[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
report in swefags
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 272
Thread images: 151
File: 1450452408413.jpg (157 KB, 385x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450452408413.jpg
157 KB, 385x385
report in swefags
>>
Fuck off cuck.
>>
>>668066549
>>
>>668066376
Hello to you my muslim friend.
>>
File: haschiVästerås.jpg (88 KB, 620x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haschiVästerås.jpg
88 KB, 620x421
>>668066376
Någon som har röka i Västerås?
>>
>>668067729
varje jävla tråd
>>
>>668067911
varje jävla tråd
>>
File: trash.jpg (29 KB, 604x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trash.jpg
29 KB, 604x276
Här för Oden och Åkesson.
>>
varför blev det såhär? ;__;
>>
File: 1453212554865.jpg (29 KB, 476x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453212554865.jpg
29 KB, 476x500
>>
مرحبا من مجموعة من المثليين السويد
>>
>>668068309
Öppna gränser.
>>
File: ivd18oi.jpg (197 KB, 1118x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ivd18oi.jpg
197 KB, 1118x526
>>
>>668068309
SD 2018
>>
>>668068309
Kanske för att våra politiker är inavlade offer som blev mobbade i skolan för dom var osäkra fittor. Alla kan dra åt helvete.
>>
Nån som vill röka i Trelleborg ?
>>
>>668068309
because you cucks elected a government that hate their own people

sweden is a fucking joke
>>
Läs på lite istället rasse svin så kanske ni inser att SD är det största hotet för Sverige just nu ! inavlade jävla bonnläppar !
>>
File: images.jpg (2 KB, 85x89) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
2 KB, 85x89
>>668069104
>>
>>668068962
Maybe blame US instead of europe because you fat cucks are one causing the problems all over the fucking world.
>>
>>668069104
sosse, ät en kuk
>>
File: manigga.jpg (6 KB, 259x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manigga.jpg
6 KB, 259x195
>>668069286
>>
Ät du kuk ditt jävla inavel !
>>
>>668069104
leftcuck spotted

had your daily dose of progresive nigger cock yet?
>>
File: helvete.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
helvete.jpg
9 KB, 480x360
vill väldigt gärna att markoolio, andreas nilsson, björn rosenström, robert gustafsson och svullo ska göra program tillsammans!
>>
File: 1450601637680s.jpg (14 KB, 247x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450601637680s.jpg
14 KB, 247x247
>>668069104
>>
>>668069203
>imlying i'm an amerifat
>>
SWEDEN
>>
>>668069691
YES
>>
File: 1454080910337.jpg (8 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454080910337.jpg
8 KB, 200x200
>>668066376
>>
Saga Noren, Malmo Police

A shame that Kim Bodnia quit after season 2.
>>
File: Captain Sweden7.jpg (39 KB, 403x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Captain Sweden7.jpg
39 KB, 403x509
Hello Mohammad!
>>
>>668069621
I dont fucking care, i just get butthurt when people blame the swedish people for the problems we have with immigration. 90% of the people i know dont like niggers. Niggers get shit wherever they go, no one fucking likes them expect for the hipsters that love sucking cock
>>
>den känslan när du aldrig kan yttra dig om vad du tycker för då löper du risk för att förlora 80% av din vänskapskrets, ditt jobb och din familj

Är detta verkligen det fria land mina förfäder kämpade för?
>>
>>668066376
Three/3 communications/explanations/informations/education-supplements of a technology: One/1: body movement caused/since of energies at human caused/since of energies sent from machines far of miles/kilometers; and/or/an-other-communication of Two/2: STIMULATION OF BODY-MOVING/LIKE-SENSE SINCE OF ELECTRICITY OF CAUSED OF IN OF BODY SINCE 1. tiny metals in human 2. metals moved since of energies striked/hitting metals 3. energies sent/from machine far/distant/not-close/no-nearness of miles; and/or/an-other-communication of Three/3: human of technology of machines...machines transmit/send energy...energy at/striked/hitting human...metals moved/arranged...so/causing/thus...electricity so...body muscle movement of tensing/slackening.

Humans of _"\_ Daesh _/"_ want babies of living of other-than/not/no harm of technology of body movement caused of energies sent from machines far/distant of miles/kilometers.
Humans of _"\_ United States _/"_ want babies of living of other-than/not/no harm of technology of body movvement caused of energies sent from machines far/distant of miles/kilometers.
>>
>>668069976
Nej, därför behöver SD återförena befolkningen så att det inte blir break the meta att hata negrer.
>>
File: HSu4pat.png (473 KB, 630x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HSu4pat.png
473 KB, 630x549
>>
>>668070085
>tldr
>>
File: QvqgTwb.jpg (106 KB, 1280x796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
QvqgTwb.jpg
106 KB, 1280x796
>>668066376
Du menar furfags va?
>>
>>668069913
and yet you people keep supporting socialdemokraterna. stay cucked
>>
File: 1451617560091.jpg (52 KB, 495x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451617560091.jpg
52 KB, 495x530
>>668070290
JÄVLA BÖG NEJ
>>
File: Captain Sweden5.png (201 KB, 740x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Captain Sweden5.png
201 KB, 740x491
>>
>>668070354
thats where you get it wrong though
theres probably not a single fucking one in this thread who voted for that any of the cuckmaster parties
>>
File: primeminister.jpg (82 KB, 1320x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
primeminister.jpg
82 KB, 1320x513
>>668069976
Väldigt sant... Går på ett gymnasium med majoriteten svenskar varav i princip alla är vänstervridna feministiska mångkulturälskare.
Jag kan inte skriva ett arbete i ämnet svenska utan att behöva tänka på vad jag uttrycker i mina texter då läraren bedömer efter egna åsikter!
Har testat henne genom att skriva feministiskt och icke feministiskt med liknande innehåll och fått väldigt olika betyg utan att hon kunnat grunda skillnaderna särskilt väl...
R.I.P Sverige
>>
File: 1453713741248.jpg (178 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453713741248.jpg
178 KB, 960x1280
>>668070501
Jaså? mer?
>>
File: rekthaha.webm (3 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rekthaha.webm
3 MB, 854x480
>>
File: 2f0.gif (938 KB, 350x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2f0.gif
938 KB, 350x200
>>668070231
I weep with you, Sweden.
>>
>>668069203

>Maybe blame US instead of europe because you fat cucks are one causing the problems all over the fucking world.

We caused it? Who dumped all of whos nigger countries on who after world war two and has consistently ran away from all responsibility therein? For fucks sake we even had to handle Kosovo for you. That fact that we even had to get involved much less take the leading role shows just how pathetic the E.U. really is.
>>
>>668070354
No i fucking dont, no one in my family supports them either. My family is 50% from iceland and 50% from sweden. The iceland side teach the swedish side how to run things.
>>
>>668069104
>long term, massive scale multiculturalism isnt producing a peaceful utopia?
>what we need is less criticism and more diversity


Jeg gråter for mitt vakre broderfolk. All humor og rivalisering blekner i forhold til fortvilelsen når jeg ser at Sverige aldri vil bli det samme igjen. Måtte SD redde det som er igjen, venner.
>>
File: Captain Sweden.png (143 KB, 549x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Captain Sweden.png
143 KB, 549x653
>>
>>668070798
backstory pls
>>
>>668069976

I det fria land som mina förfäder kämpade för så behöver man inte tycka om, umgås med, samarbeta med, undvika att kritisera någon vars åsikter och/eller handlingar du finner moraliskt förkastliga.

I ett fritt land kan jag be dig att dra åt helvete.
>>
>>668070798
He died
>>
>>668071099
Not much to say, nazis marched the street, some afa-dude tried to play catch the flag, got wrecked
>>
File: 0MQ0o9g.jpg (837 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0MQ0o9g.jpg
837 KB, 1920x1200
>>668071141
Ta de lugnt mannen
>>
>>668071323
GG
>>
>>668070231
We hate you because you aren't doing shit about it!

Orginaze yourself. Show support to those who speak up against the PC facists instead of being the silent cucks you are.

Those who hate you, hate you because you have accepted this fate
>>
>>668070897
Russia saved us in ww2, what are you talking about? Thats all you got in an argument? Blabla we saved you 70 years ago. Whats your fucking point? That has nothing to do with your stupid government being massive cucks to the middle east countries. Bombing their shit just to husstle their oil. You elected a jewish government that basically caused all the problems. Eu needs to clean up for your fucking retarded mess.
>>
>>668071342

Jag är lugn, jag bara delar ut den hårda verkligheten till människor som vill att det fria samhället bara skall gå åt ena hållet. Åsikter och handlingar utan konsekvenser.
>>
File: ppls.jpg (8 KB, 269x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ppls.jpg
8 KB, 269x187
>>668071629
>>
>född här
>SD 2018
är jag svensk?
>>
File: 1453760624641.jpg (68 KB, 585x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453760624641.jpg
68 KB, 585x900
>>668071858
Tagga neeeer
>>
>>668069104

Det finns ett bra ord för multikulti

Balkanisering.
>>
JAG HETER HOMO PETER OCH JAG IMPPA ERIKEEPPER
>>
>>668069913

But apparenly 90% of Swedish cucks vote for muslims and niggers first parties.

Hand in your white race card, Sweden. You'll all be extinct within two generations of rape.
>>
>>668072243
benis :DD
>>
>>668071629

History fail 101
>>
>>668071945
Ja, rösta bara SD
>>
>>668066376
Någon från Götet?
>>
File: op9PWrr.gif (2 MB, 388x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
op9PWrr.gif
2 MB, 388x218
>>668072020
when you cringe too much
>>
File: 1451383318979.jpg (379 KB, 705x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451383318979.jpg
379 KB, 705x1000
Nu skall jag berika er med lite loli.
>>
File: Coal Burner.jpg (81 KB, 800x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Coal Burner.jpg
81 KB, 800x531
A Beautiful Swedish couple!
>>
File: 1453941722848.jpg (195 KB, 780x1160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453941722848.jpg
195 KB, 780x1160
>>668072786
>>
>>668071858
Haha! Landet dina förfäder kämpade för? Nationalromantiken tillkom i mitten på 1800-talet, alltså efter Sveriges senaste krig. De Svenskar som slogs i krig brydde sig inte ett jävla dugg om Sverige. Möjligtvis tänkte de på sin gård och hemby.
>>
File: 1454502490475.jpg (474 KB, 1612x2277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454502490475.jpg
474 KB, 1612x2277
>>668072849
>>
File: 1454507224860.jpg (938 KB, 1000x1632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454507224860.jpg
938 KB, 1000x1632
>>668072930
>>
File: 1454522452745.jpg (70 KB, 767x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454522452745.jpg
70 KB, 767x1000
>>668073017
>>
>>668071629

Hahaha, oh wow.

Russia was going to turn you into a Soviet Colony and would have if not for our intervention in NATO.

Also

>Being massive cucks
>Bombing their shit

lol wat. And the world gets its oil from the Middle East, we get out oil from ourselves. If the sand-niggers cut off their supply it would effect you far more than us. And again retard, was it a eurofag government or an American that paved the way for Israel? We inherited all this bullshit from you retards.
>>
File: 1454528872059.jpg (1 MB, 2527x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454528872059.jpg
1 MB, 2527x3000
>>668073136
>>
ÅH NEJ INTE EN TILL AV DESSA EFTERBLIVNA SKITTRÅDAR
>>
File: 1454535484640.png (626 KB, 1023x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454535484640.png
626 KB, 1023x598
>>668073183
>>
>>668068309
jag är för invandring
>>
File: 1454537216180.jpg (810 KB, 1000x1412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454537216180.jpg
810 KB, 1000x1412
>>668073250
>>
>>668068309
KURWA HUSAR STRONG
>>
File: 1454874752322.png (641 KB, 1200x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454874752322.png
641 KB, 1200x1000
>>668073380
>>
>>668073480
>>
File: Pantyman.jpg (1 MB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pantyman.jpg
1 MB, 1536x2048
Her er jeg! Danskernes representant.

Come at me, Svenskerrøve.
>>
File: 1451382337132.jpg (711 KB, 1132x1450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451382337132.jpg
711 KB, 1132x1450
>>668073553
>>
>>668070792
>>668070290
Dö snälla
>>
File: 41581617_p0.png (237 KB, 550x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41581617_p0.png
237 KB, 550x660
>>668073667
>>
>>668072513
Maybe the history you get fed from your jewish government is bullshit? Its so irrelevant to speak with someome from the US because you dont know if they are a fucking redneck, a jew, a normal human, a hustling nigger and i dont fucking know. Its more devided than europe and your country is built up by people from all around the fucking world. God damn i hate your burger logic. Who am i even trying to argue with here.
>>
>>668073422
>668073422
poland i tak nie może into space jebany cebulaku
>>
>>668073692
:^)
>>
File: 39746163_p0.png (421 KB, 600x780) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
39746163_p0.png
421 KB, 600x780
>>668073746
>>
Karlshamn stämplar in
>>
>>668072786

Och där bröt alla svennebögar mot lagen
>>
File: riget.jpg (8 KB, 268x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
riget.jpg
8 KB, 268x188
>>668073590

kom då för helvete danskjävel
>>
File: 34252003_p0.png (302 KB, 600x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34252003_p0.png
302 KB, 600x654
>>668073835
>>
File: 1453734013467.jpg (140 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453734013467.jpg
140 KB, 853x1280
>>668073975
Päls > Små barn
>>
File: 022_21.jpg (93 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
022_21.jpg
93 KB, 750x1000
>>668073975
>>668073904
Jag drar mig med er alla till finkan :^)
>>
>>668073753

Well done, not a single argument, just rambling as many curse words you can.

How well would the russian army had done if it would have starved to death? As it would have without US Lend lease
>>
Är någon intresserad av national socialistiska tatueringar eller andra vit makts motiv maila:
getrightcs69@gmail.com
>>
File: 01.jpg (433 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01.jpg
433 KB, 1200x1695
>>668074140
>>668074132
Vill du slåss din hundknullare?
>>
>>668073946
>[
>Schötbollar
>>
File: 02.jpg (347 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
02.jpg
347 KB, 1200x1695
>>668074399
>>
File: swedenfaggot.png (144 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedenfaggot.png
144 KB, 800x600
Sweden why are you so cucked?
>>
File: 03.jpg (410 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
03.jpg
410 KB, 1200x1695
>>668074510
>>
Alltså, så länge massinvandringen inte blir ett problem på riktigt och vi fortsätter memear som vanligt så får andra länder tro vafan det vill

Även ironiskt att Americucks säger att vi kommer bli konverterade när de har tusen gånger mer mångkulturalism
>>
File: 04.jpg (414 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
04.jpg
414 KB, 1200x1695
>>668074576
>>
>>668074385
Gärna det
>>
File: 05.jpg (428 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
05.jpg
428 KB, 1200x1695
>>668074641
>>
>>668074257
whatever dude, im tired. Im gonna keep blaming us for all the problems in the world because you have a fucking jew government
>>
File: 06.jpg (459 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
06.jpg
459 KB, 1200x1695
>>668074674
>>
>>668074385
men din röv
>>
File: 07.jpg (469 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
07.jpg
469 KB, 1200x1695
>>668074743
>>
File: 1453382158652.png (1 MB, 695x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453382158652.png
1 MB, 695x900
>>668074399
Ne, hellre dela en kopp kaffe
>>
File: 08.jpg (258 KB, 1200x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
08.jpg
258 KB, 1200x847
>>668074822
>>
>>668074674
Sluta jävla pedofil
>>
>>668074625
donken logik
>>
>>668072901

Man kan också använda huvudet. Om en person beklagar sig över landet ens förfäder kämpat för och en annan person svarar på det genom att vända på det hela och använda ett argument efter samma linje emot denne så är det antagligen ett retoriskt tilltag. För den andra personen är det rimligtvis inte det minsta relevant med vad ens förfäder kämpat eller inte kämpat för.
>>
>poltitik
När ska åkturen ta slut
>>
File: 09.jpg (369 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
09.jpg
369 KB, 1200x1695
>>668075152
>>668074949
Det är teckningar min vän, ritade av vuxna män.
No harm done here.
>>
>>668073813
aa
>>
File: 1415734761177.jpg (186 KB, 920x1281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415734761177.jpg
186 KB, 920x1281
>>668074132
>>
>>668074385
Men va säger morsan och farsan när man har ett stort hakkors i pannan
>>
>>668074658
Maila isf :)
>>
File: 1453716887943.jpg (376 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453716887943.jpg
376 KB, 1280x1280
>>668075152
Ne fy fan, mer en cola person

>>668075401
>>668075448
Nej men hejhej
>>
>>668070915
Can confirm, I'm also 50% Icelandic and 50% Swedish and it basically is the same for me. The part from Iceland teaches me to stand up for myself and the Swedish part is mostly about moral and social conciense
>>
File: 1416359086342.jpg (305 KB, 789x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416359086342.jpg
305 KB, 789x800
>>668074853
>>
File: 10.jpg (386 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
386 KB, 1200x1695
>>668075400
>>
>>668074385
sluta skända det svenska språket med dina jävla särskrivningar din jävla efterblivna fittjävel
>>
>>668074725

Or do the intelligent thing.

Stop blaming someone else and do something, you lazy faggot!

How do you think the radfems and cucks came to power?

Because lazy cunts like you where busy blaming someone else and choose the easy path.
>>
>>668075507
nu kör vi
>>
>>668075547
Autism?
>>
>>
>>668075400
Det är fortfarande små barn som du fantiserar om sjuka jävel
>>
>>668067729
Kom till örebro så fixar jag dig fin fina grejer <3
>>
File: 001.jpg (496 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
001.jpg
496 KB, 1200x1708
>>668075536
>>
>>668075313
inte så länge det finns folk som tjänar pengar på det
>>
>>668075606
>>
>>668075606
>>668075654
Tagga ner! Spelar cs
>>
File: 1449784954330.png (1 MB, 906x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449784954330.png
1 MB, 906x640
>>668075654
>>
File: swdn10.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swdn10.webm
3 MB, 1280x720
>>
ryssland fick sina vapen från britterna, ryssarna räddade ingen, det var britterna som räddade de från att tyskland skulle trycka de i stjärten.
Det samhälle vi lever i idag är den marxistiska utopin där alla suger kuk
>>
File: 002.jpg (494 KB, 1200x1703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
002.jpg
494 KB, 1200x1703
>>668075720
>>668075683
Fantasierar inte om något, jag tittar bara på teckningarna, inte riktiga barn.
>>
File: 1416744595825.jpg (175 KB, 1300x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416744595825.jpg
175 KB, 1300x1300
>>668075728
>>
>>668074625
hurså?
>>
>>668066376
Canadafag here, can anyone from Sweden tell me how fucked you guys are? Specifically in relation to the mass immigration and your cucked government.
>>
File: 1447870822206.gif (2 MB, 583x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447870822206.gif
2 MB, 583x582
>>668075772
vadårå tappar du fokus?
>>
File: swdn12.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swdn12.webm
2 MB, 1280x720
>>
>>668069104
>rasse svin
>hotet för

Jamal, åk hem.
>>
>>668075794
Sverige i ett nötskal
det finns en remake på denna video som är super kul
>>
>>668075896
>>
Kinesen borde skapa en ny bräda för politik.. Oj juste!
>>>/pol/
>>
>>668075642
ja men varför inte bara hugga den mest grundläggande förolämpningen och trycka ut den utan att ens försöka föra ett resonemang alls

sieg heil på dig din jävla kuksugare
>>
File: 003.jpg (442 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
003.jpg
442 KB, 1200x1708
>>668075884
>>
>>668075884
Ne, men du skulle förmodligen våldta ett litet barn om du hade chansen att göra det
>>
File: 1414708654259.jpg (68 KB, 800x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414708654259.jpg
68 KB, 800x623
>>668076145
>>
>>668075824
med undantag för att du har fel om allt du säger
>>
File: 1416360141433.png (286 KB, 500x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416360141433.png
286 KB, 500x386
>>
>>668076045
Nej men känner man inte hinner hjälpa till o fylla tråden med vad alla vill ha
>>
>>668075067
Jag vände inte på det, jag förklarade bara att det var högst osannolikt att dennes förfäder kämpade ideologiskt för landet (Sverige). Finns det bevis för att de gjorde det så fine by me :)
>>
>>668068309
>Germany, Netherlands, America, Finland, Denmark, Norway, Turkey, UK isn't on ISIS side
>France isn't running away with white flags
Fucking terrible picture
>>
File: 004.jpg (409 KB, 1200x1706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
004.jpg
409 KB, 1200x1706
>>668076163
>>668076177
Absolut inte, har inget intresse för riktiga varelser.
Men sen så får du ju tro vad du vill. :^)
>>
>>668076339
>>
>>668075794
>>668076055
HAHAHAHAAH THIS IS YOUR FUTURE!

SO PROGRESSIVE :^)
>>
File: HB_O_0024.jpg (73 KB, 650x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HB_O_0024.jpg
73 KB, 650x1100
>>668076280
>>
File: 005.jpg (448 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
005.jpg
448 KB, 1200x1708
>>668076431
>>
>>668076405
bra att de finns sånna som oss då
>>
File: 006.jpg (421 KB, 1200x1705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006.jpg
421 KB, 1200x1705
>>668076592
>>
>>668067729
is this a meme? or always the same guy asking for röka i Västerås
>>
>>668070798
Oh vad glad jag blir att se detta, sosse svinet tror att han kan vara jävlig och "moralisk" bara för att poliser är där.
Inte Svp väljare men tummen upp
>>
>>668076431
Båda är fortfarande olagligt~
>>
File: 1416359835672.jpg (108 KB, 997x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416359835672.jpg
108 KB, 997x1280
>>668076644
>>
File: 1.jpg (246 KB, 919x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
246 KB, 919x1300
>>
File: 007.jpg (393 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
007.jpg
393 KB, 1200x1708
>>668076697
>>
File: 1403821940399.png (1 MB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403821940399.png
1 MB, 900x900
>>668076644
Verkligen!
Brukar du vara på Swetrådar ofta?
>>
>>668076431
> varelser
Jo tjena
>>
File: 2.jpg (355 KB, 919x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
355 KB, 919x1300
>>668076872
>>
File: 3.jpg (293 KB, 919x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
293 KB, 919x1300
>>668077060
>>
File: 4.jpg (204 KB, 1061x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
204 KB, 1061x1500
>>668077176
>>
File: 5.jpg (199 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
199 KB, 920x1300
>>668077243
>>
File: 6.jpg (188 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
188 KB, 920x1300
>>668077336
>>
>>668075454
Det heter HATKORS.
Hickler hatade alla jugar.
>>
File: 7.jpg (190 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.jpg
190 KB, 920x1300
>>668077409
>>
File: 008.jpg (435 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
008.jpg
435 KB, 1200x1695
>>668076881
>>668076737
Ja jo, men tror verkligen inte att någon bryr sig/orkar engagera sig för att jaga någon som har teckningar.
Är inte päls också olagligt i Sverige? Skulle inte vara förvånande.
>>
File: 8.jpg (206 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
206 KB, 920x1300
>>668077511
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-D93ZlklLNk
>>
Typiskt svenska trådar bara massa fjoll furries och folk som leker att dom inte är pedofiler när dom sitter och runkar åt små nakna barn. Fyfan jag är glad att jag kan åka tillbaka till mitt hemland när ni får sitta i en moske och suga av muslimernas kukar. Jävla bögland hur fan kunde ni sjunka så här lågt...
>>
>>668076644
Ni är en av skälen jag är självmordsbenägen och hatar vårat land
>>
File: 9.jpg (283 KB, 1061x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
283 KB, 1061x1500
>>668077607
>>
File: 10.jpg (225 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
225 KB, 920x1300
>>668077715
>>
>>668077570
Sa bara att båda var olagligt, men inte päls bilder~
>>
File: 11.jpg (206 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
206 KB, 920x1300
>>668077907
>>
>>668077492
> autism
>>
>>668077492
>hatkors
Did you ever pick up a history book after junior high?
>>
File: 12.jpg (226 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
226 KB, 920x1300
>>668077978
>>
File: trap.gif (3 MB, 312x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trap.gif
3 MB, 312x238
Det enda som är värre än pedofiler och våldtäktsmän, är dem som inte röstar blankt. Förstår ni inte hur alla partier rövknullar er.
>>
File: 1450716260515.png (877 KB, 864x1051) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450716260515.png
877 KB, 864x1051
>>668077978
Ta det lugnt :p

Brukar du vara på Swetrådar ofta?
>>
File: 009.jpg (443 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
009.jpg
443 KB, 1200x1708
>>668077570
>>668077680
Du verkar ha glömt bort var du är.
Om du tror att pälsbögen och jag och andra missfoster i landet motsvarar hela svenska folket så är du jävligt borta.
>>
File: 13.jpg (207 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.jpg
207 KB, 920x1300
>>668078083
>>
Asså kishe svenskar leker !!!!! Ni e fan inte klok !! svenskar leker på youtube och skriver om blattar o så !! men när vi bråkar så kan de inte slå tillbaka asså !!! Ni backar o e rädda !!! sånna som ni som skriver på kommentär " jävla invadrade " o så !!de e er:n fel!!! så får de oskyldiga stryk !!! Fuck SD !!! Jävla skinheads bögar !!!!
>>
>>668074385
Ha det så kul att aldrig kunna gå på stranden igen
>>
File: 14.jpg (270 KB, 1061x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.jpg
270 KB, 1061x1500
>>668078207
>>668078122
Näe egentligen inte
>>
>>668071945
>brunt hår
>bruna ögon
>ser ut att vara kort som fan
>grekiskt utseende
nej du är inte fking svensk försvinn ur mitt land
>>
File: 15.jpg (198 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15.jpg
198 KB, 920x1300
>>668078354
>>
>>668078354
Daaaw, borde du, alltid kul att träffa nya personer ^^
>>
File: 010.jpg (484 KB, 1200x1703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
010.jpg
484 KB, 1200x1703
>>668078165
>>
>>668067729
Finns inte en enda sverigetråd där den här jäveln inte dyker upp...
>>
File: 16.jpg (209 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16.jpg
209 KB, 920x1300
>>668078423
>>
>>668076426

My thoughts exactly
>>
>>668074725

>I'm too fucking stupid to understand even basic issues, but I know one thing, I fucking hate kikes because someone told me I should.
>>
File: 17.jpg (171 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
17.jpg
171 KB, 920x1300
>>668078547
>>668078450
får börja för din skull då
>>
File: 011.jpg (383 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
011.jpg
383 KB, 1200x1708
>>668078479
>>
File: 18.jpg (179 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18.jpg
179 KB, 920x1300
>>668078705
>>
File: 1400893106700.jpg (91 KB, 960x958) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400893106700.jpg
91 KB, 960x958
>>668078535
De är en meme din idiot
>>
File: 012.jpg (564 KB, 1200x1702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
012.jpg
564 KB, 1200x1702
>>668078776
>>
>>668078776
Haru inget annat bättre för dig?
>>
>>668072634
alla dagar i veckan
>>
File: 19.jpg (185 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19.jpg
185 KB, 920x1300
>>668078798
>>
File: 20.jpg (209 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20.jpg
209 KB, 920x1300
>>668078906
>>
>>668068880
lol våra förfäder arbetade hårt för att vi ska ha det så här, plus det var säkert en av dem som ritade bilden lol srub git real
>>
File: BABY_YEAH.jpg (124 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BABY_YEAH.jpg
124 KB, 960x720
>>668078828
Varför runkar du inte till det här istället? Sjuke jävel.
>>
File: 21.jpg (187 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21.jpg
187 KB, 920x1300
>>668079000
>>
File: 013.jpg (448 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
013.jpg
448 KB, 1200x1708
>>668078828
>>668078879
Jo, gör lite andra saker medans jag skitpostar här.
>>
>>668079000
Lättare bara adda en på skype istället
>>
>>668077492
lol din röv
>>
File: 22.jpg (204 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
22.jpg
204 KB, 920x1300
>>668079087
>>
File: 1455029895848.jpg (45 KB, 460x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455029895848.jpg
45 KB, 460x306
>>668071030
UT UR NORDEN JÄVLA NORGE FAN
>>
>>
File: 23.jpg (199 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23.jpg
199 KB, 920x1300
>>668079197
>>668079142
tack men nej tack
>>
>>668077680
vi är också glada att du stack härifrån
>>
File: 24.jpg (198 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
24.jpg
198 KB, 920x1300
>>668079324
>>
>>668079324
Righty ^^
>>
File: 25.jpg (199 KB, 920x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
25.jpg
199 KB, 920x1300
>>668079450
>>668079471
gonatt
>>
File: 014.jpg (414 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
014.jpg
414 KB, 1200x1695
>>668079118
>>668079061
>Sjuke jävel.
>laddar upp en bild på ett dött barn
Ja visst, säger så. Varför har du ens en sådan bild på din dator undrar jag.
>>
>>668078904
lurar du fortfarande?
>>
File: 035.jpg (129 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
035.jpg
129 KB, 1200x1708
>>668079567
>>
File: 1441502731069.jpg (82 KB, 1000x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441502731069.jpg
82 KB, 1000x718
>>668079564
Natti Natt
>>
File: 036.jpg (407 KB, 1200x1700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
036.jpg
407 KB, 1200x1700
>>668079691
>>
>>668079567
Kom från fel person
>>
>>668078904
ÅKP nybög? (ASL newfag)
>>
File: 037.jpg (344 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
037.jpg
344 KB, 1200x1708
>>668079739
>>668079800
Menar du han eller jag?
>>
Jag vill mörda Stefan.
>>
File: 038.jpg (390 KB, 1200x1700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
038.jpg
390 KB, 1200x1700
>>668080478
>>
>>668080478
Du
>>
Vårt rike är förlorat. Stannar ni till siste man eller flyr ni?
>>
File: ehn86p.jpg (26 KB, 383x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ehn86p.jpg
26 KB, 383x286
Spiderman Thread?
>>
>>668080771
Jag stannar och hoppas att människor börjar förstå att SD är vår enda chans.
>>
>>668080771
Denna video svarar på allt.. hela sverige är förstört
https://youtu.be/k_OTj2CGhqA
>>
File: 1437762808701.gif (3 MB, 499x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437762808701.gif
3 MB, 499x281
>>668080987
SD2018
>>
Im with you anons
>>
File: 039.jpg (416 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
039.jpg
416 KB, 1200x1708
>>668080604
>>668080706
Han postar en bild på ett dött barn, jag postar något som har blivit ritat av vuxna män och jag är den sjuke?
Jösses, den logiken håller inte.
>>
>>668080771
Äckliga vekling, hur kan du ens tänka på att lämna Svea bara för att du är rädd för att dö, du är det största problemet med Sverige, det är inte alla invandrare i vårt land det är ni ryggradslösa som inte står upp för ert land.
>>
File: spiderman thread.jpg (6 KB, 173x127) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spiderman thread.jpg
6 KB, 173x127
Spiderman thread?
>>
File: 1415405397962.jpg (129 KB, 767x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415405397962.jpg
129 KB, 767x1200
>>668081272
Du postar bilder på loli, så det kom verkligen från fel person. Sa aldrig du var sjuk, sa bara de kom verkligen från fel person.
Jäklar vad defensiv du är

Vi förstår du runkar till barn och jag runkar till tecknade djur.
>>
>>668080987
de vill bara tjäna pengar på dig ditt dumhuve
>>
>>668069533
Du inser att Micke Dubois är död va?
>>
>>
>>668081477
Neger, han runkar till tecknade barn, du tar ju ur orden så du låter som sen bra person, förresten, checkd
>>
>>668081703
Rackarns, du upptäckte vad jag gjorde, trodde ingen skulle de~
>>
File: 1438282621119.jpg (180 KB, 844x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438282621119.jpg
180 KB, 844x1280
>>668081869
>Pic
>>
Cancer tråd ....
>>
File: sweden.gif (2 MB, 300x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden.gif
2 MB, 300x182
>>
File: 1415121613606.jpg (281 KB, 1100x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415121613606.jpg
281 KB, 1100x720
>>668082012
Ovanligt!
>>
File: 040.jpg (384 KB, 1200x1698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
040.jpg
384 KB, 1200x1698
>>668081272
>>668081477
Jag har aldrig runkat till barn och kommer heller aldrig göra det.
Däremot tecknade lolis.
Lite roligt att du säger tecknade djur men inte tecknade lolis.
>>
>>668082012
Jag kom till denna tråd för motivation att åka på militärutbildning imorgon, denna tråd får verkligen moralen att sjunka och får smaken av att skydda sitt hemland att smaka bittert, jag skall göra det för din skull, anon.
>>
German here. What the fuck is happening in this thread?? I thought you are a nice country!
>>
>>668082204
>Rackarns, du upptäckte vad jag gjorde, trodde ingen skulle de~
>>
>>668082204
tecknade barn då
Thread replies: 272
Thread images: 151
Thread DB ID: 497890[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.