[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - MADDAFAKK ALLT-upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 308
Thread images: 151
File: 3452856_2048_1152.jpg (375 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3452856_2048_1152.jpg
375 KB, 2048x1152
>>
>24
>hoppade av gymnasiet efter knappt ett år
>suttit isolerad på rummet sen 17
>aldrig haft ett jobb
>noll vänner; ingen förutom närmsta familj vet om jag ens lever
>noll erfarenhet med det motsatta könet

Är det verkligen lönt att ta sig genom ännu ett år?
>>
>>53069867
om en ande uppenbarade sig ur närmsta pmax och gav dig en lgh, ok kreditvärdighet och vilket jobb som helst, vad skulle det då vara för yrke? ett jobb med faktiska sysslor då, inget zuckerbergskt pengaräknande
>>
File: 1451765957699.jpg (39 KB, 468x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451765957699.jpg
39 KB, 468x554
Get ready for a beatdown today.
>>
>>53069996
pekka pls dont hurt em
>>
>>53069961
Kanske en ranchägare i den australienska eller afrikanska utbaken. Vill ha tveksamt korta shorts och patrullera markerna i min vita jeep medans jag lyssnar på band som Toto och senare Pink Floyd.
>>
>>53069867
Er det sant at svensker blir mobbet av utlendinger i sverige?
>>
bork
>>
File: Herak.jpg (40 KB, 579x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Herak.jpg
40 KB, 579x457
HeRaK
>>
>>53070254
Beror på var du bor helt ärligt, går du i en skola med över 30-40% blattar så kanske du blir mobbad.
>>
>>53070254
Finns det få svenskar i en skola/skolklass då kommer du bli mobbad eller utfryst ja.
>>
>>53070254
Det är samma som i resten av världen. Raserna bör realistiskt sett inte blandas, så vida man inte vill ha konflikt och misstro.
>>
>>53069867
MANN1, BEHÖVER DU HJÄLP?
JAG ÄR HÄR, KONTAKTA MIG.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53071237
Vet inte, kanske.
>>
File: 1451261797154.jpg (27 KB, 508x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451261797154.jpg
27 KB, 508x524
> Sverige
>>
File: 1451602784819.jpg (3 MB, 5625x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451602784819.jpg
3 MB, 5625x3750
>>53071237
Titta åt höger, du är med på bilden :)
>>
>>53071603
Ja, jeg så det. Veldig imponerende at noen lagde alt det der, fåvæ. Bra bilde!:)
>>
File: Bondscape.png (17 KB, 335x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bondscape.png
17 KB, 335x361
>mamma ska göra hamburgare med bacon till lunch
>progressar fruktansvärt i runescape
>kylen full av coca-cola
Idag är en bra dag
>>
File: 1451853034811.jpg (64 KB, 392x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451853034811.jpg
64 KB, 392x296
>livet är fullständigt meningslöst och ett oändligt lidande
>trots detta ser jag hopp om att njuta av detta korta liv, då jag inte tror på liv efter döden
>detta ger mitt sinne ro, och gör att jag kan klara mig igenom vardagen
>>
>>53071603
Ser tre stycken jag ligger bakom, sugne, glassbilscucken och majas twitch stream. Trodde det skulle vara fler med tanke på hur mycket jag är i tråden men satan vad vi har memes när man ser det så där
>>
>>53071603
>SMR försöker fortfarande rekrytera här
>>
File: 1449640490857.png (226 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449640490857.png
226 KB, 620x670
>>53072171

>Runescape
>2016
>>
>>53072476
Detta, spelet blev dåligt när det patchades till 3D
>>
File: 85.png (338 KB, 1032x657) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
85.png
338 KB, 1032x657
>>53072476
>>53072496
Jag spelar ju Rs2007 som alla andra
>>
Varför denna rövsmärta?
>>
File: 11594.jpg (164 KB, 628x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11594.jpg
164 KB, 628x471
Vem /mästarrasen/ här
>>
File: gladgroda2.png (730 KB, 864x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gladgroda2.png
730 KB, 864x747
>>53072517
>dkn snart vår
>>
File: 1446030274957.jpg (684 KB, 979x1375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446030274957.jpg
684 KB, 979x1375
God morgon tråden :3
>>
>>53072517
Plebejerna tror att du försöker dig på en (dålig) ordvits ala sweddit.
>>
>>53072579
Vår(t) år
>>
File: 1450125205621.png (71 KB, 1440x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450125205621.png
71 KB, 1440x2560
>>53072517
vad bor du i för skitområde?
>>
>>53072643
Norrköping
>gilla sin egna joddel
>>
File: 1451159764525.jpg (73 KB, 800x1133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451159764525.jpg
73 KB, 800x1133
>dkn orkar inte gå upp ur sängen
>dkn skithungrig
Det är visst så här jag dör
>>
>>53072673
>dkn man vaknar som 25 olika personer
>>
>>53069867
Nej
>>
File: 1407663686330.jpg (118 KB, 1024x661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407663686330.jpg
118 KB, 1024x661
>>53072716
>dkn väckt av mamma
>dkn hon väckte mig med 5 olika mackor
>ägg-, salami-, skink-, leverpastejmackor
>tillsammans med en stor kopp kaffe som får liv i en
>>
>>53072805
>äta i sängen
>>
>>53072840
bokstavligen inget fel med det
>>
File: 1448536196906.png (996 KB, 978x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448536196906.png
996 KB, 978x644
Har ni hållit era nyårslöften hitintills? Om ni nu haft någon
>>
File: 1451175905708.png (834 KB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451175905708.png
834 KB, 1200x1080
>>53072870
Ja, inte rökt sedan den 30onde
>>
File: 1449751128865.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449751128865.jpg
25 KB, 400x386
>>53072950
>lisp
>python
>>
File: 1451373429024.jpg (87 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451373429024.jpg
87 KB, 640x640
>dkn sugen på fet kuk men ingen är vaken än
>>
File: 1379788917433.gif (175 KB, 278x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379788917433.gif
175 KB, 278x200
https://www.youtube.com/watch?v=aTJncWndUB8
>>
>>53073094
swedish """culture"""

thank god for mass immigration
>>
>>53071213
>BEHÖVER DU HJÄLP?
Troligtvis.
>KONTAKTA MIG.
Grunden till alla mina problem är att jag tvångsmässigt undviker människor ivl och i situationer där jag inte är anonym. Det blir bara plågsamt obekvämt.
>>
File: 1376872713504.jpg (436 KB, 950x1480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376872713504.jpg
436 KB, 950x1480
>>53073276
Kolla 2D favä
>>
>>53056759
Hände detta verkligen?
>>
File: Deniro.jpg (109 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Deniro.jpg
109 KB, 1920x1080
>Varit utan internet 24 timmar

>Får tillbaka internet och endast 25 mbit istället för min vanliga 250

JAG KAN INGENTING OM DATORER

HJÄLP
>>
>sjuk
Bra timing.
>>
>>53073011
Fet kuk här, stockholm :^)?
>>
File: 1451156867895.jpg (63 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451156867895.jpg
63 KB, 640x640
>>53073650
Ja! Plattan om 20?
>>
>>53073718
haha mm
>>
File: WgMnwDKOgW_4.jpg (175 KB, 795x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WgMnwDKOgW_4.jpg
175 KB, 795x650
>dkn ingen fv
>>
>kvitton som skrivs med bläck som försvinner efter ett år trots man inte ens rör det
Jävla juderier favä
>>
File: 1450451797718.jpg (26 KB, 379x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450451797718.jpg
26 KB, 379x368
>>53073859
Känns bra pablo
>>
>>53073357
Jag må ha rumpburgar tendenser, men kinesika tekningar tilltalar mig inte. Allt med det känns så genomskådligt och jag klarar helt enkelt inte av deras löjliga röster.
>>
>lyckas äntligen somna om
>vaknar upp tröttare än innan
ssri var ett misstag
>>
File: 1392960332523.jpg (35 KB, 525x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392960332523.jpg
35 KB, 525x481
>>53073971
>Jag må ha rumpburgar tendenser, men kinesika tekningar tilltalar mig inte.
>men kinesika tekningar tilltalar mig inte.
Du är en bra autist, undvik 2D. Det är idioti samt brukar 2d bögar vara helt från vetten.
>>
>>53073011
hon ser lite min ex-flickvän
värfor leva
>>
Kan någon summera MH2015 jagjagvis?
>>
>>53074107
mm strax
>>
File: 1424059006988.png (31 KB, 694x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424059006988.png
31 KB, 694x487
Kan någon förklara den här skiten?
JÄVLA COM-HEM JUDE
>>
>>53074162
du har problem
>>
kvää jag missade 120 stjärnor snabbspelandet av mario64
>>
>>53074162
Stäng av din router i 30 min
>>
>>53074246
Wow jobbar du hos comhem supporten?
>>
File: bivimä.png (3 KB, 343x30) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bivimä.png
3 KB, 343x30
>>53074107
Denna gillade jag. Det var en kvinna i debatt som med tårar i ögonen sa att biffiga vita män tänker stoppa invandringen.
>>
File: 1449768577215.jpg (78 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449768577215.jpg
78 KB, 1280x720
>>53074257
bara gör det din neger
>>
>>53072865
Det är fel att tycka att det är behagligt att äta i sängen samt att man börjar äta nyvaken
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terrorister för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1449370324838.png (152 KB, 1198x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449370324838.png
152 KB, 1198x611
>>53074324
det funkade
>>
>>53074324
>>53074453
BRA JOBBAT COMHEM SUPPORT!
>>
File: 1449160975539.jpg (58 KB, 540x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449160975539.jpg
58 KB, 540x531
>>53074453
inga probz bby gurl
>>
File: 1423175664674.gif (2 MB, 420x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423175664674.gif
2 MB, 420x428
>>53074556
t-tack senpai
>>
>>53074443
Håller med

t. icke svensk
>>
File: 1434007781451.jpg (25 KB, 250x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434007781451.jpg
25 KB, 250x201
Är det sant att efter alla månader så tror SMR fortfarande att tråden är en av deras plattformar?
>>
File: 1451899139759.png (371 KB, 1042x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451899139759.png
371 KB, 1042x470
>dkn man inte är japansk hikkineet med allt för mycket pengar
>>
>>53074740
SÄG DET HÖGT
SÄG DET KLART
MÅNGKULTUR ÄR UNDERBART
>>
File: 1447455718333.jpg (30 KB, 472x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447455718333.jpg
30 KB, 472x461
>>53069867

ja för fan

23 år här och NEET sedan 17 års ålder

visserligen är båda mina föräldrar läkare så jag får en riktigt fet månadspeng, plus att dom skriver ut kodein recip när jag ber om det :)
>>
File: wewrip.png (9 KB, 365x133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wewrip.png
9 KB, 365x133
Varför
>>
File: grodmorgon.png (77 KB, 1440x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grodmorgon.png
77 KB, 1440x2560
>>53072517
>>53072643
Jönköping verkar upskatta det
>>
>>53074770
Han är inte en NEET, han är bara stenrik.
>>
>>53074740
>dkn man inte tjänar shekels av SMR för att skriva lite kopierad pasta och länka till nordfront några brev per tråd
>>
>>53074740
Ja. Vi har många aktivister och stödmedlemmar i tråden, ca 40% av brevare här är med. BT 2015 var en succé för rekryteringen.
>>
File: 1451836409468.jpg (94 KB, 662x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451836409468.jpg
94 KB, 662x720
>>53074770
jvdk allt för väl
>>
>>53073398
Ja
>>
>>53074816
>Han är inte en NEET, han är bara stenrik.
Jaha

Hedersjonte då
>>
>>53069996
raiskata ruotsi nyt
>>
File: 1446076110753.jpg (77 KB, 653x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446076110753.jpg
77 KB, 653x590
>>53074828
>Vi har många aktivister och stödmedlemmar i tråden, ca 40% av brevare här är med
Tror du det själv eller?
>>
File: 1426438370852.png (563 KB, 861x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426438370852.png
563 KB, 861x990
>>53074828
>>
>>53074828
Älskar det här jagjaget
>>
File: 1451726789960.jpg (120 KB, 444x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451726789960.jpg
120 KB, 444x461
>40% av tråden
Då måste ju SMR bara bestå av 4kanalare och SÄPO-agenter lxl
>>
>>53074828
Jasså? I /pol/-tråden som länkades hit igår så var det bara två rabiata SMR-medlemmar. Det är det som är det bästa med /int/ va? Ingen vet när ni sambögar
>>
File: 1414777696290.jpg (19 KB, 130x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414777696290.jpg
19 KB, 130x240
>>53074828
>ca 40% av brevare här är med
haha aa
>>
>>53074933
Mann1 vi har över 30 medlemmar i tråden och det har bevisats med en strawpoll
>>
File: 1445893745760.png (572 KB, 600x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445893745760.png
572 KB, 600x580
>>53074984
>>
File: 1451729143637.jpg (50 KB, 400x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451729143637.jpg
50 KB, 400x520
Breva 2D för att jaga bort SMR-brevarna! GANBATTE!!
>>
>>53074933
Vi fokuserar vår aktivitet på 4kanalen i Sverigetråden då vi har störst rekryteringspotential här.
>>
File: 1450686799165.gif (219 KB, 512x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450686799165.gif
219 KB, 512x284
>>53074828
>>53074984
Det här jagjaget får alltid en massa (du)'n
>>
>>53075019
Är du tokig? Stormbögarna är bekräftade vedbodar som vill knula 2D när de inte anstiftar HERAKR
>>
>>53075019
Okej abdullah :3c
>>
>>53075019
>t. rekryteringsansvarig i näste 88
>>
>>53075019

aj aj, kapten!
>>
File: 1433957936695.gif (2 MB, 605x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433957936695.gif
2 MB, 605x490
>>53075019
voff voff
>>
>>53075058
>inte wan wan
Är du ens 2Dare?
>>
File: 1450977267811.jpg (197 KB, 1200x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450977267811.jpg
197 KB, 1200x924
M A K I EN SÖT
>>
>>53075051

använder inte VLC längre, för jag har bytt till MPC-HC som är mycket bättre än franskbyggda VLC
>>
http://www.vgtv.no/#!/video/122997/weng-med-ydmyk-melding-til-svenskene
>>
File: 1424934939591.jpg (141 KB, 730x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424934939591.jpg
141 KB, 730x714
>>53075073
I Sverige pratar vi svenska (eller arabiska)
>>
>>53075088
>jag har bytt till MPC-HC
Bra
>>
File: 1449739960728.jpg (161 KB, 1000x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449739960728.jpg
161 KB, 1000x1414
GE MIG EN TRÄNINGSBÅT KVÄÄ
>>
>>53075132
>du kommer aldrig mysa med en båt
Varför leva?
>>
File: youaresomean.gif (484 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
youaresomean.gif
484 KB, 320x240
>dkn ingen 2d kattfv
>>
>>53075170
Jag fattar inte. Det är ju människor och inte båtar. Ni verkar ha fått kortslutning i hjärnan efter allt 2d tittande
>>
>>53075200
Jvdk
>>
File: 2974330_1200_675.jpg (79 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2974330_1200_675.jpg
79 KB, 612x344
>>53074779
KURUNA PLIIIIISSSS
>>
>>53075170
>dkn ingen Bismarck och Prinz Eugen att mysa med ;_;
>dkn ingen kommer göra båtar verkliga
>>
File: 2dmålning.jpg (438 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2dmålning.jpg
438 KB, 1280x720
>>53075031

De är väldigt splittrade på den fronten. Några förespråkar 2d medan resten kallar det för degenererat trams.
>>
File: 34.gif (2 MB, 499x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34.gif
2 MB, 499x281
>>53075201
de är båtar, tro inget annat
>>
>>53075201
>faktiskt vara blind på riktigt
Stackars anon
>>
Varför är ni så autistiska?
>>
>>53074933
De hanterade kritik så dåligt i den tråden att ifall de någonsin tar över kan vi säga vif till yttrandefriheten.
>>
>>53075323
Vi låtsades bara för att hålla borta normisar och stormbögar. Men sen insåg vi att, fan, stormbögar är också autistiska. Nu flockas de som flugor till skit.
>>
2D är så jävla dekadent
>>
File: 1451734183688.jpg (322 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451734183688.jpg
322 KB, 1280x720
>>53075323
För att hålla dig borta
>>
File: 1425680784685.gif (309 KB, 460x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425680784685.gif
309 KB, 460x351
>>53075422
Tandborstscenen
>>
>dkn tråd på /g/ där någon installerar Red Star OS (bästa koreas OS)
Topp mys
>>
>>53075324
Du måste inse att stormbögar är autister. Autister har noll empati, vilket innebär att stormbögar inte kan förstå att andra människor har andra åsikter och annan världssyn. Detta gör stormbögarna enormt frustrerade, vilket är varför de är så griniga jämt.
>varför är de inte nazister? gycklar dom eller? vad fan??? vem är inte nazist??? dom måste ha blivit hjärntvättade!! gaaah!!! jag är arg!!!!
>>
>>53075479
Är det därför som så många stormbögar har autistiska intressen?
>>
>>53075503
Precis!
>>
>>53074984
Hell seger!!!
>>
>>53074786
Bor hos singel morsa som gråter sig till sömns varje natt och undviker socialt umgänge för hon skäms över mig när frågor kommer upp. Situationen känns inte hållbar.
>>
File: 1449753812544.png (200 KB, 356x915) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449753812544.png
200 KB, 356x915
http://www.metro.se/metro-debatt/sluta-kalla-mig-dagisfroken-det-heter-forskollarare/EVHolD!yYqYDabiE5JQ/

haha mm käft dagisfröken
>>
>>53075376
Du menar att 2D är universums mirakel.
>>
>>53075559
haha ok kampgrupp 14 näste 88

ska du inte gråta lite över "hen" också?
>>
File: L E W D 2.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L E W D 2.webm
3 MB, 1280x720
>>53075572
UNIVERSUMS MIRAKEL
>>53075620
haha mm din mamma kekekek lxlxlxlxl lål
>>
>>53075657
varför är stormsnorrar så retarderade?
>>
>>53075559
> Året är 2016 och det är hög tid att förpassa ordet "dagis" till historien en gång för alla

DET ÄR NUVARANDE ÅR
>>
>>53075479
Det är inget fel att värna om sitt land, sitt folk, sin kultur och att hålla kriminella utomeuropeiska avskum borta från sitt land.

Att sitta och tokrunka till HeRaKr som troligtvis aldrig kommer.... Och ifall det kommer utspela sig helt annorlunda än hur de planerat för det. Nationalism är sunt, men att vilja gasa folk eller begå våldsbrott pga hudfärg är efterblivet.
>>
>>53075686
>alla som brevar 2d är stormbögar
Kul jagjag.
>>
>dkn ingen Prinz Eugen att vara oanständig med
>>
>>53075769
Hemsk känsla
>>
File: 1440663765982.jpg (7 KB, 184x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440663765982.jpg
7 KB, 184x195
>dkn man tagit bort sitt Dropbox-konto och köpt ett 128GB usb-minne istället (som man till och med kan kryptera)
>>
>>53075735
Borde hålla kriminella europeiska avskum borta från landet också favä
>>
>>53075620
Ok, visste inte att bara stormbögar tycker "hen"-debatten är löjlig.
>>
File: 1436900857342.jpg (80 KB, 771x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436900857342.jpg
80 KB, 771x1000
>>
>>53075795
Jag är för ett enormt förtryck av alla kriminella. Landets medborgare får vi på något vis ta itu med själva, EU-medborgare kan vi deportera och utomeuropéer kan vi landsförvisa.
>>
File: 1449766125441.jpg (1 MB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449766125441.jpg
1 MB, 1920x1200
>>53075826
>>
>>53075841
Håller med, men tycker också att det borde mest hållas till brott som faktiskt skadar någon på något sätt.
>>
>>53075915
Ifall du har en planta med medicinska örter som du röker rekreationellt och inte kör bil "drograttfull" eller framför tung utrustning samt jobbar och betalar skatt så skiter jag högaktningsfullt vad du gör med din kropp.

90% av polisens hantering av drogrelaterad brottslighet hjälper inte ett skit.

Polisen borde frigöra de resurserna för att göra något åt brott som spelar roll, nämligen brott emot egendom och liv.
>>
>>53075524
Jag är 37 år gammal.

Jag arbetar med att frakta runt bananer på ett iskallt lager.

Jag har inga vänner.

Jag har ingen partner.

Sist jag kramade en tjej var 1997.

Sista gången jag drack mig full var omkring 2006.

Jag är oskuld.

Min pappa lämnade min mamma för en annan kvinna när jag väldigt ung.

Ingen ser mig och jag känner mig inte värd att ens bli sedd.

Strax efter löning brukar jag åka till Donken eller någon annan snabbmatskedja och beställa mängder av mat, långt mycket mer än jag orkar med, och äta tills jag blir illamående och ligga i baksätet och lyssna på Kents nittiotalsskivor.

Min gamla granne hade en foxterrier jag brukade se efter ibland men han flyttade och allt jag har nu är några ledsna orkidéer som jag försöker sköta om.

Det känns som om någon skriker i huvudet på mig hela dagarna. Till slut går det liksom inte längre att bedöva sig med 2D, datorspel och porr. Själen behöver ett syfte.

Försök göra någonting, anon. Vad som helst. En vacker dag är det för sent.
>>
File: 1449829452582.jpg (66 KB, 241x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449829452582.jpg
66 KB, 241x271
Finns det ingen anon här som är små bög och vill bli knullad i röven ;__;?
Jag vill gärna ha en /svt/ pv att pumpa rumpan på.
>>
File: 1449758777547.jpg (122 KB, 1276x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449758777547.jpg
122 KB, 1276x718
>>53075981
Alla vill knulla, ingen vill bli knullad, universums stora gyckel
>>
File: 1451899616404.jpg (212 KB, 1260x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451899616404.jpg
212 KB, 1260x736
>>53075973
>>
>>53075973
Jag har nog aldrig hoppats mer på att ett inlägg i tråden är gyckel än nu. Jag var på bra humör men nu känner jag bara hur din depression omfamnar mitt hjärta genom datorskärmen.
>>
>>53075973
F B A N O N
B
A
N
O
N
>>
>>53075973
>37 år
FBanon?
>>
>>53076006
>antyder
Om man bara kunde hitta någon på samma våglängd eller bättre än en själv. Kan inte låta någon basslyna ta ens rumpa.
>>
>>53076058
Det där är ett översatt brev från /lit/
>>
>>53075981
Trodde du föredrog feta flickor
>>
>>53075973
Varför inte flytta till asien och bli buddhist lärling? Få en skål ris om dagen och lite ro i själen kanske.

[spoiler]Jag vet att såna som vi aldrig skulle göra något sådant, därutav vår situation.[/spoiler]
>>
File: 1431140282939.jpg (23 KB, 450x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431140282939.jpg
23 KB, 450x321
>Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terrorister för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53076110
tacka fan för det
>>
>>53076122
Har faktiskt funderat på det, det enda som stoppar mig är att jag fortfarande är för fäst vid 2D.
>>
>>53075973
Ta hand om dig anon.
>>
Hej!

SD har nu 36 % enlig ou. :)
>>
>>53076006
Jag hade inget emot att bli knullad om jag också får knulla ;___;
>>53076121
Vem trodde du jag var?
>>
>>53076341
haha ok =)
>>
File: 1447452380008.png (292 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447452380008.png
292 KB, 409x409
>dkn man mår bättre idag
Snart friskt, har en stor jävla påse full med snytpapper som man måste gå ut med baka desu wa
>>
>>53076351
>Vem trodde du jag var?
Fetchoulianon
>>
File: ccc8297.jpg (568 KB, 765x1061) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ccc8297.jpg
568 KB, 765x1061
>>53076364
Samma här
>dkn mår bättre idag
Runkade till min frufu som futa denna gång, var lite annorlunda men spännande.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FEbSulKPLMU
Kan någon breva den där stockphoto grejen med en gammal gubbe med vitt skägg och hår som ser äcklad ut
>>
>>53076401
Är han bög? Trodde han gillade bara 2d.
>>
File: 1420720008675.jpg (65 KB, 525x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420720008675.jpg
65 KB, 525x437
>Runkade till min frufu som futa denna gång, var lite annorlunda men spännande.
>>
File: snart.jpg (17 KB, 405x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snart.jpg
17 KB, 405x421
>>53076134
>>53076453

Börja snubbla
>>
>>53076451
Alla 2Dare är bögar
>>
>>53076476
Inget roligt om alla filtrerar en :)
>>
>>53076508
Käften och sätt på dig snubblet Jocke
>>
File: grabb i fedora 8.jpg (1 MB, 1952x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grabb i fedora 8.jpg
1 MB, 1952x3264
>Börja snubbla
>>
>>53076476
Ok
>>
>>53076550
Kristus vilket nackskägg.
>>
File: 1448037240565.jpg (20 KB, 290x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448037240565.jpg
20 KB, 290x219
>>53076550
jäklar jag ser exakt ut så där xD
>>
File: 14454353296.jpg (219 KB, 800x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14454353296.jpg
219 KB, 800x1280
>dkn handäggsslutspelet börjar på lördag

http://www.nflplayoffsbracket.com/2016/index.php
>>
File: 1446487941073.jpg (64 KB, 458x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446487941073.jpg
64 KB, 458x643
>dkn handäggsslutspelet börjar på lördag
>>
http://www.inet.se/produkt/5340006/samsung-bar-standard-128gb-usb3-0#/specs

ja/nej?

Finns det någon anställd på inet som kan breva när produkten finns i lager?

t. ed snowden
>>
File: 1440776026495.png (33 KB, 88x131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440776026495.png
33 KB, 88x131
>>53076757
Köp från netonnet istället
>>
File: 1449378663580.jpg (1 MB, 1118x2252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449378663580.jpg
1 MB, 1118x2252
analsex var inte så dåligt som jag hade trott
>>
DOKTOR LEVANDE DÖD
https://www.youtube.com/watch?v=wqdtUKvts-E&feature=youtu.be
>>
File: 1451492521461.gif (924 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492521461.gif
924 KB, 500x281
>>53075973
Anon, jag..

Du är i mina tankar, hoppas det blir bättre för dig.
>>
>>53076326
>han föll för det
>>
File: 5340006_5[1].png (430 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5340006_5[1].png
430 KB, 800x600
>>53076757
Varför ska det alltid vara VMAK eller SMVK i stock foton?
>>
>>53076405
Varför låter hon som att hon pratar med en utvecklingsstörd unge? Känner mig kränkt.
>>
File: Groda med kostym.png (150 KB, 616x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Groda med kostym.png
150 KB, 616x725
>>53076881
>>
File: 1447301641903.jpg (41 KB, 566x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447301641903.jpg
41 KB, 566x960
>>53076942
För hon är vänster?
>>
>>53076405
8/10 skulle hatknulla
>>
File: Pungrakar1.jpg (216 KB, 875x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pungrakar1.jpg
216 KB, 875x946
>>53076946
Ät mitt bajs, din jävla lakritstomte.
>>
>>53076993
Är inte du också vänster?
>>
File: 1440160293190.png (657 KB, 716x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440160293190.png
657 KB, 716x586
>>53076809
Gör det ont att ta in en kuk i röven?

t.en som bara testat med fingrar
>>
File: 1450967378540.jpg (329 KB, 1257x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450967378540.jpg
329 KB, 1257x960
>För hon är vänster?
>>
File: 1451720881695.jpg (213 KB, 1274x1436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451720881695.jpg
213 KB, 1274x1436
>>53077045
Nej?
>>
File: 1440628003916.jpg (68 KB, 750x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440628003916.jpg
68 KB, 750x563
>>53076058
depptråd?
>>
File: index.jpg (4 KB, 120x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
index.jpg
4 KB, 120x160
>>53069867
BOKSTAVLIGEN mitt liv
>>
>>53077077
Fan det är synd om denna kille, han är från ryssland och varje år så firar han och hans ensamma mor med detta skit, varför hjälper vi inte dem istället för mdongo?
>>
>>53077072
Okej. Jag misstog dig för någon annan
>>
"God" "Morgon"
>>
File: image.jpg (41 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 640x480
>vara bög när svenska kvinnor existerar
>>
>>53077105
Vilka utvägs metoder har du på din lista?
>>
>>53076809
berätta mer
>>
>>53077026
>dkn man bevittnar en autistisk degenererad livslös anon spotta skit på ett animebräd
Hoppas du mår bättre snart
>>
File: zQQT0ag[1].jpg (156 KB, 1273x921) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zQQT0ag[1].jpg
156 KB, 1273x921
>>53077115
>>
File: 1449774314416.png (164 KB, 376x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449774314416.png
164 KB, 376x385
>>53069867
>dkn detta är mitt liv förutom att jag går på universitet
>>
>vaknar upp
>kollar ut genom fönstret
>de snöar
>någon har skrivit "<3 JOEL <3" i snön utanför mitt fönster
>dkn kommer aldrig ha en sötpaj till fv som skriver kärleksmeddelanden i snön
>>
File: Räv.jpg (94 KB, 1655x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Räv.jpg
94 KB, 1655x836
hur blir jag en bättre tecknare?
>>
>>53077184
loomis
>>
>>53076405
jävla snygg hon va dock
>>
File: 29awv89[1].jpg (102 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29awv89[1].jpg
102 KB, 1280x960
>>
File: Image008k.jpg (19 KB, 300x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Image008k.jpg
19 KB, 300x505
vilka program använder ni för att rita?
>>
>>53077118
>lorde - team
bra låt favä
>>
File: 1449602968485.jpg (174 KB, 1000x1525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449602968485.jpg
174 KB, 1000x1525
>>53077060
Inte om du har vant dig med en dildo eller liknande.
>>53077131
Du menar som gröntext eller vad är det du vill veta?
>>53077172
Tänk om det är en kille som älskar joel :3c?
>>
File: 1449721324929.png (212 KB, 500x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449721324929.png
212 KB, 500x677
>>53077184
https://www.reddit.com/r/ArtFundamentals
>>53077221
>program
Lär dig med papper och penna innan du börjar med program favä
>>
File: 1430662051208.jpg (25 KB, 286x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430662051208.jpg
25 KB, 286x256
Snälla nej, jag behöver inte en depptråd i mitt liv
>>
>>53077230
>t. 16-årig tjej
>>
File: 1451212933878.jpg (146 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451212933878.jpg
146 KB, 1000x1000
>dkn ska modda in snö i Stor Stöld Bil 5 nu
>>
>>53077162
så inte alls som ditt liv med andra ord
>>
>>53077230
Jag gillar tennisbanan favä
>>
>>53077241
>https://www.reddit.com

vgh baka desu favä
>>
>>53077239
>Tänk om det är en kille som älskar joel :3c?
:^)
>>
>>53077251
de har ju redan gjort det själva
>>
File: FkZevpR.webm (270 KB, 576x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FkZevpR.webm
270 KB, 576x720
>>
File: 1440628119935.jpg (67 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440628119935.jpg
67 KB, 960x720
>>
File: goatse.jpg (232 KB, 800x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goatse.jpg
232 KB, 800x1500
>när ruset kommer
>>
File: Pervers lust.jpg (94 KB, 454x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pervers lust.jpg
94 KB, 454x630
>>53077239
>Tänk om det är en kille som älskar joel :3c?
>>
>>53077313
breva mer, vill känna lite
>>
File: 1448085646532.jpg (261 KB, 1546x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448085646532.jpg
261 KB, 1546x563
>>53077337
>>
File: motståndwojak.png (41 KB, 450x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
motståndwojak.png
41 KB, 450x367
>dkn 69 dagar tills man blir 25
>dkn bor i pojkrummet
>>
Vilken jävla skitdag. Jag vill dö.
>>
>>53077239
ja gröntexta analknullet
>>
File: WP_3498_29-23-9-1.jpg (219 KB, 1917x1917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WP_3498_29-23-9-1.jpg
219 KB, 1917x1917
>>53077241
>>53077184
Vad tycker ni om denna jag ritade?
>>
>>53077026
s-sluta vara elak mot dejtis ;_;
>>
File: forever alone.png (142 KB, 1065x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forever alone.png
142 KB, 1065x943
>>
>>53077334
Hej misaka hell jesus hur mås det
>>
File: image.jpg (555 KB, 1266x2191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
555 KB, 1266x2191
>>53077247
Behöver du visst.
>>
File: 1449778036001.jpg (87 KB, 800x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449778036001.jpg
87 KB, 800x554
>>53077314
>donken aldrig druckit alkohol, rökt på, rökt cigaretter eller snusat
>>
File: CharlieGoku.jpg (83 KB, 400x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CharlieGoku.jpg
83 KB, 400x346
>>53077344
>>53077343


gör det inte, ta knark istället så blir det bättre

t. föredetta självmordsbenägen men knarkar nu istället
>>
File: 1411004506845.png (219 KB, 1199x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411004506845.png
219 KB, 1199x444
>>
File: 1451503094848.jpg (111 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451503094848.jpg
111 KB, 1280x720
>>53077125
>nöja sig med tråkiga svenska kvinnor när det finns asiater och latinamerikaner
>>
>>53077340
Fick inga känslor av detta. Lite pretentiöst favä.
>>
>>53077343
>de stormbögar
>>
>>53077372
tidsstämpel
>>
>>53077239
Vadå, skulle han vara bög menar du?
>>
File: 1411004583186.png (68 KB, 1208x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411004583186.png
68 KB, 1208x232
>>
File: image.jpg (33 KB, 306x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
33 KB, 306x255
>>53077314
>filnamnet

Tack för påminnelsen
>>
>>53077386
Allt är okej.
>>
File: 2016-01-03 14.34.05.jpg (500 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-03 14.34.05.jpg
500 KB, 1920x1080
>>
File: 1439560250183.png (34 KB, 456x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439560250183.png
34 KB, 456x512
>>53077343
Varför föddes vi haha
>>
>>53077302
De hade de i typ 3 dagar jag fick aldrig testa det
>>
>>53077457
har du pv
>>
>>53077420
>t. stormbög
>>
>>53077480
Väl jagjagat Olof
>>
>>53077443
jag ljög favä
>>
>>53077473
Nej.
>>
File: image.png (141 KB, 439x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
141 KB, 439x290
>>53077480
Haha aa
>>
>>53077400
Hur har du råd med skiten? Hur kom du i kontakt med drognissar?
>>
>>53077461
För att dina föräldrar ville ha en framgångsrik son som skulle göra dem stolta.

Istället fick de dig.
>>
File: 1449472867200.jpg (569 KB, 760x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449472867200.jpg
569 KB, 760x760
>>53077334
haha aa
>>53077361
>blir kåt och nyfiken på analsex
>kollar upp tjejer som är intresserad utav femdom och strap-on
>hittar en snygg tjej och bestämmer träff
>vi möter varandra ute på en krog runda
>dricker massa alkohol och sedan drar till henne
>vi börjar lätt med att hångla och hon fokuserar på att få min röv så "mjuk" som möjligt
>hon börjar sakta föra in den, gör lite ont i början sedan börjar det kännas verkligen skönt
Så efter drygt två timmar lång knull hade jag kommit över 4 gånger och helt uppslukat.
>>53077449
joel? näh men han kan ha någon efter sig.
>>
File: 1451582769264.jpg (22 KB, 251x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582769264.jpg
22 KB, 251x231
>>53077529
O-ok
>>
File: Frälsaren (4).jpg (41 KB, 488x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frälsaren (4).jpg
41 KB, 488x333
>dkn kan heema alla här
>>
File: grow up.png (436 KB, 1906x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grow up.png
436 KB, 1906x1170
>>
File: 1392920109281.jpg (61 KB, 535x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392920109281.jpg
61 KB, 535x574
>>53077343
>dkn redan 27
>dkn bor fortfarande hemma
>dkn familjen tittar inte ens på mig
>>
File: 1442160353135.gif (2 MB, 391x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442160353135.gif
2 MB, 391x220
>>53077529
>För att dina föräldrar ville ha en framgångsrik son som skulle göra dem stolta.

Men då måste man fan lägga i och faktiskt uppfostra barnet och se till att ungen faktiskt utvecklas på ett bra sätt. Inte sätta ungen framför TV eller spel haha.
>>
>>53077453
>just kill yourself if you're over 26, the slope gets steeper then and it ends in death

säger han medan han är 34 år gammal, vad sägs om att ta sitt eget råd va
>>
File: 1446463888773.jpg (19 KB, 447x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446463888773.jpg
19 KB, 447x275
>>53077343
jvdk

25 om 67 dagar

bor "bara" hemma eftersom studentlägenheten ska lämnas, men lär ju inte få jobb och ny lägenhet omedelbart
>>
>>53077527

mina föräldrar är läkare och skriver ut åt mig :^)

(inte i mitt namn dock, dom beställer till kliniken för typ 20% av apotekets priser)

fett nice favä

har aldrig köpt droger via internet eller på gatan för jag vet inte hur man kommer i kontakt med dessa typer
>>
File: 1422632480723.jpg (128 KB, 878x878) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422632480723.jpg
128 KB, 878x878
>>53077578
>d-det är mina föräldrars fel att jag är en nolla!
>>
>>53077546
detta hände
>>
>>53077611
Så du säger bara till morsan/farsan att du vill knarka och så skickar dom efter det du vill ha?

tjoflöjt
>>
File: 1422798795474.gif (804 KB, 500x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422798795474.gif
804 KB, 500x715
>>
File: 1435640450096.png (228 KB, 509x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435640450096.png
228 KB, 509x624
>>53077546
>>
>>53077554
Var inte så säker på det, jag har sett en tanig nörd fullkomligt demolera en gymbög

Han duckade slaget som förses mot honom och lyckades använda muskelknuttens sving för att få honom att ramla framlänges

Sen matade han sparkar till något knäcktes

Sensmoralen är att även en förlorare kan vinna, en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
File: 158976976584589.png (313 KB, 585x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
158976976584589.png
313 KB, 585x494
skönt att det händer

:^)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=y1Yb9WiqCzM

Hvorfor er MDE så alfa?
>>
File: 1440051588747.jpg (5 KB, 287x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440051588747.jpg
5 KB, 287x176
>Var inte så säker på det, jag har sett en tanig nörd fullkomligt demolera en gymbög

>Han duckade slaget som förses mot honom och lyckades använda muskelknuttens sving för att få honom att ramla framlänges

>Sen matade han sparkar till något knäcktes

>Sensmoralen är att även en förlorare kan vinna, en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
File: Sällsynt Asuka.jpg (226 KB, 560x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sällsynt Asuka.jpg
226 KB, 560x577
>>53077578
>j-jag är bara en produkt av mitt samhälle
lmao
>>
varför är ni så misslyckade, är inte ni elitister som bara nöjer sig med det bästa när det gäller datta och 2D? varför har ni inte samma attityd till livet?
om man någonsin ansträngt sig för att minmaxa sin dps i ett dattaspel har man exakt vad som krävs för att börja plugga, det är samma sak så bara gör det
>>
File: 1405622162124.webm (2 MB, 1280x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405622162124.webm
2 MB, 1280x408
>>53077656
>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
Jag fyller 36 om några dagar, har ingen fv men är åtminstone inte oskuld och äger en fastighet värd ett par miljoner.
>>
>>53077546
på med sn dateanon
>>
File: 1434577719200.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434577719200.jpg
1 MB, 2048x1536
>om man någonsin ansträngt sig för att minmaxa sin dps i ett dattaspel har man exakt vad som krävs för att börja plugga, det är samma sak så bara gör det
>>
>>53077695
käft på dig bunkeranon
>>
>>53077680
>>53077694
En skitbrevare kan breva kvalitétsbrev

Men inte den här gången
>>
>>53077686
För datta och 2D är faktiskt roligt och belönar hårt arbete. I verkligheten blir alla som inte är medelmåttiga konsumenter spottade på.
>>
>>53077686
Haha aa men då måste jag faktiskt träffa människor ivl
>>
>>53077695
Jaha? Inte fan är ditt brev deprimerande eller sorgligt, så varför delar du med dig av det, din nbög?
>>
File: från en bra bok.png (623 KB, 1471x2033) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
från en bra bok.png
623 KB, 1471x2033
>dkn man bokstavligt talat är Flint.
>>
>>53077740
knappt
>>
>>53077736
Hehe mm
>>
File: Mina sidor.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mina sidor.webm
2 MB, 1280x720
>>53077736
>2D är faktiskt roligt och belönar hårt arbete
>belönar hårt arbete
>>
File: 1449757103534.png (492 KB, 600x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449757103534.png
492 KB, 600x650
>dkn ingen båt
>>
File: 1414177714458.png (230 KB, 500x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414177714458.png
230 KB, 500x409
>Sensmoralen är att även en förlorare kan vinna, en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
File: 1450993582521.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450993582521.jpg
96 KB, 792x558
>>53077659
>lyssnar på aftonbladets sändning
>reportrarna försöker låta som de har gråten i halsen när de levererar dessa tragiska nyheter
>>
File: fredagsfest.jpg (64 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fredagsfest.jpg
64 KB, 720x960
>>53077736
>För datta och 2D är faktiskt roligt och belönar hårt arbete.
MAN KAN INTE HITTA PÅ DETTA :DDDD
>>
File: 1408742779283.gif (1 MB, 326x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408742779283.gif
1 MB, 326x256
>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
>dkn man vill fedorabreva men bildgräns
>>
>>53077814
>vara båtknullare
Värre än päls
>>
>>53077873
jvdk
>>
>>53077818
>Lena Mellin stammar fram att fler länder kommer genomföra dessa ID-kontroller
fan oftast brukar verkligheten vara tvärtemot vad Lena Mellin säger
hoppas att detta är undantaget som bekräftar regeln :^)
>>
>>53077964
>>53077964
>>53077964
>>53077964
>>53077964
Thread replies: 308
Thread images: 151
Thread DB ID: 368582[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.