[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Fil per parlar català
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 16
Thread images: 3
Normes:

1- NO POLÍTICA

Ací podrem escriure i debatre en català a l'/int/, tot el que siga respectuós i sense barajar-nos amb questions buides com tensions territorials/política/rivalitat/etc.

Podem parlar d'accents/dialectes, quin vos agrada més? i menys? Lèxic curiós del teu poble/ciutat? expressions? endavant!

Tots esteu convidats!

*Altres noms: valencià, mallorquí, menorquí, alguerés, fragatí, eivissenc,etc. No és la nostra intenció fer un debat sobre noms, cadascú que diga la què més li agrade*
>>
Se puede parlar català inteventat?
>>
>>53088118
*Inventat
>>
les catalans sont fagots
>>
>>53088357
Molt be, tu vas mejorant
>>
>>53088118
Es pot parlar català inventat*

>>53088421
millorant*
>>
>>53086202
Where is Aragon? You literally were never independent as not part of it. You're so cucked to crown of aragon you use their senyera as your national symbol lol
>>
>>53086202
Mai vaig pensar que el pitjor de ferse mayor fuera la soledad
>>
>>53086202
soc bé, pero si em toques el meu kinder bueno...
>>
>>53086202
Per la seva seguretat aquesta estacio esta dotada de cámaras de vídeo vigilancia
>>
>>53090583
the fuck is this comment

catalan language isn't spoken in aragon and this is not a "country" but a language area

>>53090822
fer-se major fos la solitud*
>>
>>53090924
>>53090882
>>53090822
>>53086202
Nolja injelego....miarda
>>
File: 1428256838883.jpg (28 KB, 331x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428256838883.jpg
28 KB, 331x319
>lmcq l'Artur Mas en aquest moment
>>
File: SENYERA.jpg (173 KB, 500x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SENYERA.jpg
173 KB, 500x334
CATALANS = JEWS

RESTORE THE MAGNIFICIENT GLORY OF ARAGON CROWN

GO TO HELL '''CATALAN COUNTRIES'''

LANGUAGE SPOKEN IN CATALONIA IS DEGENERATED VALENCIAN LANGUAGE
>>
che hablen bien
>>
>>53086202
tot el camp, es un clam
Thread replies: 16
Thread images: 3
Thread DB ID: 381856[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.