[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/skandi/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 245
Thread images: 85
[/skandi/ intensivere] udgave

Inviteret: Danmark, Norge og Sverige
Velkommen: Finland og Island
>>
>>
Danska
https://www.youtube.com/watch?v=s-mOy8VUEBk
Svenska
https://www.youtube.com/watch?v=VHeRnaWMtDk
>>
>>
>>53028834
Få styr på dit nutids-r
>>
Jeg elsker ski!
>>
File: cx922O7.png (49 KB, 900x1512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cx922O7.png
49 KB, 900x1512
>>
File: 1448821952846.jpg (1 MB, 1872x1360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448821952846.jpg
1 MB, 1872x1360
>>53030193
Samme her.
>>
>>53030193
>>53030312

Lader de norske piger op til næste langrendslöb?
>>
>>53030566
Ja.
>>
File: 1451817548843.jpg (827 KB, 1528x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451817548843.jpg
827 KB, 1528x1080
Vi /Soviet Union/ nu.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf
>>
Hvorfor laver vi ikke danskertråd egentlig? Sverige og Norge barrikerer sig alligevel i deres egne tråde og nordic er altid engelsk pga. Finland og Island.
>>
>>53030749
Fordi vi to er de eneste danskere på brædtet.
>>
>>53030800
Hvordan giver det overhovedet mening statistisk?
Vi er jo ikke meget anderledes end Norge befolkningsmæssigt. Er vi bare for normie rent kulturelt?
>>
>>53030956
>Er vi bare for normie rent kulturelt?

Ja
>>
why birth rates so low?
>>
>>53031096
Actually highest in Europe, much hugger than the slav countries you proclaim to be saviours of the white race.
>>
>>53031096
What >>53031345 said
>>
File: 1449171482046.png (898 KB, 754x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449171482046.png
898 KB, 754x687
>>53030800
3
>>
File: 1390129328776.gif (280 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390129328776.gif
280 KB, 400x388
>er til opvarmning
>spiller "jeg har aldrig"
>En person siger "jeg har aldrig haft sex"
>Jeg drikker alligevel
>"Anon, det tror jeg ikke på. Hvem har du været sammen med?"
>>
>>53031895
hey i det mindste bliver du da inviteret til fester. Jeg har ikke været inviteret til noget i omkring 4 år nu.
>>
Ingvild er en sotpai
>>
>>53031895
>jag har aldrig

Blir alltid full som ett knull av detta.
>>
>>53031788
Dere dansker er så utrolig morsome og anderledes! HAHAHHAHAHAHAHA!

NEI. Lær og oppfor dere. Forbanna idioter
>>
File: 4545254545.jpg (63 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4545254545.jpg
63 KB, 633x758
>>53031788
>dfn ingen ellert til at samle damer op med
>>
>>53031611
Why Norwegian birth rates are higher than in the rest of Europe:
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141216082444.htm
>>
File: 1430058117948.jpg (13 KB, 250x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430058117948.jpg
13 KB, 250x237
>>53031788
4

>>53031895
>kan ikke gå til fest pga jeg er NEET og vil ikke nasse på mine venner selvom de insisterer på at betale
kun en måned endnu til jeg kan få arbejde og få rettet op på mit liv
>>
>>53031788
>>
File: 1447384333234.png (243 KB, 640x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447384333234.png
243 KB, 640x900
>>53032153
5
>>
>>53032103
https://www.youtube.com/watch?v=o0tVS5UuomM
>>53032153
>kun en måned endnu til jeg kan få arbejde og få rettet op på mit liv

Hvorfor forst om et måned?
>>
File: 1391392060944.png (74 KB, 412x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391392060944.png
74 KB, 412x351
>>53032190
>Malmö
hvorfor?
>>
>>53032190
Hvis jeg er somalsk så kan jeg
>>
>>53030749
Er dere dårlig i engelsk eller noe sånt? Hvorfor griner dansker alltid om engelsken i /nordic/?
>>
>>53032232

Ty Malmö är en fin stad med flotta byggnader.
>>
>>53032277
>Hvis jeg er somalsk så kan jeg

Nej, vi släpper inte in dem från Danmark längre :D
>>
>>53032280
Det er da meget sejere at tale på dansk/norsk/svensk end på engelsk
>>
>>53032321
dette. Udover at man skal google translate svensken en gang i mellem, så er det intet problem.
>>
>Dette vil aldrig ske for dig
>>
>>53032321
Jammen da kan dere lage deres egen tråd.

Vi har /NorgeTråden/ så vi kommer ikke til å grine
>>
>>53032280
Fordi det sjove er jo at vi lige netop ikke taler engelsk.

protip: brug aldrig ordet "griner" når du taler med en dansker, det betyder at le på dansk. Jeg kan huske at jeg ikke fattede en hvad en normand talte om da han sagde det til mig sidst jeg var der
>>
File: 1447057495580.jpg (211 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447057495580.jpg
211 KB, 750x1334
>>53032386
Der er omtrent 5 danskere på /int/
VI kan virkeligt ikke
>>
>>53032379
hanrej
>>
>>53032321
>>53032345
Det har ingenting å si for folk flest hvorvidt de prater skandinavisk eller engelsk, men dere gjor alltid en veldig stor sak ut av det der.
>>
File: 1422789065114.png (220 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422789065114.png
220 KB, 499x499
>>53032216
Fordi det ikke er nemt at finde arbejde i udkants Danmark, og har gået uden fast arbejde i 7 måneder nu.

>>53032320
Det er ufatteligt at vi skal betale for det.
Kober sgu en båd og smugler dem ind via Skagen/Göteborg.
Så kan jeg tjene kassen ligesom Tyrkerne :^)

>>53032427
Tjo, det fleste er på /b/ og /pol/ når der alligevel bliver lavet en tråd.
>>
>>53032427
og storstedelen er fra leddit. Jeg ved godt hvad jeres brugernavne er.

Der er kun aktivitet herinde når der er valg
>>
>>53032427
Du kan jo ikke vite det?

Bare lag en /DanmarkTråd/ og se.
Protip: legg ut en link her så dansker kan se
>>
>>53030749
Dere klager om at nordmenn og svenskene isolerer seg i egne tråder (og at dere foler dere litt utenfor kanskje), men så setter dere i gang med arroganse og poster som >>53029427 i hver bidige /skandi/-tråd, og hver eneste tråd dere joiner. Dere er notoriske skitpostere, mer enn noe annet, så hvorfor forventer dere annet?
>>
>>53032485
>Det er ufatteligt at vi skal betale for det.

Så släpp då inte in dem från Tyskland, för helvete.
>>
>>53032485
>Fordi det ikke er nemt at finde arbejde i udkants Danmark, og har gået uden fast arbejde i 7 måneder nu.

jeg har været arbejdslos siden september. Fuck jeg hader jobcenteret
>>
File: 1447542539297.jpg (140 KB, 840x1120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447542539297.jpg
140 KB, 840x1120
>>53032428
>at som dreng værende den submissive del af parforholdet nu gor dig til en hanrej
>>
File: 232134.png (576 KB, 900x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
232134.png
576 KB, 900x640
hvordan
>>
Why are norwegians so proud of their ski teams? It's not like any other country cares about skiing anyway lmao
>>
>>53032618
>It's not like any other country cares about skiing anyway lmao

Sverige och Finland bryr sig.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yl3Ng41P_SE

hej o-o-o velkommen til min fakkertalt nye kanal
>>
File: wew.png (376 KB, 400x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew.png
376 KB, 400x601
>>53032563
Vi slår os sammen og kober en båd.
Vi kan blive menneskesmuglere mellem Skagen og Göteborg, nu hvor de nu har indsat grænsekontrol mellem Kobenhavn og Malmö

>>53032552
Sgu ikke nemt når de lukker hvad der svarer til 1/5 af vores egen befolkning ind.
Kan ikke vente på at de halshugger Merkel 2bh favæ
>>
>>53032726
ok anon vi modes på havnen
>>
Små sure
Jeg smagte det forste gang nytårsaften
Hvor kan jeg kobe mere små sure?
Nam nam
>>
>>
>>53032618
Because we care a lot about skiing. We're good because we care about it, more so than other nations. And we are proud of our skiing teams because they are our national heroes in many ways. When a whole people ski as a hobby, then the very best will be idols. It's the same for football players, they idolize the best football players like Messi.
>>
>>53032833
det kan du vel i enhver butik der har en alkohol afdeling?
>>
USA er beste landet
>>
>>53032833
Netto har dem ofte på tilbud, jeg foretrækker selv en hjemmerort honningsyp på Nytårsaften med gutterne
>>
>>53032935
>>
File: 1321411414.png (361 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1321411414.png
361 KB, 1000x1000
>>
File: 1444311122369.jpg (47 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444311122369.jpg
47 KB, 330x319
>>53032935
>vær amerikaner
>bliv skudt

>>53032957
for at være ærlig, så ville George nok skyde sig selv hvis han så hvad han kæmpede for
>>
File: darth kebab.jpg (173 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
darth kebab.jpg
173 KB, 800x600
>>
why finns are best skandis?
>>
>>53033040
Why Poles worst slavs?
>>
File: plip plop.gif (2 MB, 540x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plip plop.gif
2 MB, 540x267
>dkn ingen docka fv
>>
File: are you a widzard.jpg (6 KB, 251x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
are you a widzard.jpg
6 KB, 251x192
>>53032981
>bruger 1 million kroner på fest op til EU afstemningen
>kan som sit eneste forsvar mumle "jamen bilagene over hvad jeg har brugt pengene på er jo let tilgængelige" uden nogensinde at nogensinde ligge noget som helst dokumentation frem
Hvad brugte han mon alle pengene på?
>>
File: MODIS_AQUA_050711.jpg (834 KB, 1961x1669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MODIS_AQUA_050711.jpg
834 KB, 1961x1669
Varje dag tackar jag alla världens havsgudar för att jag inte bor nära Östersjön.
Ni norrmän och danskar kommer nog aldrig inse vilken kvalitetsskillnad det är mellan östkusten och västkusten.
>>
File: 1428921744917.png (118 KB, 635x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428921744917.png
118 KB, 635x600
>>53033124
Sodavand og rode polser favæ
>>
>>53033124
luksus araberludere på båden
>>
>>53032485
>Klagar på att Sverige tar för mycket invandrare
>Klagar på att Sverige stänger sina gränser.
Dansk logik dansk logik dansk logik.
>>
File: 1409448686651.gif (1 MB, 267x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409448686651.gif
1 MB, 267x199
>>53033151
>>
>>53033227
>färja till danmark
>2 korvar
>1 bröd
kvä favä
>>
>>53033253
Hellere Sverige end at de bliver fanget i Danmark
>>
>>53033292
Stäng gränserna mot Tyskland. Inga problem längre.
>>
File: photo.jpg (64 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.jpg
64 KB, 900x900
>>53033253
mere ligesom:
>sverige tager for mange invandrere og lokker dem alle sammen dertil
>pludselig skifter de mening og lukker grænserne
>perkerne skal igennem Danmark for at komme til sverige, så de ender med at hobe sig op hos os selvom det er jeres skyld de kommer herop

lyder rimeligt logisk for mig
>>
>>53033151
Er de noe farlige da?
>>
>>53033364
Ok så stäng gränserna mot Tyskland då.
>>
File: 1424624976334.jpg (4 KB, 200x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424624976334.jpg
4 KB, 200x194
>>53033350
>1 million
FULD UNGARN HVORNÅR!!!!!?????
>>
>>53033364
Har dere fått mange da? Hvor mange?
>>
http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2016-01-03-nu-strammes-tobaks-reglerne-igen-snart-er-det-slut-med-et-syn-som-dette

jeg hader EU. Hvorfor skal de bestemme over alting
>>
>>53033433
Har provet siden for i inviterede dem alle sammen ind svenskerneger.

>>53033455
Nej ikke helt.
I modsætning til Svenskerne, så tænker vi for vi handler.
Vi kan godt se at der nok bliver en del flere når grænsekontrollen bliver sat i værk.
>>
>Danskarna skrattar åt Sveriges hanrejeri
>Blir själva hanrejade
hahahaha
>>
>>53033036
avarage swed right there
>>
>>53033577
Men hvor mange har dere fått i 2015?
>>
>>53033666
Satan har talt.
>>
>tfw my mother in law was talking about needing a "Dammsugare" but I was hearing "Damsugare" in my brain.

I needed to ask her to repeat herself because I kept thinking "Ladysucker" until she said it was for cleaning....

Immigrant life is hard.
>>
>>53028834

dubs for dansk skåne
>>
>>53033787
>han vil have malmo

hvad fejler du
>>
>>53033819
>Sverige stjeler leire fra Danmark og fyller det med negere så Danmark ikke lenger vil ha det
DJEVELSK
>>
>>53033574
Det er for dit eget bedste. Cigaretter er jo usunde.
>>
>>53033745
Why satan ?
>>
>>53033786
hej akhmed is your gf a blonde qt?
>>
File: 1447252732643.jpg (905 KB, 2156x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447252732643.jpg
905 KB, 2156x880
>>53033856
Hur känns det att Norge aldrig kommer få tillbaka Bohuslän? :^)
>>
>>53033856
All problem med negrer i Norden är Danmarks fel.

Ni har struntat i Dublinförordningen i åratal för att slippa skiten och nu när ni får problem så gnäller ni.

Att Öresundsregionen slutar funka är ert fel.
>>
File: tfw.jpg (7 KB, 212x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw.jpg
7 KB, 212x238
>>53033856
>>
>>53033882
jeg ryger ikke engang, men kan ikke se hvad det skal til for. Hvis folk vil ryge så lad dem dog
>>
>>53033882
god goy, lad us bestemme over dit liv.
>>
>dkn Preben kommer heta mahmoud om 5 år
>>
>>53033961
>>53033964
>jeg er ultraliberalist
>>
File: 1449172219155.jpg (128 KB, 818x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449172219155.jpg
128 KB, 818x960
>>53033856
>>53033819
Ikke ham, men selvom Malmö er et muslimsk inficeret rovhul, så tror jeg nok at de alle sammen flygter når de ikke får deres Svenske stotte og det bliver lovligt at være racistisk.

>>53033905
>666

>>53033951
>TAG MIN KONE OG MINE PENGE
>*Når Ali boller din kone*
>DANSKJÄVLA ÄR SKYL I DETTA
>>
>>53033981
Lika bra det. Vem fan vill heta Preben eller Sören?
>>
>>53034019
>t. Abdullahjamal
>>
>>53033997
gå tilbage til /r/denmark din socialist
>>
>>53034019
Han >>53034061
>>
File: 1419986138425.gif (649 KB, 263x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419986138425.gif
649 KB, 263x396
>>53033997
>jeg tilfolger ideologier, som jeg er uenig med, fine fagord som "ultra" uironisk
>>
File: Trump builds wall.gif (3 MB, 341x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trump builds wall.gif
3 MB, 341x270
>>53034013
BYGG MUR
>>
File: 1446483243014.png (1 MB, 1169x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446483243014.png
1 MB, 1169x800
>danskarna i tråden
>>
>>53034106
Hvad er der galt med /r/denmark?

>>53034128
>ultra er et fagord på Færoerne
>>
Avundsjuka, danskar?
>>
File: 2131441.png (940 B, 140x41) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2131441.png
940 B, 140x41
>>53034185
>Hvad er der galt med /r/denmark?
:^)
>>
File: 1395337743850.png (2 MB, 1500x984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395337743850.png
2 MB, 1500x984
>>53034114
>
Kender kun en person under 25 som hedder Soren og har kun kendt en som hed Preben som var min vens far.
Gammeldags navne favæ

>>53034163
>dit ansigt når
lidt overfolsom, eller hvad Jamal?

>>53034185
>:^)
>>
>>53034237
>>53034262
:-)
>>
>>53034237
Hvorfor er danskere på /int/ sådanne normalbosser?
>>
>>53034197
https://www.youtube.com/watch?v=yVg28azacaM
cool
>>
>>53034427
wow
>>
>>53034459
pretty
>>
>>53034427
>>53034459
>>53034491
Visa segrar mot danskarna istället, pucko
>>
Vi trenger noen finner inn i denne generalen, fordi dere dansker og svensker er forst og fremst redditere og deretter helt forferdelige postere.
>>
>>53034324
når der er så få danskere på /int/ og 4chan generelt, så må man soge andre veje
>>
>>53034601
demonstrating military superiority here bögjävel
>>
File: bubbertråd2.jpg (10 KB, 251x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bubbertråd2.jpg
10 KB, 251x251
>>53034262
er det tid?
>>
>>53034658
Slutt å være så opphengt i reddit, det er samme greierne der som det er her, fåvæ. Fullt av neets og hoyrevridde.
>>
>>53034775
Egentlig ikke, men tro hva du vil.
>>
File: dere.jpg (847 KB, 1616x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dere.jpg
847 KB, 1616x1024
Dominium Maris Baltici when?
>>
>>
>>53035966
dette kan ikke være ekte
>>
>>53035999
Hvorfor ikke?
>>
>>53032618
Du låtsas bara inte bry dig för att Norge vinner över dig.
>>
how much did it blow your mind when you realized people live on these shitty rocks?
>>
File: 1447464097797.jpg (30 KB, 474x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447464097797.jpg
30 KB, 474x395
Mi amas grandajn, dikajn mamojn
Ne malgrandajn mamojn sed GRANDAJ MAMOJ
>>
>Ica säljer iste saft
De va gott.
>>
>>
>>53028834
Hele denne tråden er dansker som shitposter.

Prov å lag deres egen tråder og ikke denne /skandi/ dritten.
>>
>>53040497
noyaktig
>>
File: 1431886667097.jpg (466 KB, 1082x1119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431886667097.jpg
466 KB, 1082x1119
>>53040412
>dfn Ica trakk seg ut av Norge
Dårlig gjort fåvæ
>>
Danskar är inte riktiga Skandinavier.
>>
>>53041301
udover ham den klamme der poster hentai kan jeg ikke se hvad der er værre ved denne tråd end jeres egne. Det hele er sgu bare autisme alligevel
>>
Den danske dronning annoncerede i sin nytårs tale at den danske prinsgermal gå på pension

Nogle siger at det er fordi han er ved at blive dement

Hvad siger i?

>>53041470
Hvorfor
>>
>>53041470
memes til side, hvorfor ikke? Vi deler sprog, historie, oldhistorie, traditioner, gener, vi er naboer geografisk. Godt nok er vi en smule mere kontinentale, men vi minder da langt mere om jer og nordmændende end vi gor om nogen andre taget det hele i betragtning.
>>
>>53041536
>Hvorfor
För ni är normalbögar
>>
>>53041581
Gycklade lite med er. Jag gillar er Danskar innerst inne.
>>
>>53041489
>klamme
du har da tyndere skind end en tumblrina
>>
>>53041301
Drep deg selv.
/Norgetråden/ er kreft.
>>
File: ''''''.jpg (48 KB, 680x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
''''''.jpg
48 KB, 680x614
>>53031895
>til opvarmning
>spiller "blue"
>på 0,5 hastighed, absoluttegalning.jpeg
>får den lange hver eneste gang
>drikker kun bajer når jeg spiller det her
>hader bajer nu
forhelved
>>
>>53032833
netto har dem altid favæ
>>
>>53042026
hvad er "blue"?
>>
File: flagg 2016.jpg (279 KB, 1568x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flagg 2016.jpg
279 KB, 1568x752
>>
File: 615101.jpg (61 KB, 310x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
615101.jpg
61 KB, 310x310
Jeg har lyst på stor, dansk polse
>>
När kommer den riktiga snön, månntro?
>>
Tenk om dere dǿde en dag og foreldrene dine og sǿsknene dine kunne se alt du hadde på PC-en din. Netthistorikk, filer, osv.

Hvordan tror du de ville reagert?
>>
File: anzu.jpg (95 KB, 960x739) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzu.jpg
95 KB, 960x739
>>53042418
Tror de hadde blitt forfjamset av bildene.
Netthistorikken slettes hver gang jeg lukker firefox, så den flaueste pornoen kommer ikke til å vises.
>>
>>53042418
De bliver vidst triste når de ser at jeg har BETALT for porno
>>
>>53042418
Det blir ingen begravning
>>
>>53042626
>betale for porno
hva er det du driver med?
>>
File: anzu2.jpg (92 KB, 1024x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzu2.jpg
92 KB, 1024x536
>dfn ingen T*rker jv
>>
>>53042626
>han BETALAR för porr
Men va? För vilken orsak?
>>
>>53034185
>hvad er der galt med reddit
>>
jeg keder mig. livet på landet er trist
>>
Danskar, när kommer ni lära er att tala ert eget språk så att man fattar? Kom igen nu, det är inte svårt.
>>
>>53042714
>>53042895
mild scat (bare piger der sidder på toilettet, ikke andet)
>>
File: 1438561520271.jpg (57 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438561520271.jpg
57 KB, 620x670
>>53043461
>betaler bogstaveligt for lort
>>
>>53043144
Kan du forstå Bornholmere eller Kobenhavnere?
>>
File: computer laugh.png (2 KB, 126x101) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
computer laugh.png
2 KB, 126x101
>>53043562
ikr
>>
>>53043461
Vel, dere er jo trossalt naboer med Tyskland
>>
File: meg til venstre.jpg (383 KB, 817x1222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meg til venstre.jpg
383 KB, 817x1222
>dfn ingen autisme jv
>>
File: 1423260380362.png (41 KB, 398x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423260380362.png
41 KB, 398x409
>>53043461
>>
>>53043580
>Kobenhavnere
Jag kan om dom inte snackar snabbt.
>>
>dfn jeg ikke kan forstå hva noen dansker sier, uansett hvor i Danmark de er fra
>>
>>53044893
Er dette et meme eller hvad? Jeg havde dansk 6 år i folkeskolen og jeg forstår norsk og svensk temmelig godt.
>>
>>53045092
Nei, det er ikke en meme.

Jeg kan forstå skriftelig dansk, såklart, men ikke når det blir talt.
>>
storgermanske rike når?
>>
>>53045221
Fint forsok Adolf
>>
>>53045221
>Antyder att Tyskland får leka med oss.
Storskandinaviskt mann1.
>>
>>53045520
>>53045627
:(
>>
>>53045221
Aldrig
>>
>>53046213
M-men vi elsker dere ;_;
>>
>>53046418
Men vi elsker ikke jer
>>
>>53046830
MEN HVORFOR??? VI ER BRODRE!
>>
>>53046971
t. adolfo hitlerbosa
>>
>>53046971
t. adolfo hitlerbosa
>>
>>53047128
>>53047277
Jeg osnke jeg var Nordmann :(
>>
>>53047346
onsker*
>>
>>53046971
Personligt har jeg mistet alt respekt jeg havde for tyskland
>>
>>53047346
Flytt hit da vel, bli rorlegger eller noe, går greit å få seg jobb som slikt som Tysker.
>>
>>53047427
Jeg er baker, vil jeg virkelig få en arbeidsplass der?
>>
>>53047659
Skal ikke se bort i fra det, ser tyskere overalt med forskjellige jobber.
>>
File: roonroon.webm (3 MB, 1920x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roonroon.webm
3 MB, 1920x1040
>dfn ingen jv
>>
>>53047659
Syntes bakere er noe vi trenger mer av, så du kan godt komme.
>>
Fler Hans och Sven än Ola i Norge.
>>
Vær lige sod mod tyskeren, de skånede jo trods alt Dannevirke.
https://en.wikipedia.org/wiki/Danevirke#In_World_War_II
>>
>>53047659
Ja fåvæ.
>>
File: 1368484906175.png (112 KB, 800x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368484906175.png
112 KB, 800x500
En uppdatering måhända?
>>
>>53049005
Tycker den är fin. Men varför ett X?
>>
>>53049005

>Ny union
>Beholde monarkiet

?
>>
File: Gifu.jpg (46 KB, 526x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gifu.jpg
46 KB, 526x250
>>53049200
Den är minst ett år gammal, har inte besökt /int/ på ett bra jävla tag.
>>53049160
Inte mitt verk. Kan eventuellt vara den här runan.
>>
>>53049200
Stater i en union, som USA.
>>
>>53049462

Men USA har ikke monarki?
>>
>>53042159
gruppen horer "blue" af eiffel 65
den der "im blue, da ba dee da ba daa", og man sidder i rundkreds
hver gang der bliver sagt ordet blue skal den næste drikke og ikke stoppe for næste blue

det bliver cancerfyldt når der kommer instrumentaldelene og man sidder og tigger for kære mor
>>
>>53049536
Jag menar att USA har stater, varje stat kan ha en monarki.
>>
File: ravneflaget.gif (15 KB, 600x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ravneflaget.gif
15 KB, 600x375
>>53049005
>ikke ravneflaget/korshybrid
>>
File: kylie.gif (1 MB, 400x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kylie.gif
1 MB, 400x250
Runka nettop til denne klassikeren fåvæ
>>
>>53049005
Ikke för dere får dritten deres sammen, Abdullah.
>>
>>53050991
>Antyder att Norge är på rätt väg
>>
>>53049728
Jeg liker ideen at Skandinavia ble ett og samme land, og at monarkene våres fikk bare leve som de lever, ingen stress - men at de formelle rollene forsvant helt.
>>
>>53051092
Vi er ikke like fucked som dere enda.
>>
>>53051194
Nej men innan union får ni fixa er skit också.
>>
File: 1410042865443.jpg (39 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410042865443.jpg
39 KB, 600x600
>>53047984
DET ER IKKE RETFÆRDIGT
>>
File: 1447631031041.jpg (2 MB, 3052x1278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447631031041.jpg
2 MB, 3052x1278
>>53034601
Danskarna gav upp så tidigt att man inte hann krossa dem i strid
>>
File: swedshits rekt.jpg (202 KB, 785x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedshits rekt.jpg
202 KB, 785x569
>>53051479
BEST DAY OF MY LIFE
TAKE A BATH OF FROZEN SWEDE
>>
vad händer i den här tråden? sverigetråden gick och dog
>>
File: 1413736852633.png (330 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413736852633.png
330 KB, 330x319
>>53051689
>norge
>>
File: 1435273212441.png (34 KB, 197x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435273212441.png
34 KB, 197x280
>>53052825
>>
>>53028834
kan england bliv nordic? Vi har en kross på vores flag og alt
>>
>>53054064
Ja, det er muslimsk nok.
>>
>>53054064
Gi oss Scotland
>>
File: colors.png (19 KB, 708x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
colors.png
19 KB, 708x487
>>53054138
t. Ronald Mcdonald
>>
>>53054204
NEJ! Skotland er vores lille ting at grin på når vi er trist

Du kan ikke have det
>>
>>53054278
gib back norðreyjar at least
>>
>>53054276
https://www.youtube.com/watch?v=So0Gr_I4nJQ
>>
>>53054360
>norðreyjar
HELE VERDEN ER BRITISK.
Norge vil have ingenting, måske vi vil giver du en o eller to.
Uden olie. Ingen oliepenge til dig.
>>
File: rare nordicks.png (203 KB, 2966x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rare nordicks.png
203 KB, 2966x659
>>
File: 1447759269774.gif (3 MB, 421x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447759269774.gif
3 MB, 421x336
>>53056321
Bueno
>>
>>53056321
Gi finnen svart asiaterhår og kineserskjegg.
>>
>du blir aldri en borger til landene i bildet

For alltid fattig.
>>
>>53056321

Casey tier.
>>
>>53058017
jag är faktiskt den som brevar dom på surkålkanal
t. interkanalsbrevare
>>
File: 20111026_04.jpg (151 KB, 538x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20111026_04.jpg
151 KB, 538x768
Does techno interest you? Here in Helsinki, we're fond of techno.
>>
>dansker i löypa
finnes det noe verre, gutta?
>>
>>53058118
Techno interests me.
>>
>>53058118
I'm fond of Hel-looks desu
>>
>>53057864
Du kan altid dromme
GIV IKKE OP
>>
File: kj.jpg (70 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kj.jpg
70 KB, 960x960
>våkna opp i dag
>ezinne var fortsatt ikke kjæresten min
;_;
>>
>>53060390
>>
>>53061863
sitron nökkel ansikt
>>
får vel dulte dette jævelskapet
>>
File: ramadan.jpg (86 KB, 640x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ramadan.jpg
86 KB, 640x559
>>53065473
Rezzer tråden fåvæ
>>
File: 1450948990122.jpg (85 KB, 633x738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450948990122.jpg
85 KB, 633x738
>dfn fri i morgen
>>
File: 1429060813480.webm (3 MB, 368x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429060813480.webm
3 MB, 368x656
God morgen, hanreier.
>>
>>53067632
Legger meg nå
>>
>>53032935

*det bedste land (Danish)
*det beste landet (Norwegian)
>>
File: wsiq5.jpg (53 KB, 400x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wsiq5.jpg
53 KB, 400x436
veckans första meme kommer bli en bra vecka haha ha d bra
Thread replies: 245
Thread images: 85
Thread DB ID: 379642[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.