[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Kiedy 4chan przestanie istnieć?
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 183
Thread images: 151
File: image.jpg (5 KB, 480x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
5 KB, 480x300
Kiedy 4chan przestanie istnieć?
>>
Usuń konto
>>
File: 1451195050350.jpg (45 KB, 429x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451195050350.jpg
45 KB, 429x513
witam pozdrawiam
>>
kurwa dlaczego jestes taki spierdolony anonku?
>>
SPEAK ENGLISH NIGGERS
>>
File: 1453103834455.jpg (468 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453103834455.jpg
468 KB, 900x1200
Grażynki nadchodzą!
>>
>>664811692
>>664812074
ja jebie
>>
File: 1453131442473.jpg (2 MB, 2034x3051) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453131442473.jpg
2 MB, 2034x3051
Karynki też!
>>
File: 1457879854202.jpg (689 KB, 2000x3008) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457879854202.jpg
689 KB, 2000x3008
>>664812174
To specjalnie dla Ciebie.
>>
File: 1446048581580.jpg (64 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446048581580.jpg
64 KB, 640x480
oficjalny czat

https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
File: 1447534738019.jpg (13 KB, 309x206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447534738019.jpg
13 KB, 309x206
>>664812222
ładne czwórki
>>
File: 1452253818524.jpg (102 KB, 901x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452253818524.jpg
102 KB, 901x925
Grażyny to jedyny sposób by pokonać s/fur, moi kochani.
>>
File: 1452627783163.jpg (702 KB, 3216x4288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452627783163.jpg
702 KB, 3216x4288
>>664812333
>333
Gratz.
>>
>>664812397
nie wkurwiaj mnie albo zdumpuję cały swój sfur z mocą 4chan pass
>>
File: 1453406514058.jpg (141 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453406514058.jpg
141 KB, 800x1200
>>664812395
A dziękuję, dziękuję.
>>
żydzi rządzą polsko
>>
File: 1453109791635.jpg (342 KB, 680x1006) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453109791635.jpg
342 KB, 680x1006
>>664812480
Dawaj, chakuj mnie, mój IP to 127.0.0.1
>>
kogo kurwa podniecają jebane milfy?
>>
File: 01 (20).jpg (112 KB, 1121x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01 (20).jpg
112 KB, 1121x748
>>
File: 1453109491456.jpg (175 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453109491456.jpg
175 KB, 853x1280
>>664812746
A kogo podniecają zwierzęta futerkowe?
>>
>>
File: 1453068097716.jpg (73 KB, 500x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453068097716.jpg
73 KB, 500x669
>>
>>664812838
Kurwa ani to ani to
>>
dawać wincy grażyn
>>
File: 1453228539621.jpg (227 KB, 1000x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453228539621.jpg
227 KB, 1000x1067
>>
File: 1452507253778.jpg (1 MB, 1998x3024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452507253778.jpg
1 MB, 1998x3024
>>664812996
Zrzucam tak szybko jak tylko potrafię.
>>
File: 1450953490406638912.jpg (855 KB, 1426x1092) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450953490406638912.jpg
855 KB, 1426x1092
>>664812838
jestem w stanie pozwolić na 1 thread bez fur
>>
File: alien kopia.jpg (167 KB, 1188x841) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alien kopia.jpg
167 KB, 1188x841
wincy kupy do interneta
>>
File: 1453105022145.jpg (1 MB, 1944x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453105022145.jpg
1 MB, 1944x2592
>>
File: 1417645964227.jpg (611 KB, 1236x1854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417645964227.jpg
611 KB, 1236x1854
Nikt nie zapostuje czegos takiego tylko jakies stare kurwy?
>>
>>664811331
Kurwa mach
>>
File: 1453206899471.jpg (185 KB, 432x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453206899471.jpg
185 KB, 432x750
>>664813247
Papa na prospie zawsze.
>>
File: 1453232074465.jpg (609 KB, 1280x1927) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453232074465.jpg
609 KB, 1280x1927
>>664813343
Na starej piczy młody chuj się ćwiczy!
>>
File: Cleanerrer.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cleanerrer.jpg
1 B, 486x500
>>664813343
masz
>>
>>664811692
Witam tego który zawsze obecny jest
>>
>>664813638
A no tak...
>4chan
>polaczki
>>
>>664811331
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa Kurwa
>>
File: maniek.jpg (1 MB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maniek.jpg
1 MB, 2304x3072
>>664813756
nie hipsteryzuj
>>
File: 9da9ph197zjq.jpg (2 MB, 1600x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9da9ph197zjq.jpg
2 MB, 1600x2400
>>
File: 1451329584088.jpg (24 KB, 252x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451329584088.jpg
24 KB, 252x792
>>664813731
no elo. sory ale dzisiaj bez fur bo anonki mają ból doopy o to
>>
File: marchew.jpg (664 KB, 1208x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
marchew.jpg
664 KB, 1208x862
>>664813948
masz marchewke
>>
File: 1453233180084.jpg (353 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453233180084.jpg
353 KB, 1024x768
>>664813948
Ej, pierwszy raz ją widzę. Sos?
>>
File: le72x015.jpg (122 KB, 678x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le72x015.jpg
122 KB, 678x1024
>>
File: TYPIARA.jpg (161 KB, 941x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TYPIARA.jpg
161 KB, 941x602
gdzie grażyny?
>>
>>664813949
A może chociaż poniacze? ;D
>>
File: 1453215891698.jpg (589 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453215891698.jpg
589 KB, 2448x3264
>>
File: 5737-024.png (633 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5737-024.png
633 KB, 800x600
>>
File: image.jpg (124 KB, 724x1023) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
124 KB, 724x1023
Sauce?
>>
File: 1453219249442.jpg (997 KB, 1148x1972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453219249442.jpg
997 KB, 1148x1972
>>
File: ełmeł.jpg (323 KB, 1181x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ełmeł.jpg
323 KB, 1181x866
butem w mordem
>>
File: 1453038454626.jpg (1 MB, 2000x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453038454626.jpg
1 MB, 2000x3000
>>664814631
>>>/d/
>>
File: 1445896989076.jpg (26 KB, 404x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445896989076.jpg
26 KB, 404x300
Kanker polen!
>>
File: 1452210525933.jpg (723 KB, 1281x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452210525933.jpg
723 KB, 1281x1708
>>
File: 1453142191312.jpg (198 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453142191312.jpg
198 KB, 900x1200
>>
File: 1450244078637.jpg (143 KB, 557x1089) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450244078637.jpg
143 KB, 557x1089
>>
File: 14w.jpg (108 KB, 710x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14w.jpg
108 KB, 710x947
>>
Won z tymi kurwami! Dawac mi furry
>>
>>664815305
mam nadzieję że umrzesz na raka
>>
File: łeb kopia.jpg (315 KB, 1208x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
łeb kopia.jpg
315 KB, 1208x693
>>
File: 1453245087149.jpg (2 MB, 1568x2351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453245087149.jpg
2 MB, 1568x2351
>>664815305
Possij mi.
>>
File: 1452190931487.jpg (2 MB, 3504x2336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452190931487.jpg
2 MB, 3504x2336
>>
Currently staying in the most expensive hotel in Poznan for work, I can honestly say Polacks on average are the most lazy bastards ever known to man.

I do appreciate the fact that girls wear short skirts at -10 degrees though.
>>
File: 1452965619304.jpg (94 KB, 900x1397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452965619304.jpg
94 KB, 900x1397
>>
File: 878434.gif (1 MB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
878434.gif
1 MB, 1000x1000
>>664814399
nie lubię poniaczy chyba że mają penisy
>>
File: 1453102212957.jpg (93 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453102212957.jpg
93 KB, 1280x960
>>664815749
>Polacks on average are the most lazy bastards ever known to man.
That's true. Being lazy is what defines us.
>>
File: 1453205807047.jpg (841 KB, 2736x3648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453205807047.jpg
841 KB, 2736x3648
>>
File: grwag.jpg (60 KB, 518x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grwag.jpg
60 KB, 518x691
>>
>>664815749
>>664816002
Lazy and stupid. And lazy
>>
File: 1447689583504.jpg (72 KB, 543x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447689583504.jpg
72 KB, 543x960
wykurwiac mi z tymi milfami
>>
File: 1452964834372.jpg (140 KB, 900x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452964834372.jpg
140 KB, 900x1600
>>664816583
Nakurwiaj.
>>
File: 1447703599752.gif (793 KB, 651x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447703599752.gif
793 KB, 651x651
>>664816451
english.exe has stopped working
>>
File: 1447339045829.png (714 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447339045829.png
714 KB, 960x540
>>
File: 1453386108057.jpg (417 KB, 650x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453386108057.jpg
417 KB, 650x920
>>
File: jack.jpg (62 KB, 1201x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jack.jpg
62 KB, 1201x625
>>664816705
>>
File: 1453206906112.jpg (310 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453206906112.jpg
310 KB, 1280x960
>>
damski penis lepszy
>>
File: 1449032914413.jpg (36 KB, 620x906) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449032914413.jpg
36 KB, 620x906
>>
>>664812222
dobry Ibanez
>>
>>
>>664816777
pizza z kukurydzom, szynką, pomidorami, cebulą, serem, serem i serem i oliwkami? rzygałbym.
>>
>>
I am learning Polish

Csezc, mam na imie anon. jak masz na imie?

^did that make sense? it's completely from memory
>>
File: 1457879854198.jpg (943 KB, 3008x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457879854198.jpg
943 KB, 3008x2000
>>
>>664817081
breddy good
>>
File: 1452362713464.png (44 KB, 300x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362713464.png
44 KB, 300x189
Wykurwiac z milfami
>>
File: 1452188625212.jpg (1 MB, 2046x1475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188625212.jpg
1 MB, 2046x1475
>>664817081
>Csezc
Yeah, it's basically 'czesc'.
>>
File: 1452362368858.jpg (30 KB, 379x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362368858.jpg
30 KB, 379x253
>>
>>664815929
może być
>>
File: 1453202802703.jpg (98 KB, 800x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453202802703.jpg
98 KB, 800x1067
>>664817354
Bo co kryptocioto?
>>
File: 1452362452226.jpg (55 KB, 598x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362452226.jpg
55 KB, 598x391
>>
File: 1452361800529.jpg (842 KB, 2060x1476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361800529.jpg
842 KB, 2060x1476
>>
File: 30.jpg (61 KB, 632x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
30.jpg
61 KB, 632x593
>>
File: 1452362351923.jpg (871 KB, 1500x1085) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362351923.jpg
871 KB, 1500x1085
>>
>>664817408
Thanks, my bad. The spelling is a little tricky for me

>>664817279
Thanks, would say it in Polish but I forgot how to spell it (even though I can say Thanks and Tank you)
>>
File: 1450195409956.jpg (66 KB, 620x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450195409956.jpg
66 KB, 620x889
>>664813343
>>
File: 1452362417928.jpg (32 KB, 400x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362417928.jpg
32 KB, 400x277
>>
File: 1452362245005.jpg (69 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362245005.jpg
69 KB, 600x400
>>
File: 1452278531959.jpg (909 KB, 2303x3900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452278531959.jpg
909 KB, 2303x3900
Chuj, zmęczyłem się. Idę spuniać.
>>
File: 1452362024572.jpg (107 KB, 920x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362024572.jpg
107 KB, 920x639
>>
File: 1452362487898.jpg (149 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362487898.jpg
149 KB, 800x600
>>
File: 1452362144830.jpg (76 KB, 626x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362144830.jpg
76 KB, 626x447
>>
File: 739668.jpg (315 KB, 1177x1582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
739668.jpg
315 KB, 1177x1582
>>664817473
koński penis jest pyszny
>>
File: 1452362680939.jpg (154 KB, 850x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362680939.jpg
154 KB, 850x469
>>
chcecie filtry do cute tanks?
>>
File: 1452362522937.jpg (114 KB, 800x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362522937.jpg
114 KB, 800x525
>>
File: papiez2.png (368 KB, 639x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papiez2.png
368 KB, 639x421
>>664812333
Pape obrażajo!
>>
File: 1452362280721.jpg (54 KB, 526x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362280721.jpg
54 KB, 526x361
>>
>>
File: 1452362385403.jpg (55 KB, 550x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362385403.jpg
55 KB, 550x358
>>
File: 1452362470436.jpg (99 KB, 700x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362470436.jpg
99 KB, 700x466
>>
>>
>>664818381
Wincyj.
>>
File: 1452362630226.jpg (81 KB, 600x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362630226.jpg
81 KB, 600x398
>>
File: 1451512496347.jpg (269 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451512496347.jpg
269 KB, 960x640
>>664811331
>>
File: 1452362314144.jpg (92 KB, 700x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362314144.jpg
92 KB, 700x484
>>
File: 1452361853997.jpg (71 KB, 720x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361853997.jpg
71 KB, 720x482
>>
>>
File: 1452362594303.jpg (146 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362594303.jpg
146 KB, 800x600
>>
File: 1452362435337.jpg (83 KB, 640x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362435337.jpg
83 KB, 640x436
>>
>>
File: 1433197677120.jpg (54 KB, 618x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433197677120.jpg
54 KB, 618x800
naprawiam freda liskami
>>
File: 1452361837494.jpg (199 KB, 1024x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361837494.jpg
199 KB, 1024x685
>>
File: 1450183051013.jpg (56 KB, 800x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450183051013.jpg
56 KB, 800x487
>>
File: 1447375146843.jpg (66 KB, 604x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447375146843.jpg
66 KB, 604x609
>>
File: 1452360929856.jpg (67 KB, 850x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452360929856.jpg
67 KB, 850x536
>>
>>664812074
>>664812301
>>664814444
jak jakas wyrwac?
>>
File: 1418525062523.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418525062523.jpg
1 B, 486x500
>>
File: 1452362195528.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362195528.jpg
1 B, 486x500
>>
kurw trudno sie postuje 1 reka...
>>
File: 1442176874448.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442176874448.jpg
1 B, 486x500
>>
>>664818920
damn, sauce?
>>
File: 1452362401683.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362401683.jpg
1 B, 486x500
>>
File: 1423981916829.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423981916829.jpg
1 B, 486x500
>>
File: 1452362006698.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362006698.jpg
1 B, 486x500
>>
>>664819071
masz już discord?
>>
>>
File: 1436892244630.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436892244630.jpg
1 B, 486x500
>>
File: 1452361356157.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361356157.jpg
1 B, 486x500
>>
>>
File: avnnJuB_u18chan.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
avnnJuB_u18chan.jpg
1 B, 486x500
FILTRY DO CZOŁGÓW

pastebin com/k60xymm3
>>
File: 1452362075210.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362075210.jpg
1 B, 486x500
>>
wyjebujcie z tym fury, mlp i trapami pls
>>
>>
File: 1435605162871.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435605162871.jpg
1 B, 486x500
>>664819295
chciałbym wyglądać jak ten konik
>>
File: 1452361921378.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361921378.jpg
1 B, 486x500
>>
>>
File: 1416554069952.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416554069952.jpg
1 B, 486x500
>>
File: 1452361904279.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361904279.jpg
1 B, 486x500
>>
File: 1431959116826.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431959116826.jpg
1 B, 486x500
>>
>>
File: 1452361338431.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361338431.jpg
1 B, 486x500
>>
File: 1423979040746.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423979040746.jpg
1 B, 486x500
>>
File: 1444983474019.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444983474019.jpg
1 B, 486x500
>>
>>
File: 1452362111305.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362111305.jpg
1 B, 486x500
>>
>>
File: 1430231243355.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430231243355.jpg
1 B, 486x500
>>
>>
>>
File: 1440674243407.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440674243407.jpg
1 B, 486x500
>>
>>
>>
>>
>>
File: 1452362058544.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362058544.jpg
1 B, 486x500
A żeby wam ta nitka poszła w 404
>>
File: 1434510656613.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434510656613.jpg
1 B, 486x500
>>
File: 1453228325615.png (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453228325615.png
1 B, 486x500
>>
>>
>>
File: 1452361989127.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361989127.jpg
1 B, 486x500
>>
>>
no i chuj wam w dupe kucozjeby
>>
>>664815929
Moar
>>
kurwa ta nitka to rak w chuj
>>
File: 1429117252109.jpg (1 B, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429117252109.jpg
1 B, 486x500
>>664819998
brawo anon
>>
>>664820238
wypierdalaj trapie jebany pierdolony ciebie też nienawidze
>>
Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler Hitler
>>
>>664820457
xD
>>
>>664818381
To dobre jest, dawac wiecej
>>
Co to znaczy trap?
>>
>>664820736
>
plz anonq
>>
>>664821086
pułapka
>>
>>664819895
Wypierdalaj z tymi czołagmi
Thread replies: 183
Thread images: 151
Thread DB ID: 451272[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.