[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Trilla av-upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 262
Thread images: 151
File: sdfsdf.png (422 KB, 500x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdfsdf.png
422 KB, 500x510
alla sover
>>
First for norway
>>
>>53017468
oh
>>
third for finland
>>
hell seger ut med blattarna favä
>>
Vilken top söt sötpaj
>>
File: 1451602784819.jpg (3 MB, 5625x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451602784819.jpg
3 MB, 5625x3750
diskutera jagjags
>>
>>53017468
>>53017496
rape
>>
File: 1449006619313.jpg (53 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449006619313.jpg
53 KB, 1280x720
>mfw I'm seeing less and less swedes outside of sverigetråden
>>
Swedes are CUTE

CUTE!!
>>
File: shinobu kopp.png (177 KB, 551x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu kopp.png
177 KB, 551x521
Grod morgon
Jag har ingen fv
Du då?
>>53017625
Alla brädets svenskar måste enas under en tråd
>>
>>53017567
montefjanton-jagjaget favä(För Att Vara Ärlig)
>>
File: 1450498093817.jpg (76 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450498093817.jpg
76 KB, 500x500
>>53017657
söt
>>
M A R T I N A
>>
File: 1449198715920.png (1022 KB, 1140x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449198715920.png
1022 KB, 1140x1200
>>53017727
awoo
>>
>borde kanske egentligen sova
>drack nyss ett stort glas pmax och åt en halv påse VKC
Dygna j/n
>>
>>53018041
sov typ 5 timmar. Situationen löst.
>>
File: eve1.jpg (43 KB, 640x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eve1.jpg
43 KB, 640x846
>sju rapiras i end screen
>vet att det ligger två på marken

Skönt att jag var på pos 1 favä
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dVmFj76by-4
>2:00
att jag blev hård av detta, betyder det att jag är pf (pedofil)?
>>
File: 1443461480452.jpg (14 KB, 260x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443461480452.jpg
14 KB, 260x260
>>53018282
>>
Again, proven that 4chan is misinformative rather than critic when it is needed the ACTUALLY most.

Java is not C. It's HTML learn your shit Sweden.
>>
File: anon då.png (402 KB, 743x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anon då.png
402 KB, 743x524
>>53018564
står för helvete i titeln
>>
>>53018790
stream?

frågar åt en vän
>>
>>53018895
va?
>>
>>53018041
>VKC
?
>>
>>53018476
>C
>good language
it's literally u wot m8: markup
>>
File: 1447721956317.png (204 KB, 543x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447721956317.png
204 KB, 543x601
>>53019077
>>
File: 1448891358769.gif (2 MB, 605x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448891358769.gif
2 MB, 605x490
>>53017657
Personer som sitter och brevar anime och undrar varför dom inte har fv...

>Jag är en av dom :3
>>
Att lära mig japanska har blivit ganska frustrerande
>>
>>53019944
baka gaikokujin
>>
Hallå ser ni mig?
>>
>>53020788
Jag ser dig. Hur går det?
>>
File: 1448806890058.jpg (63 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448806890058.jpg
63 KB, 633x758
>killen i grundskolan som fick en vodkaflaska i bakhuvudet och fick så grova hjärnskador att han nästan blev helt förlamad, tappade förmågan att kommunicera och fick sitt liv förstört

Han var en Chad men endå
>>
>>53020984
livet är bra skört, inte sant anon?
>>
Jag är Döden
Tråden, kom med mig.
>>
>blir trött vid typ 4
>blir pigg igen vid 23-ish
BARA
>>
>>53021293
>ish
>>
File: 1441941221508.jpg (39 KB, 349x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441941221508.jpg
39 KB, 349x356
>>53020984
>>
gmorgon tråden
>>
File: 1443554572532.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443554572532.png
198 KB, 550x535
>chipssugen
>affären öppnar sent pga söndag
>>
>>53020984
Låter som en jävla Ronny Brolin film

FÖR ATT DET ÄR EN FUCKING RONNY BROLIN FILM

http://www.imdb.com/title/tt1370821/?ref_=nm_flmg_dr_9
>>
Hej hej korona
>>
>>53017449
Where I can buy this sweater?
Thanks
>>
>>53022564
Get your girlfriend to stitch it for you
>>
>>53022564
Iraq and Syria :P and somalia
>>
Varför är ingen vaken?
>>
File: 1441413743003.jpg (98 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441413743003.jpg
98 KB, 960x960
>>53023154
HAR DIG BROR
>>
>>53023305
T-tack. Vad gör du?
>>
File: 1451365989887.jpg (132 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451365989887.jpg
132 KB, 640x640
>Lyssnar på nasheeds

>De börjar sjunga på franska
>>
File: Felix Jultröja.png (853 KB, 1059x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Felix Jultröja.png
853 KB, 1059x630
>>53022469
>>53020984
älskar detta
t. Berget Fjanton
>>
File: 1426884933143.jpg (10 KB, 232x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426884933143.jpg
10 KB, 232x250
Reminder that any white Swede is welcome in Finland when the inevitable shitskin uprising starts and takes over Sweden.
Just remember to accept the Khan as the eternal ruling monarch of mankind, and be prepared to throat sing for at least 2 minutes straight when asked to do so.
>>
>>53023653
very nice memes
>>
>>53023653
fuck off /pol/
>>
>>53023355
>>53023305
Är det du?
>>
>>53023653
Thank you. We'll keep the white race (hopefully) alive in your country instead.
>>
File: 1431800144403.png (42 KB, 606x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431800144403.png
42 KB, 606x539
>>53023653
What if I settle down on Åland and just collect welfare like a true swednigger
>>
File: dansar.webm (304 KB, 336x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dansar.webm
304 KB, 336x190
>dkn man fixar så man kan använda sina racingpedaler som push to talk
>>
>>53024239
Du är ett geni sickan
>>
File: ....gif (2 MB, 212x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
....gif
2 MB, 212x199
>>53023722
>white race
>Sweden
>>
>>53024422
>>53023653
>kan inte sitt eget språk

>>53023699
>>53023703
>>53023722
>>53023822
>talar engelska med österlänningen

Vafa-
>>
>>53024517
This is now an English thread.
>>
File: sarah4.jpg (390 KB, 900x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sarah4.jpg
390 KB, 900x675
>Va?! Klart jag vill! vilken film ska vi se?
>>
File: badboll.jpg (67 KB, 493x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badboll.jpg
67 KB, 493x336
God morgon.
Är Garry värsta y-namnet?
>>
>>53025400
lol
>>
>>53025483
Jerry
>>
File: 1401977023260.gif (474 KB, 188x174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401977023260.gif
474 KB, 188x174
>dejt om 5 dagar
>>
File: lh2.jpg (40 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lh2.jpg
40 KB, 1280x720
>dkn kollade på den här bilden innan jag somnade så jag skulle drömma att jag räddade henne
>>
File: 48f.png (423 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48f.png
423 KB, 600x600
https://www.youtube.com/watch?v=4eIq_yui1c8
>>
File: 1449905511258.png (1012 KB, 1200x1696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449905511258.png
1012 KB, 1200x1696
Breva era tåhå.
>>
>>53025872
Vadå, ALLA mina tåhå?
>>
File: 1446737717384.png (29 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446737717384.png
29 KB, 633x758
https://twitter.com/sully_2003/status/226179758357110785
>>
File: 1441356632207.jpg (153 KB, 1003x1416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441356632207.jpg
153 KB, 1003x1416
>>53026055
JA
>>
File: 1441277713311.jpg (9 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441277713311.jpg
9 KB, 200x200
>>53026091
>>
File: TWAS2.jpg (910 KB, 1448x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TWAS2.jpg
910 KB, 1448x1080
>>
>>53026091
Vem?
>>
File: 1394639757844.jpg (318 KB, 850x1202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394639757844.jpg
318 KB, 850x1202
>>53026206
Det kan ta ett tag.
>>
>>53026275
en av dom som dog i tdkr-skjutningen
>>
>>53026275
Vet inte om du minns men för några år sen var det en amerikan som sköt ihjäl 8 människor inne på en biosalong när Dark Knight hade premiär. Tweeten är bara en vanlig snubbe som hade sin födelsedag den dagen, han och hans dotter blev dödade och kontot finns kvar
>>
>>53017449
hvem er det svenske kvinne ?

also rate my basic norwegian scandibros :D:DDD
>>
File: 1439459082334.png (564 KB, 709x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439459082334.png
564 KB, 709x681
>>53026293
Kör på, tråden behöver lite 2D och liv.
>>
En dag kommer vårt tålamod tryta och då kommer vi stänga igen deras vidriga, ljugande judekäftar.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/det-som-skulle-bli-en-region-blir-tva-lander-igen/
>>
>>53025872
rumpa
>>
File: 1403459083495834.png (1 MB, 1276x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403459083495834.png
1 MB, 1276x863
>>53026253
Det har dom ju faktiskt rätt i, är dom fler kan dom täcka ett större område av brevlådor
>>
>>53026334
Tyvärr fäster inte klibborna nu i vinter
>>
>>53026319
Jag har väldigt många tåhåbilder. Tar och brevar en av varje tåhå tror jag.
>>
>>53026334
Hell seger!
>>
File: 1330824566138.jpg (508 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1330824566138.jpg
508 KB, 1920x1200
>>53026374
Detta räknas som en annan tvåhu.
>>
>>53026360
Äsch, en riktig arisk kämpe har alltid med sig Karlssons superklister för tuffa klistringssituationer.
>>
File: 1351675293421.jpg (110 KB, 638x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351675293421.jpg
110 KB, 638x1000
>>53026415
Någorlunda obskyr 2hoe.
>>
File: 1439595265213.jpg (915 KB, 965x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439595265213.jpg
915 KB, 965x800
>>53026374
Gör inget~
>>
File: 1351625292298.jpg (538 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351625292298.jpg
538 KB, 1080x720
>>53026451
Mer pc98 skräp.
>>
>>53026484
>>53026482
>>53026451
>>53026415
>>53026374
t. stormbögar
>>
>>53026507
Hell seger!
>>
File: 1373705885185.jpg (2 MB, 1500x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373705885185.jpg
2 MB, 1500x1200
>>53026484
>>
bojkotta netonnet

beställde en produkt i måndags och valde "expressfrakt" som kostade 49kr extra

har fortfarande inte fått varan

jävla blufföretag
>>
>>53026525
>>
>>53026558
idiot
>>
>>53026566
Sämsta Oförstörbar Natt
>>
>>53026334
>>53026402


hahahahah fan vad pinsamma nordfont är

om dom inte hade förnekat förintelsen och hatat på judar så jävla mycket hade jag nog gått med


Jag undrar, ignorerar dom "ingen reklam tack" på brevlådorna? xD
>>
>>53026630
Här ännu sämre.
>>
File: 89547.png (51 KB, 657x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
89547.png
51 KB, 657x527
>>53026315
hello please respond, give ma (You) friends
>>
File: genialt.jpg (89 KB, 578x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genialt.jpg
89 KB, 578x360
Vad kan ens gå fel?
>>
File: 1437085584628.gif (2 MB, 659x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437085584628.gif
2 MB, 659x609
TO THEIR OWN SHORE CAME THE WORLD WAR
GLEAVES AND THE INGHAM LEADING THE BURY WEST
IN THEIR OWN TRACK CAME THE WOLFPACK
GLEAVES LED THE CONVOY INTO THE HORNETS NEST
>>
File: 1451763095689.jpg (753 KB, 1276x1015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451763095689.jpg
753 KB, 1276x1015
God morgon tråden
>>
File: 1324681955980.jpg (462 KB, 650x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324681955980.jpg
462 KB, 650x800
>>53026657
Vi går sedan direkt till sämsta Underjordisk Animism.
>>
>>53026658
Qt for qt is the rule.
>>
>>53026683
INTO THE MOTHERLAND THE GERMAN ARMY MARCH
>>
>>53026694
Japanskt paraply
>>
File: k.gif (550 KB, 728x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k.gif
550 KB, 728x720
>>53026689
God morgon :3
>>
>>53026735
Ingenting undgår mig. Ingen undgår mig.
>>
File: 012sAYXFgwtS.jpg (412 KB, 1200x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
012sAYXFgwtS.jpg
412 KB, 1200x863
>mamma, när kommer pappa hem?
>det gör han inte. han blev helt oprovocerat nedskjuten av tyskarna ;_;
>d-det var säkert min pappas fel. hell seger. t-tyska folket är den ende pappan jag behöver!
Och så fortsatte Bobby vara nazist medans hans pappa vänder sig i graven
>>
File: 5290235.jpg (783 KB, 3283x2462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5290235.jpg
783 KB, 3283x2462
>>53026705
in rome do as the romans do, here is my slav qt offering

also we used to export princesses back in teh days to scandinavia :D:DD
>>
File: 1439404137081.jpg (21 KB, 335x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439404137081.jpg
21 KB, 335x241
>så mycket tåhå
>>
>>53026778
>WE WUZ PRINCESSES
>>
File: 1439809482156.jpg (7 KB, 240x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439809482156.jpg
7 KB, 240x232
>>53026777
Han var en rasförrädare endå
>>
File: 1330825647098.jpg (577 KB, 1110x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1330825647098.jpg
577 KB, 1110x1000
>>53026774
Bästa slutboss musiken i pc98.
>>
File: 1346016675349.jpg (237 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1346016675349.jpg
237 KB, 800x800
>>53026808
>slutboss________musiken
Jag skäms.
>>
File: 1440389099636.jpg (125 KB, 719x957) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440389099636.jpg
125 KB, 719x957
>>53026778
Welcome
>>
File: 1448147115403.jpg (44 KB, 607x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448147115403.jpg
44 KB, 607x608
>>53026778
Do Poles consider themselves Germanic? At least East-Germanic?
>>
>>53026834
Julig häxa.
>>
File: Erwin Wojak Rommel.jpg (143 KB, 566x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Erwin Wojak Rommel.jpg
143 KB, 566x677
Jag såg dem precis innan de kastade sig själva framför fienden
Dessa unga pansarsoldater presenterade en underbar bild
I deras korta, svarta och silverdekorerade uniformer
Stod de i formation och visste att de körde emot döden.
Många av dem hade stolt på sig sitt band
med det stora silvriga riddarkorset, glänsade måltavlor för fienden
Ingen av dessa utmärkta krigare verkade stressade eller rörda

De rullade på deras kedjor genom snön och askan av armén som blåst reträtt
Ingen kom tillbaka, ingen stridsvagn, ingen man. Order var order.
För att vinna en timme, denna timme, som kanske kunde rädda tiotusentals soldater från Riket och Europa,
slogs de tyska pansarsoldaterna till sista man, syd om Chanerovka,
på morgonen den 17 februari 1944.
>>
Varför försöker alltid Tyskland förinta Europa?
Jag menar: första och andra världskriget, 800 000 flyktingar osv
>>
File: uki39.jpg (266 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uki39.jpg
266 KB, 1600x1200
>>53026882
Liljekonvalj och dockor.
>>
>>53026802
>WE WUZ VIKINGS N SHEET
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Storråda

>>53026869
hell nah, we purest slavs. only some self hating kuks in silesia might do that but you could count them with one hand

ive never visited Sverigetråden before, is there so much weebshit usually here ?
>>
File: 1448918813003.jpg (311 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448918813003.jpg
311 KB, 2048x1536
>>53026898
Germaner lever bokstavligen för att kriga, Ära och styrka kamrat!

Hell Seger.
>>
>>53026936
Sigrid Storråda was Swedish. It's just some retarded Poles engaging in an edit war as they're confusing two different persons
>>
File: 1351660760624.jpg (400 KB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351660760624.jpg
400 KB, 1200x1080
>>53026929
Ännu en ganska obskyr tåhå.
>>
>>53026970
Varför är hon inte med i något windowsspel?
>>
>>53026962
BARBARIEEEEEEEEET SKALL VÄCKAS

Bara så ni vet har samhällselever över hela jävla landet sett det klippet. Uppdrag Granskning gjorde ett avsnitt om SMR som blev en del av studieplanen, jag själv fick se Söderman vråla om sitt barbari i klassrummet förra året när jag gick gymnasiet. Några fnissade åt det, och efter avsnittet hörde jag några tjejer säga att dom blev deprimerade att se att nazismen kommer tillbaka
>>
>>53026962
>dkn ingen stark fv
>>
>>53027022
De blir nog ännu mer deprimerade när de blir våldtagna av Jamal och Mdongo
>>
>>53026964
interesting. ive never munched into scandi history that much (occupied with russian and balkan one atm) but the polish version of the article seems to have sufficient evidence of her being slav

dont know much about wiki edit wars desu
>>
>>53027068
Skojar du? Sådan rikedom är att firas.
>>
File: maxresdefault.jpg (40 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
40 KB, 1280x720
>>53027068
>jag ser mig som en vit riddare (i dubbel bemärkelse) som räddar unga möer från de moriska horderna
>>
File: 1368942658270.jpg (444 KB, 1250x1013) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368942658270.jpg
444 KB, 1250x1013
>>53027008
>>
>>53027068
Lungt. När vi är 40-50 så kommer varenda svennehora bära slöja insallah.
>>
>>53027132
>>
>>53027135
>>
File: images.jpg (11 KB, 251x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
11 KB, 251x201
>Tick Tock,
goes the clock and all the years will fly,
>Tick Tock,
and all too soon, you and I must die -.-.
>>
File: Apelsin.jpg (280 KB, 1800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Apelsin.jpg
280 KB, 1800x1200
>>53027158
>>
Kan alla jävla Min lilla ponny-jävlar bara dra från tråden. Helvete vad irriterande.

Vad säger ni? Är anime och Min lilla ponny två helt olika saker? Är det det ni intalar er själva? Jävla mansbarn
>>
File: 1395206401075.jpg (115 KB, 700x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395206401075.jpg
115 KB, 700x600
>>53027208
>>
>>53027191
Hänsynslös våldsverkare.
>>53027208
Jag tror jag stannar.
>>
File: woooow.jpg (236 KB, 1107x894) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
woooow.jpg
236 KB, 1107x894
HAH

DE SKREV DET, ABSOLUTA GALNINGARNA
>>
File: Wotan.gif (98 KB, 360x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wotan.gif
98 KB, 360x474
>>53027164
>"We do not know whether Klas Lund is going to found a new Islam. He is already on the way; he is like Mohammad. The emotion in Sweden is Islamic; warlike and Islamic. They are all drunk with wild god. That can be the historic future."
>>
File: 1363697264954.png (480 KB, 600x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363697264954.png
480 KB, 600x750
>>53027234
>>
File: 1447053254001.jpg (17 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447053254001.jpg
17 KB, 250x250
>>53027238
vidrig jävla söderlänning i bilden fy fan vilka rasförrädare germanska kvinnor är.
>>
Okej ska breva tråden i SMR-chatten nu så lätta på 2D:andet lite så ni inte skämmer ut oss.
>>
File: 8ZK3W3w.gif (2 MB, 400x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8ZK3W3w.gif
2 MB, 400x320
>>53027238
https://www.youtube.com/watch?v=y_CvgQsEHBw

är detta hur äldre damer skitbrevar? eller försöker de bara breva:

>dkn ingen pv
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>Okej ska breva tråden i SMR-chatten nu så lätta på 2D:andet lite så ni inte skämmer ut oss.
>>
>>53027284
>>53027309
Vilken än Motståndsrörelsens favorittoehu?
>>
File: sanningen.png (1 MB, 1282x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sanningen.png
1 MB, 1282x946
Daglig påminnelse: Lita inte på cuckholmare
>>
File: 1439612611631.jpg (581 KB, 1270x1806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439612611631.jpg
581 KB, 1270x1806
>>53027320
>>
File: kompis.jpg (405 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kompis.jpg
405 KB, 2048x1536
>Haha anon jag är starkare än du! Kolla mina biceps å vingar, kom och känn vet ja! Men va fan?? har du stånd... tänder du på muskler? Jag visste inte att du såg mig på det här sättet, alltså jag tänder på dig med även fast du är smal och tanig liksom
>>
>>53027346
Den här är så obskyr att inte ens jag vet vem fan det är.
>>
File: 1420894001507.gif (232 KB, 434x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420894001507.gif
232 KB, 434x500
2D är det bästa som finns :3
>>
>>53027319
>jag är feminist
>det enda jag har av värde är min fitta

Parodi på sig själv.
>>
File: 1443637133812.png (228 KB, 894x894) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443637133812.png
228 KB, 894x894
>>53027392
Ja~
>>
File: 1351568223093.jpg (105 KB, 693x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351568223093.jpg
105 KB, 693x1000
>>53027388
>>
File: 1419936134724.png (650 KB, 696x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419936134724.png
650 KB, 696x757
Är sverigevänlig 2D okej?
>>
>>53027440
Det här är en av orsakerna till varför SMR måste förintas. De perverterar ungdomar
>>
File: 1447574394592.jpg (117 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447574394592.jpg
117 KB, 1280x853
Det som en gång var...
>>
File: 1334868174157.jpg (3 MB, 1500x1275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334868174157.jpg
3 MB, 1500x1275
>>53027439
>>
File: 2deriet.jpg (135 KB, 1024x701) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2deriet.jpg
135 KB, 1024x701
>>53027440
2deriet är inte det enda ursvenska vi har, men det finns där
>>
Vid Fraustadt stod den svenska hären inför
En nästintill dubbelt så mänstark motståndare.
Den dagen visade vi världen inte enbar vår
Överlägsenhet i strid utan även
Hur grym människan kan vara i krig.

Fruset land
En köldhärjad här
Föds som demoner ur krutrök
Rehnskiölds män
Stormar dess flank
Fruktat hans namn är i strid

En för en, flyr Sachsens män hem
Död väntar dem

Gjuter blod
Möter döden vid Fraustadt
Syndaflod
Genom fiendens led
Gjuter blod
Ingen nåd kommer givas, där

Står på led
Öga mot öga
Visar mod
Stridsformation
Domedag
Fruktar ej döden
Karoliner till strid

Ned på knä, det ges ingen nåd
De ber för sitt liv

Se hur ryssen ger sig, ber om nåd
Bryter svensken krigets kod
Karoliner tar sin hämnd
Slaktar sina fångar
Se hur ryssen ger sig, ber om nåd
Massmord, inte hjältedåd
Karoliner tar sin hämnd
Hedern är förlorad


>donken kommer nog aldrig få dräpa ryssar
>>
File: 1358785328655.jpg (836 KB, 1282x928) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358785328655.jpg
836 KB, 1282x928
>>53027473
Ängel.
>>
>>53027464
Vad fan är det här för cuckeri? Varför låter de ärorika fransmännen tyskludren besudla deras vackra paradgata med en massa nationalromantiskt nonsens?
>>
>>53027524
>>
>>53027525
skärp dig
>>
File: 1350479867245.png (2 MB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350479867245.png
2 MB, 1000x1500
>>53027579
>>
File: 1334851673977.jpg (118 KB, 657x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334851673977.jpg
118 KB, 657x1000
>>53027663
Jag tycker att spindlar är obehagliga, fast den här är okej.
>>
File: 1437233152222.png (593 KB, 950x1335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437233152222.png
593 KB, 950x1335
JAG ORKAR INTE ATT VARA SJUK LÄNGRE KVÄÄÄÄ
>>
File: 1361301771857.jpg (1 MB, 1000x1639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361301771857.jpg
1 MB, 1000x1639
>>53027694
>>
File: 1392111798077.jpg (64 KB, 478x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392111798077.jpg
64 KB, 478x604
Jag älskar /svt/ med 2d ;3c
>>
File: 1338851914641.jpg (669 KB, 1058x1058) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1338851914641.jpg
669 KB, 1058x1058
>>53027718
>>
File: tröttkatt.jpg (39 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tröttkatt.jpg
39 KB, 604x453
godmorgon mmmjau
>>
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkoping/lana-en-tranasbo-ett-integrationsprojekt-pa-biblioteket
>>
>>53027740
>>
File: 1433939962054.jpg (60 KB, 453x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433939962054.jpg
60 KB, 453x439
>>53027772
>nysvensk
>>
Hej /int/
>>
File: 1333950256419.jpg (364 KB, 687x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333950256419.jpg
364 KB, 687x1000
>>53027786
>>
>>53027698
vad fan är kvä ?
>>
>>53027772
>svenska kvinnor som blir utlånade likt boskap till stora svarta utländska män
>>
File: akari.png (299 KB, 942x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akari.png
299 KB, 942x848
2D
>>
>>53027828
Vem är detta?
>>
>>53027840
Proto-Sakuya
>>
>>53027663
breva mer av denna svartsjuka sädesälva snälla
>>
File: 1401482090802.png (49 KB, 264x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401482090802.png
49 KB, 264x257
>>53027772
>dkn minst en av hororna kommer bli våldtagen av skithudarna de träffar
>>
File: 1351626170087.png (1018 KB, 1108x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351626170087.png
1018 KB, 1108x693
>>53027906
Jordgubbskris.
>>53027947
Nä jag tänker breva en av varje 2hu.
>>
Grod natt tråden
>>
>>53027983
>>
>träningsvärken idag

BARA
>>
Mmmmmmmm i sure do love fermented fish!
>>
>>53028048
nice reddit meme and here have a (you)
>>
File: 1346044936226.jpg (1 MB, 1500x834) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1346044936226.jpg
1 MB, 1500x834
>>53028022
>>
>>53028065
Oh. So you don't eat rancid canned fish to celebrate midsummer? My mistake.
>>
File: 1448477844961.jpg (120 KB, 1280x1231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448477844961.jpg
120 KB, 1280x1231
>dkn legat i sängen sedan dagen innan nyår
Sjukdom är inte skoj
>>
>>53028097
>>
>>53028163
Jag har inga bra bilder på denna.
>>
>>53027238
Vem?
>>
File: 1439900882017.png (1 MB, 1000x808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439900882017.png
1 MB, 1000x808
>>
File: image.jpg (143 KB, 640x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
143 KB, 640x540
Lel
>>
>>53028208
En jävla äckligt förädare
>>
>>53028244
Äcklig*
>>
>>53028293
>>
>>53028217
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/jag-kysser-inte-sverigedemokrater/

STORA
>>
>>53028352
>>
>äkta milf i tåhå
>ser lika ung ut som alla andra
>>
>>53028417
>>
>>
File: 1377517662627.gif (2 MB, 300x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377517662627.gif
2 MB, 300x199
>>53028435
>spel för autistiska pedofiler
>>
>>53028458
>>
>dkn man städar toaletten och det skvätter upp bajsvatten i ansiktet på en
>>
>>53028516
>>
>>53028539
>>
>>53028573
>>
>>53028529
>dkn man inte kan se en toaborste utan att få ryck
SIEG HALLELUJAH
>>
File: 1458769988849.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1458769988849.jpg
93 KB, 620x670
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22032778.ab

>Trump: Clinton och Obama skapade IS
>Aftonbladets lilla försvar av Obama och Clinton:
>"Hur terrorgruppen Islamiska staten växte fram är en komplicerad frågeställning med många geopolitiska aspekter."
>"Åtminstone om man inte heter Donald Trump."

Trump bara fortsätter leverera.
>>
File: 1351506163205.gif (27 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351506163205.gif
27 KB, 125x125
>>53028603
>>
Hej! Läste din profil, hur fan kan du bara skriva att dom som e SD inte är intressanta. Hahahahahaha hur fan kan du bara vara så korkad o döma folk efter de,hoppas du blir intresserad o kär i en kille som e SD.Gillar man nån o blir kär spelar de fan ingen roll,du lär inte hitta nån kille om du skriver så dömer folk.Lär dej livet för fan o bete dej normal för helvete...
>>
File: 1332464250196.jpg (1 MB, 1000x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332464250196.jpg
1 MB, 1000x694
>>53028688
>>
File: 1380102729563.gif (2 MB, 245x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380102729563.gif
2 MB, 245x308
>>53028677
Vad har hänt med aftonblaskan på sistånde? Trump talar ju bokstavligen om att 90% av "flyktingarna" är män och även om att de skulle vara en trojansk häst.
>>
>>53028721
>>
https://www.youtube.com/watch?v=y_CvgQsEHBw

Jag känner exakt samma sak om folk som är vänster/kulturmarxister. Hur känner ni /SvT/?
>>
>>53028738
>>
>>53028736
De skriver ju såklart om Trump för de tror det är en het grej att smutskasta honom.

Grejen är ju att det är lite av det som har gjort så han har vuxit i USA. Men det spelar inte någon roll om en svensk tidning gör det.
>>
>>53028692
>dkn feministerna politiserade kärlek

>dkn du kommer aldrig ha en söt ökenfröken fv och vara stormbög samtidigt

>dkn gillar olika

>dkn feministerna hatar när folk inte håller med dom
>>
hallå, var går man om man vill bli omskuren?
>>
File: 1334866748099.jpg (1 MB, 1800x1374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334866748099.jpg
1 MB, 1800x1374
>>53028773
>>
>>53028813
Din lokala synagoga.
>>
>>53028787
Risken finns ju att dom "rödpillrar" svensson.
>>
>>53028813
"ungdomsmotagningen" först antar jag?
>>
>>53028790
Jesus krristus vad du trollar. Tror du ens själv på det här?
>>
File: svartadd.jpg (358 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svartadd.jpg
358 KB, 1920x1080
https://www.youtube.com/watch?v=dDmb4pd3VNQ

KAN BOKSTAVLIGEN INTE SUMPA TRUMPEN


>dkn den amerikanska kulturimperialismen har infekterat Sverige till den grad att dess medborgare bryr sig mer om amerikansk inrikespolitik än om deras egna land
>>
>>53028822
>>
>>53026936
>hell nah, we purest slavs. only some self hating kuks in silesia might do that but you could count them with one hand
Bullshit. We never fit the slavic subhuman world we were put in by Vatican and HRE.
>>53026869
Yes. We proud Vandals.
>>
>>53028848
>Jesus krristus vad du trollar. Tror du ens själv på det här?

Det är ett allmänt faktum att feminism är en totalitär ideologi.
>>
File: 1322933233070.jpg (175 KB, 450x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322933233070.jpg
175 KB, 450x550
>>53028859
>>
File: Eh.jpg (49 KB, 541x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Eh.jpg
49 KB, 541x498
>>53028790
>dkn man är "rasist"
>dkn man har träff med sötpaj från MENA
>dkn hon verkligen gillar en
>dkn när man ändå tänker rösta SD
>>
File: 1357836790906.jpg (2 MB, 2000x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357836790906.jpg
2 MB, 2000x1414
>>53028912
>>
File: 1451817548843.jpg (827 KB, 1528x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451817548843.jpg
827 KB, 1528x1080
Blanda upp
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf
Vi /soviet union/ nu
>>
>>53028924
Det är fullkomligt normalt, endast hanrejer ändrar sin egna uppfattning för att "passa bättre" ihop med en tjej.
>>
>>53028924
Har endast legat med icke-vita töser, mest ökenfröknar men några rispajer. Svenska tjejer gillar mig fan inte även fast jag är 180cm, blond och blåögd... skakar mitt hufvud.
>>
>>53028813
Vårdcentralen.
>>
>>53028840
Vilket de gör mer och mer.
>>
>>53028983
jvdk
Varför gillar inte svenska töser oss?
>>
>>53029048
>>53029048
>>53029048
>>
>>53025715
oroa dig inte anon
>>
>>53028954
Förstår öht inte hur ni svenskar har kunnat låta saker och ting gå så långt, att de har fått ta över språket sådär.

Jävligt skevt när man tänker efter.

>>53028983
Haha, Karin, Kikki och Josefin är nog ute och blir uppraggad av Yusuf och co.
>>
>>53028950
Folk har en rätt att trycka på för saker de vill se i lag. Det är vad demokrati handlar om. Demokrati handlar också på samma gång att kunna säga att allt du ser i det dokumentet är ren jävla skit och ifall de försöker införa detmed tvång kommer folket att bli tvärförbannade. Precis som du inte kan stump the trump, kan du inte förneka verkligheten vi lever i med en ideologisk överbyggnad.
>>
>>53017526
Rapporterad för HMS
>>
>>53028983
Jag brukar bara strunta i tjejer så varje gång jag pratar med dom så verka dom vara attraherade av någon anledning.
>>
>>53029078
Vill ha våra gamla kungar tillbaka desu.
>>
>>53029139
VI
>>
>>53026962

this girl is romanian
>>
>>53030812
Hej hej tack sa micki
>>
>>53028983

Jag har bara haft sex med asiater, dock så är det uppenbart varför svenska brudar inte gillar mig, jag är kort.
>>
>>53031181
Hur jävla kort är du egentligen?
>>
>>53031410

170cm. Nästan en blessing in the skies dock eftersom jag nu är gift med en asiat och svenska tjejer som fru är ju tja... mindre optimalt, milt sagt.
>>
Hur dåligt är läsk för en? Har fått 3 2literläskeblaks för 40 spänn och har druckit hela veckan....funderar på att köpa idag igen
>>
>>53032856
>knuffar en tråd med bildgräns
>>
>>53032870
sitter å spelar fan, kollade inte. tack
Thread replies: 262
Thread images: 151
Thread DB ID: 368500[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.