[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norge trådn/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 320
Thread images: 65
File: eweqw.png (125 KB, 1585x1245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eweqw.png
125 KB, 1585x1245
2016-utgaven
>>
fin utgave
>>
>>52962774
Forrige: >>52913712
>>
>>52963455
flink gutt
>>
File: Sundby-the-man.jpg (2 MB, 5184x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sundby-the-man.jpg
2 MB, 5184x3456
I morgen blir det faen meg bra med 30km fellesstart.
>>
God aften nordmænd
>>
>>52964349
God aften danske. Hvordan er livet?
>>
>>52964246
hvorfor har han sæd i skjegget?
>>
>>52964349
god aften, rodpolse
>>
>>52964467
Fordi han står foran speilet og runker for hvert lop, og han har dessverre ikke tid til å vaske bort spermen fra skjegget etter ejakulering.
>>
>>52964467
Det er en skremmetaktikk, et slags psykologisk spill. Han bærer ejakuladen til konkurrentene i manken for å signalisere dominans.
>>
File: 5_07_1.jpg (139 KB, 616x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5_07_1.jpg
139 KB, 616x396
Vi trenger litt nasjonalisme nå gutta
>>
File: Sundby trening.jpg (114 KB, 990x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sundby trening.jpg
114 KB, 990x659
>>52964548
>>52964640
For en fantastisk mann han er.
>>
>>52964904
Ja, mer konflikt er akkurat det vi trenger!
>>
>>52964904
>uironisk være fascist
>>
>>52964904
Vi trenger å gasse noen jǿder nå gutta
>>
File: england.jpg (194 KB, 960x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
england.jpg
194 KB, 960x639
>
>>
File: 3llDvqb.png (196 KB, 705x3429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3llDvqb.png
196 KB, 705x3429
God aften godt folk. når skal vi kaste ut miljopartiet de gærne fra stortinget igjen?
>>
File: image.jpg (181 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
181 KB, 960x720
So I inherited this from my grandma. Anyone know what it says?
>>
File: Ribsskog1.jpg (377 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ribsskog1.jpg
377 KB, 2048x1536
>>52966167
"Yankee go home"
>>
>>52965848
har de hatt noen innflytelse i det hele tatt?

>>52966167
was this the best thread to ask in
>>
>>52966167
"husk å spise ostekarbonadene dine, min lille karbonadegutt"
>>
>>52965848
Damn I can almost read this without even knowing Norwegian

>Good afternoon good folk, now shall we take the [political party] to [something] again?
>>
File: oslokarljohan.jpg (262 KB, 980x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oslokarljohan.jpg
262 KB, 980x660
>>52966305
Har du ikke hort at de vil innfore komplett bilfritt sentrum?

At det finnes folk som stemmer på de i det hele tatt er jo skremmende
>>
>>52964904
>we need some nationalism now [good/guys?]
>>
>>52966344
Well done anon, now learn our language so that you can join the shitpos.... I mean fun!
>>
>>52966429
Ser ikke hva som er galt med det så lenge kollektivtilbudet steppes opp betraktelig
>>
>>52966429
Skremmende at folk stemmer på et gront parti? Er det fordi du synes det er så ekstremt fælt å ta litt vare på miljoet at du ikke unnder dem en eneste mandat?
>>
>>52966429
bilfritt oslo sentrum hadde vært pent fåvæ. men jeg har ikke satt meg inn i hvordan de har tenkt å gjennomfore det.

men er ikke det oslo-politikk, da?
>>
>>52966429
>have you already heard of the introduced complete [something] centre?

>And the find folk some stop for the is that is so [something]
>>
Hvorfor er det ingen av oss som lager slike?
>>
>>52966751
>And the find folk some stop for the is that is so
Excellent work
>>
>>52966769
ingen her er /så/ autistiske

takk odin for dét
>>
>>52966769
krever innsats
>>
>>52966167
something about "feeling" and "inside"
>>
>>52966785
Hey I'm not always gonna get it right

>>52966769
For what reason we that [ingen] have us some store/ware similar?
>>
>>52966769
Kunne sikkert gjort det men har ikke vært her i et år enda. Om noen lager en mappe med alle megmegene fra Januar - August 2015, og brever den som MEGAlenke skal jeg prove.
>>
File: 20160102_023321.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160102_023321.jpg
2 MB, 4128x2322
Hva skjer gutta?
Noe nytt i nåværende år ( )?
>>
File: strayaball.png (267 KB, 1016x1912) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
strayaball.png
267 KB, 1016x1912
>>52967149
have a look here australia http://www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121127094111.htm

it might shed some light on why norwegian or scandinavian languages might seem familiar.

>>What is particularly interesting is that Old English adopted words for day-to-day things that were already in the language. Usually one borrows words and concepts for new things. In English almost the reverse is true -- the day-to-day words are Scandinavian, and there are many of them," says Faarlund.

>Here are some examples: anger, awe, bag, band, big, birth, both, bull, cake, call, cast, cosy, cross, die, dirt, dream, egg, fellow, flat, gain, get, gift, give, guess, guest, hug, husband, ill, kid, law, leg, lift, likely, link, loan, loose, low, mistake, odd, race, raise, root, rotten, same, seat, seem, sister, skill, skin, skirt, sky, steak, though, thrive, Thursday, tight, till, trust, ugly, want, weak, window, wing, wrong.

>Took over the grammar

>But the Scandinavian element was not limited to the vocabulary, which is normal when languages come into contact with each other. Even though a massive number of new words are on their way into a language, it nevertheless retains its own grammar. This is almost a universal law.

>"But in England grammatical words and morphemes -- in other words the smallest abstract, meaningful linguistic unit -- were also adopted from Scandinavian and survive in English to this day."
>>
>>52967872
Well yeah they're both Germanic languages
>>
>>52967149
Lager as in making.

"Why doesn't anyone here make such" is what it says.
>>
>>52967815
Nei
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
http://www.dagbladet.no/2015/12/30/kultur/debatt/meninger/kronikk/vegetarianer/42563231/
>>
Noen som blir med på en fangehullsfest her?
>>
>>52968368
Da får han bare la være ta del i sammenkomster da, gjor ikke meg noe om han sitter hjemme med bonnestuingen sin.

>>52968521
Dungeon party?
>>
>>52962774
How many people where on utoya when breivik attacked?
>>
>>52968584
1200
>>
>>52968584
Why would you ask us when it would've taken you under a minute to find the answer yourself on google.
>>
>>52968584
too few, too spread out

fucking traitors.
>>
>>52968584
>>
>>52968584
Various sources state that it was from 560 to 700 on Utoya. The verdict against Breivik claims it was 564 people on the island.
>>
>>52968584
Too few 2bh familia
>>
>>52968636
"Liten" overdrivelse

>>52968723
>>52968960
Kantete
>>
https://www.reddit.com/r/norge/comments/3z2zds/hjelp_med_treffeldrekvinner_scam/
>>
>>52969133
meget/eid
>>
>>52969133
>Deler Redditlenker
>I Norgetråden
>I nåværende år ( )
Heng deg
>>
>>52969133
Ja, der har du din gjennomsnittlige redditbruker
>>
>>52969331
Heng deg sjæl, din lettavfyrte kjellerdveler
>>
>>52969391
>lettavfyrte kjellerdveler
Jeg har kort lunte, men er ingen kjellerdveler.
>>
>>52968684
I tried and didn't find anything
>>
Gleder meg til mandag fåvæ
>>
>>52970735
Jeg også, hvorfor gleder du deg?
>>
>>52970769
Blir digg å komme i gang med skole og jobb igjen. Har hatt nok ferie nå
>>
File: 1394488343526.png (6 KB, 344x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394488343526.png
6 KB, 344x342
>>52966167
It says: "If a pig enters a man's house, and consumes the man's faeces, then the house of that man shall be the object of malicious gossip for one entire year"

t. fluent in Jap
>>
>>52971407
*Dolan*
>Jeg vet det er en skrone
>Men jeg velger tro på det
>>
>>52971407
>"If a pig enters a man's house, and consumes the man's faeces, then the house of that man shall be the object of malicious gossip for one entire year"
topp torskekjeks
>>
>>52964904
profftips: hvis du vil inspirere nasjonalisme blandt nordmenn får du breve norske bilder, i stedet for å breve tyskere.
>>
>>52964467
classe ekman forklarer
https://www.youtube.com/watch?v=4EklsyhXR7o
>>
>>52972644
åpen post er livet
>>
File: eu0LRWj.jpg (44 KB, 500x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eu0LRWj.jpg
44 KB, 500x413
Hvem /sortmetall/ her
https://www.youtube.com/watch?v=urRRZzwNT98
>>
Hvem /hater anime/ her
>>
https://www.youtube.com/watch?v=70VOrxOYUSQ&feature=youtu.be
>>
File: 1443823682683.png (289 KB, 646x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443823682683.png
289 KB, 646x690
>>52973149
>Ny Zjoland begynner å grine
>>
>>52973566
Snurrebasskamp er en seriös idrett, vet du
>>
NORSK SNURREBASSKAMP

https://www.youtube.com/watch?v=wSknf2CYa2c
>>
Er det her noe for trådens animeinteresserte?

https://www.youtube.com/watch?v=1MhM4h1i1wc
>>
File: snurrebass.jpg (33 KB, 745x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snurrebass.jpg
33 KB, 745x576
dult
>>
God morgen gutta
>>
>>52976596
morn
>>
File: x59x060x606dc.png (311 KB, 1169x2501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
x59x060x606dc.png
311 KB, 1169x2501
Disse prisene trigger meg noe inn i granskauen fåvæ. Ser ut til at det blir 1080p på meg et par år til.
>>
>>52978126
herre jemini
>>
>>52978126
Du trenger jo ikke mer enn 1080p uansett (i hvert fall på et par år)
>>
File: harikkeord.png (2 MB, 1156x845) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
harikkeord.png
2 MB, 1156x845
Noen i Akershus / Oslo som kan fikse meg noe jobb?
>>
>>52979308

Hvor gammel er du og hva slags kvalifikasjoner har du?
>>
>>52979490
Vi kan ta det videre på min "anonyme" e-post, hvis du onsker. [email protected]
>>
>>52979707
Bare send meg en e-post her så kan du få informasjonen du trenger og eventuelt CV, attester og kursbevis.
>>
>>52979707
>>52980168

sendt mail
>>
>Listhaug foreslår krav for opphold om selvforsorgelse for asylsokere, presist for å unngå at ikke vi skal ha et hav av navere

>VG, DB, og Co, påpeker det helt åpenbare at under halvparten av asylsokere i landet kvalifiserer til kravet om selvforsyning, som om det ikke var grunnen til at kravet ble stilt i det hele tatt

>Kravet kommer ikke til å gå gjennom fordi media mener det er inhumant å ikke la 50-70% av asylsokere nave på våre skattepenger.

På mandag skal jeg begynne å ordne min egen pensjon, tar ikke sjansen på at Norge vil kunne tilby meg noe som helst i 2060.
>>
>>52981212
selvforsorging*
>>
>>52981212
Folket + Listhaug mot media og tullepartier. Ser allerede hvem som kommer til å vinne denne.
Profftips: Det er ikke folket
>>
>>52979308
>>52979490
>>52979707
>>52980168
>>52980333


Der landa Anonsen seg joggu et jobbintervju gjennom /int/ gitt.
>>
File: Norgetråde.jpg (76 KB, 700x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Norgetråde.jpg
76 KB, 700x466
>>52982193
Takk, broder.
>>
>>52979308
Er så mye feil med det bildet at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne. Vel spilt, anonsen. Og lykke til med jobbintervjuet!
>>
File: BcGNEMR.jpg (197 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BcGNEMR.jpg
197 KB, 1200x900
>>52982667

Takk! :^)

Gleder meg fåvæ
>>
>innför dette var et av doxxeanon sine narrestreker
>>
>>52982965
doxxeanon er en jævla megmeg fåvæ, han er trådens svar på muslimsk ekstremisme i norge. målet er kun å spre frykt.

sidenotat: hvilket kjönn er "megmeg"?
>>
>>52982193
Det skjedde nok ikke, dessverre. Men hvis det gjorde, så er det gledelig.
>>
>>52982193
Er det hos kollega-anonsene?
>>
>>52983013
>muslimsk ekstremisme
>bare et megmeg
Hvor blåpilla går det an å være?
>>
>>52983106

Kanskje det..
>>
>>52984727
Wæov, så nå får vi (muligens) 3x anonser med samme arbeidsplass? Det må være tidenes megmeg-kontor
>>
>>52984803

Meget fuktig arbeidsmiljo
>>
>>52984922
Forventer masse originalt innhold fra dere. Sett inn en fast megmeg-brainstorming för hvert morgenmöte.
>>
>>52984803

på intervjuet:

>Hvor lang erfaring har du med /norgetråden/?

>Ranger disse josefene etter hvor sjeldne de er.
>>
>>52985048
>Hva slags forhold har du til Hans Brolav "Er ikke her" Lahlum?
>Whopper eller Big Mac?
>2D, 2WD eller 3D?
>>
>>52985045

Har faktisk lagd et par josefer som gjor narr av konkurrenter innen bransjen som henger på kontoret.

Forresten.. Er du her idag kollegaanon?
>>
>>52985275
>Har faktisk lagd et par josefer
Kan du dele med tråden? Du vet hvor sårt vi trenger OC
>>
>>52985414

nei sorry. da avslorer jeg bransjen min og den er ikke så stor.
>>
>>52985503
tristjosef.jpg
>>
Noen som har det N.A.U.T. bildet med nav i bakgrunnen?
>>
File: 1449213003622.png (797 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449213003622.png
797 KB, 1200x675
>>52986060
>>
File: Sundby.jpg (244 KB, 1024x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sundby.jpg
244 KB, 1024x730
Sundby fåvæ.
>>
>>52988249

based
>>
>>52966167
My japanese isn't perfect, but it is along the lines of:
Lightskinned piglike animal, back to birthplace.
>>
>>52988308
M A S K I N
A
S
K
I
N
>>
Har polakkanon tegnet en megmeg-sundby enda?
>>
File: flagg 2016.jpg (279 KB, 1568x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flagg 2016.jpg
279 KB, 1568x752
/nordic/ > /norgetråden/
>>
>>52988773
Ålreit, så hold deg der da.
>>
File: U salty son.jpg (126 KB, 870x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U salty son.jpg
126 KB, 870x1300
>>52988803
>>
>>52988773
Vennligst ikke promoter andre tråder her, for da bringer du bare mer kreft til de.
>>
>>52988773
Fint, da kan du holde deg der og vi holde oss her. Problem löst!

>>52988829
Traust megmeg på plebbit-nivå
>>
>>52988773

Når sist klarte noen å skaffe seg jobb på /nordic/?

>/norgetråden/ 1
>/nordic/ 0
>>
File: lmaoing @ ur life.png (189 KB, 450x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmaoing @ ur life.png
189 KB, 450x472
>>52990315
>Være lönnslippslave
>>
>>52990473
>leve av andres arbeid
Lavt
>>
File: cigar.gif (2 MB, 500x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cigar.gif
2 MB, 500x432
>>52990760
>Leve for andre
Tipp topp hanrei
>>
Hur är svalbard?
>>
File: svalbard.png (3 KB, 302x69) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svalbard.png
3 KB, 302x69
>>52990883
Varmt som faen.
>>
>>52990955
Blir kaldere der neste uke (-12 grader), men dette er fortsatt relativt varmt. Har vel aldri målt mindre enn -30 der.
>>
>>52991545
Kjeks, hva faen? Åpenbart er det den förste, da alle kongerikene til lands ble unifisert. 1814 er da vi havnet i union med Sverige.
>>
>>52991545
Den norske grunnloven ble skrevet i 1814 og da vi kom i union med Sverige.

I Vikingtiden var ikke Norge ett land, men mange små kongedommer, ifoge kongesagaen samlet Harald Hårfagre alle kongedommene og gjorde dem til ett rike; også kjent som Norge.
>>
>>52982394

Hvis Anonsen lander denne jobben så er det faktisk forste skritt på veien til at /norgetråden/ blir et landsomfattende hemmelig nettverk som plasserer sine medlemmer i ulike strategiske maktposisjoner slik at vi etterhvert styrer Norge.
>>
>>52992365
>>
File: feel club.jpg (18 KB, 212x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feel club.jpg
18 KB, 212x317
>>52992365
>>
File: 1389952512947.jpg (416 KB, 2423x1433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389952512947.jpg
416 KB, 2423x1433
>>52992365
/Norgetråden/ sysselsetter folk fortere en NAV.
>>
>>52992365
Hahahah.

Ja, men det var garantert enten samefag eller to som hadde det goy med tråden fåvæ. NEsten litt rart at så mange i tråden gikk fem på.
>>
File: Ikkesamfega.png (35 KB, 778x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ikkesamfega.png
35 KB, 778x512
>>52992839
Jobbsoker anonsen her
>>
>>52992839
IRC-homsene som driver gjon med oss fåvæ
>>
>>52993412
Den overste posten skulle hatt en "(you)", fordi han svarte jo jobbsokeren der.
>>
>>52993532
Forklarer ikke hvorfor alle mine andre relaterte poster som der jeg oppgir e-posten min er (you).
>>
>>52993523
Ja, de feilet med dette bildebeviset fåvæ.
>>
File: sammehomsing.png (103 KB, 1431x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sammehomsing.png
103 KB, 1431x786
>>52993412
Nei. Det er jeg som sammehomser.
>>
>>52993616
Ergo, flere personer drev gjon.
>>
File: Ebrevbevisdave.png (35 KB, 1280x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ebrevbevisdave.png
35 KB, 1280x560
>>52993739
Haha
>>
>>52993854
Mer en dette kan jeg ikke oppgi :^)
>>
Kolleganon 2 her!
Jobbtilbudet er hoyst reelt.
>>
>>52994109

Hei kollegaanon. Kollegaanon 1 her.
>>
>>52994213
Kollegaanon 3 her, casual friday i går da gutta.
Hva med det sportslaget, hæ?
>>
>>52994213
Halla! Hatt en bra jul med flokken?

>>52994247
At det var?
>>
>>52994351
Du vet, den fotballen vet du, haha, hva med den?
>>
>>52994351

Bra jul ja. Blei kjent med noen nye naboer som var her på nyttårsaften. Bodd her nå i x antall år uten å ha prata med dem i det hele tatt for nå.
>>
>>
>>52995775
Dette her er jo helt fantastisk.

http://iconosquare.com/skarrs_music
>>
File: meg.png (266 KB, 760x951) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meg.png
266 KB, 760x951
Dere er alle brikker i spillet mitt, gutta
>>
>>52995949
Fyffaaaan

https://www.youtube.com/watch?v=QW_TNKxXDLg
>>
File: mfn.jpg (20 KB, 337x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfn.jpg
20 KB, 337x364
>>52996342
https://www.youtube.com/watch?v=XVX_nHixqqQ
>>
>dfn så bakfull fra nyttårsaften at man ikke har spist siden da og alt er stengt
>>
File: RLM.jpg (32 KB, 604x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RLM.jpg
32 KB, 604x408
>>52997001
Drikk mer.

Brev her gutta, /nt/ er död
>>52966203
>>
>>52997161
drit i å lenke fra her da
>>
>>52997001
Hvordan i alle dager klarte du å bli så full at du ikke har kommet deg enda? Selv folk som ender opp med å spy kommer seg jo vanligvis i lǿpet av 24 timer.
>>
>>52996342
>Knut Michael
>>
>>52997526
Ikke han.

Jeg kan forestille meg at noen drikker så mye at selv etter de spyr, så fortsetter de.

Personlig har jeg aldri opplevd å bli spesielt dårlig av fylla. Har alltid kommet meg når jeg våkner dagen etterpå, ca 8-9 timer med sovn.
>>
>>52994514
Jeg spiller ikke fotball om vinteren. Er ikke veldig gunstig.

>>52994554
På tide fåvæ!
>>
>>52996473
han har faen meg den grelleste stemmen jeg noensinne har hort fra en rapper
>>
>>52997526
Hvor bakfull man blir varierer fra person til person. Jeg er som anon du svarer, jeg er på mitt værste ubrukelig bakfull i opptil 48 timer.
>>
>>52997526
Man slutter å spy av for mye alkohol etter hvert. Jeg spyr oftere dagen derpå enn når jeg faktisk drikker feks.
>>
>>52997754
Hvor mye må du drikke for å ende opp der? Ender selv opp med bare svak hodepine i opptill 6 timer etter jeg våkner hvis jeg drakk til jeg begynte å sjangle, og kvalme (men kan spise litt) + ubehagelig hodepine resten av dagen derpå de få gangene jeg har hatt korte blackout (aldri lagt meg fǿr de har gått over dog). Mulig det er genetisk, men jeg er også flink til å drikke vann.
>>
>>52997948
Tja, to flasker vin på et par timer pleier å sende meg dit. Eller tequila, uavhengig av mengder.
>>
Jeg drikker også mye vann hele kvelden, og jeg sleit ikke med fyllesyke når jeg var yngre. Det er noe som har kommet de siste par årene.
>>
>>52998246
Det forklarer saken, gitt at du ikke er betydelig tyngre enn meg (er ganske gjennomsnittlig). Stort mer enn en flaske vin (eller tilsvarende mengde annen alkohol) så begynner jeg å få problemer, og nevnte korte blackout var vel etter mengde tilsvarende ca. 1,5 flasker.
>>
Jeg er en annen anon, personlig har jeg aldri forstått hvorfor folk drikker seg så dritings at de ikke klarer å gå, får blackouts, eller blir liggende hele neste dag (evt 48t). Hva er greia med det? Er det noe en har lært av samfunnet, at det er kult å drikke til en stuper, eller er det noe annet? Er det morsomt å være så full at du ikke har kontroll? Jeg synes alltid at de verste kveldene på byen er de hvor jeg drikker litt for mye og blir litt uorientert (som heldigvis skjer veldig sjeldent nå som jeg er opp i tyveårene), og jeg kan ikke forestille meg at jeg noen sinne ville onsket å bli *enda* fullere enn det atpåtil.

Er det noen som har selvinnsikt nok til å svare på hva som ligger bak slik drikking?
>>
>>52998418
Er ikke noen spesielt stor gutt, nei.

>>52998419
Stemning. Dersom steminga er der og alle drikker som villmenn, så er det vanskelig å skru på bremsene når man er småfull selv.

Jeg liker det ikke med mindre jeg er med gode venner, for det detter som regel mye dritt ut av kjeften på folk når man er sörpe.
>>
>>52998419
Jeg undervurderer hvor full jeg er, og jeg liker ikke å stå med tomme hender på byen.
>>
>>52998419
Jeg er >>52997948 og >>52998418, og de gangene jeg går for langt er når jeg tipper litt over grensen med "idealpromille", og det plutselig ikke virker så farlig å avslutte kvelden med 3-4 extra shots, drikke opp ting andre ikke vil ha osv. Da får man raskt et kraftig promillehopp.
>>
>>52998551
Stryk det, jeg misliker det uansett. Angrer alltid som en hund dagen derpå.
>>
hva er den beste pizzaen i oslo?
>>
>>52998582
>Jeg undervurderer hvor full jeg er
Stötter den her.
>>
>>52998641
Pamparius
>>
>>52998700
Glem det, ser det er nye eiere
>>
>>52998641
Lofthus Samvirkelag eller Patio fåvæ
>>
>>52966167
It says "Put the speed-ramen in the microwave for 7 minutes on high"
>>
>>52999039
Eg lo
>>
>>53000329

*jeg lo*

Skriv på riksmålet din degenererte bondeneanderthal
>>
>>52998641
Hells kitchen eller Villa paradiso.
>>
>>53000610
Finst berre eitt retteleg "riksmål", din lille dritt, nynorsk.
>>
>>53000928
Slutt å prǿve å påtvinge resten av landet vestlandsdialekten din, så slipper vi å måtte utrydde den helt.
>>
>>52990853
Jeg finner det ekstremt ironisk at du mener at å leve for andre er "hanrei", mens å leve av andre er 100% akseptabelt
>>
>>53001069
>vestlandsdialekt

Ikkje noko vits i å argumentera med deg, ser eg.
>>
>>53001281

Ivar Åsen skrev bare ned sin egen Orsta dialekt i panikk etter at han drukket opp hele stipendet han hadde fått fra staten for å lage dette såkalte "landsmålet"
>>
>>53001281
Nynorsk representerer ikke min dialekt i alle fall.
>>
>>53001694

Her skal jeg fortelle deg hvorfor:

Del 1/2

Det de færreste vet er at Ivar Aasen hadde et ganske voldsomt alkoholproblem, som begynte allerede i ungdomsårene. Det var jo lov å brenne hjemme på denne tiden, og Aasen-gården på Hovden utenfor Orsta var et kjent produksjonssted for potetsprit. Allerede fra tiårsalderen brukte lille Ivar å snike seg inn i sprit-stabburet og stjele fra lageret, men siden produksjonen var så stor, ble dette aldri lagt merke til.
Senere, når han hadde fått seg litt begavelse og studert norront for å forstå hva de eldre i bygda snakket om, begynte han å irritere seg over at han ikke fikk til å skrive dansk. Han fikk rett og slett ikke grammatikken inn i hodet, og som mange ungdommer gjor på SMS i dag, skrev han slik han snakket. Dette likte ingen av lærerene, men siden han alltid hadde en spritflaske å bestikke dem med, besto han skolen.
I 1842 klarte han, ved hjelp av en kamerat som forsto seg på å skrive dansk, som skrev soknaden for ham, å få tildelt et rimelig stort stipend fra staten. Han hadde lovt å reise rundt i Norge å samle inn dialekter for å studere dem, og utifra dem konstruere et nytt skriftspråk, men Doktorens historiske forskning har kommet frem til at motivene var noen helt andre. Den da 29 år gamle Ivar Aasen var fortsatt ungkar, og dette skulle han utnytte så langt han kunne. Vel vitende om at tjenestejentene og budeiene var mektig imponerte over utdannede unge menn utenbygds fra, reiste han på den storste sjekketurnéen norgeshistorien har sett.
I over ti år reiste Ivar Aasen fra bygd til bygd, og de dialektfragmentene han samlet inn, var stort sett slike som: "Åuh, Ivår, do he sånn einen theiligen staurr" og "ek kjim!". Samtidig ble han også ekspert på hvor de beste bryggehusene i Sor-Norge var. Han levde det gode livet, drakk og festet, og etter litt slektsforskning rundt om i landet, har man funnet ut at minst 15 fedrelose unger kan spores til Ivar Aasen.
>>
>>53001680
>>53001694
Eg ser at dykk ikkje skjoner problemet her. De må gjerne halde fram med å skriva på dansk, men problemet er at folk vil nynorsken til livs, av di skriftmålet berre irriterar dei. Vårt hovudmål er like meiningsfylt som dykkar hovudmål, og me må også ha sidemål (bokmål) på skulen, nett som de sjolv må ha.
>>
>>53001908

Del 2/2

Så, i 1852, fikk han et brev fra den norske staten, der de lurte på hvor det ble av dette nye norske skriftspråket han skulle lage. De ville ikke gi ham flere penger, og Ivar Aasen dro blakk og bakfull tilbake til Orsta. I noen uker var han ganske desperat, og lurte på hva han skulle gjore, for ikke å bli avslort som den svindleren han var. Da ville han jo havnet rett på Bastoy. Men, hans gamle venn som kunne å skrive dansk kom han til unnsetning. De gikk sammen, og Ivar Aasen skrev ned slik de snakket i Orsta. Det var altså denne dialekten som ble til Nynorsk, noe man lett forstår hvis man reiser på Sore Sunnmore den dag i dag. Selv om dialektene der har blitt litt mer moderne, snakker de faktisk nesten akkurat slik nynorsken ble designet av Ivar Aasen fra 1853 og utover.
>>
>>53001680
>Åsen
herre min skaper
>>
File: 1431613215293.jpg (135 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431613215293.jpg
135 KB, 400x400
>>53001908
>>53001964
topp kjeks
>>
File: lol.jpg (34 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol.jpg
34 KB, 413x395
>>53001908
>>53001964
>>
>>53002041
>>53002125
>Dette underholder folk i Norgetråden

Kos dere på ungdomsskolen
>>
Skjonner ikke hva er vitsen med å dele skriftspråket i to
>>
Bokmöl er söppel, nynorsk er det eneste sanne norske skriftspråket.
>>
>>53002461
Dette. Skulle önske jeg hadde vokst opp med ekte norsk.

>>53002291
Et forsök på å fornorske språket og bringe nasjonalismen tilbake i folket, men for mange hanreier sto imot.
>>
Hva holder gutta på med på denne fine lordagskvelden?
>>
>>53001939
>>53002461
>>53003760
Eg synest det er utruleg deileg å ha nynorsk som passar til måten eg pratar på, fåvæ.
>>
File: hareide megmeg.jpg (45 KB, 666x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hareide megmeg.jpg
45 KB, 666x546
Rota rundt i gamle mapper og fant ut at jeg lagde en ganske god Hareide megmeg for tre år siden. Humret godt av disse når jeg fant dem
>>
>>52985117
>2WD
lo godt
>>
File: hareide megmeg4.jpg (41 KB, 666x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hareide megmeg4.jpg
41 KB, 666x546
>>53003904
>>
File: hareide megmeg5.jpg (46 KB, 666x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hareide megmeg5.jpg
46 KB, 666x546
>>53003951
>>
File: hareide megmeg2.jpg (48 KB, 666x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hareide megmeg2.jpg
48 KB, 666x546
>>53004026
>>
>>53003868
Når folk klagar over at nynorsk ikkje liknar på korleis dei talar er det ikkje nynorsk som er problemet, det er nesten alltid talen. Folk må rette på uttalen sin, så skal dei sjå kor bra nynorsk eigentleg er. Ikkje klag på nynorsk utan at du fyrst har prövd å leggje om dialekta.
>>
File: vv.jpg (33 KB, 277x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vv.jpg
33 KB, 277x277
>>53004026
>kreftsykinger

Heh
>>
>>53004122
Jepp!
>>
>>53003838
drikker monster og onanerer til tsjekkisk voldtektsporno fåvæ
>>
Dansker på 4chan er kreft?

Enig?
>>
>>53004284
Tja, litt. Dansker generelt er ganske kreft. Har en kamerat fra Danmark som er jævlig arrogant og alltid insisterer på å krangle over de mest idiotiske ting konstant.
>>
>>53004511
Var på en /skandi/ tråd akkurat og de skriver de dummeste av ting.

Kanskje det bare er meg som ikke skjonner dansk humor?
>>
>>53004877
hva forventer du av folk som gurgler for å kommunisere
>>
Hvorfor flokker dansker til enhver "scandi"-tråd, men ikke til "nordic"?
>>
>>53006105
dansker kan knapt kalles nordiske fåvæ, og de vet det selv
>>
why is norway so perfect
>>
>>53006538
it's not
>>
>>53006538
Because of our bunads.
>>
Då er det forstegangstjeneste gutta
Sumarfoglar I magen fåvæ
>>
>>53007488
Kjekt det. Hvor skal du mote til rekruttskole?
>>
>>53007488
Merkelig opplegg det der. Dra hverandre opp av hull i isen og onanere sammen og greier.
>>
Hva skjer om du ikke skal til forstegangstjeneste? er /innvandrer/ og vurderer å få norsk statsborgerskap
>>
>>53007815
UT
>>
>>53007972
kjenner nordmenn som selv ikke gikk selv
>>
>>53007680
Oshlo!

Så skal eg til setermoen.

Er på buss mot Oshlo! Nå
>>
>>53007815
>vurderer å få norsk statsborgerskap

Triggret
>>
File: maymay.jpg (32 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maymay.jpg
32 KB, 400x400
>>53008446
Er en lang prosess, men de nye passene ser kult ut
>>
>>53008660
Hvor svart er du? Er du gjormeslim?
>>
File: dreamjob.jpg (181 KB, 1000x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dreamjob.jpg
181 KB, 1000x559
>>53008700
Er fra en av de mest hviteste land i Europa

Vurderer å ikke få pass fordi skandinavia er så PK at det er skummelt
>>
>>53008927
Jævla /pol/ack jo, ha deg ut eller skaff deg pass din neger
>>
>>53008927
Har hort at dem jordbærplukkerne driter rett ute i åkern fordi det er bra for plantene.
>>
File: episkdublettmann.jpg (26 KB, 320x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
episkdublettmann.jpg
26 KB, 320x271
>>53009000
Trippleter bekrefter
>>
>>53008927
Du kan jo skaffe deg norsk pass og bo i Polen.

Om jeg hadde vært deg ville jeg ha gjort det for å så dra tilbake til Polen for å leve på Norske velferdskroner, om jeg kunne polsk ville jeg nok ha gjort det selv.
>>
>>53009313
DEDIKERTE BÆSJEÅKRE
>>
>>53009928
Takk for et normalt svar. Får du noe av staten når du bor i utlandet?
>>
File: 20160103_020452.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160103_020452.jpg
2 MB, 4128x2322
Hva ser jeg på Norgetråden?

Så nettopp Pistoldemning: Tordenbolt, var ebin fåvæ
>>
File: 20160103_021732.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160103_021732.jpg
2 MB, 4128x2322
HVEM FAEN ER DETTE?
>>
>>53014144
>han blir hanreiet av sine kinesiske hulemalerier
>>
File: r32po.jpg (8 KB, 400x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r32po.jpg
8 KB, 400x217
>>53014230
Hvem er denne mannen, hva vil han meg, hva har jeg gjort for å fortjene denne dystre skjebne.
>>
>>53014144
Japansk banter når det er bedst
>>
hi
>>
>>53004246
Ja, alt for normie

>>53004877
Nej det var lidt underligt. Der er nogle gode postere en gang imellem dog. De dukker bare aldrig op i scandi.

>>53006458
Selvom vi ikke er det mest nordiske land rent geografisk har vi skabt grobund til alt det vigtigste nordiske kultur, dit land inkluderet.
>>
Anyone from Svalbard and Jan Mayen here?
>>
>>53014931
Jan Mayen is a natural reserve with practically no population except for a few scientists every now and then.
>>
>>53014558
Hei
>>
File: 1439469204562.png (341 KB, 532x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439469204562.png
341 KB, 532x475
dultolini
>>
>>53018679
Hva er fordelen med å knulle ei ku I nesa?
Den kan slikke deg på ballene samtidig!
>>
>>53019071
>Den kan slikke deg på ballene samtidig!
Se >>>/b/661031130
>>
>>53019071
Hva er 30cm langt og får damene til å ligge i senga og hyle hele natta?
Krybbedod!
>>
>>53019584
What's the hardest part of witnessing children getting killed?
>>
>>53019703
MY PENISH HHHAHHA
>>
>>53019721
håhåhåhåhåhåhåhåhååhåhåh
>>
*Bank bank*
>>
>>53019800
dra til helvette
>>
>>53019800
Kven er det?
>>
>>53019821
>>53019850
Hva faen i helvette sa du akkurat om meg, din lille megge? Du skal vite at jeg kom ut som kremen av alle i klassen min i marinen, og jeg har vært involvert i mange hemmelige raid på Al-Quaeda, og jeg har over 300 bekreftede drap. Jeg er trent i gorilla krigforing og jeg er den beste snikskytteren i hele Norge's armé. Du er ikke noe annet for meg enn enda en sau. Jeg skal slette deg til faen med presisjon som aldri har blitt sett på denne styge jorda, merk mine jævla ord din jode. Tror du at du kan komme deg vekk med med å si slike ting til meg på internett? Tenk deg om igjen, din fitte. Mens vi snakker kontakter jeg mitt hemmelige nettverk av indianere i Norge og din IP blir sporet akkurat nå så det er best du er klar for stormen, din orm. Den stormen sletter den patetiske tingen du kaller ditt liv. Du er faen meg dod, unge. Jeg kan være hvor som helst, når som helst, og jeg kan drepe deg på over sju hundre måter, og det er bare med hendene mine. Jeg er ikke bare trent eksklusivt i fisting, men jeg har tilgang til hele våpenlageret til nabo bonden min og jeg kommer til å bruke det på å slette rumpen din fra kontinentet, din lille dritt. Om du bare hadde visst hvilket helvette din "snedige" lille kommentar hadde brakt på deg, hadde du kanskje holdt den jævla tungen din. Men det klarte du ikke, du gjorde det ikke, og nå betaler du prisen, din jævla idiot. Jeg skal diaré'e over hele deg og du skal drukne i det. Du er dod din unge
>>
>>53019872
hvorfor skriver du en hel novelle på et viatnamesisk stǿvsugerforum klokken fem på halv seks om morgenen?
>>
>>53020223
Google er min venn
>>
>>53020223
For at du skulle ha noko å sporje om :^p
>>
Hva har hendt nå da? Hvorfor er hele greia full av caretaker? Kan jo ikke ta to dagers pause uten at verden blir snudd på hodet.
>>
>>53020803
HiF I Fred
>>
>>53020803
>caretaker
?
>>
>53 IPer
>kvart på 7 på en sǿndag
hva gjǿr dere så tidlig oppe gutta?
forsǿker selv å snu dǿgne, skal på jobb igjen imorgen
>>
>>53021880
Livet er for kort for å kaste det bort på sovn
>>
File: 1424328146138.gif (160 KB, 390x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424328146138.gif
160 KB, 390x379
>>53007815
>er /innvandrer/ og vurderer å få norsk statsborgerskap
>>
>>53021880
Våknet 5, snur dögnet tilbake selv
>>
>>53021880
skal legge meg nå fåvæ
NAUT som faen
>>
>>52966429
Beautiful.
>>
File: earthlings.jpg (10 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
earthlings.jpg
10 KB, 225x225
>>53022320
>2016
>bor på jorda
>>
god morgen gutta
>>
>>53022837
God morgen gutt
Skal legge meg nå gutt
Forbanna grinar gutta på nattbussen gutta.
>>
Henta meg et glass vann gutta
Blir en tung sondag gutta
>>
Gutta! Når bor eg mote opp på gardemoen for sånn forstegangstjeneste greier?

Det var ikkje særlig spesifisert fåvæ
>>
>>53023191
Må da ha vært mer spesifisert enn i posten din, vanskelig å si noe fornuftig om fåvæ
>>
>>53023191
>>53023286
>>
>>53023191
>gjennomsnittlig IQ til en vernepliktig
>>
>>53023453
Dette, kom deg ut
>>
fy faen så kjedelig det er å våkne tidlig på en fridag

aner ikke hva jeg skal ta for meg
>>
>>53024515
Start med en runk
>>
>>53024530
var det förste jeg gjorde når jeg begynte å kjede meg

det er en stund siden
>>
>>53024585
Da er jeg tom for ideer dessverre
>>
>>53024515
det er et hav av filmer, serier og spill der ute
>inb4 hva anbefaler du
jeg anbefaler aldri noe fordi du vet bedre enn meg hvilke sjangre du liker

du kan også gå tur eller noe?
>>
>>53024707
gode forslag, takk så meget
>>
>>53024515
rydd
>>
>>53024737
nei fy faen

soleklart dårligste forslag så langt
>>
Gode morgenvibber

https://www.youtube.com/watch?v=PERf5un2nC0
>>
det hender i statene, gutta

http://www.oregonlive.com/pacific-northwest-news/index.ssf/2016/01/drama_in_burns_ends_with_quiet.html
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rbhj54prNkE

Snart må gode nordmenn gå rundt med tolk!
>>
>>53026263
Jeg er mokka lei av fargede folk fåvæ
>>
>>53026370
Legg dem i ror!
>>
>>53026496
Hva mente de med dette?
>>
>>53026643
Norge eksporterer ( Sender ut av landet ) olje og gass i ror, kanskje de skulle eksportere noen innvandrere.
>>
>>52988249
>>52986060
>>52988340
blir deprimert f¨væ
fuckings navere
>>
>>53026795
>har jobb/går skole
>slipper å nave
Hvorfor blir du deprimert? Er du en hanrei kanskje?
>>
>>52996473
https://www.youtube.com/watch?v=PtLPanF-7V0
>>
File: 1365450476626.jpg (39 KB, 310x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365450476626.jpg
39 KB, 310x371
He våre tett i nasa sida August.
>>
0-4 lage taco til lunsj
5-9 en half h halv pkake pakke dumle orgi ogibn original til tlunsj
>>
>>53026795
>Det er bokstavelig talt hanreier i denne tråden som blir mer trigget av etnisk norske landsmenn som naver, enn migranter som naver
>>
>>53027805
faen ta det her
>>
Hvorfor er VG's kommentarfelt fylt med de veste avskummet i Norge? Fra hoyre og venstresiden kommer de mest idiotiske korttenkte og tilbakestående meninger.

Jeg ville trodd at det var ren poe's law trolling om ikke folk brukte sine virkelige navn og profiler.
>>
>>53028030
#sentrifugewelcome
>>
File: 1448078446348.jpg (14 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448078446348.jpg
14 KB, 350x350
>Norway
>>
>>53028235
shut up, cat
>>
File: 1442357128017.png (38 KB, 953x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442357128017.png
38 KB, 953x574
>>53028235
>Straya cunt
>>
>>53028338
Im not actually a cat haha. I just posted the cat to be funny
>>
File: cunt cloud.png (40 KB, 589x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cunt cloud.png
40 KB, 589x552
>>53028493
I knew that haha, just trying to be funny too haha

Wanna fuck?
>>
File: 1448060952193.jpg (17 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448060952193.jpg
17 KB, 499x499
>>53028645
No thanks. I'm a wizard in training.
>>
>>53028760
C'mon now, it doesn't count if it's with a man.
>>
Northug slår til igjen, syntes litt synd på Tonseth.
>>
brb gutta

tar en runk gutta
>>
>>53029404
Slår til og slår til. Det var fint at han fikk litt distanse på dem, men jeg hadde et lite håp om at han skulle ta noen sekunder i hvert fall på Sundby, og spesielt nå som det ble klart at Sundby også hadde en relativt dårlig dag, for han å være, så var det litt synd at det ikke klaffet for Petter.
>>
>Det er folk her nå, i denne tråden som synes muslims invandring er en god ting
>>
File: musli.jpg (24 KB, 220x147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
musli.jpg
24 KB, 220x147
>>53031067
Synes musli er digg jeg.
>>
>>53027705
Snörrkreft
>>
>mageknip og diaré
>7 timers kjoretur foran meg
Har heldigvis kleenex og null skam dersom det skulle bli krise
>>
File: Ugh.png (84 KB, 296x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ugh.png
84 KB, 296x328
>>53031966
>>
>>53031966
Min kjære far kjorte meg på langtur til Trondheim når jeg var 8 år, han hadde da typen hvite gammeldags truser.

Jeg kan fortsatt huske det flyvende hvite, brune og rode objektet som floy over bilen. Mens han kastet sin utdritne mannetruse ut i en elv vi måtte stoppe ved, for han satte seg bak bilen ved en traffikert veg for å skylle analringen sin med en flaske vann.
>>
File: underpants.jpg (69 KB, 800x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
underpants.jpg
69 KB, 800x616
>>53032247
Thread replies: 320
Thread images: 65
Thread DB ID: 377432[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.