[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Suami lankuli
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 22
Thread images: 9
File: mämmi.jpg (10 KB, 680x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mämmi.jpg
10 KB, 680x416
Suami lankuli

miten päivä on mennyt?
mitä perjantaisuunnitelmia nyymeillä on?
miksi olet 4-kaanissa?
>>
File: id255a.jpg (115 KB, 800x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
id255a.jpg
115 KB, 800x389
missä kaikki bumppaan
>>
Fuck off swed
>>
File: ukko.jpg (81 KB, 434x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ukko.jpg
81 KB, 434x600
Ihan hyvin mennyt päivä. Taitaa mennä perjantai metsässä ja täällä olen, koska tylsää.
>>
>>673226185
Suomi laudat on täyttä paskaa. Mene takas syöpälaudallesi. Onneksi asun yhdysvalloissa nykyään.
>>
>>673226185
Vittuus täs, painaa duunii kympil ja massii taskus.

Vituttas olla normijanari.
>>
File: ihannevartalo.jpg (190 KB, 800x975) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ihannevartalo.jpg
190 KB, 800x975
>>673228229
Hyvä tosiaan kaikkien kannalta.
>>
Taitaa olla baarireissu kaverin synttäreiden takia
>>
Joo vittu imin mutsis pallii :DD vitu autisti :DDD
>>
OOOOOO YAH ALLU FAM GOD ALLU BOT ALLU NIP NIP
>>
Ylilaudalla liikaa ponihomoi eikä siellä yleensä mitään kiinnostavaa ole.
>>
>>673226185
Ihan hyvin mennyt päivä jhuu. Ja varmaan ihan kotona menee perjantai kaliaa juodessa. ja the chania selailen koska etsin hyviä fur threadeja.
>>
>>673228229
suomilaudat on perseestä ja samasta syystä tulin tänne, yhdysvalloissa en tosin haluaisi asua
>>
hitta shukk vatta litta dutta? makka pakka ditta tåkki latta! hujjuu pakka!! PAKKA!!!
>>
File: 1398545549547.jpg (110 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398545549547.jpg
110 KB, 640x960
Olen 17-vuotias yön palvoja. Manaan joka yö Cthulhua, jotta maailman tuho nopeutuisi. En myöskään kunnioita lakia, vaan elän mieluummin lain ulkopuolella. Pimeys on minun juttu, valo on liian iloista...
>>
>>673229718

ALA IKÄ INEN PO IS TÄ LTÄ SI VU LTA
>>
File: sanosin jotta.png (23 KB, 493x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sanosin jotta.png
23 KB, 493x499
>>673226185
Hengissä pysyen
Ajattelin käydä kaupassa ja kahvilla ja syödä ehkä kaksi sipsiä
Koska masentaa
>>
File: 1448235530747.png (358 KB, 640x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448235530747.png
358 KB, 640x743
Makaan paskassa ja mietin et joisko viinaa
>>
>>673229714
Pro tip: If you want to imitate Finnish, don't use B, C, F, Q, W, X, Z or Å, don't start words with D or G and don't end words with a consonant. Technically also D and G are foreign to Finnish but for some reason they have been forced into the language.
>>
>Vittu Satana esa pekka
Doesn't actually know Finnish but I'm addicted to this.
>>
>>673228612
Mulla samat, mahtaaks olla yhteinen kaveri
>>
>>673230967
Esa pekka means that you cant go holiday from army..usually gets esapekka for peeing drunk in to other soldier bed
Thread replies: 22
Thread images: 9
Thread DB ID: 558196[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.