[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Suami lankuli
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 22
Thread images: 9
File: mämmi.jpg (10 KB, 680x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mämmi.jpg
10 KB, 680x416
Suami lankuli

miten päivä on mennyt?
mitä perjantaisuunnitelmia nyymeillä on?
miksi olet 4-kaanissa?
>>
File: id255a.jpg (115 KB, 800x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
id255a.jpg
115 KB, 800x389
missä kaikki bumppaan
>>
Fuck off swed
>>
File: ukko.jpg (81 KB, 434x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ukko.jpg
81 KB, 434x600
Ihan hyvin mennyt päivä. Taitaa mennä perjantai metsässä ja täällä olen, koska tylsää.
>>
>>673226185
Suomi laudat on täyttä paskaa. Mene takas syöpälaudallesi. Onneksi asun yhdysvalloissa nykyään.
>>
>>673226185
Vittuus täs, painaa duunii kympil ja massii taskus.

Vituttas olla normijanari.
>>
File: ihannevartalo.jpg (190 KB, 800x975) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ihannevartalo.jpg
190 KB, 800x975
>>673228229
Hyvä tosiaan kaikkien kannalta.
>>
Taitaa olla baarireissu kaverin synttäreiden takia
>>
Joo vittu imin mutsis pallii :DD vitu autisti :DDD
>>
OOOOOO YAH ALLU FAM GOD ALLU BOT ALLU NIP NIP
>>
Ylilaudalla liikaa ponihomoi eikä siellä yleensä mitään kiinnostavaa ole.
>>
>>673226185
Ihan hyvin mennyt päivä jhuu. Ja varmaan ihan kotona menee perjantai kaliaa juodessa. ja the chania selailen koska etsin hyviä fur threadeja.
>>
>>673228229
suomilaudat on perseestä ja samasta syystä tulin tänne, yhdysvalloissa en tosin haluaisi asua
>>
hitta shukk vatta litta dutta? makka pakka ditta tåkki latta! hujjuu pakka!! PAKKA!!!
>>
File: 1398545549547.jpg (110 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398545549547.jpg
110 KB, 640x960
Olen 17-vuotias yön palvoja. Manaan joka yö Cthulhua, jotta maailman tuho nopeutuisi. En myöskään kunnioita lakia, vaan elän mieluummin lain ulkopuolella. Pimeys on minun juttu, valo on liian iloista...
>>
>>673229718

ALA IKÄ INEN PO IS TÄ LTÄ SI VU LTA
>>
File: sanosin jotta.png (23 KB, 493x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sanosin jotta.png
23 KB, 493x499
>>673226185
Hengissä pysyen
Ajattelin käydä kaupassa ja kahvilla ja syödä ehkä kaksi sipsiä
Koska masentaa
>>
File: 1448235530747.png (358 KB, 640x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448235530747.png
358 KB, 640x743
Makaan paskassa ja mietin et joisko viinaa
>>
>>673229714
Pro tip: If you want to imitate Finnish, don't use B, C, F, Q, W, X, Z or Å, don't start words with D or G and don't end words with a consonant. Technically also D and G are foreign to Finnish but for some reason they have been forced into the language.
>>
>Vittu Satana esa pekka
Doesn't actually know Finnish but I'm addicted to this.
>>
>>673228612
Mulla samat, mahtaaks olla yhteinen kaveri
>>
>>673230967
Esa pekka means that you cant go holiday from army..usually gets esapekka for peeing drunk in to other soldier bed
Thread replies: 22
Thread images: 9
Thread DB ID: 558196[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.