[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 325
Thread images: 151
File: Huey&bigboss.jpg (103 KB, 704x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Huey&bigboss.jpg
103 KB, 704x396
nukleärupplaga
>>
Första för mångkultur och kärlek <3
>>
andra för anarki och nackskott
>>
>>53029048
>dkn har inte spelat mer än kanske 30 min Metallväxel Solid i hela mitt liv
>>
File: 1297310443596.jpg (527 KB, 713x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1297310443596.jpg
527 KB, 713x1000
>>53028934
>>
>>53029089
bögjävel
>>
>>53029112
bögjävel
>>
Andra för rashat, ugnar och stöveltramp.
>>
>>53029162
bögjävel
>>
>>53029132
Kanin kanin~
>>
>dkn extraknäcker på ett boende för ensamkommande under jullovet
Soft jobb faktiskt. Postar här och spelar xbox hela dagen
>>
File: 1332359080345.jpg (3 MB, 1920x1255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332359080345.jpg
3 MB, 1920x1255
>>53029188
Sirkku
>>
File: Svenska staten.jpg (16 KB, 548x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Svenska staten.jpg
16 KB, 548x536
>>53029210
Vad gör du när de går bananas?
>>
File: 1451817548843.jpg (827 KB, 1528x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451817548843.jpg
827 KB, 1528x1080
Vi /soviet union/ nu! Tackar, Merkel.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf
Vill ha Gustav II Adolf tillbaka.
>>
>>53029236
Stor fe
>>
>>53029259
Ingen som gått bananas här. De är glada och tacksamma
>>
>>53029075
>Haha, Karin, Kikki och Josefin är nog ute och blir uppraggad av Yusuf och co.
>>
File: 1363840213970.png (643 KB, 1100x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363840213970.png
643 KB, 1100x900
>>53029300
>hon ser din vår
>>
>>53029288
>Vill ha Gustav II Adolf tillbaka
>globalister
Bokstavligen spyr bildligt favä.
>>
File: 1338040333436.jpg (377 KB, 1904x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1338040333436.jpg
377 KB, 1904x2000
>>53029343
>>
>>53029288
dem feministiska ideologin är totalitär, inte undra på att de förbjuder andra ideologier och kallar de "totalitära"

https://www.youtube.com/watch?v=lKDeyuM0-Og

DIVERSITY IS GREAT
>>
>>53029383
>>
>>53029417
>>
File: 1434478795174.png (571 KB, 1120x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434478795174.png
571 KB, 1120x1080
2D i tråden?
N-när blev /svt/ bättre?
>>
File: 1338829826052.jpg (636 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1338829826052.jpg
636 KB, 1920x1080
>>53029445
>>
File: 1445968944635.jpg (71 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445968944635.jpg
71 KB, 700x700
1 - kolla 2D
2 - kolla 2D
3 - kolla 2D
4 - kolla 2D
5 - kolla 2D
6 - kolla 2D
7 - kolla 2D
8 - kolla 2D
9 - kolla 2D
0 - kolla 2D
Fina siffror - kolla 2D
>>
File: 1451796941650.png (107 KB, 274x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451796941650.png
107 KB, 274x411
>>53029131
>>
>>53029501
>>53029490
På anons begäran så delar jag med mig av lite tåhå
>>
File: 1449758777547.jpg (122 KB, 1276x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449758777547.jpg
122 KB, 1276x718
>dkn snart gått ned 2 kg tack vare sjukdom
>>
>>53029556
Är det du vill?
>>
File: 1330483013193.jpg (523 KB, 834x1103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1330483013193.jpg
523 KB, 834x1103
>>53029540
>>
>>53029556
Hur många kukar har du gått ner på då, slyna?
>>
File: 1451484182991.png (686 KB, 694x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451484182991.png
686 KB, 694x981
>>53029578
Alltid bra att gå ned i vikt senpai
>>
>>53029628
Bara om man är en flicka eller knullpojke, annars inte. Du bör gå upp i vikt och lifta om du är en man.
>>
File: dontbelieveherlies.jpg (196 KB, 1027x762) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dontbelieveherlies.jpg
196 KB, 1027x762
>>53029582
>>
File: 1387602225594.png (394 KB, 500x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387602225594.png
394 KB, 500x743
>>53029048
I was going to bully you because you're sweden, but instead you can just have a cute Lain
>>
File: 1449688271772.jpg (407 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449688271772.jpg
407 KB, 600x800
>>53029651
>lifta
Vart ska jag lifta till? Brukar man inte bli våldtagen om man liftar med fel person? ? ?
>>
File: 1335437887769.jpg (366 KB, 1000x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1335437887769.jpg
366 KB, 1000x1400
>>53029658
>>
>>53029694
helvete, tänkte skriva lyfta vikter men istället blev det något svengelskt...
>>
>>53029694
Blev en gång tafsad på av en äldre gubbe när jag liftade hemåt.
>>
>>53029700
>>
File: 1361619351965.jpg (261 KB, 803x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361619351965.jpg
261 KB, 803x960
>>53029731
>>
File: 1446344307460.jpg (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446344307460.jpg
1 MB, 1920x1080
>>53029628
mer 2d
>>
File: 1450977267811.jpg (197 KB, 1200x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450977267811.jpg
197 KB, 1200x924
>>53029715
Men varför ska jag gå upp i vikt, fortfarande ganska tjock på mina 70 kg och 185~ish cm
>>
>>53029756
Buddistmoln.
>>
File: Rom & Cola.jpg (178 KB, 537x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rom & Cola.jpg
178 KB, 537x925
>>53029771
Men slut spamma 2d din eländiga mupp.
>>
>>53029651
>du bör gå upp i vikt

Det är bättre att väga lite, det är bättre för planeten i sin helhet
>>
>>53029775
divi snälla
>>
File: 1332023006066.jpg (1 MB, 1000x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332023006066.jpg
1 MB, 1000x1399
>>53029797
>>
>>53029775
>fet på 20.45 BMI
>så extremt otränad att det syns trots normal BMI

välj en
>>
Jag står bakom 2d för jag hatar nbögeri
>>
File: 1347044021021.jpg (717 KB, 561x831) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347044021021.jpg
717 KB, 561x831
>>53029819
>>
File: 1449232207638.png (111 KB, 249x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449232207638.png
111 KB, 249x250
>>53029775
Hur kan du vara tjock när du väger endast 70kg?
Jag är 179 och väger 78kg, dock tränar jag så vet inte om du väger 70kg fett...
>>53029810
haha aa
>>
File: 1451527584013.jpg (109 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451527584013.jpg
109 KB, 1024x1024
>>53029833
extremt otränad senpai
>>53029815
D-du med
>>
File: 1371809536331.gif (531 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371809536331.gif
531 KB, 500x281
>>53029801
Käften slyna och börja med att suga på min qk
>>
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
File: 1353663275367.jpg (690 KB, 900x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353663275367.jpg
690 KB, 900x1000
>>53029853
>>
File: 1451243207066.png (944 KB, 1592x1680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451243207066.png
944 KB, 1592x1680
>>53029861
>70 kg fett
Typ
t. har suttit framför datorn i 15 timmar varje dag i 5 år
>>
"""Män""" som inte lyfter vikter borde avlivas eller tvångssättas på hormonbehandling för att bli fällor
>>
File: 1343780741804.jpg (469 KB, 707x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343780741804.jpg
469 KB, 707x1000
>>53029890
>>
>>53029879
svensk skidsport är vifif

https://www.youtube.com/watch?v=crD6p2ceefk
>>
>>53029917
Wow, öhm...ja vet inte vad jag skall säga. Men om du vill komma iform och behöver hjälp så kan jag stå till tjänst.
>>
>>53029930
Underjordiskt bergatroll
>>
>>53029931
Haha, liker sangen.
>>
Skaffa Tinder j/n?
>>
>haha se på anon, sån kjempeliten pikk han har xD
>>
>>53030001
Avliva dig själv istället nybög
>>
>>53030007
guleböj
>>
>>53029958
>>
>>53030031
>>
File: 1449775772704.jpg (612 KB, 1100x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775772704.jpg
612 KB, 1100x1600
Ge mig kinafv kvääää
>>
>>53030054
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53029917


JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53030019
>nybög
Varför?
>>
>>53030073
Är du stor,stark och snygg med massa pengar?
>>
>>53030097
Kanske är dags att börja banta då fetto?
>>
File: 1451582769264.jpg (22 KB, 251x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582769264.jpg
22 KB, 251x231
>>53030102
Nej, nej, nej och nej
>>
File: 1325590413879.jpg (719 KB, 1000x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325590413879.jpg
719 KB, 1000x1414
>>53030094
>>
>>53030121
Svullo är död man1

vifif
>>
>>53030133
Va inte ledsen, snart kommer du kunna skaffa en 2D kinafv. Du får väl bara vänta tills VR blir verklighet.
>>
File: 1360954466210.png (771 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360954466210.png
771 KB, 800x1000
>>53030134
>>
>>53030146
Men det var iaf inte fetman som dödade honom
>>
>>53030007
>dfn ingen Stina jv.
>>
>>53030168
>>
File: 1439888107616.gif (499 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439888107616.gif
499 KB, 500x281
>>53030073
;___; jag vill också ha en ;____;
>>
File: 1451540762840.jpg (665 KB, 800x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451540762840.jpg
665 KB, 800x1131
>>53030164
VR-fv kommer ju inte kunna baka månkakor åt mig ;_;
>>
File: 1368120485270.jpg (452 KB, 633x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368120485270.jpg
452 KB, 633x900
>>53030202
>>
>>53030293
Jadu, om du inte kan hitta en fv, bli en fv åt en annan anon som vill ha en fv...
>>
>>53030007
tror ni norska tjejer gillar svensktalande killar eller låter vi dumma som amerikaner i england
>>
File: 1325615784834.jpg (765 KB, 1000x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325615784834.jpg
765 KB, 1000x1414
>>53030315
>>
>>53030331
De gillar oss... Men oftast så spelar det ingen roll för dem. De brukar inte ens reagera på språket. Antar att de är vana vid att höra svenskar.
t. Har skrivit med många norska tjejer
>>
>>53030331
norskor gillar män från danmark mer än svenskar...
>>
>>53030098
>tinder
>>
File: 1300145725397.jpg (459 KB, 915x1234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300145725397.jpg
459 KB, 915x1234
>>53030344
>>
>den här jävla turken på svt1 som ska lära sig åka skidor

Hur kan man så totalt sakna balanssinne, han har dessutom rasblandat med en svensk kvinna.
>>
>>53030393
det var trist

>>53030403
förståeligt
>>
>>53030404
Vad exakt är nybögigt med tinder?
>>
>>53030425
>>
>>53030455
:^)
>>
File: 1314134875650.jpg (285 KB, 1200x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1314134875650.jpg
285 KB, 1200x885
>>53030458
>>
File: 1451528761441.jpg (674 KB, 1000x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451528761441.jpg
674 KB, 1000x2400
K I N A F V
>>
File: cR2Nh.jpg (103 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cR2Nh.jpg
103 KB, 480x270
>>53029927
Jag har lyft ganska få vikter i mitt liv. Mina muskler fick jag via boxning och ser mer ut som killen nedan än killen ovan; ska jag ändå bli fälla tycker du? Har stort skägg, penis och hår på bröstet också. Jag hade fan blivit en värdelös fälla oavsett hormonbehandling. Jag är för mycket man helt enkelt, din jävla böglobbyist.
>>
File: 1359530491178.jpg (320 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359530491178.jpg
320 KB, 1000x1000
>>53030500
>>
File: 096.jpg (16 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
096.jpg
16 KB, 600x600
>dkn knugen dör och vi får för första gången i vår historia en icke-germanisk monark... en semit.

Silvia, Victoria, Estelle är INTE svenskar och INTE mina monarker.
Hell seger.
>>
File: 1359152150194.jpg (870 KB, 1239x1753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359152150194.jpg
870 KB, 1239x1753
>>53030591
>>
>>53030596
Men en vars förfäder är fransmän är det? Hoppa av en bro din rasförrädare.
>>
>>53030550
>Har stort skägg
breva


>de svenska mått på ""skägg""
>>
>>53030596
Semit? förklara ditt trollande då det är extremt långsökt och autistiskt.
>>
File: 1352422197386.jpg (1 MB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352422197386.jpg
1 MB, 1200x1200
>>53030637
>>
>2d
>>
File: 1437625897861.jpg (25 KB, 454x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437625897861.jpg
25 KB, 454x680
>>53029927
Gymmen i närområdet är FULL PACKAT med "nysvenskar" som har fått gratis medlemskort och tar upp alla vikter, luktar illa, antastar kvinnor, stör, bråkar och skriker konstant, sen måste man lyssna på negermusik och nasheeds. Går fan inte.
>>
File: 1347914442552.jpg (712 KB, 652x1061) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347914442552.jpg
712 KB, 652x1061
>>53030673
>>
File: 1425219752932.jpg (253 KB, 1280x1056) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425219752932.jpg
253 KB, 1280x1056
>>53030678
2D
>>
>>53030650
Jag har helskägg som täcker kinderna efter två veckor utan att raka mig. Det är dessutom mjukt som ifall du kliar en hund med stor päls.

>dkn bra skäggenetik
>>
File: 1361000615511.jpg (549 KB, 1100x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361000615511.jpg
549 KB, 1100x1000
>>53030722
>>
File: image.png (464 KB, 878x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
464 KB, 878x900
>man när en kompis börjat säga "nbög" ivl
>frågar var han fick det ifrån
>"det är från min brorsa :)"
>frågar om hans brorsa lurkerar 4kanal
>han blir skitsur och säger alla använder det


Och här satt man och trodde det var hemliga klubben sverigetråden som hade hittat på det
>>
>>53030716
Är det här sant? Du måste ju fan skoja med mig.
>>
>>53030596
Resten av Bernadotte är inte ens svenskar de heller
>>
File: 1360481022564.jpg (1 MB, 1745x1245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360481022564.jpg
1 MB, 1745x1245
>>53030755
>>
Breva sällsynta voe
>>
File: L E W D 2.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L E W D 2.webm
3 MB, 1280x720
Dags att kolla på oanständig 2d
>>
>>53030783
Inte Nasheeds men resten är sant. Bor i sollentuna.
>>
File: 1331692433421.jpg (762 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1331692433421.jpg
762 KB, 800x800
>>53030795
>>
File: 1334852685479.jpg (344 KB, 740x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334852685479.jpg
344 KB, 740x840
>>53030835
>>
>>53030774
nbög är ju ett jävligt gammalt jagjag som Reddit snodde för ett bra tag sen nu.
>>
File: 1450722453032.jpg (31 KB, 518x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450722453032.jpg
31 KB, 518x604
>>53030550
>ser mer ut som killen nedan än killen ovan
Du är tjock och har breda höfter?
>>
>>53030824
Sollentuna har alltid varit skit med en del villor och resten babbar.
>>
>>53030854
>>
>>53030671
Silvia är en belgisk jude(semiter) därefter är hennes barn judar(enligt judisk lag) alltså kommer vår framtida drottning vara en jude.
>>
>>53030822
>tittade på hela webm
Kommer säpo nu?
>>
>>53030881
Snubblet försvann
>>
File: 1366804285690.jpg (891 KB, 1074x1517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366804285690.jpg
891 KB, 1074x1517
>>53030911
>>
>>53030881
Män som inte brytt sig om modellliknande estetik och har en ok grundgenetik att bygga på blir raka på sidorna. De bli ofta också grymt mycket starkare än gymråttor.
>>
>>53030822
sås på denna tack
>>
File: image.jpg (333 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
333 KB, 1024x1820
jag till vänster
>>
>>53030947
Du som uppger dig hålla på med PL bryr dig väl seriöst inte om män har manlig timglasform eller kylskåpsform?
>>
File: 1450169795589.png (703 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450169795589.png
703 KB, 900x1200
>>53030973
prisma illya
>>
>>53030906
Malmvägen/Bygatan är skräp ja, resten är dock fint.
>>
File: 1427566025015.jpg (680 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427566025015.jpg
680 KB, 1920x1080
>>53030946
Ja.
>>
File: 1447174261650.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447174261650.jpg
10 KB, 177x215
>>53030920
>Silvia är en belgisk jude(semiter)
Med en tysk pappa som var medlem i nazistpartiet och en brasiliansk mamma?
>>
File: 1322090159041.jpg (729 KB, 800x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322090159041.jpg
729 KB, 800x1131
>>53030954
Kommer inte på om jag har missat någon så nu får det räcka.
>>
hell seger ut med blattarna favä
>>
Fråga någon som blev kristen inatt.
>>
har nån här erfarenhet av att handla från japan när de inte skickar saker utomlands? finns det nån bra proxy som inte knullar kostnaderna?
>>
>>53031053
Okej en till.
>>
File: 1450321957663.jpg (354 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450321957663.jpg
354 KB, 1280x720
>>53031103
Varför är du dum i huvudet?
>>
File: 1447986634611.jpg (236 KB, 981x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447986634611.jpg
236 KB, 981x1400
>dkn ingen tiger fv
>>
>>53031110
Finns ingen proxy som inte knullar kostnaderna, som minst tar dem ungefär 15% av priset av det du köper extra.
>>
>>53031012
>dkn ingen anon som är den lilla flickan åt en
Varför ens leva ;_;
>>
>>53031103
upplevde du "närvaron"?
välkommen i så fall

>>53031131
*lutar*
>>
File: 1432974906845.jpg (26 KB, 600x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432974906845.jpg
26 KB, 600x750
>>53031131
>Varför är du dum i huvudet?
>>
File: jag till vänster.jpg (56 KB, 360x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag till vänster.jpg
56 KB, 360x450
>>53031050
Hela resonemanget känns som bild relatead.
>>
>>53031110
Vart och vad hade du tänkt att köpa?
>>
>>53030968
Njäe, folk som har breda höfter, mycket kroppsfett och stora sneda bukmuskler (eller vad det nu kallas) blir "raka" eller tjocka i midjan

>>53031011
>PL
Nä, och nä. Tycker det är lite löjligt när anon påstår sig se mer ut som en strongman än en proffsbyggare bara
>>
>>53031103
Berätta om omständigheterna, du gör mig nyfiken.
>>
>>53031203
touhou CDs från melonbooks
>>
File: 1449769091049.jpg (122 KB, 1023x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449769091049.jpg
122 KB, 1023x574
>dkn ingen SMS-fv
>>
>>53030455
Att det inte heter tinder
>>
File: cunt.jpg (884 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cunt.jpg
884 KB, 1024x1820
>>53030975
>>
>>53031182
>>53031241
>upplevde du "närvaron"?
Kanske, när det "klickade" för mig varför man tror på religioner så kände det bara helt rätt.
Ingen kan hitta på den här skiten, människor är skapta för att vara ignoranta och vi mår bäst så.
Folk som försöker hitta meningen med universum blir väldigt väldigt ledsna människor när dem "vet för mycket".
"Ät inte det där äpplet" > "Fråga inte den där frågan"
>>
>>53031220
Varför är det löjligt? Det handlar om gener carl. Precis som du är relativt kort kan andra bli långa. Vissa har höga nivåer av test. Andra lägger på sig muskler med betydligt mindre ansträngning än andra. Blir du så avundsjuk på andra att du ska sitta och hävda dig på ett bongotrummeforum för bokstavliga negrer?
>>
>>53031305
Jag tänker låta dig vara ifred med din tro. Den tillhör din privata sfär, precis som min motsatta åsikt tillhör min.
>>
>>53031203
>>53031248
ok ignorera detta jag hittade cdn på amazon.co.jp
>>
File: mlord.jpg (65 KB, 521x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlord.jpg
65 KB, 521x529
>>53031311
>Blir du så avundsjuk på andra att du ska sitta och hävda dig på ett bongotrummeforum för bokstavliga negrer?
Ja

Nä, jag skiter i vilket, men jag ville påpeka hur löjligt det är att du påstår dig se ut som en "strongman" efter att ha boxats och förätit dig lmao
>>
>dkn ingen trekant med Larsson systrarna
>>
>>53030596
>när landsförrädare brevar
>>
>Polisen har släppt de sex irakiska män som greps på flyktingförläggningen Aavaranta i Kyrkslätt på nyårsafton.
>Männen greps misstänkta för offentlig uppmaning till brott.
Offentlig uppmaning till brott? Hur går det till egentligen?
>>
File: 1424009831031.jpg (297 KB, 866x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424009831031.jpg
297 KB, 866x1300
> Mina muskler fick jag via boxning och ser mer ut som killen nedan än killen ovan
>>
File: 1412678666939.jpg (149 KB, 621x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412678666939.jpg
149 KB, 621x621
>>53031495

>det jävla smöransiktet

skulle inte vilja spruta Zara i ansiktet även om det var gratis

hellre oskuld än att knula med en gollum
>>
>>53031503
EY WALLA BRUSH VI FUCKING VÅLDTAR SVENNEHOROR OCH FÖRSTÖR MASSA SKIT INSALLAH

Tjenare Hassan! Kan vi tala en stund? Alltså du får inte uppmana till våld eller brott det förstår du väl? Här ta en klubba och berätta det för Mahmoud, Yousef, Ali, Emin och Rashid nu, tack för din tid.
>>
>>53031503
Att du skriker på ett torg att du vill att andra tillsammans med dig skall begå ett brott.

Jag kan för mitt liv inte tänka mig en mer inkompatibel folkmix än finnar och religiösa araber.
>>
File: 1449857462830.jpg (62 KB, 600x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449857462830.jpg
62 KB, 600x777
>skulle inte vilja spruta Zara i ansiktet även om det var gratis

>hellre oskuld än att knula med en gollum
>>
File: 1448437145758.jpg (2 MB, 2832x4256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448437145758.jpg
2 MB, 2832x4256
>>53031495
>dkn ingen tös med saftiga lår
>>
File: 1441941221508.jpg (39 KB, 349x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441941221508.jpg
39 KB, 349x356
>>53031631
>>
File: Too small.gif (1 MB, 625x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Too small.gif
1 MB, 625x467
>>53030007
>dkn jag drar ner byxorna
>>
>>53031494
Dvärgar som dig är skälet till att folk tycker korta personer är obehagliga och konstiga. Att du behöver hävda dig på ett anonymt bräde är pinsamt mann1.
>>
>precis snöat
>går över gatan precis när en svart mercedes tvärnitar
>fortsätter gå
>invandrare vevar ner rutan och skriker "jävla svennejävel"

vad ska man göra i en situation som denna? Jag har regnummret iaf
>>
>>53031564
>"Jag skulle inte trycka detta"
>>
>>53030716
Kanske dags att börja punga ut för ett bättre gymkort? Att skaffa kort hos typ fitness24 eller annat skit och sen förundras över mängden korkade invandrare (plus diverse annat skräp) där är ju så efterblivet så det inte är sant.
>>
>>53031631
Jag förlorade oskulden med en gollum.
>2/10 skulle aldrig göra om
>>
>>53030073
http://gelbooru.com/index.php?page=post&s=list&tags=pelvic_curtain+chinese_clothes
>>
>>53031740

fy fan, har hon slipat bort hela ansiktet med en bandvagn eller?

Inte nog med det, hon är kommunist också
>>
>>53031732
Skrik bara "svensk och stolt! :D" tillbaka till tattaren, lär ju få honom att hålla käften.
>>
>>53031748
kan man i teorin skaffa sig ett billigt gymkort bara för att se på när invandrare skadar sig själva........
>>
>>53031732
åk hem till blatten och sparka in hans skalle hell seger
>>
>>53031694
lmoa till skillnad från dig eller? Du svarade med seriös stjärtsmärta till ett brev som drev om folk som inte tränade
>>
File: 1451743897802.jpg (36 KB, 599x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451743897802.jpg
36 KB, 599x564
>>53031694
Ayy, det är inte jag som jämför mig med atleter på elitnivå när jag egentligen är en degklump

>>53031634
Vi höjer nivån lite
>>
File: SÖT.jpg (1 MB, 2075x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SÖT.jpg
1 MB, 2075x3000
>>53031748
SATS, Friskis, Lokala smågym etc är packat då BABBARNA FÅR GRATIS GYMKORT FATTAR DU VÄL?!?!?
>>
>>53031799
Bättre då att bara hänga på typ livestream och gymma på SATS med alla söta cardiokaniner där
>>
>>53031826
HELVETE
VAD
SÖT
>>
>>53031823
Ge upp grabben, jag har högst test i tråden.
>>
>köpa gymkort för 3 lök när man kan ut och springa i naturen och lyfta mjölkpaket helt gratis
>>
>>53031880
detta
>>
>>53031869
VET
>>
File: höte.jpg (90 KB, 818x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
höte.jpg
90 KB, 818x510
>>53031878
Jag till vänster
>>
>>53031826
Inte en enda jävla bushneger i vare sig SATS eller Nordic Wellness eller vafan det nu heter nära mig, trots att jag bor i valfri skitghetto här i fjollträsket.

GÖR OM GÖR RÄTT
>>
>>53031732
>ropa "jävla blattejävel" tillbaka
>bli åtalad för hets mot folkgrupp
>>
Kommer ni på tubecon? Jättemånga kända youtubers kommer vara där. Vi skulle kunna anordna träff.
http://tubecon.se/youtubers/
>>
>>53031880
>någonsin göra cardio

Det är som om du inte vill ha några vinningar alls
>>
>>53031826
>>53031916

Jag hörde att hon har legat runt med en dubbelt så gammal regissör under inspelningen av Twilightfilmerna

wt-beteende så det skvätter om det. Jävla slyna
>>
>>53030822
WHAT ANIME IS THIS FROM?
>>
>>53031880
Jag tänker lämna denna här.
>>
File: Snälla barn.gif (61 KB, 490x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Snälla barn.gif
61 KB, 490x356
>>53031880
... men man vill ju inte springa runt i kylan va?
>>
>>53031880
vem köper gymkort för 3000kr?
>>
File: 1440707818572.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440707818572.jpg
22 KB, 480x360
>>53031947

>han kollar på youtube
>>
File: Lars Vilks.jpg (25 KB, 320x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lars Vilks.jpg
25 KB, 320x258
>>53031996
Idioter som inte fattar att jobbet oftast betalar för sånt.
>>
>>53031991
>He goes to the gym to do kettlebells
Jesus Christ Sven, do some heavy squats
>>
>>53031977
Mm vet. Jesse Eisenberg fick henne att börja med gräs och då gick det nedfört. Nu är hon tydligen flata.
>>
>>53031990
>>53031012
>>
>>53031996
Narcissister som vill trängas med plebejer i sin ständiga jakt för att hävda sig emot andra pga brister i ens personlighet, längd eller dylikt.
>>
File: Islamist.png (227 KB, 513x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Islamist.png
227 KB, 513x296
>>53032046
>laa hala wala kala illa billa bing bong

lol ska ta och köra den där på jobbet nästa gång, se hur alla blattar reagerar
>>
>>53032056
You do kettlebells at home my dearest ally. Thanks for bulgarian lifts and kettlebells.
>>
File: 1438894403919.jpg (599 KB, 814x1276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438894403919.jpg
599 KB, 814x1276
>>53031919
GE UPP
>>
>>53032046
visst men även de platser som inte erbjuder sånt så kan man gymma för mindre än 99kr per månad om man är smart.
>>53032056
Dear bulgarian faggot uhm i mean friend. He linked that not to say "go to gym and do kettlebell excersies" but to show you can do it at home instead of "paying" gym card.
>>
>>53032092
du låter som ett fetto
>>
>>53032128
Blir folk direkt tända på att kolla på detta?
>>
>>53031996
Betalade 4k för mitt favä....

Har inget annat val.
>>
File: pixee5.jpg (41 KB, 514x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pixee5.jpg
41 KB, 514x515
>>53031991
>nedre raden, fyra sista stegen
Vad fan hände där
>>
>dkn sugen på kaffe och macka
>för trött för att ta mig till köket
någon gullig som vill fixa det åt mig? :3
>>
File: 954_1000.jpg (159 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
954_1000.jpg
159 KB, 1000x750
>>53032175
Har du diagnos?
>>
File: 1451766693520.jpg (69 KB, 576x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451766693520.jpg
69 KB, 576x864
>>53032137
Men då får man ju trängas med svettiga och illaluktande "nysvenskar"?

Klart man väljer ett dyrare gym så man slipper sån skit.

>>53032175
Babianer gör väl det.
>>
>>53032175
Det finns folk till allt.
>>
File: 1451806351981.jpg (93 KB, 600x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451806351981.jpg
93 KB, 600x317
>>
>>53032234
Fett och bristningar, är det "sexigt" enligt dig?
>>53032235
Antar det, en kvinna med fast kropp är sexig.
>>53032244
Sant, fan glömde bort det.
>>
>>53032234
För att orka de där bristningarna måste man verkligen älska kärringen.
>>
>>53032235
Alltså jag gymmar på ett ställe där det kostar 129kr var tredje månad och det finns typ inga där, speciellt under kvällen.
>>
File: No Hope.jpg (17 KB, 284x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
No Hope.jpg
17 KB, 284x339
>>53032235
Finns det någon här som faktiskt kämpar för att få ett bra liv, typ att kunna bo lyxigt (som i bilden), resa ofta, kanske ha ett sommarställe någonstans där det är varmt osv?

Hur fan gör ni?

Vill inte dö i en sketen etta i förorten...

>>53032291
mkn när jag inte har en neuding att fredagsmysa med
>>
>>53032212
Ifall du utfört valfri annan idrott i ditt liv mer än att lyfta på gymmet som någon /fit/-autist hade du fattat vad som händer i de fyra sista.
>>
>>53032305
Aldrig brytt mig om bristningar favä.
>>
>>53032212
Jag drömde om dig inatt. Kallade dig manskulting och skrattade sedan sa du "ska du säga". Det var elakt av dig. Trodde du var snäll.
>>
File: 1444096871147.jpg (65 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444096871147.jpg
65 KB, 768x1024
>>53032128
>>53032234
Gri vi, breva riktiga kvinnor.
>>
>>53032326
Förorten? Hemma hos dig själv? Ute på landsbygden?
>>
File: Plankstek.jpg (155 KB, 1000x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Plankstek.jpg
155 KB, 1000x666
>>53032326
Nä, invandrarna är ju där oftast på dagen. Du vet, när vanligt folk jobbar.
>>
>>53032375
>Förorten?
Nej
>Hemma hos dig själv?
Om jag hade en större lägenhet eller vila ;___;
>Ute på landsbygden?
Hm, typ.
>>
File: minqk.jpg (583 KB, 1200x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
minqk.jpg
583 KB, 1200x798
>>53032371
>>
>>53032334
Bara nyrika bor i sådana hus.
>>
>>53032109
Vad är det för fel med bilden?
>>
File: 1447016207364.jpg (72 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447016207364.jpg
72 KB, 768x1024
>>53032416
>>
>>53032355
Du har aldrig riktigt varit i en position där du kan välja och vraka va...
>>
>>53032451
>det där
>en kvinna
Ja tjena
>>
>>53032411
Landsbygden mästarras. Drömmen är att flytta ut dit.
>>
>>53032337
Ser inte om han pressar för att sedan göra ett utfallssteg eller om de försökt visa en utfallsstöt. Jävligt opedagogiskt oavsett

>>53032356
Lmao vilket sammanträffande. Jag hade en fylledröm där inte färre än tre SvP figurerade
>>
File: 1450821564916.png (864 KB, 596x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450821564916.png
864 KB, 596x596
RIKTIGA KVINNORRRRRRRRRR
>>
>>53032490
Mja, glöm bara inte att fixa jobb innan du flyttar och se till att det är något stadigt jobb så du inte förlorar det fort...för arbete här finns inte tillgängligt till alla.
>>
File: Comfy.jpg (313 KB, 1280x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comfy.jpg
313 KB, 1280x956
>>53032435
Vem bryr sig? Ska man bo kvar i det här kalla skitlandet så ska man väl åtminstone kunna bo fint.

Synd att inte HUF-haus bygger i Sverige också...

>>53032438
Que?
>>
>>53032497
Du måste vara grovt autistisk för att inte förstå att det är en stöt de försöker illustrera
>>
>>53032536
Jag vet. Jag kommer bli jättenöjd att bo i en småstad på mellan 1000 och 15000 också. Jag är inte direkt kräsen.
>>
varför är inte tohou dött än?
>>
File: h1.png (97 KB, 266x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
h1.png
97 KB, 266x179
>>53032451
När strumporna är så tajta liksom, h1... riktigt h1.
>>
>>53032451
det där är en man
>>
>>53032620
Redan anon? Carl är en dvärg med komplex och autism. Skulle seriöst inte förvåna mig ifall han hade en sådan där kort dvärgkuk som är tjock som fan men kort som en vuxen mans tumme.
>>
>>53032472
>>53032666
Nej och nej. Ni har för mycket bög skit i era skallar.
>>53032651
Hoppas hon har tajt fitta, börja undra om japanska tjejer är slynor eller något för vita.
>>
>>53032472
>>53032666
Substantiera era påståenden, anon och hin håle.
>>
File: mfw6.jpg (8 KB, 250x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw6.jpg
8 KB, 250x197
>>53032721
>Nej och nej. Ni har för mycket bög skit i era skallar.
haha aa
>>
File: 1431592723521.jpg (34 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431592723521.jpg
34 KB, 480x640
>Hoppas hon har tajt fitta, börja undra om japanska tjejer är slynor eller något för vita.
>>
>>53032497
>Lmao vilket sammanträffande. Jag hade en fylledröm där inte färre än tre SvP figurerade
topp mys. Dock tar tråden över ens liv mer och mer hela tiden ;__;
>>
>>53032620
Han har kastrullklockan på raka armar innan han gör utfallet, det där är den skummaste stöten jag sett

>>53032671
Du är för go
>>
File: 1446502506053.png (333 KB, 579x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446502506053.png
333 KB, 579x568
>>53032497
>Lmao vilket sammanträffande. Jag hade en fylledröm där inte färre än tre SvP figurerade
Snuskigt
>>
Hur dåligt är läsk för en? Har fått 3 2literläskeblaks för 40 spänn och har druckit hela veckan....funderar på att köpa idag igen

hjälp
>>
>>53032980
Köp lite klor när du ändå är där och halsa det
>>
rumpa?
>>
File: 1447671124979.gif (1 MB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447671124979.gif
1 MB, 500x375
>>53032980
>6 liter på en vecka
Återkom när du dricker minst 2l per dag
>>
>>53032980
Om det smakar gott, spotta ut det.
>>
>>53033012
men det är så jävla gott. börjar bli orolig för hälsan dock

>>53033026
hur lever du ens fortfarande?
>>
File: 1450022938986.png (505 KB, 540x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450022938986.png
505 KB, 540x581
>>53033016
rumpa!
>>
>>53032980
beror helt på. Är ju inte bra för dig direkt. 2 liter innehåller cirka 500 kcal. Sedan får du avgöra själv.
>>
>>53033026
>2L per dag
>kraftnivå diabeetus
>9000
>>
>>53032721
Händerna indikerar något annat min vän
>>
Tjena grabbar.
>>
File: jul48.jpg (91 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jul48.jpg
91 KB, 900x900
>>53033057
Jag vet inte favä
>>53033074
Ingen diabetes men tunn emalj som fan på tänderna, ska till tandläkaren för första gången på 4 år snart
>>
File: jan stenmark.jpg (303 KB, 650x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan stenmark.jpg
303 KB, 650x513
Grabbar, när man har en liten kuk, hur fan kommer man över den där rädslan att för första gången visa upp 'det' för en potentiell fv?
>>
>>53032980
SÖK HJÄLP
>>
>>53033140
>antyder att man någonsin kommer ha en potentiell fv
>>
mina fötter fryser men jag orkar inte sätta på mig strumpor :3
>>
>>53033140
svälj ett paket viagra
>>
>>53033196
har träff med sötpaj nästa vecka..

>>53033235
har bara tillgång till kamagra, är det lika bra?
>>
>>53033140
>potentiell fv
Gör henne en fv innan då.
>>
>>53033140
Se till att hon är riktigt kåt innan du tar fram den.
>>
>>53033289
>anno domini 2016
>bli tillsammans innan samlag
>>
>>53033140
breva bild så kan vi avgöra
>>
>>53033232
bre bi
>>
File: Meatball sub.jpg (118 KB, 750x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Meatball sub.jpg
118 KB, 750x500
>>53033289
Vadå, genom att 'fråga chans' innan knullandet eller?

>>53033314
Det ska nog gå att få fukten att rinna.

>>53033337
Nä, vad snuskig du är.
>>
>>53033372
>Nä, vad snuskig du är.
ja så bre bild eller beskriv, i detalj.
>>
File: 1449770519319.png (507 KB, 800x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449770519319.png
507 KB, 800x679
>>53033372
>man anon frågar chans
>>
Donken måndag imorgon.
>>
File: 1448884309763.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448884309763.png
104 KB, 500x596
>dkn ingen tjej som någonsin har frågat chans på mig
>>
>>53033484
och?
>>
File: 1427047683212.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427047683212.jpg
7 KB, 153x179
>>53033484
>donk1 måste upp tidigt imorgon för att ringa ett viktigt samtal
>>
>dkn måste tentaplugga

Bara döda mig någon, snälla
>>
File: Untitled-1.jpg (338 KB, 804x738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled-1.jpg
338 KB, 804x738
>>53033343
>>
>>53033528
>Vakna av klockan
därför
>>
>>53033550
>dkn måste körkortsplugga
>>
>>53033579
är du en gri vi nbög?
>>
>>53033560
dålig bild favä
>>
>>53033560
breva benis
>>
>>53033619
kunde inte få bättre under skrivbordet favä
>>
>>53033594
aaaaaaaaaaa
>>
>>53033484
Känns som att det en dag för lite, idag skulle det egentligen vara måndag.
>>
File: 1450990731289.jpg (22 KB, 459x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450990731289.jpg
22 KB, 459x278
JUDARNA DARRAR AV RÄDSLA
http://www.svd.se/trump-jamfors-med-hitler-helgjuten-fascist
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22032778.ab
BHAHA ARTIKLAR SKRIVNA I RÄDSLA AV DE SIONISTISKA GLOBALISTERNAS LAKEJER BONNIER OCH SCHIEBSTEDT
>>
File: Namnlös.png (12 KB, 608x103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
12 KB, 608x103
Bard förklarar varför zara larsson åkte till jamaica
>>
>>53033793
Bard är baserad
>>
>>53033711
>Ju mer du pratar om islam och illa om muslimer, desto fler terrorister skapas.

Det här är mitt favoritcitat favä
>>
File: 1449797736906.jpg (20 KB, 450x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449797736906.jpg
20 KB, 450x410
>dkn sitter och lurpassar i tråden och väntar tills någon brevar något intressant som jag kan hoppa in i men det händer aldrig för sverigetråden är fylld av träbockar och dönickar idag
>>
>>53033899
>sverigetråden är fylld av träbockar och dönickar idag
>idag
kek
>>
File: I know that feel.png (36 KB, 833x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I know that feel.png
36 KB, 833x768
>>53033550
jvdk favä har en sista sketen tenta kvar som jag redan misslyckats med strax innan jul, stressen sköljer över mig som het hästsperma just nu
>>
File: 1439293133309.jpg (217 KB, 3000x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439293133309.jpg
217 KB, 3000x1688
>dkn sitter och lurpassar i tråden och väntar tills någon brevar något intressant som jag kan hoppa in i men det händer aldrig för sverigetråden är fylld av träbockar och dönickar idag
>>
File: Ääschberg.jpg (78 KB, 370x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ääschberg.jpg
78 KB, 370x500
>>53033711
även om Trump inte vinner har han permanent skadat den internationella journalistkåren och politiska korrektheten
>>
>>53033711
>Trump värre än Voldemort
kan inte hitta på detta
>>
File: grabb i fedora 20.jpg (627 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grabb i fedora 20.jpg
627 KB, 1000x750
>>dkn sitter och lurpassar i tråden och väntar tills någon brevar något intressant som jag kan hoppa in i men det händer aldrig för sverigetråden är fylld av träbockar och dönickar idag
>>
>>53033938
jag hoppas han vinner favä, allt för jagjagen, och framförallt allt för demokratin
>>
>>53033793
Han är bara grinig för att han själv inte kan sälja sex längre.

Någon här som känner för att dra till Thailand? Vill göra en sista resa dit och leva loppan, med god mat, 7 horor varje dag, gräs i överflöd osv.
>>
>>53034017
är rädd för aids favä
>>
>>53034017
>gräs i överflöd osv.
om du blir påkommen med droger i thailand och inte har råd att muta polisen så hamnar du i fängelse
>>
File: Big jugs.jpg (25 KB, 265x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Big jugs.jpg
25 KB, 265x298
>>53029810
Men starka människor är svårare att döda än svaga människor, och mer användbara i största allmänhet.
>>
File: 1374388147829.jpg (24 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374388147829.jpg
24 KB, 500x375
>>53034034
Neger snälla, har gjort 4 trips dit och doppat i Allah vet hur många tjejer och ladyboys där utan en skråma på snorren

>>53034093
Vet, en kompis fick muta sig fri med 15 000 baht efter att ha blivit lite pucklad på av polisen där :^)

Aldrig stött på några problem själv, trots att jag rökt väldigt öppet. Kan ju bero på att jag i regel inte beter mig som en skitunge där...
>>
File: 244.jpg (12 KB, 224x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
244.jpg
12 KB, 224x225
Pressbyrån och 7/11 har slutat sälja SpendOn-kort
>>
>>53034193
Varför behöver du ett sånt?
>>
>>53034193
vad är det för skit?
>>
>>53034155
MANN! GRÄS LMAO
>>
>>53033484
skjut mig senpai
>>
>>53034255
utmärkt brev
>>
File: sigrid bernson.jpg (121 KB, 250x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sigrid bernson.jpg
121 KB, 250x340
>>53034249
>>53034249
>>53034249
>>53034249
>>53034249

Ny
Ny
Ny
>>
>>53034017
röker inte
>>
>>53034321
Ingen tvingar dig.
>>
>>53033840
>Alexander "jag är bög så jag får säga neger, men det får inte du" Bard

Nja, bara lite ibland.
Thread replies: 325
Thread images: 151
Thread DB ID: 368517[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.