[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 305
Thread images: 72
marine kunst editie
>>
File: download (1).jpg (4 KB, 284x177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download (1).jpg
4 KB, 284x177
Wat zijn jullie jongens? Koffiemannen of theehomo's?
>>
>>53175477
beide oetz, heb niet altijd zin om koffie te zetten
>>
File: 1451841314497.jpg (37 KB, 460x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451841314497.jpg
37 KB, 460x663
>>53175477
koffie
>>
File: qhza.jpg (1 MB, 1156x1502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qhza.jpg
1 MB, 1156x1502
>>53175419
eerste voor anime
>>
>>53175477
Thee, koffie ga trouwens vrezelijk van uit de mond stinken.
>>
File: 1443797065548.gif (711 KB, 200x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443797065548.gif
711 KB, 200x331
Je hebt nog een kans anon!
>>
>>53175477

>niet beide

Waarom zou je jezelf zulke beperkingen opleggen?
>>
>>53175607
Ik drink beide, maar ik heb een overduidelijke preferentie voor koffie. Vaak hebben mensen wel hun favoriet.
>>
Doe mij maar thee aub.
>>
>dvw weer een basisspelletje Overheersing
Z-zal ik maar een uitbreiding kopen? Staat wel gelijk aan 5 dagen loon.
>>
File: 1411931048635.jpg (692 KB, 1919x2559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411931048635.jpg
692 KB, 1919x2559
Reminder for the Russian.

>>53174108
No, those warriors died centuries ago. Look at how they defile Christianity these days, you shouldn't relate to the Dutch if you're a proud Russian.
>>
File: 1452084703004.jpg (4 MB, 2236x3743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452084703004.jpg
4 MB, 2236x3743
koek
>>
>>53175639

Koffie is voor 'sochtends en bij de lunch, thee is voor daarna...
>>
>>53175700
Man lul niet zo, het is alleen maar goed dat het Christendom geen grote invloed meer heeft op Nederland.
>>
>>53175702
>Duitse miems
>>
>>53175700
>defile Christianity

>een leegstaande kerk

Als Christenen hun kerken zo belangrijk vinden, waarom moeten er dan zoveel monumentale kerken in gebruik worden genomen als feestzaal, museum of boekwinkel om ze van de sloop te redden?
>>
File: 1452023698003.jpg (195 KB, 961x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452023698003.jpg
195 KB, 961x540
>>53175910
Niks mis met Duitse miems.
>>
>>53175477
ik ben een koffiehomo :3
>>
Zal ik het doen?
Welke Overheersing uitbreiding vinden jullie leuk?
>>
>>53175702
>Duitse miems
Duitsers mogen geen plezier hebben in het licht dat zij zeven miljoen joden hebben vermoord.
>>
>>53175702
>Duitse miems
>>
>>53176060
124 miljoen bedoel je
>>
File: Britains future.png (68 KB, 504x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Britains future.png
68 KB, 504x429
>>53175925
Omdat Christenen die hun geloof nog serieus nemen niet meer bestaan deze dagen. Het is een veelste vrijblijvend geloof waar je zo uit kan stappen, niet zo vreemd dat de Islam zo veel terrein wint.
>>
>>53176200

>Terrein wint

Op wat? Samenlevingen in west Europa zijn overwegend niet gelovig, en zullen dat vermoedelijk blijven.
>>
>>53176200
Kanker op met beide.
>>
>>53175702

>duitse memes
>>
>>53176195
Sorry, ik bedoelde inderdaad 600 miljoen.
>>
>>53176375
>minder dan 6 miljard
gerapporteerd voor haatspraak
>>
Wie /gevallenvandefiets/ hier?
>>
>>53176418
verplicht suppoosten bij Anne Frank de musical
>>
>>53176260
Ze zijn nu nog ongelovig maar zullen in de loop van tijd zich moeten aanpassen aan de dominante Islam. Westerlingen zijn te verdeeld om hun landen te kunnen beschermen, ze zullen door de collectieve Islam gerecruteerd of vermoord worden.
>>53176278
Daar kan je niet veel aan doen, het ze aardig vragen om weg te gaan gaat niet helpen.
>>
>>53176482
Paspoort inleveren, kut marokkaan
>>
>>53176505
Oh God, daar hebben we 77IQ weer.
>>
>>53176505
>Ze zijn nu nog ongelovig maar zullen in de loop van tijd zich moeten aanpassen aan de dominante Islam.
Waar baseer je dat op?
> Westerlingen zijn te verdeeld om hun landen te kunnen beschermen, ze zullen door de collectieve Islam gerecruteerd of vermoord worden.
>de collectieve islam
>verdeelde westerlingen

Gemiddelde westerlingen in Europa hebben doorgaans meer met elkaar gemeen dan 'gemiddelde' Moslims, voor zover die al bestaan. Leuke miems, anon.
>>
Maar ondertussen...
http://www.bbc.com/news/world-europe-35231046
>>
File: 1442141833152.png (1 MB, 1280x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442141833152.png
1 MB, 1280x904
>>53176572
>Waar baseer je dat op?
Dat Westerlingen bijna geen kinderen meer hebben en moslims er gemiddeld 6 hebben plus dat ze de vrouwen van de witte mensen afpakken. Ze zullen langzaam de meerderheid worden en dan bepalen hun wat er gebeurt.
>Gemiddelde westerlingen in Europa hebben doorgaans meer met elkaar gemeen
Ja maar ze zijn alsnog te individualistisch om zich te organiseren tegen de vijand. Islam heeft een sterke culturele en religieuse druk om samen te werken en de kuffar te bevechten. Maar goed daar mag je zelf uiteindelijk wel achter komen als het zwaard in je nek ligt.
>>
File: 1442436706256.gif (2 MB, 384x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442436706256.gif
2 MB, 384x216
>>53176707
>laat een miljoen migranten ongecontroleerd binnen in je land
>verbaast dat er zo'n dingen gebeuren
amai
>>
>>53175419
Hi favourite colony
>>
>>53176858
>Dat Westerlingen bijna geen kinderen meer hebben
Mwoah
>en moslims er gemiddeld 6 hebben
Gemiddeld 6? Is dat niet een beetje veel?
>plus dat ze de vrouwen van de witte mensen afpakken.
Koek
>Ze zullen langzaam de meerderheid worden en dan bepalen hun wat er gebeurt.
Neuh.

>Ja maar ze zijn alsnog te individualistisch om zich te organiseren tegen de vijand.
Het is niet eens nodig. De ´vijand´ is zijn eigen grootste vijand.
>Islam heeft een sterke culturele en religieuse druk om samen te werken en de kuffar te bevechten.
Waarom maken ze elkander dan allemaal af in het midden oosten, en waarom vechten ze elkaar en zichzelf moskeeën, overlegorganen en politieke partijen in Nederland de tent uit? >Maar goed daar mag je zelf uiteindelijk wel achter komen als het zwaard in je nek ligt.
Eerlijk zeggen anon, ben je aan het miemen?
>>
>>53176860
mooie bewegende jif, 8 op 10 voor u

>wafels in captcha amai
>>
>>53176858
Wat trek je een vertrokken beeld, het is helemaal geen LGBT gemeenschap tegen Islamisten.
En verreweg de meeste moslims zijn helemaal geen mensen die de maatschappij drastisch willen veranderen, ook zijn de moslims niet eens één gehele gemeenschap in het algemeen er zijn verschrikkelijk veel opvattingen op van alles in de groep zelf.
Je komt overduidelijk te weinig buiten man en gelooft alles wat rechtse propaganda eruit blaat.
>>
>>53175477
>koffiehipsters
>niet het drankje van de patriciërs drinken
>>
File: image.jpg (14 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 184x184
>>53176898
Rot op sinterklaas
>>
>>53177019
>Eerlijk zeggen anon, ben je aan het miemen?
Nee/ Nu wil ik jou het zelfde vragen, is je onwetendheid een miem?
>>
File: 1447672577042.jpg (1 MB, 2920x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447672577042.jpg
1 MB, 2920x1708
Wie nog meer /Deventer/?
>>
>>53177060
>En verreweg de meeste moslims zijn helemaal geen mensen die de maatschappij drastisch willen veranderen

Maar ziet ons desondanks als ongelovige honden die naar de Hel gaan.

Ga lekker knuffelen op Reddit, Hakim.
>>
File: 1444866326040.gif (851 KB, 540x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444866326040.gif
851 KB, 540x304
>>53177150
Niet ik
>>
>>53177060
*populistische en simplistische propaganda

>>53177158
Christenen ook hoor. Vrijwel alle religies maken het onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen. Je zou eens moeten lezen wat er in de Thora staat over niet gelovigen.
>>
>>53177158
>Maar ziet ons desondanks als ongelovige honden die naar de Hel gaan.
Geen enkel bewijs voor dat de meeste het zo verwoorden dat is letterlijk iets wat jij en de ver rechtse domoren elkaar hebben aangepraat.
Verder is het precies hetzelfde verhaal met Christenen en Joden etc. die geloven ook dat ongelovigen naar de hel gaan. Zo zitten alle domme Abrahamische geloven in elkaar.
>>
>>53177060
>het is helemaal geen LGBT gemeenschap tegen Islamisten
Inderdaad, het zijn de moslims die als wolven die LGBT schapen komen afslachten. Je dacht toch niet dat juist de LGBTers de strijders waren?
>En verreweg de meeste moslims zijn helemaal geen mensen die de maatschappij drastisch willen veranderen
Vast niet, veel hebben het wel op hun gemak als democratische varkens. Maar als ze onder druk worden gezet door de harde Islam zullen ze zich snel aanpassen aan hun aggressie. Door "gematigde" moslims te zijn zijn ze makkelijk te recruteren.
>>
>63% of Americans can't deal with a $500 emergency, most 1 paycheck away from homelessness
http://www.marketwatch.com/story/most-americans-are-one-paycheck-away-from-the-street-2016-01-06

Zullen loonslaven het ooit leren?
>>
>>53177268
Nee slimpie het punt is dat wij ons eigen leger en politiemacht hebben die tegenover extremisten staan. Je kan net zo goed zo'n plaatje tekenen echt dit slaat helemaal nergens op.

Je hebt ook geen bewijs dat gematigde moslims makkelijk zijn te rekruteren, over welke soort gematigde moslim heb je het überhaupt? Je weet de overheid al bovenop deze zaken zit, toch? Oa daarom hebben wij als deze maatschappij deze mensen hier zitten.
>>
File: image.jpg (43 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 640x480
>>53177282
Ik wil ook noot zijn
>>
>Islam
>goed
Kankerdom
>Joden
>goed
Kankerdom
>Christenen
>goed
Kankerdom


Weg met alledrie
>>
>>53177625
*kantelt deukhoed*
>>
>>53177616
Is dat een pokemon?
>>
>>53177256
*meesten

Ga niet over domoren praten en knuffelmiems spuien als je niet kunt spellen.

Dat je verder blind wil zijn voor het gif van de islam is je goed recht. De voornaamste reden dat ons land compleet in de kanker zit, maar goed, mijn verwachtingspatroon is tegenwoordig zo laag dat het me allemaal nauwelijks nog interesseert.
>>
>>53177713
>Islam
>voornaamste reden dat ons land in de kanker zit

Jij bent echt kankerdom
>>
>>53177625
>Weg met alledrie
Gewoon weg met alle religie
>>
>>53177713
>ons land compleet in de kanker zit
Er is helemaal niet zoveel mis hier hoor.
>>
>>53177741
Bedankt voor je reactie, die overigens totaal niet ironisch is.
>>
>>53177665
Als je anno 2016 nog religieus bent, ben je gewoon kankerdom. Stop die deukhoed in je kont
>>
>>53177713
Oké geen bewijs palen en jezelf richten op een spelfoutje overtuigd mij zeer zeker.
>>
File: 1451657136123.png (14 KB, 646x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451657136123.png
14 KB, 646x720
>>53177777
>>
>>53177803
>>
File: IMG_20160106_152742.jpg (926 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160106_152742.jpg
926 KB, 1024x1820
Tijd voor een schaaltje magere yoghurt met frambozen. :)
>>
>>53177855
Waar is je poppetje?
>>
>>53177802
*overtuigt
>>
>>53177855
Is dit je instagram ofzo? Kanker op met je kankereten
>>
>>53177945
nee

>>53177911
Poppetje?
>>
File: 1452090831367.jpg (118 KB, 1024x711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452090831367.jpg
118 KB, 1024x711
>>
File: mynameiskensama.jpg (475 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mynameiskensama.jpg
475 KB, 1920x1080
>ik heb sterrenoorlog niet gezien en heb ook geen plannen daar voor
>>
>>53178264
het was niet eens een leuke film oetz
>>
>>53178264
*ben dit ook niet van plan

Sorry ik heb last van Randstad
>>
wat is een goede microfoon negers?

http://www.aliexpress.com/item/Hand-free-Lavalier-mini-wired-Super-Lapel-tie-clip-on-dual-channel-microphone-3-5mm-plug/32281112542.html

zal zoiets werken
>>
>>53178391
misschien met een nederlandse link
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
>>53178473
doe es niet zo autistischhhhhhhhhhhhh
>>
File: image.jpg (308 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
308 KB, 1000x1500
>>
>>53178564
>>>/instagram/
>>
>>53178264
Gezien op dag 2. Was niet zo heel goed, dus mensen missen niet veel. Zou het een 6/10 geven.

https://www.youtube.com/watch?v=FNAy7yCMyBw
>>
>>53178564
>>
File: hhhhh.jpg (43 KB, 553x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hhhhh.jpg
43 KB, 553x656
>>53178658
:3
>>
>>53178658
>Oops! There went something wrong.
>Sorry, we're currently under heavy load and can't handle your hotness.
Please try again later.
GODVERDOMEMEMEMEMEMEMEMEMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KUT REDDIT DONDER OPPPPPPPPPPPPPPPP ROEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: Korrina Blinq.png (73 KB, 570x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Korrina Blinq.png
73 KB, 570x534
Kijk hoe aantrekkelijk je waifu is. Of je kan even kijken hoe lelijk je zelf bent natuurlijk.

https://faces.ethz.ch/
>>
>>53178264
6/10, remake van deel vier. Waarschijnlijk gemaakt om de prequels te doen vergeten en het universum een reboot te geven voor de duizend spinoffs die disney gaat maken.
>>
>>53178738
cara krijgt op elke foto ooit goddelijk en ik kreeg heet
>>
File: vargkun.png (141 KB, 600x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vargkun.png
141 KB, 600x506
>>53178738
Heel accuraat dit
>>
Om half zes afgesproken met Chloe bij de Albert Heijn, ze is DTF.

Link van tinder:
http://images.gotinder.com/541f392ac601707603b225bb/640x640_081e0f69-380e-4aa5-9fe5-fb9b979dc1a0.jpg
>>
>>53178789
Even getest en ze kreeg een "hot", meer zou ik haar ook niet geven.
>>
>>53178872
goed bewijs
>>
>>53178729
>foto waar ze 8/10 is
>godlike

>>53178658
>foto waar ze 9/10 is
>stunning

Hij is kapot
>>
>>53178956
>fotosoep gebruiken
plebejer
>>
File: image.png (493 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
493 KB, 500x500
>>53178914
ze zouden allebei godlike moeten zijn oetz
>>
File: Cara_is_a_goddess.jpg (106 KB, 622x812) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cara_is_a_goddess.jpg
106 KB, 622x812
>>53178956
Soms werkt hij niet optimaal.
>>
hmmmm
>>
>>53179003
hmmm
>>
>gebruik de app
>telkens "hmm..."

Neuk
>>
File: image.png (513 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
513 KB, 640x1136
>>53179057
paal foto dan rateer ik je wel oetz
>>
File: Naamloos.png (95 KB, 364x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.png
95 KB, 364x368
>>
>>53178999
Heb een andere geprobeerd die stunning kreeg, wil niet zeggen dat zij lelijk is maar die hype rond haar is een beetje overdreven.
>>
File: heteborsten.png (154 KB, 404x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heteborsten.png
154 KB, 404x356
>>
wie ook /oppakketjezittenwachten/?

Zo ja wat hebben jullie besteld?
>>
>>53179225
Ik heb net pakketjes opgehaald
>>
>>53179225
ja, gaat je NIETS aan dokser
>>
>>53179225
wie ook /vraagmealsjeblieftwaterinhetpakketjezitwantikbeneenaandachtzoekendefliker/ hier?
>>
>>53179108
Ze is objectief gewoon hartstikke knap, ja het kan dat je har niet knap heel vindt maar we hebben allemaal een bepaald gezichtstype die wij niet mogen en dat is de subjectieve kant van schoonheid.
>>
>>53179225
ik ga zo bamboezaden bestellen
>>
>>53179288
Ik neuk je moeder's droge kut
>>
>>53179278
Ik hoop dat jouw pakketje van de vrachtwagen gevallen is
>>
>>53179225
Zeker een dildo besteld?
>>
File: Naamloos.png (164 KB, 392x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.png
164 KB, 392x416
wanneer, nemen jullie nou iets beters?
>>
File: Waifu doll Blinq.png (172 KB, 529x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Waifu doll Blinq.png
172 KB, 529x525
>>53179433
>25 jaar oud.
Doe maar wat jonger.
>>
How can I destroy the Dutch/Belgian economy? I want pure chaos.
>>
>>53179575
Raise the sea level.
>>
>>53179575
reveal, our goverment secret that milk isn't healthy for adults.
>>
Kent iemand een Europese drakendildomaker? Ik wil er eentje kopen maar levering duurt te lang vanuit Amerika.
>>
>>53179724
mijn lul is net zo groot als een drakendildo
>>
>>53179724
Volgens mij maakt Vleeslicht die dingen in Spanje
>>
>>53179575
Stop buying the things on this list
>>
>>53179575

Belgium already is a mess, and good luck fucking up the Netherlands
>>
Wie /deventer/ hier?

Ik ben zo eenzaam...
>>
File: Winkrena.png (399 KB, 758x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Winkrena.png
399 KB, 758x607
>>53179575
>Become NEET.
>Get NEET/autism bux.
>Spend money in other countries.
>Do nothing productive in return for society.
>>
>>53180156
maar wie gaat jou in de toekomst dan geld geven
>>
>>53175477
beide oetz. ligt er aan of ik moet schijten of niet
>>
Ik hoop dat ons sociaal systeem wordt afgeschaft oetz.
>>
>>53180223
Als de economie is ingestort zal iedereen voor zichzelf moeten vechten. Kijken wie er zo lang mogelijk kan overleven tijdens die chaos, veel zullen het niet redden.
>>53180316
Ik eigelijk ook, dan kan de vrije markt fuctioneren als natuurlijke selectie.
>>
>>53180415
ohh jouw ideologie klopt van geen kant
>>
File: 1416089768007.jpg (42 KB, 547x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416089768007.jpg
42 KB, 547x471
Blijf lekker hopen
>>
File: 1449189021085.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449189021085.jpg
1 MB, 3264x2448
>>53180415
>Ik eigelijk ook, dan kan de vrije markt fuctioneren als natuurlijke selectie.

Wanneer gaan we een muur bouwen?
>>
>dvw examen goed gelukt is
>>
>>53180596
Welk vak vandaag?
>>
>>53180552
Het liefst vandaag nog, help graag mee aan het bouwen er van. Daarna moet alles achter de muur wel goed schoongeveegt worden zodat de mensen blij blijven en aan hun gemeenschap willen werken.
>>
> Betaal jaarlijks 15.000€ belastingen. Elke dag werken, vroeg opstaan en 's avonds geen tijd.
> vrienden zijn neet drugs verslaafden die hele dag fitnessen en doen wat ze willen

Waarom is de wereld zo oneerlijk?
>>
>>53180677
nu was het image design(met fotowinkel werken)
>>
File: 1451809771930.gif (2 MB, 491x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451809771930.gif
2 MB, 491x750
>>53180596
Goed gedaan, Anoniempje!
>>
>>53180744
>fotosjoppen
is dit wel op een school of bedenk je dit allemaal zelf
>>
>>53180744
Zo zo. Ik ben trots op je.
En wat is het morgen?

>>53180718
Je moet maar zo denken: je had ook in Liberie geboren kunnen zijn. Je had ook een baan kunnen hebben waar je ook echt iets doet :^)
>>
>>53180718
Het is niet alsof de NEETs veel gaande hebben in hun leven, werk is niet altijd slecht als het je bezig kan houden en voldoening kan geven.
>>
>>53180744
Wat moet je doen dan met image design?
>>
>>53180779
>>53180865
bedankt!

>>53180855
>>53180920
ik doe de richting website development en design, en zo leren we dus websites creëren met html css java enz en ook de design kant met photoshop en illustrator

>invoordat randstad
>>
>>53180865
oh en morgen is het front-end development(html css)
>>
>>53180865
>>53180884

Jullie hebben gelijk
>>
>>53175702
Jaja die vluchtelingen zijn ZOOOOOO slecht echt want er zijn zoooooooo veel incidenten gebeurd ugh ugh
>>
>>53181198
Dit is aas.
>>
>verwarming aangedaan
Ben ik nu een hoorndrager?
>>
>>53181320
Nee tuurlijk niet, mijn woning is kk slecht geisoleerd
>>
>>53181320
De gasrekening gaat je cucken dat is het enige
>>
>>53181198
dat hebt gestaan op feesboek
>>
>>53181320
>dvw je gaat heffen maar de kamer nog koud is en voor het eerst in 10 jaar de verwarming aan zet.
Voel mij best wel schuldig.
>>
>>53180156
We willen niet dat je participeert aan de maatschappij, we willen zelfs niet dat je participeert aan de Nederdraad.
>>
File: 1452008308484.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008308484.gif
6 KB, 50x50
>>
File: 1452027633397.png (87 KB, 645x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452027633397.png
87 KB, 645x428
>>53178499
>>53181629
Lief :3
>>
>hij heeft geen brave jongen die alles doet wat hij zegt
>hij heeft geen brave jongen om heel hard in z'n kontje neuken en er in klaar te komen
>hij heeft geen brave jongen om te knuffelen en te aaien en vast te houden
>>
File: 1432259490310.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432259490310.jpg
68 KB, 700x700
>>53181698
>>
>>53181565
>>
>>53181616
>We willen niet dat je participeert aan de maatschappij
Dat ga ik doen als ik er zin in heb, maar ik kies er voor expres niks bij te dragen. Ga nou niet kwaad worden op iemand die jullie zelf hebben verjaagt.
>we willen zelfs niet dat je participeert aan de Nederdraad.
Jammer voor jullie maar je kan mij daar geen beperking voor opleggen, het is hier een soort van open buurthuis. Je had natuurlijk graag je reddit mod fucties gebuikt om mij buiten te houden maar dat gaat niet door.
>>
>>53181741
Waarom pakke ze meneer Iqbal niet op? Ik vind het een schande dat mijn cente voor zen ruimteschip betalen. IJGEN VOLK EERST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>53181741
Deze is eigenlijk best wel leuk om oetz te zijn.
>>
>>53181744
Nee hoor ik ben niet boos, het is beter dat je zoveel mogelijk in je kamertje blijft en niet met normale werkende mensen omgaat.
Je mag ook blijven palen, maar je paaltjes zijn heel erg dom zoals al door meerdere mensen duizend keer gezegd is.
>>
ik vind dat sernaflikker minder politiek en meer plastic poppetjes moet palen
>>
File: 1451436420246.gif (2 MB, 230x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451436420246.gif
2 MB, 230x357
>>53181694
>>
>>53181926
Dit oetz, en hij moet ook meer zelfmoordpogingen doen.
>>
Wat hebben jullie voor een leuke haarstyle tips?

https://www.youtube.com/watch?v=bn76ZKalHxE
>>
>>53182148
Gebruik in plaats van dure haarverf muurverf
>>
>>53181866
>en niet met normale werkende mensen omgaat.
Hun verlies, ik zou heel wat bij kunnen dragen maar ik weiger mee te doen.
>>
http://nos.nl/artikel/2078925-voetganger-in-assen-glijdt-uit-en-overlijdt.html

>dvw ik in Assen woon
>>
File: uhmmm.png (30 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uhmmm.png
30 KB, 400x400
>>53182148
>>
File: hanging-feel.png (16 KB, 645x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanging-feel.png
16 KB, 645x803
>>53182148
>dvw geen schattige blanke dochter
>>
>>53182228
Dank je wel voor de goede tip. Ik zal hem meenemen in mijn volgende shop log comment video editie
>>
>>53182253
Gezien wat je hier bijdraagt, domme ideologie en anti-socialiteit betwijfel ik dat, smerig wezen.
>>
Wat wordt jullie avondeten?
Ik had tikka masala
>>
File: 1442378031128.jpg (47 KB, 650x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442378031128.jpg
47 KB, 650x427
>>53182279
>dochter
Ik weet wat je echt denkt anon.
>>
>>53182374
ik maak spaghetti klaar straks
>>
>>53182374
Rijst met kippenbout en een scheutje vissaus.
>>
>>53182334
Als ik weet dat ik voor mijzelf aan de slag moet ben ik niet vies voor werk. Ik weet dat ik moet heffen en blijf dit met amper motivatie voor te hebben toch elke dag doen. Als er echt een goeie belonging voor mijzelf zou zijn dan zou ik niet vies zijn om overuren te maken tijdens werk.
>>
File: Screenshot (11).png (497 KB, 1287x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot (11).png
497 KB, 1287x885
>>53182302
>kijk dit hema tasje

>vrouwen kijken dit
>>
>>53177150
Nog steeds cursist, nog steeds geen kamer ;_;
>>
>>53180744
>(het belgische) MBO doen
>>
>>53182148
Kut. Op welk lijstje sta ik nu?
>>
>>53182575
>1 take
>vorige video had een irritante blieeep
>deze ook gewoon
gewoon uploaden die troep

>pantertape
>coconut oyel (dihawai)

Mijn nichtjes die altijd zo schattig waren zijn nu ook dit soort consumentistische sloeries geworden.
>>
>>53182690
>MBO
hogere studies jongen
>>
>>53182707
gezellig samen met mij
>>
>>53182753
alsook:
>opgewonden raken van een €1 plastic bakje van de Action
>>
>>53177150
Ikke!
>>
>>53182777
>(het belgische) HBO doen
>>
>>53182256
Waarom?
Er is geen reden om niet in de randstad te wonen.
>>
>>53180041
Nog steeds cursist en kamer zoekende
>>
>>53182447
ik zal jou es klaarmaken straks
>>
>>53182148
Ze waardeerd teminste haar lange haar.

Mijn tip zou zijn: Nooit je haar kort maken als vrouw.
>>
>>53183155
Goede tip!
>>
Ik zou als kerel een shoplog moeten doen elke keer als ik boodschappen heb gedaan
>>
>>53183252
In principe net zo interessant.
>>
>>53183252
Ja, zonde om er niks mee te doen. Maar denk dat dit vooral bij vrouwen aan zou slaan.
>>
>>53183252
2 biertjes
zakje chips

Het zakje chips voel ik me zeer opgetogen door omdat dit in de 'bijna vervallen' sectie lag. Hier kreeg ik dus 0.05 cent korting op. Waardoor ik Tyskie biertjes kon kopen in plaats van cara pils
>>
File: maxresdefault (1).jpg (114 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault (1).jpg
114 KB, 1920x1080
>>53183252
Maar dat doen ze toch ook gewoon? Ze hebben alleen /g/ spul ipv /fa/ spul.
>>
>>53175777
trips voor de tips van je fedora
>>
>>53183345
En er dan een video van 12 minuten erover maken
>>
>>53183456
koek

dit bedenk je toch niet?

https://www.youtube.com/watch?v=i5AtNIxDq5Y
>>
>>53183508
> mensen vinden dit leuk

Doet er iemand een shoplog over escortes?
>>
Heeft iemand die VMBO rap? k3b of zo?
>>
>dvw de eerste menselijke vrouw ook een unboxing heeft gedaan

https://en.wikipedia.org/wiki/Pandora

>releasing all the evils of humanity—although the particular evils, aside from plagues and diseases, are not specified in detail by Hesiod—leaving only Hope inside once she had closed it again.
>>
>>53183508
Ach, laat dat kind, joh.
Over een paar jaar kijkt ze er met plaatsvervangende schaamte naar terug.
>>
File: 1449504223868.jpg (741 KB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449504223868.jpg
741 KB, 2448x2448
>>53183508
Shit, ik laat echt geld liggen met Youtube monetizing kan bijna elke dag wel zo een shopping log maken.
>>
>>53183816
De eerste vrouw was Hawwa.
>>
>>53183922
65 bezoekers per filmpje levert je ongeveer. 0,01 € op. Moest 1 van die 65 toch op je reclame klikken, aan een CTR van 0,30% is de kans heel klein, levert het je tussen de 0,4 - 1,4€ euro op. Succes.
>>
>>53183994
>die het ook verkloot voor de mensheid
>>
>>53183922
Is Serenapop hier in het openbaar?
Koek Pepsi.
>>
>>53184007
Zat meteen te denken dat die video duizende views had, kan maar beter een gaming kanaal oprichten dan ofzo.
>>
>>53184169
Heb een website met +- 2000 bezoekers/dag.

Adsense op gezet, levert tussen de 2€ en 4€ op per dag. Dus, meh
>>
>>53184166
Die gaat gewoon open en bloot mee naar de sportschool en Albert Heijn.
>>
>>53184371
geen schaamte?
>>
>>53184371
Oké dan.
>>
>>53184067
Of Eva...
>>
>>53184205
Is toch een paar biertjes per jaar na alle kosten
>>
>>53184205
En wat kost het om die site te onderhouden?
>>53184457
Nee, ook al heb ik het poppetje zichtbaar ik probeer het wel zo veel mogelijk voor mijzelf te houden.
>>
File: 1434501951701.gif (1 MB, 500x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434501951701.gif
1 MB, 500x350
>>53183155
>zijn fetisj is niet tomjongens met kort haar
>>
>>53184799
Tomjongens met lang haar > tomjongens met kort haar oetz
>>
>>53184783
>>53184717
Ongeveer 100€/gemiddeld opbrengsten.
Kost 280€/jaar voor alles online te houden.

En heb er geen werk aan. Letterlijk niks.
Dus, is wel mooi oetz.
>>
>>53184896
100€ per maand*
>>
>>53184865
>lang haar
Dat is gay
>>
>>53184896
>>53184944
Lekker zakcentje

Wat voor site is het? Zit al jaren te denken om zo iets te doen, maar nooit van de grond gekomen omdat ik niet wist wat voor site ik wilde bouwen.
>>
>>53185011
Een rekenmachientje voor een playstation spel. 3 regeltjes code ofzo. Echt belachelijk
>>
>>53184799
Heb voorkeur aan vrouwen met vrouwelijke eigenschappen. Dus kies altijd lang haar boven kort haar.
>>
>>53185118
Link naar je site?
>>
>>53185223
fifatools.com
>>
>>53185297
probeer jij te clickjacken?

iframe { border: 1px solid #000; }

#apDiv2 {
position:absolute;
width:1px;
height:1px;
z-index:2;
left: 234px;
top: 109px;
color: #000;
font-weight: bold;
font-style: normal;
font-size: 14px;
}

Naar mannetje
>>
>>53185297
>fifa
>>
>>53185374
Nee, doe niks abnormaal. Slecht geprogrameerd wel oetz
>>
>>53185413
groter normaaltjesspel bestaad er bijna niet, goede plek om geld uit te halen
>>
File: 1393617487004.jpg (142 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393617487004.jpg
142 KB, 640x480
>>53185566
>bestaad
>>
welke kampioenen zijn er nu in de meta in liga van legendes?
>>
>>53185662
Ik woon in de Randstad, niet zo zeiken
>>
Wie /always hardcore/?

https://www.youtube.com/watch?v=P__rK9R9PVI
>>
>>53185662
reminder dat de meeste mensen hier geen (V)WO gedaan hebben.
>>
>>53178864
Wat een leuke meid, dat zal vast een heel lief vriendinnetje worden anon!
>>
File: Lain_Art__21_.gif (436 KB, 438x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lain_Art__21_.gif
436 KB, 438x300
>>53185685
>Randstat
>>
>>53185764
>reminder
Alsook bestaat er geen verschil wat betreft de lesstof over de spellingsregels tussen het VWO en de havo.
>>
>>53185764
Weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen zich te motiveren om een opleiding af te maken.
>>
File: 1413745751574.jpg (8 KB, 255x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413745751574.jpg
8 KB, 255x255
>>53185764
>reminder
>>
File: 2FNllqh.jpg (268 KB, 1179x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2FNllqh.jpg
268 KB, 1179x871
Domme kankersletten, en dit studeert aan Yale.
>>
>>53185938
Omdat je van die kutschool af wil
>>
>>53186298
NORMAALTJES BUITEN
>>
>>53185938

Dat is het geheim, je hoeft dus geen fuck te doen of slim te zijn om VWO of een hogere opleiding af te maken. Gewoon in de rij gaan staan en zeggen wat docenten willen horen en je krijgt een gratis diploma.
>>
>>53186298
De meeste vrouwen hebben problemen met richtingsgevoel en kaarten lezen, maakt niet uit hoe slim ze zijn.
>>
>>53185938
middelbare is kk makkelijk
>>
>>53186298
REEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53186298
>SF Bay Area native
Je hebt een kogel ontweken oetz
>>
>mijn 50 euro cadeaukaartje is niet meer geldig
>nederland gaat de afgrond in

Wanneer zullen jullie Tatta's eindelijk tevreden zijn?
>>
>>53186298
LMAO, ALS JE IN AMSTERDAM WOONT GA NAAR DIE KROEG NU
>>
>>53186298
>>53186520

zei der iemand amsterdam meet?
>>
>>53186504
>wijsteunendepvv

77IQ kanker nou een keer op man
>>
File: Pepe_gun.jpg (6 KB, 200x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pepe_gun.jpg
6 KB, 200x194
>>53186425
Normaaltjes moeten juist wel de kogel krijgen
>>
Als je in 020 woont stap op je fiets en neuk die chloe voor ons allemaal homo

rapporteer terug
>>
File: Dinner 21.png (552 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dinner 21.png
552 KB, 612x612
Paal je /avondeten/.
>>
/bami/ of /mihoen/?
>>
>>53186699
Ik heb al gegeten. Andijvie had ik al een hele poos niet meer gegeten, dus ik dacht laat ik dat maar eens weer doen.

Het was een vergissing.
>>
File: 1411752242345.png (35 KB, 468x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411752242345.png
35 KB, 468x628
Groot-Vlaanderen wanneer
>>
>>53186894
Nasi speciaal
>>
>>53186298
Welke website/app is dat?
>>
>>53187014
niet hem maar het is de webclient van tinder
>>
>>53186991
Het liefst zo snel mogelijk, dan zijn we die twee kankerprovincies eindelijk kwijt.
>>
>>53186991
>onder de rivieren wonen
Waarom vermoord je jezelf niet gewoon, vieze Frank?
>>
File: 1441825980341.jpg (57 KB, 666x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441825980341.jpg
57 KB, 666x630
>>53175477
Koffie 's morgens en thee 's avonds.
>>
>>53186920
Best wel laat eigelijk om om 19:10 te gaan eten blijkbaar.

Andijvie is niet verkeerd maar het lijkt lekkerder als er sambal op zit.
>>
>>53186520
Als ik niet een onzekere NOOT was, was ik daar naar toe gegaan.
Maar helaas.
>>
>>53186991
Verwijder krulbroodje
Hollanders verzuip
>>
>>53187011
nasi is te moeilijk om met stokjes te eten.
>>
>>53186991
>Groot Vlaanderen zonder Zeeuws-Vlaanderen en de Westhoek
>Groot Vlaanderen inclusief de Limburgen, de Nederlandstalige Brabanden, Antwerpen en Brussel
Schijtkaart/10
>>
>>53187185
>pak stokjes
>pak kom met nasi
>breng kom aan je mond
>schuif nasi naar binnen
>>
File: 1452102286061.jpg (19 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102286061.jpg
19 KB, 640x360
>700 shekels voor een goyimboek autistenbril
>>
>>53187503
>muh porno!!!! dit is de toekomst van seks!!!!
>>
>3KB rap is nergens meer te vinden
Paniek.
>>
>>53188118
in de
>>
>>53187185
>wat is een lepel
>>
>>53188118
Goed nieuws, ook al hebben die flikkers van de rapfabriek alle videos van jijbuis gehaald, alsmede van vimeo, is er toch nog één spiegel die ze zijn vergeten.
www.skoften.net/item/3kb_gangster_rap
>>
>>53188376
>autochtonen
>>
je weet dat je in een goede buurt woont waneer buiten iemand roept

IK WAZ HET NIET
IK WAZ HET NIET
>>
>>53189021
Kut, ik hoor hier "Wollah ik sfeer ik waz nie!"
>>
>>53189021
>>53189102
wat ga je kkracist doen kkflikker ik djoek je kkhard kkmogool geef mij donnie en ik doe je niks kkhomo
>>
File: 1447694414207.jpg (39 KB, 543x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447694414207.jpg
39 KB, 543x700
>dvw normaaltjes niet de weg op durven omdat letterlijk alles bevroren is
>dvw het de hele dag lekker rustig is buiten
>>
>>53186699
Jij leeft echt als een kankervarken, gadverdamme man.
>>
>>53189975
>noordeling zijn
Ben vandaag het halve dorp door geweest op de fiets, nergens last gehad van gladheid en wat was nog druk ook
>>
>>53190046
Dat kun je niet bij ons doen op de fiets maar wel op schaatsen.
>>
>>53189975
Domme hamsterkikkerpaler
>>
Net klaar gekomen

Schrok van de hoeveel heid sperma oetz
>>
>>53178084
Dafuk. Brabant zeeland and limburg belgium now?
>>
>>53190279
Maar wat vond je vriendin er van?
>>
File: ;).png (93 KB, 230x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
;).png
93 KB, 230x215
Waarom heeft neder geen enkele miem?
>>
>>53188149

C O N F E T T I F A B R I E K
>>
>>53190599
Pesky, Jesse, R A N D S T A D, alle Engelse woorden letterlijk vertalen, etc.
t. iemand die miemologie aan de universiteit Velsen heeft gestudeerd
>>
>>53190867
>
>>
Negers
https://www.youtube.com/watch?v=r8L7viKJ7uo
>>
>>53191014
>VVS

want fuck iedereen die kijkt op een wijdscherm
>>
>>53191084
>fuck
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53190867
en ik dan? ik ben ook een miem
>>
>>53191084
Neem het de man niet kwalijk, hij wordt naar eigen zeggen continu gestalkt door homonegers.
Hij wilt dit snel bewijzen hij heeft geen tijd voor details.
>>
>>53191122
Sorry ik vergat jou, maar jij bent ook wel een obscure miem.
>>
>>53191109
Haha! Leuke miem, anon!
>>
>>53191320
>ik heb kontpijn
>>
>>53191320
haha hij heeft jouw
#EENLESJEGELEERD
>>
>>53190867
>Pesky, Jesse
letterlijk wie
>>
>>53191540
nieuwvriend
>>
NIEUW

>>53191587
>>53191587
>>53191587
Thread replies: 305
Thread images: 72
Thread DB ID: 386654[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.