[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 17
Thread images: 5
File: 5345.webm (665 KB, 350x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5345.webm
665 KB, 350x640
Tässä kaikkien aikojen paras /mämmi/ painos.

Tästä lähtee.
>>
Paska lanka
>>
File: finland.jpg (32 KB, 323x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finland.jpg
32 KB, 323x301
>>
>>53070610
Why do you keep posting that picture of two Swedes?
>>
File: Murika numba nope.jpg (183 KB, 1024x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Murika numba nope.jpg
183 KB, 1024x624
>>53070610
>>
Suomen siirtokunnan aloittamat /mämmi/t ei näköjään maistu.
>>
>>53070434
Mene vittuun pakottamaan niitä kpop huoria
>>
>>53070434
muovinen lutka
>>
File: 8486468.jpg (24 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8486468.jpg
24 KB, 396x385
Japsitytyt > Koreahuorat
>>
Olikohan Korean kristinuskoon kääntämisessä ideana että eurooppalaiset kävisivät tasaisesti jyystämässä siellä suuntaa ja maksaisivat sitten tuotostensa kasvuiän ja Koreasta olisi tullut koreampi paikka eurooppalaisilla mitoilla ja piirteillä.
>>
File: 1424728971264.jpg (18 KB, 510x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424728971264.jpg
18 KB, 510x476
>>53074283
>saarivinosilmä on eri kuin mannervinosilmä
nyt yrität kuule huijata
>>
Joku vois varmaan tehä uuden paremman langan. Eihän täällä modejakaan ole joten väliäkö jos laudalle pakottaa astetta paremman /mämmi/n
>>
>>53070610
I'm pretty sure the guy on the left is a long distance runner while the guy on the right is a sprinter.
>>
>>53070610
Why is every long distance runner always scrawny?
>>
>yritä tilata tietsikkaan uusia sisuskaluja
>nordea cockblockaa
>>
>>53077460
Because running long distance use lots of energy, so they use up all their fat. Also it doesn't require heavy use of muscle at once, so it doesn't build muscle.

Actually I have no idea, just trying to sound scientific and this is the best I came up with.
>>
>>53081309
Sounds feasible. Know some British Channel swimmers burning up loads of fat for that swim.
Thread replies: 17
Thread images: 5
Thread DB ID: 381083[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.