[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Am I the only here who finds accounting sort...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /biz/ - Business & Finance

Thread replies: 13
Thread images: 1
Am I the only here who finds accounting sort of fun?

Maybe it's because in the Netherlands an accountant who is past the trainee/intern stage is basically a financial adviser. Basically businesses hire you to help maximize profits. You're also getting new clients all the time so it doesn't get stale. Even if it does, accounting is the gateway job to the financial world and accountants with experience are in high demand because they make businesses flourish for a living and have good people skills. I guess accounting is more like bookkeeping in the States.
>>
A lot of analyst positions in the US like accounting experience. Im finishing up my last semester at uni and I am purposely taking another financial accounting class (as an elective). Even though I am majoring and econ and minoring in business, I know that accounting skills can serve as a gateway into legit entry level financial analyst positions.
>>
>tfw the most work I can find as an accountant is light seasonal tax work

Been contemplating suicide for a while. Never thought I would.
>>
>>1033669
Try to apply for other positions anyway. If you explain you can just more than tax work they'll hire you as long as you've got a financial background.
>>
>no accountants who actually enjoy their work on a business board
>>
>>1033669
how? where do you live, what degree do you have, what work experience do you have?
>>
is CPA the way to go?
My goal is to become a in house accountant at a small firm. Where like OP, you get to be involved in the business
>>
>>1034400
CPA is definitely the way to go
>>
>>1034344
Waar werk je? En wat doe je tijdens je werk?
Ik heb management en organisatie lesseen gehad voor 2 jaartjes, hoeveel verschilt het met echt accountancy? Want wat ik heb geleerd zijn dingen voor financiele statements, organisatie niveaus en rechtspersoon dingen. Ik heb interesse en ik ben ook goed in accounting(omdat het altijd moet kloppen in een logische manier).
Hoeveel verdien je en hoe makkelijk is het om een baan te vinden in Nederland?
>>
Toen ik nog op de middelbare school zat, hadden we twee lesuren per week boekhouden. Om een lang verhaal kort te houden: mijn bijnaam was destijds Doornroosje.

Boekhouden is echt iets waar je zelfmoordneigingen van krijgt, accountancy zal bijgevolg niet veel beter zijn.
>>
>>1035669
Top kekster, wat is het verschil tussen de 2 dan?
>>
>>1034984
Waar werk je? En wat doe je tijdens je werk?

Ik werk niet, ik ben dit jaar begonnen aan mijn master accountancy. Ik heb al wel veel voorlichting gehad van/gesproken met mensen die bij een account bureau werken. Hun functie bestaat uit het opzetten van de administratie voor MKB's, kosten/basten uitrekenen, kost prijs berekenen, solvabiliteit/liquiditeit in de gaten houden, etc. Eigenlijk best simpele dingen die een beetje ondernemer zou moeten kunnen.

Als je op VWO niveau M&O hebt gedaan lijkt het daar erg veel op, alleen is het(vermoedelijk) leuker omdat je met echte mensen en situaties werkt.

Maar accountancy is in Nederland een breed beroep en je precieze functie zal afhangen van je werknemer.

>Hoeveel verdien je en hoe makkelijk is het om een baan te vinden in Nederland?
Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel een gemiddelde account verdient, als beginner moet je denken aan rond de twee duizend bruto, maar dat hangt af van waar je gaat werken. Je kunt het volgens mij allemaal online vinden.

>hoe makkelijk is het om een baan te vinden in Nederland?
Op WO niveau best makkelijk als ik daar de mensen kijk om mij heen, de studie is niet zo populair.


>>1035669
MBOer gedetecteerd
>>
>>1035918
Maar waarom dan een vervolgstudie in accountancy? Want op de middelbare school heb ik al die onderwerpen gehad en ik begrijp hoe je al die dingen berekent. Is het gewoon extra oefening ofzo, of moeilijker(wat ik me moeilijk kan voorstellen)?
Thread replies: 13
Thread images: 1
Thread DB ID: 403913[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.