[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 342
Thread images: 64
File: IMG_1451722777369.jpg (39 KB, 720x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1451722777369.jpg
39 KB, 720x487
edycja śniadaniowa
>>
>>52977777
sprawdzam
>>
File: arti.jpg (69 KB, 531x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arti.jpg
69 KB, 531x931
elo
komu zapierdolić
>>
>sprzątaj mieszkanie po sylwestrze
>znajdź nierozpoczęte 0.7l wyborowej i sok pomarańczowy
kurwa tyle wygrać
>>
hello kurwas
>>
ehhh anoni
>>
anonki, instalować manjaro czy minta?
>>
>będziesz miał własnych ukraińców jeszcze za twojego życia
>>
>>52979064
chcę tylko jednego - pokojówkę płci żeńskiej, młodszą ode mnie
>>
>>52979156
będziesz miał własnych ukraińców jeszcze za twojego życia
>>
>>52979156
pokojówkę z peniskiem
>>
>>52979265
nie jestem gejem więc podziękuję ale nie
>>
>>52979382
prawdziwy hetero by się penisa nie bał
>>
>>52978403

elo
>>
>>52979186
co chcesz Wasia
>>
Daj ktoś link do poprzedniej edycji
>>
>Your item is being processed by customs in POLAND at 5:07 am on January 2, 2016.
smocze dilda nadchodzą
>>
>>52979186
Jak 10 lat temu Niemcy mieli własnych Polaków :d trzeba dać gdzieś zacząć.
>>
>>52977507
Niemcy zagrażają Europie

Niemiecka polityka traktowana jako ideał nie prowadzi do scalania Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie - należy ograniczyć rolę Niemiec w Europie.


Od paru lat Unia Europejska nieskutecznie zmaga się z kolejnymi kryzysami, raczej odsuwając je w czasie, niż rozwiązując. Stała się mniej stabilna i jest mniej oparta na zgodzie. Pogłębiły się gospodarcze różnice między krajami, wzmocniły się polityczne animozje. Jest to także okres, w którym Niemcy zyskały zdecydowaną przewagę w Unii, stały się jej niekwestionowanym liderem, a nawet, jak się czasami twierdzi, hegemonem pilnującym europejskiego ładu. To coś więcej niż przypadek, koincydencja czasowa. To kryzys finansowy wyniósł Niemcy do obecnej dominującej pozycji. Im słabsze były państwa Europy Południowej oraz Francja, tym mocniejsze stawały się Niemcy. Oficjalnie tłumaczy się to błędami polityki finansowej i gospodarczej tych państw, przede wszystkim brakiem dyscypliny budżetowej, oraz trafnością polityki niemieckiej. Jednak – jak twierdzi coraz większa grupa ekonomistów – jest to skutek samej unii monetarnej. Dlatego ich zdaniem różnice gospodarcze będą się pogłębiać w przyszłości. Kryzys ukraiński wzmocnił Niemcy politycznie, gdyż Amerykanie pozostawili im wolną rękę, a Francuzi ograniczyli się do kontrolującej asysty. Oznaczało to koniec szwedzko-polskich w miarę samodzielnych działań w ramach Partnerstwa Wschodniego i milczącą zgodę na to, że to Niemcy w ramach tzw. formatu normandzkiego mają decydujący głos w sprawie polityki wschodniej Unii, że to oni ją reprezentują, a nie Federica Mogherini ani kolejne prezydencje.
>>
>>52980293
dealizm zostaje okupiony brutalnością wobec tych, którzy zdają się stać na przeszkodzie jego wcielania w życie. Skłonność do tej brutalności pojawia się wobec krajów, które uznaje się za niższe, słabsze i podporządkowane. Tym razem przejawiły się w groźbach wobec krajów Europy Wschodniej – a Polska jest przy tym wyjątkowo preferowanym obiektem. Wypominanie korzyści, płynących z funduszy europejskich – tak jakby nie łączyły się z korzyściami gospodarczymi dla firm niemieckich i tak jakby nie wynikały on z naszego członkostwa w UE, lecz były osobistą darowizną Niemiec. Groźba sankcji, piętnowanie polityków i społeczeństw tych krajów jako nacjonalistów, populistów, antydemokratów są coraz częstsze i coraz brutalniejsze. Niestety, Niemcy nie łączą Europy, lecz coraz bardziej ją dzielą. Należy zgodzić się z opinią Hansa Kundnaniego wyrażoną w jego książce „The Paradox of German Power”, że to Niemcy przyczyniają do niestabilności w Europie. Ich kompleksy, zadufanie i wola mocy stają się zagrożeniem dla dotychczasowego ładu europejskiego. W zadufaniu utwierdzają ich nie tylko takie wystąpienia polityków, jakim kiedyś było (ciągle teraz w Niemczech cytowane) przemówienie Radosława Sikorskiego w Berlinie, lecz także intelektualiści, którzy przedstawiają dominację Niemiec niemal jako entelechię europejskiej historii.
>>
>>52978671
Gentoo
>>
>>52980699
>>52978671
>2016
>linux
>>
>przerwa świąteczno-noworoczna
>seriale zawieszone
>ash vs evil dead jedzie zgodnie z rozkładem
groovy
>>
File: 1451285569568.gif (1 MB, 298x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451285569568.gif
1 MB, 298x355
>>52978671
apricityos
>>
>>52980293
>>52980411
to wygląda tak, jakby ktoś bardzo się silił na intelektualny styl, a wyszło jak wyszło - bardzo luźno powiązana kupa stwierdzeń
jeszcze te żenujące chwyty retoryczne mające przekonać czytelnika o głębokim oparciu tekstu w faktach

>a nawet, jak się czasami twierdzi, hegemonem pilnującym europejskiego ładu
czasami się twierdzi, fajnie
kiedy i gdzie się tak twierdzi? przy obiedzie u niego w domu?
>jak twierdzi coraz większa grupa ekonomistów
jakich ekonomistów? ci w głowie autora?
>Groźba sankcji, piętnowanie polityków i społeczeństw tych krajów jako nacjonalistów, populistów, antydemokratów są coraz częstsze i coraz brutalniejsze.
nie chwyt retoryczny, ale ebin
> Należy zgodzić się z opinią Hansa Kundnaniego wyrażoną w jego książce „The Paradox of German Power”, że to Niemcy przyczyniają do niestabilności w Europie.
należy zgodzić się z opinią w tej książce, bo to ja ją przeczytałem, ale nie przybliżę ci czytelniku nawet trochę, co jest w tej książce, musisz mi na słowo uwierzyć, mi i mojej grupie ekonomistów
>lecz także intelektualiści, którzy przedstawiają dominację Niemiec niemal jako entelechię europejskiej historii.
"nie wiem do końca co to ta entelechia, ale napiszę tak, bo mądrze zabrzmi"

no to teraz sprawdzę, kto to napisał
>Profesor Zdzisław Krasnodębski jest europosłem wybranym z listy PiS
zesrałem się
>>
>nigdy nie wyjdziesz za mąż
>nie będziesz wierną, kochającą żoną
>nie będziesz gotować i zajmować się domem
>nie urodzisz i nie wychowasz gromadki dzieci

ech zuchy
>>
>>52981418
>nigdy nie scuckujesz swojego kochającego męża
ehh
>>
>>52981418
masz tu (You) za próbę
>>
>>52981418
Dołącz do chórku koscielnego, przydasz się wiernym. A może i ksiądz ci podsunie jakiegos dobrego parafianina.
>>
>>52981604
a bo to jeden anon marzy o zostaniu kobietą, jak jego ojciec?
>>
murzynki >>>>>>>>>> azjatki żbsz zuchy
>>
File: holdallthesefeels.jpg (22 KB, 360x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
holdallthesefeels.jpg
22 KB, 360x480
Zachciało mi się w VN'ek, teraz tonę w feel'sach

eh zuchy
>>
>>52981718

prawda to
>>
Hi, Poles. How are you? Drzwi. pies, przystanek!
>>
File: 3246537235632.jpg (686 KB, 2560x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3246537235632.jpg
686 KB, 2560x2048
>>52981718
loli (kolor skóry dowolny)>ładne murzynki>ładne azjatki>brzydkie azjatki>brzydkie murzynki
>>
>>52978671
ARCH LINUXA
>>
>>52978329
C-cześć, co tam?
>>
>>52981743
>Drzwi. pies, przystanek!

Is that some secret code for russian agents in Polan, mr. SVR? Slava Ukraini!!!
>>
>>52981743
>Drzwi. pies, przystanek!
Random polish words

>Hi, Poles. How are you?
My small finger in left hand is hurting today, i was sleeping on it or idk.
Also our goverment do new law, and most of media will be controlled by goverment not private sector, that is good i think, because most of private media (newspapers like gazeta wyborcza, tv stations like polsat or TVN) in poland was controled by germans.
Also we going to remove commie and german influence from poland and we starting to creating own influence sphere.
God Bless new goverment.
>>
zna ktos jakies dobre folie zaprzeczające prawom fizyki?
>>
>>52981808
Definitely. And these are for sure not the only non-obscene polish words I know!

>Slava Ukraini!!!
Oh you! Geroyam slava!
>>
>>52981841
>My small finger in left hand is hurting today, i was sleeping on it or idk.
Sorry to hear that

>and most of media will be controlled by goverment not private sector
Congrats! Welcome to Russia!
>>
>>52981718
>>52981755
ładne kobiety>>>>>>>>średniej urody kobiety>>>>>>>>>>>>>>>>>>brzydkie kobiety
>>
>>52981841
>and most of media will be controlled by goverment not private sector
a to nie ma dotknąć tylko mediów i tak mających udział skarbu państwa? znaczy tylko tvp i polskiego radia?
>>
>>52982089
nawet się zgodzę
>>
Why poles are britboos? France is A LOT BETTER.

http://www.youtube.com/watch?v=Kg23CkWGu2k
>>
>>52982142
tak PiS wbrew doniesieniom nie zamierza wprowadzić żadnej cenzury ani nacjonalizować mediów prywatnych

TVN nadal może szczekać "tak długo jak przestrzega polskiego prawa" - tak Gliński powiedział
>>
>>52982432
poshel nahui mudak
>>
>>52982473
Jestem chlopcem mowiaszczim prawdu

France >>>>>>>>>>>> Poland >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> England

http://www.youtube.com/watch?v=rNhCHVdNo5s
>>
>>52982462
jakby spróbowali nacjonalizować prywatne kisnąłbym stąd do wieczności
no i pewnie byłoby o wiele więcej demonstracji
>>
>>52982473
>пoшгэл нaгyи мyдaк
>>
wykonać rozkaz 66:

https://www.youtube.com/watch?v=wS7Z8C-Pn3Q
>>
>>52982432

huh nigga? we are not britboos, fuck Westerners
but I agree with you regarding France
>>
File: 4995_04e6_960.png (603 KB, 960x822) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4995_04e6_960.png
603 KB, 960x822
>>52982766
>fuck Westerners
>włażenie w dupę jakiemuś mongołowi
>>
>>52983009

ich też nie lubię, ale akurat miał rację więc się z nim zgodziłem
>>
>>52978671
Antergos.
>>
File: mac-gif2.gif (176 KB, 300x130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mac-gif2.gif
176 KB, 300x130
>>52982717
a umie robić fiku miku jak Sheev?
>>
>>52981841
At least we will have censorship again, we missed it for so many years. And nobody will ever say anything wrong about new great government,
>>
>>52983534
t. Brajan Lewakowski
>>
>>52982462
haha, Pis wbrew doniesieniom da każdemu po 500 zł na dziecko. Duda wbrew doniesieniom nie będzie podpisywał wszystkiego co mu podsunie pan kaczka... etc, etc.
>>
>>52983608
t. pożyteczny idiota
>>
File: image.jpg (201 KB, 622x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
201 KB, 622x535
>>52983678
t. totalny idiota
>>
RANY BOSKIE LUDZIE PISOWCE DYKTATURE WPROWADZAJOM
BEDOM NIEWINNYCH ARESZTOWAC, PETRU I MICHINKU RATUJCIE NAS OD TEJ KATOLSKIEJ NIEWOLI
>>
>>52983690
Dziękuję pan Kaczka.
>>
>>52983690
>zaskoczenie, że rządzący chcą mieć swoich ludzi w mediach finansowanych przez rządzących
>>
>>52983690
AJ WAJ GIEWAŁT toż to zamach na wolność słowa i demokrację, gdzie protesty szKODników
>>
File: 8COJyNm.jpg (162 KB, 552x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8COJyNm.jpg
162 KB, 552x671
szanujecie tego prawicowego polityka?
>>
Co nowego w państwie polskim?
>>
>>52984013
w zeszłym tygodniu? w sumie nic - ustawa medialna, reforma sądownictwa, reforma służb.
>>
>podniecanie się pisem tylko dlatego że ich przeciwnicy to lewaki i zjeby
rozjebią kraj, jeszcze będziecie tęsknić do tuska
kilka lat rozwoju pójdzie w pizdę

>wybieranie partii typowo ideologicznej
>kiedykolwiek
>>
>>52984346
>tyle głupoty w jednym poście
korab czy to ty
>>
>>52984346
Jakiego rozwoju? Cieszę się że już po wszystkim i PO-wskie kundle w stlu Agnieszki Holland szczekają.
Niech PiS zjebie w swoim własnym stylu. I tak nic mnie nie przekona że należy się cofać.
>>
>>52983971

Miller to skurwysynek najgorszego sortu, ale zawsze miałem do niego sentyment.
>>
File: 1445237379405.jpg (371 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445237379405.jpg
371 KB, 960x1280
>w życiu musi chodzić o coś więcej niż (you)
>>
>>52984380
>>52984451
ale głupi ci /polacy/

jak znacjonalizują wszystkie media, też będziecie się smiać?
>>
>>52984751
mój koriabometer szaleje
>>
>>52984528

czy to ten słynny miłosnik Orientu?
>>
>>52984751
szczególnie jeśli zabiorą tvsilesia i eurosport
>>
>>52977507
"oh heck! Where is my blini!?!?!"

Just a quick what's up to the dudes

Yee
>>
>>52983405
Me on the left
>>
>>52984784
>implikacje
koriab jest zjebem, bo jest skrajny
>>
>>52977507
>tug zrobiłeś sobie taką sałatkę
wyszła całkiem smaczna żbsz, ale następnym razem dodam więcej majonezu
>>
File: papiez ok.jpg (36 KB, 300x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papiez ok.jpg
36 KB, 300x414
>>52984823
>>52984875

thanks for showing up, NZ
>>
>>52977507
>>52984920
ważna światopoglądowa ankieta, bo od lat się ze znajomymi kłócimy o składniki:
https://strawpoll.me/6428598
>>
>>52985051
>sałatka warzywna z kiełbasą
czy to jest kurwa troll?
>>
>>52985078
tak samo pytałem tych znajomych, co się upierają przy kiełbasie. najwyraźniej niektórzy dodają
>>
no zuchy, dziś kolejny trójkącik z tą samą parą
>>
>>52985051
który region dodaje kiełbasę? bo planuję ich bezlitośnie szkalować
>>
>>52984972
my pleasure :-D
>>
>>52984751
nikt tu telewizji nie ogląda więc /polacy/ mają wyjebane
>>
>>52985141
wielkopolska :^)
>>
>>52985051
>>52985078
polska wersja jest bez mięsa. rosyjska jest z mięsem
>>
>>52985141
wielkopolska i kaszebe. "no nie zawsze, ale czasem się dodaje"
>>
>>52983971
Zawsze wiedziałem że jestem lewakiem tak jak Miller
>>
>>52985137
miłej zabawy. tylko formy nie zalej
>>
tug budzisz sie a tu zachodzi słońce
>>
Żenię się w lipcu zuchy.
>>
>>52985411
Znam to uczucie
Nie lubię tego uczucia
>>
>>52985543
Wpisujcie miasta
>>
>>52985599
Coventry
>>
>>52985543
[*]
>>
>>52985628
mam zioma co tam studiuje
>>
>>52985746
Warwick?
>>
>>52985754
co
>>
>>52985781

guwno
>>
>>52985823
osz ty
>>
>>52985823
zjedz je równo
>>
>>52985543
>dał się nabrać na waginożyda
ile cię to kosztowało pieniędzy?
>>
>>52985781
W Coventry jest chujowy Coventry University i świetny Warwick University.
>>
>>52985884
to piersze
>>
>>52985910
[*] edukacja kolegi
>>
ile mam zjeść ananasa, żeby sperma lepiej smakowała zuchy? mam za sobą już 2 puszki
>>
>>52985910
Jak już wybierać chujową szkołę to warto przynajmniej wybrać taką o której nikt nie wie, że jest chujowa.
>>
>>52985942
Każde ciało jest inne, musisz sobie sam skalibrować.

Pamiętam by odczekać kilka godzin między jedzeniem ananasa i spermy.
>>
>>52985942
Spróbuj i sam oceń.
>>
>>52985978
*Pamiętaj

(ja zawsze pamiętam)
>>
>30-letnia Danuta S. odnaleziona żywa. Uciekła przez Niemcy do Tunezji
>To nie było porwanie, tylko ucieczka od męża i dzieci. Kobieta postanowiła zmienić swoje życie, zostawiając w rozpaczy rodzinę.
>Kobieta zniknęła 22 grudnia w Kaliszowicach Kaliskich w woj. wielkopolskim. Wyszła z domu, ponieważ miała jechać do lekarza w Ostrzeszowie. Do domu już nie wróciła a mąż rozpoczął jej poszukiwania. Został sam w domu z trójką dzieci w wieku 1,5 roku, 9 lat i 12 lat.
>Tymczasem dzień później kobietę zatrzymano na lotnisku we Franfurcie nad Menem. Niemieckim policjanotom wytłumaczyła, że nie została uprowadzona, ale z własnej woli przenosi się do Tunezji do swojego nowego znajomego o imieniu Mahomed.
>Jak sie okazuje od wielu miesięcy była z nim w kontakcie internetowym i nawet przesyłała mu pieniądze w kwotach od 100 do 150 euro.
>Zrozpaczone dzieci są pod opieką psychologa.

WIELK****SKIE
>>
Anony, czy to możliwe by było widać jakieś minimalne efekty ćwiczenia 2-3 razy w tygodniu przez 2-3 tygodnie czy tylko mi się zdaje?
>>
File: 137593505137.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
11 KB, 250x247
>>52986176
>przenosi się do Tunezji do swojego nowego znajomego o imieniu Mahomed.
>>
>>52986212
daj zdjecie to ocenimy
>>
File: 008.jpg (43 KB, 328x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
008.jpg
43 KB, 328x393
>>52986176
>Mahomed
>>
File: nowy krol.jpg (81 KB, 960x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nowy krol.jpg
81 KB, 960x622
Petru
>>
>>52986311
to menel i ciul
>>
>>52986212
A czemu nie?
Ja w mojej karierze bipolarnego kulturysty (ćwicz przez 2 miesiącie, nie ćwicz przez 10 x D) zawsze odczuwałem przynajmniej mniejsze sflaczenie.
>>
>>52986291
Nie mam zdjęcia przed więc gówno porównasz.
Dalej chudy jestem, ale mam wrażenie że się tak nie garbię (to szczególnie zaraz po ćwiczeniach), ramiona nie są na całej długości jednej szerokości, tylko u góry lekko się pogrubiają i klatka jest odrobinę szersza od dołu (no, ale to możliwe że nic dziś nie jadłem, po jedzeniu zawsze robi mi się brzuch na pół dnia, albo przez brak garbienia się).
W każdym razie mam motywację, nawet jeśli sam sobie to wmówiłem.
>>
>>52986212
Zależy co masz na myśli.

Wizualnie wielkich zmian nie będzie, ale może szybko poprawić się samoocena jak po pierwszych zakwasach zaczynasz łapać wielkie noobgainy. Z drugiej strony bezpośrednio po treningu możesz mieć lekką "pompę", która może wyglądać nieco lepiej.

Od strony osiągnięć są właśnie owe noobgainy, nigdy "siła" nie rośnie tak dobrze jak na początku, choć to głównie nie przez przyrost mięśni, a przez to, że twój układ nerwowy na starcie nie bardzo wie co robi, ale szybko uczy się optymalnie wykorzystywać twoje mięśnie w konkretnych ćwiczeniach.
>>
>>52986176
>pol*kie kobiety
>>
>>52986412
polecam push/pull/legs - miałem najlepsze wyniki jadąc takim planem
>>
>>52986176
typowa danuta
>>
>>52986412
>Dalej chudy jestem, ale mam wrażenie że się tak nie garbię (to szczególnie zaraz po ćwiczeniach)
bardzo możliwe, tak samo miałem
>>
Good afternoon, my Polish bros :3
>>
nie odpowiadać żydowi
>>
>>52986556
fuck off jude
>>
>>52985880
3k sam pierścionek żbsz
>>
>>52986584
No, I still like you :3
>>
>>52986584
jebany debil
>>52986578
>>
>>52986556
wow, you took your mission very seriously
>>
>>52986393
>A czemu nie?
Nie wiem. Nie znam się. U mnie w organizmie zawsze wszystko zapierdalało, prócz krwi. Wszystko zawsze w chuj szybko trawiłem, zawsze w chuj szybko zdrowiałem, szybko chudłem. Jedynie ciśnienie krwi niskie jak cholera. Ale i tak gdzie byś nie przeczytał to mówią że na efekty trzeba czekać więc podejrzewam że sam sobie wmawiam.

>>52986440
No ja tam żadnym kulturystą zostać nie chcę. Chcę się po prostu doprowadzić do porządku, wyglądać jak normalny pracujący lekko fizycznie facet. Tak więc na tym czy efekty potem będą zapierdalać to mi nie zależy.

>>52986484
Nie wiem co to. Ja po prostu robię te ćwiczenia co pamiętam ze szkoły: wywijanie rękami (tylko w tył bo ponoć na mój kręgosłup to lepsze), przysiady, pompki (na początek przy stole/łóżku, potem na podłogę się przeniosę), podciągnięcia do krawędzi stołu leżąc pod nim, rowerek na plecach lub jedną nogą na stojąco, rozciąganie nóg i pleców i unoszenie nóg i rąk leżąc na plecach lub brzuchu tak żeby czuć było że brzuch pracuje. Tak 2-3 razy w tygodniu, przed prysznicem wszystko robię.
>>
>>52986755
What mission? I just want to hang out with you lads, I mean, I've been here yesterday in the evening
>>
>>52986760
W sumie brzuszki bym też robił, ale jak ostatni raz byłem u lekarza to mi powiedzieli że nie powinienem, co najwyżej lekkie zgięcia mięśniami brzucha, nie całe dociąganie głowy do kolan.
>>
File: 14512480223580.jpg (760 KB, 2888x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14512480223580.jpg
760 KB, 2888x1536
>>52986760
>>52986883
może ci się przyda
>>
>>52986760
>Nie wiem co to. Ja po prostu robię te ćwiczenia co pamiętam ze szkoły: wywijanie rękami (tylko w tył bo ponoć na mój kręgosłup to lepsze), przysiady, pompki (na początek przy stole/łóżku, potem na podłogę się przeniosę), podciągnięcia do krawędzi stołu leżąc pod nim, rowerek na plecach lub jedną nogą na stojąco, rozciąganie nóg i pleców i unoszenie nóg i rąk leżąc na plecach lub brzuchu tak żeby czuć było że brzuch pracuje. Tak 2-3 razy w tygodniu, przed prysznicem wszystko robię.
To ćwiczenia dla dzieci, które jeszcze nie mogą podnosić ciężarów, lub ludzi starszych, którzy już nie mogą tego robić.

Ćwiczenie wolnymi ciężarami jest znacznie skuteczniejsze dla mężczyzny w kwiecie wieku od każdej strony poza kardio.
>>
>>52986556

shalom, lad
>>
>>52986985
Hai there, how are ya?
>>
>>52986556
can we have the fuck machine guy assigned as the residential jew instead?
>>
>>52986914
Dzięki. A teraz lecę pod prysznic.

>>52986969
Mi i tak mówił lekarz że przez dyskopatię czy coś specjalnie dźwigać i obciążać kręgosłupa nie powinienem i dla mnie to raczej ćwiczenia korekcyjne jakieś. Może wezmę baniak 5-litrowy wody i będę podnosić ręką opartą łokciem na kolanie.
I nie wiem co to kardio.
>>
>>52987120
A to faktycznie anonie, z kręgosłupem nie ma żartów.

>I nie wiem co to kardio.
Trening od strony krążeniowo-oddechowej - bieganie, pływanie, jazda rowerem itd..
>>
>>52987049
I don't want to get banned again desu
>>
>>52987120
Mój siostrzeniec co jest w 4 klasie podstawówki jest w stanie jako tako ćwiczyć 4-kilogramową hantlą. Jakkolwiek słaby nie jestes to i tak niedługo będzie to dla ciebie za lekkie.
>>
>>52987046

quite good
I'm about to start my evening drinking session.
>>
>>52987277
Nice, what are you gonna drink and wih whom?
>>
Ej zuchy

666+666+666+6+6+6=2016
>>
>>52987243
>hantlą
hantlem
>>
>>52987739
hl3 potwierdzone
>>
>>52986556
it's our token jew!
shalom
>>
>>52986865
i know. you said something about being a resident jew to trigger shitposting
>>
hi poles,
I am moving to Poland soon, what should I expect here?
>>
File: 1418689392280.jpg (76 KB, 393x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418689392280.jpg
76 KB, 393x315
dobra wy jebane karaluchy
chuj mnie jakis piotrek z pisu
chuj mnie wasze pedalskie arturki
wypierdalac z mojej nici albo pokradne darmowe skiny w csa
>>
>>52987428

2-4 beers with my mate
maybe some vodka if other bro comes
>>
>>52987911

mini catholic Russia with John Paul II instead of Putin and people looking more potato than mongol
>>
>>52987428
gonna squeze a soap from your parents and drink that
>>
>>52987911
the scandinavia of the slavlands.
>>
jem kotleta z frytkami i kiszonym ogórkiem
>>
>>52988064
to dobrze
>>
>>52988064
>pyszny smak frytek ogórkiem spierdolic
usun sie
>>
>>52988001
Russians are not looking like mongols ( white blue eyes blonde Russian says).
Anywaye, that's OK. But I am atheist. Can I piss off the Church when drinkind vodka with poles?
>>
zuchy dla ludzi z moim wyksztalceniem nie ma pracy
>>
opinie na temat warszawskiego skyline?
>>
>rodzinne święta u mame
>ani chwili prywatności by spokojnie zwalić
>nie ruchałem od września

Kurwa mać wrócę do UK to ściany odmaluję na biało.
>>
>>52988201
podstawowym?
>>
>>52988240

chujowe, jak trzeci swiat
>>
>>52988240
lepszy niz w tej twojej korei zajebanej
>>
>>52988240
>>52988278
Miałeś kurwo na 2016 tripa zmieniać.
Wypierdalaj, zabij się.
>>
>>52988246
Jeśli to nie są ściany cipki to zabij się.
>>
>>52988168
>Can I piss off the Church when drinkind vodka with poles?

hard to say, some priests like to drink too
you would troll them better saying you are homosexual communist Jew whose ancestors were NKVD officers in Katyń
>>
nowy gimyk: używanie słowa "gimyk"

oceńcie
>>
>>52988355
>you are homosexual communist Jew whose ancestors were NKVD officers in Katyń

kiedy to pewnie prawdziwe
>>
gdzie ja ta kurwe z tym tryplem co sobie wpisal moge zreportowac
>>
>>52988355
>proboszcz wpada na wesele brata
>"hyhy tylko trzy kolejki bo prowadzę"
>>
>>52988381
(You)/10
>>
>>52988355
I think the whole bar will beat me.
>>
Kurwa, jak sięzarejestrowaćna CGPeersach?
2 tygodnie czekałem na rejestrację i przez te 2 dni, co miała być było jebane maintenance.
>>
>>52988317
ok
>>
>>52988565
o gurw
>>
>>52988555
cokurwapiszpoPL
>>
>>52987887
But I'm not a real Jew :^)

>>52987952
Sounds like a good night!

>tfw haven't drank with bros in ages
>tfw drinking Finnish vidka with mom now days

>>52988014
wut
>>
File: 1445237235948.jpg (117 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445237235948.jpg
117 KB, 720x960
gimyk
>>
jaranie się skylinem wyforsowały miasta, które wyglądają chujowo z poziomu gruntu, bo są skupiskiem brzydkich, monotonnych wieżowców
a na poziomie ulicy pełne reklam

>no ale pierfszy swiat mir8?
>>
File: maciej.jpg (31 KB, 460x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maciej.jpg
31 KB, 460x686
>>
jak dubsy to "LoveJapan" jest nowym tripem koriaba
>>
>>52988565
:DDDDDDD
>>
File: 1369782749529.png (186 KB, 457x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369782749529.png
186 KB, 457x303
>>52988666
o kurwiszcze
>>
>>52988666
jebany lucyfer
>>
>>52988666
hahahah nie ma dubsow hahah

poza tym nie ma rollowania nowego tripa ty kurwo tylko jak powiem
>>
>>52988603
przecież powiedział
>jak sięzarejestrowaćna
>>
>>52988727
jak 6 to poka ptoka
>>
>>52988727
kurwo zakładaj albo diabeł ci przez dupę do duszy wlizie
>>
File: tobyldobrydzien.jpg (65 KB, 703x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tobyldobrydzien.jpg
65 KB, 703x651
>>52988666
>implikando, że tańcząca ciota cokolwiek zmieni
>>
>>52988727
Ale jest palindromek ładny. :^)
>>
>>52988391
>kiedy to pewnie prawdziwe
And this is not about me. My grandpa was just a gardener who settle a tree in 1940's by private order of Stalin, and the plane of Kachinsky was crushed in this tree exactly. Can I share this story with another poles when drinking vodka?
>>
>>52988627
prawda
>>
File: agnieszka.png (452 KB, 648x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
agnieszka.png
452 KB, 648x519
>>52988621
dobre
>>
File: korab kaczor.png (299 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korab kaczor.png
299 KB, 600x400
tug nigdy nie będziesz miał takiego zjebanego ryja jak korab
czuć dobrze
>>
File: sheiit.jpg (17 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sheiit.jpg
17 KB, 480x360
>>52988833
>>
>>52988246
haha znam to zuchu też nie ruchałem od września i to roku 1991 bo wtedy się uREEEEEEEEEEEEEWYPIERDALAJ
>>
File: 0004.gif (563 KB, 200x103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0004.gif
563 KB, 200x103
>>52988833
>>
>>52988833
duble nas błogosławią
>>
jak powtarzające się cyferki to Polska od Łaby do Uralu
>>
Anony chcą więcej?

https://www.youtube.com/watch?v=XmRTsI3zOtE
>>
File: bartek twarz.png (9 KB, 461x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bartek twarz.png
9 KB, 461x382
>>52988666
>>52988711
>>52988833
wszystkie ja
i nie zamierzam skończyć
>>
jak dubsy to korab zapadnie w spiączkę
>>
>>
Jak dubsy to dubsy dubsy dubsy.
t.dubsy
>>
>>52989032
Brakło jednego. Dostanie raka i będzie zdychał następne 5 lat.
>>
File: koriab1.png (141 KB, 851x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koriab1.png
141 KB, 851x313
jak dubsy to korea jest chujowa
>>
File: c1.jpg (11 KB, 250x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c1.jpg
11 KB, 250x221
>>52989032
kurwa
>>
jak dubsy to dziś zarucham
>>
>>52989032
>>52989067
>>52989076
>>52989078
>>52989089
>>52989090
Co tu sięodpierdala?
>>
>>52989067
>>52989076
>>52989078
>>52989089
>>52989090
off by one
>>
>>52989078
>>52989076
>>52989032
>>52989089
o kurw
>>
jak dubsy to korab ma spierdalać na zawsze
jak nie dubsy to też
>>
>/polska/
>dubsy
>>
Jak dubsy, to północna korea jest najlepszą koreą.
>>
jak dubsy to hiroszima wyłączy dubsy
>>
Jak siódemki, to korab nie jest pedałem, a Korea jest krajem pierwszego świata.
>>
patrzcie na to
>>
cicho kurwa od tego hałasu głowa boli
>>
File: Tomasz Lis.jpg (21 KB, 400x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tomasz Lis.jpg
21 KB, 400x364
jak dubsy to tomasz lis naszym autorytetem
>>
File: ree.jpg (39 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ree.jpg
39 KB, 500x500
>>52989300
>>
>>52989300
ayy
>>
File: 1450169235979 (1).png (528 KB, 684x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450169235979 (1).png
528 KB, 684x1000
siajej
>>
File: wuuut.gif (974 KB, 500x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wuuut.gif
974 KB, 500x318
>>52989300
>>
>>52989345
co tu się odjebało na tym obrazku
>>
File: lmao.gif (1001 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmao.gif
1001 KB, 500x281
>>52989300
kurwa mać
>>
File: 1445885626747.jpg (62 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445885626747.jpg
62 KB, 640x427
jak dubsy to kukiz wygra życie
>>
jak dubsy to robimy rajd na vi
>>
File: 3453534123.jpg (103 KB, 574x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3453534123.jpg
103 KB, 574x510
>>52989300
>>
File: aXyNwq7.gif (1 MB, 360x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aXyNwq7.gif
1 MB, 360x480
>>52989533
>>
>>52989533
jaki jest plan
>>
>>52989090
reroll kurwa
>>
>>52989666
dzierżu i ogólny komunizm
>>
File: 1451492586708.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492586708.jpg
21 KB, 248x249
>>52989533
>>52989666
>>52989788
>>52989833
Co tu się kurwa dzieje

Takie wspaniałe gety na moim mongolskim drzeworycie o sztuce stawiania jurt
>>
>>52989833
>>52989788
>>52989666
o gurba
>>
File: Artur.jpg (76 KB, 800x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Artur.jpg
76 KB, 800x532
>>52988664
>>
>>52989875
po prostu trzeba chcieć
>>
jak macie na imie chłopcy? :3

t. kasia
>>
>>52990268
jurek
>>
>>52990268

Ania
>>
>>52990268
wojtek. skont klikash?
>>
>>52990268
Franek
>>
>>52990268
cześć aniu jestem przemek
chcesz poGGadać :smile:?
>>
no, to lecę na ten trójkącik. życzcie wytrzymałości i szybkiej regeneracji
>>
File: 1451529764995.png (160 KB, 640x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451529764995.png
160 KB, 640x842
Czemu nikt nie cyckopostuje?
>>
>>52990268
Artur nie wygłupiaj się
t. Łukasz
>>
File: 50832095_p0.jpg (173 KB, 666x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50832095_p0.jpg
173 KB, 666x934
>>52990457
Bo straciłem swoje dobre imię w tego sylwestra
>>
>>52990268
Mahomet
>>
File: woda.png (838 KB, 1431x901) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
woda.png
838 KB, 1431x901
Z nudów oglądałem mapę Polski.

Czy ktoś mi powie dlaczego w okolicach Oświęcimia i Pszczyny jest tak najebane sztucznych zbiorników wodnych?
>>
>>52990268
dubsy
>>
>>52990501
Co się stało?
>>
>>52990577
Zakładam, że przeciwpowodziowe
>>
>>52990463
>>
>>52990440
bógprędkość
>>
>>52990577
to miały być masowe groby dla żydów
>>
File: 50848036_p6.jpg (425 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50848036_p6.jpg
425 KB, 600x800
>>52990610
N-Nic. Nieważne.
>>
>>52990457
prosz
>>
File: ajway.jpg (17 KB, 207x110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ajway.jpg
17 KB, 207x110
>>52990577
>ta magistrala kolejowa

AJ WAJ
>>
Jak dubsy to allah akbar rozpierdoli sejm
>>
>>52990727
Palindromek za to ładny
>>
>>52990701
>>
File: 1451751363635.jpg (25 KB, 406x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451751363635.jpg
25 KB, 406x364
Jak dubsy to Korwin zostanie królem
>>
>>52990720
obóz jest z drugiej strony miasta żbsz
>>
>>52990662
Mi możesz powiedzieć. :^)
>>
>>52990268
basia
>>
>>52990785
>>
takiego fajnego pornola widzialem, amateur teen cos tam
dziewczyna taka zyzna, zyciodajne biodra, cipeczka ciasniutka
koles taki frajer ale podobalo mi sie jak nie wiedzial jak ja ruchac bo to kurwa za duze wymagania dla niego
>>
File: 37393625.jpg (1 MB, 1000x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
37393625.jpg
1 MB, 1000x1600
>>52990911
Turczyn to ciota i chuj
>>
>>52990974
autyzm
>>
>>52991069
Przecież zawsze był. Nie rozumiem.
>>
>>52990974
>amateur teen cos tam
a no to też widziałem rzeczywiście dobry
>>
>>52991158
czy to mini penis?
>>
>>52990577
Kilka zbiorników retencyjnych (największy Goczałkowicki) i bardzo dużo stawów hodowlanych z rybami. Jeśli jedliście karpia na wigilię to spora szansa, że właśnie stamtąd.

Nie wiem czemu akurat tam poza względami historycznymi (były tam od dawna).

t. bielszczanin
>>
>>52991117
postuj swoje chinskie bajki przegrywie
>>
File: maja.jpg (431 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maja.jpg
431 KB, 1200x1600
>>52991231
ok
>>
File: 46734041_p0.png (407 KB, 760x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46734041_p0.png
407 KB, 760x1024
>>52991158
Dla mnie jeszcze nie był
>>
kategoria amateur teen mi depresje daje zuchy
>>
>>52990577
W okolicach kopalni dużo powstało w wyniku szkód górniczych (zapadanie się podłoża)
>>
>>52991288
A jak nam pluga zajebał? To nie był?
A w /int/crafcie nie był?
>>
File: 1367504442396.jpg (32 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367504442396.jpg
32 KB, 400x400
http://pl.xhamster.com/movies/2411018/amateur_teen_in_stockings_on_real_homemade.html
>>
File: 51840486_p0.jpg (685 KB, 1080x1528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51840486_p0.jpg
685 KB, 1080x1528
>>52991351
Nie grałem w /int/crafta, a na plugu pojawiałem się sporadycznie
>>
>>52991345
Kopalnie to sporo na północ i tam już nie ma tego tyle.
>>
postujcie kurwa memy
>>
>>52991410
jaki jest adres intcrafta?
>>
żbsz złota era skończyła się ostatecznie kiedy skończył się plug
zawsze się wkurwiam na pseudostarocioty piszące, że plug był rakiem
był zajebisty
>>
>>52991562
Nie wiem. Mówię przecież, że nie grałem.
>>
EJ CHLOPAKI
UDALO SIE
http://pl.xhamster.com/movies/5502638/hot_polish_granny.html
JEST BABCIA XD
>>
Jeśli kiedykolwiek uprawiałeś seks jesteś pierdolonym normikiem.

Taka prawda.
>>
>>52991562
Nie ma. Był jakoś w maju-czerwcu, o ile pamiętam.
>>
>>52991645
nie boj sie nikt ci konkurencji nie zrobi
>>
kto /kobiecy penis/?
http://pl.xhamster.com/movies/2493421/trap.html
>>
>>52991328
dlaczego?
>>
postujcie i oceniajcie imiona rodziców/dziadków

ojciec: Janusz
matka: Grażyna
dziadek po mieczu: Henryk
babcia po mieczu: Stanisława
dziadek po ądzieli: Edward
babcia po kądzieli: Irena
>>
>>52991708
sprzedany :^)
>>
>>52991786
Krowa ma dłuższą stuleję, a się nie chwali. :^)
>>
>>52991762
no ja nie mam ciasnej cipeczki do ruchania
>>
File: pole.png (562 KB, 916x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pole.png
562 KB, 916x675
>>52991766
>ojciec: Janusz
>matka: Grażyna
czy to ci słynni starzy-memy?
>>
>>52991866
To sobie dorób. Nóż można na każdym targu tanio kupić.
>>
>>52991864
>>52991792
inb4 pierdolone szatniarze kurwy cie nie zbanuja, na v gdzie najwieksze cwele siedza bys dostal w minute
>>
File: 1303355882731.jpg (212 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1303355882731.jpg
212 KB, 1024x683
Ożenilibyście się z muzułmanką?
>>
ma tu ktos silikonowa cipke
>>
>>52991939
>1939
Co pszczekasz? Postować furzi? Dobra, jak sobie życzysz.
>>
>>52991983
Sorry, tylko zwykłą.
>>
>>52978671
tylko debian
rzuc kajdany
>>
>>52992027
>debian
gentooo kurwa
>>
Jesli dubsy to /polska/ to homoseksualna propaganda
>>
>>52991970
tak, chyba ze ma kutasa to tez
>>
>>52991562
>>52991708
intcraft.eu
>>
>>52992076
rollerino
>>
>obiad o 18tej

ja pierdolę kurwa mać
>>
>>52991983
organiczna hir
>>
>>52992109
bóg zapłać obywatelu
>>
>>52992076
>>52992146
los italianos mi rolluje to też se zarolluje
>>
>>52992109
moja 8 letnia siostra gra w to gówno zaraz jej powiem niech wbija
>>
>>52992076
jeśli dubsy to 2d>3dpg
>>
Znajomy coś ostatnio śmiał się, że anglikanie dopuszczają kobiety do bycia kapłanami. Ja w sumie myślałem, że spoko pomysł.

Wymieńcie mi jeden powód, dla którego kobiety miałyby nie być kapłanami.
>>
>>52992264
dopuszczenie kobiet do głosu nigdy nie jest dobre
>>
>>52992264
>chrzescijaństwo wogóle
>>
>>52992264
>rel*gia
>>>/y/
>>
>>52992264
powiem ci powód dla którego moglby
>seks a ministrantami
ale fajnie by mieli
>>
>>52992346
No w sumie racja.
Chwała Tengri.
>>
modlę się do księżyca i co mi zrobicie
>>
>>52992407
oh moonchild be brave
>>
>>52992264
Pierwszy list do Tymoteusza

>Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości
>>
>>52992196
ale nie wiadomo co będzie bo ta iteracja się zjebała

było kilka wojen pomiędzy NATO, EC i ISIS a później wszystko chuj strzeliło bo święta i serwer się spierdolił przez jakiegoś autystę + admin też popsuł trochę i teraz ludzie zamiast grać tylko gadają o resecie
>>
File: 1443976639649.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443976639649.gif
2 MB, 312x250
>>52992346
>>
>>52992363
o gurwa
przekonałeś mnie
>>
gdzie nowy
>>
>>52991708
>>52991158
co pan szatnia znowu usunął bo przegapiłem?
>>
>>52992849
jakiś idiota postuje słabe hentai
>>
>>52991970
ożeniłbym się z kimkolwiek żbsz

tylko żeby była w miarę zdrowa i mogła dać mi synów
>>
>>52992965
co to znaczy słabe?

to ten sam co murzyńskie penisy postował ostatnio?
>>
>>52992239
roluje
Thread replies: 342
Thread images: 64
Thread DB ID: 378071[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.