[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska- bieda i głód/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 315
Thread images: 93
File: UFUUUUUUCK.png (231 KB, 1271x738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UFUUUUUUCK.png
231 KB, 1271x738
edycja Call of Duty
w poprzednium odcinku: >>53187225
>>
>>53204957
ile wazysz zbsz
>>
>>53205852
180cm/75kg
nie wpierdalam twarogu dzień w dzień kurwa
>>
>>53205852

183/95 grubas tutaj
>>
>>53205930
hahahah pierdolony szkielet
wykurwiaj spac bo zemdlejesz
>>
File: 1397727739854.png (250 KB, 774x1032) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397727739854.png
250 KB, 774x1032
ANIME
>>
File: 1452117558462.gif (563 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452117558462.gif
563 KB, 720x405
>>53205984
ANIBE
>>
File: 1451971531411.webm (692 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451971531411.webm
692 KB, 1440x1080
>>53206144
ANIKUKURYKU
>>
>>53206229
>>53206144
>>53205984
wyjdz
>>
>>53206841
>>
>>53206886
czekales na odpowiedz jak kurwa zwierze
>>
>>53206906
>>
>>53206942
4 godziny az sie normiki obudza, chcesz sie na skype masturbowac czy nie
>>
File: 1443022656074.png (70 KB, 623x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443022656074.png
70 KB, 623x414
>>53207283
>>
>>53207389
szmata
>>
File: orcs.png (54 KB, 301x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
orcs.png
54 KB, 301x375
>>53207490
>>
File: 1432702659251.jpg (36 KB, 252x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432702659251.jpg
36 KB, 252x278
>>53207490
>>53207283
podaj skypa zuchu
>>
File: TheArgonath1.jpg (64 KB, 640x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TheArgonath1.jpg
64 KB, 640x361
>>53207283
>>53207389
>>53207490
>>53207615
>>53207658
Wypierdalać na omegle, tutaj strzegą stare obyczaje.
>>
>>53207735
chodz na gyros zuchu
>>
File: 1415491100059.jpg (68 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415491100059.jpg
68 KB, 720x480
>>53207735
>>
File: 1444866762592.jpg (44 KB, 403x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444866762592.jpg
44 KB, 403x410
Resident Evil 6 jest prawdziwie fajną grą i bardzo lubię grać w nią.
>>
File: 1.png (161 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
161 KB, 1067x1600
Anony znają coś z podobnym humorem do SZS?
Widziałem już Jinrui i nie umiem nic podobnego dobrego znaleźć.
>>
Hokkaru no Izotashi
>>
File: 2.png (145 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.png
145 KB, 1067x1600
>>53208789
>Hokkaru no Izotashi
W google nic nie zostało odnalezione. W MALu tak samo.
Nie napisałeś błędu jakiegoś anonku?
>>
File: 3.png (219 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.png
219 KB, 1067x1600
>>53208974
>>
tutaj trixie

ama
>>
File: 4.png (162 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.png
162 KB, 1067x1600
>>53209015
>>
File: 1371543936941.gif (120 KB, 497x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371543936941.gif
120 KB, 497x372
>>53208515
Joshiraku to późniejsza praca tego samego mangaki, sprawdź jeżeli najbardziej podobał ci się komentarz na temat społeczeństwa.
Jeżeli jesteś za czarnym humorem to Nekojiru Gekijou Jirujiru.
Pani Poni Dash dla nawiązań do japońskiej popkultury.
>>
File: 5.png (212 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.png
212 KB, 1067x1600
>>53209043
>>53209052
Dziękuję anonku
>>
File: 6.png (189 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.png
189 KB, 1067x1600
>>53209089
>>
File: 7.png (152 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.png
152 KB, 1067x1600
>>53209121
>>
File: 8.png (210 KB, 1066x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.png
210 KB, 1066x1600
>>53209177
>>
>>53209028
super
>>
File: 9.png (216 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.png
216 KB, 1067x1600
>>53209215
>>
File: 10.png (177 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.png
177 KB, 1067x1600
>>53209247
>>
File: 11.png (172 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.png
172 KB, 1067x1600
>>53209283
>>
File: 12.png (141 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.png
141 KB, 1067x1600
>>53209319
>>
File: 13.png (105 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.png
105 KB, 1067x1600
>>53209348
>>
File: 14.png (37 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.png
37 KB, 1067x1600
>>53209387
>>
File: 15.png (100 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15.png
100 KB, 1067x1600
>>53209417
>>
File: 16.png (84 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16.png
84 KB, 1067x1600
>>53209452

Już 3 raz pod rząd zaznaczałem trawę w kapczy.
Also koniec dumpowania
>>
>>53209496
legacy captcha i jeden czarnuch łatwiejsza do wpisania i nie traci ważności
>>
>>53208974
Oczywiście że nic nie znalazłeś. Zmyśliłem to :^)
>>
File: 1385746751671.gif (403 KB, 420x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385746751671.gif
403 KB, 420x236
>miej dni wolne od pracy
>cykl dnia się kompletnie rozpierdala bo nie jesteś zmęczony, ani budzik cię ściąga z łóżka
>doba według swego 'zegara' trwa jakieś 32h
>>53210321
huncwot pierwszej klasy.
>>
File: 1451564099575.gif (1015 KB, 500x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451564099575.gif
1015 KB, 500x470
>>53210453
Czytałem o badaniu w którym zostały osoby zamknięte w pomieszczeniu w którym nie dało się dowiedzieć która jest godzina, dzień, noc, jakkolwiek określić czas.
Osoby zaczęły funkcjonować według rytmu 36 godzinnego jeśli się nie mylę albo 32 godzinnego, ale raczej to pierwsze. Musiałbym do tego dotrzeć jeszcze raz, by nie wprowadzić w błąd.
>>
Śpicie anony?
>>
>>53211088

Z.z
>>
>>53211088
Nie. Zastanawiam się czy iść na wykład za 3 godziny.
>>
>>53211280
Jakiś ciekawy temat wykładu?
Wykładowca patrzy na obecność przy egzaminowaniu?
>>
>>53211364
Bazy danych. Na wykłady przychodzi tylko kilka osób z kilkudziesięciu. Ja przychodzę jak nie zaśpię.
Potem są ćwiczenia. Nie chce mi się na nie iść bo piątek wolny, ale chyba trzeba będzie bo muszę nadgonić po opuszczeniu jednych zajęć na których były ważniejsze rzeczy.
>>
File: 1451520409378.jpg (508 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451520409378.jpg
508 KB, 1536x2048
chciał bym wam zablogować anonki ,że jem śniadanie.
>>53211570
idź a później w nagrodę jebnij piwo
>>
>>53211639
>piwo
Nie piję tego gówna. I smaka mi frytkami narobiłeś. Idę chyba umyć naczynia które brudne stoją już drugi tydzień i zrobię sobie płatki z mlekiem.
>>
>>53211697
no dobry pomysł, owsiane here
>>
Ten kto wymyślił ceramikę i płyn do mycia naczyń był geniuszem. 2 tygodnie leżał talerz z resztkami po kotletach i nawet nie musiałem używać druciaka.
>>
File: 1452080295353.gif (3 MB, 245x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452080295353.gif
3 MB, 245x263
Kurwa no.
>>
File: 1452036684982.jpg (143 KB, 807x1013) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452036684982.jpg
143 KB, 807x1013
>>53212834
czy to high technology, czy już magia?
>>
>>53213028
Technologia kosmitów.
>>
>>53213088
Daniken by się na pewno zgodził
>>
File: 1451409547493.webm (3 MB, 644x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451409547493.webm
3 MB, 644x840
>>
>>
File: 1293057027378.jpg (83 KB, 750x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1293057027378.jpg
83 KB, 750x530
bummp
>>
>>53215978
niech którys czysty chaos o portugalskiej urodzie na swiatowe dni młodzieży ubierze się w szmaty i robi takie psikusy w KRK
>>
>>53211744
>>53211697
tylko owsianka z cynamonem kurwy
>>
>>53213528
idealna figura żbsz
>>
>>53210754
https://books.google.pl/books?id=oNrRAgAAQBAJ&pg=PA78&lpg=PA78&dq=32+godzinny+tryb+życia&source=bl&ots=OHHI7vmpJM&sig=5T701qy-CN4ANvLcvVoQU0lymuA&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjm44iIuZfKAhXBkCwKHfR7A-kQ6AEIHjAA#v=onepage&q=32%20godzinny%20tryb%20%C5%BCycia&f=false
>>
>>53218702
ale to tylko powieść przygodowa
swoją drogą niezły motyw z cząsteczkami czasu i zużywaniem ich przez zegary
>>
File: jpg.jpg.jpg.png (65 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jpg.jpg.jpg.png
65 KB, 640x480
Anime
>>
File: 1447511581667.png (167 KB, 636x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447511581667.png
167 KB, 636x426
>>53205852
http://youtu.be/rPR4WyOJpBo

Jakoś tak mnie ostatnio wzięło na piosenki z czasów Pierwszej IV Rzeczypospolitej Polskiej. A czego wy słuchacie anony?
>>
>>53219012
ANIBE
>>
File: elv.jpg (53 KB, 467x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elv.jpg
53 KB, 467x700
ELFY
>>
File: 1450632573877.png (355 KB, 600x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450632573877.png
355 KB, 600x946
>>53219038
ANIKUKURYKU
>>
File: mastercucktitian.jpg (74 KB, 584x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mastercucktitian.jpg
74 KB, 584x800
Już 2 miesiące minęły jak wróciła mi ochota na Dynasty Warriors. Czuje dobrze w chuj.

Ciekawe czy ta faza wytrzyma mi do marca. Wtedy wychodzi Samurai Warriors 4 Empires.
>>
File: elfy.jpg (917 KB, 1350x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elfy.jpg
917 KB, 1350x900
>>53219645
>elfy
>>
File: bbfTC.jpg (70 KB, 394x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bbfTC.jpg
70 KB, 394x700
>>53219698
>>
>>53213887
Nie mogę rozczytać tego gówna żbsz. Zabawne to przynajmnie
>>
File: xD.png (79 KB, 220x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xD.png
79 KB, 220x175
>>53219753
ale zgrabne nózki w sumie ma, jebałbym
>>
>>53219769
przecież to bardzo piękne pismo jest. nic zabawnego, zwykły akt urodzenia

Działo się dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia tysiąc dziewięćset piętnastego roku, w Gorzkowie, o godzinie piątej po południu. Stawił się Tomasz Klimek, lat dwadzieścia cztery liczący, rolnik, z Wielobyczy, gm. Gorzków, w obecności świadków: Franciszka Polichy, lat pięćdziesiąt pięć i Stansława Chadaja, lat czterdzieści pięć liczących rolników, zamieszkałych w Wielobyczy i okazał Nam dziecię płci męskiej, urodzone we wsi Wielobycz, dnia dwudziestego dziewiątego stycznia/jedenastego lutego roku bierzącego o godzinie trzeciej z niego i jego małżonki Anieli z Niewiadomskich, lat dwadzieścia trzy liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez Księdza Kazimierza Wojta(?), tutejszego Wikarego, nadane zostało imię Adolf, a rodzicami jego chrzestnymi byli: Stanisław Policha i Marianna Młynarczyk. Akt ten stawającym przeczytany, a gdy cy pisać nie umieją, przez Nas tylko podpisany. Urzędnik Stanu Cywilnego /podpis nieczytelny/
>>
Zajrzałem na to /a/ syfiaste i zastanawiam się czy ludzie tam postujący naprawdę są tak żałośni i dziecinni czy tylko udają.
>>
>>53219997
a jest relewantne tylko jesli masz jakas swoją mange/animu którego jestes fanem i chcesz poshitpostować innych ludzi o tych samych zainteresowaniach. Dosłownie /int/, tylko o niszowym hobby a nie o panstwach
>>
>>53219992
Nieźle to rozszyfrowałeś. Niby taki zwykły dokument a czuć jak fajnie język płynął w tamtych czasach.
>>
File: dziewoczka.png (263 KB, 205x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dziewoczka.png
263 KB, 205x607
tylko krasnoludzkie słodkie dzziewczynki
>>
>>53220277
krasnoludy to podludzie
>>
test. znowu się coś z serwerami pierdoli?
>>
>>53220293
>niskieludzie
>>
>>53220277
>krasnoludzkie dziewczynki
>>
>>53215978
czy to ten słynny czysty geniusz?
>>
File: latest.png (59 KB, 255x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.png
59 KB, 255x326
>>53219997
>>53220046

>narzekanie na animu na jakimkolwiek chanie
>>
>>53220437
czy ja gdziekolwiek w moim poscie zaatakowałem /a/? Nie, a ty naucz się czytać pierdolony anonie debilu
>>
>>53205814
What's that?
would like to play some MW2 too
>>
>>53220254
a dziękuję. bardzo fajny język, patrząc z dzisiejszej perspektywy momentami przeładowany, ale ładnie to wszystko wygląda

swoją drogą: widzieliście romeo i julię spisanych jak rozmowa na whatsappie?
>>
>>53219769
>współczesna młodzież nie potrafi czytać ani pisać odręcznie

Z czego was uczono zuchy? Ja miałem w domu ładne wydanie podręcznika do kaligrafii Czerneckiego.
>>
>>53220463
jednego skrina, a i tak w moim żeżuncjometrze wyjebało skalę.
proszę, nie postuj tego, nie wspominaj o tym, po prostu pozwól mi zapomnieć ;_;
>>
>>53220483
anon od przepisania
żadnego podręcznika kaligrafii nie miałem, ale narobiło się w życiu szlaczków i ciągania długopisem po wykropkowanych literach. niby wszyscy znajomi mówią, że brzydko piszę, ale to ja miałem problemy z rozpoznaniem szlaczków jak brałem od kogoś notatki

>>53220535
wybacz, zuchu
>>
>>53220483
przypomniało mi się - ostatnio w UK jakiś cwaniak stwierdził, że można wywalić pismo odręczne i gramatykę ze szkół, bo komórka i tak ma autokorektę, a ręczne pismo jest coraz rzadziej stosowane
>>
>>53220641
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/31/finnish-schools-phase-out-handwriting-classes-keyboard-skills-finland
zaczyna się
>>
>>53220456
RepZ Launcher
>>
>>53220708
spokojnie, zanim do nas dotrze to u nich już się zdąży skończyć
>>
>>53220535
>>
>>53220733
>implikando, że to by u nas kiedykolwiek przeszło
>>
File: 1290722999143.jpg (413 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1290722999143.jpg
413 KB, 1600x1200
pobudował bym żbsz
>>
>>53220733
nie przejdzie to u nas

>>53220737
to nie to. twoja pikrela jest dość normalna przy tej nowej wersji
>>
>>53220641
Co napsują dzieciom z comprehensive'ów to ich.

W UK jest ogólnie nie za dobry system nauczania, poza prywatnym i wyższym.

Uznano dogmatycznie, że każda selektywność jest zła i należy ją wykluczyć, przez co cała państwowa edukacja (z drobnymi wyjątkami) jest wyłącznie rejonowa.

W rezultacie selekcja istnieje, tylko że jest to selekcja nie według zdolności (bo ta jest zła), a wyłącznie według zamożności rodziców, bo ci muszą albo być dość bogaci, by mieszkać w dobrym rejonie (a te są naprawdę drogie, w UK jest ogromny rozstrzał cen nieruchomości) lub wysłać dzieci do szkoły prywatnej.

W Polsce przynajminiej państwowe szkoły średnie są selektywne.
>>
>>53220842
zapostuj nową
>>
>>53220483
>>53220641
>>53220708
Szczerze mówiąc, to jedyne co napisałem odręcznie w ciągu ostatnich 10 lat to 2 zdania wyjaśnienia do mandatu za parkowanie.
>>
>>53220844
polska przez to że jest krajem jedenokulturowym i etnicznym może pozwolić sobie na ocenianie pod względem meritu danego ucznia, a nie tego czy jest ciapaty czy nie
>>
>>53220892
Jeśli zakładamy, że nauczyciele będą dyskryminować uczniów ze względu na pochodzenie to przecież będą to robić i w comprehensive rejonowej.

Przy ocenie egzaminu wstępnego (lub końcowego szkoły niżej) można ocenić samą treść jeśli egzamin jest pisemny.
>>
>>53220945
a to w UK w szkołach nie ma delikatnej 'pozytywnej dyskryminacji' w stylu amerykańskim że dzieci ze srodowisk imigranckich/czarnych etc. mają niższe wymaganiaprogi punktow do osiągnięcia od dzieci białych z lepszego otoczenia?
>>
>>53220830
o jebany... widzę parę części z zestawów, które zawsze chciałem mieć (kadłub statku i ta dyskowa część ze statku kosmicznego)

>>53220844
pięknie. widziałem też ostatnio rozstrzał punktów od których zależy ocena
75-100% to A+
70-74: A
65-69: A-
słabsze oceny też mają rozrzut po 5%. jeśli to prawda, to robią w chuja kawał społeczeństwa

>>53220886
mnie się zdarzało jakieś notatki robić. fakt, że nie dużo, ale jednak. poza tym na pewno samo pisanie pomaga dzieciom w zapamiętywaniu, nie mam pewności, czy klepanie w klawiaturę działa tak samo
>>
File: 346247247.jpg (60 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
346247247.jpg
60 KB, 640x480
>>53220830
>taki wielki statek
>tak mało uzbrojenia
Do dupy.
>>
moja pierwsza legofu
>>
File: Elsa.png (117 KB, 250x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elsa.png
117 KB, 250x358
gwałciłbym
>>
>>
>>53221169
>elsa
>nie anna
>NIE ROSZPUNKA
plebejusz z najgorszej dzielnicy biedoty wykryty
>>
>>53221233
BIAŁA SIŁA
BIAŁY STAN
BIAŁA POLSKA
GRZEGORZ BRAUN
>>
>>53221239

W sumie wszystkie trzy dobre, ale warkocz Elsy i jej łagodny usmiech urzekły mnie najbardziej.
>>
>>53220945
Swoją drogą to założenie, że między grupami nie ma różnic w uzdolnieniu (więc różnice w wynikach są ipso facto dowodem dyskryminacji) to też bezpodstawny dogmatyzm.

>>53220978
W szkołach wyższych jest, ale zależy od samej szkoły. NIżej nie ma, bo tam nie ma żadnych progów przyjęcia, przed studiami tylko rejonówki, chyba że rodzice poślą cię do prywatnej szkoły.

Czasem uniwersytety dyskryminują dość kuriozalnie - dają dodatkowe punkty ludziom z gorszych szkoł.

Niektórzy jak premier Cameron pokazują jakimi są wspaniałymi obywatelami i posyłają dzieci do szkół państwowych, tylko są to szkoły w bardzo drogich rejonach, w których byle plebs nie mieszka.
>>
>>53221325
>Czasem uniwersytety dyskryminują dość kuriozalnie - dają dodatkowe punkty ludziom z gorszych szkoł.
jak u nas kiedyś dzieci rolników i robotników miały niższe progi na studia niż dzieci inteligencji
>>
>>53221239
>>53221169
>oni dosłownie oglądają i gadają o bajeczkach dla mojej siostrzenicy

piwniczaki ewribady
>>
>>53220830
>typowystatekkosmicznyzanmie.jpg
>>
>>53221419
>on nie był na roszpunce i krainie lodu w kinie ze swoimi młodszymi siostrami żeby sprawić im radosc
i ty masz kurwo czelnosc nazywac mnie piwniczakiem?
>>
>>53221483
ale ja nie mam młodszych sióstr ;_;
>>
>>53221483

ja byłem na Kraine Lodu z 16 letnim kuzynem. Tak się wczulismy, że całą drogę do domu spiewalismy frozenowe piosenki
>>
>>53221538
zażalenia do rodziców w takim wypadku
a jak masz młodsze kuzynostwo to nic cię nie usprawiedliwia
>>
wydarza się:
w paryżu muslim biegł na posterunek policji drąc się all*h akb*r. ponoć miał na sobie pas szachida. odstrzelony na miejscu
>>
>>53221548
gejowo żbsz
>>
>>53221569
BRAVO FRANCUSKA POLICJA
R
A
V
O

a jakies źródła?
>>
>>53221589
w wiadomościach w radiu przed chwilą mówili. ale tylko tyle - więcej w kolejnym serwisie. zajrzałem na stronę PAP, póki co nic nie ma
podam jak się znajdą
>>
W I L G O T N Y
>>
File: CYHUdfjWYAAVsvQ.jpg (44 KB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYHUdfjWYAAVsvQ.jpg
44 KB, 600x337
>>53221589
https://twitter.com/akilincs

>robot
>>
>>53221589
zaczynają pisać o tym
>Dziś, około 12:30, terrorysta dokonał ataku na posterunek policji w XVIII dzielnicy Paryża. Według nieoficjalnych informacji miał przy sobie nóż i materiały wybuchowe. Lokalne media mówią o pasie szahida. Napastnik został zastrzelony.
>To kolejny atak, do którego doszło we Francji w ostatnich dniach. 1 stycznia, w mieście Valence na południu Francji, żołnierze ostrzelali samochód, którego kierowca próbował ich staranować przed meczetem. W wyniku strzelaniny sprawca został poważnie ranny w rękę i w nogę i trafił do szpitala.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/francja-terrorysta-zginal-w-czasie-ataku-na-komisariat-w-paryzu/ejpzeb
>>
D I N D U
>>
>>53221081
>>53220830
>tug w technic nie dają już ludzików
>>
B E N I S : - D D D
>>
>>53221569
>>53221589
zaraz go zamkną za rasizm i wyciąganię pochopnych wniosków
pamiętacie jak żabojady marsyliankę z muzułmanami śpiewały dzień po ataku w Paryżu, i ktoś ich wszystkich wystraszył jakimś kapiszonem?XD
>>
>>53221864
>tug wyszła cała seria lego minecraft
krąg życia
>>
File: boooring.png (96 KB, 246x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boooring.png
96 KB, 246x490
zdeh
>>
>>
>>53222056
>wyszły książki minecraft
>telltale zrobiło z sandboksa o budowaniu STORY MODE
ja pierdole, a pamiętam czasu kiedy na /v/ anony się tym jarały
oh has it backfired
>>
miałem tego nie postować, ale skoro zdechł...
kto wrażliwy, niech się zerzyga przed otwarciem pikreli
>inb4: źródło
takie się najszybciej znalazło
>>
>>53222878

Antoni nowy na internetach? Stare, bardzo stare.
>>
>>53222877
ale mi sprytnie podjebałeś duble, gratuluję
ta, mnie też rozwaliły niusy o story mode. co to ma kurwa być? już nie można się klockami pobawić jak w robocrafcie?
chociaż czego się spodziewać
>zrób lubianą piaskownicę
>sprzedaj z zyskiem
>kupiec też chce na tym zarobić, więc musi sprzedać drugi raz to samo
>wymyśla fabułę, bo to najprościej dodać
>>
>>53223049
>fabuła do swiata w którym głównym celem było danie pełnej swobody działania graczowi
Notch ty kurwo żydowska
>>
>>53223097

Notch już dawno sprzedał Mojanga i Minecraft Microsoftowi.

Teraz NEETuje z 4 miliardami dolarów na koncie w olbrzymiej willi w Hollywood i pisze depresyjne tweety.
>>
>>53223038
możliwe, ale ostatnio kolejną orbitę robi
>>
>>53223144
ha, chociaż cos że go deprecha dopadła za to co zrobił. zasłużył skurwesyn, przecież przez niego tyle raka się wykluło że to niepojęte jak jedna osoba może takich szkód narobić. Dosłownie cyber-hitler
>>
>>53223237
ale to nie jego wina

to jakby winić producenta noży, że nagle wykluła się społeczność jutubowych nożowników, czy coś takiego
nie jestem najlepszy w analogiach, ale chyba rozumiesz
>>
>>53223237
depresja depresją, ale 4 miliardy nie w kij dmuchał
>>
>>53223144
>>53224087

>4 miliardy

po podatkach zostało mu jakies 1,5 Biliona dolarów (około)
>>
>>53224184
biedak kurwa
>>
>>53224184
e, to chuj. szkoda pleców żeby się schylać po takie drobniaki na ulicy
>>
>>53224087

Żona go zostawiła bo był "zbyt bogaty i popularny", wszyscy znajomi jakich ma są jego znajomymi tylko dla jego pieniędzy a jego starzy koledzy z mojanga go nienawidzą za sprzedanie firmy Microsoftowi.
>>
Dałem 2zł jakiemuś pseudożulerowi bo mu brakowało. A wy co zrobiliście dzisiaj dobrego?
>>
>>53224404
spaghetti
>>
>>53224404
odebrałem listy. tyle.
>>
>>53222878
>Whoa! Spotted a hottie. She. Is. #PERFECT
dzisiaj za takie teksty o 12-latce już by był w ciupie
>>
File: rzym.jpg (558 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rzym.jpg
558 KB, 1920x1080
>>53224404
>>
>>53224404
wyłączyłem adblocka na jednej stronie
>>
>Attempt to collect facebook passwords using phishing emails
>Polish girl is the only one to fall for it

Really going off her, especially after seeing that pic a few days ago

Thanks for helping me with the translation though
>>
>>53224663
that pic?
>>
>>53224663
So what did you find?
>>
File: poleaboos waifu.jpg (9 KB, 175x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poleaboos waifu.jpg
9 KB, 175x204
>>53224706
Cropped

never realised how strange looking she was
>>
>>53224771

she kind of looks like a pale nigga girl
>>
>>53224771
might be the angle
>>
File: Tomasz Lis.jpg (21 KB, 400x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tomasz Lis.jpg
21 KB, 400x364
Jak duble to Tomasz Lis jest naszym autorytetem
>>
File: 12412.jpg (49 KB, 500x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12412.jpg
49 KB, 500x724
>>53224872
>>
>>53224749
It was only a semi-success, poor research on my part ended up making it a failure too but she was the only one clicked the link and input her details
>>
File: polish female .jpg (5 KB, 99x99) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polish female .jpg
5 KB, 99x99
>>53224871
or an angle she can't manipulate
>>
>>53224900
dubsy potwierdzają
>>
>>53224944
but that's sid from ice age
>>
File: QuQzz60fqe.jpg (49 KB, 596x141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
QuQzz60fqe.jpg
49 KB, 596x141
ogłaszam ostateczną śmierć lewactwa w Polsce, nawet stary komuch Miller się nawrócił
>>
>>53225035
anarchokapitalizm? brzmi jak oksymoron
>>
>>53225035
może to dziadziuś?
>>
>Duda

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/24-final-wosp-prezydent-andrzej-duda-przekazal-na-aukcje-narty,608605.html
>>
>>53225103
chwała wielkiemu Dudełowi
>>
>>53225035
ale oszczędzimy Millera jak przyjdzie dzień sznura?
>>
File: Untitled.png (53 KB, 957x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
53 KB, 957x321
>>
>>53225035
REPOLONIZACJA
>>
>>53225035
>>53225183

ja już nie wiem co sie w tym kraju dzieje
>>
>>53225035
mógłbym być złosliwy i powiedzieć, że jego jedynym ideałem zawsze były pieniądze.

mógłbym zrobić zieltekst i napisać
>wpusćcie mnie do koryta! ja też potrafie być konserwatywny! patrzcie jak dowaliłem lewakom

ale zamiast tego powiem szczerze, piękny widok.
warto było żyć tak długo, aby to zobaczyć
>>
czesc
>>
>>53225270
a ty się cieszyłeś, że nie wszedł do Sejmu i mówiłeś jakie to twoje neomarksistowskie Razem lepsze

tfu
>>
>>53225295
no hej, dawaj bantsy.
>>
ale że Leszek Milerowski to ultraprawak to wy wiedzcie
>>
File: leszek_miller.jpg (431 KB, 1000x849) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leszek_miller.jpg
431 KB, 1000x849
>>53225343
Czy to nowy patron /polski/?
>>
>>53225343
tylko w Polsce ikona lewicy mogłaby by bronić prawicę. przy czym, gdyby większosć lewicy broniła Polskich interesów a nie europejskich, to może by wygrali wybory.
>>
>>53225370
ale na sztuczki starego komucha to ty się nie nabieraj
>>
>>53224404
byłem po oświadczenie do ubezpieczenia zdrowotnego
>>
>>53225272

>wpusćcie mnie do koryta! ja też potrafie być konserwatywny! patrzcie jak dowaliłem lewakom

no ale pewnie o to właśnie chodzi, niestety
>>
ale że Leszek Miller dobrze zrobił jak nie gadał o tajnych więzieniach CIA w Polsce to wy wiedzcie

trzeba bić dzikusów jak w Guantanamo
>>
>>53225429
a jakżeby inaczej. niemniej jednak, żyjemy w ciekawych czasach. Prawie-Wiosna Ludów 2016
>>
>>53225272
po prostu zazdrościsz bo stary komuch dopierdala lewakom lepiej od Ciebie
>>
To oszczędzilibyście go w dniu sznura czy nie?
>>
>>53225481
na tym paradoks. lewak dopierdala lewakom lepiej ode mnie. przy czym ja nie jestem ikoną lewactwa, co dodaje dodatkowego smaczku całego napierdalania. aż przyjemnie popatrzeć

>>53225521
stary jest, szkoda sznura.
>>
File: 1448986878433.webm (166 KB, 460x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448986878433.webm
166 KB, 460x480
>>53225521
nie będzie litości
>>
>>53225469

>żyjemy w ciekawych czasach

niestety
>>
>>53225566
co niestety? bardzo dobrze. status quo się zmienia na lepsze. ja bym się martwił bardziej, gdybysmy żyli w tym marazmie, co przez ostatnie 10 lat
>>
przeszedł na emeryturę to ma wyjebane i pisze, co myśli
>>
>>53225481
w ogóle lewaki dobrze dopierdalają lewakom. patrz: Zoidberg
>>
>>53225632
wojna lewako-lewacka najlepsza wojna
>>
>>53225598
a ja wolałbym w maraźmie

i to wcale nie był marazm

perspektywa tego, że któregoś dnia mogą przyjść brudasy i skrzywdzić mnie i moja rodzinę i przyjaciół jest o wiele gorsza
>>
File: Zoidberg.jpg (22 KB, 548x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zoidberg.jpg
22 KB, 548x420
>>53225632
Nie rozumiem o co tyle obecnie hałasu a pana kreskówkę.

>>53225670
chyba gadamy o czym innym, bo ja też nie chcę brudasów, a mielibysmy ich tłumy, gdyby nie zmiana statusu quo
>>
>>53225598

ja bardziej myślałem o tym co sie dzieje globalnie
>>
>>53225004

kek
>>
>>53225730
globalnie, swiat się idzie walić. my natomiast stopniowo odbudowywujemy nasze wpływy z byłymi sowieckimi republikami, tyle, że tym razem bez rosji.
>>
>>53225726
>mielibysmy ich tłumy, gdyby nie zmiana statusu quo
ale przecież ostatnio mówili, że i tak weźmiemy imigrantów, bo się nie da odwołać ustaleń
>>
File: 9c0.jpg (43 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9c0.jpg
43 KB, 600x480
>zainstaluj tindera
>przeciągnij obrazek w lewo
>NA PEWNO CHCESZ DAĆ "X"?
>przesuń w prawo
>NA PEWNO CHCESZ DAĆ LAJKA?
>"ciekawe co robi do góry?"
> GRATULACJE!!! WYSŁAŁES SWOJEGO PIERWSZEGO SUPERLAJKA (klabzdrze o urodzie lemiesza od pługu)

Ja jebie, czemu tam nie było potwierdzenia do chuja?!
>>
File: Zandberg ty chuju.jpg (117 KB, 600x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zandberg ty chuju.jpg
117 KB, 600x413
>>53225183
>>53225035

Aż mi banan wyskoczył na ryju jak to zobaczyłem. Ciekawe czy to klęska w starciu z młodym lewactem tak go nawróciła.
>>
>>53225521
Ten kraj się mnie boi. Widziałem jego prawdziwą twarz. Ulice to przedłużenie rynsztoków, a rynsztoki są pełne krwi i kiedy studzienki pokryją się wreszcie strupami, całe robactwo się potopi. Nagromadzony brud seksu i morderstw spieni im się na wysokość pasa a wszystkie kurwy i lewaki spojrzą w górę i zakrzykną: „Ocal nas!”, a ja spojrzę w dół i szepnę: „nie”. Mieli wybór, wszyscy.
>>
>>53225944
Miałobyć 150, teraz słyszałem że 100.
wdowy z dziećmi, chrzescijanie, najbliżej kulturowo jak się da, pod nadzorem i scisła kontrolą. a i tak zdupcą do niemiec, bo tam mają rodziny.

Też wolałbym 0 imigrantów, ale z drugiej strony, jest to też o tyle dobre, bo zarówno opozycja, jak i unia widzi, że nie jestesmy anty wszystkiemu.
>>
>>53226052
dodam też, jednoczesnie okazuje się, że Polska i Węgry potajemnie rozmawiają, można się domysleć o czym.
>>
>>53226121
anszlus Słowacji?
>>
>>53225974
odważysz się przesunąć w dół?
>superlajk
co do chuja...

>>53226052
ano możliwe, nie śledziłęm tego zbyt uważnie. z tego co kojarzę, to poprzedni rząd też miał stawiać na chrześcijan + kontrola służb. o zdupceniu to od dawna wiadomo. w ogóle powinniśmy wszystkie ośrodki imigracyjne pod zachodnią granicę przenieść. co się mają męczyć
>>
I kolejna kwestia, żeby samonieciotować za bardzo. Jeszcze nie przyjelismy, do marca daleko, a w lutym kolejny festyn w niemczech.

Ponadto, jak by ktos nie wiedział. W Polsce mamy już 300 syryjczyków w ramach fundacji Estera (założonej przez wiadomo kogo). Czytałem natomiast, że biedni syryjczycy nie mogą za bardzo się odnaleźć w Polskiej rzeczywistosci.
>>
>>53226212
>W Polsce mamy już 300 syryjczyków w ramach fundacji Estera
bardzo plus-minus 300. ponoć część już spierdoliła
>>
>>53226151
nie potrzeba nam więcej cyganów.
>>
>>53226052
udawanie, że jesteśmy spoko z Unią Niemiecką jest głupie bo ona się rozpadnie właśnie przez Niemcy

mamy idealną sytuację po zamachach w Paryżu, po gwałtach w Niemczech żeby odrzucić w ogóle ten pomysł, żeby podważyć jeszcze bardziej Niemcy, ale tego nie robimy

tak, pewnie masz rację i dobrze zrobili, że jak już przyjęli to tak mało i tylko takie osoby

tu chodzi o zasady
>>
>>53226201
poprzedni rząd to chciał być bardziej niemiecki od niemiec. co jak co, ale oni to by raczej tego nie upilnowali.
>>
>>53226242
i bardzo dobrze, niech wszyscy spierdolą
>>
File: 1396922889279.jpg (32 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396922889279.jpg
32 KB, 480x454
>tfw kolęda w każdej chwili
>>
>>53226282
W sumie to trochę dziwne bo myślałem, że chcą sobie spokojnie jeździć limuzynami na obiadki u Sowy.
>>
>>53226212
o, linki znalazłem
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1490845,Syryjczyk-wolimy-umrzec-w-Syrii-niz-z-glodu-w-Polsce-Fundacja-Estera-nikt-ich-na-sile-nie-sciagal

http://natemat.pl/152141,prawda-o-fundacji-estera-byly-pracownik-integracja-chrzescijan-syrii-w-polsce-to-calkowita-porazka

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/498212,fundacja-estera-odpiera-zarzuty-imigranci-chrzesciajnie-z-syrii-skarza-sie-na-warunki.html
>>
>>53226265
Dużo smrodu narobiły KODy, bo przez to Unia od razu nastawiła się negatywnie do nas. Bodajże też straszyli jakimis karami. Cóż, Szydło ma przedstawić relację KE w tym tygodniu. Chodzą też ploty, że Polski rząd konsultuje się z Węgrami odnosnie tego, jak oni sobie radzili z krytyką Unii. Było już kilka tajnych wizyt, mają być kolejne spotkania.

Przypominam, że z Orbana początkowo się smiano, ale później zaczęto przyznawać mu rację.
>>
>>53226336
pamiętasz jak to było z ACTA? Inne kraje miały wątpliwosci, a Polski rząd od razu wyszedł przez szereg, podpisał, żeby się pokazać. Taka była ich mentalnosć.
>>
>>53226385
Unia nastawiła się negatywnie do nas nie przez jakieś głupie KOD-y, bo co poinformowani na pewno wiedzą co to za sztuczny cyrk, tylko przez to, że mamy teraz rząd który będzie bronił naszych interesów. A nie słuchał się potulnie za ojro.
>>
File: 1.jpg (20 KB, 852x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
20 KB, 852x480
Dobra pidoraszki, mam dla was historię (prawdziwą, nie takie jak pisze Tuńczyk).

Spotkałem dzisiaj uchodźcę. Coś tam powiedział mi o papierosach, mówię mu że nie mam, ale w ogóle słabo mówił po angielsku. Potem poszedłem kupić coś do jedzenia, wracam i pyta się o wodę. Dałem mu butelkę którą dopiero co kupiłem, on pije łyka i mi ją z powrotem daje. Próbowałem mu powiedzieć żeby sobie wziął już ta butelkę, ale nie chciał. Potem coś tam innego mówił, ale nie wiadomo czy chciał jedzenia czy pieniędzy na papierosy. Zrozumiałem, że chciał pieniądze, no to mu powiedziałem że nie mam i muszę iść. A on potem coś mówił "Srbia? Makedonja?". Może myślał że ja też staram się dojechać do Niemiec.

Kwestia jest taka, że mam tą butelkę. Duble decydują czy z niej piję.
>>
>>53226502
Unia nie jest zbyt bystra i wewnętrznie jest podzielona. Najgłosniej wkurwieni są Niemcy i Włosi. Poza tym pamiętaj, że Anglia i Francja też mają dosć Niemiec. Wiele rzeczy zależy od tego, czy stworzymy realne sojusze z innymi krajami, ale to jest polityka długofalowa.
>>
>>53226502
W tym sęk, że KODy są traktowane jako wymówka, że w Polsce trzeba robić porządek. Gdyby nie to, nie mieliby żadnych argumentów.
>>
>>53226639
Sojusz z Anglią, Węgrami innymi krajami /v4/ i bałtyckimi to nasza największa szansa. Na Francuzów bym nie liczył, nawet nie wybrali rządu który mógłby się postawić. I to jeszcze po zamachach w Paryżu.
>>
>>53226550
wyjeb to, głupie pytania zadajesz
>>
>>53226735
No w sumie, dużo prawdy w tym, że Francja poddaje się pierwsza. Z Angolami ostrożnie, bo to cwani egosci. Ale to już wyższa szkoła jazdy i możemy sobie tylko dywagować.
>>
File: 1408838204750.png (111 KB, 417x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408838204750.png
111 KB, 417x234
>>53226788
>>
File: 1111.png (226 KB, 540x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1111.png
226 KB, 540x501
>>53226325
>tug nie przyjmowałem od 15lat

pochowają mnie chociaż bez problemu na cmentarzu czy kremacja?
>>
>>53226639
o to to

>>53226847
nie dziękuj

>>53226865
teraz to chyba każdego pochowają. zresztą co złego w kremacji?
>>
>>53226865
masturbacja
>>
>>53226865
oczywiście że tak (o ile hajs się bedzie zgadzał).
>>
BAZOWANY KURSKI

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jacek-kurski-ma-pokierowac-telewizja-polska-barbara-stanislawczyk-polskim-radiem
>>
File: 1447527850798.jpg (66 KB, 625x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447527850798.jpg
66 KB, 625x582
>>53225183
>>53225270
>>53225343
Miller to jest Lewak starej klasy który gdyby mógł powymordował by każdego kto przeżył WWII. Musi on pokazać młodym lewakom że zachowują się jak cioty a nie jak komuchu z prawdziwego zdarzenia.
>>
>>53226910
wolał bym kremacje w sumie i najlepiej niech mnie od razu gdzieś wysypią (byle nie do kibla). same problemy z pogrzebami, jak jest zimno to grabarz się męczy ze zmrożoną ziemią. ludzie płaczą stypa w chuj. a tak do pieca i po sprawie.
>>
>>53227049

Kremacja nie wyklucza pogrzebu. Mój dziadek był skremowany i miał normalny katolicki pogrzeb.
>>
>>53227043
czy tylko mi się wydaje, czy Miller przypomina trochę papaja?
>>
>>53227152
Braciuchy komuchy
>>
>>53226981
wchodzenie w dupę prezesowi jednak się opłaciło

>>53227049
ja to w ogóle się ostatnio zastanawiałem, czy nie skorzystać z takich firm, co np. przerabiają prochy na nawóz i dają rodzinie drzewo do zasadzenia. albo w ogóle wyjebać urnę w kosmos i spłonąć na kolorowo. szczerze nie zależy mi, żeby zostało po mnie jakieś miejsce gdzie ludzie mieliby przychodzić i pamiętać, bo to za dużo ambarasu z utrzymaniem. niech po prostu pamiętają

>>53227096
o to. dawniej były wątpliwości przez interpretację jakiegoś przepisu prawa kanonicznego czy czegoś w tym guście. ale od paru lat nie ma tego problemu
>>
>>53227152
To nie przypadek
>>
File: 1451911851440.png (9 KB, 224x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451911851440.png
9 KB, 224x199
>>53227096
a możliwe. a jak ktoś wierzy w duszę to czytałem gdzieś, że dusza może po śmierci tak szybko nie opuścić ciała. jak zamkną cie w trumnie i zakopią to możesz mieć jeszcze jakąś tam świadomość i co wtedy? to może długo trwać szczególnie u samobójców (ponoć) uważajcie. ja tam nie wiem, ale wolę nie ryzykować. niech mnie spalą jak żyda.
>>
>>53227320
>dusza może po śmierci tak szybko nie opuścić ciała. jak zamkną cie w trumnie i zakopią to możesz mieć jeszcze jakąś tam świadomość
jak dobrze pamiętam obrządek, to ciało 3 dni stoi najpierw w domu pogrzebowym i odprawia się modlitwy. sporo czasu, żeby się zdecydować po której stronie tego padołu się woli być
>>
>>53227320
nie ma żadnej duszy, debilu
>>
>>53227205
>gdzie ludzie mieliby przychodzić i pamiętać, bo to za dużo ambarasu z utrzymaniem

też o tym myślałem i tak samo to widzę. ciekawa opcja z tym drzewem, w kosmos wyjebać, też nieźle. zostaniesz kosmicznym śmieciem, możne czarna dziura cie wchłonie i cząstka ciebie zwiedzi jakieś równoległe światy
>>
dobra analiza żbsz

http://wpolityce.pl/polityka/277336-narty-dla-owsiaka-czyli-blad-prezydenta?strona=2
>>
>>53227205

No nawet jebiąc prawo kanoniczne to by cię pochowali na świeckim cmentarzu po kremacji. Według polskiego prawa rozsypywanie prochów albo trzymanie ich na kominku jest nielegalne.
>>
>>53227527
>zostaniesz kosmicznym śmieciem

nie widzę różnicy
>>
>>53227557
>Według polskiego prawa rozsypywanie prochów albo trzymanie ich na kominku jest nielegalne.

Cooooooooooooo. Przecież tyle osób to robi.
>>
how dead is MW3 and black ops 1 MP? thought about buying em this sale but I thought nah its a bit too dead, I have mw2 since ages ago, can still find some TDM servers I guess
>>
>>53227543
"Wszystko co robisz to zawsze jest błąd"
"Nie myśl już o tym i uciekaj stąd"
>>
>>53227632

Chyba w amerykańskich filmach.
>>
>>53227527
>zostaniesz kosmicznym śmieciem, możne czarna dziura cie wchłonie i cząstka ciebie zwiedzi jakieś równoległe światy
aż tak romantycznie to nie ma. cała kapsuła spala się wysoko w atmosferze, powstaje coś jak fajerwerki, które żywi mogą sobie obejrzeć

>>53227557
tak, ząłożyłem, że mówimy cały czas o katolickich cmentarzach

>>53227632
>>53227655
a bo to jedna rzecz robiona nielegalnie? różnica taka, że ktoś podbierze najwyżej pół garści i rozsypie z partyzanta zamiast robić oficjalne pożegnanie. a reszta normalnie do ziemi
>>
>>53227632

Z tym trzymaniem na kominku to zasłyszane tylko ale na pewno nie wolno rozsypywać (z tym, że niektórzy to robią nielegalnie).
>>
>>53227389
u mojej babci kiedyś, zmarły leżał przez dwa, albo trzy dni w domu tam gdzie umarł i nad nim się modlili, to może mieć taki sens, że modlitwy to takie mantry które oprócz jakieś tam duchowej mocy jeszcze uderzają bezpośrednio dzwiękiem w ciało zmarłego. to też może miec jakieś znaczenie chyba? co region to różne obyczaje, zwłaszcza gdzieś na wsiach.
>>
drzewo
https://urnabios.com/

kosmos
http://www.celestis.com/

gdzieś jeszcze była opcja sprasowania prochów do diamentu i zrobienia z tego pierścionka. ale to jak dla mnie słabe już
>>
>>53227543
Duda miał łączyć, a nie dzielić. Jest to nic nie znaczący gest, ale przynajmniej nikt nie może mu zarzucić, że jest chujem dla ludzi o innych poglądach. A impreza Woodstock fajna jest, nawet jesli dużo spierdolin tam się pokazuje.
>>
>>53227651
Boże, nienawidzę takich piosenek z babskiej perspektywy, histeryczne gówno godne Nosowskiej. Już myślałem, że mi dałeś jakąś fajną nutkę, ale nieeeeeee kurwa.
>>
>>53227708
> cała kapsuła spala się wysoko w atmosferze

podwójne spalanie, dla pewności. dobre
>>
>>53227812

U nas jest przesąd, że jak zmarły leży przez niedzielę to ktoś inny z rodziny umrze w tym roku więc chowają zawsze przed niedzielą.
>>
>>53227881
t. lewackie ścierwo
>>
>>53227713
znam kogoś kto trzyma na kominku, ale nie wiem jak tam z legalnością. skoro trzyma to chyba nie ma problemu...
>>
File: CYICQ5vW8AAO5-M.jpg (29 KB, 595x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYICQ5vW8AAO5-M.jpg
29 KB, 595x315
aj waj będzie rozwód
>>
>>53227892
Bo to pułapka była. Tyle, że zespół ten jest jednym z największych Polskich gówien z ostatnich 20 lat, na równi z Myslovitz.
>>
>>53227923
no tutaj też (pomorze)
>>
Miała matka syna and his name is John Cena.

Dobry tekst do rapu?
>>
>>53227527
doczytałem na stronie, są różne opcje - spalenie w atmosferze, rozbicie na księżycu, wyjebanie w głęboką przestrzeń. groovy

>>53227812
ja podobnie pożegnałem dziadka i prababcię - jeden pokój był przeznaczony na trumnę, tam się 3 dni modliło, potem trumnę trzeba było wyprowadzić koniecznie oknem i poprzewracać wszystkie krzesła (żeby śmierć nie weszła przez drzwi i żeby nie miała na czym usiąść i zostać)

>>53227972
co za zespół? skoro taki rak, wolę nawet nie szukać tekstów w googlu
>>
>>53227960
Nie moja wina, że Woodstock miał fajne zespoły.
Ostatni raz na Woodstocku byłem 10 lat dziecko.
Dobra zabawa. A to, że Owsiak kadzi jakby miał owsiki w dupie, to nikogo nie obchodzi.
>>
>>53227813
niezła sprawa

>Launch into deep space. Starting at $12,500

jednak mogą wyjebać daleko
>>
>Pogrzeb i pochówek osoby bliskiej zawsze jest teoretycznie kwestią prostą – wystarczy wybrać cmentarz, na którym ma spocząć dana osoba. Co jednak, jeśli zażyczymy sobie nietypowego pochówku? Albo w ostatniej woli zmarłego widnieje, że prosi o kremację i ustawienie urny w domu lub rozsypanie prochów na terenie przydomowego ogródka? Czy prawo dopuszcza taką ewentualność? Zgodnie z art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.) zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach albo przez zatopienie w morzu.Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach.

>Same katakumby zaś to specjalne pomieszczenia z wydzielonymi kwaterami w ścianie. Katakumby są przeznaczone do pochówku zwłok – zaś do składania urn buduje się kolumbaria. Tam właśnie – w specjalnych niszach – umieszcza się urny z prochami. Według prawa katakumby, kolumbaria i groby ziemne mogą znajdować się tylko na cmentarzach.

>A jeżeli ktoś chciałby zrezygnować z pochówku na cmentarzy komunalnym lub wyznaniowym i przykładowo umieścić grób w zaciszu swojego ogrodu lub lasu? Prawo jasno stwierdza, że możliwość zakładania cmentarzy mają jedynie gminy (cmentarze komunalne) i władze kościelne (cmentarze wyznaniowe). Na dodatek tylko na terenach, które są jasno określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to więc, że nie ma prawnej możliwości założenia prywatnego cmentarza – nawet z jedną kwaterą – na własnej posiadłości.

>Co ciekawe, prawo zabrania również przechowywania urny ze szczątkami w domu. W praktyce tylko minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić wyjątki od powyższych zasad. Kto narusza przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych podlega karze aresztu lub grzywny.
>>
>>53227968
o kurwa. kocham ten rok coraz bardziej, a dopiero siódmy dzień.
>>
>>53228081

Cool kids of death, mam lekką nostalgię do niego.
>>
>>53228196
Rozumiem cię. Ja też kiedys byłem edgelordem.
>>
>>53228194
>>53228196
dzięki, chyba jedną ich piosenkę kojarzę z czasów gimbazy... możecie skasować posty, żeby innych nie zarażać
>>
>>53228118
No i goście w sumie są czasem fajni. Ale nie lubię Brudstoku.

https://www.youtube.com/watch?v=sJ9sII_RVq8
>>
>>53228258
dobra, jak kasuję
>>
>>53227972
a-a-ale Myslovitz to ty zostaw
>>
>>53228283
Co kto lubi. Byłem bodajże tylko raz, ale nie żałuję. Przy czym rozumiem, że nie każdy lubi takie imprezy
>>
File: 1451419513393.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451419513393.jpg
20 KB, 306x306
>>53228143
>prawo zabrania również przechowywania urny ze szczątkami w domu
>podlega karze aresztu lub grzywny.

nawet po śmierci jeszcze utrudniają życie (nieżycie)
>>
>>53227968
w sumie to bym puknął Hankę, ma troszkę sympatycznych wpisów

no i jeszcze resztki duszy w przeciwieństwie do mężulka
>>
>>53228329
Uważaj bo nawet kiedy będziesz sam, to się nie zmienisz, a i tak nie uleczysz chorych sąsiadów sny. To nie jest film, kurwa, to Peggy Brown.
>>
>>53228329
O PEGGY BROWN

O PEGGY BROWN
>>
>>53228443
kto ciebie ukochać będzie umiał, anonie
>>
File: b35.jpg (63 KB, 353x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b35.jpg
63 KB, 353x334
>>53227401
>I don't think this blood slurping religion is for me
>>
File: 1440482361426.jpg (174 KB, 1533x961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440482361426.jpg
174 KB, 1533x961
>tug lubisz Myslovitz ale nienawidzisz Nosowskiej
>>
>>53228443
>nark*tyki
>>
>>53225343
Młynarski*
>>
>>53228608
>nie nark*tyki
>>
>>53228657
ale pana tik tak to proszę szanować
>>
>>53228657
tak tak
>>
>>53228570
Hey! żabciu!
>>
>>53228688
ten pedał to mój znak
>>
File: 1424631739197.png (494 KB, 1242x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424631739197.png
494 KB, 1242x1080
>>53228143
>masz na tyle wyjebane że mogliby cię zakopać w ogródku lub przerobić na karmę dla psów
>w polszy nawet prochów nie można rozsypać
"kraj bezwyznaniowy"
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uxndeJJH3Fs
>>
File: 1451604811652.jpg (738 KB, 1222x1212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451604811652.jpg
738 KB, 1222x1212
>>53228777
>>53228688
>>
File: alexis04.jpg (2 MB, 2000x1296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alexis04.jpg
2 MB, 2000x1296
Byłem trenować tajne techniczki drifftowe Takumiego ( czyli piłować auto na śniegu na placu pod marketem).Polecam.
>>
File: 1385759496074.jpg (155 KB, 1300x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385759496074.jpg
155 KB, 1300x611
Ta cała rozmowa o kremacji dała mi dobry pomysł. Moje prochy zostaną zmieszane z gigantyczną dawką Krokodilu i zabiję sporo Ruskich, to będzie moje arcydzieło.
>>
>>53228843
* katolicki kraj, bezbożniku
>>
więcej o dzisiejszym wydarzaniu
>Zamachowiec, który usiłował dziś wtargnąć na posterunek policji w Paryżu miał przy sobie emblematy Państwa Islamskiego, podała cytowana przez francuską agencję AFP prokuratura. Mężczyzna był uzbrojony w nóż oraz wznosił okrzyki "Allahu akbar". Podczas próby wtargnięcia na komisariat został zastrzelony przez policję.
>Jak podała francuska prokuratura, zamachowiec miał przy sobie emblematy ISIS. Wcześniej podawano, że mężczyzna miał na sobie ładunek wybuchowy, tzw. pas szahida. Jak się okazało jednak była to jedynie atrapa. Do ataku doszło w rocznicę zamachów na redakcję "Charlie Hebdo", które miały miejsce 7 stycznia 2015 roku.
>>
>>53228885
https://www.youtube.com/watch?v=4j1E15oabx8
>>
>>53228843
>moje fanaberie są najważniejsze, jebać wszystko inne
>>
>>53228954
je suis Merdo
>>
>>53227708
>>53227713
>>53227708
>>53227655
>>53227632
>>53227557
>>53227527
>>53227205
>>53227096
>>53227049
Najlepiej kazać sobie wygotować mięso i zostawić szkielet krewnym
niech sobie stoi w salonie
>>
>>53228978
>fanaberie katoli są ważniejsze, jebać zdanie jednostki
*tip*
>>
>>53228905
kraj bezwyznaniowy z najpowszechniejszym wyznaniem katolickim
>>
>>53229062
ale to ktoś wcześniej musiał by cie oprawić, za dużo jebania. może piranie? ponoć obgryzają do kości
>>
>>53229070
>fanaberie większosci są nieważne, mniejszosć rządzi
>>
>>53229256
>>53229256
>>53229256
>>
>>53229264
kurwa a ten znowu jak filip z konopii
kursywy nie ma jeszcze, a ten już!
>>
>>53229314
przecież idealnie trafił
>>
>>53229447
nie, to ja trafiłem.
>>
>>53226865
dół z wapnem
>>
>>53228843

> art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.)
>1959

Tak, ci jebani katole z PZPR tą ustawę wprowadzili.
Thread replies: 315
Thread images: 93
Thread DB ID: 388172[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.