[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverige tråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 417
Thread images: 151
File: 1409694066784.jpg (93 KB, 420x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409694066784.jpg
93 KB, 420x445
Ingen fv upplagan.
>>
File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oskuld.jpg
112 KB, 375x500
>Svenska kvinnor tillhör svenska män!!
>>
File: 1384365092062.jpg (11 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384365092062.jpg
11 KB, 228x221
>Sverige___________tråden
>>
haha aa
>>
>>53049254
Ett jobb anon, ett jobb
>>
http://www.dn.se/arkiv/dn-kultur/stefan-jonsson-sorteringen-av-manniskor-urholkar-demokratin
>>
Ny tråd tack. Jag vägrar skriva i Sverige____________Tråden
>>
File: 1434548034687.gif (3 MB, 253x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434548034687.gif
3 MB, 253x263
vick vick!
>>
>>53049336
>dkn min mor är Dansk
Puss på dig Hans-Otto :3
>>
>>53049403
>vägrar skriva i en tråd
>skriver ändå
men du
>>
>>53049389
Är inte det där också en sorts polarisering?
>>
File: d_cup.jpg (169 KB, 400x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d_cup.jpg
169 KB, 400x675
>>53049335
Neej, jag visset att något skulle gå fel.
>>
>>53049441
Ut ur mitt land.
>>
SPELGJORTSNABBT-RELATERAD TRÅD TACK
>>
File: DSC_0107-1.jpg (827 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0107-1.jpg
827 KB, 1000x750
Topp 20 för att det är mysigt ute just nu
>>
ut med blattarna hell seger favä
>>
>>53049506
>>>/sweddit/
>>
>>53049254
>när abdullah gör trådstart
>>
>>53049583
Rolig jagjag favä
>>
ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ PANTS ARE DOWN, DICK IS FLOPPIN, WHERE THE FUCK IS SODAPOPPIN ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ
>>
>tfw dansk-finsk
>>
>>53049506
min far är svensk
>>
clara
>>
>>53049692
lämna tråden nu Jonte det är skola imorgon
>>
File: 1349101119452.png (646 KB, 667x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349101119452.png
646 KB, 667x669
>>53049692
>>
>>53049811
förlåt farfar ska ni prata om hitler politik igen :D
>>
>>53049725
Din far är landsförrädare.
>>
När tror ni att den sista etniska svensken dör ut?
>>
File: 15613425374563464.jpg (86 KB, 849x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15613425374563464.jpg
86 KB, 849x1024
>>53049877
nej
han är skånsk
>>
File: 1449979302139.gif (1 MB, 500x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449979302139.gif
1 MB, 500x359
>dkn ingen fv
>>
>>53049883
finns det några kvar?
>>
>>53049883
2022 kanske
>>
Är Zara Larsson Sveriges vackraste kvinna?
>>
>>53049958
sluta bajsbreva
>>
File: 1446030274957.jpg (684 KB, 979x1375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446030274957.jpg
684 KB, 979x1375
>dkn ingen fv
>>
>>53049958
HUR FAN KAN DU TÄNKA PÅ FV NÄR SPELGJORTSNABBT ÄR IGÅNG??
>>
File: sweaty-man1.jpg (78 KB, 493x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweaty-man1.jpg
78 KB, 493x328
https://vine.co/v/edQY22W05Ul
>>
File: WgMnwDKOgW 254.jpg (51 KB, 387x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WgMnwDKOgW 254.jpg
51 KB, 387x426
>>53050030

jvdk
>>
>>53050074
>>
>>53050068
>SPELGJORTSNABBT

Vi vet att du är en (1) person som sitter och sammabögar skiten
>>
File: 1440108063036.png (16 KB, 691x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440108063036.png
16 KB, 691x597
>>53050074
>ljudet
>>
>>53050030
Jag känner en tjej som beter sig och ser ut som Tomoko, hon vill ha min qk men hon är för hårig.
>>
File: 1451342340915.jpg (3 MB, 6706x7124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451342340915.jpg
3 MB, 6706x7124
>>53050019

Om ett av trådens äldsta jagjag är bajsbrevande då är jag kungen av siam

>>53050068

Vad för något?

>>53050030

jvdk
>>
File: 1446632935914.jpg (164 KB, 981x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446632935914.jpg
164 KB, 981x1024
>>53050016
Hörde jag Zara?
>>
>>53050165
ja är bajsbrevande att breva samma jagjag varje dag du brevar i tråden
>>
>>53050126
Jag brevar också om det favä

t. inte han
>>
>>53050159
Säg det åt henne sedan ge qk när hon bättrat sig ;_;
>>
File: WgMnwDKOgW 8.jpg (139 KB, 869x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WgMnwDKOgW 8.jpg
139 KB, 869x568
>>53050159

>för hårig

inget är omöjligt med den rätta viljan
>>
>>53050232
>dkn ingen fv som lyssnar yandere boys
>>
>>53050217

Hur menar du?
>>
File: värdelös.jpg (63 KB, 600x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
värdelös.jpg
63 KB, 600x584
>>53050126

>>53050165
>Vad för något?
ryck tv gamesdonequick
>>
>>53050323
Håll käften du är typ 10 år käft på dig för i helvetet konstigt att du ens får ha 4chan för dina föräldrar din ouppfostrade ung.
>>
File: 1400146535361.jpg (20 KB, 303x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400146535361.jpg
20 KB, 303x309
Har fnöske fortfarande begränsningar på hur många man får gilla eller är det bara ett kioskmongo som gjort appen?
>har en del profiler i högen att döma
>appen krashar när man använt den en stund pga minnesläckan som funnits i åtminstone flera månader
>öppnar appen igen
>There's no one new around you
>>
File: 1445801671910.jpg (13 KB, 215x177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445801671910.jpg
13 KB, 215x177
>>53050357
>>
>>53050323
det var inget.

>dkn ingen fv
>>
are there really as many refugees in sweden as this website is leading me to believe, or is it just a meme?
>>
File: 1449696124168.jpg (45 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449696124168.jpg
45 KB, 800x800
>>53050381
du har blivit skuggbannad för att inte dra ner deras statistik
>>
>>53050422
It's a meme don't worry
>>
>>53050381
hur fan vågar ni använda fnöske favä
>>
>>53050422
It's an investment ^^
>>
>>53050422
350 000 the last three or four years
>>
>>53050422
160k just in 2015.

It have been going on for like 40 years.
>>
vem /äter kakor i sängen/ här?
>>
>>53050357

Va?

>>53050344

Tråkigt favä

>>53050405

hhehe mm
>>
>>53050422
It's worse, slavers are our government now
>>
>>53050441
Några profiler dyker ju dock upp igen när man låter appen vara uppe en stund, ser ingen logik i det favä.
>>53050451
Bara var dig själv
>>
>>53050504
>Tråkigt favä
M-men det är ju d-dattaspel ;___;
>>
>>53050504
Du var skit duktig när jag skulle testa så märkte jag att du är 1000 gånger bättre än mig alltså fortsätt för du är så bra på att förklara och allt 4 ord "du var jätte duktig"
>>
File: WgMnwDKOgW 4.jpg (191 KB, 795x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WgMnwDKOgW 4.jpg
191 KB, 795x650
>>53050301

livet är hårt
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53050357
>>
>>53050514
>>53050485
>>53050480
that's really unfortunate, stay safe everyone
>>
>>53050594
>knatte
det är faktiskt fnatte favä
>>
>>53050422
just a meme nothing to worry about m8
>>
>>53050422
Non-Swedes don't know how bad things really are
>>
File: 1443885192882.png (67 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443885192882.png
67 KB, 616x596
>>53050556

Jag brukade spela rejält mycket datta och spel, men hamnade i ett moment 22 i död rymd 2 där jag inte kunde klara banan för jag inte hade ammo och eftersom jag inte hade ammo var uppdraget omöjligt. Jag blev så jonte-arg att jag kastade in kontrollen i väggen och avsvor mig dattaspel. Det var ca 4-6 år sedan.

Datta är inte kul.

>>53050561

Va?
>>
Skulle ni?
>>
File: 1450283782175.jpg (23 KB, 242x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450283782175.jpg
23 KB, 242x244
>>53050556
Sluta spamma din skit Pontus ingen bryr sig om att du är snabbaste på obskyra spel som absolut ingen spelar
>>
>>53050751
Du kalla han nolla varför äns kolla!? Gå bara härifrån har du inget liv? Juste du har hiv... Har du kul han är legend från skillnad från dig.. "Oj vad ful" Vafan! Hade du gett han chans kanske inte din mamma skulle vart billig som en festbiljett! Snälla du får ge lite... Det är roligare om folk vill le
>>
>>53050758
Riktigt dålig bild
>>
File: eh_va.jpg (32 KB, 450x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eh_va.jpg
32 KB, 450x424
>>53050788
Det är inte Pontus
>>
>>53050788
detta
>>
>>53050422
Let me put in this way.

I was at the central station in Uppsala today.

I'd say about 70 people at least there were Afghans. Maybe 200 people total and only about 4% of those were ethnic Swedes.

Yes, Sweden is dying rapidly.
>>
File: iak2.png (392 KB, 640x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iak2.png
392 KB, 640x851
animene
>>
File: 1450272935014.jpg (226 KB, 440x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450272935014.jpg
226 KB, 440x532
>>53050830
det här >>53050068 är definitivt autismus
>>
>>53050801
Denna då
>>
>>53050933
Riktigt hett :3
>>
>>53050933
Nej
>>
>>53050933
är du en sumobrottare?
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53050915
Men han är ju i DDR
>>
>>53050788
Men Pontus är i Tyskland
>>
>>53050567
B-baka ;__;7
>>
har pontus ström favä
>>
File: 1447150770406.jpg (278 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447150770406.jpg
278 KB, 1920x1200
>dkn vad som än händer så kommer man alltid vara vit
>>
>>53051290
att vara vit i framtiden kommer ej vara roligt
>>
>>53051327
Det är exakt tvärtom
>>
File: 1445889288125.png (516 KB, 680x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445889288125.png
516 KB, 680x418
>>53051327
a-allt är väl inte förlorat?
>>
File: WgMnwDKOgW 66.jpg (149 KB, 697x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WgMnwDKOgW 66.jpg
149 KB, 697x900
>>53051186
>>
File: 1444004313205.png (64 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444004313205.png
64 KB, 395x401
>>53050792

Va?

>>53050758

Skulle lätt, vem är denna bootyqueen?
>>
>>53051290
>dkn vad som än händer kommer jag alltid vara en sandneger
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
H-hur känns det att ha en flickvän?
>>
>>53051389
säg det whiteboy när du är på stan 2030 och 90% är ickevita och du är vit

>>53051405
finns INGENTING att se framemot ifall det fortsätter som det gör
>>
>>53051493
>t. nbög
haha mm bra brev
>>
>>53051493
>han frågar oironiskt i Sverige_________________________________________tråden
>>
>>53051493
sämre än att ha en pv
>>
File: 1448302743411.jpg (17 KB, 500x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448302743411.jpg
17 KB, 500x386
>>53051476
enligt amerikansk statistik är du vit favä

>>53051520
>finns INGENTING att se framemot ifall det fortsätter som det gör
sista svensk tar med sig flaggan antar jag
>>
>dkn man börjar asgarva så fort man ser flygplanet i början av the dark knight rises

alla tittade konstigt på mig och undrade varför det var roligt
>>
Låt mig säga er en sak, jag är en väldigt framgångsrik säkerhetspolis.
>>
Hoppas ni kollar dokumentären om tältprojektet på 2:an
Progg en jävla gud
>>
File: 1446395032015.png (408 KB, 414x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446395032015.png
408 KB, 414x429
>>53051566
>t. nbög
>>
File: 1428585564768.jpg (64 KB, 680x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428585564768.jpg
64 KB, 680x610
>>53051710

vem tittade du med?
>>
File: 1345443432113.jpg (91 KB, 654x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345443432113.jpg
91 KB, 654x539
>>53051710
>dkn man har kollat genom den scenen med flera polare enbart för skrattens skull
>>
>>53051814
Eh, jag fick inte titta med kompisar...
>>
File: ayy lmao.jpg (840 KB, 2285x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayy lmao.jpg
840 KB, 2285x1714
>>53051710
jag bryter ihop samma sekund man ser CIA första gången

>dkn man citerar hela scenen och alla undrar va fan man håller på med
>>
>>53051464
Hon är så söt :3
>>
File: 1451854362192.jpg (2 MB, 983x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451854362192.jpg
2 MB, 983x1400
>>53052115
>dkn ingen stinkande tomoko fv
>>
>>53049958
Australien då? Vad hände?
>>
File: WgMnwDKOgW 68.jpg (769 KB, 1181x1668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WgMnwDKOgW 68.jpg
769 KB, 1181x1668
>>53052115

i sanning
>>
>>53052252
manliga fötter :3
>>
>>53052252
e hon en gammal hagga nu eller
>>
File: 1451159764525.jpg (73 KB, 800x1133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451159764525.jpg
73 KB, 800x1133
>>53052252
Inte fotbög men... det kan vara h1 ibland
>>
File: 1451854448838.jpg (1 MB, 1080x1530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451854448838.jpg
1 MB, 1080x1530
>>53052414
Det är från en doujin när hennes lillebror drömmer om henne.
>>
File: rin sabel pub.jpg (370 KB, 1280x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rin sabel pub.jpg
370 KB, 1280x850
En efter skolan tomoko som börjar knarka är lite som en sötpajsversion av hak1s liv
Ingen homo
>>
>>53052450
>kollar sista kapitlet
>bokstavligen ingen utveckling alls sen 2011
hehe varför förväntade jag mig annat från manga
>>
>dkn hostade
>dkn kom upp lite spya
S-skoj
>>
>>53052531

för att det är en komedimanga ditt pundo
>>
File: kuk.jpg (25 KB, 300x165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuk.jpg
25 KB, 300x165
>>53052603
>rapar
>kommer upp magsyra
>>
>>53052603
>dricker så pass mycket vatten att det kommer upp lite när du rapar
>>
>>53052672
Låter som en dålig ursäkt favä.

>köra samma skämt hela tiden
>>
File: mjölksås.png (979 KB, 972x729) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mjölksås.png
979 KB, 972x729
>>53049795
clara
>>
>>53052495
men hakan är redan sötpaj
>>
>>53051587
>dkn ingen pv som ser ut som en flicka
>>
File: int.png (55 KB, 515x117) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
int.png
55 KB, 515x117
can anyone tell me what this means
>>
>>53052991
Fråga finland
>>
File: 1445068255411.png (322 KB, 996x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445068255411.png
322 KB, 996x832
>>53052991

are you playing the private server?
>>
>>53052991
Torilla tavataan = see you at the town square
>>
>>53049491
Jag på bilden
>>
>>53051327
Att vara vit i Sverige jo. Om några år kommer sjukvården att vara helt privatiserad, och facket helt maktlöst. Det kommer att finnas getton med 95% arbetslöshet där det endast bor "svenskar" med invandrarbakgrund. Dessa människor kommer att utgöra den nya underklassen, och klyftorna i samhället kommer att öka till medel- och överklassens fördel. Välfärden kommer att dö när Sverige går över till att fullständigt prioritera individualism före gemenskap.

Precis som i Reinfeldts dröm.
>>
>>53053203
Gött, ser fram emot ett ÖF-harem
>>
>>53052991
Tell me why you need it and I will translate, I got a good chuckle from it doe.
>>
>öppnar en öl att ha till maten
>korken flyger av och halva flaskan töms ut över halva köket
Tack, gud
>>
File: 1348413905941.jpg (106 KB, 525x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348413905941.jpg
106 KB, 525x536
Någon som vet en bra, inte så välkänd manga som kan ha hamnat under ens radar?

Vill ha något att läsa.
>>
>>53053308
SE (Software engineer) :3
>>
>>53052991
kek
>>
>>53053308
Gunka no Baltzar
>>
File: hogg.jpg (183 KB, 640x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hogg.jpg
183 KB, 640x1024
>>53053203
Frågor på det här;
1. Får jag äga automatkarbiner och skjuta hudingar och rödingar som bryter sig in på min mark?
2. Kan jag sluta betala skatt då välfärden kraschat och bara bry mig om mig själv och skita i andra?
3. Kan jag öppna en bar i skogen som i praktiken är laglös?
4. Kan jag och några andra kamrater skapa en fristat där vi lever som dukes of hazard och jag kan bli den svenska boss hogg?
>>
>>53050422

Our country is 100% fucked.
>>
>>53053308
Läs en bok istället
>>
>>53053305
Jag och lucifer hade ett riktigt gott skratt över det
>>
File: 1434291523502.jpg (7 KB, 180x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434291523502.jpg
7 KB, 180x180
>varför vill du vänta med att duscha tills vi har gått och lagt oss anon?
>>
>>53053505
vem fan runkar i duschen?
>>
>>53053407
>1. Får jag äga automatkarbiner och skjuta hudingar och rödingar som bryter sig in på min mark?
Inte lagligt.

>2. Kan jag sluta betala skatt då välfärden kraschat och bara bry mig om mig själv och skita i andra?
Ja, om du inte jobba, alt jobbar svart.

>3. Kan jag öppna en bar i skogen som i praktiken är laglös?
Ja, om du håller den hemlig.

>4. Kan jag och några andra kamrater skapa en fristat där vi lever som dukes of hazard och jag kan bli den svenska boss hogg?
Nej, men ni kan säkert bygga något litet samhälle, typ som en trailer park där polisen inte vågar sig in.
>>
>>53053481
Ska fakking översalta min själ när du ska sluka den
>>
>>53053407
1. Nej du får inte är några vapen alls för det har EU sagt
2. Du kan sluta betala skatt när grannen gör det.
3. Vad stoppar dig?
4. Räcker med att flytta till Norrlands inland. Finns ändå inga poliser där.
>>
File: 14543550753.jpg (113 KB, 1032x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543550753.jpg
113 KB, 1032x774
>>53053308
Lista vad du har läst först istället.
>>
>>53053540
vem fan vill hålla på med geggiga spermapapper eller gå genom huset med föräldrarna med sperma på magen?
>>
>>53053540
detta

>>53053607
kom i toan som normalt folk
>>
>>53053308
the manga guide to linear algebra
>>
File: 1348264420107.jpg (75 KB, 766x1073) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348264420107.jpg
75 KB, 766x1073
>>53053345
>>53053373
Läst båda.

SE minns jag då jag trodde ett tag att det var en från högstadiet till mig som scanlaterade serien.
>>
>>53053308
Berserk
>>
File: 1448148544363.jpg (313 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448148544363.jpg
313 KB, 1920x1080
>>53053203
>antyder att över/medelklassen har en chans i ett demokratiskt samhälle när den är utnumrerad av fientligt inställt folk
de kommer dra ned alla till sin nivå, vänta bara
>>
>dkn ingen fv att ta med till snabbspringning
;_;
>>
>>53053623
>kom i toan som normalt folk
Hur gör man det med en stenhård kuk som pekar uppåt? Hur förutser man hur långt man kommer skjuta så att hela sitsen inte blir nerspermad? Är din ursäkt att sitta 30+ min på toan att du har diarré?
>>
>>53053551
Ifall välfärden kraschat så vadfan ska man då betala skatt för? Militären är ju värdelös, polisen utreder inte brott längre osv.

vem vill inte bli boss hogg?
>>
>>53053586
Jag håller inte koll på allt jag har läst via MAL eller något och min nedladdade samling rök för typ tre år sen, sen dess laddar jag bara hem temporärt/läser på Batoto.

Men i pincip alla must-read och de hyffsat populära sakerna på /a/.
>>
File: 1409109316063.jpg (83 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409109316063.jpg
83 KB, 1920x1080
>>53053623
>kom i toan
de flesta av oss har inte minikukar som du anon
>>
File: Herbert[1].jpg (15 KB, 150x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Herbert[1].jpg
15 KB, 150x405
>>53053308
donjon zenith
OBS: fransmännen räknas som orientaler
>>
>>53053702
>dkn ingen fv att ha sex med
>>
>>53053701
Majoriteten kommer fortfarande att bestå av etniska svenskar.
>>
>>53053762
De kommer ju inte sluta ha koll på folket för det.
>>
>>53053805
Du står ju upp....
>>
>>53053828
>dkn ingen f att röra
Jag har inte haft mänsklig kontakt på 4 år
>>
>>53053738
fånga det i förhuden anon
>>
>>53053805
har minikuk men förstår inte hur man kan komma i toan ändå, det är ju exakt samma dilemma som när man ska försöka kissa med erektion
>>
File: 027.png (240 KB, 833x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
027.png
240 KB, 833x1200
>>53053308

allting av saruwatari
>>
File: 1442335778254.jpg (226 KB, 737x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442335778254.jpg
226 KB, 737x601
>>53053540
>inte runka i duschen med sin pv
>>
>det finns oironiskt folk som sitter vid datorn och runkar för att sedan gå till toaletten och spruta i toan/handfatet

En rejäl jävla rannsakning på er imotbhlads
>>
>>53053855
Har de inga resurser för all byråkrati kommer de bli tvungna att sparka väldigt mycket folk.
>>
File: 1450967161721.jpg (75 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450967161721.jpg
75 KB, 601x601
>>53053927
>>inte runka i duschen med sin pv
>>
File: Namnlös.jpg (130 KB, 561x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.jpg
130 KB, 561x767
#Problematisk #SPH
>>
File: 1432113189574.png (5 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432113189574.png
5 KB, 300x250
>>53053738
>>53053805
vad i helvete?
sitt "baklänges" och luta dig lite
du måste bokstavligen ha 60+ cm kuk för att detta ska bli problematiskt
>>
>>53053930
>t. kommer i munnen
>>
>>53053930
Vad spelar det för roll?

>han måste glo på skärmen hela tiden för att komma
>>
File: 1337733701091.jpg (37 KB, 440x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337733701091.jpg
37 KB, 440x338
>>53053655
Skulle definitivt läsa om det fanns.

>>53053699
Aldrig hört talats om Berserk förut, tack för rekommendationen du.
>>
>>53053971
>Skulle definitivt läsa om det fanns.
det finns ditt späntmongo
>>
>>53053971
>Skulle definitivt läsa om det fanns.
Det finns ju favä
>>
>>53053946
din bild relaterad pekar ju rakt fram, hur har du tänkt dig att de som pekar uppåt ska göra?
>>
>>53053971
Kingdom
>>
File: hotlamotte.jpg (25 KB, 513x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotlamotte.jpg
25 KB, 513x285
>>53053945
LMAO
Det är ju den där cuckiga killen.

>när de hatar sina egna
>>
File: landsförrädare.jpg (74 KB, 989x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
landsförrädare.jpg
74 KB, 989x556
>>53053945
>vänster"människor"
>>
>>53053823
Vart läser man ens västerländskt tecknat?
>>
>>53054011
kan du inte böja på höftleden eller vad?
>>
>>53054018
Inte han, men vart bör man börja läsa om man sett alla animeavsniten?
>>
>>53054037
Laddar ner
>>
>dkn när sprutar aldrig av någon orsak så behöver inte oroa mig
>>
File: Touch.jpg (911 KB, 1680x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Touch.jpg
911 KB, 1680x2400
>>53053308
Touch, men den kanske är välkänd jag vet inte.

En av mina favoriter fast jag bokstavligen inte kan ett skitbom baseboll.
>>
>>53054034
>landsförrädare.jpg
Folkförrädare bör det stå, favä. Landet tjänar han ju r1 bra iom sitt engagemang i det landet bestämt.
>>
>>53054011
Är du jättestel eller vad är frågan om?
Tänk med hjärnan inte kuken, har du allvarligt talat problem med att rikta satsen mot toan så vet ärligt talat inte.
>>
File: kingly stitch 2.png (2 MB, 1995x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kingly stitch 2.png
2 MB, 1995x720
>>53054018
En av de som breva mest i de få kingdom trådar vi hade när animeserien sändes.

>>53054065
Mangan är ju lätt bättre.
>>
>dkn 3 dagar nofap håller på att förintas av den rödhåriga bruden på soffan med kåtrösten

har klarat mig hittills tack vare jobbet men det börjar kännas.
>>
>>53053971
>Skulle definitivt läsa om det fanns.
mannen det finns
>>
Jag vill att alla awp babbis ska dööö
kvää
>>
>>53054103

runka mindre
>>
>>53054103
>sprutar aldrig av någon orsak
du måste komma i puberteten först anon
>>
>>53054158
Jo, jag har förstått det, men vart bör jag börja läsa?
>>
>>53054065
Ingen aning, har bara läst mangan.
>>
File: 1432113189574.png (6 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432113189574.png
6 KB, 300x250
>>53054048
>>53054153
Hur hjälper en böjd höftled en om den står uppåt?
>jag har erektionsproblem och blir inte stenhård och oböjlig när jag har stånd
synd
>>
>>53053308
Du har väl läst genom alla 100+ volymer av Ippo?
>>
>>53054193
Jo, det är nog det.
>>
>>53054221
Har man megakuk blir man inte lika hård som ni mikropenisar. En lika stor kropp måste pumpa betydligt mer blod per tidsenhet till kuken.
>>
>>53054221
Låter snarare som att du har problem om du inte kan röra på den
>>
>>53054143
I en nationalstat så är en landsförrädare och en folkförrädare samma sak.
>>
>>53054066
>>53054037
detta
>>
>>53054218
Animen går fram tills de besegrat Lian Po
>>
>>53053995
>>53054001
>hitta en torrent för det på bakabt

Laddar hem det nu.

>>53054205
Läs från början, det är värt det.
>>
File: 1343165772421.jpg (131 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343165772421.jpg
131 KB, 1280x720
>du kommer aldrig slåss under general Kerry
>>
>dkn varit vaken i 8 timmar
>jättetrött
är jag döende?
>>
>>53054301
Sverige är ingen nationalstat längre.
>>
File: 1424347148928.png (12 KB, 800x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424347148928.png
12 KB, 800x474
>>53054221
varför är din snopp så uppknulad
prova bild relaterad då
>>
>>53054287
Jaha, hur stor är din "megakuk" då? Jag har 16 lång och 16 i omkrets, så det är knappast nån mikropenis, men jag blir helt jävla stenhård och kan absolut inte kunna böja ner den mot toaletten.
>>
>>53054420
>donken man aldrig kommer vara 3 meter lång och en mänsklig bulldozer med lans
>>
File: 1451452132320.jpg (110 KB, 882x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451452132320.jpg
110 KB, 882x777
>dkn ingen underberättelse snabbspringning på agdq
>>
>>53054444
Sverige är svenskarnas land oavsett hur gärna du vill skänka bort det till första bästa.
>>
>>53054242
Det har jag faktiskt inte, är det värt det? Hört att kapitlen med matcher inte är så super-intressanta då det mest bara är huvudkaraktären som får stryk.
>>
>>53054451
Tack, jag ska pröva detta nästa gång istället för att ta en bit toapapper bredvid toan att komma och slänga i toaletten.
>>
>>53054523
f1 skönt att bara komma i toan utan att rikta mot något papper
>>
>>53054467
Gubben var ju baserad som fan.

>den här scenen
>>
>>53054497

Hur känns det att stå på fel sida om historien, Hitler?
>>
>>53054502
De är intressanta.
>>
>>53054601
jag har aldrig förstått vad det ska betyda favä
>>
File: kenshiro.jpg (48 KB, 383x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kenshiro.jpg
48 KB, 383x450
>Allt detta prat om Anime
Blir bara mer och mer sugen att titta på Hokuto no ken igen
>>
Varför laddar ni ner anime när man kan strömma?
>>
>>53054582
kokokoko
>>
>>53054666
detta favä

tack satan
>>
>>53054666
>m-min 4k-upplösta tecknade kinesserie för småbarn
>>
>>53054651
gammal anime är död, omfamna ny anime
>>
>>53054666
För vi gillar inte KVALITE
>>
File: bait.png (79 KB, 913x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bait.png
79 KB, 913x767
>>53054666

>strömma

du får mig inte där grabb1
>>
File: macross.jpg (77 KB, 689x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
macross.jpg
77 KB, 689x349
>>53054708
Nej tack pablo
>>
>>53054479
>tumblrtale
>>
>>53054694
Överblicksbilderna i serien gör en mer styv än många doujins på exh.

>>53054666
>666

Du lurar oss inte så enkelt, lucifer.
>>
File: 1451451824061.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451451824061.gif
2 MB, 500x281
>>53054810
>bry sig om att en dålig fläktbas har fattat intresse för ett singelspelare spel
>>
>>53054479
Början av agdq är alltid sämst
>>
>>53054789
Slår vad om att du gillade Minmay din hanrej.
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
>dkn ingen 2d om söta neger tjejer som kommer tillsammans för att bilda en rapgrupp
>>
File: kaioh.jpg (93 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaioh.jpg
93 KB, 1920x1080
>>53054949
Vad är detta för bete
>>
File: 14554350759.gif (1021 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14554350759.gif
1021 KB, 500x281
>>53055044
Vad skulle den heta?

Vad skulle de fyra flickorna heta?
>>
File: 1368636278535.jpg (179 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368636278535.jpg
179 KB, 1280x720
>>53055044
Mångkulturen har inte riktigt kommit till Japan än bara.
>>
>>53055088
Hoppas att någon Kaifunar dig.
>>
>>53055190
Hur känns det att ha bajs-nivå på anime smak?
>>
Finns det någon relation mot hur "färdigväxt" kuken är och hur färdigväxt man är på andra ställen av kroppen?
Tex kuken är ännu inte färdigväxt när man skägg men brösthåret inte har "växt klart".
>>
File: seiba vedbod.jpg (118 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seiba vedbod.jpg
118 KB, 1000x1000
>>53055113
Thug-Live! favä
Flickorna får vara moe blob versioner av kända rappare med olika sound
Animerat av kyoanus
>>
>>53055334
Vadå? Jag gillade SDF, bara att Minmay och Kaifun är väldigt lätta att hata.
>>
>>53055341
alltså något att jämföra mot sig själv eftersom att alla slutar växa vid olika åldrar
>>
>>53055044
https://www.youtube.com/watch?v=b7dmM-QMkmg
>>
File: Golovkin.jpg (62 KB, 450x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Golovkin.jpg
62 KB, 450x270
Berserk är den enda acceptable mangan/animen
>>
File: 1362383213019.png (54 KB, 177x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362383213019.png
54 KB, 177x274
>>53055113
Gör som i Amagi och döp karaktärerna efter rappare som de gjorde med Kanye, Queen Latifa (Latifa-hime) och 50 cent(Sento Isuzu).
>>
File: 1451419465997.jpg (121 KB, 704x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451419465997.jpg
121 KB, 704x480
>>53055438
Här har du ditt (du)
>>
>>53055392
hur liten är din penis?
>>
>>53055487
15
>>
>>53055438
>inte Ippo

Har du någonsin varit 15 år?
>>
>>53055386
>Minmay och Kaifun är väldigt lätta att hata.
Varför säger du det?
>>
File: 126.png (10 KB, 236x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
126.png
10 KB, 236x176
UTROTA MUSLIMERNA UTROTA MUSLIMERNA UTROTNA MUSLIMERNA UTROTA MUSLIMERNA
>>
>>53055549
vrf
>>
>>53055555
http://i.4cdn.org/wsg/1449775176037.webm
>>
>rödhåriga spermademonen
min kuk
>>
File: CmonSON.jpg (22 KB, 500x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CmonSON.jpg
22 KB, 500x383
>>53055458
>Sento Isuzu

Hur säger man Spökansiktet Mördare på nipponeska?
>>
File: 284.jpg (140 KB, 1200x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
284.jpg
140 KB, 1200x748
>>53055549

PROFETEN MOHAMMED KNULLAR 9 ÅRIGA FLICKOR OCH ÄR EN PEDOFIL PROFETEN MOHAMMED KNULLAR 9 ÅRIGA FLICKOR OCH ÄR EN PEDOFIL

BACON CHIPS BACON CHIPS BACON CHIPS
>>
File: 1445458386947.gif (902 KB, 500x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445458386947.gif
902 KB, 500x372
>>53055533
Läste en bra bit för många år sen, men det var samma skit om och om igen.
>>
>>53054497
Har jag påstått något annat? Jag bara sa att Sverige inte längre är en nationalstat.
>>
>>53055542
Kollade du bara på DYRL eller?
Minmay beter sig som alla dryga tonårsflickor och Kaifun och hans pacifism gör det hela värre för karaktärerna flera gånger. Det jag kommer ihåg bäst är när han säger att de som bor i staden kan skydda deras macronizer och så surprise, det kan dem inte. Hans alkoholism hjälper inte heller. Sen så är deras förhållande lite väl incestuöst för mig.
>>
File: 073.png (36 KB, 298x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
073.png
36 KB, 298x279
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/finland-stoppar-for-flyktingar-pa-cykel
>>
>>53055582
Yureikao Kira/Satsujinsha
Låter väldigt löjligt på japanska också.
>>
>mööööööh animuuu
Titta på Utlag Stjärna, J/N?
>>
>>53055736
J.

Du kommer nog gilla kattbruden.
>>
>>53055721
Eller om du bara vill ha det på Engrish så Goosutofeisu Kira
>>
var det imorgon som passkontroll skulle införas någonstans?
>>
Är det bara autistiska vedbodar kvar i tråden nu?
>>
File: 13947136112.gif (1 MB, 360x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13947136112.gif
1 MB, 360x202
>>53055736
Västerländsk 2d är en sämre version utav manga/anime
>>
>>53055778
ja danmark har byggt en mur
>>
>>53055438
Hej plebej
>>
>>53055783
Varför skulle en vanlig person vara här vid den här tiden på en söndag?
>>
>>53055647
>Kollade du bara på DYRL eller?
Nee, men jag har inget emot dom karaktärerna, är ett-slags mannen värt att titta på eller överhypat skräp?

>dkn berserk uppdateras oregulärt f.o.m nu och nästa kapitel kommer i sommar
>>
File: 1329411737403.jpg (1 MB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1329411737403.jpg
1 MB, 960x1280
>>53055783
Nej då, jag är också här.
>>
File: muscle 2.jpg (59 KB, 425x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muscle 2.jpg
59 KB, 425x600
>>53055810

h1
>>
File: chad-MMAP-md.png (70 KB, 1030x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chad-MMAP-md.png
70 KB, 1030x727
>>53055842
Man kanske vill prata om den senaste bruden man blivit kär i, hur det går med ens utbildning och sin senaste träningssession på gymmet
>>
Om du är för ung för att ha ett bra minne av sommaren då den här låten var populär så är du för ung för kanalen och bör lämna.

https://www.youtube.com/watch?v=FHP_hcvbY9c
>>
File: 143256543546.png (463 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143256543546.png
463 KB, 500x500
>>53055458
>>53055044
Vilka rappare skulle ni göra om som autistiska flickor i er version av Thug Life!?

Kanye känns ju som ett självklart val. Även Snoop Dogg.
>>
>>53055847
Har faktiskt inte kollat på det själv än men hört att det ska vara bra. Kollar inte på så mycket längre, ser ändå emot det nya Macross.
>>
Var fan är de nya sedlarna? Har bara sett tjugan.
>>
>>53055922
eminem som loli
>>
>>53055920
2004-2005?
>>
>>53055934
men du
>>
File: 1451003713032.jpg (23 KB, 284x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451003713032.jpg
23 KB, 284x326
>>53055847
>är ett-slags mannen värt att titta på eller överhypat skräp?

Jadå, även om pacingen kunde ha varit bättre så är animationen väldigt bra och den är definitivt värd att se.

Jag föredrar oftast manga över deras adaptioner men den serien tycker jag att man borde se.
>>
>>53055934
20, 50 och 200 finns nu
>>
File: 1451822934221.png (355 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451822934221.png
355 KB, 500x500
>>53055919
Blev kär i en kattflicka idag

Gick rätt bra på gymmet idag
>>
>>53055760
Hon som avtryckte mitt intresse.

>>53055794
Det var ett väldigt enkelt vis att se på det hela.

>>53055810
>fläta och allt
unf etc
>>
>>53055919
>hur det går med ens utbildning
Prövade på gymnasielärare utbildning i höstas, blev så trött på min lärare som pratade hela tiden om sitt unga liv som hippie och hur han är neoliberal nuförtiden, hjälpte inte att vi hade ett antal tumblrinas i klassen, slutade och kom ner till spanien för att öppna ett företag istället
>>
>>53049254
lol i worked on that fucking show
god how we all hated it!

used to color the stupid cats pants and tail only the animators fucked the stripes up all the time.
>>
>>53055965
WOHOOOOOO JAG HADE RÄTT

Så jävla bra på årtal alltså.
>>
>>53056106
grandpa?
>>
File: 1325826714637.jpg (40 KB, 499x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325826714637.jpg
40 KB, 499x373
>>53055922
Chris Brown som våldsam tomboy kanske?

>>53055950
Eminem som den blonda utländska tjejen man1.

Och istället för att gräla om vilket håll man ska äta choco-kornetten kunde de gräla om vilket håll man ska ha kepsen.
>>
File: amagi.jpg (82 KB, 960x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amagi.jpg
82 KB, 960x810
>>53055922
>>
>>53055922
Young thug, Chief Keef, K-dot, Drake
Sedan får det finnas en massa 90 tals rappare som de träffar varje avsnitt
>>
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mangan
>tdn Sverige upptäckte kinestecknat först av alla
>>
>>53056056
Jag har massa bilder på henne. Bara att säga till när du behöver material.
>>
>>53054032
Han är ju en sån jävel som gnäller på att feministerna är extremt snabba med att tysta hur invandrarna slår sina fruar och våldtar kvinnor medan de understryker vikten av rätten till egna toaletter till det femte könet.
>>
File: otaku3.jpg (35 KB, 368x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
otaku3.jpg
35 KB, 368x337
Hur kommer det sig att japanska autistiska nördar inte går loss med katanan i folkmassor dagligen pga brist på vänner och fv?
>>
Minns ni den här låten grabbar eller var ni för unga? xDDD
https://www.youtube.com/watch?v=YJIjxqZ8VG8
>>
>>53056155
i'm not THAT old
>>
Breva nostalgimusik från er ungdom
https://www.youtube.com/watch?v=NCzkYiVEa_E
>>
File: FmniWeG.png (489 KB, 800x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FmniWeG.png
489 KB, 800x480
>>53056236
För att dem har 2D och 2D är kärlek.
>>
File: 1425615435563.jpg (7 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425615435563.jpg
7 KB, 480x360
Nujabes och J Dilla som två flickor som går i klassen ovanför och hjälper de i serien att starta upp sin grupp och lär ut hur man gör beats innan Seba-kun dör i en bilolycka och Dilla dör av en blodsjukdom.

;____________;
>>
>>53056093
Låter fuktigt. Hur är det att ha företag i spanien?
>>
>>53055934
Jag har en femtiolapp favä, känns som fejkpengar
>>
>>53056236
för att 2D
>>
File: haruhi guns.jpg (119 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haruhi guns.jpg
119 KB, 960x540
>>53056323
https://www.youtube.com/watch?v=x7yPhExdj3E
>>
>>53056333
A-trak borde vara med någon episod desu
>>
File: 1445548374528.png (427 KB, 514x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445548374528.png
427 KB, 514x662
>>53056187
>JEEZY JEEZY JEEZY
>>
>>53055640
>Har jag påstått något annat?
Ja, att Sverige inte längre är en nationalstat.
>>
>>53056106
Do you have any kind of proof? Because that's cool as fuck.
>>
>>53056236
Katanor är licenspliktiga i Japan.
>>
jag är en snorrslukare :P
>>
>>53056248
Jag var inte för ung. Första gången jag hör den ändå.

>https://www.youtube.com/watch?v=NCzkYiVEa_E

>trollar och brevar denna som svar åt dig
https://www.youtube.com/watch?v=kvDMlk3kSYg
>>
File: I8MAqyr.jpg (65 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I8MAqyr.jpg
65 KB, 736x1104
>>53056323
https://www.youtube.com/watch?v=tTeKAJH5dMU
>>
File: 1449751985377.jpg (58 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449751985377.jpg
58 KB, 1280x720
>dkn kollar gamla dj-battle-skit
>dkn blir rekommenderad denna igen
MINNEN
https://www.youtube.com/watch?v=ekgpZag6xyQ
>>
>>53056373
Inte det lättaste, haft företaget nu i nio månader ungefär, inte förens nu vi börjar få en bra kundkrets, hoppas på att det går bra så man kan stanna härnere
>>
God natt grabbar. Imorgon drar jag till Tel-Aviv. Önska mig lycka till.

Ska ni ha något förresten?
>>
>>53056464
yeah i have my name is listed for a second in the credits but i'm not gonna tell on 4chan obviously. but if you see the movie credits you will see a fuckton of hungarian names.
>>
File: shinobu kopp.png (177 KB, 551x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu kopp.png
177 KB, 551x521
>>53056418
>det är ett tjejerna hittar ett traphouse och lär sig whippa coco avsnitt
>>
>>53056592
Hämta hem en judepaj till mig.
>>
>>53056592
förhudar
>>
>>53056609
>t. NS2D
>>
>>53056593
What show exactly?
There have been a couple.
>>
File: idflove.jpg (84 KB, 806x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idflove.jpg
84 KB, 806x960
>>53056609
Hon här har jag paxat.
>>
>dkn blonda sötpajen bredvid valen
MIN
KUK
>>
>>53056592
PING SÄPO
>>
>>53055580
Vad heter hon?
>>
>>53056570
>skatter
>byråkrati
>mañana-attityd
>pratar du språket

litet frågor jag har bara ifall du orkar berätta om ditt liv.
>>
>>53056691
?
>>
File: drake1.png (268 KB, 514x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drake1.png
268 KB, 514x368
>>53056594
>det är ett Drake-chan förstör för alla andra för hon är en slyn röv neger-avsnitt
>>
File: 1448287040975.jpg (119 KB, 400x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448287040975.jpg
119 KB, 400x549
>>53056594
>dkn A-trak är en asdryg kortklippt tsun med läderjacka och släpar med sig några 100 kg LPs överallt
>>
File: 1298637516351.jpg (119 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1298637516351.jpg
119 KB, 1280x720
>>53056565
Varför brevar du bilder på döda röstskådespelares tjejer för? Blir ju deprimerad här.
>>
>>53056659
lol i see it now well i don't know anything about the story. even tho they showed us the whole thing at the end.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pettson_och_Findus_%E2%80%93_Katten_och_gubbens_%C3%A5r
if loonland is in the production then most likely i had a hand in it
>>
File: 1463454566.jpg (91 KB, 937x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463454566.jpg
91 KB, 937x528
>>53056761
>dkn Immortal Technique är en jobbig latina som pratar hela tiden om konspirationsteorier och endast nörden från schackklubben gillar henne
>>
>>53056718
>skatter o byråkrati
kan inte svara på detta eftersom jag har en polare från göteborg som sköter det här som jag slipper göra tack gud.
>mañana-attityd
Är det värsta, två veckor sa dom till mig att jag skulle behöva vänta innan dom kom och fixade internet i min lägenhet, sen kom dom inte efter 16 dagar, fick vänta en vecka till, och en till..
Det värsta är att dom gillar att jävlas med en, klagar man så skjuter dom upp det ännu mer, ingen punktlighet eller något sådant som man är van vid i Sverige. Påverkar inte jobbet så mycket eftersom 99.9% av våra kunder är från andra länder i Europa.
>Pratar du språket
Lär mig det, men på egen hand, går inga kurser eller så, behöver inte kunna prata mycket spanska ändå med kunder etc.
>>
File: 1449768577215.jpg (78 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449768577215.jpg
78 KB, 1280x720
>>53056836
>vara såhär autistisk
Jag får abux och jag har svårt att föreställa mig att någon verkligen bryr sig
>>
>>53056688
bra goyim... bara bra.
>>
Hur hittar man en gymkompis?
>>
>>53056917
Grinder
>>
>>53056917
bokstavligen BARA
>>
File: 1450831681631.jpg (58 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450831681631.jpg
58 KB, 640x640
>>53056892
>dkn inte rik
Helvete vad jag skulle finansiera denna skit ;__;
Wu-Tang Clan skulle vara de legendariska deliquents ;_________; KAN JAG INTE VINNA NÅGRA MILJARDER PÅ LOTTO SNÄLLA
>>
File: large.gif (2 MB, 500x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large.gif
2 MB, 500x323
>dkn spelar Underberättelse
>dkn andra varvet, Folkmordsrutten
>dkn Undyne den Odöende
https://www.youtube.com/watch?v=bPCMJC1Ig6s
>>
>>53056464
wtf i have an imdb page wtf??
someone been busy...
>>
File: image.png (235 KB, 790x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
235 KB, 790x782
>>53056106
>>53057021
>tfw no findus gf
>>
File: 1451768150081.png (559 KB, 1031x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451768150081.png
559 KB, 1031x1125
>>53057007

undyne en sötis
>>
>>53056106
>>53057021
aww cmon, just for us? :3
>>
THE MYTH
>>
>>53056896
Varför driver du bulvan-företag åt en kompis i Göteborg? Ifall du äger ens 10% av företaget så hoppas jag seriöst att du följer cashflow ordentligt i ditt företag.

Låter som att du driver någon jävla telemarketing sweatshop á la lirarna i compello international. Piska inte dina svenska anställda för hårt bara.
>>
>>53057096
SEXUALISERA
ICKE
FINDUS
>>
>>53057021
Do not out yourself in the thread. These morons are hyperautistic with no conscience.
>>
File: Undyne.png (2 MB, 1114x1318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Undyne.png
2 MB, 1114x1318
>>53057114
Det är hon sannerligen.
>>
>dkn MF Doom skulle vara perfekt som sidokaraktären som bor i kemilabbet
>>
>>53057096
Vem ritar sånt? Vart kommer den där ifrån?
>>
>>53056853
Thanks for being a part of my childhood anyway lel
>>
>>53057136
Nej nej, inget jävla telemarketing, usch.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-5RaxU
>>
>>53057175
i'm not stupid, but gf says it's coll that i'm in the "movie industry". my feelings are ambivalent. i hate to find any trace of me on the internet.
>>
Vem mer /fv 2016/ här?
>>
>>53057239
Lär dig spanska ändå, det är inte ett svårt språk. Bete dig inte som idioterna i torrevieja som mer eller mindre beter sig som blattarna hemma i Sverige.
>>
Har vi några världen av krigshantverk spelare här?

>Känslan när vi börjar köra mythic seriöst f.o.m imorgon
>>
File: 1458543688838.jpg (82 KB, 403x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1458543688838.jpg
82 KB, 403x604
>>53057194
>dkn alla "äkta" underjords-flickor skulle ha sitt klubbhus i källaren och hata de populära tjejerna
>>
>>53057269
Kanske det blir ditt och mitt år anon.
>>
>>53055438
t. läst en mango
>>
>>53057300
>Bete dig inte som idioterna i torrevieja
Trodde det var Barcelona alla kidsen stack till för att jobba på telemarketing och röka hasch 24/7
>>
>>53057194
Droppa mer tunga namn favä
>>
>>53057269
Haha nej, jag har min dakimakura nu.
>>
File: 1390665966300.gif (2 MB, 446x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390665966300.gif
2 MB, 446x251
>>53057301
>fortfarande lira WoW
2
0
1
6
>>
>>53052876
Synd att hon är radikalfeminist
>>
>>53056592
Stamceller från nyföddas förhudar så att jag kan odla en ny större penis på min röv att knulla andra och mig själv med.
>>
>>53057451
>Kan inte ha kul med ett 11 år gammalt spel
SPH favä
>>
>>53057227
this was the show we made the best buck with, the shadows were super easy to color most layer had less than 4 colors, the fucking brick-wall and backgrounds were the worst of it.
we also made the cramp twins (really retarded looking show) and redwall (some rodents and whatnot making medieval) and some others i don't remember.
>>
>>53057388
Barcelona är för knark och partysvenskar. Efter ett par år har de svalt hela dala pillret ifall du förstår vad jag menar.

I torrevieja bor utlandssvenskarna som aldrig lärt sig spanska, som aldrig lärt sina barn spanska eller spanska seder och vars ungar beter sig ruskigt jävla dåligt. För ett par år sedan var det ett gäng dokumentärer om detta, ska gräva litet på youtube och se ifall jag hittar något. Enkelt uttryckt betedde de sig som vidriga blattar och vissa spanjorer hatar dem.
>>
File: 1451621385202.png (545 KB, 1160x1197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451621385202.png
545 KB, 1160x1197
>>53057184
Getpappa är dock bättre
>>
>>53057323
>>53057323
Brother Ali som shrinemaiden :333333c
Skiten skriver sig själv, basketbollamerikaner gillar ju 2d kyoani borde producera det
>>
>>53057542
Låter inget som det svensktäta området i Spanien jag bor i.
>svalt hela dala pillret
Que?
>>
File: 13578654661.gif (1023 KB, 450x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13578654661.gif
1023 KB, 450x683
>>53057587
>KRS-One som en av lärarna på skolan

Krukmakeri.
>>
>>53057498
https://www.youtube.com/watch?v=6gy8U5iSVyQ

Finns radiodokumentärer och annat också. Have fun with it som kidsen säger nu för tiden.
>>
>>53057529
that show is the shit
>>
>>53057656
Del tha funk borde vara rektor
>>
Vad för sorts fv vill en som har svalt rödpillret ha?
>>
>>53057726
en negress

hell seger
>>
>>53057726
asiat
>>
>>53057688
För ung.

>Ice Cube är den arga äldre grannen
>>
>>53057726

ingen överhuvudtaget
>>
File: 1451800144403.png (46 KB, 1991x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451800144403.png
46 KB, 1991x353
>>53057301
>>53057498
>spela spel gjorda av neo-snöstorm
>nuvarande år
haha aa
>>
>>53057769
Träffade några äldre SD'are för något halvår sen, alla hade asiatiska fruar, majoriteten från Thailand
>>
>>53057726
Räcker med någon som är borgerligt sinnad och inte vill bo i blatteområden eller tycker blattar är exotiska.
>>
Vad är du, en jävla homofil?
>>
>>53057529
den där slynan var min frufu
>>
>>53057726
Vadsomhelst
>>
>>53057835
>sju år gammal bild
/gäsp
>>
File: 1450173523275.gif (1 MB, 500x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450173523275.gif
1 MB, 500x444
aja dags att nanna och drömma om trådens söta 2d idé
>>
>>53057841
>tycker blattar är exotiska
jaha
>>
>>53057726
En tvådimensionell.
>>
File: 1421133215521.gif (762 KB, 749x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421133215521.gif
762 KB, 749x435
>>53057892
>>
>fortfarande bara 35% på H1Z1
>>
File: 1333534883724.jpg (243 KB, 400x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333534883724.jpg
243 KB, 400x391
>>53058139
WOTLK bästa expansion.
>>
>>53058219
>early access zombie survival spel
>2016
vad gör han
>>
File: mfw4.jpg (239 KB, 449x1197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw4.jpg
239 KB, 449x1197
>>53058219
>H1Z1
>>
>>53057835
Och ändå sväljer spelarna skiten
>>
>>53058139
Skillnaden är att många dungeons i BC/Wrath var "reused assets and art" därför det var så många fler, alla dungeons (förutom ubrs) är väldigt unika och liknar inte varandra
>>
File: 1422633269473.jpg (13 KB, 329x137) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422633269473.jpg
13 KB, 329x137
>>53058219
>h1z1
>>
File: 1412286561490.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412286561490.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53058356
>donken 297 timmar
det var jävligt kul att lira med 5-6 andra
>>