[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 69
File: 43242.jpg (46 KB, 900x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43242.jpg
46 KB, 900x536
https://www.youtube.com/watch?v=4n6WP9qHyRM
bugwell upadl
>>
>>
>>53021951
A tak co do poprzedniej edycji:
nie idź, anonie
chujowy film, fabuła zerżnięta z nowej nadziei
film nastawiony na to, że będą jeszcze dwa w trylogii, podczas gdy dobry film jest dobry samodzielnie
gdybym wiedział o tym, to bym nigdy nie kupił biletu chociażby po to, aby nie dawać pieniędzy ty żydom
>>
>>53023312
Już byłem i widzialem
Cały film pozostawia pewien niedosyt.
Przeskakują ze sceny na scene, brakuje w tym wszystkim głębi
>>
Czy jak Trump wygra to dogada się z ruskimi i nas wyrucha?
>>
>>53024073
trump nie wygra
>>
File: Polska AD 2017.jpg (39 KB, 500x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Polska AD 2017.jpg
39 KB, 500x353
http://fakty.interia.pl/polska/news-nadzor-komisji-europejskiej-nad-polska-wiele-za-tym-przemawi,nId,1947693

Kek niedługo z nas Unii wywalą. Tylko sobie wyobraźcie - Polska bez żadnego wsparcia finansowego z zagranicy i przymusowy powrót emigrantów do Polski. Ale będzie lewaków dupa boleć, cnie? :-{D
>>
>>53024073
Tak
>>
>tug herbata mi ostygła
>>
>>53021951
Też się zgadzam że Epizod III był lepszy od Epizodu VII
>>
>>53026424
>Epizod III
mógłby być dobry
ale te dialogi i walki na miecze
https://www.youtube.com/watch?v=4ESOrF_u1hg
kto kurwa robił tę choreografię
>>
Kto już ruchał w tym roku rączka do góry.

*podnosi rękę*
>>
>>53026354
tak. wyjebią 40 mln rynek zbytu bo im się kilka ustaw nie podoba . masz 12 lat?
>>
>>53026354
Wiem, że porównania do Targowicy trochę w Polskiej politice spowszedniały, ale to bieganie do światłych sąsiadów i Unii połączone z płaczem o niszczenie demokracja jako żywo przypomina mi dwa komiczne zdania z aktu założenia owej konfederacji:

>A że Rzczplta pobita i w rękach swych ciemiężycielów moc całą mająca, własnymi z niewoli dźwignąć się nie może siłami, nic jej innego nie zostaje, tylko uciec się z ufnością do Wielkiej Katarzyny, która narodowi sąsiedzkiemu, przyjaznemu i sprzymierzonemu, z taką slawą i sprawiedliwością panuje, zabezpieczając się tak na wspaniałości tej wielkiej monarchini, jako i na traktatach, które ją z Rzczpltą wiążą.

i dosłownie następne zdanie:

>Żądania nasze są, aby Rzczplta udzielną, samowładną, niepodległą, w granicach całą została, bo od wieków nikomu podległą i czyją własnością, dziedzictwem, nie była.
>>
>>53026560
a teraz drugą i pod ścianę
>>
>>
>>53026354
Tu nawet nie o wsparcie finansowe chodzi (ono i tak ma znaczenie głownie propagandowe). Pomijajac takie drobiazgi jak zachodnie standardy prawne polski """eksport""" bez równego dostępu do rynku unijnego tak pierdolnie o glebę ze Ukraina przy nas to bedzie państwo wysoko rozwinięte.
>>
>>53026782
Wiesz że masz rację.
Mam nadzieję, że nie będzie u nas majdanu.
>>
Wilno is rightful polish clay
>>
>>53028001
no it's not. Krolewiec is.
>>
File: 1448400070507.jpg (395 KB, 1189x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448400070507.jpg
395 KB, 1189x799
>>53028039
Oba miasta są
Lwów również

>>53028001
Oddawaj wrak skurwielu
>>
Much respect polan. I am very much like the many free policy for each era. Stay stronk
>>
>>53028152
how about you try to form coherent sentences you illiterate bogan
>>
File: 1.png (134 KB, 605x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
134 KB, 605x605
>>53026354
>>53027935
>>
>>53028191
Was habt ihr gesagt?
>>
File: DSC_0054.jpg (2 MB, 1944x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0054.jpg
2 MB, 1944x2592
sprawdzcie
>>
ŚNIEG U MNIE PADA DANONKI
>>
>>53028152
because polan is adaptable
>>
>>53028526
Your winged hussar is a tad bit shit tho.
>>
>>53028485
od wczoraj w krk żbsz

jak ja nienawidze tego gowna
>>
Hello friends
>>
>>53028628
Hello Estonia. How's your day so far?
>>
File: z19421432II.jpg (17 KB, 370x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z19421432II.jpg
17 KB, 370x208
>- Wiele przemawia za tym, żebyśmy uruchomili mechanizm kontroli praworządności i objęli Warszawę nadzorem - powiedział FAS unijny komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günther Oettinger. Niemiecki polityk zaznaczył, że podczas wyznaczonego na 13 stycznia posiedzenia Komisji Europejskiej opowie się za takim rozwiązaniem.
>"Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany w Polsce i przez Polaków, Juncker dysponuje różnymi środkami, po które może sięgnąć" - pisze "FAS", zaznaczając, że także nowy polski rząd jest "skazany na wsparcie ze strony KE". Niemiecka gazeta wskazuje na istnienie w Polsce "żywej i głośnej" opozycji.
>Autor wymienia odszkodowania dla rolników w związku z rosyjskimi sankcjami oraz zgodę na subwencje dla górnictwa, które wymagają akceptacji Brukseli. Gutschker zastrzega, że te sprawy "nie są ze sobą bezpośrednio związane", lecz "pośrednio wszystko ze wszystkim się łączy".

to mnie wkurwili, matka gotuj bigos
>>
>>53028918
ładnie się ujawnili. szkoda tylko, że lemingi przyklasną.
>>
File: 1445694749050.jpg (447 KB, 965x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445694749050.jpg
447 KB, 965x767
>>53028918
>(...)niezależnie od tego jak oceniamy Prawo i Sprawiedliwość oświadczamy, że nie dopuścimy do zainstalowania Majdanu w Warszawie. Jeżeli nieformalna koalicja od PO przez Nowoczesną, PSL i lewicę zamierza w imię obcych interesów wyprowadzać swoich zwolenników na ulice celem destabilizacji państwa to aktywiści organizacji skupionych pod sztandarem Narodowcy RP i Narodowego Świtu staną w obronie suwerenności Ojczyzny.
Marian prowadź!
>>
>>53028918
>>53028986
>>53029088
such a silly looking language you slavbros have there
>>
>>53028549
because he replaces useless lancer
>>
>>53028651
not bad, have not met any russians today, so pretty good i can say
>>
>>53028918
Niech wypierdalaja. Jak nam majdan w Polsce zorganizują to im wysadze bombke pod parlamentem i do tego burze medialna z tego zrobię.
>>
>>53029307
>>
>>53029520
Do tego dążą skurwysyny
>>
File: 1441309279305.jpg (13 KB, 334x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441309279305.jpg
13 KB, 334x397
kogo obchodzi jakaś tam """polska"""

trochę zbyt zadufani w sobie jesteście
>>
>>53029088
przecie on nawet w RN już nie jest
>>
File: meme frog.png (139 KB, 917x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meme frog.png
139 KB, 917x871
>>53029681
>zacznij temat po angielsku o ważnym wydarzeniu w Polsce
>1 reply od jakiegoś innego Polaka
>>
>>53029681
no z tego wynika, że niemcy się troszczą o naszą demokrację.
>>
>tug za kilka miesięcy wojska unii rozjadą rząd kaczora
ale będzie ból dupy prawaczków
>>
>>53030078
lepiej późno niż wcale
>>
>>53030144
moze dołączymy do bundesrepublik?

skoro i tak według postępowców nacja nie ma znaczenia to moze warto zaczac sie laczyc w jedno silne panstwo ;^)
>>
File: 1443255366487.jpg (156 KB, 800x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443255366487.jpg
156 KB, 800x1136
>>53030144
>wojska unii
>>
>>53030152
widzę, że kolega nie ogarnia sarkazmu. niemcy się martwią o swoje interesy

>>53030144
wątpie. wbrew temu co ci media wmawiają, kaczor ma dosć duże poparcie, a mohery, paradoksalnie popierały ostatnio KOD.
>>
Kto tutaj /petru2019/?
>>
>>53030234
nie wymagaj od lewicy rozumu.
>>
>>53030284
jeżeli nie pojawi się nikt lepszy, głosuję na Petru
z niechęcią, no ale cóż
>>
>>53030284
>>53030330
rozumiem, że syndrom sztokholmski?
>>
>>53030243
>niemcy się martwią o swoje interesy

ale anonku, kapitał nie ma narodowości
>>
>>53030372
powiedz to niemcom
>>
>>53030361
nawet nie wiem do czego pijesz

po prostu już wolę swetra niż pis, chociaż uważam że facet sciemnia
>>
>>53029520
>Jak nam majdan w Polsce zorganizują

Akurat by się z tym męczyli. Takie zrobienie z Polski ''''''''''''''''''zastraszającego'''''''''''''''''' przykładu by jedynie wysłało informację, że u każdego Niemce cos takiego zrobić mogą - bo tak. UE w zasadzie przestałoby istnieć.

Ukraina to gównodziura poza sojuszami i paktami, więc zrobienie im majdanu nie wiozło ze sobą nic co by warto było rozważyć dla własnej sytuacji.
>>
>>53030372
Nie miał nawet wtedy, kiedy Niemcy mając do wyboru Amerykańskie smigłowce, a produkcję własnych, chujowych, wybrali własne chujowe, bo ważniejsza dla nich było utrzymanie własnego rynku.

>>53030438
>chociaż uważam że facet sciemnia
No własnie o to chodzi. Wiesz że facet jest oszustem i złodziejem, ale i tak go wolisz, bo aż tak bardzo przeraża cię konserwatyzm pisu.
>>
>>53030493
>przeraża cię konserwatyzm pisu
po prostu pis nie odpowiada moim interesom
petru nie będzie mi się wpieprzał, a widzę że pis ma ochotę
>>
>>53030590
a jakie są twoje interesy anonku, jesli można wiedzieć? chyba nie prowadzisz banku?
>>
File: 1449231148645.png (14 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449231148645.png
14 KB, 550x550
>>53030284

Bym wolał wczesniej, ale Petru na 2019 to i tak niezgorzej.

>>53030361

A niby czemu? Poza tym nie ma specjalnie jakiego fenomenalnie dobrego wyboru, a PiSem już rzygam. Mieli osiem lat na przygotowanie się, niepowtarzalną sytuację stałego wzrostu poparcia od momentu katastrofy Smoleńskiej - i co? To samo, co za pierwszym razem, tyle że szybciej i w daleko trudniejszych czasach.
>>
>>53030590
Aha, czyli złodziej głosuje na złodzieja. Teraz, rozumiem. Dzięki za wyjasnienie.
>>
>>53030669
>a jakie są twoje interesy anonku, jesli można wiedzieć? chyba nie prowadzisz banku?

Sprawiedliwosć społeczna PiSuarów w niczym nie odbiega od tej głoszonej przez ultra lewaków. Kto ma - TEN ZŁODZIEJ!
>>
>>53030669
>>53030702
pis odpowiada interesom nieudaczników i biedoty
no i księży
>>
>>53030777
Ładny get. Szkoda tylko, że bełkot.

>>53030794
Czyli 99% Polaków?
>>
>>53030840
>le polska w ruinie
>>
>>53030696
A no temu, że będzie powtórka z PO, czyli robienie dobrze wszystkim wokół naszym kosztem. Oprócz tego, nowe podatki, opłaty. Ciekawi mnie tylko, czy znowu będą chcieli cos wziąć z OFE. No ale, niektórzy lubią pracować za granicą
>>
największy kek, że dosłownie każdy wyborca petruliusza jakiego znam jest wpierdolony w kredyt we frankach na 30 lat. mnie to wygląda na forsowanie własnego niedojebania umysłowego, żeby było uznawane za normę, a nie rzecz do wstydu.
>>
>>53030880
No niestety.
>>
>>53030945
Ja jestem frankowcem, ale petru nie popieram. Zgadzam się jednak, że wielu frankowców jest niedojebanych umysłowo i to ostro. Przy czym też można zobaczyć jak w innych krajach rozstrzygnięto ten problem, a co się dzieje u nas.
>>
>>53030777
>le PiS to partia nieudaczników mej mej

z powrotem do czytania Wybiórczej, resortowy bachorze
>>
>>53030963
>największy rozwój gospodarczy w europie
>nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu
>ludzie nie żyją w biedzie
no ale tak, najlepiej powiedzieć, że od 89 nic się nie zmieniło, bo sami złodzieje rządzili, c'nie?
>>
>>53031079
>ludzie nie żyją w biedzie
>>
>>53031079
no fajnie budynki nowe są ekstra, a miejsca pracy?
>>
>>53031004
no ale tak jest
wygrali wybory jadąc na socjalu
>>
>>53031079
a teraz powiedz im ile zarabia przeciętny Polak na swoich panów i ile wyjechało w tym roku za chlebem, heheszku :^)
>>
File: Włodziu.png (119 KB, 657x913) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Włodziu.png
119 KB, 657x913
>>53030923

A myslisz że PiS to zrobi lepiej? Ich koncepcja polityki zagranicznej i wzajemnej wymiany gospodarczej ogranicza się do wzięcia byle czego, obrażenia się na wszystkich i ogłaszania w telewizorku jak to złe Niemce nas znowu oszukały.
>>
>>53031121
nowoczesna i po to partie nieudaczników którzy udają, że jest inaczej i tyle
nie ma w tym kraju organizacji ludzi sukcesu bo nie mamy ludzi sukcesu
>>
>>53031079
Trudno mówić o rozwoju, jesli jakakolwiek inicjatywa jaką człowiek chce zrobić w tym kraju wiążę się ogromnym murem biurokracji i przeszkód. Nie można mówić o postępie, jesli miliony ludzi wyjeżdża z kraju, jesli społeczeństwo się starzeje, a w kraju nie ma perspektyw rozwojowych. To, że obcy inwestor buduje budynki, czy zarabia kokosy nie ma znaczenia z punktu widzenia jednostki. Jesli jest ogromna podaż na pracę, a nie ma żadnego popytu, to o jakim rozwoju mówimy?

Pomijam fakt, że pracowałem dla niemieckiego koncernu. Dyrektorami zawsze byli niemcy i ustawiali po kątach polaczków. Ale to już tak abstrahuję od tematu.
>>
>>53031121
dobry b8 żbsz

wygrali wybory przez przyciągnięcie różnych elektoratów różnymi postulatami jak na przykład ogólnikowe rozpędzenie tej tymczasowej i faktyczna obrona interesów Polski w kraju i na arenie międzynarodowej

ale lepiej zmemić i wędkować bo to takie hehe smieszne
>>
>>53031165
Już robią wiele rzeczy lepiej. Ostatnio wprowadzono zmiany odnosnie elastycznosci pracy dla rodziców. Przywrócono poprzedni wiek rozpoczęcia nauki szkolnej tak jak było, czyli od 7 roku życia. Główny kwik mediów wynika z tego, że odcięto ich od koryta. A rządzą dopiero 2 miesiące. Radzę czytać newsy gospodarcze a nie pudelka
>>
>>53031165
>obrażenia się na wszystkich i ogłaszania w telewizorku jak to złe Niemce nas znowu oszukały.
memeje, pis jest anty ue tylko na naszym podwórku, za granicą to kiwają głowami i się usmiechają
>>
>>53031227
> Przywrócono poprzedni wiek rozpoczęcia nauki szkolnej tak jak było, czyli od 7 roku życia.
>lepiej
>>
>>53031226
Faktem natomiast jest to, że wielu ludzi głosowało na PIS bo miało najzwyczajnie dosć PO i ludzi pokroju Petru. To nie jest trudne do zrozumienia, ale niektórzy mają z tym problem. PIS ideałem nie jest, ale nie można im zarzucić swiadomego działania na szkodę państwa.
>>
>>53031280
to
>>
>>53031267
Tak. Dużo lepiej. Poroniony pomysł aby wrzucać 6-latków między 13 latków, nie mówiąc już o tym, że przedszkole zaczęły pustoszeć, a ludzie tracić pracę. Nie mówiąc o tym, że nie było żadnego przygotowania ani planu. Ot, zmuszenie społeczeństwa do akceptacji. To jest dopiero autorytaryzm.
>>
>>53031267
nie ten anon ale dawaj jakies argumenty za tym szóstym rokiem życia
>>
>>53030284
przecież to taki korwin dla biedoty XD
>>
>muh interesy narodowe
>muh polska
>muh kosciół
chuj mnie to obchodzi
>>
>>53031320
a-a-ale my jesteśmy od demokracji

paczcie jak na zachodach tak robio

o, i kasa z unii leci
>>
>>53031340
to korwin dla prawiczków bo mniej rucha chociaż młodszy
>>
>>53031343
>>
File: Wyrazy_uznania.png (14 KB, 681x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wyrazy_uznania.png
14 KB, 681x547
>>53031343

Wracaj na wykop, podwieku.

Lekcje odrobione? Jutro idziesz do szkoły!
>>
>>53031320
no ale jak likwidują gimnazja i wrzucają 15 latków do podstawówek to jest ok?
im wczesniej dziecko się uczy, tym lepiej
przedszkola to stracony czas najczęsciej
>>
File: german liberators.png (1 MB, 686x954) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
german liberators.png
1 MB, 686x954
>>
Codzienna przypominajka, że bagiety już jado po każdego zdrajcę narodu i resortowego heheszka w tym bredzie.
>>
>>53031357
Kasa, którą za przeproszeniem, sami wkładamy.
A że nie ma nic za darmo, oczekuje się od nas kompletnego posłuszeństwa i bycie wysypiskiem Unii.
>>
>>53031388
>>53031404
>hurrdurr jestem patriotą jestem dojrzały
gniję
>>
>>53031425
ja akurat jestem za powróceniem do nauki od 7 lat i za gimnazjami
>>
>>53031464
t. mały znudzony karachujek
>>
>>53031425
dzieciaki w wieku 6 lat nie nadają sie do szkoły - w tym wieku pare miechów już robi różnice (często dzieciaki z tego samego rocznika które urodziły się w drugiej połowie roku są emocjonalnie gorzej rozwinięte niż te które urodziły się pare miesiecy wczesniej)
i nie wiem co tak wyskakujesz z tymi gimnazjami, to są przecież dwie oddzielne sprawy
>>
>>53031425
Nie jest okej, ale gimnazja mają innego typu problemy. Nie jestem jednak za likwidacją gimnazjów.

>im wczesniej dziecko się uczy, tym lepiej
By móc się uczyć, potrzebna jest też pewna okreslona dojrzałosć emocjonalna. 7-latki mają problem z uczeniem się, a co dopiero 6-latki.

>przedszkola to stracony czas najczęsciej
Równie dobrze można powiedzieć, że dzieciństwo to też stracony czas. Dzieci powinny mieć prawo być dziećmi chociaż trochę dłużej.
>>
File: adrian-zandberg1.jpg (108 KB, 600x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adrian-zandberg1.jpg
108 KB, 600x571
Untermensch
>>
>>53031425
>no ale jak likwidują gimnazja i wrzucają 15 latków do podstawówek to jest ok?

Nie lubię PiS-u, ale pomysł z rozjebaniem gimnazjów jest na medal. Nic dobrego z tego nie wynikło, bo zamiast jednego roku na nadgonienie różnic trzeba teraz dwóch a szkolni pedagodzy mają mniej czasu na obserwację przebiegu rozwoju danej osoby i reakcję na odchyły, czego dowodem jest lawinowy wzrost populacji zjebów i spierdoksów.
>>
File: zuch!.jpg (36 KB, 300x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zuch!.jpg
36 KB, 300x414
>>53031535
>Równie dobrze można powiedzieć, że dzieciństwo to też stracony czas. Dzieci powinny mieć prawo być dziećmi chociaż trochę dłużej.
tak bardzo to
>>
>>53031535
Dokładnie. Dzieciaki w tym wieku potrzebują się jeszcze trochę wyszaleć, a wy chcecie już wciskać w te ławki. Jeszcze najlepiej na linii produkcyjnej je wciskajcie do szkoły, zaraz po urodzeniu.
>>
>>53031550
>>
>>53031558
>implikando, że pedagodzy kiedykolwiek odpierdali dobrą robotę

ale brechłem z robaka
>>
>>53031602
I z kodem kreskowym
>>
>>53031558
Jest to na pewno jakis problem. Sam co prawda kończyłem gimnazjum i był to fajny okres życia, ale dużo słyszałem o tym, że następne roczniki robiły rozpierdówę w gimnazjach i że gimnazja mają własnie z tego też powodu złą renomę.
>>
>>53031667

Taki wygląd ma też większosć internetowych ultraliberałów, kolego.
>>
>>53031602
>jeszcze trochę wyszaleć
no najlepiej w gównie i błocie
pis partią cyganów
>>
>>53031784
o to twoje (you) słynny anonie debilu
>>
>muh gimnazja tworzą patolę
patola się tworzy w podstawówce i przechodzi jako patola do gimnazjów
gimnazja są dobre, bo oddzielają patolę od reszty
>>
>>53031784
>on obraża Cyganów
>i jeszcze myśli, że to takie ełropejskie

kek

PC Polizei już jedzie

ty naprawdę jesteś nikim, robaku
>>
File: 1450864756222.png (392 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450864756222.png
392 KB, 640x480
>>53031784
>no najlepiej w gównie i błocie

Nawet takie dzieciństwo jest lepsze od jego braku rekompensowanego napierdalaniem w dziecięce gierki jako osoba dorosła w mieszkaniu własnych rodziców.
>>
>>53031847
Dokładnie. Ludzie którzy tak twierdzą są najzwyczajniej oderwani od rzeczywistości, są dosłownie grubiańskim polskim memem.
>>
>>53031847
Problem jest tego typu, że nauczyciele nie potrafią sobię z tą patologią poradzić. Ale zgodzę się, że likwidacja gimnazjum nie rozwiąże tego problemu.
>>
>>53031931
Nauczyciele nie są od radzenia sobie z patologią, memiaszu.
>>
>>53031914
>>53031875

>implikacje
dziękuję, do widzenia
>>
>>53031963
dlaczego nie?
>>
File: Sweden_Yes.png (47 KB, 575x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sweden_Yes.png
47 KB, 575x544
>>53031875
>PC Polizei już jedzie

O ile jego wniosek był debilny, to ze strony poprawnych mu nic nie grozi - nawet Szwedzi-Tak gardzą cyganami, jak zresztą cała Europa.
>>
>>53032011
bo od tego jest policyjna pałka
>>
>>53032011
Bo jak jest patologia to oni sobie z nią po prostu nie poradzą. Inni ludzie powinni być od tego. oni są tylko od zminimalizowania tego, żeby był względny porządek na lekcjach. To nie są Młodzi Gniewni.
>>
>>53032052
czy policyjna pałka kiedykolwiek zmieniła kogos na lepsze?
>>
>>53031963
Są również wychowawcami i mają za zadanie edukować dzieci. O ile dobrze pamiętam, wczesniej było 8 lat podstawówki i 4 lata liceum.
Teraz mamy 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum.
Więc jest to jakas solucja problemu. Haczyk jest w tym, że 14latkowie nie chcą być uważne za dzieci, a daleko im do dorosłosci.
>>
>>53032078
ale mi chodzi o skuteczną edukację młodych, żeby nie stawali się drechami i dżesikami
>>
>robaczki znowu robią z nauczycieli coś o wiele więcej niż te marne istoty są

lol, i jeszcze zapomnieliście jak było u was poza wyjątkami, c'nie?

poważane autorytety, no normalnie miód i mleko tej ziemi

jeszcze zróbcie im laskę z tej politpoprawnego prawackiego pierdolenia

a rzeczywistość zostanie rzeczywistością
>>
>>53032206
>lol, i jeszcze zapomnieliście jak było u was poza wyjątkami, c'nie?
no własnie nie

akurat kto jak kto, ale nauczyciele powinni pełnić specjalną rolę w społeczeństwie
>>
>>53032206
t. Seba

idź przyrę odrób
>>
>>53032287
powinni
>>
>>53032287
dobrze zmemione, Januszku
>>
File: COx8EYoWwAAd4nV.jpg (59 KB, 499x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
COx8EYoWwAAd4nV.jpg
59 KB, 499x560
>>53032206

Ale wykopkiem zawiało, że hej!

Najlepiej to pierdolić to swoje no gods, no masters, nie?
>>
Ja tam chodziłem do prywatnego gimnazjum i nie narzekam żbsz. Z dobrą kadrą to ten etap edukacji miał sens. Wiele osób właśnie tam się ukierunkowało, głównie dzięki temu że nauczycieli starali się zainteresować swoimi przedmiotami i tych uczniów ze smykałką z odpowiednich pchali do nauki do olimpiad itp. i później raczej nikt nie narzekał na swój wybór profilu w liceum.
>>
>>53032388
Bo o to własnie chodzi. Tak to powinno działać. Tylko widzisz, prywatne szkoły są zawsze lepsze jakosciowo od publicznych.
>>
>>53032388
same here w publicznym
>>
>>53032446
>Tylko widzisz, prywatne szkoły są zawsze lepsze jakosciowo od publicznych.
>zawsze
"nie"
>>
>>53032377
>implikacje

bardzo to było konstruktywne, memiaszu

nic nie było mówienie o noł gads, noł kings

tylko implikacja, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć jak chcesz być gadem i kingiem

ale najlepiej nie bo HURR DURR to nauczyciele, jestem potulną owieczką jak mi kazali, nie jestem jak ten pan w fedorze!
>>
File: 1447101759929.jpg (12 KB, 267x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447101759929.jpg
12 KB, 267x189
>gimbusy w moim temacie jeżdżą po facetce z pszyrki bo im dała pałę
>>
Ale tu pierdolenie o nauczycielach i o tym, że nie odgrywają żadnej roli (czy nie powinni) w wychowywaniu.
Znajoma jest nauczycielką w klasach 1-3 i sytuacja tam to jest czasami gorsza patologia niż w gimbazjach.
>inb4 szkoła dla patusów
Kwestia dobrej/złej szkoły to też co innego - w patologicznych masz dzieci patologiczne i ich starzy mają na to wyjebane, w """"bogatych"""" (prywatnych i inne chujemuje) masz dzieci patologiczne i ich starzy mają pretensje do nauczyciela - hurrdurr bo wina reszty klasy, hurrdurr w domu się nigdy tak nie zachowuje.
Dzieciaki są rozpuszczone, nie mają żadnego pojęcia o szacunku dla innych. Puszczenie 6 latków to jeden z większych debilizmów, bo takie dzieci nie potrafią kwadransa w ławce przesiedzieć.
Zresztą, wszyscy i tak wiedza, że to weszło tylko po to, żeby ludzie pracowali rok dłużej. To tak jakby emeryturę podnieść, tylko w taki sposób, żeby był mniejszy ból dupy.
>>
>>53032482
A to zaciekawiłes mnie anonie. Szczegóły?
>>
File: Tails_in_smash.jpg (227 KB, 768x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tails_in_smash.jpg
227 KB, 768x432
>>53032498

Aha - więc zaczynasz od strojenia fochów zanim osoba 'udowodni', że jest warta twojego szacunku?

To są postawy aspołeczne i roszczeniowe.
>>
>>53032617
miałem znajomego ze "społecznego" gimnazjum gdzie była taka średniej klasy patola. tj. ludzie tam chodzący mieli dzianych starych, ale sami to już wódeczka i fajeczki od 14 roku życia i kompletny brak szacunku dla nauczycieli. oczywiscie ze strony rodzicow brak metodyki wychowawczej bo płacę to wymagam a moje dziecko na pewno nie jest takie zle.

Najwieksza inba byla jak byly kradzieze w szatni i okazalo sie ze to synek wicedyrektora takie cyrki odstawial.
>>
>>53032678
Aha, więc mówienie jak jest z doświadczenia jak jest od razu oznacza skreślanie każdej nowej osoby z tego pola? Fajnie wiedzieć, słodkie gimnastyki mentalne. Przecież musi być jedna skrajność na internetach bo tak mi pasuje to moich wąskich memicznych horyzontów.
>>
no i patrzcie ile bólu głowy nam przyprawia ten temat
krul miał rację, rozwiązać szkoły i chuj
sprzedać wszystko
>>
>>53032759
zaorać jak Kartaginę żbsz
>>
>>53032706
Dzięki za info anonie. W sumie nic do dodania.
>>
File: Ewaryst_closeup.png (1 MB, 1186x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ewaryst_closeup.png
1 MB, 1186x770
>>53032742
>Aha, więc mówienie jak jest z doświadczenia jak jest od razu oznacza skreślanie każdej nowej osoby z tego pola?

Gdzie coś takiego odstawiłeś? Bo to, co do tej pory napisałeś to najzwyklejsze chamstwo które potem ubierasz w "le powiedziałem jak to faktycznie wygląda XDDD".

Takie podejście pasuje do podwórka, ale poza nim gwarantuje ci egzystencję permanentnej spierdoliny.
>>
>>53032742
Inny anon. Szacunek do innej osoby i kultura jest tylko i wyłącznie twoją wizytówką. Widzisz, prawdą jest że wielu nauczycieli minęło się z powołaniem i jest kiepskich, jednakże nie usprawiedliwia to faktu, że ktos zachowuje się jak dzicz. W swoim życiu spotkałem nauczycieli, którzy byli dyletantami, oraz nauczycieli, którzy byli wspaniali. Wobec obu jednak zachowywałem się kulturalnie.

Nie wiem tylko czemu, ale czuję się przez ciebie jak relikt.
>>
>>53032937
większość to nie wszystko, zawsze są wyjątki od reguły

ale widzę, że nie czytałeś uważnie moich postów, a dyskusja z Tobą nie ma sensu

chcesz tylko prawiczkowo zmemić bez konkretów i sprowadzić mnie poniżej siebie ad personami

to jest typowe zachowanie smutnego prawaczka na internetach
>>
>>53033069
ale to ty cały czas jedziesz ad personam
>>
>>53033002
nie rozumiem za bardzo o co ci chodzi, bo ja zawsze szanowałem fajnych nauczycieli, a trafiali się zawsze tacy, a jestem też z tobą jeśli chodzi o dzicz

także nie masz po co się tak czuć
>>
File: 1400560552608.png (13 KB, 528x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400560552608.png
13 KB, 528x424
>>53033069

Jak na kogoś kto chce by elementarny szacunek poszedł do lamusa, to łatwo się spinasz pod naporem krytyki.
>>
>>53033131
A to okej. Tylko o co ta cała awantura była w takim razie?
>>
swadia>sarranids>rhodoks>nords>vaegirs>khergits
>>
>>53033274
nords >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> gówno > kupa > portugalia > reszta
>>
>>53033370
>nords
kupa gówna, której top tier jednostka występuje w armiach raz na rok
i jest chujowa
rozkurwiani przez swadię przy pierwszej okazji
>>
>dowiaduje się o nowym jedwabnym szlaku
>konczyc ma się w Polsce
>tarcza antyrakietowa powraca w newsy

Nie kurwa, Polska wcale nie jest ważna na arenie międzynarodowej.
>>
>>53021951
>Magdalenka
>Powrót Jedi
>>
>>53033441
walcz ze mną w prawdziwym życiu
>>
>>53033370
>wybieranie czegokolwiek bazowanego na wikingach
Mieszko I wypierdalaj
>>
>>53033451
cos nowego z jedwabnym szlakiem?
>>
>>53033468
mam cię na hita
>>
>>53033542
złamię cię wpół
>>
>>53033451
Tu jest tego typu kwestia, że Polacy się nie liczą. My się nie liczymy, a nasze ziemie i nasz kapitał najlepiej jakby był w posiadaniu kogos innego, najlepiej nie-Polaka.
>>
>>53033563
chuja se złamiesz
>>
File: schultz-smile.jpg (166 KB, 1024x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schultz-smile.jpg
166 KB, 1024x681
>>53033591
BĘDĘ JEŹDZIŁ NA WASZYCH GAHBACH KUHWY JEBANE
>>
>>53033451
>jedwabny srak

Chińczycy chcą wykorzystać Polskę jako punkt przerzutowy dla swojej gówno-elektroniki ze znaczkiem china export, a debile cieszą się jakbyśmy żyli w jakiejś grze spod marki crusader kings.
>>
>>53033980
no ale muh polska mocarstwo, c'nie?
>>
File: nyani sore.jpg (89 KB, 800x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nyani sore.jpg
89 KB, 800x759
http://strawpoll.me/6438300
>>
>>53033980
Sorry, taki mamy klimat.
>>
>>53033980
Jak się im damy wykorzystać to tak. Na szczęście Duda ma asystentow mądrych także w chińskich sprawach.
>>
>>53026354
Nie mogą nas wypierdolić, przepisy unii nawet tego nie przewidują. Co najwyżej mogą zawiesić nas w prawach członkowskich
>>
>>53033980
Przy czym, przy odpowiednim główkowaniu, dałoby się wiele ugrać. Musielibysmy tylko uaktywnić chytrego polaka.
>>
File: 1445689142196.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445689142196.png
439 KB, 482x590
>>53034142
i co możesz kurwo niedorobiona zaoferować Chinom

co niby
>>
>>53034168
Twój pusty łeb i rozjebane dupsko
>>
>>53034120
Anonie, poczytaj sobie jak to było z Węgrami. Na początku smiali się z Orbana, a później zaczęli mu przyznawać rację. Sęk w tym, że wiele fermentu sieje opozycja, a nowi politycy są wielką niewiadomą dla Brukseli, więc ufają opinii starszych, którzy mają ból dupy.
>>
>>53034200
a poza bólem pizdy masz cokolwiek? polska to śmieć, plama na mapie
>>
>>53034168
W tym widz, aby nic nie oferować, a ciągnąć profity. Wymaga to jednak wyższego skillu, którego raczej nikt dzisiaj nie ma.
>>
>>53034222
Wiem
Pogadają, i przestaną
A wielka Polska przetrwa
>>
>>53034246
t. Hartman
>>
>>53034222
>a nowi politycy są wielką niewiadomą dla Brukseli
>robale naprawdę w to wierzą

Oni wiedzą, że to oznacza koniec brania w dupę i o większą ochronę interesów państwa. Stąd ból dupy.
>>
>>53034246
Z tobą jako największym śmieciem
Twój dom jest zaznaczony na mapie jako epicentrum polactwa
>>
>>53034272
ciągłe memy i memy a ja dalej nie słyszę choć jednej propozycji
>>
>>53034168
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1490028,Eksportowy-pociag-cargo-z-polska-zywnoscia-rusza-do-Chin
>>
>>53034246
I własnie dlatego PO przegrało.

>>53034261
Tyle, że długo to będzie trwało, wystarczająco długo, aby dostać joba.

>>53034279
Trochę tak, trochę nie. Bo niekoniecznie, musi to znaczyć, że mamy mieć złe stosunki. Kwestia jest tego, aby były one na innych zasadach, lepszych dla nas.
>>
>>53034293
Proponuje żebyś przestał postować

Chuju
>>
>>53034168
tanią siłe roboczą
>>
>>53034332
Gówno dupa

Po pierwszym spotkaniu, jak się przekonają że nie taki kaczor straszny jak go malują dogadają się
>>
>>53034337
no słucham co zaoferujesz chinom

>>53034326
>>53034345
zesrałem się
>>
>>53034332
Ale oni tego nie chcą. Oni chcą mieć nas jako takiego cichego wasala, oni są do tego przyzwyczajeni i nie wyobrażają sobie tego inaczej. Ale jak to dobrze rozegramy, nie będą mieli wyboru.
>>
>>53034374
Możliwość utworzenia punktu dystrybucji na preferencyjnych warunkach.
>>
>>53034388
>oni chcą
>nie wyobrażają sobie
>nie będą mieli wyboru

bartosiak załóż tripa
>>
>>53034388
Bardziej niemcy chcą. A wiele innych krajów też chciałoby, aby niemcy spierdalali na drzewo. Fakt faktem, że widać, że są zaskoczeni tym, że mamy swoje zdanie i się kompletnie tego nie spodziewali.

>>53034366
Myslę, że też zależy to wiele od tego, jakie będą władze w innych krajach. Ciekawi mnie, czy Anglia zacznie się dogadywać z Polską. Z jednej strony jest konflikt interesów, z drugiej też wiele wspólnych płaszczyzn.
>>
>>53034388
>Oni

No jasne. Oni. Oni są odpowiedzialni za to że masz zjebane życie. To nie towoja wina. To ONI.
>>
>>53034598
o czym ty pierdolisz w tym momencie
>>
>>53034598
>No jasne. Oni. Oni są odpowiedzialni za to że masz zjebane życie. To nie towoja wina. To ONI.

Ale co to ma być z dupy
>>
File: screencap.png (85 KB, 924x136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
85 KB, 924x136
>P*znań
>>
File: 1447605075583.jpg (18 KB, 379x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447605075583.jpg
18 KB, 379x374
co się odpierdala w tym temacie
>>
File: giphy[1].gif (79 KB, 768x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy[1].gif
79 KB, 768x576
>>53034625
>o czym ty pierdolisz w tym momencie
O snuciu spiskowej teorii dziejów przez polskich januszów którzy wierzą że kazde polskie niepowodzenie to wina brukselskiego/zagranicznego spisku.
>>
File: 1443729044811.png (211 KB, 330x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443729044811.png
211 KB, 330x307
>>53034758
oni = przedstawiciele ChRL ty niedorobie
>>
>>53034758
>g-g-grupy interesów nie istnieją, t-t-to tylko tinfojl jak mi panicze powiedzieli
>TY POLAKU ROBAKU CEBULAKU

z ppwrotem na karachujka, TW Cebula
>>
Is everything alright, Polefriends? German media is asshurt at your recent politics :D

Keep doing what you think is right, I support you :3
>>
>>53035338
gib hug pls
>>
>>53035338
Alles Klar
just butthurt losers making noise
>>
>tfw 22 lata i nadal mam ten jebany tradzik
>>
>>53035426
to znaczy, że masz młodą cerę. uważaj żeby nie być dziobatym. nie będziesz miał zmarszczek
>>
>>53035426
ahahahahaha
>>
>>53035426
Idz do dermatologa i poproś zeby ci przepisał izotretynoinę

Mi pomogło
>>
File: non-ending-tunnel.gif (161 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
non-ending-tunnel.gif
161 KB, 500x500
>>53035426
>tug 22 lata i nadal mam ten jebany egzystencjalny ból
>>
>>53035377
of course m8.

>>53035424
Yeah, I agree. I love when they are butthurt. :3
>>
>>53035426
>>53035528
izotek albo nie płać. dermatolodzy lubią przepisywać jakieś gówniane, drogie kremy i antybiotyki .
>>
>>53034374
>zesrałem się

no to się kurwo umyj ja jebe co za zwierz
>>
File: image.png (98 KB, 763x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
98 KB, 763x768
>tug głosujesz na lewicę
>>
>>53034345
top kek
>>
File: 1445203217643.jpg (56 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445203217643.jpg
56 KB, 722x349
>przeglądaj pół godziny ruskie katalogi proxy w poszukiwaniu jednego idealnego proxy do shitposta
>w końcu działa
>postuje
>Error: you are banned
>>
>>53035785
cyka blyat'((
>>
>>53035751
po co?
>>
Imigranci przyjeżdżają do Europy:
>Ale anon przecież nie możemy przyjąć kogoś kto nie wyznaje europejskich wartości na których została zbudowana nasza cywilizacja

Komisja europejska obawia się o nieprzestrzeganie europejskich demokratycznych wartości w Polsce:
>Anon nie bądź śmieszny przecież nie ma czegoś takiego jak europejskie wartości
>>53032053
>>
>>53036032
no ale przyznasz że te dwa przypadki są akurat różne
>>
File: 1431633405873.png (38 KB, 660x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431633405873.png
38 KB, 660x330
Jestem anonem który po raz pierwszy w życiu coś ugotował (spaghetti) zamiast żyć na mrożonkach i instantach.
AMA
>>
File: 1445956128440.jpg (82 KB, 507x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445956128440.jpg
82 KB, 507x338
dzisiaj rocznica trzeciego rozbioru
>>
File: 1421700193759.png (209 KB, 398x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421700193759.png
209 KB, 398x377
>jeszcze żadnych opóźnień na mojej trasie na stronie pkpu

mam złe przeczucia
>>
>>53036194
To super, anonku. Teraz będziesz mi gotował.
>>
>>53036032
>polactwo
>cywilizacja europejska

Wybierz jedno
>>
>>53036194
Uwielbiam gotować makaron. A jaki sos? własny, czy mama zrobiła (nie jest to obelga). Moja matka ma dużo słoików na każdą okazję
>>
>>53036343
żeżu w chuj

i jak ma ci gotować pajacu pocztą żarcie przysyłać? takich anonów to do utylizacji
>>
>>53036330
>tug dosłownie musisz zawsze brać tak ze stówę na zapas bo nie wiesz co PKP znowu odpierdoli

A jak to jeszcze Intercity to módl się panie
>>
>>53036343
Chciałbyś.
Gotuję tylko dla siebie.
>>53036373
Kupiłem jakiś w sklepie, dodałem usmażonego mięsa mielonego, i na gaz.
>>
>>53036403
Warto uczyć się robić takie sosy samemu. Dosć długo nie używałem mąki, bo zdrowsze w ten sposób. Jednakże, preferuję sapę, jesli chodzi o sos, dlatego wróciłem z powrotem do dodawania mąki.
>>
File: 1445089060978.png (490 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445089060978.png
490 KB, 640x427
>>53036469
>jednakże,
>>
>>53036469
Może innym razem spróbuję, narazie jestem zadowolony z tego co wyszło, mimo że makaron lekko niedogotowany wyszedł.
>>
>>53036543
Rada na przyszłosć, zawsze weź sobie jakims widelcem jedną nitkę do spróbowania, zanim zdecydujesz się odcedzić.
>>
>>53036392
najważniejsze że podstawiany, najwyżej poczytam sobie coś
>>
File: braun.jpg (38 KB, 500x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
braun.jpg
38 KB, 500x270
Szczęść boże.
>>
>>
File: łuf łuf.jpg (2 MB, 3008x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
łuf łuf.jpg
2 MB, 3008x2000
>>53036917
>>
>>53036917
>>53037019
ale brzydkie psy
>>
>>53036917
>>53037019
psy
jebane skurwysyny czajom sie za rogiem
nie przecze som moim głuwnym wrogiem
>>
>>53037059
wszystkie pieski kochane są.
własnie jeden mi spi na kolanach.
>>
>>53037129
https://www.youtube.com/watch?v=TRdq8NSWfGI
>>
File: co szkalujesz.gif (2 MB, 360x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
co szkalujesz.gif
2 MB, 360x480
>>53037059
>>
>>53034168
w chuj triggeruje mnie ta kurwa co postujesz
>>
File: 1451828884418.png (996 KB, 1000x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451828884418.png
996 KB, 1000x947
>>53037320
>>
>>53037398
degeneracja
>>
>>53036813
>Boże z małej
ty kurwiu karakanu bez szacunku
>>
>>53037226
MAGDALENKA PAMIĘTAMY

[']
>>
File: 1451828884418.png (969 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451828884418.png
969 KB, 1000x1000
>>53037509
>>
>>53026354
>Kek niedługo z nas Unii wywalą.
chciałbym ale się zesrają a tego nie zrobią
>>
>>53026759
*38 mln i ciągle spada
>>
>>53029938
no mówiłem kogo obchodzi ta twoja p*lska jakies wypizdow na krancu cywilizacji
>>
>>53037678
bazę wirusów to ty zaktualizuj
ukraińcy zaczęli nam podnosić staty
>>
File: 1451834991004.png (606 KB, 672x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451834991004.png
606 KB, 672x574
>>53037599
>>
>>53037599
>>53037398
KURWA
PRZESTAN
ta jebane patologiczna kurwe postowac
>>
>węgrzy srają unii do ryja, grecy odpierdalają na potęgę, a nas wypierdolą z UE, bo wymieniono prezesów państwowych spółek

czo kurwa
>>
>>53037840
>wypierdolą
>implikando

szczekać to jedyne co tej unii dobrze wychodzi
>>
>>53026354
kek, tak nas wywalą jak Węgrów wywalili. Dla tych śmieci z zachodu nie ma większego boga niż pieniądz, a my zwyczajnie jesteśmy dla nich zbyt dużym rynkiem zbytu i zbyt dojną krową do wyzyskiwania, żeby nas kiedykolwiek "wyrzucali". A swoją drogą jest to wielka szkoda, że nas nie wyrzucą, bo UE z dnia na dzien coraz gwałtowniej przypomina ZSSR v2.0 i czas na ewakuację już dawno nadszedł.
>>
File: 1451828884418.png (913 KB, 1000x1190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451828884418.png
913 KB, 1000x1190
>>53037827
>>53037833
>>
>>53037997
policja, policja nam dokucza
>>
>>53038035
Wszystko w swoim czasie. Rozpierdolilismy ZSRRakę, rozjebiemy i chUE
>>
File: 1451835683593.jpg (37 KB, 1038x936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451835683593.jpg
37 KB, 1038x936
>>53038041
>>
File: 1451828884418.png (769 KB, 1000x1490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451828884418.png
769 KB, 1000x1490
>>53038166
zgubiłeś coś
>>
>>53037997
inaczej będziesz gadał, jak będziesz stał w kolejce po wizę do unii
>>
>>53038166
>>53038228
a teraz się pytam, gdzie cycki?
>>
>>53038306
Chyba jako biały dawca spermy
Jeszcze trochę i do nas zaczną przyjeżdżać.
>>
>>53038306
koriabu, przy obecnych wiatrach to gejropejczycy z Eurabii będą czekać w kolejce po wizy do Polski, i to tylko jeśli komisarz Mehmet im na to pozwoli
>>
>>53036032
Są wartosci chrzescijańskie których odrzucenie Europa niedługo przypłaci życiem pod islamską nawałnicą.
>>
>>53038419
Znam kilku angoli co się odgrażają że przeniosą się do polski, jesli muslemy dalej będą dawać w dupę. Byłoby smiesznie. Pamięta ktos Aistona, brytyjskiego strażaka?
>>
>>53038369
bo ktoś będzie chciał potomstwo z manczaildem, gdy może mieć spermę jakiegoś czarnego byka

można próbować odwlekać nieuniknione, ale prawda jest taka że stetryczała zdegenerowana europa wymiera i tej fali już nie zatrzymamy. jedyne co można zrobić to dostosować się, i szukać miejsca w nowym ładzie
>>
>>53038624
Otóż to. Mi się to podoba nawet.
>>
czy był ostatnio jakis naplyw z /pol/ albo karalucha?
>>
>>53038306
Moja wycieczka do berlina jest jednym z największych rozczarowań w mym życiu.

Spodziewałem się drapaczy chmur, dobrej infrastruktury, nowinek technologicznych, itd.

Dostałem zasyfiałe miasto pełne ninja z syfem walającym na ulicach, pordzewiałymi tramwajami i w którym najwyższym budynkiem jest jakas wieża z pedalska piłką na szczycie.
>>
>>53038776
tia. aż tak widać?
>>
File: mechanicy_03.jpg (75 KB, 940x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mechanicy_03.jpg
75 KB, 940x646
r8
>>
>>53038776
prędzej z /pol/ albo wykopu, sugerowanie że anoni z kara nie forsowali by komunizmu albo narodowego socjalizmu
>>
>>53038788
do berlina się jedzie imprezować, a nie zwiedzać...
>>
>>53038817
no ostatnio tyle o "islamskiej nawałnicy" i upadku cywilizacji tutaj nie było więc cos musiało być co mnie ominęło
>>
>>53038889
dzisiaj to jest luz. przynajmniej jakas sensowna dyskusja była, nawet jesli 4chan jest ostatnim miejscem, gdzie można dyskutować sensownie.
>>
tylko czekam aż gimbusom skończą sie ferie i będzie martwo
>>
>>53036813
Szanuję jak popierdolon

Jedyny który jest zczerwonotabletkowany o agenturach
>>
>>53035751
Gdybysmy mieli cos jak PPS Piłsudskiego i Daszyńskiego to w sumie głosowałbym

Ale same kurwy i sprzedawczyki >>53031550
>>
File: 1451316349366.jpg (23 KB, 450x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451316349366.jpg
23 KB, 450x253
>>53039338
>Jedyny
>>
>>53039207
t. Mohammed al-Warszawi, zaangażowany antyfaszysta
>>
>>53039999
ayy
>>
File: 1451492586708.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492586708.jpg
21 KB, 248x249
>>53039999
O ty kurwiu
>>
>>53039999
takie ładne cyferki zmarnowane echhh
>>
File: 1450374308154.gif (160 KB, 236x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450374308154.gif
160 KB, 236x285
>>53039999
czy to te słynne powtarzające się liczby
>>
File: 28mohl4.jpg (34 KB, 800x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
28mohl4.jpg
34 KB, 800x472
>>53040133
>>
File: 1446988090051.png (542 KB, 640x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446988090051.png
542 KB, 640x490
>>53040133
>>
>>53039999
>>53040133
>>53040200
>>
So what's nice about being Polish?
>>
>>53040293
Being white and not living in Russia żbsz.
>>
>>53040323
Sorry bro, I didn't ask: "what's nice about NOT being Russian?"
>>
>>53040293
not being surrounded by shit skins, slavic genetics, pretty girls
>>
>>53040480
>slavic genetics
Okay, what bonuses do these give?
Pretty girls... okay, I give you that.
>>
>>53040293
Not being a cancerous cliche Westerner who will never grasp this country and will shitstain everything with his ignorance and degeneracy.
>>
>>53038419
>ten syndrom niższość
Niemcy odbudowali wschodnia cześć państwa, w tym naprawili istnienia milionów zdegenerowanych przez ruskich obywateli. Poradzili se z turkami latach 60 i 70. Tak samo z uchodźcami z Jugosławii latach w 90. Nie widzę problemu z milionem lub dwóch Syryjczyków.
Będzie was dupa bolała jeszcze bardziej gdy zrobią z tych gównoskorych tania silę robocza na której będzie budowany potężny kapitał, a wy gówno dostaniecie bo jesteście bezużytecznymi i niewdzięcznymi robakami którzy są warci jeszcze mniej niż Ahmed z gównostanu. Wasz jedyny powód istnienia to taki chujowy sąsiad napędzający propagandę sukcesu. Śmieje sie z was wy pierdolone zera, nigdy nie mieliście geniusza Fryderyka wielkiego ani Bismarcka, tylko pierdoloną chołotę która wolała pić i żreć za pieniądze zarobione z niszczenia własnego kraju to teraz tarzajcie się w własnym gównie które zrobili wasi pojebani przodkowie jednocześnie śmiejąc się z 10 razy bogatszych sąsiadów ktorzy maja was w dupie.
>>
>>53041046
Wut.
So many Poles are degenerate heavy drinkers and proud of it.
Also I grasp more about Poland than you might think.
>>
File: 1441573953887.jpg (75 KB, 816x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441573953887.jpg
75 KB, 816x816
>>53041111
>>
>>53041256
No, you don't. You just repeat dumb memes you overheard in your '''''''''''''''''1st'''''''''''''''''' world.
>>
>>53040293
its nice to live in peaceful country with low amount of homicide, but were pretty irrelevant
>>
>>53041111
>tug on ma rację
pierdolę, wyjeżdżam do reichu
>>
>>53041356
Do you even go out in your own cities? I've had a lot of fun there, and the people were great and nicer than most Dutch. But they're just as degenerate as us.
>>
File: 1441529951802.jpg (74 KB, 707x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441529951802.jpg
74 KB, 707x682
kiedy się nauczycie podludzie żeby nie odpisywać obcokrajowcom ani słóweczkiem?

przed kim się chcecie popisać, co komu chcecie udowodnić? przyłażą tu tylko i wyłącznie dlatego, że polaczków najłatwiej zwabić na całym /int/, wystarczy powiedzieć cokolwiek negatywnego o tym ich grajdole i udawać przy tym osobę obytą w temacie

kto ma rację nie jest absolutnie ważne - zwierzaki są zcynglowane hardo i to się liczy, (You) wpadają prawilnie
>>
Anonki oglądają Awesome Games Done Quick?
>>
w polsce był, jest i będzie smrut
i chuj
>>
>>53041492
a na chuj mje ten kaktus
>>
>>53041111
najwieksza klatwa polaczkow ze nie sa ani niemcami ani rosjanami tylko takimi bezuzytecznymi smieciami kosza histori
>>
>>53041666
>>53041666
>>53041666

nawet szatan tryple mam
>>
File: 1406465866977.jpg (78 KB, 720x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406465866977.jpg
78 KB, 720x536
Hey Poles, i think you need to become more tolerant and diverse.
Thread replies: 311
Thread images: 69
Thread DB ID: 379589[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.