[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Is a career in politics a good idea, /biz/?
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /biz/ - Business & Finance

Thread replies: 16
Thread images: 2
Is a career in politics a good idea, /biz/?
I live in a scandinavian country, I'm a fairly good speaker and I have some ins into a big political party, but I don't know if the rewards are worth it. Or if there even are rewards, aside from the occasional bribe.
>>
Kill yourself
>>
Which country/party?

Swede here
>>
>>1093750
Swede myself
>>
>>1093750
Then again, all nordic countries have pretty much identical political structures
>>
>>1093754
>>1093756
Om det är ett högerparti lär du väl kunna bli rikare än medelsvensson, men du kommer aldrig bli kokain på en naken hora rik.
>>
>>1093758
Är högerpartiernas medlemmar rika för att de är med i partierna, eller är de med i partierna för att de är rika?
Hur mycket finns det egentligen att tjäna? Politiska uppdrag verkar ju inte betala så värst. Finns det någon möjlighet att gå vidare till lobbyism eller konsultarbete, eller att använda politiken för att bygga varumärke och sedan hoppa in i något helt annat?
>>
>>1093759
Om du jobbar med utrikespolitik inom partiet och kan knyta kontakter utanför Sverige eller näringslivsansvarig kan det gå.

Högpartier brukar lägga mer partipengar på partimedlemmar helt enkelt. Men om du blir partiledare är lönerna ganska lika för dom större partierna (M/S)

Tror mer på att studera till ekonomi eller civilingenjör. Civilingenjör ger en kapacitet till problemlösning som är användbart överallt.
>>
>>1093761
Not swedish, but why civil engineering? It would seem more logical to go for mechanical or industrial in my opinion.
Anyways, just following your conversation, trying to teach myself swedish.
t. icelandfag
>>
If you are a power hungry sociopath, then yes.
>>
>>1093761
Är inte civilingenjör betydligt mer lönsamt än ekonomi? Eller är svensk arbetsmarknad bara konstig?
>>
File: 1455411136472.jpg (74 KB, 550x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455411136472.jpg
74 KB, 550x752
>>1093746
You are litterally the people who are destroying Europe. All corrupt and asshole politicians should be slaughtered.
>>
>>1093816
k
>>
>>1093794
"Civilingenjör" in Sweden does not mean civil engineering, but rather a five-year engineering program, which can be any type of engineering. I myself am studying Civil Engineering - Industrial Engineering.

>>1093811
Jo, om du inte har kontakter eller rik familj är nog civilingenjör det bättre valet. Sikta på Industriell Ekonomi om möjligt, sen Maskin som andra. Ju flummigare ju bättre.

>>1093816
People vote in polititians, they create a system, some are smart enough to exploit said system while still staying within the confines of the law. Nothing wrong here desu senpai
>>
>>1093816
>>>1093746 (OP)
>You are litterally the people who are destroying Europe. All corrupt and asshole politicians should be slaughtered.

That's all politicians anon.

The government is inherently corrupt.
>>
>>1093756

You mean mandatory cucking
Thread replies: 16
Thread images: 2
Thread DB ID: 518263[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.