[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 206
Thread images: 21
File: Naamloos.png (388 KB, 727x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.png
388 KB, 727x450
/nederdraad/

Nachteditie


Welkom: Het Koninkrijk der Nederlanden, Vlaanderen en overige (aspirant) Nederlandstaligen.

Niet welkom: Krulbroodjes, Theeslurpers, Spagettivreters, Kebab, Klepvetten, buitenlandse probleemgroepen en overige niet Nederlandstaligen
>>
Vrij en onafhankelijk Vlaanderen etc etc etc

En 036 uiteraard
>>
>>24700616
>En 036 uiteraard
Deze draad begint al goed
>>
>>24700616
Netnummer van één of ander boerengat in Antwerpen?
>>
plaatst hieronder kalmerende muziek met vrouwenstemmen
>>
>>24700660
We mogen onze noordervriendjes niet vergeten uiteraard, ondanks dat ze soms paupers kunnen zijn.
>>
>>24700716
>fantastig tog

>>24700705
Hebben wij nog netnummers? Zou die van mij niet eens weten.
>>
>>24700705
>boerengat in Antwerpen

Wollah G, ik ga je steken! ALMERE JONGE! JE WEET ZELLUF!
>>
>>24700763
03 is het zonenummer van Antwerpen.
>>
>>24700838
Ge zou zo in Antwerpen passen :^)
>>
>>24700716
http://youtu.be/5A-EkV3pGJ8
>>
>>24700885
Klinkt als een mooie haatvrije stad
>>
>>24700962
Mooiste stad van Vlaanderen, en nog bijzonder veel parking ook. Wees welkom.
>>
Vlissingennaar hier, hebben jullie nog leuke plannen voor de zomer?
>>
>>24701031
Vlissingen vermijden
>>
>>24701031
Lekker weekje of twee naar Vlieland, denk ik.

>dat hebben we niet in België
>>
>>24700901
>naar metaal luisteren na je pubertijd
>>
>>24700569
Kanker names vorig Thread met je Kanker vlaggen
>>
>>24701008
>mooiste stad
ende dat moeten wij serieus nemen?
>>
>>24701080
kankervlaggen*

Geen idee wat je met de rest bedoelt.
>>
>>24701080
>Kanker names vorig Thread met je Kanker vlaggen
jij wat maat
>>
>>24701057
slim plan

>>24701059
gezellig, kga zeilen met wat vrienden deze donderdag blijkbaar

Waar gaan jullie allemaal op stemmen 22 mei?
>>
>>24701151
>blijkbaar
Ook zo'n geweldige langetermijnplanner?
>>
File: 1332535631749.jpg (61 KB, 374x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332535631749.jpg
61 KB, 374x430
>>24701080
>>
>>24701057
Heeeeeeel verstandig!

0117 rapporteert
>>
>>24701063
>niet naar metaal luisteren na je pubertijd
>>
>>24701151
Ben er nog niet helemaal uit, waarschijnlijk PVV.
>>
File: asgjedfg.jpg (40 KB, 561x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asgjedfg.jpg
40 KB, 561x440
>>24701230
>>
>>24701177
Mijn vriendengroep en ik zijn erg impulsief. Achteraf hebben wij soms wel spijt.

Enfin, zeilen is keivet.
>>
>>24701151
>Waar gaan jullie allemaal op stemmen 22 mei?
Als je geen PVV stemt in de nationale verkiezingen dan moet dat nog niet betekenen dat je dat niet in de EU verkiezingen moet doen.
Het is de enige zinnige partij in de EU verkiezingen. (artikel 50 gaat niet veel betekenen)
>>24701247
Goedzo maat
>>
Pubertijd is met ij.
>>
>>24701338
>Een vriendengroep hebben
pleb
>>
>>24701195
Mwa seg ee gij zijt zo bekanst Vlaanders zo
>>
>>24701315
ik heb die miem eigenlijk nooit begrepen.
>>
>>24701338
>>24701398
>dvw vriendengroep uiteenvalt door één meisje.
Ze zijn niet te vertrouwen zeg ik u. stuk voor stuk.
>>
>>24701370
Nationaal heb ik de neiging om de Piratenpartij te kiezen. Weinig kans dat ze in de werkelijkheid wat kunnen doen in de Tweede Kamer, maarja.
EU verkiezingen PVV, klopt. Biedt wat tegenhang met die eurofielen.
>>
>>24701398
>geen vriendengroep hebben
Deel uw mana met ons, wijze tovenaar.
>>
>>24701404
*biekanst in de vloanders, samson.
>>
>>24701452
>Piratenpartij
Die zijn echt links als de tyfus, wil ik niks mee te maken hebben
>>
>>24701439
Wijven. Erg he? Vertel je verhaal eens belgische broeder.

Zijn hier nog mensen die recent examens hebben gedaan/nog mee bezig zijn? Veel success in ieder geval.
>>
>>24701439
>loeders voor broeders laten
>>
File: happy_sadrog.jpg (14 KB, 251x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happy_sadrog.jpg
14 KB, 251x237
>>24701585
>dgw mijn vriendin haar familie en vrienden heeft achtergelaten om bij mij in te wonen
>>
>>24701414
https://www.youtube.com/watch?v=oNQe_Kw4xH8
>>
>>24701672
>dvw mijn vriendin bijna geen vrienden heeft en haar familie niet moet
>dvw ze compleet aan mij vasthangt
>>
>>24701735
Dat is eigenlijk ook niet te wenselijk
Ik weet niet hoe het precies met je zit, maar als ze op de verkeerde manier aan je vasthangt is het ook kut
>>
>>24701735
Waarom heb je het nog niet uitgemaakt
>>
>>24701735
Gast, pas goed op! Zulke meiden zijn veruit het ergst en het minst betrouwbaar!
>>
>>24701777
>>24701778
>>24701824
Ik weet het, Henken, maar ik kan het niet.
Nog niet.
>>
>>24701862
Je linkerhand heb je nog als het goed is
>>
>>24701862
niet te snel oordelen erover, ga met haar nieuwe vrienden maken ofzo
Behalve als je zelf niet trouw kan blijven/het echt niet uithoudt natuurlijk
>>
>>24701862
Je moet zo snel mogelijk van haar af neger. Inb4 dat ze je binnen twee maanden bedrogen heeft. Dumpen die handel
>>
>maagden geven liefdesadvies
>>
>>24701901
Rechts werkt ook, maar handenvrij is natuurlijk makkelijker.

>>24701908
Ja, dat mag ze mooi zelf doen. Dan zit ik straks ook nog daaraan vast.

>>24701949
Ben er al jaren mee.
>>
>>24702028
>Ja, dat mag ze mooi zelf doen. Dan zit ik straks ook nog daaraan vast.
ik heb een stuk liever gezamenlijke vrienden, het hoeven niet haar beste vrienden te zijn, als ze ze maar mag
>>
>>24702059
Heb zelf al wat vrienden waar ik regelmatig wat mee doe, ik hoef er echt niet meer te hebben. Dan heb ik helemaal geen tijd meer om eens lekker thuis te zitten niksen.
Dat m'n vriendin het niet met allemaal even goed kan vinden is haar probleem, we zitten niet meer op het middelbaar waar we "ik zie u graag laten we alles samen doen <3 <3 <3"
>>
>>24702028
Ik had ook een vriendin die exact hetzelfde was als de jouwe voor bijna drie jaar. Had weinig vrienden, kon het moeilijk met haar ouders en zus vinden en hing echt compleet aan mij vast. Krijgt ze een beetje vrijheid nadat ze op kamers ging en binnen 4 maanden was het raak: had ze me bedrogen voor een manchild. Nu zit ze vaak naar mij te zeiken dat ze spijt heeft, mij mist en dat ik haar terug moet nemen.

Op basis van mijn ervaringen zou ik haar liever kwijt als rijk zijn, maar blijft uiteraard jouw leven.
>>
File: 1289654628.jpg (22 KB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1289654628.jpg
22 KB, 400x225
>>24702190
Ach, het is wel plezant zoals het nu is, maar het gaat sowieso niet blijven duren. Hopelijk ziet zij dat ook in.
Als we samen zouden gaan wonen zou er waarschijnlijk iemand helemaal gek worden, en ik denk dat ik dat niet ga zijn. Maar dat heeft ze natuurlijk niet door.
>wijven
>>
>>24701526
>>24701585
Dus... we zijn met z'n drieën, alledrie beste maten. ik, A en B. B stelt ons voor aan een zeer goeie vriend van hem C. Sinds een half jaartje bestaat de vaste clique uit mij, A, B en C.
Maar ook sinds een half jaartje heeft B een nieuw lief. Leuk meisje, maar B is een beetje het gevoelige type. Een goed voorbeeld hiervan is dat hij zich ziet trouwen met het meisje waar hij een half jaar mee samen is. Hij blijft aan haar plakken. Nu zijn het (bijna) telkens ik, A en C zonder B (de oorspronkelijke gemeenschappelijke link tussen ons allen). Het begint een beetje op ons systeem te werken, maar we willen het nog even uitzitten (aangezien 6 maanden meestal een beetje een keerpunt is in een relatie). Maar ik zie nu twee opties: B verliest uiteindelijk veel van zijn vrienden door asociaal gedrag, of er komt ruzie in de groep (omdat het C tegensteekt, en hij is niet op zijn mondje gevallen).
Drama is niet mijn sterke kant
>>
>>24702308
Goed om te horen dat het nu allemaal ok is!

Je geeft al aan dat dit niet gaat duren; ik zou uit elkaar gaan voordat jullie samenwonen. Zodra jullie samenwonen is het een boel gezeik van wie krijgt welke spullen en dat gun ik echt niemand.
>>
>>24702173

Je hoeft ook niet alles samen te doen, maar als je bijvoorbeeld vrienden bij je over kan krijgen zonder dat je vriendin haarzelf op haar kamer opsluit (heb ik wel eens gehad) is het al goed

>>24702190

>Op basis van mijn ervaringen zou ik haar liever kwijt als rijk zijn, maar blijft uiteraard jouw leven.
Dat van jou is wel erg persoonlijk, als ze bijvoorbeeld nog nooit echte vrijheid heeft gehad dan kan het wel zijn dat het zo afloopt inderdaad, maar dat betekent het nog niet dat iedereen zo is
>>
>>24702380
Vrijheid bedoel ik als in dat ze niet elke dag thuis komt en er door de weeks geen ouderlijk toezicht is. Voor de rest was ze zo vrij als een vogel
>>
>>24702338
De enige oplossing is om C te gebruiken om B homoseksueel te verleiden waardoor de vriendin het uitmaakt met hem
>>
>>24702365
We moeten allebei nog een aantal jaren studeren, dus het zal hoogstens samen op kot zijn. Maar dat zie ik ook niet direct zitten. Zit gelukkig zelf nog op hotel mama.

>>24702380
Opsluiten zou ze niet direct doen, maar waarschijnlijk wel snel kontpijn en/of passief agressief doen.
Daarom ook dat ik probeer om ze niet tegelijk samen te hebben, enige momenten waarop ik dat doe is op festivals eigenlijk. Lekker met z'n allen samen en dan 's nachts in je eigen tent kruipen.
>>
>>24702526
>hotel mama
dat is pas een mooie term
>>
>>24702468
Een bijkomend probleem is, omdat B zo'n week hartje heeft, als ze het afmaakt, hij in een diepe put gaat zitten. Een put waar wij hem uit gaan mogen halen. De enige oplossing is dat B uit zichzelf realiseert dat hij zijn aandacht een beetje beter moet verdelen
>>
>>24702526
Je doet jezelf te kort man! Als je op kamers zit, maak je met zoveel leuke meiden kennis! Zou nog van deze vruchtbare tijd profiteren voordat het over is
>>
>>24702561
Is da geen vaste term in den holland misschien?
>>
>>24702616
Het is geen vaste term in Nederland. Ik ken het wel, maar ik woon in de grensstreek. De grens is letterlijk op één kilometer afstand
>>
>>24702616
In Nederland noemen wij dat gewoon een kankerkind zijn
>>
>>24702591
>ga op kot
>kost bakken met geld
>weekendwerk om dit te compenseren
>minder tijd voor m'n vrienden/vriendin omdat andere steden en dus alleen in het weekend mogelijk
>veel te veel sociale druk terwijl ik op kot zit (ben ik redelijk slecht mee)
>verkloot waarschijnlijk ook studies omdat geen mama die aan mn kop zaagt
>>
HELP BLIKSEM
>>
>>24702703
Ga in de bib blokken/ blok samen met uw kotgenoten
>>
>>24702703
Relax, een jaar of twee studievertraging is geen ramp. Spreid alle druk lekker uit en geniet van je studententijd!
>>
>>24702744
>ververs
>lees dit
>bliksem precies hetzelfde moment
Ik ben bang
>>
File: nederpoop.jpg (41 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederpoop.jpg
41 KB, 500x500
welkom 2 de nederdraad
hier is jou poep
>>
>>24702658
Verdoeme, ik zit op 1800 meter.
>dvw lekker over de grens goedkoop naar de appie

>>24702754
Heb ik ook al gedaan, ging maar paar dagen goed.

>>24702763
Maar ik heb al vertraging...
>>
>>24702830
>2
Alé dat werkt helemaal niet hé malle brit
>>
>>24702744
FLITS KRAK BOEM HENK DOOD
>>
>>24702884
>hé
>>
File: 1341268300762.png (77 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1341268300762.png
77 KB, 1600x1000
>>24702830
Tell us about your girlfriend experiences while you're here, britpoep.
>>
er kwam hier net water naar boven door het doucheputje, moest letterlijk kokhalzen, lekker eerste wereld dit
>>
>>24702989
>in friesland wonen
>>
I already posted about it yesterday but fug, Caro Emerald's stuff is good. Thanks, Madalmaad!
>>
>>24703017
bovenin zuid-holland hoor, in een vrijstaand huis uit de jaren 80
>>
>>24702989
Dat zou niet mogen. Ge zijt genaaid, henk. Genaaid zeg ik u!
>>
>>24702852
>dvw lekker in België goedkoop benzine tanken :D

En is echt geen ramp. Je moet net zoveel tijd nemen als je nodig hebt om de studie succesvol af te ronden. Het gaat immers om het papiertje. Later gaat geen enkele werkgever je vragen hoe lang je over je studie gedaan hebt
>>
>>24702989
SCHIJT SCHIJT ZIJN DE DIJKEN NOG WEL IN ORDE?
>>
File: poopreden.jpg (38 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poopreden.jpg
38 KB, 500x500
>>24702949
my girlfriend is dead
her last wish
she said to me
'brit. please. the nederdraad. post the poop picture every day. this is my final wish'
now i sit in the catalog
every day
i search
>neder
then i come with the black man
to respect my dead gf

she was killed by klompen
>>
>>24703060
DIE FLUTT KOMMT
>>
File: 1397492763975.jpg (20 KB, 235x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397492763975.jpg
20 KB, 235x284
>>24703068
>>
>>24703056
>mgw 20 cent verschil per liter, en dat is dan nog de diesel

En is er niet zoiets dat ge geen twee jaar op rij mag verkloten? Ben ik anders goed mee bezig.
>>
>>24703068
kanker grappig
>>
>>24703068
How Can Your Girlfriend Be Real And Your Girlfriend If She Is Dead??

>>24703084
https://www.youtube.com/watch?v=uUyDcGSMPEQ
>>
>>24703068
We are a civilized people. We don't stone slags but we use klompen.
>>
>>24703068
You truly are a nobelman and a kanker.

D-do you want us to avenge her? S-should we kill the klompen?
>>
>>24703102
Ik heb geen idee. In Nederland moet je binnen 10 jaar je studie afronden. In België heb je toch dat systeem dat je een bepaald aantal studiepunten per jaar moet halen om verder te kunnen?

Bij ons op school hadden we een "studieloopbaan coach". Bij hem kon je met alle vragen omtrent je studie terecht. Ik zou zo'n contactpersoon binnen je school zoeken en er eens over praten. Dan weet je waar je aan toe bent
>>
File: nedermad.png (4 KB, 82x111) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nedermad.png
4 KB, 82x111
>>24703152
this was the man who did it
i could hear him laughing as he klomped away to his windmolens
>>
>>24703189
please take off your klompen as respect to my dead girlfriend
that which has no gf can no longer klomp
>>
File: 1376176967142.jpg (87 KB, 327x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376176967142.jpg
87 KB, 327x700
>>24703209
What a poor picture. Are you sure it wasn't this man?

>>24703244
I only have yellow boerenbond klompen... Should I burn them?
>>
>>24703207
>studiepunten per jaar moet halen om verder te kunnen
Neen, ge krijgt 140 studiepunten waarmee ge kunt doen wa ge wilt. Voor één semester betaalde 30 studiepunten (bv. 6 voor wiskunde, 6 voor fysica, 3 voor Chemie,...) voor de vakken waarvoor ge slaagt krijgt ge uw studiepunten die ge betaald hebt terug.
>>
>>24703404
Als dat de enige randvoorwaarde is, dan zit je volgens mij aardig safe. Zou sowieso eens contact zoeken met iemand binnen je school waar je zulke zaken mee kan overleggen
>>
>>24703505
Ben niet hem. Maar zolang ge niet twee jaar op rij (serieus) buist, kunt ge verder studeren.
>>
>>24703404
>>24703505
Als ge twee jaar op rij minder dan de helft haalt moet ge wel een jaartje pauze nemen.
>>
>>24703293
>nog steeds geen crocs gebruiken ipv klompen
>>
Zo! Het gaat flink te keer in de Beemster.

Telde al acht flitsen in één minuut.
>>
>>24703640
Mooi, dan heb je bij deze ook geen verlichting meer nodig.
>>
>>24703640
Het stopte hier echt heel abrubt nep
>>
>>24703639
>geen klompen dragen
Niet komen wenen als ge ne kassei op uw voeten krijgt eh
>>
>>24703743
Zie ik er als een proleet uit volgens u?
>>
>>24703844
Geen idee, Bart, zet kee ne ploatke.
>>
File: Panic[1].jpg (6 KB, 200x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Panic[1].jpg
6 KB, 200x291
>>24703711
>>24703738
OH STRONT DEZE WAS WEL HEEL ERG DICHTBIJ

>MGW DAT IK HET VOELDE
>>
>>24703896
Waar???

>dvw je alleen gerommel hoort in de verte
>>
>>24703570
Goed om te zien dat er duidelijkheid begint te komen!

Ga nu op weg naar mijn werk, nachtdienst begint straks. Nederdraad bedankt!
>>
>>24703981
Veel plezier, nachthenk.
>>
>>24703896
Je gaat dood dag
>dgw onweer meestal boven ze blijft
>>
>>24703943
Zeevang, je weet wel, bij Volendam en zo.
>>
>>24704013
Zee
>>
>>24704037
>>24704064
>>
>>24704201
>>
Hoorde net twee inslagen vlakbij tijdens het jossen.
>>
File: 1382899659788.jpg (76 KB, 500x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382899659788.jpg
76 KB, 500x465
>>24704334
>>
>>24704392
Kreeg je toen en boost?
>>
>>24704392
zeggen jullie "jossen" of "zjossen"?
>>
>>24704392
>hou piemol vast
>doe niks
>trillingen van inslagen doen u klaarkomen
>neuk moeder natuur
>>
>>24704433
Ik zeg lekker trekken

>>24704444
Ebische krijg
>>
>>24704433
Eigenlijk zeg ik rukken.

>>24704421
W-wel een beetje

>>24704444
'Helaas' trilt mijn huis niet als er een inslag meer dan 10 meter verderop is.
>>
>>24704496
>>24704484

ok dan, maar hoe spreken jullie jossen uit?
>>
>>24704537
Jossen.
>>
>>24704537
Als jossen
>>
>>24704537
Jos-sen op zn hollands
>>
>>24704551
>>24704561
>>24704563
>niet 'zjossn'
>>
>>24704604
>ze zullen nooit gezjost zijn
>>
>>24704604
We zijn geen Vlaming met spraakproblemen
>>
>>24704640
>we zijn Vlaming
:^)
>>
>>24704681
Vlamingo
>>
>>24704704
>jaloezie
>>
>>24704863
>jaloers zijn op Vlamingen

Ik weet niet eens waar ik jaloers op moet zijn
>>
>>24704863
>zjaloes
>>
>>24704897
Goedkope naft (^:
>>
>>24704897
Ge kunt tegen ons liegen, ma nie tegen uzelf.
>>
>>24704929
Dan rol ik wel naar Duitsland, is dichterbij ook.
>>
>>24704970
Oh.

Okee.

Dan...

Uhm...

We hebben betere scho-
ahnee, die zijn ze ook aan het verneuken
>>
>>24704970
euthanasie?
>>
>>24705064
Eerste ter wereld die het hadden, jullie tweede.
>>
>>24705103
Maar kunnen jullie kindjes naar de hemel helpen?
>>
>>24705103
Maar gij zijt nog geen 18 jaar.
Dan MOET ge wel naar hier komen
>>
>>24705118
>>24705130
Daar hebben wij onze vertrouwde NS voor
>>
>>24705173
Meh, dat geeft zo'n rommel.
En waarschijnlijk niet eens op tijd.
>>
>>24705118
Zijn jullie Belgen zo depressief dat kinderen al smeken om geëuthanaseerd te worden?
>>
>>24705254
Als ze al vuilzakken gaan dragen dan is het niet zoveel moeite meer om ze op te ruimen, eh?
>>
>ga op netflix
>zet een of andere kankerfilm op
>opeens in de subtitles 'kankerwijf'
Heh
>>
File: jack_lol.gif (1 MB, 267x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jack_lol.gif
1 MB, 267x219
>>24705342
Ik ging even stuk, dank u Vlaming
>>
>>24705130
>>24705118
Trouwens, net iets gevonden:

"Een minderjarige vanaf twaalf jaar kan een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding doen. Maar een beslissing wordt niet buiten de ouders om genomen. De euthanasiewet onderscheidt twee leeftijdscategorieën:

bij minderjarige patiënten van 12 tot 16 jaar is instemming van de ouders of voogd vereist;
16- en 17-jarigen nemen de beslissing in beginsel zelfstandig, maar hun ouders of voogd moeten wel in de besluitvorming worden betrokken."

De NS is dus niet meer nodig.
>>
>>24705631
Volgens mij bestond het hier al best lang en is het maar en paar keer gebeurd, alleen in België werd het opeens groot nieuws, omdat waarschijnlijk amerikanen er lucht van kregen
>>
>>24705709
Plezier is niet toegestaan voor Belgen ;_;
>>
>>24705747
Ik vind het vrij krom, iemand die dood wil omdat ie zich extreem ellendig voelt mag niet, maar doodstraf is wel een ding
>>
>>24705817
Dat komt omdat de staat beslist wie leeft en wie niet, dat mogen ze zelf niet beslissen.
>>
>>24705817
Negerspeculoos maken mag niet en negerpresidenten weer wel.

Rare jongens, die platgehaktbalbroodjes.
>>
>>24705817
Ik vind euthanasie echt een eerste wereld probleem. Als je geen zin hebt om 10 jaar miserabel in leven gehouden te worden d.m.v. chemotherapie stop je toch gewoon met alle medische hulp en ga je dood als een bikkel.
>>
>>24705858
>mgw dit een gezonde normale maaltijd daar is

http://youtu.be/u4zw99VsoMA
>>
>>24705907
Zeg dat maar eens als je aan je infuus ligt terwijl smerige kanker zooi je van binnen weg eet
>>
>>24705907
Zelfmoordautomaten wanneer?
>>
>>24705907
Er zijn andere chronische ziektes waarbij euthanasie een optie is.
Zoals Tinnitus, ALS, MS.
>>
>>24706066
>Euthanasie voor tinnitus
wat
>>
>>24706010
Ja maar dat infuus pompt je juist vol met medicijnen om je in leven te houden. Als je gewoon alle medische hulp stopzet ben je binnen een dag dood. Gewoon een laatste goede fles whisky drinken en oogjes dicht doen.
>>
>>24706185
Mensen kunnen er zwaar depressief, angstig en bang van worden. Ik heb het niet over dat gepiep van een paar minuten na harden geluiden, or dat van een paar seconden, maar dat non-stop door gaat. Niet meer kunnen slapen, geen rust, niet normaal nadenken en dit dus de rest van je leven.

Ik ken mensen die het nagemaakt kregen via een koptelefoon. Na 10 minuten werden ze er al gek van.
>>
>>24706266
>>24706066
>>
>>24706316
Weet ik, maar dan nog.
>>
>>24706266
Niet altijd. Mijn oma liep al minimaal een jaar lang rond met uitgezaaide kanker.
>>
>>24706340
Het gebeurd vaker hier, en het is een legitieme reden.
>>
>>24706316
Er was laatst nog en heel programma over op Nederland 2, er is nu een of andere therapie waarbij patiënten constant en Ross twee horen krijgen om de hersenen te laten geloven dat dat gelijk is aan stilte of zo iets, werkte blijkbaar goed
>>
>>24706415
En ross = een ruis
>>
>>24706415
Las ook zo iets ja op zoek naar de naam.
Dat is wel goed nieuws, want daarvoor bestond er niets tegen.
>>
>>24706381
Vreemd. Mij leek het altijd dat euthanasie echt allen voor terminale mensen was. Tinnitus lijkt me nu niet echt iets waar je letterlijk dood aan gaat, hoe kut het ook mag zijn.
>>
>>24706520
Het veroorzaakt stress wat weet ik het hoeveel gevolgen kan hebben
>>
>>24706347
Het was niet als een persoonlijke aanval op ziektepatiënten bedoeld. Ik ben ook niet medisch opgeleid, dus ik dacht dat kanker zonder chemo uitzonderlijk snel dood. Ik zei het allemaal een beetje cru, persoonlijk zou ik na mijn 70ste niet met een chronische ziekte willen blijven rondlopen, dan zou ik zeggen dat de dokter maar beter tijd en medicijnen aan jongere patiënten kan schenken, dat was eigenlijk alles.
>>
>>24706520
Het is een chronische ziekte waar mensen niet een normaal leven mee kunnen leiden.
>>
Kanker waar is het warm
>>
>>24706667
Overal is het warm, had je dat nog niet door?
>>
>>24706667
Wat, swype werkt ook voor geen meter
>>
>>24706648
Moet je er dan maar meteen mee stoppen? Blijkbaar zijn ze redelijk goed op weg om er iets tegen te vinden.
En er zijn trouwens zoveel dingen waardoor je geen normaal leven zou kunnen leiden.
>>
>>24706689
Ik heb persoonlijk geen ervaring er mee (wel gesuis, maar meestal is dat maar een dag bij mij) maar sommige mensen zijn er helemaal doorheen.
En met bijvoorbeeld kanker, dat is nu nog een dodelijke ziekte, maar sommige mensen gokken dat het over een jaar of 20 chronisch is, waarom zou je dan nu euthanasie aanvragen?
>>
>>24706747
Omdat de meeste kankerpatiënten dat nooit gaan halen. Van tinnitus ga je niet dood. Niet letterlijk.
>>
>>24706747
Ik zat in de bus naast iemand die gehoorschade en tinnitus had opgelopen op een muziekfestival toen hij 16 en onwetend was. Soms ben ik blij om mijn beschermde opvoeding.
>>
File: tdy.png (5 KB, 226x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tdy.png
5 KB, 226x282
>>24707084
>Heb altijd de tv of auto radio op volume <10
>broer komt langs om me tv te gebruiken
>zet em naar 25+

Ik vraag me soms echt af of ie doof is van al die techno feesten, of dat dat komt door het snuiven en slikken.
>>
>>24707084
Koop gewoon oordopjes voor een paar euro, haalt de scherpe randjes er va af
>>
>>24707084
Ik heb mijn gehoorschade opgelopen als kind. Oorontstekingen zijn slecht voor je oren en als je dan ook nog harde muziek luistert is het snel gedaan met je gehoor.
>>
>>24707261
Nou ik ga toch maar proberen te slapen , weltrusten schatjes
>>
File: 1398718917815.png (56 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398718917815.png
56 KB, 600x513
>>24707310
Geen slecht idee, Henk, ga ik ook eens doen.
>>
>>24707241
>er zijn mensen die hun volumeknop altijd op afgeronde getallen moeten laten eindigen
Mijn vader werd echt kwaad als het volume niet op een 0 of een 5 eindigde.
>>
>>24707084
Ik van mijn 16e tot 28 elke week naar feesten geweest zonder bescherming want ik werk er. Het is nu ook weer 5:00 uur...

Heb een gehoor van iemand die 60 is.
Ben ooit een keer in slaap gevallen achter de boxen in toen nog Nighttown. Niet van genotsmiddelen maar uit vermoeidheid. Lange dagen en drukdrukdruk.
En ben zo gewend aan het geluidsniveau dat ik daar helemaal geen moeite mee heb.
Mensen hebben me daar een paar uur laten liggen, want ik had mijn slaap nodig volgens hun.
Werd wakker en hoorde alles heel dof, alsof de muziek heel ver in de verte was terwijl ik naar een stapel boxen zat te kijken voor mijn neus die een paar duizend watt techno in mijn gezicht blies. Ik voelde de muziek wel maar hoorde het amper.
Ben in paniek een baan naar gerent, en daar ging het doffe geluid over in een piep wat leek alsof er een operazangeres heel hard één toon staat te zingen en alles overstemt. Als iemand wat zei moest ik door dat gegil heen proberen te horen.
Heeft twee weken geduurd en het gegil was opeens weg, maar alles was ook een stuk zachter. En als het stil is zoals nu hoor ik een suis.
Maar is wel mooi werk. Maakt alles weer goed.
>>
Het gepiep is het ergste als het stil is, dan let je er plots op en dan gaat het niet weg.
Ik hoorde het voor het eerst een maand of 2 geleden, plots op het werk.
>>
>>24711499
>op het werk
Kan van stress zijn anon. Hoe zit het met uw bloeddruk?
>>
>>24706015
Futurama :DDD
>>
GOEIESMORREGENS
>>
File: be - Walen.png (36 KB, 475x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
be - Walen.png
36 KB, 475x194
>>24712187
>impliceren dat deze morgen goed zal zijn
>impliceren dat het niet super druk is vandaag op het werk
>impliceren dat ik geen zenuwinzinking tegemoet ga
>>
>>24712260
Niet zeiken maar werken Bart.
>>
>>24712339
dat is blijkbaar alles dat je nog mag doen in België

Rente op mijn rekeningen is weer gezakt, met vooruitzicht op nog meer zakken...
>>
>>24712354
>er zijn nog mensen die denken dat ze geld kunnen verdienen aan rente
>>
Goeiesjmorrigensens
>>
Goeiemorgen Nederdraad!
>>
Nog 4 dagen voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen.

Met MINDER sossen en met MINDER makakken.
>>
File: 1351545308153.jpg (19 KB, 285x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351545308153.jpg
19 KB, 285x239
>mgw een druppel melk op mijn kin bij elke lepel smacks
>>
>>24713205
En MINDER index en MINDER loonkosten en MINDER ambtenaren en MINDER ontransparante geldstromen en MINDER onterechte uitkeringen ...
>>
>>24713242
Leer eten
>>
>>24709138
Waarom had je geen goede oordoppen gekocht?
Thread replies: 206
Thread images: 21
Thread DB ID: 867[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.