[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 321
Thread images: 69
File: 1419780586825.webm (3 MB, 970x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419780586825.webm
3 MB, 970x400
Nostalgie editie
>>
Annexeer België aub
>>
Brazil is Dutch clay.
>>
File: VLAAMINK.jpg (52 KB, 493x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VLAAMINK.jpg
52 KB, 493x730
Herinerd menich weardich vleamink mensh
>>
Ik ben nou niet echt bepaald trots op dit stukje geschiedenis. Oké het was een prestatie maar we waren gewoon internationale maffioso op schepen.
>>
>homo kakker sjinees
https://www.youtube.com/watch?v=qGUFuVKB5SI
>>
>>53041357
t. John Smith
Ik ben er anders best wel trots op.
>>
>>53041357
Mafiosi is meervoud
>>
>>53041357
>maffioso op schepen
>wat is een koninklijke toelating om schepen te mogen kapen
>>
File: tornado1.png (294 KB, 622x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tornado1.png
294 KB, 622x350
r8 (en niet h8) mijn waifu
niet minder als 8
>>
>>53041357
Ja, want de zeevaarders afkomstig uit andere landen waren lieve, godvrezende engelen die geen vlieg kwaad zouden doen.
>>
>>53041585
6.5/10
>>
>>53041585
>racht
>hacht
>waifu
>minder als
Verwijder jezelf.
>>
>>53041585
Haar zus is beter oetz
>>
>>53041398
Ik wed dat hij ook nog eens rijk is. Ik haat dat soort rijke flikkers.
>>
>>53041541
De vergelijking zal niet perfect zijn, want het zijn niet letterlijk maffiosi.
Maar door wie dan ook aangestuurd, het waren gewoon vaak simpelweg afpersers.

>>53041662
Nee hoor, ik schaam mij ook niet, bijna ieder volk op de planeet deed zo ongeveer hetzelfde. Alleen niet op dezelfde schaal om verschillende redenen.
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
>>53041852
Lief :3
>>
File: nndkfnd.png (376 KB, 430x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nndkfnd.png
376 KB, 430x750
>>53041585
Fubuki is beter :^)
>>
Het jaar is 2016. Jeb0 bevindt jezelf op de zondagmarkt in Raqqa, IS-gebied en de slavenhandelaar komt naar je toe.
"100 Dinar voor deze fijne, 11 jaar oude seksslavin. Ze doet wat je haar opdraagt."
Je steekt je hand in je broekzak en haalt je blinkend goude munten eruit. Exact 100 Dinar.

Wat doe je?
>>
>>53041925
Ga snel weg voordat ik bommen op mijn hoofd krijg.
>>
>>53041925
is ze bruin?
>>
>>53041925
Leuk geprobeerd hoor, Belgische AIVD
>>
>>53041925
Is ze tweedimensionaal?
>>
File: Elfstedentocht.jpg (37 KB, 556x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elfstedentocht.jpg
37 KB, 556x340
>tfw there will NEVER EVER be another Elfstedentocht

;_;
>>
>>53041925
>Raqqa
Wat de neuk doe ik daar
>>
>>53041925
Adopteer haar als dochter en geef haar een goed leven in Nederland.
>>
>>53041925
Koop haar, zet haar af in Duitsland want daar weten ze wel raad met dat soort mensen en ga lekker naar huis.
>>
>>53041925
40 bieden
>>
>>53041925

Is ze een beetje lekker?
>>
File: |.webm (2 MB, 996x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
|.webm
2 MB, 996x400
>>53041925
Dat is wat aan de dure kant waarde koopman, kan er wat van de prijs af?
>>
>>53041993
>>53042035
Geen zorgen eigenlijk is het een magische geest die 1000 jaar oud is maar die in het lichaam van een meisje is gekropen, dus het is geen pedofilie.
>>
>http://www.telegraaf.nl/binnenland/24941125/__Arib_slikt_geen__nepparlement___.html
>DEN HAAG -

PvdA-Kamerlid Khadija Arib zal als Kamervoorzitter ,,niet accepteren'' dat PVV-leider Geert Wilders nog een keer spreekt van 'nepparlement'. Dat zei ze in het televisieprogramma Buitenhof. Arib heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het voorzitterschap.

>Wilders reageerde via Twitter: "Een Kamervoorzitter met een dubbele nationaliteit die de vrijheid v meningsuiting om zeep wil helpen? #nepkandidaat".

HEILIGE KANKER
ARIB DE KANKERNEUK UITGEBLAZEN


GEBASEERDE GEERT
>>
>>53041925
>google 100 dinar
>100 Iraqi Dinar equals 0.08323 Euro
Oké da's wel een goeikope slet zeg
>>
>>53041668
no less than 8 burgerm8
pls rer8

>>53041773
>>53041909
Oud
>>
>>53042036
>norwegian interested in our country

well that is something that you dont see often
>>
>>53041925
Beetje opknappen en doorverkopen voor 200.
>>
>>53042135
Zeer gebaseerd
>>
>>53042170
IS heeft haar eigen valita, gebaseerd op goud.
>>
waarom maken jullie autisten steeds een nieuwe draad op 300 terwijl het limiet 310 is al maanden en het ook gewoon letterlijk niet nodig is omdat het toch kankerdood is hier
>>
>>53042343
+1
>>
File: 1371253291886.jpg (352 KB, 488x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371253291886.jpg
352 KB, 488x688
>>53042343
omdat gans
>>
>omdat het toch kankerdood is hier
>23 ips al in de draad
'nee'
>>
>>53042410
24
>>
>>53042410
de draden in 2013 en 2014 gingen een stuk rapper
>>
>>53042410
>>53042437
+1
>>
>>53042437
>
>>
>>53042470
>>53042473
>>
>>53042470
>>53042473
>
>>
>>53042470
>>53042378
+2
>>
File: 71.jpg (42 KB, 500x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
71.jpg
42 KB, 500x437
>>53042473
>>53042533
>>53042534
mgw ik jou gerapporteerd heb en jij verbannen wordt vanwege /b/ niveau schijtpalen
>>
File: 1447340329541.jpg (297 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447340329541.jpg
297 KB, 1462x1462
>>53041925
>zijn land gebruikt Mount & Blade geld
JE KAN DEZE POEP NIET VERZINNEN
>>
25
>>
>>53042635
+3
>>
>>53041585
>Blote benen.
>Esper
>Redelijk goed uiterlijk over het algemeen.
>Goede stijl met groen en zwart.
7/10
>>
>>53042635
Allemaal ik
>>
>>53042635
+4
>>
>>53042135
Gaat Geert Nederland weer groot maken?
>>
>>53042829
Ik ben meer geïnteresseerd in de vraag of hij anime echt gaat maken.
>>
File: Serena dress.png (1 MB, 1148x795) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena dress.png
1 MB, 1148x795
>>53041925
Deal
>>
>>53042829
k zal jou es groot maken
>>
recommend me some dutch and belgian music and films?
>>
>>53042873
Je bent een grote kerel.
>>
>>53042977
romana op de scooter
drank en drugs x-d
>>
>>53042977
Music and movies are banned under Belgium's sharia system.
>>
>>53042684
>>53042704
+1
>>
>>53039289
Herinnering dat je als atheist je ook niet moet bemoeien met Christelijk feesten zoals Kerst en de Westerse versie van oud en nieuw.
>>
>>53043209
Ga ik toch lekker doen, ook al had je een punt.
>>
Waarom bestaat dit?
https://www.youtube.com/watch?v=UZDmhW1JslU
>>
Vanochtend erachter gekomen dat mijn vriendin zwanger is ondanks d'r spiraal. M'n vriendin en ik zitten hier op dit moment echt niet op te wachten maar ik heb enorm gemengde gevoelens nu, ben echt in de war. Godver wat is dit kut zeg.
>>
File: 6421.gif (2 MB, 382x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6421.gif
2 MB, 382x293
>>53043575
>hij gelooft in de spiraalmiem
je vriendin heeft eindelijk bereikt wat ze wil, nu moet je de rest van je leven bij haar blijven
>>
>U eet een appel.
>You eat an apple.

'Dutch' is just English written phonetically by a bunch of sub-sea-level dyslexics.
>>
>>53043200
+e^iπ
>>
>>53043575
>"ondanks d'r spiraal"
Je """gelooft""" dit toch zelf niet? Ben je het zelf gaan halen in de apotheek? Was je erbij toen ie erin ging?
Ze heeft je letterlijk bij je pietje. Als er een ding is waarin alle vrouwen gelijk zijn, is dat ze liegen over hun anticonceptie.
>>
File: 1424115545396.png (534 KB, 509x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424115545396.png
534 KB, 509x709
>>53043448
>dvw je door tientalle mensen beste wensen toegewenst heb gekregen en niks terug heb gewenst.
Zo moet dat, mensen moeten echt stoppen met anderen te confronteren met hun Christelijke gedoe.
>>53043575
>Denken dat zij werkelijk het spiraaltje in had.
Je bent gesperm jerked vrees ik, ik zou maar snel Sandman raadplegen.
>>
>>53043743
Your Old English was the basically the same as Old Dutch, but you chose to let your language get raped by both the French and the Norwegians.
>>
>>53043575
dan laat je het toch weghalen?
>>
>>53043575
Je weet wat je te doen staat.
>>
>>53043743
Ben je echt achterlijk of ken je gewoon helemaal niets over de oorsprong van je volk en je taal?
>>
>>53043209
Hoe is oud en nieuw een christelijk feest?
>>
>>53043575
Zijn jullie beide blank? Zo nee, >>53043958
:DDD
>>
>dvw je een fles wijn van 20 euro opentrekt
>>
>>53044074
Het gaat altijd hand in hand met Kerst zoals de Kerstverziering laten hangen tot het nieuwe jaar. En mensen gebruiken altijd de term "prettige feestdagen" om het samen te gooien.
>>
>>53043575
Dit is waarom ik anticonceptiepraatjes van vrouwen niet geloof.
>>
File: 4267.png (79 KB, 215x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4267.png
79 KB, 215x207
>>53044628
>implicerend dat jij anticonceptiepraatjes met vrouwen hebt
>>
>>53043575
>niemand die hier normaal reageert.
Goed, laat ik dan de eerste zijn. Stekte met je besluit anon, wat het ook moge zijn. Dat is vast heel moeilijk.
>>
>gemeente Mesen met 1000 inwoners krijgt 100 asielzoekers
>letterlijk maar 10 agenten
>>
>>53044738
Die heb ik zeker. Ik heb zelfs een keer een echo opgestuurd gekregen als bewijs. Ik trapte er niet in.
>>
>>53044819
racist
>>
>>53044819
nog steeds een 10:1 ratio wat is je probleem?
>>
Waarom bouwen we niet gewoon een eiland in het markermeer en zetten we daar een heleboel commieblokken op waar we alle vluchtelingen in dumpen?
>>
>>53045031
waarom de moeite nemen om een eiland en commieblokken te bouwen?
>>
>>53044844
Cuck

>>53044819
Gewoon je vuurwerk omtoveren in bommen, als mensen moeilijk doen gooien ze die kanker AZCs ergens neer waar ze wel allemaal bankerkoeven zijn
>>
>>53045031
Omdat geld.
>>
>>53045031
Muh natuurbehoud
t. groenlinks
>>
>>53045162
Dan passen er meer in.
>>
>>53045174
>linke acteur miems
>>
>>53045031
En wie moet dat gaan betalen grappenmaker?
>>
File: Knipsel.jpg (135 KB, 1033x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
135 KB, 1033x712
>>53045031
Waarom kunnen wij dit niet gewoon doen oetz
>>
>>53045237
hoe bedoel je?
er passen best wat vluchtelingen in voordat ze boven het water uitkomen hoor
>>
>>53045241
Elke keer dat we moeilijk op doen krijg je paar maandjes uitstel en tyfen ze meestal op naar makkelijker dorpje met oudjes
>>
>>53045362
Nee ik heb het over het plaatje, dat is een acteur daarom zegt hij continu bewust foute "hilarische" dingen. Het is een stroman.
>>
>>53045031
Waarom blijven mensen denken dat het Westen iets verschuldigt is aan deze apen? Waarom zouden ze eigelijk niet gewoon uitgeroeid worden, de wereld heeft niks aan die derde wereld "mensen".
>>
>>53045446
Oh, viel op zich wel te verwachten, maar ik heb eerlijk gezegd wel veel vertrouwen in onze mogelijkheden ons te gedragen als kanker mongolen

Ben er pittig goed in zelf
>>
File: meerland.jpg (44 KB, 279x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meerland.jpg
44 KB, 279x368
>>53045031
>>53045184
>>53045197
>>53045361

>vliegveld
>stad, voor geld
>natuurgebied voor groenlinks


dit allemaal bedacht door rbert en rudolf das
>>
>>53045361
Maar dan word het water vervuilt en dat is misschien slecht voor het drinkwater.
>>
>>53045604
>word
>vervuilt
>>
>>53045326
Maar daar woon ik :C
>>
>>53045604
dan maar gewoon in de noordzee dumpen, of gewoon zorgen dat ze middelandse zee uberhaupt niet over komen
>>
>>53045625
ik doe mijn best ja ;_;
>>
>>53045326
Moet de Eemhof daar echt bij?
>>
>>53045651
ik leef met je mee
>>
>>53045651
Eigen schuld, moest je maar niet in Almere wonen.
>>
https://youtu.be/K3pd-wxNEKQ

zal er ooit een dag komen?
>>
>>53045737
Maar die blast radius is te klein, Amsterdam zit er niet helemaal in.
>>
File: 1440773673253.png (13 KB, 191x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440773673253.png
13 KB, 191x200
>>53045924
>blast radius
>>
>>53045673
Dan maar een grote muur om Europa heen.
>>
>>53045924
>blast radius
Waar woon jij. Dan droppen we er eentje recht op je huis.
>>
>>53046057
>droppen
Waar woon jij? Dan deliveren we er jou ook een.
>>
>>53046057
Dit klinkt als een online bombedreiging.
Waar kan je zoiets melden? Momenteel zijn ze daar nogal zenuwachtig over in Balgie
>>
Ik ben geil
>>
Ohhh my favourite colony has a thread
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
Darts met een speciaal biertje. Amai zeg.
>>
>>53046893
Waarom staat je tv op je koelkast? Waarom heb je twee koelkasten?
>>
>>53045326
Omdat het Gooi te mooi is
En dan heb ik het niet over de mensen
>>
>dvw €2000 uitgegeven bij de Zweedse meubeljood
>>
>>53046994
>De Zweedse cuck economie willen steunen.
>>
>>53046994
Wat heb je gekocht?
Ontdozing?
>>
File: asdf.jpg (3 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdf.jpg
3 MB, 3264x2448
>>53046933
Ik
>>
>dvw voor de eerste keer een vinger in mijn poeper gestopt
>dvw het best lekker voelde
>>
ik moet deze tijd nog zo kanker veel doen en tegelijkertijd ook weer helemaal niks
>>
>>53046893
77iq
>>
>>53047373
Kankernormaaltjes.
>>
File: 1424890683003.jpg (7 KB, 251x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424890683003.jpg
7 KB, 251x237
>>53046994
>ikdv

Afgelopen september mijn eerste huis gekocht en de IKEA geplunderd. Voelt goed man
>>
>>53047373
Ik woon in een studentenhuis
>>
>>53047373
staan alle meiden die geneukt zijn op die muur?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Qedd8wpqky0
PYRO IS NOT A CRIME!!!
>>
>>53047373
>Die $ op de muur.
Een nigger op de basisschool kwam een keer naar mij toe om te zeggen dat ik dit niet mocht tekenen. Hij is bang waarschijnlijk dat een wit persoon zijn cultuur binnen treed waardoor hij niks meer heeft om speciaal te zijn.
>>
>>53047373
Je klok staat verk
>>
>>53047263
Inrichting van het huis

>>53047591
Was wel leuk, met 4 karren bij de kassa en nog een 5de die we moesten afhalen
>>
hoe lang gebruiken we oetz eigenlijk al?
>>
>>53045551
Het kost gewoon reteduur om zoiets te bouwen en het kost ook nog eens een paar jaar, 5 jaar zou zeer vlot zijn gezien al het voorbereidingswerk die men moet doen.
Een tunnel duurt al jaren om te ontwikkelen qua ontwerp laat staan zoiets, er zijn zoveel factoren om rekening mee te houden als het zo makkelijk was dan zat iedere Jan Lul Civiele projecten uit te voeren.
>>
>>53047916
Veel te kort nmbm
>>
>>53047373
STELLAGE!
XX
https://www.youtube.com/watch?v=B7ZPjEL4Yk0
>>
>>53047960
naar mijn bedoelingen maat?
>>
>>53048087
hoe oud ben jij?
13?
>>
File: 1430234542952.jpg (66 KB, 909x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430234542952.jpg
66 KB, 909x745
>>53048088
Naar Mijn Bescheiden Mening

die houden we erin
>>
File: XZJDBUO.jpg (50 KB, 557x711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
XZJDBUO.jpg
50 KB, 557x711
>>53047373
>creëer een universum
vieze vuile creationisten!
>>
>>53048189
staat toch op zijn muur?
>>
>>53047373
>marginaal nergens te bevinden
>>
>>53048189
je moeder is dertien xDDDDDDDD
>>
File: zb35yRk.png (149 KB, 558x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zb35yRk.png
149 KB, 558x418
ik verzamel atheïsten
>>
>>53048312
Marginaal?
>>
>>
>>53048658
>alleen zwakkelingen hebben een denkbeeldige vriend nodig
>heeft een denkbeeldige vriendin
>>
hee jongens ik ben weer terug
>>
>>53047373
Foto's als dat maken mij blij dat ik niet in een studentenhuis heb gewoond
>>
>>53048769
OPROTTEN!
>>
>>53048780
lijkt mij wel gezellig oetz, vooral ook als je het met je huisgenoten kan vinden
>>
>>53048895
Nederdraadhuis wanneer?
>>
>>53048658
>>53048751
+1
>>
File: 13648388940071.jpg (201 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13648388940071.jpg
201 KB, 960x720
>>
>>53048895
Maar ik heb nu ook een huisgenoot, alleen dan zonder bekladde muren.
>>
File: 6856.jpg (56 KB, 592x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6856.jpg
56 KB, 592x562
>>
>>53048780
>>53048895
Het beeld dat ik bij een studentenhuis heb is permanent in een 'hostel' zitten waarin schreeuwende idioten je de hele nacht wakker houden en je een plee moet gebruiken die anderen onderkotsen en -schijten.

Het zal in werkelijkheid allemaal wel meevallen.
>>
>>53048927
-1
>>
volgende /neder/ samenkomst in Amesterdam?
>>
>>53048938
maar op 1 persoon raak je sneller uitgekeken
tenzij je een relatie met die persoon hebt, maar dat is dan weer een heel ander soort samenwonen
>>
>>53048780
En deze foto Is drie uur na de grote schoonmaak genomen. Daarvoor lag overal afval en hier van oud en nieuw en twee weken niet afwassen.
>>
File: 13638037850833.jpg (115 KB, 474x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13638037850833.jpg
115 KB, 474x632
>>53048992
>>
File: just what the fuck.jpg (238 KB, 639x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
just what the fuck.jpg
238 KB, 639x478
Hey Henk, explain this shit.
>>
>>53049061
heee baarle hertog daar haal ik me vuurwerk
>>
>>53049011
Ik weet wel wie ik als huisgenoot heb gekozen.
En wij leven onafhankelijk, alleen tijdens het avondeten en weekend zullen wij elkaar zien
>>
>>53049061
Its called a border John
>>
>>53049061
One side has fireworks, the other sex shops.
>>
>>53048988
Je kan ook gewoon in je kamer zitten als je geen zin hebt in mensen. Maar de mogelijkheid om te kunnen kiezen om gezellig samen wat te gaan doen heb je tenminste. Ik heb ook in drie andere huizen gezeten voordat ik een huis Had gevonden wat goedkoop Is, goede locatie heeft en goedkoop Is.
>>
>>53049061
Staat dat huis in België of Nederland?
>>
File: 4rmh1iH.jpg (175 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4rmh1iH.jpg
175 KB, 960x1280
>>53048982
>>
File: ZG0Kvct21.png (185 KB, 452x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZG0Kvct21.png
185 KB, 452x449
ik kom dadelijk weer terug met m'n atheïstenplaatjes
>>
File: Religion shit 2.jpg (49 KB, 579x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Religion shit 2.jpg
49 KB, 579x720
>>53048761
Een god gaat verder dan een waifu hebben, een waifu is alleen om 3D te vervangen terwijl je weet dat het niet echt is. Een god word gebruikt om alles in je leven te bepalen en om jezelf wijs te maken dat je in een hemel kan komen enzo omdat hun zwakke geest de werkelijkheid niet aankan.
>>
File: si.jpg (203 KB, 1200x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
si.jpg
203 KB, 1200x773
>>53049061
Southern border is messed up
>>
>>53049263
het heeft 2 nummerborden, dus het staat in beide
>>
>>53049061
Kan je langs de Nederlandse zijde zomaar een jointje opsteken?
>>
>>53049577
ja en je blik bier moet je aan de andere kant zetten
>>
File: Untitled.jpg (16 KB, 441x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
16 KB, 441x230
>mgw hier een negerin mij vraagt om haar te leren fietsen

wat, Als deze mensen niet kunnen fietsen, waarom stelen ze dan onze fietsen?
>>
>>53049633
Ze wil je kleine blanke piemel.
>>
>>53049633
>hij denkt werkelijk dat hij haar echt moet leren fietsen
Blijkbaar werkt dat onschuldig autisme wel bij sommige meisjes.
>>
>>53049633
waarom zouden marrokanen dan handtasjes stelen als ze alleen nektasjes dragen
oh en is het diezelfde als eerst?
>>
>>53049633
>Laat ik aan de nederlander vragen om me te leren fietsen

RACISSTTTT


alsook:
Selecteer alle afbeeldingen met fietsen


hihihi
>>
>>53049623
Openbaar bier drinken mag eigenlijk niet, maar het is inderdaad een selectieve wet.
>>
>>53049855
oh ik dacht dat het serieus mocht

maar das hetzelfde als met wiet roken hier dan, is eigenlijk ook verboden en in sommige stadscentra wordt het ook gehandhaafd
>>
>>53049840
>en is het diezelfde als eerst?

ja

>>53049800
Ik zou eerder asperger of asociaal zeggen oetz
>>
>>53050130
Doe d'r nou maar gewoon.
>>
>>5305277
alsof hij van zwart houd
>>
>>53050130
Foto ajb
>>
>>53050362
Typ je die hyperlinks manueel in?
>>
File: Untitled.jpg (34 KB, 495x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
34 KB, 495x333
>>53050277

mijn piemel wil niet oetz, zeker niet als ik ze eerst moet leren fietsen

>>53050439
>>
>>5350362
ja, als ik op het nummer klik, doet ie niets :^(
>>
>>53050683
Wees niet zo racistisch, het is 2016 hoor.
>>
moi, hou wordt
>>
>>53050683
Wat de neuk.
Voor een seconde dacht ik dat die halsketting haar onderkaak voorstelde
>>
>>53050984
joa goud mit die den
>>
File: 1447772982373.png (9 KB, 401x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447772982373.png
9 KB, 401x367
>>53051040
joa goud, wat hest doe doan vandoage?
>>
File: 8hCCPPE.gif (423 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8hCCPPE.gif
423 KB, 600x338
>>53051096
Joa niks, beetje blown moi
>>
File: sEZOR1O.gif (391 KB, 250x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sEZOR1O.gif
391 KB, 250x189
>>53051143
ach wat ja mooi XD XP :P
>>
>>53050993
koek
>>
>>53049930
Maar in Baarle-Nassau mag het wel, ze hebben geen regels tegen het openbaar drinken van drank.
>>
>>53051234

wat ik altijd deed was je fles drank in een papieren/plastic zak steken
>>
>>53051406
Ben je Amerikaan of zo?
Veel gemeentes in Nederland staan het toe dat je wat drinkt. Openbaar dronkenschap is minder geliefd, maar die wordt niet echt gehandhaafd.
>>
>>53051482

niet waar ik naar school ging, en zeker niet als ik sterke drank dronk als minderjarige
>>
File: 1418378260224.jpg (39 KB, 500x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418378260224.jpg
39 KB, 500x427
een kaars
>>
>>53051406
ik snap dat niet, iedereen weet toch dat je een blik of fles vastheb
>>
>>53051530
Maar als minderjarige mag je alleen thuis drinken.
>>
>>53051602

ja, maar als het niet zichtbaar is mogen ze het niet zomaar afnemen
>>
File: 1353498213238.gif (3 MB, 167x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353498213238.gif
3 MB, 167x190
vakantie voorbij
>>
File: gWfmZky.gif (434 KB, 512x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gWfmZky.gif
434 KB, 512x319
>dvw geen vd
>dvw vakantie voorbije
>dvw examens
>>
File: 1447101581987.gif (896 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447101581987.gif
896 KB, 500x750
>>53052496
>die voel
>>
>>53052496
Ik denk dat ik morgen maar eens ga vragen of ik de rest van de week vrij kan hebben, ben toe aan een vakantie
>>
>>53052496
>>53052602
>>53052653
>>53052695
>ikadv
>>
File: roodhetkikker8.jpg (23 KB, 500x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roodhetkikker8.jpg
23 KB, 500x332
>dvw morgen ook nog vrij
>>
File: 1420192940077.png (553 KB, 2560x2489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420192940077.png
553 KB, 2560x2489
>>53053187
>dvw morgen gewoon weer aan het werk als een brave loonslaaf
>>
File: 1431977270140.gif (888 KB, 400x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431977270140.gif
888 KB, 400x252
>>53053187
>dvw maandag én dinsdag vrij
>>
>>53040816
wasnt your flag orange still at the point in time thats reinacting?
>>
>>53049341
>>
File: Comfy_guy.jpg (41 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comfy_guy.jpg
41 KB, 600x579
>>53053263
>>53053187

>dvw vrij tot 17 januari, en dan heb ik nog maar 1 les van anderhalf uur per week
>>
>>53049341
>waifu
RIEEEEEEEEE
KANKER NIEUWVRIEND
IK WIST DAT DE RANDSTAD VOL ZAT MET NEKBAARDEN
>>
>>53053356
>comfy
>in Engeland
kies één
>>
>>53047373
Autisme
>>
File: 1407952071709.jpg (167 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407952071709.jpg
167 KB, 720x720
>>53053356
>MBO'ers
Tja wat kan je er aan doen
>>
>dvw lekker elke dag friet eten
>>
>hij heeft geen gymnasium gedaan
>>
>>53053602
>MBO

Universiteit oetz, Het rare is dat ik zo weinig les heb, dat ik niet weet waar al mijn geld naartoe gaat
>>
>>53053722
naar studies voor vluchtelingen
>>
dode draad
>>
>>53053722
Zoveel vrije tijd om die negerin te neuken en nog doe je het niet. Je ziet haar toch niet meer als je weer terug gaat naar België.
>>
>>53054084
Ik blijf liever maagd dan dat ik 'm in een bruine vrouw stop, al zou ze gespreid voor me liggen, ik denk dat ik 'm niet eens hard kan krijgen, daarvoor ben ik te vaak op /pol/ geweest
>>
>>53053187
>Gewoon morgen weer werken
>>
Wie /vroegnaarbed/ hier?
>>
>>53054160
Als Nederlander is het mijn heilige taak om de exotische vrouw te bevruchten.
>>
-weggejorist-
>>
>>53047959
>een tunnel duurt jaren om te onwikkelen qua ontwerp, het is al ontworpen
>5 jaar zou zeer vlot zijn
dit zou 100 jaar duren langzaam
>er zijn zoveel factoren om rekening mee t houden ,als het zo makkelijk was dan zat iedere jan lul civiele techniekprojecten uit te voeren.
dit ontwerp is ge ontwikkeld door de twee bekenste 2 futurologen van Nederland die civiele techniek hebben gestudeert en meerdere boeken hebben geschreven.
>>
>>53040816
source ?
>>
>>53054230
geen zin oetz
>>
>>53055011
krulbroodjes opkankeren
>>
>>53053270
Both red and orange flags were used. Most Dutchfags don't even know that.
>>
>>53055101
I did.
>>
>>53055011
http://www.imdb.com/title/tt2544766/
this i think
>>
File: 1443095834548.png (206 KB, 500x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443095834548.png
206 KB, 500x557
>>53055074
Let een beetje op met wat je post kutmarokaan .
>>
>>53055218
het is palen en het is kutmarokkaan
kankerkrulbroodjes
>>
>>53055150
>engels praten tegenmede nederlander in bijzijn van buitenlander

RANDSTAD
>>
>>53053356
>dvw al vrij sinds Augustus.
>>
>>53055203
>http://www.imdb.com/title/tt2544766/
merci
>>
>>53055351
Hoe word ik een succesvol noot zoals jij?
>>
>>53055332
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
File: 09823640324023.png (763 KB, 887x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
09823640324023.png
763 KB, 887x724
>>53055379
Dik dossier bij de GGZ hebben en kanker dom doen bij het UWV.
>>
File: 1450115374383.jpg (12 KB, 205x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450115374383.jpg
12 KB, 205x309
>dvw geen gratis geld
>>
>>53055457
maar jij bent gewoon kankerdom dus dat is makkelijk
>>
>>53055459
Ik ken dat voel.
>>
File: (19).jpg (45 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(19).jpg
45 KB, 409x409
>dvw altijd vakantie
>>
>>53055385
jammer dat dit maar een keer per draad kan
>>
Moving to Amsterdam

What should i expect?
>>
>>53055477
>53055477
>77
>>
>>53055620
amai
>>
>>53055620
oei
>>
File: file.png (430 KB, 1086x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
430 KB, 1086x592
>dvw alleen cabaret kijken
>>
>>53055879
Jammer ja ik zit in r/v4c
>>
>>53055614
>amsterdam
shitskins

a lot of them
>>
>>53055614
Muslims, shariah law
>>
>>53055951
>in het centrum van amsterdam zie je bijna geen allogtoone oetz :)
>>
>>53056008
>>53056008
>>
>>53055929
ik zie je niet

maar tis veel te druk daar
>>
>>53055879
Dat doe je zelf, niemand zou in zo een room moeten blijven met iemand die aan vriendjespolitiek doet.
>>
>>53056100
kan ook wel cabaret in jouw kamer komen kijken, maakt weinig uit want daar is ook niemand
>>
Heey nedervrienden
>>
>>53056237
RANDSTAD
>>
Wie wordt hier ge/fit/schaamd?
https://www.youtube.com/watch?v=-c3EGUOZOAQ
>>
>>53055994
Waarom zeg jij wat ik heb gezegt?
>>
>>53056713
Paal aub niet die mongool

Hij is niet fit hij gebruikt steroids en daarvoor wordt hij geschaamt
>>
>>53056753
Waarom heb je kontpijn? Het gaat overigens alleen maar om het onderwerp voornamelijk, ik vroeg mij af of wij hier ook "slachtoffers" hebben.
>>
File: file.png (162 KB, 1014x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
162 KB, 1014x475
wat de neuk sinds wanneer moet je betalen op jijbuis
>>
>>53056835
Ik heb helemaal geen kontpijn, ik breng je gewoon op de hoogte van het feit dat hij een mongool is.
>>
File: 1450717493989.jpg (63 KB, 683x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450717493989.jpg
63 KB, 683x792
>dvw geen gemene bazige femdom vd
>>
>>53056863
Waarom moet hij eigenlijk geschaamd worden terwijl hij niemand kwaad doet met zijn gedrag?
>>
>>53056899
Zolang ze femdom alleen in prive doet, je kan je niet zo laten vernederen als man waar iedereen bij is.
>>
>>53056899
Ik zou geld geven om haar warme kut in mijn nek te voelen.
>>
>>53056956
Omdat hij er zo uitziet
>>
>>53056969
>je kan je niet zo laten vernederen als man waar iedereen bij is.
Natuurlijk wel, vanille-flikker aub.
>>53057035
Ik zou haar ook betalen om mij te domineren
>>
>>53057138
Oké, ja das niet echt gezond koek.
En hij verkoopt ook een hoop troep, maarja lult af en toe wel grappig.
>>
>>53045237
>extra eiland
>zie je wel nederland is nog lang niet vol t. pvda, gl en je moeder
>>
>>53055614
WHY AMSTERDAM

Please, serious question. The entire city is a tourist trap. Please consider booking somewhere else, if you really want to go to Holland, think about Alkmaar or Leiden or Scheveningen
>>
Wat is jullie meest beschamende ding?

Mijn oma is overleden doordat ze van haar scootmobiel viel en stiekem moest ik daar heel hard om lachen...
>>
>>53057434
Because those are basically villages compared to Amsterdam?
>>
>>53057699
Mijn pornocollectie, voor de rest niets
>>
>>53057699
Ik een string gekocht en die is een beetje te klein.
>>
>>53057699
Ik ga soms (regelmatig) naar speelgoedwinkels om Lego te kopen en dan laat ik het inpakken zodat ze niet denken dat het voor mij is
>>
File: tc.jpg (77 KB, 570x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tc.jpg
77 KB, 570x491
>>53057699
>>53057869
voor mij ook mijn porno, daarom zit alles achter versleuteling.
als ik weg ben en ik herinner me dat mijn mappen nog 'open' staan dan begin ik wel flink te zweten
>>
>>53057699
>Mijn oma is overleden doordat ze van haar scootmobiel viel
Neuk, ik moet ook lachen, schaam je niet te veel.
Gecondoleerd.
>>
>>53057699
>>53058260
kan je 'm uitleggen ik snap hem niet
>>
>>53058179
>zo'n erge beveiliging
Wat is het voor vieze zooi? niets illegaals hoop ik
>>
>>53058346
>niets illegaals hoop ik
Tuuuuurlijk niet..
maar wel spul waar ik mij flink voor zou schamen als familie/bekenden/collegas het zouden zien.
regel 34 van animatieseries bijvoorbeeld, niemand wil toegeven daarop te rukken
>>
>>53058533
>Anonymous 01/04/16(Mon)00:33:38 No.53058533
league of legends porno? XD
>>
>>53058533
>>53058179
Ik ken jouw voels

Ik heb enorm veel ntr doujins achter zo'n truecypt
Als iemand die ooit vindt spring ik van een brug
>>
>>53058688
>ntr doujins
w-wat is dat
>>
>>53058760
>doujins
erotische mangaboekjes
>>
>>53058760
google maar.
Vergeet niet geschiedenis en cookies te wissen
>>
>>53058867
en ntr?
>>
>>53055951
>>53055954
T-there's still plenty of kindly Dutch men and qt Dutch women there, r-right?

>>53057434
Got a job there as a software engineer.
>>
Nieuwe
>>53058917
>>53058917
>>53058917

Overdag weer separaat
>>
File: 1378147051875.jpg (10 KB, 137x130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378147051875.jpg
10 KB, 137x130
>>53059082
het annexeren begint
>>
File: 1449689521112.gif (550 KB, 728x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449689521112.gif
550 KB, 728x720
>>53058883
c-cuck porno
>>
stoot
:^)
>>
>>53058346
>>53058688
Bij mij is het omgekeerd.
Heel mijn harde schijf zit achter truecrypt zodat ik ooit van een brug springen zonder me zorgen te maken over wat mijn familie zal terugvinden op mijn rekenaar.
>>
>>53059082
>>53059171

Het is geen annexatie... We hebben het zelfde probleem: 's nachts is het altijd zo dood en als we ons vereinigen, wordt het beter :3
Dus komt bij!
>>
>>53059544
Zelfs als we ons niet verstaan mogen als wij verschillende (maar soortgelijke) talen praten zijn we toch minder eenzaam als we samen zijn :3
>>
>>53058533
Mijn kleine pony porno zeker he
>>
>>53057699

Ik ben schaamteloos want:

>ik drink uit kommetjes en doe alsof ik chinees ben
>moet elke dag mijn anushaar wassen met shampoo want anders ontstaat er een gevaar voor de volksgezondheid
>ik smeer mijn snot aan de binnenkant van mijn trui, ik check of hij in de was moet aan de hoeveelheid snot aan de binnenkant
>ik breng hele dagen binnen door in een roy donders huispak omdat ik toch nergens heen hoef en omdat het kan
>>
File: 1369704173604.jpg (12 KB, 200x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369704173604.jpg
12 KB, 200x189
>>53059761
>>
HERINNERING TEGEN EENZAMHEIT:
Komt 's nachts naar /duits/ :3

>>53058917
>>53058917
>>53058917
>>
File: WssTyskland09.jpg (31 KB, 321x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WssTyskland09.jpg
31 KB, 321x447
>>53060098
Trap er niet in, blijf trouw aan je vaderland, zorg dat je opa trots blijft
>>
>>53060337
>>53060337
>>53060337
>>53060337
>>
>>53059934
je hoeft je niet te schamen hoor
Thread replies: 321
Thread images: 69
Thread DB ID: 380098[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.