[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/ - Dette er nå en /forsvar/tråd...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 334
Thread images: 81
Forrige:
>>53033537
>>
N O R E G
O
R
E
G
>>
>>53093035
Hva skjer hvis en grensevakt skyter en musling i "selvforsvar?"
>>
File: 1438470120025.jpg (214 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438470120025.jpg
214 KB, 600x800
>dfn ingen skytevåpenentusiastjv
>>
File: BIKs2014121139561.jpg (34 KB, 960x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BIKs2014121139561.jpg
34 KB, 960x480
Fjerde for gode knekkebröd
>>
File: 1442518717990.png (1 MB, 441x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442518717990.png
1 MB, 441x603
Först for luftforsvaret
>>
>>53092960
Dette. Haugesund er jo skikkelig fint.
Kan forstå at folk kanskje ikke liker sentrum i Stavanger pga. höyhus, men nå er det jo mer der enn bare det.
>>
>>53093152
Då trur eg at muslingen dǿyr.
>>
>>53093152
jeg har ikke peiling på hvordan de gjor det der opp men fra hva jeg har sett i nyhetene tror jeg det er mest politiet og tollvesenet som må håndtere disse folka.
>>
>>53093176
JV-en min spiser disse. De er ikke så verst.
>>
>>53093152
Det ville ha vært ekstremt smertefullt.
>>
Norges beste fylke?
http://strawpoll.me/6450173
>>
File: moskémannen.jpg (365 KB, 1556x1037) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moskémannen.jpg
365 KB, 1556x1037
>>53093382
for deg
>>
>>53093210
Lol, som en som har vært et år i Stavanger, du postet nettopp den fæleste delen av Stavanger sentrum (sett fra bakkenivå vel å merke)
>>
>>53093322
Så for alt vi vet har allerede gutta drept et par :)
>>
File: Helt ålreit.jpg (18 KB, 660x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Helt ålreit.jpg
18 KB, 660x372
>>53093373
Hadde akkurat et par med edamerost, helt himmelsk fåvæ
>>
>>53093424
Du er en stor fyr
>>
File: 36525328_m.jpg (151 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
36525328_m.jpg
151 KB, 600x600
God jul, folkens!
>>
>>53093407
Island
>>
>>53093448
som sagt, er sikkert snuten som har det ansvaret
disse flyktningene bruker motorveien fordi de må sykle, det er ikke sånn at de legger på fottur gjennom skauen
så jeg tviler på at de i det hele tatt vandrer inn i grensejegernes ansvarsområde
>>
>>53093436
Hvorfor?
Av det jeg kan dömme er det bare masse trehus der, et par kirker, pluss noen murgårder i områdene nærmest brygga.
>>
File: Lene Alexandra.jpg (50 KB, 613x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lene Alexandra.jpg
50 KB, 613x768
Si meg, hva skjedde egentlig med denne dama?
>>
File: 4796779.jpg (561 KB, 2000x2825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4796779.jpg
561 KB, 2000x2825
>>53093716
Oi faen
>>
File: krekar.jpg (150 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krekar.jpg
150 KB, 1024x576
>>53093521
var det å bli fanget en del av planen din?
>>
>>53093695
Tenker på den gaten langs havnen der. Det er en gate jeg ikke likte å gå langs (for å nå en båt)
>>
File: Krekar 2.jpg (54 KB, 1140x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Krekar 2.jpg
54 KB, 1140x485
>>53093779
Selfolgelig
>>
>>53093716
gat daym
har hun ikke selvinnsikt til å vite at dette er motbydelig..
>>
>>53093407
Kjeks
>>
File: mulla løft.jpg (76 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mulla løft.jpg
76 KB, 978x550
>>53093864
Så hva er det neste steget i din mesterplan?
>>
File: Krekar 3.jpg (132 KB, 990x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Krekar 3.jpg
132 KB, 990x656
>>53093918
Styrte dette landet
>>
>>53093918
Flyet til italia skal styrtest med ingen overlevende fåvæ
>>
>>53094067
Andreas Lubitz er det deg?
>>
File: IMG_1488.jpg (2 MB, 4532x3069) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1488.jpg
2 MB, 4532x3069
Lars Monsen spiller sjakk mot Magnus Carlsen mens Hans Olav Lahlum ser på.

Spǿrsmålet er så: hvem er sjakkanon?
>>
>>53094189
Hadde det ikke vært fantastisk om sjakk-anon egentlig var den lille jenta?
>>
>>53093407
>Tok ikke med Island, Jemtland/Herjedalen og Båhuslen
>>
>>53094189
Se mellom hånda til Magnus Carlsen og ansiktet til tilskueren utenfor vinduet, ganske riktig, en neger som filmer med telefonen.
>>
>>53094239
>du vil aldri bli knust i sjakk av en liten jente
Stopp, jeg smelter.
>>
>>53094189
Sjekk lysten i blikket, og kameraet som rettes mot Magnus' stramme rompe
>>
>>53094499
jeg mener negeren som filmer med mobilen selvsagt
>>
>>53094374
Folk som filmer i portrettmodus burde vært skutt fåvæ
>>
>>53094239
>>53094434
[spoiler]Hva om sjakkanon var en rullestoljente?[/spoiler]
>>
Could one of you be so kind as to find me a torrent to the Norwegian Soundtrack of Frozen? I wouldn't know where to look for it unfortunately.
>>
>>53094765
https://m.youtube.com/playlist?list=PLZLXq7CgqflR_WtW7oUfDF3-RvzsDft1y

"Norwegian frozen" on YouTube
>>
>>53094554
Hvorfor? Man får knapt noe inn i rammen om man filmer vertikalt.
>>
>>53094862
It's banned in cuckmany lad
>>
File: 1430414849298.jpg (92 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430414849298.jpg
92 KB, 500x375
>>53095006
>>
>>53094708
skit, har bli blitt manipulert av den behjulede joden?
>>
>>53095037
Please no bully, I didn't vote for this cucking
>>
>>53094895
Du må eie en utrolig dårlig kameratelefon isåfall. Min Lumia 1020 fra 2013 har bedre vidvinkel enn mange speilreklekskameraer.
>>
File: 1419248365795.jpg (99 KB, 885x993) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419248365795.jpg
99 KB, 885x993
>>53095124
I wish I got to play C&C with cyborgs like you guys do.
>>
>>53095394
Eier en Galaxy S5, som jeg syntes er helt ålreit. Man får bedre stabilitet og mye mer inn i rammen enn den andre veien, plus at det er lettere å kontrollere innstillinger og zoom. Dette med det faktum at det meste av skjermer og avspillingsenheter er tilegnet horizontal visning. Men kanskje du liker å se på filmer med svarte border på hver side?
>>
>>53095943
Tror ikke du er helt klar over hva potrettmodus er.
>>
File: 1451776668438.jpg (62 KB, 604x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451776668438.jpg
62 KB, 604x578
Hege Bökko klone fåvæ
>>
Hvor er vi fra i Norge gutta?
>>
>>53096430
La meg ta deg med til byen min.
>>
>>53095509
Contra -> PROBOTECTOR

there was even game boy version of this

when China see Mao Tse-Tung in their game, they replace him (vice civ)
when Russia see Stalin or Lenin in their game, they're proud and buy the game
when Germans see Hitler in their game, they boycott it
>>
>>53094189
Carlsen var på festen min en gang faktisk, true story. Var skitings da han ankom alt, ble stadig mer drita ila kvelden og dro med seg en 5/10 jente hjem for å knulle
>>
File: 1349217226441.jpg (42 KB, 720x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349217226441.jpg
42 KB, 720x439
>>53096608
Fett
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Su9gq1-VkeQ
>>
>>53093716
>Det lykkesmilet
Er da ikke så ille bilde
>>
File: vedum.jpg (51 KB, 450x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vedum.jpg
51 KB, 450x627
>>53096430
Rette sia' ta Mjǿsa
>>
>>53096497
Probotector wasn't a bad re-skin all things considered. I'd even say it was rather nifty, and I wouldn't have minded if a Contra spin-off had been done in that style, rather than Contra itself. Germany has seen far worse censorship.
>>
>>53096773
Lahlum beviser gang på gang at han er den sanne megmeg-mann.
>>
>>53096773
Noen tryllet fram en femmer bak oret hans og han ville ha den?
>>
Kan noen lenke meg Norgetrådsangen?
>>
>>53095509
Må da si at han herremannan hadde swag cyborg briller.
>>
>>53097276
Den jesus elsker alle barna-greia? Den har jeg sletta, dessverre
>>
>>53097276
https://www.youtube.com/watch?v=rbhj54prNkE
>>
>>53097789
>Den har jeg sletta, dessverre
En stor tragedie fåvæ
>>
>>53098069
Kan se om jeg finner videofila på pc'n imorgen
>>
>>53096773
Han falt ikke av stolen, han bǿyde seg ned for å plukke opp ǿrepluggen som hadde falt ut. Er det så vanskelig å forstå?
>>
>>53098394
Du horer på lyden når de svitsjer over at han faller av stolen.
>>
File: 978x (2).jpg (108 KB, 978x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x (2).jpg
108 KB, 978x553
>>53098259
Gode greier, anon
>>
File: duolingofe.png (7 KB, 512x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duolingofe.png
7 KB, 512x176
Hva er fåvæ på engelsk?
>>
>>53098569
Det var lyden av noe studiogreier han veltet når han lente seg ned for å ta opp örepluggen.

t. ikke Lahlum
>>
File: lahlum-josef.jpg (76 KB, 498x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lahlum-josef.jpg
76 KB, 498x668
>>53098719
>t. ikke Lahlum
>>
Kan noen breve sexscenen fra den nest siste krimboka til Lahlum? Jeg trenger noe saftig rullestol-erotikk å runke til.
>>
>>53098719
Hva mente han da med "Der forsvant Lahlum"? Hvis han bare skulle plukke pluggen opp, så hadde han jo kommet opp igjen på et blunk, og hadde han veltet noe, ville han kommet opp igjen likeså og forklart seg. Kjenner jeg studioer rett, så er det heller ikke noe viktig utstyr i fare for velting rundt sitteplassen som kunne fort til et kutt i avsendingen. Eneste forklaringen er at han falt, og ikke lenger var til syne (fordi han lå på gulvet). Så du lurer ingen, H.O..
>>
>>53098704
To be honest
>>
>>53099294
takk
>>
>>53098704
Det er et utrolig komplekst uttrykk som bare gir mening blant norröntalende, komplett umulig å oversette til andre språk, inkludert bokmål. Mener å huske det ble popularisert av Rangvadl av Dylsekstifjord rundt år 840.
>>
>>53099409
>Dylsekstifjord
Du, altså.
>>
>>53098817
>Et lite ǿyeblikk tenkte jeg på å gå ut av rommet, lǿpe ned trappen, forlate huset uten å se meg tilbake og aldri sette mine ben her igjen.
>Men jeg gjorde ikke det. I stedet gikk jeg rundt bordet og dyttet rullestolen til Patricia en halvmeter bakover.
>Hun sa ingenting. Ble bare sittende der og smile sitt grenselǿst provoserende smil. Det fortsatte hun med mens jeg lǿftet henne opp av rullestolen og bar henne med meg.
>Så lå hun på ryggen i himmelsengen, med hodet lent bakover på den store puten. Hun så liten og blek ut midt i den store sengen. Men jeg var fortsatt provosert og fǿlte ingen sympati etter hennes spydigheter.
>Patricia sa ingenting, men smilte fortsatt sitt provoserende smil - og klappet tilgjort i hendene da jeg kom opp i sengen.
>Den sorte kjolen hennes lå på gulvet, ved siden av buksene mine. Etter alt vi hadde gjennomgått sammen påkledd de siste årene, kjentes det uvirkelig å ligge der sammen med en halvnaken Patricia.
>De magre lårene og leggene hennes lå ubevegelige i senga, men de hadde ingen synlige arr eller skader av noe slag. De var glatte og hvite - og avgjort tiltrekkende.
>Plutselig merket jeg at dette var det varmeste soverommet jeg noensinne hadde vært inne i. Temperaturen måtte være over 25 grader.
>>
>>53093152
Erna må gå, AP trer inn i ny regjering med SV, MDG, Venstre og KrF.
>>
>>53100020
>Varmen i luften kunne knapt være til ære for meg, siden hun ikke kunne ha ant at jeg skulle komme. Kanskje skulle den kompensere for den varmen hun ikke hadde fått fra noen andre de sise årene.
>Smilet hennes var bare noen få centimeter unna ansiktet mitt. Jeg kysset det vekk, med et kyss som var så langt og hardt at hun måtte bruke noen sekunder på å gjenvinne pusten etterpå.
>Men det provoserende smilet kom tilbake, og ble liggende der like ved haken min, selv da hun lå der bare ifǿrt en rosa liten truse.
>I det samme husket jeg noe en venn i studiedagene hadde sagt til meg: At man for å være en god elsker måtte tenke på sin elskerinne enten som sin beste venn eller sin verste fiende.
>Det slo meg at jeg visst alltid bare hadde tenkt på Miriam som min beste venn. Men Patricia så jeg visst, om ikke som en fiende, så i hvert fall som en slags motstander.
>Kroppen min var hard og svulmende - slik jeg husket den fra mine ungdomsårs eneste boksekamp.
>Jeg fǿlte en siste liten uro for den fysiske belastningen på Patricia, da jeg lå der helt naken og så trusen hennes gli nedover lårene. Patricia var liten, lett anspent i kroppen og veide sikkert under det halve av meg.
>Hun skalv tross varmen svakt. Jeg nǿlte et siste ǿyeblikk. Men det var for sent å snu nå; både for henne og for meg.
>>
>>53100068
>Jeg var aldeles het og vill da jeg kjente underlivet hennes stramme seg rundt meg. Senere stǿtte jeg bare lengre og hardere da jeg hǿrte henne stǿnne svakt i ǿret mitt.
>Hun minnet meg plutselig om en merkelig hard og samtidig myk katt. Katten klorte meg i ryggen med neglene - og fortsatte å smile provoserende etter å ha bitt meg i ǿret.
>Jeg fikk oppleve triumfen ved å se Patricias spydige smil forsvinne til slutt. Hun ble sant nok liggende urǿrlig idet jeg eksploderte med full kraft langt inne i henne.
>Men noen sekunder senere brǿt et nytt sorglǿst og ekstatisk nytt smil frem over leppene hennes. To svettedråper piplet frem midt på pannen hennes.
>Jeg tenkte at jeg visst aldri hadde sett en kvinne smile slik fǿr - samt at jeg nok aldri hadde sett svettedråper noe sted på Patricia fǿr.
>Etterpå var plutselig jeg tom og hun utslitt. Musklene mine slappet av, og jeg rullet meg forsiktig av henne.
>Bena hennes beveget seg uventet - i et par lett spastiske trekninger. De stoppet imidlertid raskt, og så ikke ut til å plage henne.
>Etterpå ble vi liggende tause ved siden av hverandre i sengen, mens vi gjenvant selvbeherskelsen og taleevnen. Hun klarte det irriterende nok fǿr meg.
>Svetten var fortsatt synlig på pannen hennes og pusten var lett hvesende. Men stemmen hennes lǿd nesten som vanlig da hun sa: "Takk. Du kan når du vil bare rent fysisk. Det skal du ha."
>>
File: tapere.jpg (196 KB, 1000x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tapere.jpg
196 KB, 1000x664
>dfn Lahlum var Norgetrådens förste trådstarter og vi alle er en del av hans geniale markedsstrategi for å befeste sin posisjon som Norges fremste megmegperson
>>
File: hett.jpg (116 KB, 990x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hett.jpg
116 KB, 990x660
>>53100118
>Hun minnet meg plutselig om en merkelig hard og samtidig myk katt
>>
Kvadan tek Lahlum slik skitinspirasjon frå?
>>
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/mann-24-siktet-for-forsettlig-drap-paa-galina-sandeva-28/a/23590319/

OK gutta! Hvem av dere var det?
>>
>>53101068
Lahlum selvfolgelig
>>
File: 1380403091264.png (34 KB, 501x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380403091264.png
34 KB, 501x585
>>53101068
>Poengterer i stor skrift at han er etnisk nors

Lurer virkelig på hvem som eier mediehuset Schibsted.
>>
File: 96667.png (62 KB, 1387x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
96667.png
62 KB, 1387x283
>>53101068
Ganske sykt at flere utenlandske kvinner blir drept i Norge enn norske kvinner. Må være blant de eneste landene i verden hvor det er slik.
>>
>>53101275
Jævelen Hiroshima Nagasaki stjal bildet mitt igjen
>>
File: 96667-1.png (63 KB, 1371x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
96667-1.png
63 KB, 1371x283
>>53101326
>>53101275
>>
>>53101275
Eg får opp eit skjermbilete frå Tinder?
>>
>>53101392
Ja, 4kanalen sliter litt av og til, så tilfeldige bilder blir byttet når noen brever på samme tidspunkt. Som du ser er bildeikonet av >>53101275
>>
>>53101064
Sitt eget hode, så klart.
>>
File: 74.jpg (116 KB, 1451x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
74.jpg
116 KB, 1451x400
>>53101572
Er visst bare meg som ser det egentlige bildeikonet, annet ikon i arkivet. Jaja, skjer i hvert fall mye sjeldnere nå enn för, pleide å være noe man så daglig.
>>
File: ha.png (38 KB, 250x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ha.png
38 KB, 250x350
>>53093716

Fy faen hvorfor gjor folk dette.
>>
File: 20160104_232128.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160104_232128.jpg
2 MB, 4128x2322
Da bærer det te Sessvollmoen gutta
>>
>>53102010
Hei Joakim

Alt vel?
>>
File: 1435225473222.jpg (26 KB, 493x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435225473222.jpg
26 KB, 493x387
>>53101963
>mfn norsk drapsstatistikk havnet i en tilfeldig tråd
>>
Faen gutta, trodde det varte til i morgen
>>
Er det noen av dere som har lyst til å spille et lite parti sjakk eller to?

http://lichess.org/GZwwyLXJ
>>
What the fuck is with these Norwegians and posting paraplegic people?
>>
>>53104379

It's just one autist spamming it all day long. Some kind of epic maymay.
>>
>>53104379
>han vil ikke ha en rullestoljv
>>
>>53104186
Spilte tre partier mot en kar som jeg mistenker for å være utlending med Google Translate. Parti nummer en var litt interessant, deretter virket det som om luften gikk litt ut av ham.
>>
http://www.vg.no/forbruker/helse/legeforeningen-vil-forby-salg-av-roeyk-til-alle-foedt-etter-2000/a/23589774/
>>
>>53104379
samo jedan lik to radi. ne znam koji mu je kurac.
>>
>>53106567
God idé.
>>
>>53106567

>2016
>Det er fortsatt folk som royker

overste kek
>>
>>53104379
I don't know but he got to me
I want one too now
>>
>>53107107
vurder selvmord
>>
>>53107107
>mitt fjes når jeg endelig får meg en rullestoljv

Håper det skjer snart.
>>
>>53107456
Onsker meg en rik en. I et digert hus med masse trapper.
>>
>>
>>53108390
Hva inneholder informasjonskjeksene dine, Anon?
>>
Fyren med bylla her igjen. Klemte på den for et par timer siden, da området rundt var varmt og omt. Nå virker det som om byllen er helt tom. Provde å klemme litt, men klumpen er helt borte og hullet har allerede begynt å gro fint. Tror jeg kommer til å overleve, gutta.
>>
>>53108437
Jeg har ikke den fjerneste anelse.
>>
File: kittelsen.jpg (247 KB, 1000x1255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kittelsen.jpg
247 KB, 1000x1255
>>53108445
Det var da godt å hore. Du ville nok ikke hatt besok av denne trivelige damen.
>>
>>53108562
hva er det skrekkelige vesenet som er avbildet der?
>>
>>53108562

Jeg har allerede hatt besok av henne, men hun brukte riva og ikke kosten. Det er derfor jeg overlevde. Kan du ikke den norske folkeviten, anonsen?
>>
>>53108650
Pesta. Svartedauden personifisert.
>>
>>53108662
Tydeligvis ikke godt nok. Skylder på Kittelsen og skoleverket.
>>
File: 5319947.jpg (109 KB, 650x973) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5319947.jpg
109 KB, 650x973
Hvor mye ville dere ha betalt for en time med henne, gutta?
>>
>>53108811
>falling from a window
så det er dette som er oppskriften
>>
>>53108811
Ikke mer enn 2 euro.
>>
>>53108811
Jeg skulle gjerne betalt mange euro for å få rullestolposterne i tråden her hengt.
>>
>>53108854
Hva mener du?
>>53108877
Britene bruker pund.
>>
>>53108899
>Hva mener du?
oppgradere jv til rsjv
>>
>>53108899
£1.47, da. Vanskelig å konkurrere med Hellas, rullestol eller ei.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3337243/Teenage-prostitutes-selling-sex-price-sandwich-Greece-s-crippling-recession-pushes-prices-time-low.html
>>
File: 1398466032365.png (126 KB, 308x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398466032365.png
126 KB, 308x302
>>53108916
>oppgradere
>>
Fyfan vad äckliga bilderna ni brevar är, de har ju benen och armarna kvar.
>>
>>53109027
Også er de ikke brune heller. Fysj!
>>
Ærlig talt, altså.
>>
>>53109093
Har du googlet bleier eller russiske importbruder i det siste?
>>
>>53109169
Nei. Google har tydeligvis bestemt seg for at jeg er gravid.
>>
>>53109077
Ja och 3D, usch
>>
>>53109093
>tid seden befruktning

Skal det være et ordspill
>>
Hvem /folger med på amerikansk politikk/ her?

Hvis jeg hadde stemmerett i USA ville jeg ha stemt på Donald Prump.

*prump*
>>
>>53108445
Har du bilde?
>>
>>53109558
Jeg folger med
t. Bodd i Burglandia
>>
File: dat ass.webm (779 KB, 448x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dat ass.webm
779 KB, 448x336
>>53109558
>prump
step it up senpai
>>
>>53109601

Har som hovedregel å aldri breve egenproduserte bilder i Norgetråden, da jeg helst vil unngå å bli doxxet av doxxeautistmannen.
>>
File: skidor_kvall.jpg (39 KB, 468x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skidor_kvall.jpg
39 KB, 468x373
godnatt :3
https://www.youtube.com/watch?v=_ujaZi2dMZo
>>
>>53109799
Ta det med ro. Jeg har brevet bilder jeg selv har tatt, samt bilder av meg selv (!), og er fortsatt ikke blitt doxxet. Konklusjonen er at doxxeanon er ganske dum.
>>
hvem /djbroiler/ her?

https://www.youtube.com/watch?v=dng1kUAFj7o
>>
>>53110148
"nei"

https://www.youtube.com/watch?v=3MteSlpxCpo
>>
>>53110176
De kontaktlinsene er så jævlig ekle, men videoen er bra ellers.
>>
File: Question-Mark.png (260 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Question-Mark.png
260 KB, 1024x1024
>>53110176
>to homser
>en jente
>en jǿde
>en neger
>>
>>53109799
Jeg har postet Steam profilen min, lagt til folk tråden på Skype, postet bilder etc og har fortsatt ikke blitt doxxet.
>>
>>53110246
Du er ikke den eneste som synes at de er ekle, bare se på ǿynene til han med den dype stemmen.
>>
>>53109994
>>53110427

>t. doxxeautistmannen

Lurer ikke meg fåvæ.
>>
File: 1441356328638.jpg (40 KB, 604x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441356328638.jpg
40 KB, 604x355
>>53110521
Her er klassebildet mitt fra videregående, som jeg brevet for en tid siden. Det hjelper jo litt at det er flere personer på bildet, så det er usikkert hvem som er meg.
>>
>>53094554
åssen skal du heller få med deg magnus carlsens perfekte figur
>>
File: carlsen - anand.jpg (222 KB, 834x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carlsen - anand.jpg
222 KB, 834x520
>>53110604
Godt poeng.
>>
>>53098394
t. lahlum
>>
>>53110593
>4 gutter
>7 jenter
Dæven, det er 7/11 sannsynlighet for at anonsen er jente.
>>
>>53110593
>bare 11 elever
Hva for en merkelig linje var dette? Er du hemma?
>>
>>53110821
Ikke alle skoler har tusen elever, anonsen.
>>
>>53110887
Er det væffal 1000 mennesker i bygda di da?
>>
>>53110981
Jeg vil ikke si bygd. Heller tettsted.
>>
>>53110821
Det var ingen linjer med mer enn 15 elever per klasse utenom på studiespesialisering i min region. Bor rundt 40,000 her.
>>
File: 823906.gif (301 KB, 350x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
823906.gif
301 KB, 350x464
Jeg vil ha sex med en (1) anime
>>
File: Therese Johaug.jpg (32 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
32 KB, 640x360
I dont speak lutefisk, but whenever you post qt's why are there never photos of Therese Johaug on these Norge threads?
>>
>>53111536
She's not in a wheelchair 2bh
>>
>>53111536
There's some guy here who posts her all the time desu

https://desustorage.org/int/search/text/Lader%20de%20svenske%20jentene%20opp/country/NO/
>>
File: 1451327658808.png (50 KB, 996x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451327658808.png
50 KB, 996x1194
>>53111536
I agree, this thread needs more Johaug.
>>
>>53111787
Jeg bidrar!
>>
File: F12mpuxh.jpg (59 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
F12mpuxh.jpg
59 KB, 576x1024
>>53111437
Slå deg lös
>>
File: 729x.jpg (39 KB, 729x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
729x.jpg
39 KB, 729x410
Nattadult
>>
>>53111599
Wheelchair girls have atrophied legs, not sexy. :(
>>
>>53112210
Oi... Nei
>>
File: 20160105_065233.jpg (3 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160105_065233.jpg
3 MB, 4128x2322
Ka skjer gutta? Sitter i ankomsthallen på Gardermoen, venter på befalet.
>>
>>53099345

(f å v æ, for å være ærlig, for to be honest)
>>
>>53108650
Ærlig talt. Finnes det """""""""""""""""""""nordmenn""""""""""""""""""""""""" som ikke vet hvem pesta er?! Jeg blir oppriktig bekymret for norsk utdanning.
>>
>>53109799
jeg pleier alltid å fjerne exif data fra bilder, men har også lest at 4chan har fått en patch som uansett fjerner exif data fra alle bildene.
>>
>>53111536
to be frank her face is not very feminine, not worth posting
>>
>>53097791
Enig med sangen fåvæ.
>>
>>53116424
Korleis går det samband gutt?

T. Artilleri gutt
>>
>>53116556
>t. ord delings gutt
>>
File: cigar.gif (2 MB, 500x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cigar.gif
2 MB, 500x432
>dfn fisen din lukter rotten lök fordi du spiste en hel pakke spröstektlök fordi du var sulten i går natt og hadde ikke noe annet
>>53116556
Er ikke sambandsgutten, jeg er ferdig med förstegangstjenesten for lenge siden.
>>
File: 569.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
569.jpg
25 KB, 400x386
>>53097791
>Nei til apekatter i vår rene, hvite, norske sne!
Tekstforfatteren burde fått en Spellemann fåvæ
>>
>>53116637
Nobels fredspris fåvæ
>>
>>53116601
E-eg meinte ikkje å linke til eit brev f-fåvæ
>>
>>53116637
Innvandrerne hater uansett snö.
https://www.youtube.com/watch?v=d4pRrnZju3Y
>>
Morn gutta.
>>
File: IMG_7904skle.jpg (965 KB, 789x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_7904skle.jpg
965 KB, 789x1000
>>53116991
God morgen, Anon.
>>
>>53117418
voe er gammel og brukt fåvæ
>>
>>53117490
Vet, men jeg liker Ud i vaar have, fåvæ.
>>
>>53117521
Æh, det er jo fra Team Antonsen. Minnet svikter.
>>
God morgen gutta. Sitter på bussen på vei innover til jobb. Bussjåforen er autist og nekter folk å gå ut av bussen forran.. ganske artig å folge med på.
>>
>>53117869
Kanskje han er en av oss. Spör om han liker rullestoljenter
>>
>uironisk være forsvarshanrei
>jobber tilnærmet gratis for staten

Patetisk fåvæ.
>>
>>53118332
Servile mennesker gjör servile ting, anonsen.
>>
File: anime.jpg (75 KB, 550x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime.jpg
75 KB, 550x385
Hey bros, its me PEWDIEPIE and i need so clips of norskbros doing some vocal memes.

Please meme me as hard as you can on vocaroo and post them here.

I will do a shout out to whatever name you give me!

Later bros! ^_^
>>
>>53118396
Timestamped pic or gtfo
>>
>>53118439
cmon bro! It's for my upcoming vid
>>
>>53118439
>han har såpass mye tro på dette at han krever bevis
drep deg selv
>>
>snyter nesa
>får snörr i öyekroken
midt i snörröyet
>>
>>53118385

Greit nok om de vil frivillig hanreie seg selv, men hvorfor skryter de av det?

Slavementalitet.
>>
>>53118638
t. Ikkje kremtoppen av norsk ungdom.
>>
>>53118638
De skryter fordi de mener det er en god ting. Når du spör dem hvorfor, så svarer de "det er en plikt". Hjernevask av beste sort.
>>
>>53118638
Fri fra skolebenken fordi jeg ville gjore noe annerledes for jeg begynte på uni.
Gjore machoting, interesse for skytevåpen og sånne ting
Patriotisme
Deilig å flytte hjemmefra, bor og spiser gratis uten å ta opp noe lån
Onske om å teste meg selv, utforske grenser, bli toffere
>>
File: ø.png (14 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ø.png
14 KB, 500x500
>>53118131
Why have I seen you guys start using ö lately? Don't you guys usually use the o with the slash, or is that not allowed?

Test: o O
>>
>>53119180
Ah, that's it. The o with slash is still converted into a regular o.
>>
>>53119009
>Patriotisme
Megmeg-isme.
>>
>>53119218
> mvh. kjellerdveler
>>
File: megmegfylke.png (714 KB, 447x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
megmegfylke.png
714 KB, 447x853
>Sor-Trondelag på andre
Kva i svarteste faen
>>
>>53119318
Nei, er ikke det.
>>
>>53119349
B E R G E N
E
R
G
E
N
>>
Norway
>>
>>53119664
Yes m8?
>>
>>53119824
Hi
>>
>>53119846
Ho
>>
>>53119853
Nice talking to you i gtg. Bbye honey.
>>
File: out.gif (554 KB, 295x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
out.gif
554 KB, 295x221
>>53119920
>>
>dfn jeg har satt alarmen på 1815 og det forste jeg skal gjore når jeg våkner er å ringe etter pizza fordi det blir forste gang jeg har spist hittil i dette dognet

Fåvæ
>>
File: fåvæ.png (271 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fåvæ.png
271 KB, 500x375
>>53120107
>>
Fåvæ is such an ugly word holy fug

y'all r a bunch 'o' homofils
>>
>>53120211
Fuck off
>>
episkemegmegs best fåvæ
>>
>>53120254
Thank you Australia

You are truly our greatest ally
>>
hvem her /kaffe/?
>>
>>53120902
nei fysj
>>
>>53121018
å jasså? er du en te-homse?
>>
>>53121028
e-er det innafor å like begge?
>>
Why is dra or går wrong instead of reiser in this sentence?

De reiser bort på torsdag
>>
>>53122981
godt spörsmål
>>
>>53122981
You could say "De drar på fredag" or "De drar bort på fredag". First alternative sounds a lot better to me.
>>
>>53122981
Gå bort = pass away

If you want to use 'reiser' just write 'De reiser på Torsdag'.
>>
>>53123350
To add to this: Å gå bort = to pass away, so this use would imply something completely different..
>>
>>53123350
According to duolingo drar and går are wrong, but thanks
>>
>>53123423
>>53123382
Oh right
>>
>>53123425
It sounds a little odd to me if you say "dra bort". Take "bort" away and just write "De drar på Fredag".
>>
>>53123425
Poor work by those involved then, not all that surprised that Norwegian Duolingo is bad
tbqh.
>>
>>53123526
Well considering most sentences are things like "kona hennes..." and "mannen hans..." and "kvinnen trenger ikke menn", etc, that doesn't surprise me
>>
>>53123666
top cuck
they probably think they are subtle
>>
Vinka till pappa, pojkar
>>
>>53094067
Insallah bror, insallah
>>
>får kuk av norge i skidspåren
>får kuk av finnarna i hockey
V-vi har iaf NiP och Fnatic.
>>
File: 307.jpg (31 KB, 680x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
307.jpg
31 KB, 680x591
Da har vi skrevet historie folkens!
Jobbsokeranon blei ansatt nå nettopp!

/Norgetråden/ > Frimurerlosjen
>>
>>53124247
Gratulerer, og dette skjedde gjennom /norgetråden/? Jeg kan ikke tro det.
>>
>>53124347

Dette skjedde gjennom /norgetråden/ ja. Jobbsokeranon lurte på om noen visste om jobb.. Jeg maila han og han hadde faktisk relevant CV. Jeg gikk god for han og han var på intervju istad og blei ansatt. Han starter på mandag og kan nå omtales som KollegaAnon 3
>>
>>53124492
Bra jobba fåvæ. Jeg satser på å ta KollegaAnon 4-navnet i lǿpet av noen år, fordi her i /Norgetråden/ går vi gode for hverandre gutta, blir helt rǿrt gutta.
>>
faen ta deg, pul en dildo, sug en kukk med fitta og leppene dine
>>
>>53124247
Fy faen gratulerer. Kan han hooke meg up med noe i Skipsbransjen? Her nede er det bare drit.
>>
>>53123938
Dere har også pewdiepie, så dere går ikke i pluss. Fåvæ
>>
>>53124969

For innerst inne i det gronnsvidde hælvete for satan! Jeg skal faen meg plugge og trokke deg så langt inn i rævholet til burgerpappaen din at du kommer til å gå rundt og lukte rævhomo resten av livet din feite hælvetes burgerfaen!

Vennligst ta fart og kjor vannrett inn i helvete din degenrerte skadeskutte fettklump!
>>
>>53125117
Ja, helvete.
>>
>>53125139
10/10 Nordlendings post
>>
File: Jon Ludvig Hammer.jpg (1 MB, 2256x1496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jon Ludvig Hammer.jpg
1 MB, 2256x1496
Hammer spiller siste runde av Rilton Cup akkurat nå, og ligger et halvt poeng bak Rodshtein fra Israel.

http://www.chessbomb.com/arena/2015-riltoncup/09-Hammer_Jon_Ludvig-Zumsande_Martin

Heia Norge!
>>
>>53124247
Bare å gratulere! Ryktene om Norgetrådens dod var sterkt overdrevet.

Vi burde lage våre egne ringer og pins.
>>
>>53124247
Gratulerer!

>>53125496
Dette fåvæ, vi burde starte en reell gutteklubb. Noen som har noen forslag til navn?
>>
>>53125658
>Noen som har noen forslag til navn?

Holder det ikke med /norgetråden/ da? Ingen andre som vet om oss uansett.
>>
>>53125658
megmeglosjen
2wd-losjen
fåvælosjen
frilurerlosjen
>>
>>53125911
Det siste forslaget var ganske bra. Men hva betyr 2wd?
>>
https://youtu.be/acNnq8pwbC4

do you fugs actually eat hjell?
>>
>>53125985
two wheel drive

resten tror jeg du kobler
>>
>>53125911

Likte megmeglosjen og fåvælosjen
>>
>>53125911
>>53126075

Kan noen lage trådstarterbilder med disse forslagene?
>>
>>53126040
Ja, kobler det nå.
>>
er akerselva den mest degenererte elva i norge
>>
>>53126199
den har den definitivt mest degenererte faunaen langs sine bredder, i det minste
>>
File: esther-vergeer.jpg (710 KB, 1440x2164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
esther-vergeer.jpg
710 KB, 1440x2164
>>53126040
Si meg, hvordan var det egentlig uttrykket oppsto her i Norgetråden? Jeg vet det har blitt brevet flere ganger tidligere.
>>
>>53126075
megmeglosjen er best fåvæ!
>>
>>53126272
det var en miks av to megmeger
>dfn ingen (2D/anime)-jv
og
>dfn ingen rullestoljv
en smart anon koblet de to elegant sammen
>>
>>53116003
jeg vet hva pesta er, men jeg visste ikke at pesta var skikkelsen som var avbildet på det bildet.
>>
Drep dere selv rullestolpostere
>>
File: 1451637279177.jpg (145 KB, 670x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451637279177.jpg
145 KB, 670x424
KollegaAnon 3 endelig hjemme etter vellykket intervju, feirer med Hansa.
>>
>>53126554

Neste fredag blir det pils på kontoret fra klokken 14:00

t. KollegaAnon 2
>>
>>53126676
>pils på kontoret fra klokken 14:00
Hva for en arbeidsplass er det her? Höres fantastisk ut. Dere er ikke på jakt etter flere ansatte?
>>
File: 1429941143871.png (16 KB, 200x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429941143871.png
16 KB, 200x264
>lönnehanreier
>>
>>53126554
Gratulerer! Synd jeg ikke rakk å hilse på deg i sted, men ser frem til neste uke!

La oss sparke ræv sammen!
KollegaAnon 1 av.
>>
>dfn ingen tidligere stavsprang-jv

http://www.tv2.no/2015/08/11/sport/friidrett/7244317
>>
>>53126727

Megmeg hovedkontoret i Oslo. Vi er nå 3 anon som jobber her.
>>
>all denne sammehomsinga om jobb
at du gidder
>>
>>53126814
Naver du eller noe?
>>
File: for_arbeidsgivere1.jpg (143 KB, 630x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
for_arbeidsgivere1.jpg
143 KB, 630x400
>>53126809
Er det en inkluderende arbeidsplass?
>>
>>53126965
Ikke for mentalt vanskeligstilte som idoliserer handicappede ofre i samfunnet.
>>
>>53127015
>ofre
>>
>>53126898
jeg snakker ikke om at du "gidder" å jobbe

jeg snakker om at du brever til deg selv og later som om du er 3 kollegaer
>>
>>53127127
Vi får timestampe 3 kollegaer på Mandag da ve
>>
>>53126965
vi har heis, så en rullestoljv eller to klarer vi.

>>53127127
Ikke gidd sjæl!
KollegAnon 1, 2 og 3 er like ekte som sommerens treff. Eneste forskjellen er at denne gangen er det ingen autistdoxxer som vralter etter for å dokumentere det.
>>
>>53127127
Er du paranoid, anonsen?
>>
>>53127015
>ofre
SJEKK DITT PRIVILEGIUM, LORTHERRE
>>
Vet ikke hvor seriose >>53125496 og >>53125658 er, men å starte en losje med utgangspunkt i folka fra tråden er en kul idé. Det blir stadig viktigere med nettverk, og en losje er en meget god ressurs for nettopp nettverksbygging da den bringer sammen vidt forskjellige mennesker. Er jeg alene om å ta forslaget til serios ettertanke?
>>
>>53119180
The reason i've heard is that some internet culture use to spam the slashed o for some reason i didn't catch. It's either that, or it was just m00t hating Norway, denying us to use our precious meme-letter
>>
>>53127798
Det er bare å mase nok på /qa/, så skal nok hiroshimoot fikse det.
>>
>>53120107
1815 var over 200 år siden, anonsen
>>
File: 1428921079886.jpg (160 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428921079886.jpg
160 KB, 499x499
>>53127794

Jeg har tenkt på det lenge. Det var grunnen til at jeg i det hele tatt strakk ut en hånd for å hjelpe Anon som sokte etter jobb. Her hadde jeg muligheten og det eneste jeg trengte å gjore var å maile han fra en kastvekkkonto for å sjekke om han var serios. Ting ordna seg veldig bra. Jeg er forovrig samme Anonsen som satte over 500 kroner til en stakkars blakk NorgeAnon som var stuck i Finland på 17 mai ifjor hvis noen husker det.

Jeg kommer til å fortsette og hjelpe Anonsen i nod og det hadde vært fett hvis flere gjorde det.
>>
File: 1451080635459.jpg (22 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451080635459.jpg
22 KB, 400x400
>>53128409
beste årene i mitt liv
>>
File: 1443542432989.gif (676 KB, 175x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443542432989.gif
676 KB, 175x200
>>53117418
>Du vil aldri gi henne joker i toer'n
Hvorfor leve?
>>
>>53118830
Om du vil leve her så burde du være i stand til å forsvare landet om du kan, din globaliserte lille drittsekk.
Patriotisme i et bra land er en bra ting.
>>
>>53125658
Gutteklubben brun ring
>>
>>53110593
peil på hvor fyren i svart bor? ligner en jeg kjenner i trondheim
>>
>>53129411
>han tror norge er i stand til å forsvare seg på egenhånd
Hahahahhhahh
>>
>>53129818
>Trondheim
Kanskje det er Lademannen.
>>
>>53110593
Du er karen i rodt bakerst til hoyre. Lyser 4kanal av trynet ditt.
>>
>>53129840
Finland klarte det delvis, Vietnam klarte det.
Geriljakrig på hjemmebane er alltid overlegent for en invasjonsstyrke.
Men vi ville vel naturligvis ha hjelp av NATO, vi hadde vært megahanrei om vi hadde NATO men ikke noe eget forsvar.
>>
>uironiskt falle i en finale
>>
>>53130001
Men vi er verken Finland eller Vietnam, er vi vel? Vi er tilbakelente og delvis bortskjemte Norge.
>>
Ganske stolt over hvor lite anime det er i norgetråden i forhold til den svenske.
>>
>>53128804
Du er helten /norgetråden/ trenger, men ikke fortjener.
Kan jeg spandere en bulgarsk gledespike på dem som en påskjonning?
>>
>>53130350
Finnes det noen anime med sjakk og/eller rullestoljenter?
>>
>>53128804
Skal vi ta det et steg lengre?
>>
>>53130437
Tydeligvis. Det er også gjennom en slik serie vi fant ut at sjakkanon er et av rullestolmennene.
>>
>>53130523
>Det er også gjennom en slik serie vi fant ut at sjakkanon er et av rullestolmennene

Jeg trodde det ble tilstått i forbindelse med Lahlumoppstyret?
>>
>>53130604
Nei, det daterer tilbake til en langt enklere tid.
>>
>>53130658
Fortell mer.
>>
>>53130693
Refererer bare til Norgetråden Q1/Q2 2015. Er ikke så mye å fortelle om.
>>
>>53130867
Var Sjakkanon/Rullestolmannen her da?
>>
Hva er det egentlig "kollegaanon" circlejerken er for noe?

Hva slags jobb driver de med?
>>
>>53130997
>>
File: typisk dag hos PST.jpg (476 KB, 1024x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
typisk dag hos PST.jpg
476 KB, 1024x680
>>53130997
Dei jobbar hjå PST.
>>
>>53130922
Vet ikke når han kom, men husker han ganske klart fra rundt april, kanskje tidligere. I alle fall selve sjakkaspektet. Rullestoler har vært en greie litt sånn av og på noen år nå, tydeligvis.
>>
>>53130997
Tror det er salg/markedsforing
>>
>>53130452

Jeg er klar. Eneste problemet er at folk er livredd for å bli doxxa.
>>
>>53131632
Vi kan motes på London pub gutta, neste gang det er fullmåne.
>>
>>53130997
Rollespill på NAV-kontoret
>>
>>53131632
Sdm så er det en fin litmustest. Tor man ikke pga doxxefrykt , så er man kanskje ikke riktig person til å bli med på noe slikt uansett.

Du/dere holder til i oslo, ikke sant? Vet du om en ålreit pub vi kan motes på?
>>
>>53131685
Sirkelrunk på London gutta! Dette blir bra fåvæ..
>>
File: rub.gif (58 KB, 132x140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rub.gif
58 KB, 132x140
>>53132243
Alt det dritet der er en konspirasjon for å doxxe alle i tråden.
Lurer på hvem som er bak....
>>
>>53128804
Lær deg å skrive norsk fåvæ.
>>
File: 1451001720662.jpg (450 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451001720662.jpg
450 KB, 1536x2048
Side 10 snart gutta
>>
>>53132304
Den langnesede kremmer slår til igjen
>>
Död tråd er död.
Lenge leve /nordic/
>>
>>53133198
Du kommer her å syter daglig, så det kan ikke være spesielt moro der.
>>
>>53133198
/nordic/ har ikke hatt en tråd på en stund nå, og /skandi/ er enda mer dödt enn Norgetråden.
>>
>>53133198
Hver dag
Hver jævla dag kommer du hit og proklamerer at nordic er så mye bedre. Hvis den er så mye bedre, hvorfor kan du ikke bare bli der?
>>
Ny

>>53133411
>>53133411
>>53133411
>>
File: anzu.jpg (95 KB, 960x739) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzu.jpg
95 KB, 960x739
>>53133234
>>53133379
Er du sinna eller?
Thread replies: 334
Thread images: 81
Thread DB ID: 382176[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.