeln då.
>>53223863
>ber om källor
>dampar när han får det

anon snälla du
>>
File: 1450166543906.jpg (136 KB, 2040x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450166543906.jpg
136 KB, 2040x720
>>53223864
F-förlåt, lycka till med studierna!
>>
File: 1429095983752.jpg (7 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429095983752.jpg
7 KB, 225x225
>>53223864

Det är bokstavligen inget fel med att läsa på komvux.

t. läste Japanska steg 1 för fräscha poäng
>>
>>53223921
>du kommer aldrig sniffa pantsu med flicksaft i
>>
File: 1450125756437.gif (2 MB, 176x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450125756437.gif
2 MB, 176x172
>>53223813
>>53223834
>Hänger upp sig på en trivial synonym
Förändras aldrig
>>
>>53223885
Så du försov dig, fick en ny date, sen inget mer?
>>
>>53223786
Ingen av dessa källor motbevisar ju min tes. Första säger att folk tar livet av sig med vapen, utan att ställa detta relativt till folk utan vapen i samma sociala situation. Vilket betyder att vi inte ens vet om innehav av vapen ökar risk för självmord i sig, och än mindre vet vi om det ökar risken för självmord mer än det minskar risken att bli våldtagen/mördad etc.

Andra källan jämför inte heller något relevant. Ingenstans står det att jämfört efter livssituation är risken att bli skjuten av småbarn större än minskade risken att bli rånad/våldtagen/mördad om du skaffar ett vapen.
>>
>>53223905
>>53223863
Inte samma anon
>>
>>53223782
Är själv bara 180 och alla tjejerna mellan 165-175 långa så var inte sån stor skillnad i längd, kinesen var den enda som tyckte att jag hade stor snorre men jag var hennes första så hon hade inget att jämföra med

Hemligheten är att ta sig till ställen där det är ovanligt med västerlänningar så man sticker ut. Lära sig lite ord på lokalspråket hjälper också
>>
File: 1448972952696.jpg (237 KB, 966x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448972952696.jpg
237 KB, 966x1400
>>53223864
>>53223867
Mobbas inte, frågar för förstod inte varför han behövde.
Kolla med blocket eller bokhandeln.
http://www.blocket.se/stockholm/Billiga_Bocker_64612097.htm?ca=11&w=1
http://www.blocket.se/stockholm/Bocker_till_komvux_64497470.htm?ca=11&w=1
http://www.blocket.se/stockholm/Gymnasiekemi_1_och_matematik_5000_3c_64653258.htm?ca=11&w=1
>>
>>53223970
>Lära sig lite ord på lokalspråket hjälper också
äsch
https://www.youtube.com/watch?v=B6ngM0LHxuU
>>
Kommer SMR avskaffa kvinnlig rösträtt när de tar makten?
>>
https://www.nordfront.se/over-1000-flyktingar-efterlysta-efter-massovergrepp-ran-och-valdtakt.smr

>Området utanför tågstationen i den tyska byn Köln blev under nyårsafton förvandlad till vad som polisen kallar för krigszon.
>byn

Varför är stormbögar så pinsamt okunniga?
>>
>>53223970
Jaha du har knullat kinafolk i kinaland. Jag menade sverigekinaflickor... Lär vara ännu enklare i deras hemländer.

Vietnameser är i princip dvärgar så för dom är allt stort. Japaner är också rätt små. Kineser är dock inte SÅ mycket mindre än oss.
>>
>utbildning går ut på att samla poäng för att nå nästa nivå
Jag vägrar att spela detta spel.
>>
>>53224009
nej
>>
>>53224009
>SMR
>ta makten
sålänge YC är frontfigur för SMR kommer de inte åstadkomma ett jävla skit.
>>
>>53223952

Japp
>>
>>53224038
men det är ju enkelt, som alla mmo spel.
>>
Fråga till gammelbögar: Har tråden alltid varit full av stormbögar och fedorabrevande? När började det?
>>
File: up.jpg (10 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
up.jpg
10 KB, 228x221
>Vaknade idag igen
>>
>>53224004
Jag kan fan inte se ens lite pinsamma videos insåg jag nu.
>>
>>53221193
Jag drömde att jag jag var på Jupiter och att någon hade spänt upp en ca 2 cm tjock gummimatta över alla tiotusen mil luft inuti och att det när som helst kunde havrera

det var skitläskigt och en jävligt dum idé
>>
>>53223967
>risken att bli skjuten av småbarn större än minskade risken att bli rånad/våldtagen/mördad om du skaffar ett vapen.

Inte det jag sa heller, utan risken att du dör i en olycka med dina vapen (och självmord) är större än chansen att använda dem i rättmätigt självförsvar med stor marginal.
>>
>>53224030
>Kineser är dock inte SÅ mycket mindre än oss.
Kineser är ett samlingsnamn för fler än en etnicitet.
>>
>>53224088
>stormbögar
ja
>vänstermuppar
ja
>fbanon
ja
>fedorabrevande
nej
>>
File: 1433878317998.jpg (88 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433878317998.jpg
88 KB, 540x720
>Fråga till gammelbögar: Har tråden alltid varit full av stormbögar och fedorabrevande? När började det?
>>
>>53224024
Köln är väl en relativt stor stad va?
Borde finnas mängder med övervakningskameror och liknande så att få fast "barbarerna" kan ju inte vara särskilt svårt
speciellt med tanke på att det var utanför en tågstation
>>
>>53224030
>t. Rasbiolog

;^) har faktiskt träffat rätt långa vietnameser i vietnam men jag förstår vad du menar
>>
File: 1392834887705.png (16 KB, 691x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392834887705.png
16 KB, 691x597
>>53224140
Visst!}
>>
>>53224088
absolut 2015 (stormbögarna lite tidigare)
>>
>>53224099
https://www.youtube.com/watch?v=87iX_Pg0jTo
>>
>>53224118
Varpå jag bad om källor, varpå du inte gav några källor. Du länkade bara att "ibland kan barn skjuta folk med vapen".
>>
>>53224088
>stormbögar
Kom hit förra sommaren om jag minns rätt
>fedorabögen
Kom hit för typ en månad sedan
>>
>>53224088
Stormbögarna kom hit när moot cuckade /pol/, innan dess var det inte lika mycket, det var bättre förr(kom till tråden i slutet av 2012, fd snubblare)
>>
>om man har vapen hemma så kan man riskera att dö för att man använder vapnet fel
nej fan säger ni det?
om man simmar på djupt vatten så kan man bli attackerad av hajar, det är liksom där hajar finns, är liksom sånt man räknar med när man tar på sig "risken" att köpa ett vapen
>>
File: 5PHviJu.png (195 KB, 1260x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5PHviJu.png
195 KB, 1260x646
>>53224122
han-kineser.

>>53224155
>>
File: 1394205192175.jpg (73 KB, 794x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394205192175.jpg
73 KB, 794x517
>komvux anon tackade inte mig
>>
>>53224215
Släng på ditt snubbel för ett brev för gamla tiders skull

t. Har aldrig snubblat men kom hit några veckor efter att ni blev hitskyfflade från /sp/
>>
File: 1424654022627.jpg (83 KB, 423x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424654022627.jpg
83 KB, 423x750
>komvux anon tackade inte mig
>>
File: Arnstad2-630x420.jpg (63 KB, 630x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Arnstad2-630x420.jpg
63 KB, 630x420
>>53224261
>jag använder burgar-mått även fast jag är svensk så jag kan passa in mer på 4kanalen
>jag tror medellängden i Sverige är under 180 cm
>>
>>53224271
fan ska du ha tack för ditt mongo, dra åt helvete din gnälliga fan innan jag heemar dig
>>
>>53224190
Hittade artikeln som anspeglar på studien jag läste
http://www.huffingtonpost.com/2015/06/17/guns-self-defense-study_n_7608350.html
>American gun owners are far more likely to injure themselves or someone else with their firearm than to stop a criminal, according to a new study from a group calling for tighter gun control.
>>
File: 1440439746323.jpg (77 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440439746323.jpg
77 KB, 960x960
>>53224179
>han gör inte det där
>han är inte vit
>han kommer från kvarteret
>>
File: 1436367736549.jpg (23 KB, 255x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436367736549.jpg
23 KB, 255x250
>>53224351
>huffpo
>>
>>53224288
Haha, okej
>>
>>53223749
>-ism av latin är att föredra något
Var det där något du bara hittade på, eller har du läst det någonstans? Det är ett suffix som används för att bilda substantiv och det har i sig ingen betydelse. Den etymologin som du uppger är helt fel.
>>
>>53224351
>according to a new study from a group calling for tighter gun control.
Det låter ju som att denna grupp möjligen är partisk i denna fråga.
>>
>>53224384
Läs studien din dubbelneger
>>
>>53224252
Jo men alla brukar säga att hajar är ofarliga för dom dödar ju nästan ingen xD utan att faktiskt kolla upp hur många som badar i vatten med hajar som blir dödade.

Lite samma för vapen. Vanligaste anti-vapen-skiten är att "du har större risk att bli skjuten om du köper ett vapen". Vilket ju är för att dom som köper vapen gör det för att dom redan innan har större risk att bli skjutna.
>>
>>53224385
>när man inte använt sitt snubbel på så länge att det ändrats
>>
File: m4Tqk6r.png (175 KB, 937x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m4Tqk6r.png
175 KB, 937x607
>>53224330
:^)
>>
>>53224261
Bra karta favä, vaet hittade du den? Jag skämtade lite med dig när jag kallade dig rasbiolog för att asiater är ofta rätt korta men den kartan var nog det mest efterblivna jag sett i hela mitt liv

Jag lovar att du inte hade sett nån skillnad mellan nån från typ thailand och nån från laos
>>
Någon anon som sitter på SJ Snabbtåg 435 mot Göteborg?
>>
>>53224438
>"du har större risk att bli skjuten om du köper ett vapen"
måste bara säga att detta är ju ett sådant självklart uttalande att det nästan är löjligt, nej fan om man befinner sig runt vapen är det större möjlighet att man blir skjuten? vem hade kunnat tro det?
>>
Hur ska ni spendera helgen?

Själv kommer jag nog bara ta det lugnt, korka upp en flaska vin, be mamma göra något gott till middag och spendera kvällen i min fåtölj och smutta på vinet och dyfta politiska frågor med andra intellektuella på /pol/ och kanske spela ett parti CS eller två. Måhända att jag tar en av cigarrerna mammas kille köpte åt mig i julklapp om lusten faller på. Känner mig... sofistikerad?
>>
>>53224445
>dkn man kommer ihåg tiden från före Judeanon
jag har fan varit här en jävla massa år alltså
wtf
>>
>>53224445
Kek, kul att se att du lever. Kommer inte ihåg din kod ändå :^)
>>
>>53224536
Det var jävligt specifikt favä

Nån som sitter i soffavdelningen på ikea i kållered?
>>