[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 343
Thread images: 62
File: 1444460023468.jpg (143 KB, 807x1013) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444460023468.jpg
143 KB, 807x1013
Ik wilde vandaag leren maar ik heb alweer niets gedaan. Waarom ben ik zo'n nutteloos stuk ongeluk?

einde blog-editie
>>
File: Queen Cara I.jpg (1 MB, 2012x3500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Queen Cara I.jpg
1 MB, 2012x3500
>>
Elke keer als hier de anti homo miem begint lig ik dubbel omdat de publieke opinie elk jaar verder de andere kant op schuift en jullie dus allemaal in het verkeerde land wonen
>>
Met een beetje mazzel morgen weer /vrij/
>>
File: Knipsel.png (880 KB, 642x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.png
880 KB, 642x1243
>>
>>53153308
>Waarom ben ik zo'n nutteloos stuk ongeluk?
Omdat jij niet doet wat je moet doen.
Ik had dit vandaag bijna ook
Heb voor straf geen avondeten genomen en heb uiteindelijk toch geleerd en daarna nog wat meubels in elkaar geschroefd.
>>
waarom een nnieuwe draad, ik wou net naar bed
>>
>>53153352
>Huidige jaar miem
>Verkeerde zijde van de geschiedenis miem
koek
>>
>>53153352
Ik vind homos niet erg :3


(Zolang mijn eventuele zoon geen homo is)
>>
>>53153352
Het is zoals je zegt een miem, de meeste nederdraders hebben respect voor iedereen, alleen die bruine naamflikker misschien niet, maar die leeft nog in de middeleeuwen zoals het hele midden oosten. Niet zo druk maken dus.
>>
>>53153404
Kom je nog? het bed is zo koud
>>
>>53153404
ik wilde graag zeuren over mijn leven en ik dacht als ik in de oude zou palen dan kreegi k geen reacties
>>
Ik kwam toevallig deze twitter account tegen. Iemand die alle doodsbedreigingen die hij vind retweet. Het zijn er echt belachelijk veel.

https://twitter.com/doodsbedreiging
>>
Als de oorlog komt
En als ik dan moet schuilen
Mag ik dan bij jou?
>>
>>53153435
Dit, zolang de gaypride, pedofilie en flikkerij stopt zijn homos best oké. Als ze het maar net als heteros in de slaapkamer houden.
>>
>>53153511
ben je een meisje?
>>
>>53153511
School.
Vindt ik echt een hel.
Je ziet mij pas lachen.
Na de bel.
>>
>>53153511

Als je een schattig meisje bent
>>
>>53153511
Als je een homo bent.
>>
>>53153511
Ben je een tweedimensionaal meisje?
>>
>>53153493
hoe autistisch moet je zijn om zo'n account te onderhouden
>>
>>53153511
Mijn huis heeft nog twee kamers vrij.

Daarin kan ik 8 betalende Joden onderdak bieden. Wat heb jij te bieden?
>>
>>53153623
Heinrich aub, daar trappen de Joden niet nog eens in.
>>
>>53153675
Voor niets gaat de zon op.
>>
>>53153574
>>53153587
>>53153620

Sorry ik ben geen meisje.

>>53153609
Wie weet.

>>53153623
Een vriendelijke handdruk.
Ik heb niet zo veel geld. :(
>>
>>53153424
Dat is tegenstrijdig oetz
>>
>>53153725
Welke zon? Geen zon gezien vandaag
>>
Goedemorgen.
Slaapritme bijna op orde gebracht. Ik vrees dat ik niettemin niet zal kunnen deelnemen aan bepaalde examens deze maand. Wat is me aangeraden: pro forma afleggen om toch een beeld te krijgen van de examenvragen of gewoon afmelden voor betrefferend examen? Hoe dan ook, deze twee opties hebben geen invloed (in negatieve zin) op uitkeringen zoals kinderbijslag of studiebeurs. Zal een tweede zit worden voor bepaalde examens. Niet erg hoor.

Ik begin me weer goed te voelen na twee dagen intense somberheid.
Ik wil ook beginnen heffen.
>>
>>53153732
Hmmm klinkt spanned, misschien zelfs smakelijk...
>>
>>53153761
voor betreffende*
>>
>>53153761
Au wee?
>>
>>53153761
Altijd een poging wagen. Dan weet je tenminste wat je te wachten staat.
>>
>>53153758

Vind je? Ik heb geen probleem met homos en ik discrimineer ze niet, maar ik heb liever dat mijn zoon hetero is.
>>
>>53153856
Wat gebeurt er met je zoon als hij homo is?
>>
>>53153761
zie
>>53153835
En de vragen noteren
>>
>>53153856
Vind ik ook. Wat heeft het nou voor nut om een genetische faalhaas op te voeden. Gewoon euthanaseren en opnieuw proberen.
>>
>>53153884
Ritueel geslacht
>>
>>53153835
Maar waarom zeggen ze bij 'pro forma' dat je een nul op je blad moet zetten. Is gokken niet altijd beter? (hoe klein de kans ook dat je bv slaagt) Komt toch op hetzelfde neer: je krijgt een tweede zit als je minder dan 10/20 hebt.
>>
File: image.jpg (61 KB, 563x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 563x542
>>53153884
>>
>>53153884
Alle contacten verbreken.
Geen homo's in mijn huis.
>>
>>53153884
Dan wordt hij in zijn kont geneukt om hem een lesje te leren, dit is namelijk een Arabische traditie.
http://www.nytimes.com/2015/09/21/world/asia/us-soldiers-told-to-ignore-afghan-allies-abuse-of-boys.html
>>
>>53153931
Dat is incest, Abdul.
>>
>>53153931
Poep poep plas plas
>>
>>>/r9k/25524037
plies respont
>>
Waarom zijn we toch zo dom?

https://www.youtube.com/watch?v=i9dbIkSBxtA
>>
>>53153954

>afghan

Dat zijn geen Arabieren, mijn vriend.
>>
>>53153942
Dus jij slaapt buiten in de tuin?
>>
>>53154047
hahaha xD

Opgekankerd.
>>
>>53154041
Eén pot nat.
>>
>>53154075
#GESLOOPT
>>
>>53154075
hihihi
>>
File: image.jpg (111 KB, 640x986) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
111 KB, 640x986
>Ok
>>
>>53154075
Homo.
>>
>>53154101
Nou nou nou zeg, dat is een beetje simplistisch, vind je niet?
>>
>>53154041
>implicerend dat niet alles tussen griekenland, ethiopie en kazachstan dezelfde stronthuiden zijn
>>
File: genetic clusters.png (316 KB, 1500x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genetic clusters.png
316 KB, 1500x1200
>>53154156
ssss
>>
>>53154222
>Geen Nederlanders
Getrekkerd.
Vallen wij onder Krulbroodjes of Zuurkolen?
>>
File: fmsu.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fmsu.jpg
19 KB, 217x320
Ik weet nog dat ik uit de kast kwam.

Mijn papa werd heel boos op mij aangezien ik geen broers/zussen had.

Daarna werd ik uit huis gezet en moest wel een plekje vinden bij vrienden/vreemden.
Studenten leven was een hel.
>>
>>53154222
>Maghreb zo goed als los van de rest

Ik wist wel dat ik tot het meesterras behoorde.

>>53154329
Arme vader. ;_;7
Jij niet, kankerhomo.
>>
>>53154293
Sowieso niet echt krulbroodjes.
>>
>>53154329
haha homo!!!!!!!!!!!!
>>
>>53154329
>een echt studentenleven hebben
>vrienden hebben
gelukzak

homo's hebben niet te klagen.
>>
>>53154365
>Maghreb
>Meesterras
Haha wat de neuk
Oh ja, MINDER
>>
File: image.jpg (128 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
128 KB, 640x1136
>>53154130

Topkoek het werkt
>>
>>53154507
>waar zijn de witte wijven
>>
>>53154156
omfg hoe kom je aan die vlag??????
>>
File: hhhhh.jpg (43 KB, 553x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hhhhh.jpg
43 KB, 553x656
>>53154507
inderdaad oetz
>>
>>53154507
>Lycamobile

Eens een schijthuid, altijd een schijthuid.
>>
>>53154156
Wew, collega, dit is mooi xenofobiese
>>
>>53154507
Dat is wel waar inderdaad.
Nou jouw gezicht proberen oetz
>>
>>53154329
>studenten leven

en waarom lijden praktisch alle Nederlanders aan de Engelse ziekte: woorden niet aaneenschrijven wanneer dat wel hoort.
>>
File: 4HuUFQD.png (134 KB, 489x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4HuUFQD.png
134 KB, 489x482
(dit ben ik niet)
>>
File: 1450221644976.jpg (48 KB, 365x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450221644976.jpg
48 KB, 365x444
>>53154615
Ek gekry "stunning" en "34"
>>
>>53154860
waarom paal je een foto van mij godverdomme
>>
File: miempresident.png (150 KB, 429x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miempresident.png
150 KB, 429x354
(dit ben ik)
>>
>>53154860
FONT
>>
File: NLidlqb.jpg (335 KB, 1894x930) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NLidlqb.jpg
335 KB, 1894x930
heb echt te veel tabs open
>>
>>53154880
paal uw bewijs :3
>>
>>53154945
>geen homoseks met hoedjes op
Niet genoeg tabs oetz
>>
>>53154945
>twitter
>reddit
>instagram
>facebook
NORMAALTJES BUITEN
>>
>>53154945
>>>/reddit/
>>
>>53154945
>Telegraaf
>Twitter
>Twitch
>Rooddhet
>InstaGoy
>GoyBook

Letterlijke kanker.
>>
File: puke.webm (959 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puke.webm
959 KB, 1280x720
>>53154945
>chrome
>reddit
>telegraaf
>facebook
>instagram
>npo
>hij heet Jan
>geen leuke miem porno tabbladen
Ik walg van je
>>
>>53154583
Mag dit soms niet, kereltje?
>>
>dvw weer niet kan slapen
>>
>>53154951
>op 'n Chinees beeld raad te onthul
Broertjie...
>>
>>53155112
rook meer wiet.
dat is de oplossing voor alles.
bewijs me verkeerd
>>
File: image.jpg (121 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
121 KB, 640x1136
>
>>
>>53154481
Iemand nog wat leuks beleeft vandaag?
>>
File: 1450048778040.jpg (236 KB, 428x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450048778040.jpg
236 KB, 428x497
>>53154329
>dvw je vader je op heterdaad betrapt
Ben blij dat ik niet uit het huis gepleurd ben toen...
>>
File: image.jpg (111 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
111 KB, 640x1136
Wat een onzin zeg
>>
File: qM09SRn.png (68 KB, 490x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qM09SRn.png
68 KB, 490x375
>>
>>53155333
Geert gaat Nederland weer groot maken, oetz.
>>
File: Naamloos.jpg (168 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
168 KB, 1366x768
Ik voel me opgelicht. Ik wil mn geld terug.
>>
File: hd7BJnu.png (157 KB, 837x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hd7BJnu.png
157 KB, 837x588
>>
>>53155368
Als hij mij maar met rust laat
>>
File: 1345132513.jpg (121 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345132513.jpg
121 KB, 640x1136
>>53155333
aub oetz
>>
>>53153511
mooie haiku oetz
>>
File: 1436456276055.png (161 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436456276055.png
161 KB, 499x499
>>53155407
>mgw hij jou niet met rust laat
>>
>>53155400
Ben jij dit?
>>
>>53155493
ja
>>
>>53155488
Er is vast wel iemand in /neder/ die mij helpt onderduiken.

t-toch?
>>
File: wVSzTcM.gif?1.gif (3 MB, 350x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wVSzTcM.gif?1.gif
3 MB, 350x193
>>53155440
>lycamobile
>>
>>53155488
domme kikkerpaler
>>
>>53155529
(Het was een fotowinkel van Arabier's foto)
>>
>>53155526
Ja

In mijn concentratiekamp :3
>>
wie /boterham eten/ hier

ik heb 2 boterhammen met leverworst en ketchup en 1 met oude kaas
>>
>>53155526
Alleen andere niet-blanken en mensen met dikke bmw's zullen dat doen, ben ik bang.
>>
>>53155629
>leverworst en ketchup
Barbaar. Leverworst moet je met mosterd eten.
>>
>>53155629
Het is slaaptijd, niet eettijd
>>
File: 1452030927052.jpg (66 KB, 295x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452030927052.jpg
66 KB, 295x418
>>53155544
>mgw ik meer kikkers ga palen
>>
>>53155662
maar het is zo lekker
ik eet vlees altijd met ketchup
>>53155678
ik ga nog lang niet slapen hoor
>>
File: 1407931306138.png (7 KB, 255x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407931306138.png
7 KB, 255x228
>>53155638
>dikke bmw's
Daar is het weer.
>>
HELP JONGENS IK HEB MORGEN SCHOOL MAAR IK BEN NOG STEEDS NIET NAAR BED GEGAAN
>>
File: 1450218110170.jpg (71 KB, 720x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450218110170.jpg
71 KB, 720x667
>>53155678
>>53155730
>(toekomstige) loonslaven
>>
>>53155702
>ketchup
>uberhaupt ketchup eten
12 jarige gedetecteerd
>>
>>53155730
>pas 1:30
al aan het panikeren
>>
>>53155730
homo

Wie /verslag maken/ hier?
>>
>>53155852
Loonslaaf met vakantie.
>>
File: gd.png (145 KB, 947x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gd.png
145 KB, 947x499
Niks nuut nie
>>
scholier, student of werkslaaf?
wat zijn jullie eigenlijk hier.
>>
>>53156042
soort van, ik ben een presentatie aan het voorbereiden
>>
>>53156052
Hallo vlaggenberover.
>>
File: nicewilly.png (139 KB, 542x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nicewilly.png
139 KB, 542x596
>>53156052
Kek based
>>
>>53155698
Domme kikkerpaler.
>>
>>53156092
6 vwo represent
>>
>>53154130
>dvw je Hmm krijgt
dood me nu aub
>>
>>53156149
ik zit hier tussen allemaal kinderen eigenlijk
>>
>>53156092
Student.


Scholieren horen hier niet te palen.
>>
>>53156092
(eeuwige) student
>>
>>53156092
Geen van die drie.
>>
>dvw net wakker
>dvw ik mijn vrouw's zoon spellen hoor spelen boven

Hij wordt een NOOT en zal hiervan spijt lijden.
>>
>>53156103
>>53156104
Dankie vir die (you), broers. Mense ignoreer my ewoonlik hierdie
>>
>>53156092
Student in Amsterdam.
>>
>>53156381
>mijn vrouw's zoon
deze miem moet stoppen
>>
>>53156414
>hier*
>>
>>53156092
zelfverdienend
>>
>>53156188
welkom bij vierkanaal
>>
>dvw wil fappen
>handen zijn ijskoud
Wat doen
>>
>The Mayor also announced that the city will also publish codes of conduct for women and young girls on the Internet, that they may be better protected. This should "celebrate, but better prepared than before to go to the carnival days". Among the rules belongs to maintain "an arm's length" distance from strangers, to move in groups and not to be separated.
>>
>>53156092
Wekslaaf in Split (provinsiaal kak)
>>
>>53156532
>pas je gedrag aan dan heb je geen last van de immigranten
>>
>>53156092
noot
>>
File: image.jpg (105 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
105 KB, 803x688
>>53156532

>Arabieren krijgen een NOG slechter imago (was dat überhaupt mogelijk)
>ondertussen zit jij, koos vriendloos, thuis te schijtpalen en te studeren
>>
>dvw net wakker
>dvw ik mijn vrouw haar vriendje hoor in haar slaapkamer

Hij blijft maar rond deze tijd langskomen, zo rust hij nooit uit
>>
File: 1432859175659.jpg (49 KB, 716x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432859175659.jpg
49 KB, 716x724
>>53156637
>>
>>53156637
Wie steun jij in de komende Iran-Olieneger oorlog?
>>
>>53156092

student/werkslaaf
>>
>dvw bol me weer zal komen pesten met betalingsherinneringen
>>
>dvw net wakker
>mijn vrouws pooier vraagt weer om geld
Ik wil van deze rit af
>>
>>53156790
Van huis uit de olienegers (raad maar waarom), maar allebei de landen naar de kanker gaan, is het misschien beter.
>>
>>53156897
>mijn vrouws pooier
w-wat??
Ben jij letterlijk een cuck?
>>
>>53156952
Dan gaat het hele midde-oosten naar de knoppen en blijft alleen Israel over.
>>
>dvw mijn vrouw's vriend mij een vriendenverzoek verstuurt op gezichtenboek
>>
>>53157060

Misschien is dat ook nodig. Je hebt nu eenmaal een bosbrand nodig om grond te kunnen verbouwen, en het Midden-Oosten is nu een letterlijke oerwoud. Maar ja, dan krijg je weer vluchtelingen e.d.
>>
>>53157060
Oman deed letterlijk niks verkeerd oetz.
>>
>dvw mijn vrouw's vriend slecht presteert op school
Hoe motiveer ik hem? Ik hou van hem zoals mijn zoon.
>>
>>53156620
hoe lang al?
>>
Error: You are temporarily blocked from posting for violating /int/ 1 - Off-Topic, International Culture Only.
This block will expire in 10 minutes. [More Info]
>>
>>53157203
1.95 meter
>>
>>53157016
Nee, het is een open relatie.
>>
>>53157325
Koek
>>
>>53157461
>open relatie
>niet cuck
Het is maar hoe je het wil noemen hè.
>>
>>53157203
4 maand
>>
>>53156092
>>53156092
studentttt
>>
>>53157532
Racist.
>>
>>53157600
wat zijn je plannen? ga je noot blijven?
>>
>>53157883
Toch minstens een jaar werken zodat ik recht heb op het uitkering
>>
>>53157972
wil je dan niets bereiken in je leven? ben je gelukkig?
>>
ik ben toch wel moe nu oetz
>>
File: 1383589406472.gif (3 MB, 260x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383589406472.gif
3 MB, 260x195
>>53158088
>iets bereiken in het leven
>>
>>53158174
>alcoholist worden is geen lovenswaardig doel
>>
>In het Belgische Kuringen, niet ver over de grens bij Maastricht, is dinsdagavond een grote politiemacht uitgerukt omdat een man dreigt zijn woning op te blazen.
>>
File: 1376170628902.jpg (129 KB, 641x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376170628902.jpg
129 KB, 641x429
>>53158243
>dvw het bier opraakt
>>
File: Sleepy.gif (808 KB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sleepy.gif
808 KB, 400x225
>>53158129
Ik ook
>>
>In Griekenland hebben enkele Israëlische passagiers een vliegtuig naar Tel Aviv tegengehouden, omdat ze bang waren voor twee arabieren in hun toestel.

>Israëlische media melden dat verscheidene Joodse passagiers het opstijgen van het vliegtuig verhinderden door in het gangpad te gaan staan. Ze eisten dat de twee Palestijnen, die ook in Israël wonen, zouden uitstappen en dat hun papieren zouden worden nagetrokken.

>Na de commotie besloot de gezagvoerder om de documenten van de passagiers te laten controleren door de politie. Daarbij werd niets vreemds gevonden.

>Uiteindelijk besloten de twee Arabische Israëliërs om uit te stappen, in ruil voor financiële compensatie en een hotelovernachting.

kek gebaseerde joden zijn uiteindelijk toch de enige die je kunt vertrouwen
>>
Hallo ik wil shekels
>>
schop
>>
Kom kijken of je waifu aantrekkelijk is.

https://faces.ethz.ch/
>>
Goeiemorgen!
>>
>niet gestorven in m'n slaap
Hopelijk morgen beter
>>
>maak filterkoffie voor het eerst in jaren
>verhouding niet helemaal goed
>heb nu een mok espresso
>>
File: Korrina Blinq.png (73 KB, 570x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Korrina Blinq.png
73 KB, 570x534
Twee keer zo oud maar kan teminste een gezicht herkennen.
>>
>dvw gestorven in mijn slaap
eindelijk rust
>>
>>53166972
Ik ben blij voor je anon.
>>
>dvw je vannacht niet hebt geslapen vanwege griep
>dvw je nu zo moe bent dat je wel zult slapen
Soms is ziek zijn zo erg nog niet, behalve dan dat kut gevoel.
>>
>>53164935
>Hij schat mijn tekening precies goed en mijn real life fotos zijn allemaal 5-6 jaar jonger.
>>
File: RIEEEEEEEEEEEEEEE.png (193 KB, 617x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RIEEEEEEEEEEEEEEE.png
193 KB, 617x625
>>53164935
>Niet godlike

kanker website
>>
>dvw wanneer die app anime niet begrijpt
Let op je 3DVW privilege
>>
>>53168012
>dvw gisteren niet geslapen
>ben niet moe
Het geheim: koffie
>>
File: Untitled.png (129 KB, 473x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
129 KB, 473x481
Pupinia is hot oetz
>>
>dvw nog steeds geen baan
Ik hoop maar dat ik de huur kan betalen oetz
>>
>dvw ik hot ben
>>
>>53169369
>dvw je constant een OK krijgt en heel af en toe een nice.
>>
>>53169272
PIPI
>>
>>53169496
voor mij ben je wel meer dan OK anon :3
>>
>hij snapt wel realistisch getekende mensen maar geen anime
NORMAALTJES! NORMAALTJES RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
>>
File: 1451113754973.jpg (368 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451113754973.jpg
368 KB, 750x750
>mgw ik er achter kom dat freecell eigenlijk veel leuker is dan mijnenveger
Had ik dit maar eerder geweten.
Ik kan voorloping weer mijn "werk" aan.
>>
File: Cassidy Blinq.png (175 KB, 548x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cassidy Blinq.png
175 KB, 548x545
>>53169581
Anime snapt ie heel soms, karakters van spellen werken meestal wel om dat die meestal wat realistischer zijn.
>>
File: 1445995444749.gif (873 KB, 346x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445995444749.gif
873 KB, 346x360
>>53169685
Ik wil ook schijtpalen als werk...
Hoe krijg je het voor elkaar?
>>
>>53169777
Bij de recherche
>>
>>53169777
Ga de IT in
>>
>>53169777
de polies zoekt nog hackermensen
>>
>>53170294
Let wel: tenzij je ongeloofelijk slim bent lijkt het werk meer op een combinatie van nachtwaker en het werk wat de derde wereld lui voor AMT doen. Je kan maar beter of een genie zijn of heel erg van patience houden.
>>
>>53170431
Ik speel liever habbo
>>
>>53170029

IT is echt het best. Mensen hebben geen enkel fucking idee wat je eigenlijk doet derhalve kan je doen wat je wil.
>>
>>53154329
mijn vader vond het juist leuk dat ik een vriendje had.
>>
gister in duim gesneden, 2 weken geen werk geen school
>dvw
>>
Wie /zoekplan/ hier?
>>
>>53171141
wat is dat
>>
>>53170686
Waarom dat? Omdat je een sneetje in je duim heb?
>>
>>53154130
>>53154507
>>53154615
amai ik ben knap
>>
>net administratie bijgewerkt
>afgelopen 2 weken €444,34 uitgegeven aan het huishouden

Dit wordt nog een dure maand zo
>>
File: 1444665282909.png (456 KB, 1175x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444665282909.png
456 KB, 1175x386
>net administratie bijgewerkt
>afgelopen 2 weken €874,21 uitgegeven aan stoom spelletjes
Misschien zou ik wat voorzichtigger met mijn geld zijn als ik er zelf voor moest werken'
>>
>wees mij
>laat ID zien
>"je hebt flink wat gesport he haha ;)"
>euhm ja, is iets verkeerd met mijn ID?
>"nee hoor fijne dag verder"

welkom in het leven van een jongen die niet kan flirten
>>
>net administratie bijgewerkt
>afgelopen 2 weken €666.420,- uitgegeven aan klamme miems
>>
>>53171703
>.
RANDSTAD RIEEEEEEEEE
>>
>>53154329
>mijn "coming-out" was een hel
>het heeft mijn hele studentenleven verpest
>>
>net administratie bijgewerkt
>grapje mijn leven is een zooi
>>
>>53171774
>>.
Maar zo heurt het
>>
>net administratie bijgerwerkt
>vorige week 1000 euro uitgegeven aan draak- en weerwolvendildo's
>>
>dgw er geen andere 4channers in m'n stad zijn
>>
>>53171976
Moet je eens doen, krijg je je leven weer een beetje in orde.
Ik deed het eerst ook niet, en nu eet ik sla uit een ovenschaal
>>
>>53171976
>net administratie bijgewerkt
>grapje ik heb meer dan genoeg gratis geld
>>
File: 1442315009662.jpg (206 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442315009662.jpg
206 KB, 1024x1024
blini
>>
File: 1447871233130.png (132 KB, 332x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447871233130.png
132 KB, 332x271
>>53171588
Maar waar vind je de tijd om dat allemaal te spelen? Had er twee gekocht maar heb het misschien een kwartier weten te spelen, vind spelletjes niet echt leuk meer sinds ik ouder ben geworden.
>dvw wel voor 400 Euro boodschappen uitgegeven vorige maand.
>>
>>53172162
waar woon je dan? Ik in deventer
>>
Hou oud is de /NEDERDRAAD/ ganger?

http://strawpoll.me/6463970
http://strawpoll.me/6463970
http://strawpoll.me/6463970
http://strawpoll.me/6463970
http://strawpoll.me/6463970
>>
zou willen dat iemand aan mijn lul kwam zuigen op commando
>>
>>53172254
>geen 24
LUL
>>
>>53172272
oepsie kies dan maar 23 of 25
>>
Hoe paal je met EU vlag?
>>
>>53172162
>dvw er 4 andere hier komen die in je stad wonen maar nooit bij meets langskomen.
>>
Hallo nieten, de werkende mens groet jullie.
>>
wie /leiden/ hier
>>
>>53172376
sorry, /lijden/ hier
>>
>>53172376
killburg represent
>>
Waarom zeggen mensen het woord "vroeger" altijd op zo'n debiele manier? Ik heb het gevoel dat er een grap achter zit die iedereen snapt behalve ik.
>>
>>53172410
het is van een oude reclame
het is komt van het haags
geen dank
>>
File: 1446062870485.jpg (281 KB, 729x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446062870485.jpg
281 KB, 729x688
>>53172237
Speel ze ook niet allemaal uit. Sommige laat ik alleen draaien om kaarten te verdienen, dan veeg ik ze weer uit.

Anderen speel ik juist heel lang. Hangt van het spel af.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53172410

vroegâh stelde men niet zulke stomme vragen
>>
>>53172410
>>53172446
vergeten te linken
https://www.youtube.com/watch?v=4bpcXC7Ezk8
>>
>>53172254
BEMIDDELAARS! BEMIDDELAARS!!
>>
>>53172162
Er woont geen andere mededrader in mijn dorp, oude stad wel
>>
Hoe is het met jullie goede voornemens?
>>
>>53172410
Vroegâh toen we nohg kuihlen in de weg hadde, spraken de mensen wat plat
>>
>>53172541
Gaat helemaal top, al 6 dagen niet vergeten door te ademen
>>
>>53172541

ik was van plan minder te gaan drinken, dat lukt tot nu toe goed want ik heb alles op 31 december alles opgezopen en heb geen geld voor nieuwe wodka

duur kankerland
>>
>>53172541
Doe niet aan mee aan oud en nieuw feesten, maar dat betekend niet dat de zelfverbetering stop gezet word. Hopelijk gaat er meer getraint worden did jaar en misschien wat meer fietsen. Weet nog niet zeker of ik een sport fiets ga kopen.

Wat is je eigen goede voornemen?
>>
Als jullie allemaal al boven de 25 zijn, waarom doen jullie dan zo kinderachtig?
>>
>>53172470
En waarom wist letterlijk iedereen hiervan behalve ik? >:(
>>
>>53172619
ben gewoon lekker mezelf
>>
>>53172541
Goed. Nog niet gerookt of gedronken, en ben gister naar de sportschool geweest
>>
>>53172627
omdat
>>53172507
misschien?
>>
>>53172627

Omdat je 15 jaar oud bent?
>>
>>53172541
ik ga dit jaar geen professionele porno meer kijken
>>
>>53172600
Volledig mislukt na dag 3 oetz. Geen wiet en geen bier.
>>
>>53172702
Wat voor dan?
>>
>>53172541
Ik ben al elke dag dronken geweest oetz.
>>
>>53172737
Moederloos amateur urinefilmpjes.
>>
>>53172737
Amateur natuurlijk
>>
>>53172541
geenruk2016
>>
>>53172589
Hoe kom je in finland terecht en kan je geen clandestine vodka van Rusland laten komen?
>>
File: 1436278863463.jpg (401 KB, 1205x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436278863463.jpg
401 KB, 1205x754
I seriously think about learning Dutch, what do you thing about it? Idk it's just sound nice for my ears and I constantly getting boner from it. I'm mentally ill?
>>
File: 1451832713039.jpg (55 KB, 620x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832713039.jpg
55 KB, 620x615
>dvw examens
>>
>>53172892
>anime picture
>I'm mentally ill?
Yes.

But yea learn Dutch and come shitpost here bro
>>
>>53172892
>what do you thing about it?
https://www.youtube.com/watch?v=es47SMRaztc

>I'm mentally ill?
Yes. Yes you are.
>>
>>53172801

Finse vriendin, ondertussen een goeie baan maar ik begin pas over drie weken

Wodka halen we in Estland, maar dan nog is het duurder als in NL/BE

Sixpack Heineken (helaas het minst goor van alle bieren hier) kost hier een tientje, het is gestoord
>>
>>53172541
Vaker kontseksen met mijn vriendje.
>>
>>53172938
Je moet eigen zooi gaan stoken man.
>>
>>53172938
Fermenteer appels, zoals in de gevangenis
>>
>>53172766

Deel svp.

AB4A6FC
8FF6D2C
5121D54
B3677D6
>>
>>53172938
>ameriboo
>>
>>53172927
>>53172936
What was the name of Darth Vader in your localization?
>>
>>53173007
Vrijdagmiddag heb ik wel een uurtje vrij.
>>
>>53173039
Donkere Pa
>>
>>53173039
I'd like to learn Russian desu
>>
>>53173039
Darth Vader
We sub, not dub
>>
>>53173039
Donkere Papa
>>
> dvw mijn ex gedumpt is door al haar vriendinnen.
Toch de juiste keuze gemaakt dan jongens.
>>
>>53172245
Ik woon ook in deventer!
>>
>>53173286
Uhm, wat?
>>
>>53173347
Ze was iedereen zwart aan het maken. Dan loog ze erover. Niemand moet haar nog.
>>
>er zijn hier "nederlanders" die niet elke dag kaas op brood eten

kun je net zo goed direct je paspoort verkassen
>>
>>53173491

>er is geen komijnekaas te krijgen in finland

waarom nog leven
>>
>>53172892
>I'm mentally ill?
Yes you are, not for the things you mentioned but for wanting to learn a shit language from the enemy.
>>
>>53173535
>the enemy.
Komaan zeg anon, dit geloof je zelf toch niet.
Ben jij 77IQ?
>>
>>53173535
Hee doe niet
>>
Peter de Grote.
>>
>>53173535
Nederland en Rusland hebben al jaren een vriendelijke relatie.
>>
>>53173535
Is dit 1960?
>>
File: 600x3242.jpg (39 KB, 600x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
600x3242.jpg
39 KB, 600x324
>>53173580
>>53173595
>>53173621
>>53173633
NOOIT VERGETEN
>>
>>53173621
Wat zonde, ze hebben zo een sterke mannelijke cultuur. Ze kunnen beter afstand nemen van een cuck land zoals Nederland.
>>
>>53173535
>the enemy
Isis aub
>>53173621
Nouja sinds MH17 enzo... :^)
>>
>>53173734
77IQ gespot.
>>
>>53173734
Al sinds Peter de Grote is er een goede relatie, waar denk jij dat zie dat vlagontwerp vandaan hebben?

>>53173756
>Nouja sinds MH17 enzo... :^)
En die ambassadeursschandalen. Maar dat komt wel weer goed.
>>
>>53173701
je moet je kamer eens opruimen. Er ligt overal dampend afval :^)
>>
File: 1452079121863.png (161 KB, 2706x1530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452079121863.png
161 KB, 2706x1530
Nog maar een paar jaar jongens.
>>
>>53173734
Serena-autist, a.u.b.
Laat de volwassenen praten over internationale verhoudingen en hou jij het maar bij je plastic poppetje.
>>
>>53173902
>niet Zweden
>>
File: 1374782163623.jpg (111 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374782163623.jpg
111 KB, 500x500
>>53173887
He waar heb je het over?
>>
File: isis selfie.jpg (68 KB, 392x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isis selfie.jpg
68 KB, 392x642
>>53173902
>>
File: Age_of_Caliphs.png (59 KB, 684x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Age_of_Caliphs.png
59 KB, 684x347
>>53173902
>>
>>53173902
We did it reddit!
>>
>>53173902
>geen duitsland maar wel Nederland
>wel New England maar niets anders van heel Amerika
??
>>
>>53173734
I thought that south Netherlands is full of Catholic racial warriors. Pls don't upset me.
>>
File: SWEDEN YES.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SWEDEN YES.webm
3 MB, 1280x720
>>53173932
>>
>>53173701
200 dooie tokkies, opgeruimd staat netjes.
>>
>>53173994
Ik weet niet of jij je doppen wel gebruikt, maar West-Duitsland is wel zwart
>>
>>53174108
Don't take his posts seriously.
He is a twenty-something good-for-nothing NEET and is also literally mentally ill.
>>
>>53174122
dit filmpje, elke keer
>>
>>53174108
Yes, the Southern parts. The rest is lost, I'm afraid.
>>
>>53174139

tokkies kunnen geen vakantie naar indonesie betalen
>>
Wat een gekkernij in deze draad
>>
>>53174139
>Gooiers
>tokkies

Kakkers ja, tokkies nee.

>>53174192
Er bestaan dingen als leningen
>>
>>53174207

daar kopen ze iphones en te dure TVs van, geen vakanties
>>
File: Nationale Rouw.jpg (309 KB, 964x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nationale Rouw.jpg
309 KB, 964x847
>>53174139

Wees aardig anon...
>dvw ze nooit meer terug komen
>>
>>53174207
200 kakkers minder is ook geen ramp toch oetz
>>
>>53174167
Waarom de rest niet?
Niet echt logisch, want het is precies hetzelfde als de rest
>>
>>53174207
>>53174253

Waarom kakkers of tokkies? Ik ken alleen maar vrij doorsnee middenklasse mensen die zijn omgekomen op die vlucht..
>>
>>53174291
Ik loop maar wat te miemen oetz
>>
>>53174250
>geen vakanties
Ik heb letterlijk een straat achter de Tokkies gewoond en heb lang genoeg tussen tokkies gewoond om te weten dat ze leningen nemen om op vakantie te gaan.

>>53174252
>dvw ze nooit meer terug komen
Ik geloof dat ze daar op de foto toch weer terug in Nederland zijn

>>53174291
Er was een relatief grote groep mensen uit het Gooi, hier stikt het van de kakkers. Zijn maar vrij weinig normale mensen
>>
>>53174252
Andere fiere landen hebben wel een reuze vlaggenstok.
>>
>>53174254
Omdat Oost-Duitsland arm is
>>
>vliegt met Malaysia Airlines
>verwacht daadwerkelijk levend aan te komen

V L I E G K L M
L
I
E
G

K
L
M
>>
>>53174207
kakkers, nog beter.
>>
>>53174340
>Ik loop maar wat te miemen oetz

Leuk, anon.

>>53174344

>Ik geloof dat ze daar op de foto toch weer terug in Nederland zijn
In stukken ja. Om hopelijk voor meer dan 50% begraven te worden in bijzijn van familie en vrienden... Een minder dan ideaal einde van een vakantie oetz. Zeker als je ouders nog een maand of wat op die paar lichaamsdelen moeten wachten.

>Er was een relatief grote groep mensen uit het Gooi, hier stikt het van de kakkers. Zijn maar vrij weinig normale mensen

Er waren ook relatief veel mensen uit mijn gemeente bij, een stuk of 6 op een gemeente van +-40k. Maar dat waren allemaal vrij normale mensen.. Vooral jongeren die niet-te-duur naar Azië wilde vliegen.
>>
>>53174344

maar dan toch echt naar spanje waar ze friet met mayo kunnen vreten en niet naar Indonesie
>>
File: 43493.jpg (84 KB, 300x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43493.jpg
84 KB, 300x470
>>53172892

You're welcome to do so, Anon.
>>
>>53174479
>waar ze friet met mayo kunnen vreten

Ik doe dit ook overal oetz.
>Jamaar cultuur en cuisine van waar je te gast ben etc
Dikke lul, als ik toch al patat ga zitten vreten ipv iets hoogcultureels dan vraag ik daar ook gewoon mayo bij.. Of moet ik dan Ketchup gaan zitten vreten als een soort halve Amerikaan, terwijl ik niet een in Amerika op vakantie ben, omdat mayo niet 'hoort' in Spanje?

Manmanman. Bestel gewoon Paella oid als je je druk maakt om culturaliteiten.
>>
>>53174139
Hoekig!
>>
>>53174577

tsja als ik naar de chinees ga bestel ik meer van de helft van de tijd iets anders

ken ook volk dat al jaren oprij elke zondag babi pangang haalt, dat is voor mij tokkie gedrag
>>
Tokkies zijn dus vooral mensen die niks nieuws willen proberen en alles het liefst hetzelfde houden?
>>
>>53174661
>ken ook volk dat al jaren oprij elke zondag babi pangang haalt, dat is voor mij tokkie gedrag

Waarom? Als ik naar de 'Chinees' ga bestel ik ook altijd een rijsttafel of keuzemenu met 3/4 Indonesische gerechten.. Babi-Pangang spek omdat lekker, sate omdat pindasaus voor m'n nasi en foejong-hai omdat je dan tenminste 1 Chinees gerecht hebt bij de Chinees, en omdat mn vd niets anders lust. Tevens zoetzure saus voor bij je bami.. Ik eet ook vrijwel nooit Chinees, dus diezelfde paar gerechten gaan me eigenlijk ook niet vervelen.

Als ik ergens traditioneel Chinees eet (letterlijk nergens, of ik moet toevallig in Amsterdam zijn) eet ik eigenlijk altijd eend of kip, want daar zijn ze gewoon het beste in.
>>
>>53174857
Het zijn armoedige asocialen
>>
>>53174857

Tokkie is een miemterm die door een hoop mensen word ingevuld met 'dingen die ik niet leuk vind'..
>>
>>53174857
Tokkie is hoe je mensen noemt waar je liever niet geasocieert mee wordt. Zelfde als chavs, bidlos, bogans etc.
>>
Tokkies zijn intellectueel minderwaardig strontvolk.
>>
File: 1450203830399.jpg (274 KB, 976x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450203830399.jpg
274 KB, 976x642
>>53174912
>>53175012
>>53175132
Deze zijn allemaal waar.
>>53174857
Nee, dat zijn conservatieven, Het zijn juist de meest wenselijke mensen om mee om te gaan.
>>
ik haat Merkel
>>
>>53175419
>>53175419
>>53175419

niewuer
>>
>>53172245
Ik ook!
>dvw stage
Thread replies: 343
Thread images: 62
Thread DB ID: 385643[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.